Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0154(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0395/2018

Předložené texty :

A8-0395/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.1

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0359

Přijaté texty
PDF 230kWORD 65k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
Statistika Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0307),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 338 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0182/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a na postoj v podobě pozměňovacích návrhů Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0395/2018),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) .../... k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany
P8_TC1-COD(2018)0154

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007(2) stanoví společný a srovnatelný právní rámec pro evropské statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany.

(2)  Vzhledem k novým potřebám Unie v oblasti statistik o azylu migraci a cíleném přistěhovalectví mezinárodní ochraně a vzhledem k tomu, že charakteristiky migrace migrační pohyby se rychle mění, je třeba stanovit rámec, který umožní rychle reagovat na měnící se potřeby v oblasti statistik o azylu a cíleném přistěhovalectví migracemezinárodní ochrany. [pozm. návrh 1]

(2a)  S ohledem na měnící se a různorodou povahu současných migračních toků jsou pro porozumění reálné situaci, zajištění citlivých míst a nerovností a pro to, aby měli tvůrci politik k dispozici spolehlivé údaje a informace pro vytváření budoucích veřejných politik, zapotřebí souhrnné a srovnatelné statistické údaje o populaci migrantů, a to v členění podle genderu. [pozm. návrh 2]

(3)  Aby měla Unie dostatečné podklady pro účinnou reakci na výzvy, které migrace přináší, a na vytváření politik zohledňujících gender založených na lidských právech, je třeba zvýšit četnost sběru dat o azylu migraci a cíleném přistěhovalectví mezinárodní ochraně z jednoho roku na kratší časové úseky. [pozm. návrh 3]

(4)  Statistiky o azylu migraci a cíleném přistěhovalectví mezinárodní ochraně jsou zásadní pro studium, definici a hodnocení širokého spektra politik, obzvlášť pokud jde o reakce na příchod osob hledajících v Evropě ochranu, s cílem nalézt co nejlepší řešení. [pozm. návrh 4]

(4a)  Statistiky o migraci a mezinárodní ochraně jsou nezbytné pro přehled o migračních pohybech v rámci Unie a pro řádné uplatňování právních předpisů Unie ze strany členských států, pokud jde o základní práva uvedená v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“) a v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. [pozm. návrh 5]

(4b)  Pronásledování na základě genderu je důvodem pro usilování o mezinárodní ochranu a pro to, aby byla tato ochrana poskytnuta. Vnitrostátní a unijní statistické orgány by měly shromažďovat genderové statistiky o žádostech o mezinárodní ochranu, včetně žádostí z důvodu genderově podmíněného násilí. [pozm. návrh 6]

(5)  Aby byla zajištěna kvalita a zejména srovnatelnost údajů poskytovaných členskými státy a aby mohly být vypracovávány spolehlivé přehledy na úrovni Unie, měly by být používané údaje založeny na shodných konceptech a měly by se vztahovat ke shodným referenčním datům nebo obdobím.

(6)  Poskytované údaje o azylu migraci a cíleném přistěhovalectví mezinárodní ochraně by měly být konzistentní s příslušnými informacemi shromažďovanými na základě nařízení (ES) č. 862/2007.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009(3) stanoví referenční rámec pro evropské statistiky v oblasti migrace a mezinárodní ochrany. Vyžaduje zejména dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů.

(8)  Při vývoji, tvorbě a šíření evropských statistik by měly statistické úřady na národní a evropské úrovni, a případně i další relevantní vnitrostátní a regionální orgány, zohlednit zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky ve znění, které bylo dne 28. září 2011 zrevidováno a aktualizováno Výborem pro evropský statistický systém.

(9)  Cílů tohoto nařízení, konkrétně zrevidovat a doplnit současná společná pravidla pro sběr a sestavování evropských statistik o migraci a mezinárodní ochraně, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, pokud budou jednotlivé státy EU jednat samostatně. Spíše ale spíše jich, z důvodů harmonizace a srovnatelnosti, může být lépe dosaženo na úrovni Unie. Unie proto může přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(9a)  V zájmu dosažení cílů nařízení (ES) č. 862/2007 by měly být vyčleněny dostatečné finanční zdroje na sběr, analýzu a šíření kvalitních vnitrostátních a unijních statistik o migraci a mezinárodní ochraně, zejména podporou opatření v tomto směru v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014(4). [pozm. návrh 7]

(10)  Toto nařízení zaručuje právo na respektování soukromého a rodinného života, a právo na ochranu osobních údajů, nediskriminaci a genderovou rovnost podle článků 7, 8, 21 a 8 23 Listiny a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679(5). [pozm. návrh 8]

(10a)  Shromažďování genderově rozčleněných údajů by mělo umožňovat identifikaci a analýzu specifických zranitelných míst a schopností žen a mužů a odhalí slabá místa a nerovnosti. Genderově rozčleněné údaje o migraci umožní podpořit větší rovnost a poskytnou příslušné možnosti znevýhodněným skupinám. Statistiky o migraci by při shromažďování údajů o zkušenostech osob LGBTQI+ v procesu migrace a azylu měly rovněž zohledňovat takové proměnné, jako je genderová identita a sexuální orientace. [pozm. návrh 9]

(11)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení nařízení (ES) č. 862/2007 by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o specifikaci členění stanovení pravidel pro vhodné formáty předávání údajů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(6). [pozm. návrh 10]

(11a)  Aby bylo nařízení (ES) č. 862/2007 přizpůsobeno technologickému a hospodářskému vývoji, je třeba na Komisi přenést pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu nařízení (ES) č. 862/2007 s cílem aktualizovat určité definice a o doplnění nařízení s cílem určit seskupování údajů a možnosti dalšího členění a stanovit pravidla pro normy přesnosti a kvality. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů(7). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. [pozm. návrh 11]

(11b)  Účinné sledování uplatňování nařízení (ES) č. 862/2007 vyžaduje, aby bylo v pravidelných lhůtách hodnoceno. Komise by měla důkladně posoudit statistiky sestavené podle nařízení (ES) č. 862/2007, jejich kvalitu a včasné poskytování pro účely předkládání zpráv Evropskému parlamentu a Radě. Měly by být konzultovány všechny zúčastněné strany, které se zabývají shromažďováním údajů o azylu, včetně agentur Organizace spojených národů a dalších příslušných mezinárodních a nevládních organizací. [pozm. návrh 12]

(12)  Nařízení (ES) č. 862/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(13)  Návrh byl konzultován s Výborem pro Evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 862/2007 se mění takto:

-1)  V článku 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) správních a soudních řízeních a procesech v členských státech týkajících se přistěhovalectví, udělování povolení k pobytu, státního občanství, azylu a jiných forem mezinárodní ochrany, nedovoleného vstupupobytu a navracení.“; [pozm. návrh 13]

"

-1a)  Článek 2 se mění takto:

a)  v odstavci 1 se písmeno j) nahrazuje tímto:"

„j) „žádostí o mezinárodní ochranu“ žádost o mezinárodní ochranu ve smyslu čl. 2 písm. h) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU(8);“; [pozm. návrh 14]

"

b)  v odstavci 1 se písmeno k) nahrazuje tímto:"

„k) „postavením uprchlíka“ postavení uprchlíka podle definice uvedené v čl. 2 písm. e) směrnice 2011/95/EU;“; [pozm. návrh 15]

"

c)  v odstavci 1 se písmeno l) nahrazuje tímto:"

„l) „statusem podpůrné ochrany“ status podpůrné ochrany podle definice uvedené v čl. 2 písm. g) směrnice 2011/95/EU;“; [pozm. návrh 16]

"

d)  v odstavci 1 se písmeno m) nahrazuje tímto:"

„m) „rodinnými příslušníky“ rodinní příslušníci podle definice uvedené v čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013(9);“; [pozm. návrh 17]

"

e)  v odstavci 1 se písmeno o) nahrazuje tímto:"

„o) „nezletilou osobou bez doprovodu“ nezletilá osoba bez doprovodu podle definice uvedené v čl. 2 písm. l) směrnice 2011/95/EU;“; [pozm. návrh 18]

"

f)  v odstavci 1 se písmeno p) nahrazuje tímto:"

„p) „vnějšími hranicemi“ vnější hranice podle definice uvedené v čl. 2 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399(10);“[pozm. návrh 19]

"

g)  v odstavci 1 se písmeno q) nahrazuje tímto:"

„q) „státními příslušníky třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země“ příslušníci třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup do země na vnějších hranicích, protože nesplňují všechny podmínky vstupu stanovené v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2016/399 a nepatří do kategorií osob uvedených v čl. 6 odst. 5 uvedeného nařízení;“; [pozm. návrh 20]

"

h)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„sa) „vyhoštěním“ se rozumí vyhoštění ve smyslu čl. 3 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES(11);“; [pozm. návrh 21]

"

i)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„sb) „dobrovolným opuštěním území“ dobrovolné opuštění území ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice 2008/115/ES;“; [pozm. návrh 22]

"

j)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„sc) „asistovaným dobrovolným opuštěním území“ dobrovolné opuštění území ve smyslu čl. 3 odst. 8 směrnice 2008/115/ES s logistickou, finanční nebo jinou hmotnou pomocí.“ ;[pozm. návrh 23]

"

k)  Odstavec 3 se zrušuje. [pozm. návrh 24]

-1b)  Článek 3 se nahrazuje tímto:"

„Článek 3

Statistiky o mezinárodní migraci, obyvatelstvu s místem obvyklého pobytu na území členských států a nabývání státního občanství

1.  Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o počtech:

   a) přistěhovalců, kteří se stěhují na území členského státu, a to v tomto členění:
   i) podle státního občanství a dále podle věku a genderu,
   ii) podle země narození a dále podle věku a genderu;
   iii) podle země předchozího místa obvyklého pobytu a dále podle věku a genderu;
   b) vystěhovalců, kteří se stěhují z území členského státu, a to v tomto členění:
   i) podle státního občanství,
   ii) podle věku;
   iii) podle genderu;
   iv) podle země příštího místa obvyklého pobytu;
   c) osob, které mají na konci referenčního období místo obvyklého pobytu v členském státě, a to v tomto členění:
   i) podle státního občanství a dále podle věku a genderu,
   ii) podle země narození a dále podle věku a genderu;
   d) osob, které mají své místo obvyklého pobytu na území členského státu a v období referenčního roku získaly státní občanství tohoto členského státu a které měly dříve státní občanství jiného členského státu nebo třetí země nebo byly dříve bez státní příslušnosti, a to v členění podle věku a genderu a podle dřívějšího státního občanství dotčených osob a podle toho, zda osoby byly dříve bez státní příslušnosti. „
   da) osob, které mají obvyklé bydliště na území členského státu a které získaly během referenčního roku povolení k dlouhodobému pobytu, a to v členění podle věku a genderu.

2.  Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvanácti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.“ [pozm. návrh 25]

"

1)  Článek 4 se mění takto:

-a)  v odstavci 1 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) žádostí o mezinárodní ochranu vzatých zpět v průběhu referenčního období členěných podle typu vzetí zpět;“ [pozm. návrh 26]

"

a)  V odstavci 1 se doplňují písmena, která zní:"

„d) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a o mezinárodní ochranu žádaly poprvé;

   da) osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly zpracovány ve zrychleném řízení podle čl. 31 odst. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU(12); [pozm. návrh 27]
   db) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jejichž žádosti byly zpracovány v řízení na hranicích podle článku 43 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU; [pozm. návrh 28]
   dc) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které jsou vyloučeny ze zrychleného řízení nebo z řízení na hranicích podle čl. 24 odst. 3 a čl. 25 odst. 6 směrnice 2013/32/EU; [pozm. návrh 29]
   dd) osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu, aniž by byly registrovány v systému Eurodac podle článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013(13); [pozm. návrh 30]
   de) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které jsou schopny předložit písemné doklady, jež mohou pomoci zjistit jejich totožnost; [pozm. návrh 31]
   df) osob, které v průběhu referenčního období podaly další žádost o mezinárodní ochranu podle článku 40 směrnice 2013/32/EU nebo byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci; [pozm. návrh 32]
   dg) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a které byly na konci referenčního období zajištěny v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU(14), a to v členění podle měsíce, v němž byly tyto osoby zajištěny, a podle důvodu jejich zajištění; [pozm. návrh 33]
   dh) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU; [pozm. návrh 34]
   di) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2013/33/EU, rozčleněných podle druhu alternativního opatření takto:
   i) ohlašování,
   ii) složení finanční záruky,
   iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,
   iv) jiná alternativa k zajištění; [pozm. návrh 35]
   dj) osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2013/33/EU, rozčleněných podle měsíce, kdy bylo vydáno správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt vztahující se na tyto osoby, a dále podle druhu alternativního opatření takto:
   i) ohlašování,
   ii) složení finanční záruky,
   iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,
   iv) jiná alternativa k zajištění; [pozm. návrh 36]
   dk) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu a u nichž bylo provedeno posuzování věku; [pozm. návrh 37]
   dl) rozhodnutí o provedení posouzení věku žadatele členěných takto:
   i) závěrem posouzení je, že žadatel je nezletilou osobou;
   ii) závěrem posouzení je, že žadatel je dospělou osobou;
   iii) neprůkazná nebo neprovedená posouzení; [pozm. návrh 38]
   dm) osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež byly určeny za osoby, které potřebují zvláštní procesní záruky podle článku 24 směrnice 2013/32/EU, nebo žadatele se zvláštními potřebami přijetí ve smyslu čl. 2 písm. k) směrnice 2013/33/EU; [pozm. návrh 39]
   dn) osob, které během referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež využívaly bezplatné právní pomoci podle článku 20 směrnice 2013/32/EU, v členění podle řízení v první a druhé instanci; [pozm. návrh 40]
   do) osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu nebo které byly do takové žádosti zahrnuty jako rodinní příslušníci a jež na konci referenčního období splňovaly materiální podmínky přijetí umožňující odpovídající životní úroveň žadatelů podle článku 17 směrnice 2013/33/EU; [pozm. návrh 41]
   dp) osob, které podaly žádost o mezinárodní ochranu jako nezletilé osoby bez doprovodu a kterým byl během referenčního období přidělen zástupce v souladu s článkem 25 směrnice 2013/32/EU; [pozm. návrh 42]
   dq) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu, byly uznány jako nezletilé osoby bez doprovodu a získaly přístup do vzdělávacího systému podle článku 14 směrnice 2013/33/EU; [pozm. návrh 43]
   dr) osob, které v průběhu referenčního období podaly žádost o mezinárodní ochranu, byly jako nezletilé osoby bez doprovodu umístěny podle čl. 31 odst. 3 směrnice 2011/95/EU, a to v členění podle důvodu umístění; [pozm. návrh 44]
   ds) průměrném počtu nezletilých osob bez doprovodu připadajících na jednoho zástupce během referenčního období.“; [pozm. návrh 45]

"

b)  V odstavci 1 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a pohlaví a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního měsíce. Prvním referenčním měsícem je leden 2020.“; [pozm. návrh 46]

"

ba)  v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, v následujícím členění:

   i) rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné, dále členěná podle důvodu nepřípustnosti;
   ii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako nedůvodné;
   iii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné v řádném řízení, dále členěná podle důvodu zamítnutí;
   iv) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné ve zrychleném řízení, dále členěná podle důvodu zrychlení a důvodu zamítnutí;
   v) rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu, že žadatel má přístup k ochraně v rámci své země původu podle článku 8 směrnice 2011/95/EU;“; [pozm. návrh 47]

"

bb)  v odstavci 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení postavení uprchlíka z důvodu zániku tohoto postavení, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení;“; [pozm. návrh 48]

"

bc)  v odstavci 2 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení statusu podpůrné ochrany z důvodu zániku tohoto statusu, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení;“; [pozm. návrh 49]

"

bd)  v odstavci 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ea) osob, na něž se vztahují prvoinstanční rozhodnutí o omezení či odnětí materiálních podmínek pro přijetí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, a to v členění podle druhu rozhodnutí, doby trvání omezení či odnětí a důvodu tohoto omezení či odnětí.“; [pozm. návrh 50]

"

c)  V odstavci 2 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Tyto statistiky jsou členěny podle věku a pohlaví genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března 2020.

Tyto statistiky budou dále rozčleněny na základě rozhodnutí přijatých po osobním pohovoru a rozhodnutí přijatých bez osobního pohovoru. Statistika rozhodnutí přijatých po osobním pohovoru je dále členěna podle osobních pohovorů, kde žadatel obdržel služby tlumočníka, a osobní pohovory, kde žadatel neobdržel služby tlumočníka.“; [pozm. návrh 51]

"

d)  V odstavci 3 se zrušuje písmeno a).

da)  v odstavci 3 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu, která učinily správní nebo soudní orgány v odvolacím nebo přezkumném řízení v průběhu referenčního období, v členění podle:

   i) rozhodnutí, podle nichž jsou žádosti nepřípustné, dále členěná podle důvodu nepřípustnosti;
   ii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako nedůvodné;
   iii) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné v řádném řízení, dále členěná podle důvodu zamítnutí;
   iv) rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné ve zrychleném řízení, dále členěná podle důvodu zrychlení a důvodu zamítnutí;
   v) rozhodnutí o zamítnutí žádosti z důvodu, že žadatel má přístup k ochraně v rámci své země původu podle článku 8 směrnice 2011/95/EU;“; [pozm. návrh 52]

"

db)  v odstavci 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:"

„c) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení postavení uprchlíka z důvodu zániku tohoto postavení, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení;“; [pozm. návrh 53]

"

dc)  v odstavci 3 se písmeno d) nahrazuje tímto:"

„d) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období a jimiž se přiznává, ruší, ukončuje nebo zamítá obnovení statusu podpůrné ochrany z důvodu zániku tohoto statusu, vyloučení či z jiného důvodu; rozhodnutí o zániku či vyloučení jsou dále členěna podle konkrétního důvodu zániku či vyloučení;“; [pozm. návrh 54]

"

dd)  v odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ga) osob, na něž se vztahují konečná rozhodnutí o omezení či odnětí materiálních podmínek pro přijetí, která učinily správní nebo soudní orgány v průběhu referenčního období, a to v členění podle druhu rozhodnutí, doby trvání omezení či odnětí a důvodu tohoto omezení či odnětí.“; [pozm. návrh 55]

"

e)  V odstavci 3 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

„Statistiky uvedené v písmenech b), c), d), e), f) e g) jsou členěny podle věku a pohlaví genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Statistiky uvedené v písmenu g) jsou dále členěny podle země bydliště a podle druhu rozhodnutí o azylu. Vztahují se k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.“; [pozm. návrh 56]

"

ea)  vkládá se nový odstavec, který zní:"

„3a. Členské státy poskytnou Komisi (Eurostatu) statistiky o délce odvolání, v kalendářních dnech, ode dne podání odvolání až do doby, kdy je o odvolání rozhodnuto v prvním stupni.“; [pozm. návrh 57]

"

f)  V odstavci 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:"

„d) počet přemístění, k nimž vedla rozhodnutí uvedená v písmenech c) a h);“;

"

g)  V odstavci 4 se doplňují písmena, která znějí:"

„f) počet přezkumů žádostí o přijetí žadatelů o azyl zpět a převzetí žadatelů o azyl;

   g) ustanovení, na jejichž základě byly podány žádosti uvedené v písmenu f);
   h) rozhodnutí učiněná v reakci na žádosti uvedené v písmenu f).“

"

h)  V odstavci 4 se poslední pododstavec nahrazuje tímto:"

Tyto statistiky jsou členěny podle věku a genderu a podle státního občanství dotčených osob a podle nezletilých osob bez doprovodu. Tyto statistiky se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do tří měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem obdobím je rok leden 2020.“; [pozm. návrh 58]

"

ha)  doplňuje se nový odstavec, který zní:"

„4a. Statistické údaje uvedené v odstavcích 1 až 4 jsou členěny podle měsíce podání žádosti.“; [pozm. návrh 59]

"

1a)  Článek 5 se mění takto:

a)  [pozm. návrh 60 se netýká českého znění]

b)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) státních příslušníků třetích zemí, kterým byl odmítnut vstup na území členského státu na vnějších hranicích, v členění podle věku, genderu a státní příslušnosti;“; [pozm. návrh 61]

"

c)  [pozm. návrh 62 se netýká českého znění]

d)  v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:"

„Statistiky uvedené v písmenu b) jsou členěny podle věku a pohlaví, státního občanství dotčených osob, důvodů jejich zadržení a místa zadržení.“; [pozm. návrh 63]

"

2)  Článek 6 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Členské státy předkládají Komisi (Eurostatu) statistiky o:

   -a) počtu žádostí o první povolení k pobytu podaných státními příslušníky třetích zemí v členění podle státního občanství, důvodu žádosti o povolení a podle věku a genderu; [pozm. návrh 64]
   -aa) počtu zamítnutých žádostí o první povolení k pobytu podaných státními příslušníky třetích zemí v členění podle státního občanství, důvodu podání žádosti o povolení a podle věku a genderu; [pozm. návrh 65]
   -ab) počtu žádostí o povolení k pobytu, který mění přistěhovalecký status nebo důvod pro pobyt, který byl během referenčního období zamítnut, a to v členění podle státního občanství, důvodu zamítnutí povolení, věku a genderu; [pozm. návrh 66]
   a) počtu povolení k pobytu vydaných osobám, které jsou státními příslušníky třetích zemí, a to v následujícím členění:
   i) povolení vydaná v průběhu referenčního období, kterými se osobám uděluje první povolení k pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví genderu; [pozm. návrh 67]
   ii) povolení vydaná v průběhu referenčního období a udělená při příležitosti změny přistěhovaleckého statusu osoby nebo důvodu pobytu v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví genderu; [pozm. návrh 68]
   iii) platná povolení na konci referenčního období (počet vydaných povolení, která nebyla zrušena a jejichž platnost nevypršela) v členění podle státního občanství, důvodu vydání povolení, délky platnosti povolení, věku a pohlaví genderu; [pozm. návrh 69]
   b) počtu dlouhodobě pobývajících rezidentů na konci referenčního období v členění podle státního občanství, druhu právního postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta, věku a pohlaví genderu. [pozm. návrh 70]

Pro účely shromažďování statistických údajů podle písmene –a), –aa) a a) musí být povolení vydaná z rodinných důvodů dále členěna podle důvodu a postavení podporované osoby státního příslušníka třetí země.; [pozm. návrh 71]

"

b)  Odstavec 3 se nahrazuje tímto:"

„Statistiky uvedené v odstavci 1 se vztahují k referenčnímu období jednoho kalendářního roku a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do šesti měsíců od konce referenčního roku. Prvním referenčním rokem je rok 2020.“;

"

3)  Článek 7 se mění takto:

-a)  v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:"

„a) počtu státních příslušníků třetích zemí, o nichž se zjistí, že nedovoleně pobývají na území členského státu, a na něž se vztahuje správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt, v němž se stanovuje nebo prohlašuje, že jejich pobyt je nedovolený, a který jim ukládá povinnost opustit území členského státu, a to v členění podle státního občanství dotyčných osob a důvodů pro vydání příslušného rozhodnutí;“; [pozm. návrh 72]

"

-aa)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„aa) počtu státních příslušníků třetích zemí podle písmene a) tohoto odstavce, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující zákaz vstupu podle článku 11 směrnice 2008/115/ES, v členění podle státní příslušnosti dotčených osob;“; [pozm. návrh 73]

"

-ab)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ab) počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice 2008/115/ES;“; [pozm. návrh 74]

"

-ac)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ac) počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES, v členění podle měsíce, v němž byli tito státní příslušníci třetích zemí zadrženi;“; [pozm. návrh 75]

"

-ad)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ad) počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2008/115/ES, a to v členění podle druhu alternativního opatření takto:

   i) ohlašování,
   ii) složení finanční záruky,
   iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,
   iv) jiná alternativa k zajištění;“; [pozm. návrh 76]

"

-ae)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„(ae) počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se na konci referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující alternativní opatření k jejich zajištění podle směrnice 2008/115/ES, a to v členění podle měsíce, v němž bylo toto správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt vztahující se na tyto osoby vydán, a dále podle druhu alternativního opatření takto:

   i) ohlašování,
   ii) složení finanční záruky,
   iii) povinnost zdržovat se na určeném místě,
   iv) jiná alternativa k zajištění;“; [pozm. návrh 77]

"

-af)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„af) osob, které jsou státními příslušníky třetí země, jimž byl v průběhu referenčního období přiznán odklad vyhoštění podle článku 9 směrnice 2008/115/ES, a to v členění podle důvodu odkladu a státní příslušnosti dotčených osob;“; [pozm. návrh 78]

"

-ag)  v odstavci 1 se vkládá nové písmeno, které zní:"

„ag) počtu státních příslušníků třetích zemí, na něž se v průběhu referenčního období vztahovalo správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt stanovující jejich zadržení a v jejichž věci byl zahájen soudní přezkum podle čl. 15 odst. 2 směrnice 2008/115/ES;“; [pozm. návrh 79]

"

a)  V odstavci 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:"

„b) počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří skutečně opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu uvedeného v písmenu a), a to v členění podle státního občanství vrácených osob, druhu navrácení a poskytnuté pomoci a podle cílové země dále rozčleněné podle navrácení do země původu státního příslušníka třetí země;“; [pozm. návrh 80]

"

aa)  v odstavci 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:"

„ba) počtu státních příslušníků třetích zemí, kteří opustili území členského státu na základě správního nebo soudního rozhodnutí nebo aktu, a to v členění podle druhu rozhodnutí nebo aktu takto:

   i) v souladu s formální dohodou Unie o zpětném přebírání osob,
   ii) v souladu s neformálním ujednáním Unie o zpětném přebírání osob,
   iii) v souladu s vnitrostátní dohodou o zpětném přebírání osob.

Tyto statistiky jsou dále členěny podle cílové země a státní příslušnosti dotčené osoby.“; [pozm. návrh 81]

"

b)  Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Statistiky uvedené v odstavci 1 se jsou rozčleněny podle věku a genderu příslušných osob a podle toho, zda jde o nezletilé osoby bez doprovodu. Vztahují se k referenčnímu období tří kalendářních měsíců jednoho kalendářního měsíce a musí být předloženy Komisi (Eurostatu) do dvou měsíců týdnů od konce referenčního období. Prvním referenčním obdobím je období od ledna do března leden 2020.“; [pozm. návrh 82]

"

4)  Článek 8 se zrušuje.

4a)  V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:"

„2. Členské státy informují Komisi (Eurostat) o zdrojích údajů, důvodech pro výběr těchto zdrojů a vlivech zvolených zdrojů údajů na kvalitu statistiky, mechanismech zavedených pro zajištění respektování osobních údajů a dále o použitých metodách odhadů a průběžně informují Komisi (Eurostat) o změnách těchto okolností.“ ;[pozm. návrh 83]

"

4b)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 9a

Akty v přenesené pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění definice uvedené v čl. 2 odst. 1.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 10a, kterými se mění toto nařízení, pokud jde o:

   a) definice kategorií země původu, země předchozího a příštího místa obvyklého pobytu a státního občanství stanovených v čl. 3 odst. 1,
   b) definice kategorií důvodů pro vydání povolení k pobytu, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 1 písm. a),
   c) definice dalšího členění,
   d) stanovení pravidel týkajících se norem přesnosti a kvality.“; [pozm. návrh 84]

"

5)  Článek 10 se mění takto:

a)  Odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Komise Komisi je svěřena pravomoc přijímat přijímá prováděcí akty, za účelem specifikace členění v souladu s články 4, 5, 6 a 7 a stanovení pravidel kterými stanoví pravidla vhodných formátů pro předávání údajů, jak stanoví článek 9. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 11 odst. 2.“; [pozm. návrh 85]

Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.“

"

b)  V odstavci Odstavec 2 se zrušuje písmeno d). [pozm. návrh 86]

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:"

„Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 9a je svěřena Komisi na dobu neurčitou od ... [data vstupu tohoto pozměňujícího nařízení v platnost].

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 9 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise zároveň neprodleně oznámí Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 9a vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“; [pozm. návrh 87]

"

5b)  Článek 11 se mění takto:

a)  nadpis se nahrazuje tímto:"

„Postup projednávání ve výboru“; [pozm. návrh 88]

"

b)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:"

„1. Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.“; [pozm. návrh 89]

"

c)  odstavec 2 se nahrazuje tímto:"

„2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 10 nařízení (EU) č. 182/2011 s ohledem na ustanovení článku 11 zmíněného nařízení.“; [pozm. návrh 90]

"

d)  Odstavec 3 se zrušuje. [pozm. návrh 91]

Článek 2

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 4 odst. 1 a 2, čl. 7 odst. 1 písm. b) a odstavce 2 nařízení (ES) č. 862/2007 se použijí ode dne 1. března 2020.

Ustanovení čl. 4 odst. 3 a 4 a čl. 6 odst. 1 a 3 nařízení (ES) č. 862/2007 se použijí ode dne 1. července 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019.
(2)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 ze dne 11. července 2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 311/76 o sestavování statistik o zahraničních pracovnících (Úř. věst. L 199, 31.7.2007, s. 23).
(3)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o předávání údajů, na které se vztahuje statistická důvěrnost, Statistickému úřadu Evropských společenství, nařízení Rady (ES) č. 322/97 o statistice Společenství a rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom, kterým se zřizuje Výbor pro statistické programy Evropských společenství (Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168).
(5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).
(6)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany (Úř. věst. L 337, 20.12.2011, s. 9).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) (Úř. věst. L 77, 23.3.2016, s. 1).
(11) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 98).
(12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 60).
(13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států, a pro podávání žádostí orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a o změně nařízení (EU) č. 1077/2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 1).
(14) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 96).

Poslední aktualizace: 29. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí