Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0154(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0395/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0395/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0359

Hyväksytyt tekstit
PDF 200kWORD 61k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat yhteisön tilastot ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0307),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0182/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön sekä naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0395/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 862/2007 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0154

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 862/2007(2) vahvistetaan yhteinen ja vertailukelpoinen oikeudellinen kehys muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskeville Euroopan tilastoille.

(2)  Jotta unionissa voidaan vastata uusiin turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskeviin tilastotarpeisiin ja koska muuttoliikkeen ominaispiirteet voivat muuttua nopeasti, tarvitaan kehys, joka mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin tarpeisiin turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien tilastojen osalta. [tark. 1]

(2 a)  Koska nykyiset muuttoliikevirrat muuttuvat alati ja ovat luonteeltaan erilaisia, muuttajaväestöstä tarvitaan kattavia ja vertailukelpoisia sukupuolen mukaan eriteltyjä tilastotietoja, jotta voidaan hahmottaa todellinen tilanne, havaita heikkoudet ja eriarvoinen kohtelu ja tuottaa poliittisille päättäjille luotettavaa tietoa tulevan politiikan määrittämistä varten. [tark. 2]

(3)  Jotta voidaan tukea unionia, kun se pyrkii reagoimaan tehokkaasti muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin ja kehittämään sukupuolitietoista ja ihmisoikeuksiin perustuvaa politiikkaa, turvapaikka-asioita ja hallittua muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevia tietoja tarvitaan vuosittaista toimitusta tiheämmin. [tark. 3]

(4)  Turvapaikka-asioita ja hallittua Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä lukuisten politiikan alojen tutkimuksessa, määrittelyssä ja arvioinnissa, erityisesti kun vastataan suojelua Euroopasta hakevien henkilöiden saapumiseen ja kun pyritään parhaisiin ratkaisuihin. [tark. 4]

(4 a)  Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevat tilastot ovat olennaisen tärkeitä, jotta voidaan saada kokonaiskuva muuttoliikkeestä unionissa ja jotta jäsenvaltiot voivat soveltaa unionin lainsäädäntöä asianmukaisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tarkoitettuja perusoikeuksia kunnioittaen. [tark. 5]

(4 b)  Sukupuoleen perustuva vaino oikeuttaa hakemaan ja saamaan kansainvälistä suojelua. Kansallisten ja unionin tilastoviranomaisten olisi laadittava tilastot kansainvälistä suojelua hakemuksista, joissa suojelua haetaan sukupuoleen sekä sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan liittyvistä syistä. [tark. 6]

(5)  Käytettävien tietojen olisi perustuttava samoihin käsitteisiin ja oltava samalta viiteajankohdalta tai ‑kaudelta, jotta jäsenvaltioiden toimittamien tietojen laatu ja erityisesti vertailukelpoisuus voidaan taata ja jotta unionin tasolla voidaan tehdä luotettavia katsauksia.

(6)  Turvapaikka-asioita ja hallittua Muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien tilastojen olisi oltava yhdenmukaisia asetuksen (EY) N:o 862/2007 nojalla kerättyjen tietojen kanssa.

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 223/2009(3) vahvistetaan viitekehys muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskeville Euroopan tilastoille. Siinä vaaditaan erityisesti ammatillisen riippumattomuuden, puolueettomuuden, objektiivisuuden, luotettavuuden, tilastosalaisuuden ja kustannustehokkuuden periaatteiden noudattamista.

(8)  Kansallisten ja Euroopan tilastoviranomaisten sekä soveltuvin osin muiden asiaankuuluvien kansallisten ja alueellisten viranomaisten olisi Euroopan tilastoja kehittäessään, tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä, sellaisina kuin Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on ne 28 päivänä syyskuuta 2011 tarkistanut ja saattanut ajan tasalle, vahvistetut periaatteet.

(9)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien Euroopan tilastojen keruuta ja kokoamista koskevien nykyisten yhteisten sääntöjen tarkistamista ja täydentämistä, vaan se voidaan yhdenmukaistamisen ja vertailukelpoisuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(9 a)  Jotta asetuksen (EY) No 862/2007 tavoitteet saavutettaisiin, laadukkaiden muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevien kansallisten ja unionin tilastojen keruuseen, analysointiin ja levittämiseen olisi osoitettava riittävästi varoja erityisesti tukemalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014(4) mukaisia toimia. [tark. 7]

(10)  Tällä asetuksella taataan perusoikeuskirjan 7 ja , 8, 21 ja 23 artiklassa tarkoitettu ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679(5) mukainen oikeus yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen ja , henkilötietojen suojaan syrjimättömyyteen ja sukupuolten tasa-arvoon. [tark. 8]

(10 a)  Sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen keräämisen olisi mahdollistettava naisten ja miesten erityisten haavoittuvuuksien ja valmiuksien tunnistaminen ja analysointi sekä puutteiden ja eriarvoisuuden havaitseminen. Sukupuolinäkökulman huomioivilla muuttoliiketiedoilla voidaan edistää tasa-arvoa ja tarjota mahdollisuuksia epäedullisessa asemassa oleville ryhmille. Muuttoliiketilastoissa olisi myös otettava huomioon sukupuoli-identiteetti ja sukupuolinen suuntautuminen, jotta voidaan kerätä tietoa hlbtiq+-ihmisten kokemuksista ja eriarvoisesta kohtelusta muuttoliike- ja turvapaikkaprosesseissa. [tark. 9]

(11)  Jotta varmistettaisiin voidaan varmistaa asetuksen (EY) N:o 862/2007 täytäntöönpanon yhdenmukaiset edellytykset, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta erittelyiden tietojen asianmukaisia toimittamismuotoja koskevien sääntöjen vahvistamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(6) mukaisesti. [tark. 10]

(11 a)  Jotta asetusta (EY) N:o 862/2007 voitaisiin mukauttaa teknologisen ja taloudellisen kehityksen myötä, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan asetusta (EY) N:o 862/2007 tiettyjen määritelmien päivittämiseksi ja täydennetään sitä tietojen ryhmittelyistä ja lisäerittelyistä päättämiseksi ja tarkkuutta ja laatustandardeja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti(7). Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. [tark. 11]

(11 b)  Asetuksen (EY) N:o 862/2007 soveltamisen tehokas valvonta edellyttää, että soveltamista arvioidaan säännöllisin väliajoin. Komission olisi arvioitava perusteellisesti asetuksen (EY) No 862/2007 perusteella koottuja tilastoja, niiden laatua ja oikea-aikaista toimitusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportointia varten. Kaikkia turvapaikkatietojen keräämiseen osallistuvia toimijoita, mukaan lukien Yhdistyneiden kansakuntien järjestöt ja muut asiaan liittyvät kansainväliset ja valtiosta riippumattomat järjestöt, on kuultava tiiviisti. [tark. 12]

(12)  Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 862/2007 olisi muutettava.

(13)  Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevää komiteaa on kuultu,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 862/2007 seuraavasti:

-1)  Korvataan 1 artiklan c alakohta seuraavasti:"

”c) maahanmuuttoon, oleskeluluvan myöntämiseen, kansalaisuuteen, turvapaikkaan ja muihin kansainvälisen suojelun muotoihin, luvattomaan maahantuloon ja oleskeluun sekä palautuksiin liittyvät hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt ja prosessit jäsenvaltioissa.” [tark. 13]

"

-1 a)  Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohdan j alakohta seuraavasti:"

j) ’kansainvälistä suojelua koskevalla hakemuksella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/95/EU(8) 2 artiklan h alakohdassa määriteltyä kansainvälistä suojelua koskevaa hakemusta;” [tark. 14]

"

b)  korvataan 1 kohdan k alakohta seuraavasti:"

”k) ’pakolaisasemalla’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan e alakohdan määritelmän mukaista pakolaisasemaa;”; [tark. 15]

"

c)  korvataan 1 kohdan l alakohta seuraavasti:"

”l) ’toissijaisella suojeluasemalla’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan g alakohdan määritelmän mukaista toissijaista suojeluasemaa;”; [tark. 16]

"

d)  korvataan 1 kohdan m alakohta seuraavasti:"

”m) ’perheenjäsenillä’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013(9) g alakohdassa määriteltyjä perheenjäseniä;”; [tark. 17]

"

e)  korvataan 1 kohdan o alakohta seuraavasti:"

”o) ’ilman huoltajaa olevalla alaikäisellä’ direktiivin 2011/95/EU 2 artiklan l alakohdassa määriteltyä ilman huoltajaa olevaa alaikäistä;”; [tark. 18]

"

f)  korvataan 1 kohdan p alakohta seuraavasti:"

”p) ’ulkorajalla’ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/399(10) 2 artiklan 2 alakohdassa määriteltyä ulkorajaa;”; [tark. 19]

"

g)  korvataan 1 kohdan q alakohta seuraavasti:"

”q) ’kolmannen maan kansalaisilla, jotka on käännytetty’ kolmannen maan kansalaisia, jotka käännytetään ulkorajalla, koska he eivät täytä kaikkia asetuksen (EU) 2016/399 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjä maahantuloedellytyksiä eivätkä kuulu kyseisen asetuksen 6 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin henkilöryhmiin;”; [tark. 20]

"

h)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”s a) ’maastapoistamisella’ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/115/EY(11) 3 artiklan 5 alakohdassa määriteltyä maastapoistamista;”; [tark. 21]

"

i)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”s b) ’vapaaehtoisella paluulla’ direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä vapaaehtoista paluuta;”; [tark. 22]

"

j)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”s c) ’avustetulla vapaaehtoisella paluulla’ direktiivin 2008/115/EY 3 artiklan 8 alakohdassa määriteltyä vapaaehtoista paluuta, jota tuetaan logistisella, taloudellisella tai muulla aineellisella avulla;”; [tark. 23]

"

k)  poistetaan 3 kohta. [tark. 24]

-1 b)  Korvataan 3 artikla seuraavasti:"

”3 artikla

Kansainvälistä muuttoliikettä, vakinaisesti asuvaa väestöä ja kansalaisuuden saamista koskevat tilastot

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) seuraavat tilastotiedot lukumäärinä:

   a) kyseisen jäsenvaltion alueelle muuttaneet maahanmuuttajat eriteltynä seuraavasti:
   i) kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
   ii) syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
   iii) edellisen vakinaisen asuinpaikan maaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
   b) kyseisen jäsenvaltion alueelta muuttaneet maastamuuttajat eriteltynä seuraavasti:
   i) kansalaisuusryhmät;
   ii) ikä;
   iii) sukupuoli;
   iv) seuraavan vakinaisen asuinpaikan maaryhmät;
   c) henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka viitejakson päättyessä oli kyseisessä jäsenvaltiossa, eriteltynä seuraavasti:
   i) kansalaisuusryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
   ii) syntymämaaryhmät henkilöiden iän ja sukupuolen mukaan jaoteltuna;
   d) henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu viitevuoden aikana kyseisen jäsenvaltion kansalaisuus ja joilla on aikaisemmin ollut toisen jäsenvaltion tai kolmannen maan kansalaisuus tai jotka ovat aikaisemmin olleet kansalaisuudettomia, eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan ja kyseisten henkilöiden aikaisemman kansalaisuuden mukaan sekä sen mukaan, onko henkilö aikaisemmin ollut kansalaisuudeton.
   d a) henkilöt, joiden vakinainen asuinpaikka on jäsenvaltion alueella ja joille on annettu viitevuoden aikana pitkäaikainen oleskelulupa, eriteltynä iän ja sukupuolen mukaan.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) 12 kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Vuosi 2020 on ensimmäinen viitevuosi.” [tark. 25]

"

1)  Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

-a)  korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”c) kansainvälistä suojelua koskevat hakemukset, jotka on peruutettu viitejakson aikana, eriteltynä peruuttamisen lajin mukaan;”; [tark. 26]

"

a)  lisätään 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”d) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja jotka hakevat kansainvälistä suojelua ensimmäisen kerran.

   d a) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden hakemuksia on käsitelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/32/EU(12) 31 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun nopeutetun menettelyn mukaisesti;”; [tark. 27]
   d b) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden hakemukset on käsitelty viitejakson aikana direktiivin 2013/32/EU 43 artiklassa tarkoitettujen rajamenettelyjen mukaisesti; [tark. 28]
   d c) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joihin ei direktiivin 2013/32/EU 24 artiklan 3 kohdan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti sovelleta nopeutettua menettelyä eikä rajamenettelyä; [tark. 29]
   d d) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja joita ei ole rekisteröity Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 603/2013(13) 14 artiklassa tarkoitettuun Eurodac-järjestelmään; [tark. 30]
   d e) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja jotka voivat esittää asiakirjanäyttöä, joka auttaa heidän henkilöllisyytensä toteamisessa; [tark. 31]
   d f) henkilöt, jotka ovat tehneet direktiivin 2013/32/EU 40 artiklassa tarkoitetun kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana; [tark. 32]
   d g) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja jotka olivat viitejakson päättyessä säilöönotettuina Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/33/EU(14) mukaisesti, eriteltynä sen kuukauden mukaan, jona kyseiset henkilöt on otettu säilöön, ja säilöönoton syiden mukaan; [tark. 33]
   d h) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka olivat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, joka koskee heidän säilöönottoaan direktiivin 2013/33/EU mukaisesti viitejakson aikana; [tark. 34]
   d i) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka olivat viitejakson aikana sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla määrätään jokin vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2013/33/EU mukaisesti, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan;
   i) raportit;
   ii) rahavakuuden asettaminen;
   iii) velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
   iv) muu säilöönoton vaihtoehdon laji; [tark. 35]
   d j) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen viitejakson aikana ja joihin sovellettiin viitejakson päättyessä hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2013/33/EU mukaisesti, eriteltyinä sen kuukauden mukaan, jolta henkilöiden vastainen hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi on peräisin, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan;
   i) raportit;
   ii) rahavakuuden asettaminen;
   iii) velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
   iv) muu säilöönoton vaihtoehdon laji; [tark. 36]
   d k) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja joiden ikä on arvioitu viitejakson aikana; [tark. 37]
   d l) hakijoiden iän arviointia koskevat päätökset, jotka eritellään seuraavasti:
   i) arvioinnit, joissa hakijan todetaan olevan alaikäinen;
   ii) arvioinnit, joissa hakijan todetaan olevan aikuinen;
   iii) arvioinnit, joissa iästä ei ole saatu täyttä varmuutta tai jotka on jätetty kesken; [tark. 38]
   d m) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja joiden on todettu olevan hakijoita, jotka tarvitsevat erityisiä menettelyllisiä takeita direktiivin 2013/32/EU 24 artiklan mukaisesti, tai direktiivin 2013/33/EU 2 artiklan k alakohdassa tarkoitettuja hakijoita, joilla on erityisiä vastaanottotarpeita viitejakson aikana; [tark. 39]
   d n) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka ovat saaneet maksutonta oikeusapua direktiivin 2013/32/EU 20 artiklan mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä ensimmäisen tai toisen asteen menettelyjen mukaan; [tark. 40]
   d o) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tai jotka on merkitty perheenjäseniksi tällaiseen hakemukseen ja jotka ovat hyötyneet aineellisista vastaanotto-olosuhteista, jotka takaavat hakijoille riittävän asumisen tason direktiivin 2013/33/EU artiklan 17 mukaisesti, viitejakson lopussa; [tark. 41]
   d p) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ilman huoltajaa olevana alaikäisenä, jolle on nimetty edustaja direktiivin 2013/32/EU 25 artiklan mukaisesti viitejakson aikana; [tark. 42]
   d q) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja jotka on tunnustettu huoltajaa vailla oleviksi alaikäisiksi ja jotka ovat käyneet koulua direktiivin 2013/33/EU 14 artiklan mukaisesti viitejakson aikana; [tark. 43]
   d r) henkilöt, jotka ovat tehneet kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen ja jotka on tunnustettu huoltajaa vailla oleviksi alaikäisiksi ja jotka on sijoitettu direktiivin 2011/95/EU 31 artiklan 3 kohdan mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä sijoituksen syyn mukaan; [tark. 44]
   d s) ilman huoltajaa olevien alaikäisten keskimääräinen määrä viitejakson aikana.”; [tark. 45]

"

b)  korvataan 1 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

”Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitekuukauden päättymisestä. Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitekuukausi.”; [tark. 46 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]

"

b a)  korvataan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) henkilöt, jotka ovat kansainvälistä suojelua hakiessaan saaneet hylkääviä päätöksiä, jotka hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt ensimmäisenä asteena viitejakson aikana, eriteltynä seuraavasti:

   i) päätökset hakemuksen käsittelemättä jättämisestä, eriteltynä käsittelemättä jättämisen syiden mukaan;
   ii) päätökset hakemusten hylkäämisestä perusteettomina;
   iii) päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina tavanomaisessa menettelyssä, eriteltynä hylkäämisen syiden mukaan;
   iv) päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina nopeutetussa menettelyssä, eriteltynä nopeuttamisen syiden ja hylkäämisen syiden mukaan;
   v) päätökset hakemusten hylkäämisestä siksi, että hakija voi saada suojelua alkuperämaassaan direktiivin 2011/95/EU 8 artiklan mukaisesti;”; [tark. 47]

"

b b)  korvataan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana ensimmäisenä asteena päätöksen pakolaisaseman myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”; [tark. 48]

"

b c)  korvataan 2 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) henkilöt, joiden osalta viitejakson aikana ensimmäisenä asteena päätöksen toissijaisen suojelun myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”; [tark. 49]

"

b d)  lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”e a) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana ensimmäisenä asteena aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvän päätöksen, eriteltynä päätöksen lajin, rajoittamisen tai peruuttamisen keston ja syyn mukaisesti.”; [tark. 50]

"

c)  korvataan 2 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

”Tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava kolmen kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.

Nämä tilastot on eriteltävä henkilökohtaisen haastattelun jälkeen tehtyjen päätösten ja ilman henkilökohtaista haastattelua tehtyjen päätösten mukaan. Henkilökohtaisen haastattelun jälkeen tehdyistä päätöksistä laaditut tilastot on eriteltävä edelleen henkilökohtaisiin haastatteluihin, joissa hakijalla oli käytettävissään tulkki, ja henkilökohtaisiin haastatteluihin, joissa hakijalla ei ollut käytettävissään tulkkia.”; [tark. 51]

"

d)  poistetaan 3 kohdan a alakohta;

d a)  korvataan 3 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt muutoksenhaun tai uudelleenkäsittelyn yhteydessä viitejakson aikana, eriteltynä seuraavasti:

   i) päätökset hakemuksen käsittelemättä jättämisestä, eriteltynä käsittelemättä jättämisen syiden mukaan;
   ii) päätökset hakemusten hylkäämisestä perusteettomina;
   iii) päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina tavanomaisessa menettelyssä, eriteltynä hylkäämisen syiden mukaan;
   iv) päätökset hakemusten hylkäämisestä ilmeisen perusteettomina nopeutetussa menettelyssä, eriteltynä nopeuttamisen syiden ja hylkäämisen syiden mukaan;
   v) päätökset hakemusten hylkäämisestä siksi, että hakija voi saada suojelua alkuperämaassaan direktiivin 2011/95/EU 8 artiklan mukaisesti;”; [tark. 52]

"

d b)  korvataan 3 kohdan c alakohta seuraavasti:"

”c) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana lopullisen päätöksen pakolaisaseman myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”; [tark. 53]

"

d c)  korvataan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:"

”d) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana lopullisen päätöksen toissijaisen suojelun myöntämisestä, peruuttamisesta, lakkauttamisesta tai uusimatta jättämisestä aseman lakkaamisen, poissulkemisen tai muiden syiden perusteella; päätökset, jotka koskevat aseman lakkaamista tai poissulkemista, eriteltynä lakkaamisen tai poissulkemisen syiden mukaan;”; [tark. 54]

"

d d)  lisätään 3 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”g a) henkilöt, joiden osalta hallinto- tai oikeusviranomainen on tehnyt viitejakson aikana aineellisten vastaanotto-olosuhteiden rajoittamiseen tai peruuttamiseen liittyvän lopullisen päätöksen, eriteltynä päätöksen lajin, rajoittamisen tai peruuttamisen keston ja syyn mukaisesti.”; [tark. 55]

"

e)  korvataan 3 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

”Edellä olevien b, c, d, e, f ja g alakohdan tilastot on eriteltävä henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansalaisuuden ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Lisäksi g alakohdan tilastotiedot on eriteltävä asuinmaan ja turvapaikkapäätöksen lajin mukaisesti. Ne on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on 2020.”; [tark. 56 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]

"

e a)  lisätään kohta seuraavasti:"

”3 a. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) muutoksenhakujen kestoa koskevat kalenteripäivinä ilmaistut tilastot alkaen siitä, kun muutoksenhaku on tehty, ja päättyen siihen, kun muutoksenhausta on tehty päätös ensimmäisenä asteena.”; [tark. 57]

"

f)  korvataan 4 kohdan d alakohta seuraavasti:"

”d) c ja h alakohdassa tarkoitettujen päätösten johdosta tehtyjen siirtojen lukumäärät;”;

"

g)  lisätään 4 kohtaan alakohdat seuraavasti:"

”f) turvapaikanhakijan takaisinottoa ja vastaanottoa koskevien uudellentarkastelupyyntöjen lukumäärä;

   g) säännökset, joihin f alakohdassa tarkoitetut pyynnöt perustuvat;
   h) f alakohdassa tarkoitettujen pyyntöjen johdosta tehdyt päätökset.”;

"

h)  korvataan 4 kohdan viimeinen alakohta seuraavasti:"

Tilastot on eriteltävä asianomaisten henkilöiden iän ja sukupuolen sekä kansallisuuden mukaan ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Nämä tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kolmen kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on Tammikuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.”; [tark. 58]

"

h a)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4 a. Edellä 1–4 kohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä hakemuksen jättökuukauden mukaan.” [tark. 59]

"

1 a)  Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Luvattoman maahantulon ja maassa oleskelun ehkäisemistä koskevat tilastot”; [tark. 60]

"

b)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) kolmannen maan kansalaiset, joilta maahantulo jäsenvaltion alueelle on evätty ulkorajalla, eriteltynä iän, sukupuolen ja kansallisuuden mukaan;”; [tark. 61]

"

c)  korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) kolmannen maan kansalaiset, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella kansallisen maahanmuuttoa koskevan lainsäädännön mukaan sääntöjenvastaisesti;”; [tark. 62]

"

d)  korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:"

”Edellä b alakohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä asiaankuuluvien henkilöiden iän ja sukupuolen, kansalaisuuden sekä kiinnioton perusteiden ja kiinniottopaikan mukaan.” [tark. 63]

"

2)  Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) seuraavat tilastot lukumäärinä:

   -a) kolmansien maiden kansalaisten ensimmäistä kertaa tekemien oleskelulupaa koskevien hakemusten määrä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan pyytämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 64]
   -a a) kolmansien maiden kansalaisten ensimmäistä kertaa tekemien oleskelulupaa koskevien hylättyjen hakemusten määrä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan pyytämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 65]
   -a b) viitejakson aikana tehdyt oleskelulupahakemukset, jotka muuttavat maahanmuuttaja-asemaa tai oleskeluluvan viitejaksolla hylkäämisen syytä, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan hylkäämisperusteen, iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 66]
   a) Kolmannen maan kansalaisille myönnettyjen oleskelulupien lukumäärä eriteltynä seuraavasti:
   i) viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, joilla henkilölle on myönnetty oleskelulupa ensimmäistä kertaa, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 67 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]
   ii) viitejakson aikana myönnetyt oleskeluluvat, jotka on myönnetty henkilön muuttaessa maahanmuuttaja-asemaansa tai oleskeluperustetta, eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 68 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]
   iii) viitejakson päättyessä voimassaolevat oleskeluluvat (myönnettyjen oleskelulupien, joita ei ole peruutettu ja jotka eivät ole lakanneet olemasta voimassa, lukumäärä), eriteltynä kansalaisuuden, oleskeluluvan myöntämisperusteen, oleskeluluvan voimassaolon pituuden sekä iän ja sukupuolen mukaan; [tark. 69 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]
   b) pitkään oleskelleiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä viitejakson päättyessä, eriteltynä kansalaisuuden, pitkään oleskelleen ulkomaalaisen aseman lajin sekä iän ja sukupuolen mukaan.” [tark. 70 (ei vaikuta suomenkieliseen versioon)]

Edellä -a, -a a ja a alakohdassa tarkoitetuissa tilastoissa on eriteltävä perhesyistä myönnetyt luvat syyn ja kolmannen maan kansalaisen perheenkokoajan aseman mukaan.”; [tark. 71]

"

b)  korvataan 3 kohta seuraavasti:"

”Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on laadittava yhden kalenterivuoden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kuuden kuukauden kuluessa viitevuoden päättymisestä. Ensimmäinen viitevuosi on 2020.”

"

3)  Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

-a)  korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:"

”a) niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, joiden on todettu olevan jäsenvaltion alueella ja jotka ovat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla oleskelu todetaan sääntöjenvastaiseksi ja asetetaan velvoite poistua jäsenvaltion alueelta, eriteltynä kansalaisuuden mukaan ja päätöksen perustelujen mukaan;; [tark. 72]

"

-a a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a a) tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetut kolmansien maiden kansalaiset, jotka olivat direktiivin 2008/115/EY 11 artiklassa tarkoitetun hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla kielletään maahantulo, viitejakson päättyessä, eriteltynä asianomaisten henkilöiden kansalaisuuden mukaan;”; [tark. 73]

"

-a b)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a b) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin sovellettiin viitejakson aikana hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, joka koskee heidän säilöönottoaan direktiivin 2008/115/EY mukaisesti;”; [tark. 74]

"

-a c)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a c) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, joihin sovellettiin viitejakson päättyessä hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, joka koskee heidän säilöönottoaan direktiivin 2008/115/EY mukaisesti, eriteltynä kolmannen maan kansalaisen säilöönottokuukauden mukaan;”; [tark. 75]

"

-a d)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a d) niiden kolmannen maan kansalaisten määrä, joihin sovellettiin hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti viitejakson aikana, eriteltynä vaihtoehdon lajin mukaan seuraavasti:

   i) ilmoittautuminen;
   ii) rahavakuuden asettaminen;
   iii) velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
   iv) muu säilöönoton vaihtoehdon laji;”; [tark. 76]

"

-a e)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a e) niiden kolmannen maan kansalaisten määrä, joihin sovellettiin hallinnollista tai oikeudellista päätöstä tai toimea, jolla määrätään vaihtoehto heidän säilöönotolleen direktiivin 2008/115/EY mukaisesti viitejakson päättyessä, eriteltynä sen kuukauden mukaan, jolloin henkilöitä vastaan tehtiin hallinnollinen tai oikeudellinen päätös tai toimi, ja vaihtoehdon lajin mukaan seuraavasti:

   i) ilmoittautuminen;
   ii) rahavakuuden asettaminen;
   iii) velvollisuus pysytellä määrätyssä paikassa;
   iv) muu säilöönoton vaihtoehdon laji;”; [tark. 77]

"

-a f)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a f) kolmansien maiden kansalaiset, joiden osalta on tehty maastapoistamisen lykkäämistä koskeva päätös direktiivin 2008/115/EY 9 artiklan nojalla viitejakson aikana, eriteltynä lykkäämisen syyn ja asianomaisten henkilöiden kansalaisuuden mukaan;”; [tark. 78]

"

-a g)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”a g) niiden kolmansien maiden kansalaisten määrä, jotka ovat sellaisen hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen kohteena, jolla määrätään heidän säilöönotostaan, ja jotka ovat ryhtyneet muutoksenhakumenettelyihin direktiivin 2008/115/EY 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti viitejakson aikana;”; [tark. 79]

"

a)  korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:"

b) niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, jotka ovat tosiasiallisesti poistuneet jäsenvaltion alueelta a alakohdassa tarkoitetun hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen nojalla, eriteltynä kansalaisuuden, palauttamistavan ja saadun avun lajin sekä kohdemaan mukaan, eriteltynä kolmannen maan kansalaisen alkuperämaahan tehtyjen palautusten mukaan.”; [tark. 80]

"

a a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”b a) niiden kolmannen maan kansalaisten lukumäärä, jotka ovat poistuneet jäsenvaltion alueelta hallinnollisen tai oikeudellisen päätöksen tai toimen nojalla, eriteltynä päätöksen tai toimen lajin mukaan seuraavasti:

   i) virallisen unionin takaisinottosopimuksen mukaisesti;
   ii) epävirallisen unionin takaisinottosopimuksen mukaisesti;
   iii) kansallisen takaisinottosopimuksen mukaisesti;

Tilastot on eriteltävä asianomaisen henkilön kohdemaan ja kansalaisuuden mukaan.”; [tark. 81]

"

b)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tilastot on eriteltävä asianomaisen henkilön iän ja sukupuolen mukaan ja ilman huoltajaa olevien alaikäisten mukaan. Ne on laadittava kolmen yhden kalenterikuukauden viitejaksoittain ja toimitettava komissiolle (Eurostat) kahden kuukauden viikon kuluessa viitejakson päättymisestä. Tammikuu–maaliskuu 2020 on ensimmäinen viitejakso.” [tark. 82]

"

4)  Poistetaan 8 artikla.

4 a)  Korvataan 9 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle (Eurostat) käytetyt tietolähteet, niiden valintaperusteet ja vaikutukset tilastojen laatuun, henkilötietojen suojan takaamiseksi käytetyt mekanismit sekä käytetyt arviointimenetelmät, ja niiden on ilmoitettava komissiolle (Eurostat) näihin tehtävistä muutoksista.” [tark. 83]

"

4 b)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”9 a artikla

Delegoidut säädökset

Siirretään komissiolle valta antaa 2 artiklan 1 kohdassa olevien määritelmien muuttamiseksi delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti.

Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla muutetaan tätä asetusta seuraavasti:

   a) edellä olevassa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen syntymämaaryhmien, edellisen ja seuraavan vakinaisen asuinpaikan sijaintimaaryhmien ja kansalaisuusryhmien määritteleminen;
   b) edellä olevassa 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen oleskeluluvan myöntämisperusteiden määritteleminen;
   c) lisäerittelyjen määritteleminen;
   d) tarkkuutta ja laatustandardeja koskevien sääntöjen antaminen.” [tark. 84]

"

5)  Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Siirretään komissiolle valta Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä erittelyjen täsmentämiseksi 4, 5, 6 ja 7 artiklan mukaisesti ja tietojen asianmukaista asianmukaisia toimittamismuotoja koskevien sääntöjen vahvistamiseksi 9 artiklan säännösten mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset annetaan 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.”; [tark. 85]

"

b)  poistetaan 2 kohdan d alakohta. kumotaan 2 kohta. [tark. 86]

5 a)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”10 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä] määräämättömäksi ajaksi 9 a artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 a artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 9 a artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.” [tark. 87]

"

5 b)  Muutetaan 11 artikla seuraavasti:

a)  korvataan otsikko seuraavasti:"

”Komiteamenettely”; [tark. 88]

"

b)  korvataan 1 kohta seuraavasti:"

”1. Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.”; [tark. 89]

"

c)  korvataan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 10 artiklaa ottaen huomioon mainitun asetuksen 11 artiklan säännökset.”; [tark. 90]

"

d)  kumotaan 3 kohta. [tark. 91]

2 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen (EY) N:o 862/2007 4 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 2 kohtaa sovelletaan 1 päivästä maaliskuuta 2020.

Asetuksen (EY) N:o 862/2007 4 artiklan 3 ja 4 kohtaa sekä 6 artiklan 1 ja 3 kohtaa sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 862/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, muuttoliikettä ja kansainvälistä suojelua koskevista yhteisön tilastoista sekä ulkomaisia työntekijöitä koskevien tilastojen laatimisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 311/76 kumoamisesta (EUVL L 199, 31.7.2007, s. 23).
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 516/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta, neuvoston päätöksen 2008/381/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätösten N:o 573/2007/EY ja N:o 575/2007/EY ja neuvoston päätöksen 2007/435/EY kumoamisesta (EUVL L 150, 20.5.2014, s. 168).
(5)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(6)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/95/EU, annettu 13 päivänä joulukuuta 2011, vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden määrittelemiseksi kansainvälistä suojelua saaviksi henkilöiksi, pakolaisten ja henkilöiden, jotka voivat saada toissijaista suojelua, yhdenmukaiselle asemalle sekä myönnetyn suojelun sisällölle (EUVL L 337, 20.12.2011, s. 9).”
(9)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 604/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) (EUVL L 77, 23.3.2016, s. 1).
(11)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista ja menettelyistä laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseksi (EUVL L 348, 24.12.2008, s. 98).
(12)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/32/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 60).
(13)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 603/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja -menettelyjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 604/2013 tehokkaaksi soveltamiseksi sekä jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ja Europolin esittämistä, Eurodac-tietoihin lainvalvontatarkoituksessa tehtäviä vertailuja koskevista pyynnöistä sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 1077/2011 muuttamisesta (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 1).
(14)Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/33/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa jäsenvaltioissa koskevista vaatimuksista (EUVL L 180, 29.6.2013, s. 96).

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö