Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0154(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0395/2018

Indgivne tekster :

A8-0395/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0359

Vedtagne tekster
PDF 209kWORD 73k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
EF-statistikker over migration og international beskyttelse ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0307),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0182/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og til udtalelsen i form af Ændring fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0395/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse
P8_TC1-COD(2018)0154

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 338, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007(2) fastlægges der en fælles og sammenlignelig retlig ramme for europæiske statistikker over migration og international beskyttelse.

(2)  For at imødekomme nye behov i Unionen for statistikker om asyl migration og styret migration international beskyttelse og eftersom kendetegnene ved migration migrationsbevægelser undergår hurtige forandringer, er der behov for en ramme, som muliggør hurtig reaktion på ændrede behov for så vidt angår statistikker om asyl migration og styret migration international beskyttelse. [Ændring 1]

(2a)  På grund af de nuværende migrationsstrømmes konstant skiftende og forskelligartede karakter er der behov for omfattende og sammenlignelige kønsopdelte statistiske data om migrantbefolkningen for at forstå den faktiske situation, udpege sårbarheder og uligheder og give de politiske beslutningstagere pålidelige data og oplysninger til brug for udviklingen af fremtidige offentlige politikker. [Ændring 2]

(3)  For at hjælpe Unionen med at reagere effektivt på de udfordringer, som migration udgør, og udarbejde kønsorienterede og menneskerettighedsbaserede politikker er der behov for data om asyl migration og styret migration international beskyttelse, der vedrører perioder på under et år. [Ændring 3]

(4)  Statistikker om asyl migration og styret migration international beskyttelse har grundlæggende betydning for analyse, definition og evaluering af en lang række politikker, navnlig hvad angår foranstaltninger vedrørende ankomst for personer, der søger beskyttelse i Europa, med det formål at opnå de bedste løsninger. [Ændring 4]

(4a)  Statistikker om migration og international beskyttelse er væsentlige for at kunne få et overblik over migrationsbevægelserne i Unionen og for give medlemsstaterne mulighed for at anvende EU-retten korrekt i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder som fastlagt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) og i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. [Ændring 5]

(4b)  Forfølgelse på grund af køn udgør en grund til at søge og opnå international beskyttelse. De nationale og Unionens statistiske myndigheder bør indsamle statistik om ansøgninger om international beskyttelse af kønsårsager, herunder kønsbaseret vold. [Ændring 6]

(5)  For at sikre kvaliteten og navnlig sammenligneligheden af data fra medlemsstaterne og for at kunne udarbejde pålidelige oversigter på EU-plan bør dataene være baseret på samme begreber og bør vedrøre den samme referencedato eller -periode.

(6)  Data om asyl migration og styret migration international beskyttelse bør være i overensstemmelse med de relevante oplysninger, der indsamles i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007.

(7)  Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009(3) fastlægges der en referenceramme for europæiske statistikker over migration og international beskyttelse. I henhold hertil skal principperne om faglig uafhængighed, upartiskhed, objektivitet, pålidelighed, statistisk fortrolighed og omkostningseffektivitet overholdes.

(8)  Ved udviklingen, udarbejdelsen og formidlingen af europæiske statistikker bør de nationale og europæiske statistiske myndigheder og eventuelle andre relevante nationale og regionale myndigheder overholde de principper, der er fastsat i adfærdskodeksen for europæiske statistikker som revideret og ajourført af Udvalget for det Europæiske Statistiske System den 28. september 2011.

(9)  Målsætningen Målet for denne forordning, dvs. nemlig at revidere og supplere de eksisterende fælles regler for indsamling og udarbejdelse af europæiske statistikker over migration og international beskyttelse, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan hver for sig. Det kan på grund af harmonisering og sammenlignelighed bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe passende vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(9a)  For at kunne nå målene for forordning (EF) nr. 862/2007 bør der afsættes tilstrækkelige finansielle ressourcer til indsamling, analyse og formidling af nationale statistikker og EU-statistikker af høj kvalitet om migration og international beskyttelse, navnlig ved at støtte foranstaltninger i denne henseende i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014(4). [Ændring 7]

(10)  Denne forordning garanterer retten til respekt for privatliv og familieliv og, beskyttelse af personoplysninger, ikkeforskelsbehandling og ligestilling mellem kvinder og mænd, jf. artikel 7, 8, 21 og 23 i chartret og i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679(5). [Ændring 8]

(10a)  Indsamling af kønsopdelte data bør gøre det muligt at udpege og analysere kvinders og mænds specifikke sårbarheder og kapaciteter og afsløre mangler og uligheder. Kønsorienterede data om migration har potentiale til at fremme større lighed og give dårligt stillede grupper muligheder. Statistikker om migration bør også tage hensyn til variabler som kønsidentitet og seksuel orientering med henblik på at indsamle data om LGBTQI+-personers erfaringer og om uligheder i migrations- og asylprocesser. [Ændring 9]

(11)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af forordning (EF) nr. 862/2007 bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med hensyn til fastlæggelse af opdelinger regler om passende formater for indberetning af data. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(6). [Ændring 10]

(11a)  For at tilpasse forordning (EF) nr. 862/2007 til den teknologiske og økonomiske udvikling bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår ændring af forordning (EF) nr. 862/2007 med henblik på at ajourføre visse definitioner og supplere den med henblik på at træffe bestemmelse om grupperinger af data og yderligere opdelinger og fastlægge regler for præcision og kvalitetsstandarder. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(7). For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter. [Ændring 11]

(11b)  En effektiv overvågning af anvendelsen af forordning (EF) nr. 862/2007 kræver, at den evalueres regelmæssigt. Kommissionen bør foretage en grundig vurdering af de statistikker, der er udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 862/2007, samt af deres kvalitet og rettidighed i forhold til udarbejdelsen af rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet. Der bør afholdes grundige høringer med alle aktører, der bidrager til indsamlingen af asyldata, herunder De Forenede Nationers agenturer og andre relevante internationale og ikkestatslige organisationer. [Ændring 12]

(12)  Forordning (EF) nr. 862/2007 bør derfor ændres.

(13)  Udvalget for det Europæiske Statistiske System er blevet hørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 862/2007 foretages følgende ændringer:

-1)  Artikel 1, litra c), affattes således:"

"c) administrative og retslige procedurer og processer i medlemsstaterne vedrørende indvandring, meddelelse af opholdstilladelse, statsborgerskab, asyl og andre former for international beskyttelse forebyggelse af ulovlig indvandring, irregulær indrejse og ophold og tilbagesendelser." [Ændring 13]

"

-1a)  I artikel 2 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1, litra j), affattes således:"

j) "ansøgning om international beskyttelse": en ansøgning om international beskyttelse som defineret i artikel 2, litra h), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU(8)" [Ændring 14]

"

b)  Stk. 1, litra k), affattes således:"

"k) "flygtningestatus": flygtningestatus som defineret i artikel 2, litra d e), i direktiv 2011/95/EU" [Ændring 15]

"

c)  Stk. 1, litra l), affattes således:"

"l) "subsidiær beskyttelsesstatus": subsidiær beskyttelsesstatus som defineret i artikel 2, litra f g), i direktiv 2011/95/EU" [Ændring 16]

"

d)  Stk. 1, litra m), affattes således:"

"m) "familiemedlemmer": familiemedlemmer som defineret i artikel 2, litra i g), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013(9)" [Ændring 17]

"

e)  Stk. 1, litra o), affattes således:"

"o) "uledsagede mindreårige": uledsagede mindreårige som defineret i artikel 2, litra i l), i direktiv 2011/95/EU" [Ændring 18]

"

f)  Stk. 1, litra p), affattes således:"

"p) "ydre grænser": ydre grænser som defineret i artikel 2, nr. 2), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengen-grænsekodeks)(10) (EF EU) nr. 2016/399(11)" [Ændring 19]

"

g)  Stk. 1, litra q), affattes således:"

"q) "tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse": tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse ved den ydre grænse, fordi de ikke opfylder alle de indrejsebetingelser, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 562/2006 (EU) 2016/399, og ikke tilhører de personkategorier, der er omhandlet i artikel 6, stk. 4 5, i samme forordning" [Ændring 20]

"

h)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"sa) "udsendelse": udsendelse som defineret i artikel 3, nr. 5), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF(12)" [Ændring 21]

"

i)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"sb) "frivillig udrejse": frivillig udrejse som defineret i artikel 3, nr. 8), i direktiv 2008/115/EF" [Ændring 22]

"

j)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"sc) "støttet frivillig tilbagevenden": frivillig udrejse som defineret i artikel 3, nr. 8), i direktiv 2008/115/EF med logistisk, økonomisk eller anden materiel støtte" [Ændring 23]

"

k)  Stk. 3 udgår. [Ændring 24]

-1b)  Artikel 3 affattes således:"

"Artikel 3

Statistikker om international migration, personer med sædvanlig bopæl og erhvervelse af statsborgerskab

1.  Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om antallet af:

   a) indvandrere, der flytter til den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:
   i) grupper af statsborgerskaber efter alder og køn
   ii) grupper af fødelande efter alder og køn
   iii) grupper af lande, hvor personerne tidligere havde sædvanlig bopæl, efter alder og køn
   b) udvandrere, der flytter fra den pågældende medlemsstat, opdelt på følgende måde:
   i) efter grupper af statsborgerskaber
   ii) efter alder
   iii) efter køn
   iv) efter grupper af lande, hvor personerne får sædvanlig bopæl
   c) personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat ved udgangen af referenceperioden opdelt på følgende måde:
   i) grupper af statsborgerskaber efter alder og køn
   ii) grupper af fødelande efter alder og køn
   d) personer, som har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og i referenceåret har erhvervet statsborgerskab i den pågældende medlemsstat, og som tidligere har haft statsborgerskab i en anden medlemsstat eller et tredjeland, eller som tidligere har været statsløse, opdelt efter alder og køn, efter den pågældendes tidligere statsborgerskab, og efter om personen tidligere var statsløs.
   da) personer med sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstats område, som i referenceåret har opnået en langvarig opholdstilladelse, opdelt efter alder og køn.

2.  De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tolv måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2008 2020." [Ændring 25]

"

1)  I artikel 4 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1, litra c), affattes således:"

"c) ansøgninger om international beskyttelse, som er blevet trukket tilbage i referenceperioden, opdelt efter type tilbagetrækning" [Ændring 26]

"

a)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"d) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse, eller som indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som ansøger om international beskyttelse for første gang

   da) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har fået deres ansøgninger behandlet efter den fremskyndede procedure, der er omhandlet i artikel 31, stk. 8, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU(13) [Ændring 27]
   db) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har fået deres ansøgninger behandlet efter grænseproceduren, der er omhandlet i artikel 43, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU [Ændring 28]
   dc) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som er undtaget fra den fremskyndede procedure eller grænseproceduren i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 25, stk. 6, i direktiv 2013/32/EU [Ændring 29]
   dd) personer, der har indgivet en ansøgning om international beskyttelse uden at have været registreret i Eurodac som omhandlet i artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013(14) [Ændring 30]
   de) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som kan forevise dokumentation, der kan bidrage til at fastslå deres identitet [Ændring 31]
   df) personer, som i referenceperioden har indgivet en fornyet ansøgning om international beskyttelse som omhandlet i artikel 40 i direktiv 2013/32/EU eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem [Ændring 32]
   dg) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem i referenceperioden, og som ved udgangen af referenceperioden var frihedsberøvet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU(15), opdelt efter den måned, hvor disse personer blev frihedsberøvet, og grundene til frihedsberøvelse [Ændring 33]
   dh) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU [Ændring 34]
   di) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2013/33/EU, opdelt efter type alternativ:
   i) meldepligt
   ii) økonomisk sikkerhedsstillelse
   iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted
   iv) andet alternativ til fængsling [Ændring 35]
   dj) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2013/33/EU, opdelt efter den måned, hvor den administrative eller retslige afgørelse eller retsakt mod de pågældende personer blev udstedt, og desuden opdelt efter type alternativ:
   i) meldepligt
   ii) økonomisk sikkerhedsstillelse
   iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted
   iv) andet alternativ til fængsling [Ændring 36]
   dk) personer, som i referenceperioden har indgivet ansøgning om international beskyttelse og som blev underkastet en aldersvurdering [Ændring 37]
   dl) afgørelser om aldersvurdering af ansøgere, opdelt som følger:
   i) vurderinger, der konkluderer, at ansøgeren er mindreårig
   ii) vurderinger, der konkluderer, at ansøgeren er voksen
   iii) vurderinger, der er uden konklusion eller opgivet [Ændring 38]
   dm) personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som er blevet identificeret som ansøgere med behov for særlige proceduremæssige garantier i overensstemmelse med artikel 24 i direktiv 2013/32/EU eller som ansøgere med særlige modtagelsesbehov i den i artikel 2, litra k), i direktiv 2013/33/EU anvendte betydning [Ændring 39]
   dn) personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har modtaget gratis juridisk bistand i henhold til artikel 20 i direktiv 2013/32/EU, opdelt efter procedurer ved første og anden instans [Ændring 40]
   do) personer, som i slutningen af referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse eller indgår i en sådan ansøgning som familiemedlem, og som har nydt godt af materielle modtagelsesforhold, som giver ansøgerne en passende levestandard, i overensstemmelse med artikel 17 i direktiv 2013/33/EU [Ændring 41]
   dp) personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse som uledsagede mindreårige, og som får udpeget en repræsentant i overensstemmelse med artikel 25 i direktiv 2013/32/EU [Ændring 42]
   dq) personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, som er anerkendt som uledsagede mindreårige, og som har fået adgang til uddannelsessystemet i overensstemmelse med artikel 14 i direktiv 2013/33/EU [Ændring 43]
   dr) personer, som i referenceperioden har indgivet en ansøgning om international beskyttelse, som er anerkendt som uledsagede mindreårige, og som er blevet anbragt i henhold til artikel 31 i direktiv 2011/95/EU, opdelt efter årsager til anbringelse [Ændring 44]
   ds) det gennemsnitlige antal uledsagede mindreårige per værge i referenceperioden." [Ændring 45]

"

b)  Stk. 1, sidste afsnit, affattes således:"

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referencemåneden. Den første referencemåned er januar 2020." [Ændring 46 - Vedrører ikke den danske tekst ]

"

ba)  Stk. 2, litra a), affattes således:"

"a) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, opdelt som følger:

   i) afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige, yderligere opdelt efter begrundelse for afvisning
   ii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afslås som grundløse
   iii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse under den almindelige procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for afvisning
   iv) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse i forbindelse med den fremskyndede procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for anvendelse af den fremskyndede procedure og begrundelsen for afvisning
   v) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises med den begrundelse, at ansøgeren kan beskyttes i sit hjemland, i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU". [Ændring 47]

"

bb)  Stk. 2, litra b), affattes således:"

"b) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse, tilbagekaldelse eller inddragelse afslutning af eller afslag på forlængelse af flygtningestatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse". [Ændring 48]

"

bc)  Stk. 2, litra c), affattes således:"

"c) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller retslige organer i referenceperioden om meddelelse, tilbagekaldelse eller inddragelse afslutning af eller afslag på subsidiær beskyttelsesstatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse". [Ændring 49]

"

bd)  I stk. 2 tilføjes følgende litra:"

"ea) personer omfattet af afgørelser truffet i første instans af administrative eller juridiske organer i referenceperioden om reduktion eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold, opdelt efter type afgørelse, varigheden af reduktionen eller inddragelsen og efter årsag." [Ændring 50]

"

c)  Stk. 2, sidste afsnit, affattes således:"

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er januar til marts 2020.

Disse statistikker opdeles yderligere efter afgørelser truffet efter en personlig samtale og afgørelser truffet uden personlig samtale. Statistik om afgørelser truffet efter en personlig samtale opdeles yderligere efter personlige samtaler, hvor ansøgeren benytter sig af en tolk, og personlige samtaler, hvor ansøgeren ikke benytter sig af en tolk." [Ændring 51]

"

d)  Stk. 3, litra a), udgår.

da)  Stk. 3, litra b), affattes således:"

"b) personer omfattet af endelige afgørelser om afslag på ansøgninger om international beskyttelse, som f.eks. afgørelser, som er truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer ved påklage eller prøvelse, og hvorefter ansøgninger afvises som uantagelige eller findes grundløse, og afgørelser i prioriterede sager og hastesager, opdelt som følger:

   i) afgørelser, hvorefter ansøgningerne afvises som uantagelige, yderligere opdelt efter begrundelse for uantagelighed
   ii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afslås som grundløse
   iii) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse under den almindelige procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for afvisning
   iv) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises som åbenbart grundløse i forbindelse med den fremskyndede procedure, yderligere opdelt efter begrundelsen for anvendelse af den fremskyndede procedure og begrundelsen for afvisning
   v) afgørelser, hvorefter ansøgninger afvises med den begrundelse, at ansøgeren kan beskyttes i sit hjemland, i overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU" [Ændring 52]

"

db)  Stk. 3, litra c), affattes således:"

"c) personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse af flygtningestatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer, som meddeler, tilbagekalder, afslutter eller afslår at forlænge flygtningestatus ved påklage eller prøvelse på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse" [Ændring 53]

"

dc)  Stk. 3, litra d), affattes således:"

"d) personer omfattet af endelige afgørelser om meddelelse eller inddragelse subsidiær beskyttelsesstatus truffet i referenceperioden af administrative eller retslige organer, som meddeler, tilbagekalder, afslutter eller afslår at forlænge subsidiær ved påklage eller prøvelse beskyttelsesstatus på grundlag af ophør, udelukkelse eller andre grunde; afgørelser om ophør eller udelukkelse opdeles yderligere efter den specifikke begrundelse for ophør eller udelukkelse " [Ændring 54]

"

dd)  I stk. 3 tilføjes følgende litra:"

"ga) personer omfattet af endelige afgørelser truffet i referenceperioden af administrative eller juridiske organer om reduktion eller inddragelse af materielle modtagelsesforhold, opdelt efter type afgørelse, varigheden af reduktion eller inddragelse og efter årsag." [Ændring 55]

"

e)  Stk. 3, sidste afsnit, affattes således:"

"De i litra b), c), d), e), f) og g) nævnte statistikker opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Herudover opdeles de i litra g) nævnte statistikker efter bopælsland og type asylafgørelse. De skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020." [Ændring 56 - Vedrører ikke den danske tekst]

"

ea)  Følgende stykke indsættes:"

"3a. Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om appellens varighed i kalenderdage fra det tidspunkt, hvor klagen indgives, og indtil der er truffet afgørelse i første instans om klagen." [Ændring 57]

"

f)  Stk. 4, litra d), affattes således:"

"d) antallet af overførsler, som de i litra c) og h) omhandlede afgørelser medfører".

"

g)  I stk. 4 tilføjes følgende litra:"

"f) antallet af anmodninger om genbehandling af tilbagetagelse eller overtagelse af asylansøgere

   g) de bestemmelser, som de i litra f) omhandlede anmodninger er baseret på
   h) de afgørelser, der er truffet vedrørende de i litra f) omhandlede anmodninger."

"

h)  Stk. 4, sidste afsnit, affattes således:"

"Disse statistikker opdeles efter personernes alder, køn og statsborgerskab og efter uledsagede mindreårige. Disse statistikker skal være baseret på et kalenderår referenceperioder på en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for tre måneder efter udløbet af referenceåret. Det Den første referenceår referenceperiode er januar 2020." [Ændring 58]

"

ha)  Følgende stykke tilføjes:"

"4a. De i stk. 1-4 omhandlede statistikker opdeles efter måneden for indgivelse af ansøgningen." [Ændring 59]

"

1a)  I artikel 5 foretages følgende ændringer:

a)  Titlen affattes således:"

"Statistikker om forebyggelse af ulovlig indrejse og ophold" [Ændring 60]

"

b)  Stk. 1, litra a), affattes således:"

a) "tredjelandsstatsborgere, som er nægtet indrejse i en medlemsstat ved den ydre grænse, opdelt efter alder, køn og statsborgerskab" [Ændring 61]

"

c)  Stk. 1, litra b), affattes således:"

b) "tredjelandsstatsborgere, som i henhold til national lovgivning om indvandring anses for at opholde sig ulovligt irregulært i en medlemsstat"." [Ændring 62]

"

d)  Stk. 1, tredje afsnit, affattes således:"

"De statistikker, der er omhandlet i litra b) nævnte statistikker, opdeles efter personernes alder og køn og statsborgerskab og begrundelse for samt stedet for deres anholdelse." [Ændring 63]

"

2)  I artikel 6 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Medlemsstaterne indberetter statistiske oplysninger til Kommissionen (Eurostat) om:

   -a) antallet af ansøgninger om førstegangsopholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn [Ændring 64]
   -aa) antallet af afslåede ansøgninger om førstegangsopholdstilladelse fra tredjelandsstatsborgere, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn [Ændring 65]
   -ab) antallet af ansøgninger om opholdstilladelse, der ændrer indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, som der er givet afslag på i referenceperioden, opdelt efter statsborgerskab, begrundelsen for afslag på ansøgningen om opholdstilladelse, alder og køn [Ændring 66]
   a) antallet af opholdstilladelser udstedt til tredjelandsstatsborgere opdelt på følgende måde:
   i) opholdstilladelser udstedt i referenceperioden, hvorved den pågældende person tildeles opholdstilladelse for første gang, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn [Ændring 67 - Vedrører ikke den danske tekst]
   ii) opholdstilladelser udstedt i referenceperioden og tildelt som følge af en persons ændrede indvandrerstatus eller begrundelse for ophold, opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn [Ændring 68 - Vedrører ikke den danske tekst]
   iii) gyldige opholdstilladelser ved udgangen af referenceperioden (antal udstedte opholdstilladelser, som ikke er inddraget eller udløbet), opdelt efter statsborgerskab, begrundelse for udstedelse af opholdstilladelse, opholdstilladelsens gyldighedsperiode, alder og køn [Ændring 69 - Vedrører ikke den danske tekst]
   b) antallet af fastboende tredjelandsstatsborgere ved udgangen af referenceperioden opdelt efter statsborgerskab, type af status som fastboende, alder og køn."[Ændring 70 - Vedrører ikke den danske tekst]

For så vidt angår de statistikker, der kræves i henhold til litra -a), -aa) og a), opdeles tilladelser, der udstedes af familiemæssige hensyn, yderligere efter begrundelse og tredjelandsstatsborgerens referencepersons status." [Ændring 71]

"

b)  Stk. 3 affattes således:"

"De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, skal være baseret på referenceperioder på et kalenderår og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for seks måneder efter udløbet af referenceåret. Det første referenceår er 2020."

"

3)  I artikel 7 foretages følgende ændringer:

-a)  Stk. 1, litra a), affattes således:"

"a) antallet af tredjelandsstatsborgere, som anses for at opholde befinde sig ulovligt i en irregulær situation i en medlemsstat, og som er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, der fastslår, at deres ophold er ulovligt irregulært, og pålægger dem at forlade medlemsstaten, opdelt efter de pågældende personers statsborgerskab samt begrundelsen for afgørelsen". [Ændring 72]

"

-aa)  I stk. 1 indsættes følgende litra:"

"aa) antallet af tredjelandsstatsborgere, som omhandlet i litra a), der ved afslutningen af referenceperioden er omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse om indrejseforbud som omhandlet i artikel 11 i direktiv 2008/115/EF, opdelt efter statsborgerskab". [Ændring 73]

"

-ab)  I artikel 1 indsættes følgende litra:"

"ab) antallet af tredjelandsstatsborgere, der i løbet af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt om frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF". [Ændring 74]

"

-ac)  I artikel 1 indsættes følgende litra:"

"ac) antallet af tredjelandsstatsborgere, der ved afslutningen af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt om frihedsberøvelse i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF, opdelt efter den måned, hvor disse tredjelandsstatsborgere blev frihedsberøvet". [Ændring 75]

"

-ad)  I artikel 1 indsættes følgende litra:"

"ad) antallet af tredjelandsstatsborgere, der i løbet af referenceperioden var omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt om et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, opdelt efter type alternativ

   i) meldepligt
   ii) økonomisk sikkerhedsstillelse
   iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted
   iv) andet alternativ til frihedsberøvelse". [Ændring 76]

"

-ae)  I artikel 1 indsættes følgende litra:"

"ae) antallet af tredjelandsstatsborgere, som ved afslutningen af referenceperioden var genstand for en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt, der fastsætter et alternativ til frihedsberøvelse i overensstemmelse med direktiv 2008/115/EF, opdelt efter den måned, hvor den administrative eller retslige afgørelse eller retsakt mod de pågældende personer blev udstedt, og desuden opdelt efter type alternativ:

   i) meldepligt
   ii) økonomisk sikkerhedsstillelse
   iii) forpligtelse til at forblive på et bestemt sted
   iv) andet alternativ til frihedsberøvelse". [Ændring 77]

"

-af)  I artikel 1 indsættes følgende litra:"

"af) antallet af tredjelandsstatsborgere, hvis udsendelse i referenceperioden er blevet udsat, i henhold til artikel 9 i direktiv 2008/115/EF, opdelt efter begrundelse for udsættelsen og statsborgerskab" [Ændring 78]

"

-ag)  I stk. 1 indsættes følgende: "

"ag) antallet af tredjelandsstatsborgere, der i referenceperioden har været omfattet af en administrativ eller retslig afgørelse eller retsakt om frihedsberøvelse, og som har indledt en retslig procedure som omhandlet i artikel 15, stk. 2, i direktiv 2008/115/EF". [Ændring 79]

"

a)  Stk. 1, litra b), affattes således:"

"b) antallet af tredjelandsstatsborgere, som faktisk har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en lov, jf. litra a), opdelt efter de tilbagevendte personers statsborgerskab, type tilbagevenden og modtaget støtte og efter bestemmelsesland og yderligere opdelt efter tilbagevendelse til tredjelandsstatsborgerens oprindelsesland." [Ændring 80]

"

aa)  I stk. 1 tilføjes følgende litra:"

"ba) antallet af tredjelandsstatsborgere, som har forladt medlemsstaten i overensstemmelse med en administrativ eller retslig afgørelse eller en retsakt, opdelt efter type afgørelse eller retsakt:

   i) i overensstemmelse med en formel EU-tilbagetagelsesaftale
   ii) i overensstemmelse med en uformel EU-tilbagetagelsesaftale
   iii) i overensstemmelse med en national EU-tilbagetagelsesaftale.

Disse statistikker opdeles yderligere efter personernes bestemmelsesland og statsborgerskab." [Ændring 81]

"

b)  Stk. 2 affattes således:"

"2. De statistiske oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, opdeles efter den pågældende persons alder og køn samt efter uledsagede mindreårige. De skal være baseret på referenceperioder på tre kalendermåneder en kalendermåned og indberettes til Kommissionen (Eurostat) inden for to måneder uger efter udløbet af referenceperioden. Den første referenceperiode er til marts januar 2020." [Ændring 82]

"

4)  Artikel 8 udgår.

4a)  Artikel 9, stk. 2, affattes således:"

"2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen (Eurostat) om, hvilke datakilder der er anvendt, af hvilke grunde disse kilder er valgt, og hvilke virkninger valget af datakilder får for statistikkernes kvalitet, hvilke mekanismer der er iværksat for at sikre beskyttelsen af personoplysninger, samt hvilke skønsmetoder der er anvendt, og underretter Kommissionen (Eurostat) om ændringer i så henseende." [Ændring 83]

"

4b)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 9a

Delegerede retsakter

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a vedrørende ændringer af definitionerne i artikel 2, stk. 1.

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 10a med henblik på at ændre denne forordning ved:

   a) fastlæggelse af kategorier af grupper af fødelande, grupper af lande for tidligere og næste sædvanlige bopæl og grupper af statsborgerskab som foreskrevet i artikel 3, stk. 1
   b) fastlæggelse af kategorier af begrundelser for udstedelse af opholdstilladelse som foreskrevet i artikel 6, stk. 1, litra a)
   c) fastlæggelse af yderligere opdelinger
   d) fastlæggelse af regler for præcision og kvalitetsstandarder." [Ændring 84]

"

5)  I artikel 10 foretages følgende ændringer:

a)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge opdelinger i overensstemmelse med artikel 4, 5, 6 og 7 og fastsætte regler for passende formater for indberetning af data, jf. artikel 9. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 11, stk. 2. [Ændring 85]

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 11, stk. 2."

"

b)  Stk. 2, litra d), udgår. [Ændring 86]

5a)  Følgende artikel indsættes:"

"Artikel 10a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 9a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra ... [datoen for denne ændringsforordnings ikrafttræden].

3.  Den i artikel 9a omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af de delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 9a træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ." [Ændring 87]

"

5b)  I artikel 11 foretages følgende ændringer:

a)  Titlen affattes således:"

"Udvalgsprocedure". [Ændring 88]

"

b)  Stk. 1 affattes således:"

"1. Kommissionen bistås af Udvalget for det Europæiske Statistiske System, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011." [Ændring 89]

"

c)  Stk. 2 affattes således: "

“2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 10 i forordning (EU) nr. 182/2011 under henvisning til bestemmelserne i forordningens artikel 8 11." [Ændring 90]

"

d)  Stk. 3 udgår. [Ændring 91]

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4, stk. 1 og 2, artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 862/2007 anvendes fra den 1. marts 2020.

Artikel 4, stk. 3 og 4, og artikel 6, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 862/2007 anvendes fra den 1. juli 2020.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(2)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 862/2007 af 11. juli 2007 om EF-statistikker over migration og international beskyttelse og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 311/76 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere (EUT L 199 af 31.7.2007, s. 23).
(3)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske statistikker og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1101/2008 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor, Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker og Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom om nedsættelse af et udvalg for De Europæiske Fællesskabers statistiske program (EUT L 87 af 31.3.2009, s. 164).
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 af 16. april 2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden, om ændring af Rådets beslutning 2008/381/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 573/2007/EF og nr. 575/2007/EF og Rådets beslutning 2007/435/EF (EUT L 150 af 20.5.2014, s. 168).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).
(6)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(7) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011 om fastsættelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsløse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidiær beskyttelse, og for indholdet af en sådan beskyttelse (EUT L 337 af 20.12.2011, s. 9).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(10) EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1.
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/399 af 9. marts 2016 om en EU-kodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks) (EUT L 77 af 23.3.2016, s. 1).
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU af 26. juni 2013 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 60).
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 603/2013 af 26. juni 2013 om oprettelse af »Eurodac« til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. 604/2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet i en af medlemsstaterne af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs og om medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodacoplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011 om oprettelse af et europæisk agentur for den operationelle forvaltning af store it-systemer inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 1).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/33/EU af 26. juni 2013 om fastlæggelse af standarder for modtagelse af ansøgere om international beskyttelse (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 96).

Seneste opdatering: 29. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik