Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2678(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0232/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0232/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0357

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 118kWORD 51k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Αναζήτηση της γνώμης του Δικαστηρίου σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
P8_TA(2019)0357B8-0232/2019

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου αναφορικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες των προτάσεων σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και αναφορικά με τη διαδικασία της εν λόγω προσχώρησης (2019/2678(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη («Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/865 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά θέματα που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/866 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά το άσυλο και τη μη επαναπροώθηση(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας(3),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 218 παράγραφος 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης βασίζεται σε ολιστική, σφαιρική και συντονισμένη προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τα δικαιώματα του θύματος, αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, και της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, από διάφορες σκοπιές, και προβλέποντας μέτρα όπως η πρόληψη της βίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων, τα μέτρα ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, η προστασία και η στήριξη των θυμάτων, η προστασία των παιδιών, η προστασία των γυναικών που ζητούν άσυλο και των γυναικών προσφύγων, καθώς και η καλύτερη συλλογή δεδομένων, και οι εκστρατείες και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που διεξάγονται σε συνεργασία με εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας, την κοινωνία των πολιτών και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο ψήφισμά του της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, το Κοινοβούλιο ζήτησε την ευρεία προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης χωρίς περιορισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών αποτελεί εμπόδιο στην ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, η οποία είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες και σκοπούς της ΕΕ, όπως ορίζεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει γενική αρμοδιότητα για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 13 Ιουνίου 2017, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης υπεγράφη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση δύο αποφάσεις του Συμβουλίου που εκδόθηκαν στις 11 Μαΐου 2017, μία όσον αφορά το άσυλο και τη μη επαναπροώθηση, βάσει του άρθρου 78 παράγραφος 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, και μία άλλη όσον αφορά θέματα που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, βάσει των άρθρων 82 παράγραφος 2 και 83 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο επιτροπές που συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή διατύπωσαν επιφυλάξεις νομικής φύσεως όσον αφορά την αναγκαιότητα του διαχωρισμού σε δύο αποφάσεις και τη νομική βάση που επέλεξε το Συμβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί αυτών των συγκεκριμένων ζητημάτων·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 108 παράγραφος 6 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποσκοπεί στην ενσωμάτωση των διατάξεων του άρθρου 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 218 παράγραφος 11 ΣΛΕΕ, με βάση την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, επιτρέπει στο Δικαστήριο να αποφαίνεται τόσο για τη συμβατότητα της συμφωνίας με τις Συνθήκες όσο και για θέματα αρμοδιότητας και διαδικασίας για τη σύναψη της συμφωνίας από την Ένωση·

1.  θεωρεί ότι υπάρχει ανασφάλεια δικαίου ως προς τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προσχώρησης στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, όπως προτείνεται από το Συμβούλιο, ιδίως όσον αφορά την επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσης για τις αποφάσεις σχετικά με την υπογραφή και τη σύναψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση της σύμβασης, και όσον αφορά τον ενδεχόμενο διαχωρισμό σε δύο αποφάσεις για την υπογραφή και τη σύναψη της σύμβασης λόγω της συγκεκριμένης επιλογής νομικής βάσης·

2.  θεωρεί ότι, δεδομένων των ανωτέρω ερωτημάτων όσον αφορά την επιλογή της νομικής βάσης και τον διαχωρισμό σε δύο αποφάσεις, υπάρχει επίσης ανασφάλεια δικαίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της πρακτικής «κοινής συμφωνίας» από το Συμβούλιο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η οποία εφαρμόζεται επιπροσθέτως ή εναλλακτικά προς τη σχετική διαδικασία λήψης αποφάσεων που προβλέπεται στις Συνθήκες, και, στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της καλόπιστης συνεργασίας υπό το πρίσμα του εκφρασμένου στόχου της Ένωσης για σύναψη της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

3.  αποφασίζει να ζητήσει τη γνώμη του Δικαστηρίου σχετικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης προσχώρησης της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, καθώς και σχετικά με τη διαδικασία για την εν λόγω προσχώρηση·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να λάβει τη γνώμη του Δικαστηρίου και να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα προς ενημέρωση στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 11.
(2) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 13.
(3) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου