Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0154(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0395/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0395/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0359

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 242kWORD 70k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Κοινοτικές στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0307),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 338 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0182/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη θέση υπό μορφή τροπολογιών της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0395/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) .../... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία
P8_TC1-COD(2018)0154

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 338 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(1),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(2) καθιερώνει ένα κοινό και συγκρίσιμο νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία.

(2)  Λαμβανομένων υπόψη των νέων αναγκών στην Ένωση για τις στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, καθώς και του γεγονότος ότι τα χαρακτηριστικά της μετανάστευσης των μεταναστευτικών ρευμάτων μεταβάλλονται ταχέως, είναι αναγκαίο ένα πλαίσιο που θα επιτρέπει την ταχεία προσαρμογή της κατάρτισης στατιστικών για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία στις αλλαγές αυτές. [Τροπολογία 1]

(2α)  Λόγω των διαρκών αλλαγών και της πολυμορφίας που παρουσιάζουν οι τρέχουσες μεταναστευτικές ροές, απαιτούνται ολοκληρωμένα και συγκρίσιμα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό των μεταναστών, με ανάλυση κατά φύλο, ούτως ώστε να γίνεται κατανοητή η πραγματική κατάσταση, να προσδιορίζονται τρωτά σημεία και ανισότητες, και να παρέχονται αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες στους φορείς χάραξης πολιτικής για τη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών στο μέλλον. [Τροπολογία 2]

(3)  Για τη στήριξη της Ένωσης ώστε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση, είναι αναγκαία και να αναπτύξει πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αναγκαίο η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία να είναι μικρότερη της ετήσιας. [Τροπολογία 3]

(4)  Οι στατιστικές για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης έχουν θεμελιώδη σημασία για τη μελέτη, τον καθορισμό και την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος πολιτικών, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση της άφιξης των ατόμων που ζητούν προστασία στην Ευρώπη, με στόχο να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες λύσεις. [Τροπολογία 4]

(4α)  Οι στατιστικές για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία είναι ουσιώδους σημασίας για την απόκτηση σφαιρικής εικόνας των μεταναστευτικών ρευμάτων εντός της Ένωσης και για την ορθή εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη σε πλαίσιο σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά ορίζονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») και στη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. [Τροπολογία 5]

(4β)  Η δίωξη λόγω φύλου αποτελεί λόγο για αίτηση παροχής και για παροχή διεθνούς προστασίας. Οι εθνικές και οι ενωσιακές στατιστικές αρχές θα πρέπει να συλλέγουν τις στατιστικές σχετικά με τις αιτήσεις διεθνούς προστασίας που βασίζονται σε λόγους φύλου, συμπεριλαμβανομένης της έμφυλης βίας. [Τροπολογία 6]

(5)  Για να εξασφαλισθεί η ποιότητα, και ιδίως η συγκρισιμότητα, των στοιχείων που παρέχουν τα κράτη μέλη, και για να υπάρξουν αξιόπιστες επισκοπήσεις σε ενωσιακό επίπεδο, τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να βασίζονται στις ίδιες έννοιες και να αναφέρονται στην ίδια ημερομηνία ή περίοδο αναφοράς.

(6)  Τα στοιχεία που παρέχονται για το άσυλο και τη διαχείριση της μετανάστευσης τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία θα πρέπει να συνάδουν με τα σχετικά στοιχεία που συλλέγονται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007.

(7)  Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) παρέχει ένα πλαίσιο αναφοράς για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σχετικά με τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία. Ειδικότερα, απαιτεί συμμόρφωση με τις αρχές της επαγγελματικής ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοπιστίας, του στατιστικού απορρήτου και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητας.

(8)  Κατά την ανάπτυξη, παραγωγή και διάδοση των ευρωπαϊκών στατιστικών, οι εθνικές και ευρωπαϊκές στατιστικές αρχές, και κατά περίπτωση, άλλες αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές που θεσπίζονται στον κώδικα ορθής πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, όπως αναθεωρήθηκε και επικαιροποιήθηκε από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2011.

(9)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλ. η αναθεώρηση και η συμπλήρωση των υφιστάμενων κοινών κανόνων για τη συλλογή στοιχείων και την κατάρτιση ευρωπαϊκών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη ενεργούν αλλά, για λόγους εναρμόνισης και συγκρισιμότητας, μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, που διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(9α)  Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, θα πρέπει να κατανεμηθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι για τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση εθνικών και ενωσιακών στατιστικών υψηλής ποιότητας για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία, ειδικότερα μέσω της στήριξης δράσεων στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4). [Τροπολογία 7]

(10)  Ο παρών κανονισμός εγγυάται το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής και της οικογενειακής ζωής, καθώς και το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την απαγόρευση των διακρίσεων και την ισότητα των φύλων, όπως ορίζονται στα άρθρα 7 και 8 7, 8, 21 και 23 του Χάρτη και σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5). [Τροπολογία 8]

(10α)  Η συλλογή στοιχείων κατά φύλο αναμένεται να καταστήσει δυνατό τον εντοπισμό και την ανάλυση συγκεκριμένων τρωτών σημείων και χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν γυναίκες και άνδρες, αποκαλύπτοντας κενά και ανισότητες. Τα στοιχεία για τη μετανάστευση που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν περισσότερο την ισότητα των φύλων και να προσφέρουν ευκαιρίες για τις μειονεκτούσες ομάδες. Οι στατιστικές για τη μετανάστευση θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη μεταβλητές όπως η έμφυλη ταυτότητα και ο σεξουαλικός προσανατολισμός, ώστε να συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις εμπειρίες των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+ και τις ανισότητες που υφίστανται κατά τις διαδικασίες μετανάστευσης και ασύλου. [Τροπολογία 9]

(11)  Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση του παρόντος κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή όσον αφορά ειδική ανάλυση τη θέσπιση των κανόνων σχετικά με τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης στοιχείων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6). [Τροπολογία 10]

(11α)  Για την προσαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στις τεχνολογικές και οικονομικές εξελίξεις, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 για την επικαιροποίηση ορισμένων ορισμών και τη συμπλήρωσή του, ούτως ώστε να καθοριστούν οι ομάδες στοιχείων και πρόσθετων αναλύσεων και να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(7). Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που χειρίζονται την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. [Τροπολογία 11]

(11β)  Η αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 απαιτεί την αξιολόγησή της σε τακτά διαστήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να προβαίνει σε ενδελεχή αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που συλλέγονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007, την ποιότητά τους και την έγκαιρη παροχή τους, με σκοπό την υποβολή εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα πρέπει να πραγματοποιούνται εκ του σύνεγγυς διαβουλεύσεις με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στη συλλογή δεδομένων σχετικά με το άσυλο, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών και άλλων σχετικών διεθνών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. [Τροπολογία 12]

(12)  Επομένως, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(13)  Ζητήθηκε η γνώμη της επιτροπής του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 τροποποιείται ως εξής:

-1)  Στο άρθρο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) τις διοικητικές και νομικές διαδικασίες στα κράτη μέλη που αφορούν τη μετανάστευση, τη χορήγηση άδειας παραμονής, υπηκοότητας, ασύλου και άλλων μορφών διεθνούς, την παράνομη είσοδο και διαμονή και τις επιστροφές.»· [Τροπολογία 13]

"

-1α)  Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ι) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ι) «αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας» είναι η αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο η) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8)·»· [Τροπολογία 14]

"

β)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ια) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ια) «καθεστώς πρόσφυγα» είναι το καθεστώς πρόσφυγα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ε) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 15]

"

γ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιβ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιβ) «καθεστώς επικουρικής προστασίας» είναι το καθεστώς επικουρικής προστασίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 16]

"

δ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιγ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιγ) «μέλη της οικογένειας» είναι τα μέλη της οικογένειας όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9)·»· [Τροπολογία 17]

"

ε)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιε) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιε) «ασυνόδευτοι ανήλικοι» είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 18]

"

στ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιστ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιστ) «εξωτερικά σύνορα» είναι τα εξωτερικά σύνορα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10)·»· [Τροπολογία 19]

"

ζ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο ιζ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«ιζ) «υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος» είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στα εξωτερικά σύνορα διότι δεν πληρούν όλους τους όρους εισόδου που ορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/399 και δεν ανήκουν στις κατηγορίες προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού·»· [Τροπολογία 20]

"

η)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθα) «απομάκρυνση» είναι η απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11)·»· [Τροπολογία 21]

"

θ)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθβ) «οικειοθελής αναχώρηση» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ·»· [Τροπολογία 22]

"

ι)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ιθγ) «επικουρούμενη οικειοθελής επιστροφή» είναι η οικειοθελής αναχώρηση όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 8 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ υποστηριζόμενη από την παροχή υλικοτεχνικής, οικονομικής ή άλλου είδους υλικής συνδρομής·»· [Τροπολογία 23]

"

ια)  η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 24]

-1β)  Το άρθρο 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 3

Στατιστικές σχετικά με τη διεθνή μετανάστευση, τον συνήθως διαμένοντα πληθυσμό και την απόκτηση υπηκοότητας

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό:

   α) των εισερχόμενων στην επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
   ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
   iii) ομάδες χωρών προηγούμενης συνήθους διαμονής κατά ηλικία και φύλο·
   β) των εξερχόμενων από την επικράτεια ενός κράτους μέλους μεταναστών, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων·
   ii) ηλικία·
   iii) φύλο·
   iv) ομάδες χωρών της επόμενης συνήθους διαμονής·
   γ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στο κράτος μέλος στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά:
   i) ομάδες υπηκοοτήτων κατά ηλικία και φύλο·
   ii) ομάδες χωρών γέννησης κατά ηλικία και φύλο·
   δ) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς την υπηκοότητα του κράτους μέλους και είχαν προηγουμένως την υπηκοότητα άλλου κράτους μέλους ή τρίτης χώρας ή ήταν προηγουμένως απάτριδες, κατά ηλικία και φύλο, και κατά την προηγούμενη υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά το αν τα πρόσωπα ήταν προηγουμένως απάτριδες. »
   δα) των προσώπων που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην επικράτεια του κράτους μέλους και έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς άδεια διαμονής μακράς διάρκειας, κατά ηλικία και φύλο.

2.  Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δώδεκα μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.». [Τροπολογία 25]

"

1)  Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

-α)  Στην παράγραφο 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των αιτήσεων διεθνούς προστασίας που έχουν αποσυρθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος απόσυρσης·»· [Τροπολογία 26]

"

α)  στην παράγραφο 1, προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«δ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοιου είδους αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία για πρώτη φορά.

   δα) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με την ταχεία διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 31 παράγραφος 8 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12)· [Τροπολογία 27]
   δβ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και των οποίων η αίτηση διεκπεραιώθηκε με τις διαδικασίες στα σύνορα που αναφέρονται στο άρθρο 43 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 28]
   δγ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία εξαιρούνται από την ταχεία διαδικασία ή τη διαδικασία στα σύνορα σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 3 και το άρθρο 25 παράγραφος 6 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ· [Τροπολογία 29]
   δδ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας χωρίς να έχουν καταχωριστεί στο Eurodac όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 603/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13)· [Τροπολογία 30]
   δε) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία είναι σε θέση να επιδείξουν αποδεικτικά έγγραφα που μπορούν να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους· [Τροπολογία 31]
   δστ) των προσώπων που έχουν υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας όπως αναφέρεται στο άρθρο 40 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 32]
   δζ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και τα οποία τελούσαν υπό κράτηση σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) στο τέλος της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τον μήνα έναρξης της κράτησής τους και τους λόγους της κράτησής τους· [Τροπολογία 33]
   δη) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 34]
   δθ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας, και τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης· [Τροπολογία 35]
   δι) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και τα οποία υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2013/33/ΕΕ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα, τη διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που εκδόθηκε κατά των εν λόγω προσώπων, και με περαιτέρω ανάλυση κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:
   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης· [Τροπολογία 36]
   δια) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν υποβληθεί σε διαδικασία εκτίμησης ηλικίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 37]
   διβ) των αποφάσεων σχετικά με τις εκτιμήσεις της ηλικίας των αιτούντων, με ανάλυση κατά:
   i) εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ανήλικος·
   ii) εκτιμήσεις που καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο αιτών είναι ενήλικος·
   iii) εκτιμήσεις που δεν έχουν εξαγάγει οριστικά συμπεράσματα ή που έχουν εγκαταλειφθεί· [Τροπολογία 38]
   διγ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν αναγνωριστεί ως χρήζοντα ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 24 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ ή ως αιτούντες με ειδικές ανάγκες υποδοχής κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο ια) της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 39]
   διδ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και που έχουν επωφεληθεί από δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα με το άρθρο 20 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά διαδικασία σε πρώτο και δεύτερο βαθμό· [Τροπολογία 40]
   διε) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ή έχουν συμπεριληφθεί σε τέτοια αίτηση ως μέλη οικογένειας και τα οποία έχουν επωφεληθεί από υλικές συνθήκες υποδοχής που παρέχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες, σύμφωνα με το άρθρο 17 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, στο τέλος της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 41]
   διστ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και για τα οποία έχει οριστεί εκπρόσωπος σύμφωνα με το άρθρο 25 της οδηγίας 2013/32/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 42]
   διζ) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας και έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και στα οποία έχει χορηγηθεί πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 14 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 43]
   διη) των προσώπων που έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας, έχουν αναγνωριστεί ως ασυνόδευτοι ανήλικοι και έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τους λόγους της τοποθέτησης· [Τροπολογία 44]
   διθ) του μέσου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων ανά κηδεμόνα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς· [Τροπολογία 45]

"

β)  στην παράγραφο 1, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τον ένα ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος του μήνα αναφοράς. Πρώτος μήνας αναφοράς είναι ο Ιανουάριος του 2020.»· [Τροπολογία 46]

"

βα)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων διεθνούς προστασίας που λαμβάνονται από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:

   i) αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
   ii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
   iii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
   iv) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
   v) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 47]

"

ββ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 48]

"

βγ)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 49]

"

βδ)  στην παράγραφο 2, προστίθεται το εξής σημείο:"

«εα) των προσώπων που καλύπτονται από πρωτοβάθμιες αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»· [Τροπολογία 50]

"

γ)  στην παράγραφο 2, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχουν περίοδο αναφοράς τους τρεις ημερολογιακούς μήνες και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2020.

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη και αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς προσωπική συνέντευξη. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με αποφάσεις που ελήφθησαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη αναλύονται περαιτέρω κατά προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας και σε προσωπικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των οποίων ο αιτών δεν επωφελήθηκε από υπηρεσίες διερμηνείας.»· [Τροπολογία 51]

"

δ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο α) διαγράφεται·

δα)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων παροχής διεθνούς προστασίας που έχουν ληφθεί από διοικητικά ή δικαστικά όργανα ύστερα από έφεση ή επανεξέταση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά:

   i) αποφάσεις που κρίνουν τις αιτήσεις μη παραδεκτές, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απαραδέκτου·
   ii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως αβάσιμες·
   iii) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο απόρριψης·
   iv) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις ως προδήλως αβάσιμες σύμφωνα με την ταχεία διαδικασία, με περαιτέρω ανάλυση κατά λόγο επιτάχυνσης και λόγο απόρριψης·
   v) αποφάσεις που απορρίπτουν τις αιτήσεις λόγω του γεγονότος ότι ο αιτών δικαιούται προστασία στη χώρα καταγωγής του σύμφωνα με το άρθρο 8 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ·»· [Τροπολογία 52]

"

δβ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«γ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος του πρόσφυγος λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 53]

"

δγ)  στην παράγραφο 3, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις που ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, για τη χορήγηση, την ανάκληση, τον τερματισμό ή την άρνηση ανανέωσης του καθεστώτος επικουρικής προστασίας λόγω παύσης, αποκλεισμού ή για άλλους λόγους· οι αποφάσεις παύσης ή αποκλεισμού αναλύονται περαιτέρω κατά τον ειδικό λόγο στον οποίο βασίζεται η παύση ή ο αποκλεισμός·»· [Τροπολογία 54]

"

δδ)  στην παράγραφο 3, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«ζα) των προσώπων που καλύπτονται από τελικές αποφάσεις οι οποίες μειώνουν ή αναστέλλουν υλικές συνθήκες υποδοχής και οι οποίες ελήφθησαν από διοικητικά ή δικαστικά όργανα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά τύπο απόφασης, διάρκεια μείωσης ή αναστολής και κατά λόγο.»· [Τροπολογία 55]

"

ε)  στην παράγραφο 3, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα στοιχεία β), γ), δ), ε), στ) και ζ) αναλύονται περαιτέρω κατά ηλικία και φύλο και κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, και κατά ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, όσον αφορά το στοιχείο ζ), τα στατιστικά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά τη χώρα διαμονής και κατά το είδος της αίτησης ασύλου. Έχουν περίοδο αναφοράς ένα ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Το πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.»· [Τροπολογία 56]

"

εα)  παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη διάρκεια των προσφυγών, σε ημερολογιακές ημέρες, από τη στιγμή της κατάθεσης της προσφυγής μέχρι τη στιγμή έκδοσης πρωτοβάθμιας απόφασης επί της προσφυγής.»· [Τροπολογία 57]

"

στ)  στην παράγραφο 4, το στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«δ) τον αριθμό μεταφορών στις οποίες οδήγησαν οι αποφάσεις υπό γ) και η)·»

"

ζ)  στην παράγραφο 4 προστίθενται τα ακόλουθα στοιχεία:"

«στ) τον αριθμό αιτήσεων επανεξέτασης για την αναδοχή ή την ανάληψη αιτούντων άσυλο·

   ζ) τις διατάξεις επί των οποίων βασίζονται οι αιτήσεις υπό στ)·
   η) τις αποφάσεις που ελήφθησαν επί των αιτήσεων υπό στ).»·

"

η)  στην παράγραφο 4, το τελευταίο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Τα στατιστικά αυτά στοιχεία έχουν περίοδο αναφοράς το ένα τον ένα ημερολογιακό έτος μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός τριών μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Πρώτο έτος Η πρώτη περίοδος αναφοράς είναι το ο Ιανουάριος του 2020.»· [Τροπολογία 58]

"

ηα)  προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4α. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 αναλύονται κατά μήνα υποβολής της αίτησης.»· [Τροπολογία 59]

"

1α)  Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Στατιστικές σχετικά με την αποτροπή της παράτυπης εισόδου και παραμονής»· [Τροπολογία 60]

"

β)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους απαγορεύθηκε η είσοδος στην επικράτεια του κράτους μέλους στα εξωτερικά του σύνορα, κατά ηλικία, φύλο και υπηκοότητα·»· [Τροπολογία 61]

"

γ)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) των υπηκόων τρίτων χωρών που συλλαμβάνονται να διατελούν παρατύπως στην επικράτεια του κράτους μέλους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία περί μετανάστευσης.»· [Τροπολογία 62]

"

δ)  το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Τα στατιστικά στοιχεία του στοιχείου β) αναλύονται κατά ηλικία και φύλο, υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων, κατά τους λόγους της σύλληψής τους και τον τόπο της σύλληψής τους.»· [Τροπολογία 63]

"

2)  Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή (Eurostat) στατιστικές σχετικά με:

   -α) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 64]
   -αα) τον αριθμό των απορριφθέντων αιτήσεων για χορήγηση πρώτης άδειας διαμονής που υποβλήθηκαν από υπηκόους τρίτων χωρών, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αίτησης της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 65]
   -αβ) τον αριθμό των αιτήσεων για χορήγηση άδειας διαμονής που αλλάζουν το καθεστώς μετανάστη ή την αιτία παραμονής οι οποίες απορρίφθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς, κατά υπηκοότητα, κατά λόγο αρνήσεως της άδειας, κατά ηλικία και κατά φύλο· [Τροπολογία 66]
   α) τον αριθμό των αδειών παραμονής που εκδίδονται για υπηκόους τρίτων χωρών κατά:
   i) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία χορηγήθηκε στο άτομο άδεια παραμονής για πρώτη φορά, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 67]
   ii) άδειες που εκδόθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς κατά την οποία ένα άτομο άλλαξε καθεστώς μετανάστη ή αιτία παραμονής, κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 68]
   iii) έγκυρες άδειες στο τέλος της περιόδου αναφοράς (αριθμός αδειών που εκδόθηκαν, δεν ανεστάλησαν και δεν έληξαν) κατά υπηκοότητα, αιτιολογία έκδοσης της άδειας, διάρκεια ισχύος της άδειας, ηλικία και φύλο· [Τροπολογία 69]
   β) τον αριθμό των επί μακρόν διαμενόντων στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα, είδος καθεστώτος επί μακρόν διαμονής, κατά ηλικία και φύλο. [Τροπολογία 70]

Για τα στατιστικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει των στοιχείων -α), -αα) και α), οι άδειες που εκδίδονται για οικογενειακούς λόγους αναλύονται περαιτέρω κατά λόγο και κατά καθεστώς του συντηρούντος τον υπήκοο τρίτης χώρας.»· [Τροπολογία 71]

"

β)  η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Οι στατιστικές της παραγράφου 1 έχουν περίοδο αναφοράς το ημερολογιακό έτος και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός έξι μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς. Πρώτο έτος αναφοράς είναι το 2020.»

"

3)  Το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής:

-α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«α) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι διαπιστώθηκε ότι διατελούν σε παράτυπη κατάσταση στην επικράτεια του κράτους μέλους και για τους οποίους έχει εκδοθεί διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη η οποία διαπιστώνει ή δηλώνει ότι η παραμονή τους είναι παράτυπη και με την οποία υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την επικράτεια του κράτους μέλους, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων ατόμων και κατά των λόγων της απόφασης·»· [Τροπολογία 72]

"

-αα)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου οι οποίοι υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη απαγόρευσης εισόδου σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»· [Τροπολογία 73]

"

-αβ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αβ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»· [Τροπολογία 74]

"

-αγ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αγ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έναρξης της κράτησης των εν λόγω υπηκόων τρίτων χωρών·»· [Τροπολογία 75]

"

-αδ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αδ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, κατά είδος εναλλακτικού μέτρου ως εξής:

   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»· [Τροπολογία 76]

"

-αε)  ατην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αε) των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε μέτρο εναλλακτικό της κράτησης σύμφωνα με την οδηγία 2008/115/ΕΚ στο τέλος της περιόδου αναφοράς, κατά τον μήνα έκδοσης της διοικητικής ή δικαστικής απόφασης ή πράξης κατά των εν λόγω προσώπων, με περαιτέρω ανάλυση κατά το είδος του εναλλακτικού μέτρου ως εξής:

   i) εμφάνιση ενώπιον των αρχών·
   ii) κατάθεση χρηματικής εγγύησης·
   iii) υποχρέωση διαμονής σε υποδεικνυόμενο μέρος·
   iv) άλλο είδος μέτρου εναλλακτικού της κράτησης·»· [Τροπολογία 77]

"

-αστ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αστ)τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε αναβολή της απομάκρυνσης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά την περίοδο αναφοράς, με ανάλυση κατά λόγο αναβολής και υπηκοότητα των συγκεκριμένων προσώπων·»· [Τροπολογία 78]

"

-αζ)  στην παράγραφο 1, παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«αζ) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών που υπόκειντο σε διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη που διέτασσε την κράτησή τους και οι οποίοι κίνησαν διαδικασία επανεξέτασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/115/ΕΚ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς·»· [Τροπολογία 79]

"

α)  στην παράγραφο 1, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«β) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν πράγματι την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), κατά υπηκοότητα των ατόμων που επιστρέφουν, τύπο επιστροφής και βοήθειας που λαμβάνεται, καθώς και κατά χώρα προορισμού, και περαιτέρω ανάλυση κατά επιστροφή στη χώρα καταγωγής του υπηκόου τρίτης χώρας·»· [Τροπολογία 80]

"

αα)  στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:"

«βα) τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι εγκατέλειψαν την επικράτεια του κράτους μέλους, ύστερα από διοικητική ή δικαστική απόφαση ή πράξη, με ανάλυση κατά τύπο απόφασης ή πράξης ως εξής:

   i) με βάση επίσημη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
   ii) με βάση άτυπη συμφωνία επανεισδοχής της Ένωσης·
   iii) με βάση εθνική συμφωνία επανεισδοχής·

Τα στατιστικά αυτά στοιχεία αναλύονται περαιτέρω κατά χώρα προορισμού και ιθαγένεια του συγκεκριμένου προσώπου.»· [Τροπολογία 81]

"

β)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Οι στατιστικές της παραγράφου 1 αναλύονται κατά ηλικία και φύλο των συγκεκριμένων προσώπων και κατά ασυνόδευτους ανηλίκους. Έχουν περιόδους αναφοράς τρεις ημερολογιακούς μήνες έναν ημερολογιακό μήνα και παρέχονται στην Επιτροπή (Eurostat) εντός δύο μηνών εβδομάδων από το τέλος της περιόδου αναφοράς. Η πρώτη περίοδος αναφοράς εκτείνεται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο είναι ο Ιανουάριος του 2020.». [Τροπολογία 82]

"

4)  Το άρθρο 8 απαλείφεται.

4α)  Στο άρθρο 9, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή (Eurostat) σχετικά με τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποίησαν, τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν τις συγκεκριμένες πηγές και τις συνέπειες των πηγών αυτών στην ποιότητα των στατιστικών, τους μηχανισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις μεθόδους εκτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, και ενημερώνουν την Επιτροπή (Eurostat) για τις τυχόν αλλαγές.». [Τροπολογία 83]

"

4β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 9α

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση των ορισμών που παρατίθενται στο άρθρο 2 παράγραφος 1.

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 10α, για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα ακόλουθα:

   α) ορισμός των κατηγοριών ομάδων χωρών γέννησης, ομάδων χωρών προηγούμενης και επόμενης συνήθους διαμονής, και ομάδων υπηκοοτήτων όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1·
   β) ορισμός των κατηγοριών αιτιολογιών της έκδοσης αδειών διαμονής όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α)·
   γ) ορισμός πρόσθετων αναλύσεων στοιχείων·
   δ) καθορισμός των κανόνων για τα πρότυπα ακρίβειας και ποιότητας.». [Τροπολογία 84]

"

5)  Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις με σκοπό την περαιτέρω ανάλυση των στοιχείων σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 και τον ορισμό των κανόνων για τους κατάλληλους μορφότυπους διαβίβασης των δεδομένων όπως προβλέπεται στο άρθρο 9. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.»· [Τροπολογία 85]

"

β)  στην παράγραφο 2, το στοιχείο δ) η παράγραφος 2 απαλείφεται. [Τροπολογία 86]

5α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 10α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 9α εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από… [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος τροποποιητικού κανονισμού].

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 9α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή από το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Κάθε κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9α αρχίζει να ισχύει μόνον εφόσον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν λήξει αυτή η προθεσμία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.». [Τροπολογία 87]

"

5β)  Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

α)  ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Διαδικασία επιτροπής»· [Τροπολογία 88]

"

β)  η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος που συγκροτήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 223/2009. Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.»· [Τροπολογία 89]

"

γ)  η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του εν λόγω κανονισμού.»· [Τροπολογία 90]

"

δ)  η παράγραφος 3 διαγράφεται. [Τροπολογία 91]

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) και το άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 εφαρμόζονται από την 1η Μαρτίου 2020.

Το άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4 και το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 862/2007 εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2020.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(2)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους (ΕΕ L 199 της 31.7.2007, σ. 23).
(3)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 87 της 31.3.2009, σ. 164).
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, την τροποποίηση της απόφασης 2008/381/ΕΚ του Συμβουλίου και την κατάργηση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αριθ. 573/2007/ΕΚ και αριθ. 575/2007/ΕΚ και της απόφασης 2007/435/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 150 της 20.5.2014, σ. 168).
(5) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
(6)Κανονισμός (EΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(7) ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(8) Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (ΕΕ L 337 της 20.12.2011, σ. 9).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 31).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 77 της 23.3.2016, σ. 1).
(11) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(12)Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της αντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και η Ευρωπόλ για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 1).
(14) Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου