Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2002(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0481/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0481/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 04/04/2019 - 6.26
CRE 04/04/2019 - 6.26

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0358

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 124kWORD 49k
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 - Βρυξέλλες
Φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος
P8_TA(2019)0358A8-0481/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Απριλίου 2019 σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (2018/2002(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP) (COM(2017)0343),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου ενός πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (C(2017)4393),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0481/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική αγορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κατακερματισμένη, ιδίως όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη μελέτη σχετικά με τη σκοπιμότητα ενός ευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού πλαισίου («Study on the feasibility of a European Personal Pension Framework» - FISMA/2015/146(02)/D), του Ιουνίου 2017, προκύπτει ότι τα φορολογικά κίνητρα είναι καίριας σημασίας για την υιοθέτηση του PEPP·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της άμεσης φορολογίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην εσωτερική αγορά, όλοι οι πάροχοι και όλα τα προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το κράτος μέλος προέλευσης·

1.  καλεί το Συμβούλιο να καταρτίσει προτάσεις σχετικά με κίνητρα για τους αποταμιευτές PEPP, με στόχο να αυξηθεί η υιοθέτηση του PEPP·

2.  προτείνει να εξεταστούν οι ακόλουθες προσεγγίσεις:

   ανάλυση των υφιστάμενων φορολογικών κινήτρων για τα ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα και εκτίμηση του κόστους, της αποδοτικότητας και των αναδιανεμητικών αποτελεσμάτων τους και, κατά περίπτωση, αντιμετώπιση των ανεπαρκειών και των αρνητικών αποτελεσμάτων τους·
   χορήγηση της ίδιας φοροαπαλλαγής στο PEPP με αυτή που παρέχεται στα εθνικά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα χαρακτηριστικά του PEPP δεν αντιστοιχούν πλήρως σε όλα τα εθνικά κριτήρια·
   χορήγηση ειδικής φοροαπαλλαγής στο PEPP, εναρμονισμένη σε επίπεδο Ένωσης, η οποία θα οριστεί στο πλαίσιο πολυμερούς φορολογικής συμφωνίας μεταξύ κρατών μελών·

3.  τονίζει ότι η φορολογία αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών και ότι οιαδήποτε απόφαση για τη χορήγηση ειδικής φοροαπαλλαγής στο PEPP είναι, συνεπώς, αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους·

4.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου