Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2678(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0232/2019

Předložené texty :

B8-0232/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0357

Přijaté texty
PDF 127kWORD 43k
Čtvrtek, 4. dubna 2019 - Brusel
Žádost o posudek Soudního dvora vztahující se k přistoupení EU k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
P8_TA(2019)0357B8-0232/2019

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2019 o žádosti o posudek Soudního dvora ve věci slučitelnosti návrhů na přistoupení Evropské unie k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí se Smlouvami a o postupu pro přistoupení k této úmluvě (2019/2678(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, který předložila Komise (COM(2016)0109),

–  s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, která byla připravena k podpisu dne 11. května 2011 v Istanbulu, (dále jen „Istanbulská úmluva“),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/865 ze dne 11. května 2017 o podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech, jménem Evropské unie(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU) 2017/866 ze dne 11. května 2017 o podpisu Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí, pokud jde o azyl a zásadu nenavracení, jménem Evropské unie(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. září 2017 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí(3),

–  s ohledem na čl. 218 odst. 11 Smlouvy o fungování Evropské unie

–  s ohledem na čl. 108 odst. 6 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Istanbulská úmluva je založena na uceleném, komplexním a koordinovaném přístupu, který do centra pozornosti klade práva oběti a na otázku násilí páchaného na ženách a dívkách a genderově podmíněného násilí, včetně domácího násilí, nahlíží ze široké škály různých hledisek a stanoví opatření, jako je prevence násilí, boj proti diskriminaci, trestněprávní opatření pro boj proti beztrestnosti, ochrana a podpora obětí, ochrana dětí, ochrana žadatelek o azyl a uprchlic, lepší shromažďování údajů a kampaně či programy na zvyšování povědomí o dané problematice, včetně spolupráce s vnitrostátními subjekty chránícími lidská práva a rovnost, s občanskou společností a nevládními organizacemi;

B.  vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 12. září 2017 Parlament vyzval k širokému přistoupení EU k Istanbulské úmluvě, a to bez jakýchkoli omezení; vzhledem k tomu, že násilí na ženách je překážkou rovnosti žen a mužů, která patří k základním hodnotám a cílům EU stanoveným v článcích 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii, a vzhledem k tomu, že EU má celkovou pravomoc chránit základní práva;

C.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2017 byla Istanbulská úmluva podepsána jménem Evropské unie na základě dvou rozhodnutí Rady přijatých dne 11. května 2017, a to rozhodnutí Rady, pokud jde o azyl a zásadu nenavracení, na základě čl. 78 odst. 2 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy a rozhodnutí Rady, pokud jde o záležitosti týkající se justiční spolupráce v trestních věcech, na základě čl. 82 odst. 3 a čl. 83 odst. 1 SFEU ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy;

D.  vzhledem k tomu, že oba výbory zapojené do tohoto postupu vznesly právní námitky, pokud jde o nezbytnost rozdělení do dvou rozhodnutí a právní základ zvolený Radou; vzhledem k tomu, že právní služba Parlamentu byla požádána o stanovisko ohledně těchto konkrétních otázek;

E.  vzhledem k tomu, že cílem čl. 108 odst. 6 jednacího řádu Parlamentu je začlenit do jednacího řádu ustanovení čl. 218 odst. 11 SFEU;

F.  vzhledem k tomu, že čl. 218 odst. 11 SFEU na základě stávající judikatury Soudního dvora umožňuje Soudnímu dvoru vydávat posudky ohledně slučitelnosti dohody se Smlouvami a ohledně pravomoci a postupu pro uzavření dohody ze strany Unie;

1.  domnívá se, že panuje právní nejistota ve věci slučitelnosti přistoupení k Istanbulské úmluvě podle návrhu Rady se Smlouvami, zejména pokud jde o volbu vhodného právního základu pro rozhodnutí o podpisu a uzavření úmluvy ze strany Evropské unie a ohledně možnosti rozdělit návrh do dvou rozhodnutí o podpisu a uzavření úmluvy v důsledku takto zvoleného právního základu;

2.  domnívá se, že s ohledem na výše uvedené pochybnosti o volbě právního základu a rozdělení návrhu do dvou rozhodnutí, panuje rovněž právní nejistota ohledně slučitelnosti postupu „vzájemné dohody“ Rady při rozhodování se Smlouvami, neboť tento postup se uplatňuje společně s příslušným rozhodovacím postupem stanoveným ve Smlouvách, nebo případně jako jeho alternativa, a v této souvislosti panuje nejistota ohledně uplatnění zásady loajální spolupráce s ohledem na vyjádřený cíl Unie uzavřít Istanbulskou úmluvu;

3.  rozhodl se požádat Soudní dvůr o posudek ve věci slučitelnosti navrhovaného přistoupení EU k Istanbulské úmluvě a postupu tohoto přistoupení se Smlouvami;

4.  pověřuje svého předsedu, aby podnikl všechny kroky nezbytné k získání posudku Soudního dvora a aby předal toto usnesení Radě a Komisi pro informaci.

(1) Úř. věst. L 131, 20.5.2017, s. 11.
(2) Úř. věst. L 131, 20.5.2017, s. 13.
(3) Úř. věst. C 337, 20.9.2018, s. 167.

Poslední aktualizace: 14. dubna 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí