Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0154(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0395/2018

Внесени текстове :

A8-0395/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0359

Приети текстове
PDF 235kWORD 71k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Статистика на Общността за миграцията и международната закрила ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0307),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 338, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0182/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0395/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила
P8_TC1-COD(2018)0154

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета(2) установява обща и съпоставима правна рамка за европейската статистика за миграцията и международната закрила.

(2)  В отговор на нови потребности в Съюза за статистика за убежището миграцията и управляваната миграция международната закрила и като се има предвид, че характеристиките на миграцията миграционните движения се променят бързо, съществува необходимост от рамка, която да позволява бърз отговор на променящите се потребности по отношение на статистиката за убежището миграцията и управляваната миграция международната закрила. [Изм. 1]

(2a)  Поради постоянно променящото се и разнообразно естество на настоящите миграционни потоци са необходими всеобхватни, съпоставими и разбити по полов признак статистически данни относно мигрантското население, за да се добие представа за действителното положение, да се идентифицират уязвимостите и неравенствата и да се предоставят на лицата, определящи политиката, надеждни данни и информация за разработване на бъдещи публични политики. [Изм. 2]

(3)  За да се подкрепи Съюзът да отговори по ефективен начин на породените от миграцията предизвикателства и да разработи политики, които да отчитат равенството между половете и се основават на правата на човека, е необходимо да бъдат осигурени данни с по-голяма от годишна честота относно миграцията и международната закрила. [Изм. 3]

(4)  Статистиката за миграцията и международната закрила има основно значение за изучаването, определянето и оценката на широк спектър от политики, особено по отношение на отговорите, свързани с пристигането на лица, търсещи закрила в Европа, с цел да се постигнат най-добрите решения. [Изм. 4]

(4a)  Статистиката за миграцията и международната закрила има основно значение, за да се получи цялостна представа за миграционните движения в рамките на Съюза и да се даде възможност държавите членки да прилагат правилно законодателството на Съюза, като зачитат основните права, предвидени в Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. [Изм. 5]

(4б)  Преследването на лица на основание пол представлява основание за търсене и получаване на международна закрила. Статистическите органи на национално равнище и на равнището на Съюза следва да събират статистически данни относно молбите за международна закрила на основание пол, в това число основано на пола насилие. [Изм. 6]

(5)  С цел да се гарантира качеството, и по-специално съпоставимостта на предоставените от държавите членки данни, както и изготвяне на надеждни обобщени данни на равнището на Съюза, използваните данни следва да се основават на едни и същи понятия и да се отнасят за едни и същи референтни дати или периоди.

(6)  Предоставените данни за миграцията и международната закрила следва да бъдат съгласувани със съответната информация, събрана в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007.

(7)  Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета(3) предоставя референтна рамка за европейската статистика за миграцията и международната закрила. По-специално той съдържа изискването европейската статистика да е съобразена с принципите за професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност.

(8)  При разработването, изготвянето и разпространението на европейската статистика националните и европейските статистически органи и където е приложимо, другите компетентни национални и регионални органи следва да се придържат към принципите, заложени в Кодекса на европейската статистическа практика, който беше преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(9)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се преразгледат и допълнят съществуващите общи правила за събирането и съставянето на европейска статистика за миграцията и международната закрила, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а вместо това по причини, свързани с хармонизирането и съпоставимостта, може да бъде постигната в по-пълна степен на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(9a)  За да бъдат постигнати целите на Регламент (ЕО) № 862/2007, следва да бъдат разпределени достатъчно финансови ресурси за събирането, анализа и разпространението на висококачествени национални статистически данни и на статистически данни на Съюза относно миграцията и международната закрила, по-специално чрез действия за подкрепа в това отношение в съответствие с Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета(4). [Изм. 7]

(10)  С настоящия регламент се гарантира правото на зачитане на личния и семейния живот и, на защита на личните данни и на недискриминация и равенство между половете, както е посочено в членове 7, 8, 21 и 8 23 от Хартата и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(5). [Изм. 8]

(10a)  Събирането на групирани по полов признак данни следва да даде възможност да се идентифицират и анализират специфичните уязвимости и качества на жените и мъжете, като се разкриват пропуските и неравенствата. Отчитащите равенството между половете данни относно миграцията имат потенциала да насърчават по-голямо равенство и да предложат възможности на групите в неравностойно положение. Статистическите данни за миграцията следва също така да отчитат променливи като полова идентичност и сексуална ориентация, за да се събират данни относно преживяванията на лицата от групата на ЛГБТКИ+ и неравенствата, на които те са обект, в процесите на миграция и търсене на убежище. [Изм. 9]

(11)  С цел За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 862/2007, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на определянето определяне на правилата за подходящите формати за предаване на разбивки. данните; Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с се упражняват съгласно Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(6). [Изм. 10]

(11a)  С цел да се адаптира Регламент (ЕО) № 862/2007 към технологичните и икономическите промени, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с изменението на Регламент (ЕО) № 862/2007 за актуализиране на някои определения и допълване с цел определяне на групите от данни и допълнителните разбивки и за установяване на правила относно точността и стандартите за качество. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(7). По-специално с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. [Изм. 11]

(11б)  Ефективният мониторинг на прилагането на Регламент (ЕО) № 862/2007 изисква той да се подлага на оценка на редовни интервали. Комисията следва да направи щателна оценка на статистическите данни, събрани в съответствие с Регламент (ЕО) № 862/2007, както и на тяхното качество и своевременно предоставяне за целите на представянето на доклади пред Европейския парламент и Съвета. Следва да се провеждат тесни консултации с всички действащи лица, участващи в събирането на данни в областта на убежището, в това число агенции на ООН и други съответни международни и неправителствени организации. [Изм. 12]

(12)  Поради това Регламент (ЕО) № 862/2007 следва да бъде съответно изменен.

(13)  Проведена бе консултация с Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 862/2007 се изменя, както следва:

-1)  в член 1 буква в) се заменя със следния текст:"

„в) административните и съдебните процедури и производства в държавите-членки, свързани с имиграцията, издаването на разрешения за пребиваване, гражданство, убежище и други форми на международна закрила, незаконното влизане и престой, както и връщанията.“; [Изм. 13]

"

-1a)  Член 2 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 буква й) се заменя със следния текст:"

„й) „молба за международна закрила“ означава молба за международна закрила съгласно определението в член 2, буква з) от Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(8);“; [Изм. 14]

"

б)  в параграф 1 буква к) се заменя със следния текст:"

„к) „статут на бежанец“ означава статут на бежанец съгласно определението в член 2, буква д)от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 15]

"

в)  в параграф 1 буква л) се заменя със следния текст:"

„л) „статут, предоставен по силата на субсидиарна закрила“ означава статута, предоставен по силата на субсидиарна закрила по смисъла на определението в член 2, буква ж)от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 16]

"

г)  в параграф 1 буква м) се заменя със следния текст:"

„м) „членове на семейството“ означава членове на семейството съгласно определението в член 2, буква ж) от Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9);“; [Изм. 17]

"

д)  в параграф 1 буква о) се заменя със следния текст:"

„о) „непридружено малолетно или непълнолетно лице“ означава непълнолетно лице по смисъла на член 2, буква л) от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 18]

"

е)  в параграф 1 буква п) се заменя със следния текст:"

„п) „външни граници“ означава външни граници съгласно определението в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета(10);“; [Изм. 19]

"

ж)  в параграф 1 буква р) се заменя със следния текст:"

„р) „граждани на трети страни, на които е отказан достъп“ означава граждани на трети страни, на които е отказан достъп на външна граница, тъй като не изпълняват всички условия за достъп, предвидени в член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) 2016/399, и не спадат към категориите лица, посочени в член 6, параграф 5 от посочения регламент;“; [Изм. 20]

"

з)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„та) „извеждане“ означава извеждане съгласно определението в член 3, параграф 5 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(11);“; [Изм. 21]

"

и)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„тб) „доброволно напускане“ означава доброволно напускане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО;“; [Изм. 22]

"

й)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„тв) „подпомогнато доброволното връщане“ означава доброволно връщане съгласно определението в член 3, параграф 8 от Директива 2008/115/ЕО, подпомогнато с логистична, финансова или друга материална помощ.“; [Изм. 23]

"

к)  Параграф 3 се заличава. [Изм. 24]

-1б)  Член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

Статистика за международната миграция, обичайно пребиваващото население и придобиването на гражданство

1.  Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно броя на:

   a) имигрантите, влезли на територията на държавата членка, разбити по следните показатели:
   i) групи според гражданството – по възраст и пол;
   ii) групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и пол;
   iii) групи според държавата на предишно обичайно местопребиваване – по възраст и пол;
   б) емигрантите, напускащи територията на държавата членка, разделени по следните показатели:
   i) групи по гражданство;
   ii) възраст;
   iii) пол;
   iv) по групи по държавите по следващо обичайно местопребиваване;
   в) лицата, които обичайно пребивават в държавата членка в края на референтния период, разделени по следните показатели:
   i) групи според гражданството – по възраст и пол;
   ii) групи според държавата по рождение на лицата – по възраст и пол;
   г) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата-членка и са придобили гражданство на държавата-членка през базисната година, и са имали преди това гражданство в друга държава членка или в трета страна, или са били без гражданство, разделени по групи според възраст и пол, както и по предишното гражданство на съответните лица, като се посочва обстоятелството, че лицата преди това са били без гражданство;
   га) лицата, които обичайно пребивават на територията на държавата членка и са придобили разрешение за дългосрочно пребиваване през референтната година, разделени по групи според възраст и пол.

2.  Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до дванадесет месеца след края на базисната година. Първата референтна година е 2020 г.“; [Изм. 25]

"

1)  Член 4 се изменя, както следва:

-a)  в параграф 1 буква в) се заменя със следното:"

„в) молбите за международна закрила, които са оттеглени през референтния период, групирани по вид на оттеглянето;“; [Изм. 26]

"

а)  В параграф 1 се добавят следните букви:"

„г) лицата, подали молба за международна закрила или за вписване в такава молба в качеството им на член на семейството през референтния период и кандидатстващи за международна закрила за първи път;

   га) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени по ускорената процедура, посочена в член 31, параграф 8 от Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12); [Изм. 27]
   гб) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и чиито молби са обработени съгласно процедурите на границата, посочена в член 43 от Директива 2013/32/ЕС, през референтния период; [Изм. 28]
   гв) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са освободени от ускорената процедура или процедурата на границата в съответствие с член 24, параграф 3 и член 25, параграф 6 от Директива 2013/32/ЕС; [Изм. 29]
   гг) лица, които са подали молба за международна закрила, без да са били регистрирани в Евродак, както е посочено в член 14 от Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета(13); [Изм. 30]
   гд) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които могат да представят писмени доказателства, подпомагащи установяването на тяхната самоличност; [Изм. 31]
   ге) лицата, които са подали последваща молба за международна закрила, посочена в член 40 от Директива 2013/32/EС или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период; [Изм. 32]
   гж) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са били задържани в съответствие с Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(14) в края на референтния период, групирани по месеците, през които тези лица са били задържани, и основанията за задържането; [Изм. 33]
   гз) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ задържането им в съответствие с Директива 2013/33/ЕС, през референтния период; [Изм. 34]
   ги) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:
   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането; [Изм. 35]
   гй) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството през референтния период и които са адресати на административно или съдебно решение или акт, постановяващ алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тях и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:
   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането; [Изм. 36]
   гк) лицата, които са подали молба за международна закрила и които са били подложени на оценка за определяне на възрастта през референтния период; [Изм. 37]
   гл) решения относно оценките за определяне на възрастта на кандидатите, групирани, както следва:
   i) оценки, с които се заключава, че кандидатът е ненавършило пълнолетие лице;
   ii) оценки, с които се заключава, че кандидатът е пълнолетно лице;
   iii) оценки, които не позволяват да се направи заключение, или преустановени оценки; [Изм. 38]
   гм) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и за които е установено, че се нуждаят от специални процедурни гаранции в съответствие с член 24 от Директива 2013/32/ЕС, или като кандидати със специални потребности за приемане по смисъла на член 2, буква к) от Директива 2013/33/ЕС през референтния период; [Изм. 39]
   гн) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от безплатна правна помощ съгласно член 20 от Директива 2013/32/ЕС през референтния период, групирани по процедури на първа и втора инстанция; [Изм. 40]
   го) лицата, които са подали молба за международна закрила или са включени в такава молба като член на семейството и които са се възползвали от материални условия на приемане, осигуряващи подходящ стандарт на живот за кандидатите, в съответствие с член 17 от Директива 2013/33/ЕС в края на референтния период; [Изм. 41]
   гп) лицата, които са подали молба за международна закрила като непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е определен представител в съответствие с член 25 от Директива 2013/32/ЕС; [Изм. 42]
   гр) лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и на които през референтния период е бил предоставен достъп до образователната система в съответствие с член 14 от Директива 2013/33/ЕС; [Изм. 43]
   гс) лицата, които са подали молба за международна закрила и са били признати за непридружени малолетни и непълнолетни лица и които през референтния период са били настанени в съответствие с член 31, параграф 3 от Директива 2011/95/ЕС, групирани по основания за настаняване; [Изм. 44]
   гт) среден брой непридружени малолетни и непълнолетни лица, определени за даден настойник, през референтния период.“; [Изм. 45]

"

б)  Последната алинея от параграф 1 се заменя със следното:"

Статистическите Тези статистически данни се разпределят групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния месец. Първият референтен месец е януари 2020 г.“; [Изм. 46]

"

ба)  в параграф 2 буква а) се заменя със следното:"

„а) лицата, обхванати от първоинстанционни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи през референтния период, групирани, както следва:

   i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;
   ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;
   iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;
   iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;
   v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 47]

"

бб)  в параграф 2 буква б) се заменя със следното:"

„б) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се разпределят допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването;“; [Изм. 48]

"

бв)  в параграф 2 буква в) се заменя със следното:"

„в) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на субсидиарна закрила въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретната основа, на която се основава прекратяването или изключването;“; [Изм. 49]

"

бг)  в параграф 2 се добавя следната буква:"

„да) лицата, обхванати от първоинстанционни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“; [Изм. 50]

"

в)  В параграф 2 последната алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни се разпределят групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.

Тези статистически данни се групират допълнително по решения, приети след индивидуално интервю, и решения, приети без индивидуално интервю. Статистическите данни относно решенията, приети след индивидуално интервю, се групират по индивидуални интервюта, в които кандидатът е получил услугите на преводач, и индивидуални интервюта, в които кандидатът не е получил услугите на преводач.“; [Изм. 51]

"

г)  В параграф 3 буква а) се заличава;

га)  в параграф 3 буква б) се заменя със следното:"

„б) лицата, обхванати от окончателни решения за отхвърляне на молби за международна закрила, постановени от административни или съдебни органи при обжалване или преразглеждане през референтния период, групирани, както следва:

   i) решения за обявяване на молби за недопустими, допълнително групирани по основание за недопустимост;
   ii) решения за отхвърляне на молби като неоснователни;
   iii) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни в рамките на редовната процедура, допълнително групирани по основание за отхвърляне;
   iv) решения за отхвърляне на молби като явно неоснователни по ускорената процедура, допълнително групирани по основание за ускоряване и основание за отхвърляне;
   v) решения за отхвърляне на молби на основание, че кандидатът може да ползва закрила в своята държава на произход съгласно член 8 от Директива 2011/95/ЕС;“; [Изм. 52]

"

гб)  в параграф 3 буква в) се заменя със следното:"

„в) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването;“; [Изм. 53]

"

гв)  в параграф 3 буква г) се заменя със следното:"

„г) лицата, обхванати от окончателни решения, взети от административни или съдебни органи през референтния период, за предоставяне, отнемане, прекратяване или отказ за подновяване на статут на бежанец въз основа на прекратяване, изключване или други основания; решенията, взети въз основа на прекратяване или изключване, се групират допълнително по конкретното основание за прекратяването или изключването;“; [Изм. 54]

"

гг)  в параграф 3 се добавя следната буква:"

„жа) лицата, обхванати от окончателни решения, с които се ограничава или отнема възможността за ползване на материалните условия на приемане и които са приети от административен или съдебен орган през референтния период, групирани по вид решение, по продължителност на ограничаването или отнемането и по основание.“; [Изм. 55]

"

д)  В параграф 3 последната алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни по букви б) — ж) се разпределят по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни по буква ж) освен това се разпределят по държава на пребиваване и по вид на решението по молба за убежище. Данните се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“; [Изм. 56]

"

да)  Вмъква се следният параграф:"

„3a. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни за продължителността на разглеждане на жалбите в календарни дни от момента на подаване на жалбата до момента, в който се приема първоинстанционното решение по жалбата.“; [Изм. 57]

"

е)  В параграф 4 буква г) се заменя със следното:"

„г) броя на прехвърлянията, до които водят решенията, посочени в букви в) и з);“;

"

ж)  В параграф 4 се добавят следните букви:"

„е) броя на исканията за повторно разглеждане за връщане и поемане на лица, търсещи убежище;

   ж) разпоредбите, на които се основават исканията, посочени в буква е);
   з) решенията, взети в отговор на исканията, посочени в буква е);“;

"

з)  В параграф 4 последната алинея се заменя със следното:"

Тези статистически данни се групират по възраст и пол и по гражданство на съответните лица, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Статистическите данни се отнасят до референтни периоди от една календарна година един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до три месеца след края на референтната година. Първата референтна година Първият референтен период е януари 2020 г.“; [Изм. 58]

"

за)  Добавя се следният параграф:"

„4a. Статистическите данни, посочени в параграфи 1 – 4, се групират по месеци на подаване на молбата.“; [Изм. 59]

"

1а)  Член 5 се изменя, както следва:

а)   [Изм. 60(Не се отнася до българския текст.)]

б)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:"

„a) гражданите на трети държави, на които е отказан достъп на територията на държава-членка на външната граница, групирани по възраст, пол и гражданство;“; [Изм. 61]

"

[Изм. 62 (Не се отнася до българския текст.)]

в)  В параграф 1 третата алинея се заменя със следното:"

„Статистическите данни, посочени в буква б), се групират по възраст, пол и гражданство на съответните лица, основания за тяхното задържане и място на задържане.“; [Изм. 63]

"

2)  Член 6 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Държавите членки предоставят на Комисията (Евростат) статистически данни относно:

   -a) броя молби за издаване на разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 64]
   -aа) броя на отхвърлените молби за разрешения за пребиваване за първи път, подадени от граждани на трети държави, групирани по гражданство, по основания за искането на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 65]
   -аб) броя отхвърлени молби за разрешение за пребиваване, с което се променя имиграционният статут или основанието за престой, през референтния период, групирани по гражданство, по основания за отказ на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 66]
   а) броя на разрешенията за пребиваване, издадени на лица, които са граждани на трети държави, разпределени, както следва:
   i) разрешения, издадени през референтния период, през който на лицето е издадено за първи път разрешение за пребиваване, разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 67]
   ii) разрешения, издадени през референтния период, и предоставени на лице по повод промяната на положението му на имигрант или основанието за престоя, разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 68]
   iii) валидни разрешения в края на референтния период (брой на издадените разрешения, които не са отнети и не са изтекли), разпределени групирани по гражданство, по основание за издаване на разрешението, по срок на валидност на разрешението, по възраст и по пол; [Изм. 69]
   б) брой на дългосрочно пребиваващите в края на референтния период, разпределени групирани по гражданство, по вид на статута на дългосрочно пребиваващ, по възраст и по пол.“. [Изм. 70]

За статистическите данни по букви -а), -аа) и a) разрешителни, издадени по семейни причини, се групират допълнително по основания и по статут на спонсора на гражданина на трета страна.“; [Изм. 71]

"

б)  Параграф 3 се заменя със следното:"

„Статистическите данни, посочени в параграф 1, се отнасят до референтни периоди от една календарна година и се предоставят на Комисията (Евростат) до шест месеца след края на референтната година. Първата референтна година е 2020 г.“;

"

3)  Член 7 се изменя, както следва:

-a)  В параграф 1 буква а) се заменя със следното:"

„а) броя на граждани на трети страни, които са в незаконно положение на територията на държава-членка и са адресати на административно или съдебно решение или акт, в който се заявява или декларира, че пребиваването им е незаконно и с който се възлага задължение за напускане на територията на държавата-членка, групирани по гражданство на съответните лица и по основанията за решението;“; [Изм. 72]

"

-aа)  В параграф 1 се вмъква следната буква:"

„aa) броя на гражданите на трети държави, посочени в буква а) от настоящия член, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за забрана за влизане, както е посочено в член 11 от Директива 2008/115/ЕО, в края на референтния период, групирани по гражданство на съответните лица;“; [Изм. 73]

"

-аб)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аб) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО през референтния период;“; [Изм. 74]

"

-ав)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ав) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месец на задържането на тези граждани на трети държави;“; [Изм. 75]

"

-аг)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аг) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по вид алтернатива, както следва:

   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането;“; [Изм. 76]

"

-ад)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ад) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за разпореждане на алтернатива на задържането в съответствие с Директива 2008/115/ЕО в края на референтния период, групирани по месеца на постановяване на административното или съдебното решение или акт срещу тези лица и допълнително групирани по вида алтернатива, както следва:

   i) явяване;
   ii) внасяне на парична гаранция;
   iii) задължение за оставане на точно определено място;
   iv) друг вид алтернатива на задържането;“; [Изм. 77]

"

-ае)  в параграф 1 се вмъква следната буква:"

„ае) броя на гражданите на трети държави, за които е било постановено административно решение за отлагане на извеждането съгласно член 9 от Директива 2008/115/ЕО през референтния период, групирани по основание за отлагане и по гражданство на съответните лица;“; [Изм. 78]

"

-аж)  В параграф 1 се вмъква следната буква:"

„аж) броя на гражданите на трети държави, за които е постановено административно или съдебно решение или акт за задържането им и които са обжалвали по съдебен ред, както е посочено в член 15, параграф 2 от Директива № 2008/115/ЕО, през референтния период;“; [Изм. 79]

"

а)  В параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

б) броя на граждани на трети държави, които в действителност са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, както е посочено в буква а), разпределени групирани по гражданство на върнатите лица, по вид на връщането и получената помощ и по държава по местоназначение. и допълнително групирани по връщания в държавата на произход на гражданина на трета държава;“; [Изм. 80]

"

aа)  В параграф 1 се добавя следната буква:"

„ба) броя на граждани на трети държави, които са напуснали територията на държавата членка вследствие на административно или съдебно решение или акт, групирани по вида на решението или акта, както следва:

   i) в съответствие с официално споразумение на Съюза за обратно приемане;
   ii) в съответствие с неофициално споразумение на Съюза за обратно приемане;
   iii) в съответствие с национално споразумение за обратно приемане;

Тези статистическите данни се групират допълнително по държави по местоназначение и по гражданство на съответните лица.“; [Изм. 81]

"

б)  Параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Статистическите данни, посочени в параграф 1, се групират по възраст и пол на съответното лице, както и по непридружени малолетни или непълнолетни лица. Те се отнасят до референтни периоди от три календарни месеца един календарен месец и се предоставят на Комисията (Евростат) до два месеца две седмици след края на референтния период. Първият референтен период е от януари до март 2020 г.“; [Изм. 82]

"

4)  Член 8 се заличава.

4a)  В член 9 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Държавите-членки докладват на Комисията (Евростат) за използваните източници на данни, основанията за избор на тези източници и отражението на избраните източници върху качеството на статистиката, механизмите, прилагани за гарантиране на защитата на личните данни, както и за използваните методи на оценяване и информират Комисията (Евростат) за извършените промени.“; [Изм. 83]

"

4б)  Вмъква се следният член:"

„Член 9а

Делегирани актове

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на определенията, посочени в член 2, параграф 1.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за изменение на настоящия регламент чрез:

   a) определяне на категориите въз основа на групите по държави по рождение, групите по държави на предишно и следващо място на обичайно пребиваване и групите по гражданство, както е предвидено в член 3, параграф 1;
   б) определяне на категориите въз основа на основанията за издаване на разрешителните за пребиваване, предвидени в член 6, параграф 1, буква а);
   в) определяне на допълнителните разбивки;
   г) определяне на правилата за точност и стандартите за качество.“; [Изм. 84]

"

5)  Член 10 се изменя, както следва:

а)  Параграф 1 се заменя със следното:"

„1. На Комисията се предоставя правомощието да приема актове за изпълнение с цел определяне на разбивки в съответствие с членове 4, 5, 6 и 7, както и за установяване на правилата за подходящите формати за предаване на данните, както е предвидено в член 9. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 2.“; [Изм. 85]

Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 11, параграф 2.“.

"

б)  В Параграф 2 буква г) се заличава. [Изм. 86]

5a)  Вмъква се следният член:"

„Член 10а

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 9а, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 9а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 9а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“; [Изм. 87]

"

(5б)  Член 11 се изменя, както следва:

a)  Заглавието се заменя със следното:"

„Процедура на комитет“; [Изм. 88]

"

б)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.“; [Изм. 89]

"

в)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 10 от Регламент (ЕС) № 182/2011, като се вземат предвид разпоредбите на член 11 от него.“; [Изм. 90]

"

г)  параграф 3 се заличава. [Изм. 91]

Член 2

Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4, параграфи 1 и 2 и член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент (ЕО) № 862/2007 се прилагат от 1 март 2020 г.

Член 4, параграфи 3 и 4 и член 6, параграфи 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 862/2007 се прилагат от 1 юли 2020 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

за Европейския парламент за Съвета

Председател Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно статистиката на Общността за миграцията и международната закрила и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 311/76 на Съвета относно изготвяне на статистика за чуждестранните работници (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 23).
(3)Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).
(4) Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
(5) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(6)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(7) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(8) Директива 2011/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година относно стандарти за определянето на граждани на трети държави или лица без гражданство като лица, на които е предоставена международна закрила, за единния статут на бежанците или на лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, както и за съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9).
(9) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31)
(10) Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1).
(11) Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98).
(12) Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 60).
(13) Регламент (ЕС) № 603/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година за създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 1).
(14) Директива 2013/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за определяне на стандарти относно приемането на кандидати за международна закрила (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 96).

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност