Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2019/2678(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0232/2019

Pateikti tekstai :

B8-0232/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/04/2019 - 6.25
CRE 04/04/2019 - 6.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0357

Priimti tekstai
PDF 122kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2019 m. balandžio 4 d. - Briuselis
Siekimas prašyti Teisingumo Teismo nuomonės dėl ES prisijungimo prie Konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo
P8_TA(2019)0357B8-0232/2019

2019 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento rezoliucija kuria prašoma, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar pasiūlymai dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo suderinami su Sutarčių nuostatomis, ir dėl prisijungimo prie šios konvencijos procedūros (2019/2678(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu (COM(2016)0109),

–  atsižvelgdamas į Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo, kuri buvo pateikta pasirašyti 2011 m. gegužės 11 d. Stambule (toliau – Stambulo konvencija),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimą (ES) 2017/865 dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo Europos Sąjungos vardu atsižvelgiant į klausimus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 11 d. Tarybos sprendimą (ES) 2017/866 dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo pasirašymo Europos Sąjungos vardu atsižvelgiant į prieglobstį ir negrąžinimo principą(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo sudarymo Europos Sąjungos vardu(3),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnio 11 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį,

A.  kadangi Stambulo konvencija grindžiama holistiniu, išsamiu ir suderintu požiūriu, kurį taikant didžiausias dėmesys skiriamas aukų teisėms, smurto prieš moteris ir mergaites ir smurto dėl lyties, įskaitant smurtą šeimoje, klausimas sprendžiamas iš įvairių perspektyvų ir numatomos tokios priemonės kaip smurto prevencija, kova su diskriminacija, baudžiamosios teisės priemonės kovai su nebaudžiamumu, aukų apsauga ir parama joms, vaikų apsauga, moterų pabėgėlių ir prieglobsčio prašytojų apsauga, geresnis duomenų rinkimas, informuotumo didinimo kampanijos ir programos, įskaitant bendradarbiavimą su nacionalinėmis žmogaus teisių institucijomis ir lygybės įstaigomis, pilietine visuomene ir nevyriausybinėmis organizacijomis;

B.  kadangi savo 2017 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijoje Parlamentas ragino pasirūpinti, kad ES prisijungtų prie Stambulo konvencijos plačiu mastu ir be jokių apribojimų; kadangi smurtas prieš moteris laikomas kliūtimi vyrų ir moterų lygybei, kuri yra viena iš ES pamatinių vertybių ir siekių, kaip nustatyta Europos Sąjungos sutarties 2 ir 3 straipsniuose, ir kadangi pagrindinių teisių apsauga priklauso bendrai ES kompetencijai;

C.  kadangi 2017 m. birželio 13 d. Europos Sąjungos vardu buvo pasirašyta Stambulo konvencija, grindžiama 2017 m. gegužės 11 d. priimtais dviem Tarybos sprendimais – dėl prieglobsčio ir negrąžinimo principo, remiantis SESV 78 straipsnio 2 dalimi kartu su jos 218 straipsnio 5 dalimi, ir dėl klausimų, susijusių su teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, remiantis SESV 82 straipsnio 2 dalimi ir 83 straipsnio 1 dalimi kartu su jos 218 straipsnio 5 dalimi;

D.  kadangi abu šioje procedūroje dalyvaujantys komitetai išreiškė teisinių abejonių, susijusių su būtinybe priimti du atskirus sprendimus ir su Tarybos pasirinktu teisiniu pagrindu; kadangi Parlamento Teisės tarnybos buvo paprašyta pateikti nuomonę šiais konkrečiais klausimais;

E.  kadangi pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 108 straipsnio 6 dalį į Darbo tvarkos taisykles siekiama įtraukti SESV 218 straipsnio 11 dalies nuostatas;

F.  kadangi, remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, SESV 218 straipsnio 11 dalimi Teismui suteikiama galimybė priimti sprendimą tiek dėl susitarimo suderinamumo su Sutarčių nuostatomis, tiek dėl klausimų, susijusių su kompetencija ir susitarimo sudarymo Sąjungos vardu procedūra;

1.  mano, kad esama teisinio netikrumo dėl to, ar Tarybos siūlomas prisijungimas prie Stambulo konvencijos suderinamas su Sutarčių nuostatomis, ypač susijusiomis su tinkamo teisinio pagrindo pasirinkimu priimant sprendimus dėl šios konvencijos pasirašymo ir sudarymo Europos Sąjungos vardu, taip pat su galimybe priimti du atskirus sprendimus dėl šios konvencijos pasirašymo ir sudarymo, kurią lemtų toks teisinio pagrindo pasirinkimas;

2.  mano, kad atsižvelgiant į pirmiau minėtus klausimus, susijusius su teisinio pagrindo pasirinkimu ir dviejų atskirų sprendimų priėmimu, taip pat esama teisinio netikrumo dėl „bendro sutarimo“ praktikos, kuria Taryba vadovaujasi priimdama sprendimus ir kuri taikoma kartu su atitinkama Sutartyse numatyta sprendimų priėmimo procedūra arba vietoj jos; be to, šiomis aplinkybėmis esama teisinio netikrumo dėl lojalaus bendradarbiavimo principo taikymo atsižvelgiant į nurodytą Sąjungos tikslą sudaryti Stambulo konvenciją;

3.  nusprendžia prašyti, kad Teisingumo Teismas pateiktų nuomonę dėl to, ar siūlomas ES prisijungimas prie Stambulo konvencijos suderinamas su Sutarčių nuostatomis, taip pat dėl nurodyto prisijungimo procedūros;

4.  paveda Pirmininkui imtis priemonių, būtinų gauti Teisingumo Teismo nuomonę, ir perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai susipažinti.

(1) OL L 131, 2017 5 20, p. 11.
(2) OL L 131, 2017 5 20, p. 13.
(3) OL C 337, 2018 9 20, p. 167.

Atnaujinta: 2020 m. balandžio 14 d.Teisinė informacija - Privatumo politika