Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0154(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0395/2018

Esitatud tekstid :

A8-0395/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0359

Vastuvõetud tekstid
PDF 201kWORD 75k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
Ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistika ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0307),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 338 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0182/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni muudatusettepanekutena esitatud seisukohta (A8-0395/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) …/…, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat
P8_TC1-COD(2018)0154

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 338 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 862/2007(2) on kehtestatud ühine ja võrreldav õigusraamistik Euroopa rände ja rahvusvahelise kaitse statistika jaoks.

(2)  Selleks, et reageerida liidus valitsevatele uutele vajadustele varjupaiga rände ja juhitud sisserände rahvusvahelise kaitse statistika järele, ning arvestades, et rände rändeliikumise iseloomulikud tunnused võivad kiiresti muutuda, on vaja raamistikku, mis võimaldaks varjupaiga rände ja juhitud sisserände rahvusvahelise kaitse statistika alal muutuvatele vajadustele kiiresti reageerida. [ME 1]

(2a)  Praeguste rändevoogude pidevalt muutuva ja mitmekesise loomuse tõttu on sisserändajatest elanikkonna kohta vajalikud põhjalikud ja võrreldavad, sotsiaalse soo alusel liigitatud statistilised andmed, et mõista reaalset olukorda, teha kindlaks nõrgad kohad ja ebavõrdsused ning tagada poliitikakujundajatele usaldusväärsed andmed ja teave tulevase avaliku poliitika kujundamiseks. [ME 2]

(3)  Et toetada liidu tulemuslikku reageerimist rändest tingitud väljakutsetele, ning sooteadliku ja inimõigustel põhineva poliitika kujundamisel on vaja saada varjupaiga rände ja juhitud sisserände rahvusvahelise kaitse andmeid suurema sagedusega kui kord aastas. [ME 3]

(4)  Varjupaiga rände ja juhitud sisserände rahvusvahelise kaitse statistika on aluseks väga mitmesuguste poliitikavaldkondade uurimisel, määratlemisel ja hindamisel, eelkõige selles, kuidas reageeritakse Euroopas kaitset otsivate inimeste saabumisele eesmärgiga saavutada parimad lahendused. [ME 4]

(4a)  Rände ja rahvusvahelise kaitse alane statistika on väga oluline selleks, et saada ülevaade rändeliikumisest Euroopa Liidus ja võimaldada liikmesriikidel tõhusalt kohaldada liidu õigusakte kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi „harta“) ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis sätestatud põhiõigustega. [ME 5]

(4b)  Tagakiusamine isiku sotsiaalse soo alusel on põhjus rahvusvahelise kaitse taotlemiseks ja sellise kaitse andmiseks. Liikmesriikide ja liidu statistikaasutused peaksid koguma soolistel alustel (sh sooline vägivald) tehtud rahvusvahelise kaitse taotluste kohast statistikat. [ME 6]

(5)  Et tagada liikmesriikide esitatavate andmete kvaliteet ja eelkõige võrreldavus ning et liidu tasandil oleks võimalik koostada usaldusväärseid ülevaateid, peaksid kasutatavad andmed põhinema samadel mõistetel ning käima sama vaatluskuupäeva või -perioodi kohta.

(6)  Varjupaiga rände ja juhitud sisserände rahvusvahelise kaitse kohta esitatud andmed peaksid olema kooskõlas määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaselt kogutud vastavasisulise teabega.

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009(3) on Euroopa rände ja rahvusvahelise kaitse statistika võrdlusraamistikuks. Eelkõige nõutakse nimetatud määruses ametialase sõltumatuse, erapooletuse, objektiivsuse, usaldusväärsuse, statistilise konfidentsiaalsuse ja kulutasuvuse põhimõtete järgimist.

(8)  Euroopa statistika arendamisel, tegemisel ja levitamisel peaksid liikmesriikide ja Euroopa statistikaasutused ning vajaduse korral teised asjakohased riiklikud ja piirkondlikud asutused arvesse võtma põhimõtteid, mis on sätestatud Euroopa statistika tegevusjuhises, mille Euroopa statistikasüsteemi komitee vaatas läbi ja ajakohastas 28. septembril 2011.

(9)  Kuna käesoleva määruse eesmärki – vaadata läbi olemasolevad Euroopa rände ja rahvusvahelise kaitse statistika kogumise ja koostamise ühiseeskirjad ning täiendada neid – ei suudasaa liikmesriigid ükshaaval tegutsedes piisavalt määral saavutada, küll aga Pigem saab seda eesmärki ühtlustamise ja võrreldavusega seotud põhjustel paremini saavutada liidu tasandil, võib liit EL võtta sobivaid meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus kaugemale, kui on vaja nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

(9a)  Et saavutada määruse (EÜ) nr 862/2007 eesmärgid, tuleks eraldada piisavad rahalised vahendid rände ja rahvusvahelise kaitse valdkonnas liikmesriikide ja liidu tasandil kvaliteetsete statistiliste andmete kogumiseks, analüüsimiseks ja levitamiseks, eelkõige toetades sellega seoses meetmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 516/2014(4). [ME 7]

(10)  Käesoleva määrusega tagatakse õigus era- ja pereelu austamisele ning, isikuandmete kaitsele, mittediskrimineerimisele ning soolisele võrdõiguslikkusele, nagu on sätestatud harta artiklites 7, 8, 21 ja 8 23, ning kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679(5). [ME 8]

(10a)  Sugupoolte lõikes andmete kogumine võimaldab teha kindlaks naiste ja meeste spetsiifilised haavatavad küljed ja võimed ning neid analüüsida, tuues esile puudused ja ebavõrdsuse. Rändealastel sooteadlikel andmetel on potentsiaal edendada suuremat võrdõiguslikkust ja pakkuda võimalusi ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele. Sisserände alases statistikas tuleks arvesse võtta ka selliseid muutujaid nagu sooidentiteet ja seksuaalne sättumus, et koguda andmeid LGBTQI+ inimeste kogemuste kohta ning ebavõrdsuse kohta rändes ja varjupaigamenetluses. Sisserände statistikas tuleks arvesse võtta ka selliseid muutujaid nagu sooidentiteet ja seksuaalne sättumus, et koguda andmeid LGBTQI+ inimeste kogemuste kohta ning ebavõrdsuse kohta rändes ja varjupaigamenetluses. [ME 9]

(11)  Et tagada määruse (EÜ) nr 862/2007 ühetaolised rakendamistingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused jaotuste kindlaksmääramiseks sobivaid andmeedastusvorminguid käsitlevate eeskirjade sätestamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011(6). [ME 10]

(11a)  Et kohandada määrust (EÜ) nr 862/2007 tehnoloogia ja majanduse arenguga, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte määruse (EÜ) nr 862/2007 muutmiseks, et ajakohastada teatavaid määratlusi ja määrust täiendada, et määrata kindlaks andmete rühmitamine ja täiendavad jaotused ning kehtestada täpsuse ja kvaliteedi standardite eeskirjad. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes(7) sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist. [ME 11]

(11b)  Tõhus järelevalve määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaldamise üle eeldab, et kohaldamist hinnatakse korrapäraste ajavahemike tagant. Euroopa Komisjon peaks määruse (EÜ) nr 862/2007 kohaselt koostatud statistikat, selle kvaliteeti ning õigeaegset esitamist Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruannete esitamiseks põhjalikult hindama. Varjupaigaandmete kogumisse kaasatud kõigi osalejatega, sh ÜRO asutuste ja muude asjaomaste rahvusvaheliste ja valitsusväliste organisatsioonidega tuleks tihedalt konsulteerida. [ME 12]

(12)  Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 862/2007 vastavalt muuta.

(13)  Euroopa statistikasüsteemi komiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 862/2007 muudetakse järgmiselt.

-1)  Artikli 1 punkt c asendatakse järgmisega:"

„c) sisserändega seotud liikmesriikide haldus- ja kohtumenetlused: elamisloa andmine, kodakondsus, varjupaik ja muud rahvusvahelise kaitse vormid, seadusliku aluseta (riiki) sisenemine ning riigis viibimine ja tagasisaatmine. [ME 13]

"

-1a)  Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)  Lõike 1 punkt j asendatakse järgmisega:"

„„rahvusvahelise kaitse taotlus“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/95/EL(8) artikli 2 punktis h määratletud rahvusvahelise kaitse taotlus;“; [ME 14]

"

b)  lõike 1 punkt k asendatakse järgmisega:"

„k) „pagulasseisund“ – pagulasseisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti e tähenduses;“; [ME 15]

"

c)  lõike 1 punkt l asendatakse järgmisega:"

„l) „täiendava kaitse seisund“ – täiendava kaitse seisund direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punkti g tähenduses;“; [ME 16]

"

d)  lõike 1 punkt m asendatakse järgmisega:"

„m) „pereliikmed“ – pereliikmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 604/2013(9) artikli 2 punkti g tähenduses;“; [ME 17]

"

e)  lõike 1 punkt o asendatakse järgmisega:"

„o) „saatjata alaealine“ – direktiivi 2011/95/EL artikli 2 punktis l määratletud saatjata alaealine;“; [ME 18]

"

f)  lõike 1 punkt p asendatakse järgmisega:"

„p) „välispiirid“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/399(10) artikli 2 punktis 2 määratletud välispiirid;“; [ME 19]

"

g)  lõike 1 punkt q asendatakse järgmisega:"

„q) „kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse territooriumile siseneda“ – kolmandate riikide kodanikud, kellel keelatakse välispiiril territooriumile siseneda, sest nad ei vasta kõigile määruse (EL) 2016/399 artikli 6 lõikes 1 sätestatud territooriumile sisenemise nõuetele ega kuulu nimetatud määruse artikli 6 lõikes 5 osutatud isikute kategooriatesse;“; [ME 20]

"

h)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„sa) „väljasaatmine“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/115/EÜ(11)* artikli 3 punktis 5 määratletud väljasaatmine;“; [ME 21]

"

i)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„sb) „vabatahtlik lahkumine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 8 määratletud vabatahtlik lahkumine;“; [ME 22]

"

j)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„sc) „vabatahtlik lahkumine“ – direktiivi 2008/115/EÜ artikli 3 punktis 8 määratletud vabatahtlik lahkumine, millega kaasneb logistiline, rahaline või muus vormis materiaalne abi.“; [ME 23]

"

k)  Lõige 3 jäetakse välja. [ME 24].“

-1b)  Artikkel 3 asendatakse järgmisega:"

„Artikkel 3

Statistika rahvusvahelise rände, alalise rahvastiku ja kodakondsuse saamise kohta

1.  Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) statistika järgmiste arvude kohta:

   a) liikmesriigi territooriumile saabuvad sisserändajad liigitatuna järgmiselt:
   i) kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;
   ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;
   iii) eelmise alalise elukohariigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;
   b) liikmesriigi territooriumilt lahkuvad väljarändajad liigitatuna järgmiselt:
   i) kodakondsuste rühmade kaupa;
   ii) vanuse kaupa;
   iii) sotsiaalse soo kaupa;
   iv) järgmise alalise elukoha riikide rühmade kaupa;
   c) isikud, kelle alaline elukoht võrdlusperioodi lõpus on liikmesriigis, liigitatuna järgmiselt:
   i) kodakondsuse rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;
   ii) sünniriigi rühmad vanuse ja sotsiaalse soo kaupa;
   d) isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul liikmesriigi kodakondsuse, kuid on omanud enne muu liikmesriigi või kolmanda riigi kodakondsust või on olnud kodakondsuseta, liigitatuna vanuse ja sotsiaalse soo kaupa ning vastavalt asjaomase isiku eelnevale kodakondsusele või kodakondsuseta olemisele.
   da) isikud, kelle alaline elukoht on liikmesriigi territooriumil ja kes on omandanud võrdlusaasta jooksul pikaajalise elamisloa, liigitatuna vanuse ja soo kaupa.

2.  Lõikes 1 nimetatud statistika vastab võrdlusperioodina ühele kalendriaastale ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kaheteistkümne kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta on 2020.“ [ME 25]

"

1)  Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

-a)  lõike 1 punkt c asendatakse järgmisega:"

„c) võrdlusperioodi jooksul tagasivõetud rahvusvahelise kaitse taotlused, mis on liigitatud tagasivõtmise liigi kaupa;“ [ME 26]

"

a)  lõikesse 1 lisatakse järgmised punktid:"

„d) isikud, kes on vaatlusperioodi jooksul esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või on lisatud sellisesse taotlusse pereliikmetena ning kes taotlevad rahvusvahelist kaitset esimest korda;

   da) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle taotlusi on võrdlusperioodi jooksul menetletud kiirendatud korras vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/32/EL(12) artikli 31 lõikele 8; [ME 27]
   db) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle taotlusi on vaatlusperioodi jooksul menetletud piiril vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 43; [ME 28]
   dc) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle puhul on ära jäetud kiirendatud menetlus või menetlus piiril vastavalt direktiivi 2013/32/EL artikli 24 lõikele 3 ja artikli 25 lõikele 6; [ME 29]
   dd) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse, ilma et nad oleks registreeritud Eurodac-süsteemis, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 603/2013(13) artiklis 14; [ME 30]
   de) isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võimelised esitama tõendavaid dokumente, mis võivad aidata kaasa nende isiku tuvastamisele; [ME 31]
   df) isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud korduva rahvusvahelise kaitse taotluse, nagu on osutatud direktiivi 2013/32/EL artiklis 40, või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena; [ME 32]
   dg) isikud, kes on esitanud võrdlusperioodi jooksul rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ja keda peetakse võrdlusperioodi lõpus kinni vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2013/33/EL(14), liigitatuna kuu kaupa, mil need inimesed kinni peeti ja kinnipidamise põhjuste kaupa; [ME 33]
   dh) „isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamiseks vastavalt direktiivile 2013/33/EL; [ME 34]
   di) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2013/33/EL, liigitatuna alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:
   i) ilmumine ametiasutustesse;
   ii) tagatismakse tasumine;
   iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;
   iv) muu alternatiiv kinnipidamisele; [ME 35]
   dj) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpus väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2013/33/EL, liigitatuna vastavalt kuule, mil kõnealuste isikute suhtes väljastati haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta ning liigitatuna täiendavalt alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:
   i) ilmumine ametiasutustesse;
   ii) tagatismakse tasumine;
   iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;
   iv) muu alternatiiv kinnipidamisele; [ME 36]
   dk) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja kelle vanust on võrdlusperioodi jooksul hinnatud; [ME 37]
   dl) otsused taotlejate vanuse hindamiste kohta, liigitatuna järgmiselt:
   i) hindamised, milles jõuti järeldusele, et taotleja on alaealine;
   ii) hindamised, milles jõuti järeldusele, et taotleja on täisealine;
   iii) selge järelduseta või pooleli jäetud hindamised; [ME 38]
   dm) isikud, kes on võrdlusperioodi jooksul esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kelle puhul on tuvastatud, et nad on spetsiaalseid menetlustagatisi vajavad taotlejad vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 24 või vastuvõtu erivajadustega taotlejad direktiivi 2013/33/EL artikli 2 punkti k tähenduses; [ME 39]
   dn) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võrdlusperioodi jooksul saanud tasuta õigusabi vastavalt direktiivi 2013/32/EL artiklile 20, liigitatuna esimese ja teise astme menetluste kaupa; [ME 40]
   do) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse või kes on märgitud sellises taotluses pereliikmena ning kes on võrdlusperioodi lõpus saanud kasu materiaalsetest vastuvõtutingimustest, mis võimaldavad taotlejatele piisava elatustaseme, kooskõlas direktiivi 2013/33/EL artikliga 17; [ME 41]
   dp) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse saatjata alaealistena ja kellele määratakse võrdlusperioodi jooksul esindaja kooskõlas direktiivi 2013/32/EL artikliga 25; [ME 42]
   dq) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja keda loetakse saatjata alaealiseks ning kes on võrdlusperioodi jooksul saanud juurdepääsu haridussüsteemile kooskõlas direktiivi 2013/33/EL artikliga 14; [ME 43]
   dr) isikud, kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse ja keda loetakse saatjata alaealiseks ning kes on võrdlusperioodi jooksul direktiivi 2011/95/EL artikli 31 kohaselt paigutatud, liigitatuna paigutamise põhjuse kaupa; [ME 44]
   ds) saatjata alaealiste keskmine arv eestkostja kohta võrdlusperioodil;“; [ME 45]

"

b)  lõike 1 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

„Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatluskuu lõppu. Esimene vaatluskuu on 2020. aasta jaanuar.“; [ME 46]

"

ba)  lõike 2 punkt a asendatakse järgmisega:"

„a) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused, millega lükatakse tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, liigitatuna järgmiselt:

   i) otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks, mis on omakorda liigitatud vastuvõetamatuse põhjuse kaupa;
   ii) otsused, millega lükatakse taotlus tagasi, kuna seda loetakse põhjendamatuks;
   iii) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks üldmenetluse käigus, liigitatuna omakorda tagasilükkamise põhjuse kaupa;
   iv) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks kiirendatud menetluse käigus, liigitatuna omakorda menetluse kiirendamise ja tagasilükkamise põhjuse kaupa;
   v) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna taotlejal on direktiivi 2011/95/EL artikli 8 kohaselt võimalik saada oma päritoluriigis riigisisest kaitset;“; [ME 47]

"

bb)  lõike 2 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused pagulasseisundi andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb;“; [ME 48]

"

bc)  lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:"

„c) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused täiendava kaitse seisundi andmise, äravõtmise, lõppemise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb;“; [ME 49]

"

bd)  lõikesse 2 lisatakse järgmine punkt:"

„ea) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud esimese astme otsused, mis kitsendavad materiaalseid vastuvõtutingimusi või tühistavad need, liigitatuna otsuse liigi, kitsendamise või tühistamise kestuse ja põhjuse kaupa.“; [ME 50]

"

c)  lõike 2 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

„Statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu jooksul pärast vaatlusperioodi lõppu. Esimene vaatlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.

Kõnealune statistika liigitatakse täiendavalt isikliku vestluse järel tehtud otsuste alusel ja ilma isikliku vestluseta tehtud otsuste alusel. Isikliku vestluse järel tehtud otsuste kohane statistika liigitatakse täiendavalt isiklike vestluste kaupa, kus taotlejale tagati tõlgi teenused, ning isiklike vestluste kaupa, kus taotlejale ei tagatud tõlgi teenuseid.“; [ME 51]

"

d)  lõike 3 punkt a jäetakse välja;

da)  lõike 3 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) isikud, keda hõlmavad lõplikud otsused, mis lükkavad tagasi rahvusvahelise kaitse taotlused, mille haldus- või kohtuasutused on teinud edasikaebamise või läbivaatamise käigus võrdlusperioodi jooksul, liigitatuna järgmiselt:

   i) otsused, millega loetakse taotlused vastuvõetamatuks, mis on omakorda liigitatud vastuvõetamatuse põhjuse kaupa;
   ii) otsused, millega lükatakse taotlus tagasi, kuna seda loetakse põhjendamatuks;
   iii) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks üldmenetluse käigus, liigitatuna omakorda tagasilükkamise põhjuse kaupa;
   iv) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna neid peetakse selgelt põhjendamatuks kiirendatud menetluse käigus, liigitatuna omakorda menetluse kiirendamise ja tagasilükkamise põhjuse kaupa;
   v) otsused, millega lükatakse taotlused tagasi, kuna taotlejal on direktiivi 2011/95/EL artikli 8 kohaselt võimalik saada oma päritoluriigis riigisisest kaitset;“; [ME 52]

"

db)  lõike 3 punkt c asendatakse järgmisega:"

„c) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused pagulasseisundi andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb;“; [ME 53]

"

dc)  lõike 3 punkt d asendatakse järgmisega:"

„d) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused täiendava kaitse andmise, äravõtmise, lõpetamise või selle uuendamisest keeldumise kohta lõppemise, välistamise või muu põhjuse tõttu; lõppemise või välistamise tõttu tehtud otsused tuleb omakorda liigitada konkreetse põhjuse kaupa, millel lõppemine või välistamine põhineb;“; [ME 54]

"

dd)  lõikesse 3 lisatakse järgmine punkt:"

„ga) isikud, keda hõlmavad võrdlusperioodi jooksul haldus- või kohtuasutuse poolt tehtud lõplikud otsused, mis kitsendavad materiaalseid vastuvõtutingimusi või tühistavad need, liigitatuna otsuse liigi, kitsendamise või tühistamise kestuse ja põhjuse kaupa.“; [ME 55]

"

e)  lõike 3 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

„Punktide b, c, d, e, f ja g kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo ning asjaomaste isikute kodakondsuse ja saatjata alaealiste kaupa. Lisaks sellele on punkti g kohane statistika jaotatud elukohariigi ja varjupaigaotsuse liigi alusel. Nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“; [ME 56]

"

ea)  lisatakse järgmine lõige:"

„3a. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostatile) statistilised andmed edasikaebuste menetluse kestuse kohta kalendripäevades alates kaebuse esitamise hetkest kuni selle ajani, kui on tehtud esimese astme otsus kaebuse kohta.“; [ME 57]

"

f)  lõike 4 punkt d asendatakse järgmisega:"

„d) punktides c ja h osutatud otsustega kaasnenud üleandmiste arv;“;

"

g)  lõikele 4 lisatakse järgmised punktid:"

„f) varjupaigataotleja tagasi- või vastuvõtmise uuesti läbivaatamise taotluste arv;

   g) sätted, millel punktis f nimetatud taotlused põhinevad;
   h) punktis f nimetatud taotlustele vastuseks tehtud otsused.“;

"

h)  lõike 4 viimane lõik asendatakse järgmisega:"

Statistika on liigitatud asjaomaste isikute vanuse, sotsiaalse soo ja kodakondsuse ning saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika vastab võrdlusperioodina ühele kalendriaastale käib ühe kalendrikuu pikkuste võrdlusperioodide kohta ning see esitatakse komisjonile (Eurostat) kolme kuu jooksul pärast võrdlusaasta lõppu. Esimene võrdlusaasta võrdlusperiood on 2020. aasta jaanuar.“; [ME 58]

"

ha)  lisatakse järgmine lõige:"

„4a. Lõigetes 1–4 osutatud statistika liigitatakse taotluse esitamise kuu kaupa.“ [ME 59]

"

1a)  Artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

a)  pealkiri asendatakse järgmisega:"

„Statistika seadusliku aluseta riiki sisenemise ja riigis viibimise ennetamise kohta“; [ME 60]

"

b)  lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:"

„a) kolmandate riikide kodanikud, kellele keelati liikmesriiki siseneda ühenduse välispiiril, liigitatuna vanuse, sotsiaalse soo ja kodakondsuse kaupa;“; [ME 61]

"

c)  lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) kolmandate riikide kodanikud, kes leiti siseriiklike sisserände seaduste alusel viibimas liikmesriigi territooriumil seadusliku aluseta.“; [ME 62]

"

d)  lõike 1 kolmas lõik asendatakse järgmisega:"

„Punkti b kohane statistika on jaotatud vanuse ja sotsiaalse soo, asjaomaste isikute kodakondsuse ning kinnipidamise põhjuse ja koha kaupa. [ME 63]

"

2)  Artiklit 6 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Liikmesriigid esitavad komisjonile (Eurostat) järgmise statistika:

   -a) kolmandate riikide kodanike esitatud esmakordsete elamisloa taotluste arv, liigitatuna kodakondsuse, loa taotlemise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa; [ME 64]
   -aa) kolmandate riikide kodanike esitatud, kuid tagasilükatud esmakordsete elamisloa taotluste arv, liigitatuna kodakondsuse, loa taotlemise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa; [ME 65]
   -ab) võrdlusperioodil esitatud, kuid tagasi lükatud elamisloa taotluste arv seoses isikutega, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmisest keeldumise põhjuse, vanuse ja sotsiaalse soo kaupa; [ME 66]
   a) kolmandate riikide kodanikele väljastatud elamislubade arv liigitatuna järgmiselt:
   i) vaatlusperioodil välja antud esmakordsed elamisload liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel; [ME 67]
   ii) vaatlusperioodil välja antud elamisload isikutele, kes muutsid oma sisserändaja seisundit või riigis viibimise põhjust, liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel; [ME 68]
   iii) vaatlusperioodi lõpus kehtivad elamisload (selliste välja antud elamislubade arv, mis ei ole tühistatud ega kehtivusaega ületanud) liigitatuna kodakondsuse, elamisloa andmise põhjuse, elamisloa kehtivusaja, vanuse ja sotsiaalse soo alusel; [ME 69]
   b) pikaajaliste elanike arv vaatlusperioodi lõpus liigitatuna kodakondsuse, vanuse ja sotsiaalse soo alusel. [ME 70]

Punktide -a, -aa ja a kohase statistika jaoks liigitatakse perekondlikel põhjustel väljastatud elamisload täiendavalt põhjuse ning kolmanda riigi kodaniku jaoks luba taotleva isiku staatuse kaupa.“; [ME 71]

"

b)  lõige 3 asendatakse järgmisega:"

„Lõikes 1 nimetatud statistika käib ühe kalendriaasta pikkuste vaatlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kuue kuu jooksul pärast vaatlusaasta lõppu. Esimene vaatlusaasta on 2020.“

"

3)  Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

-a)  lõike 1 punkt a asendatakse järgmisega:"

„a) nende kolmandate riikide kodanike arv, kes leiti seadusliku aluseta liikmesriigi territooriumil viibimas ja kelle kohta on olemas haldus- või kohtuotsus või akt, mis konstateerib või deklareerib nende seadusliku aluseta riigis viibimist ja millega kohustatakse neid liikmesriigi territooriumilt lahkuma, liigitatuna asjaomaste isikute kodakondsuse ja otsuse põhjuste kaupa;“; [ME 72]

"

-aa)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„aa) nende käesoleva lõike punktis a osutatud kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt neile kohaldatava sisenemiskeelu kohta vastavalt direktiivi 2008/115/EÜ artiklile 11, liigitatuna asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;“; [ME 73]

"

-ab)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ab) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ;“; [ME 74]

"

-ac)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ac) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/115/EÜ, liigitatuna vastavalt kuule, mil need kolmandate riikide kodanikud kinni peeti;“; [ME 75]

"

-ad)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ad) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ, liigitatuna alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

   i) ilmumine ametiasutustesse;
   ii) tagatismakse tasumine;
   iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;
   iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;“; [ME 76]

"

-ae)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ae) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi lõpuks väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise alternatiivi kohta kooskõlas direktiiviga 2008/115/EÜ, liigitatuna vastavalt kuule, mil kõnealuste isikute suhtes väljastati haldus- või kohtuotsus või akt ning liigitatuna täiendavalt alternatiivi liigi kaupa järgmiselt:

   i) ilmumine ametiasutustesse;
   ii) tagatismakse tasumine;
   iii) keeld lahkuda kindlaksmääratud kohast;
   iv) muu alternatiiv kinnipidamisele;“; [ME 77]

"

-af)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„af) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul tehtud direktiivi 2008/115/EÜ artikli 9 kohane väljasaatmise edasilükkamise otsus, liigitatuna edasilükkamise põhjuse ja asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa;“; [ME 78]

"

-ag)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ag) nende kolmandate riikide kodanike arv, kelle suhtes on võrdlusperioodi jooksul väljastatud haldus- või kohtuotsus või akt nende kinnipidamise kohta ja kes on taotlenud otsuse kohtuliku läbivaatamise menetlust, nagu osutatud direktiivi 2008/115/EÜ artikli 15 lõikes 2;“; [ME 79]

"

a)  lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:"

„b) nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast punktis a osutatud haldus- või kohtuotsust või -akti tegelikult lahkunud, liigitatuna tagasi saadetud isikute kodakondsuse, tagasisaatmise liigi ja saadud abi ning sihtriigi kaupa. ning täiendavalt liigitatud päritoluriiki tagasi saadetud kolmandate riikide kodanike kaupa;“; [ME 80]

"

aa)  lõikesse 1 lisatakse järgmine punkt:"

„ba) nende kolmandate riikide kodanike arv, kes on liikmesriigi territooriumilt pärast punktis a osutatud haldus- või kohtuotsust või akti tegelikult lahkunud, liigitatuna haldus- või kohtuotsuse või akti liigi kaupa järgmiselt:

   i) vastavalt liidu ametlikule tagasivõtulepingule;
   ii) vastavalt mitteametlikule liidu tagasivõtukorrale;
   iii) vastavalt riiklikule tagasivõtulepingule.

Statistika on täiendavalt liigitatud sihtriigi ning asjaomaste isikute kodakondsuse kaupa.“; [ME 81]

"

b)  lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Lõikes 1 nimetatud statistika liigitatakse asjaomase isiku vanuse ja sotsiaalse soo kaupa ning saatjata alaealiste kaupa. Nimetatud statistika käib kolme ühe kalendrikuu pikkuste vaatlusperioodide võrdlusperioodide kohta ja see esitatakse komisjonile (Eurostat) kahe kuu nädala jooksul pärast vaatlusaasta võrdlusaasta lõppu. Esimene vaatlusperiood võrdlusperiood on 2020. aasta jaanuar kuni märts.“ [ME 82]

"

4)  Artikkel 8 jäetakse välja.

4a)  Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Liikmesriigid annavad komisjonile (Eurostat) aru kasutatud andmeallikatest, allikate valikukriteeriumidest ja andmeallikate mõjust statistika kvaliteedile, isikuandmete kaitse tagamiseks kehtestatud mehhanismidest ja kasutatud hindamismeetoditest ning teavitavad komisjoni (Eurostat) nendes tehtud muudatustest.“ [ME 83]

"

4b)  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 9a

Delegeeritud õigusaktid

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte artikli 2 lõikes 1 sätestatud mõistete muutmiseks.

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 10a vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse muutmiseks, et:

   a) määrata kindlaks artikli 3 lõikes 1 sätestatud sünniriigi rühmade, eelmise või järgmise alalise elukohariigi rühmade ja kodakondsuse rühmade kategooriad;
   b) määrata kindlaks artikli 6 lõike 1 punktis a sätestatud loa väljastamise põhjuste kategooriad;
   c) määrata kindlaks täiendav liigitus;
   d) sätestada eeskirjad täpsuse ja kvaliteedi standardite kohta.“ [ME 84]

"

5)  Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:"

„1. Komisjonil on õigus võtta Komisjon võtab vastu rakendusakte, et määrata vastavalt artiklitele 4, 5, 6 ja 7 kindlaks jaotused ning kehtestada kehtestada eeskirjad andmete edastamiseks sobivate vormingute kohta, nagu on ette nähtud artiklis 9. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 9 kohaselt eeskirjad sobivate andmeedastusvormingute kohta 11 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega. [ME 85]

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu artikli 11 lõikes 2 osutatud korra kohaselt.“;

"

b)  lõike lõige 2 punkt d jäetakse välja. [ME 86]

5a)  Lisatakse järgmine artikkel:"

„Artikkel 10a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.  Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.  Artiklis 9a osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates ... [käesoleva muutmismääruse jõustumise kuupäev].

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 9a osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.  Enne delegeeritud õigusakti vastuvõtmist konsulteerib komisjon kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega iga liikmesriigi määratud ekspertidega.

5.  Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

6.  Artikli 9a alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti Euroopa Parlamendile ja nõukogule teatavaks tegemist esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“ [ME 87]

"

5b)  Artiklit 11 muudetakse järgmiselt:

a)  pealkiri asendatakse järgmisega:"

„Komiteemenetlus“; [ME 88]

"

b)  lõige 1 asendatakse järgmisega:"

“1. Komisjoni abistab Euroopa statistikasüsteemi komitee, mis on asutatud määrusega (EÜ) nr 223/2009. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.“; [ME 89]

"

c)  lõige 2 asendatakse järgmisega:"

„2. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5 ja artiklit 10, võttes arvesse selle määruse artikli 11 sätteid.“; [ME 90]

"

d)  lõige 3 jäetakse välja. [ME 91]

Artikkel 2

Jõustumine ja kohaldamine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 4 lõikeid 1 ja 2 ning artikli 7 lõike 1 punkti b ja lõiget 2 kohaldatakse alates 1. märtsist 2020.

Määruse (EÜ) nr 862/2007 artikli 4 lõikeid 3 ja 4 ning artikli 6 lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

…,

Euroopa Parlamendi nimel Nõukogu nimel

president eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seisukoht.
(2)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 862/2007, mis käsitleb ühenduse rände- ja rahvusvahelise kaitse statistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 311/76 võõrtöötajaid käsitleva statistika koostamise kohta (ELT L 199, 31.7.2007, lk 23).
(3)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1101/2008 (konfidentsiaalsete statistiliste andmete Euroopa Ühenduste Statistikaametile edastamise kohta), nõukogu määruse (EÜ) nr 322/97 (ühenduse statistika kohta) ja nõukogu otsuse 89/382/EMÜ, Euratom (millega luuakse Euroopa ühenduste statistikaprogrammi komitee) kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 87, 31.3.2009, lk 164).
(4) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta määrus (EL) nr 516/2014, millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, muudetakse nõukogu otsust 2008/381/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsused nr 573/2007/EÜ ja nr 575/2007/EÜ ja nõukogu otsus 2007/435/EÜ (ELT L 150, 20.5.2014, lk 168).
(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).
(6)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).
(7) ELT L 123, 12.5.2016, lk 1.
(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/95/EL, mis käsitleb nõudeid, millele kolmandate riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud peavad vastama, et kvalifitseeruda rahvusvahelise kaitse saajaks, ning nõudeid pagulaste või täiendava kaitse saamise kriteeriumidele vastavate isikute ühetaolisele seisundile ja antava kaitse sisule (ELT L 337, 20.12.2011, lk 9).
(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 604/2013, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest (ELT L 180, 29.6.2013, lk 31).
(10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrus (EL) 2016/399, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 77, 23.3.2016, lk 1).
(11) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/115/EÜ ühiste nõuete ja korra kohta liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (ELT L 348, 24.12.2008, lk 98)).
(12)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/32/EL rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohta (ELT L 180, 29.6.2013, lk 60).
(13)Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 603/2013, millega luuakse sõrmejälgede võrdlemise Eurodac-süsteem määruse (EL) nr 604/2013 (millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest) tõhusaks kohaldamiseks ning mis käsitleb liikmesriikide õiguskaitseasutuste ja Europoli taotlusi sõrmejälgede andmete võrdlemiseks Eurodac-süsteemi andmetega õiguskaitse eesmärgil ning millega muudetakse määrust (EL) nr 1077/2011, millega asutatakse Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet (ELT L 180, 29.6.2013, lk 1).
(14) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiiv 2013/33/EL, millega sätestatakse rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuded (ELT L 180, 29.6.2013, lk 96).

Viimane päevakajastamine: 29. juuli 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika