Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0154(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0395/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0395/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.1

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0359

Téacsanna atá glactha
PDF 207kWORD 65k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg
Staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0307),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus Airteagal 338(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8-0182/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile agus an seasamh i bhfoirm leasuithe ón gCoiste um Chearta na mBan agus um Chomhionannas Inscne (A8-0395/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta
P8_TC1-COD(2018)0154

(Téacs atá ábhartha maidir le LEE)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 338(1) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(1),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Bunaítear le Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(2) creat comhchoiteann, inchomparáide dlí le haghaidh staidreamh Eorpach maidir leis an imirce agus cosaint idirnáisiúnta.

(2)  Chun freagairt ar riachtanais nua laistigh den Aontas le haghaidh staidreamh maidir le tearmann himirce agus imirce bhainistithe cosaint idirnáisiúnta, agus ós rud é go bhféadfaidh tréithe na himirce ngluaiseachtaí imirceacha athrú go tapa, teastaíonn creat lenar féidir freagairt thapa a thabhairt do riachtanais athraitheacha i ndáil le staidreamh maidir le tearmann himirce agus imirce bhainistithe cosaint idirnáisiúnta. [Leasú 1]

(2a)  Mar gheall ar an athrú atá ag teacht go leanúnach ar shreafaí reatha imirce agus ar a gcineál ilchineálach, tá gá le sonraí staidrimh atá dí-chomhiomlánaithe ó thaobh inscne de, agus atá cuimsitheach agus inchomparáide, maidir leis an bpobal imirceach, chun an staid iarbhír a thuiscint, chun leochaileachtaí agus éagothromaíochtaí a aithint, agus chun sonraí agus faisnéis iontaofa a sholáthar do lucht déanta beartas le haghaidh forbairt beartas poiblí amach anseo. [Leasú 2]

(3)  Chun tacú leis an Aontas freagairt go héifeachtach do na dúshláin a ghabhann leis an imirce agus beartais a fhorbairt a fhreagraíonn do chúrsaí inscne agus atá bunaithe ar chearta an duine, tá gá le sonraí ar thearmann agus ar imirce bhainistithe ar bhonn níos minice ná ar bhonn bliantúil. [Leasú 3]

(4)  Tá staidreamh maidir le tearmann agus imirce bhainistithe ríthábhachtach chun staidéar a dhéanamh ar raon leathan beartas, na beartais sin a cheapadh agus meastóireacht a dhéanamh orthu, go háirithe maidir le freagairtí do theacht daoine a bhfuil cosaint san Eoraip á lorg acu, agus é mar aidhm leis sin na réitigh is fearr a bhaint amach. [Leasú 4]

(4a)  Tá staidreamh maidir le himirce agus cosaint idirnáisiúnta bunriachtanach chun forléargas a fháil ar ghluaiseachtaí imirce san Aontas agus ionas go mbeadh na Ballstáit in ann dlí an Aontais a chur i bhfeidhm mar is cuí i gcomhréir leis na cearta bunúsacha a leagtar síos i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus sa Choinbhinsiúin chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint. [Leasú 5]

(4b)  Tá an ghéarleanúint ar fhoras inscne ina foras le cosaint idirnáisiúnta a iarraidh agus lena bheith deonaithe. Ba cheart do na húdaráis staidrimh náisiúnta agus d’údaráis staidrimh an Aontais an staidreamh ar iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a bhailiú bunaithe ar fhoras inscne, lena n-áirítear foréigean inscnebhunaithe. [Leasú 6]

(5)  Chun cáilíocht na sonraí a chuireann na Ballstáit ar fáil, ó thaobh inchomparáideachta de go háirithe, a áirithiú, agus chun forbhreathnú iontaofa a tharraingt suas ar leibhéal an Aontais, ba cheart na sonraí a úsáidtear a bheith bunaithe ar na coincheapa céanna, agus ba cheart iad a bheith ag tagairt don dáta tagartha céanna nó don tréimhse thagartha chéanna.

(6)  Ba cheart sonraí arna gcur ar fáil maidir le tearmann agus imirce bhainistithe a bheith comhsheasmhach leis an bhfaisnéis ábhartha arna bailiú de bhun Rialachán (CE) Uimh. 862/2007.

(7)  Le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3) tugtar creat tagartha le haghaidh staidreamh Eorpach maidir leis an imirce agus cosaint idirnáisiúnta. Ceanglaítear leis go háirithe go gcomhlíonfar prionsabail an neamhspleáchais ghairmiúil, na neamhchlaontachta, na hoibiachtúlachta, na hiontaofachta, na rúndachta staidrimh agus na héifeachtúlachta costais.

(8)  Agus staidreamh Eorpach á fhorbairt, á chur ar fáil agus á scaipeadh acu, ba cheart do na húdaráis staidrimh náisiúnta agus Eorpacha, agus, i gcás inarb infheidhme, údaráis náisiúnta agus réigiúnacha ábhartha eile, aird a thabhairt ar na prionsabail a leagtar amach i gCód Cleachtais an Staidrimh Eorpaigh, arna athbhreithniú agus arna nuashonrú ag an gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach an 28 Meán Fómhair 2011.

(9)  Ní féidir leis na Ballstáit agus iad ag gníomhú dóibh ina n‑aonar cuspóir an Rialacháin seo, eadhon athbhreithniú a dhéanamh agus bailchríoch a chur ar na rialacha comhchoiteanna atá ann cheana le haghaidh staidreamh Eorpach a bhailiú agus a thiomsú maidir leis an imirce agus cosaint idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach. Seachas sin, ar chúiseanna comhchuibhithe agus inchomparáideachta, is fearr is féidir é a ghnóthú ar leibhéal an Aontais,. féadfaidh an AE bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta mar a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán sin thar a bhfuil riachtanach chun an cuspóir sin a ghnóthú.

(9a)  Chun cuspóirí Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 a ghnóthú, ba cheart go leithdháilfí acmhainní airgeadais leordhóthanacha le haghaidh bailiú, anailís agus scaipeadh staidrimh ardchaighdeáin náisiúnta agus Aontais maidir le himirce agus cosaint idirnáisiúnta, go háirithe trí thacú le gníomhaíochtaí i ndáil leis sin i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(4). [Leasú 7]

(10)  Ráthaítear leis an Rialachán seo an ceart go n-urramófaí an saol príobháideach agus saol an teaghlaigh agus, go ndéanfaí sonraí pearsanta, neamh-idirdhealaitheacha agus comhionannas inscne a chosaint, de réir mar a leagtar amach in Airteagail 7 agus in Airteagal 8 , 8, 21 agus 23 den Chairt agus i comhréir le Rialachán Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5). [Leasú 8]

(10a)  Trí shonraí atá dí-chomhiomlánaithe ó thaobh na hinscne de a bhailiú, ba cheart go mbeifí in ann leochaileachtaí agus acmhainneachtaí sonracha na mban agus na bhfear a aithint agus anailís a dhéanamh orthu, sa chaoi go léireofaí bearnaí agus neamhionannais eatarthu. Le sonraí a fhreagraíonn do chúrsaí inscne maidir le himirce, d’fhéadfaí níos mó comhionannais a chur chun cinn agus deiseanna a chur ar fáil do ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste. Ba cheart athróga imirce amhail féiniúlacht inscne agus gnéaschlaonadh a chur san áireamh chun sonraí ar an dóigh a gcaitear le daoine LGBTQI+ agus sonraí ar éagothromaíochtaí sna próisis imirce agus tearmainn a bhailiú. [Leasú 9]

(11)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir le rialacha a leagan síos i ndáil le formáidí iomchuí le haghaidh tarchur sonraí. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6). [Leasú 10]

(11a)  Chun Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 a oiriúnú d’fhorbairtí teicneolaíochta agus eacnamaíocha, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 a leasú chun sainmhínithe áirithe a nuashonrú agus é a fhorlíonadh chun na grúpálacha sonraí agus na dí-chomhiomlánuithe breise a chinneadh agus chun rialacha maidir le cruinneas agus caighdeáin cháilíochta a leagan síos. Tá sé ríthábhachtach, go háirithe, rachadh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a chuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe, agus go ndéanfaí na comhairliúcháin sin i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr(7). Go háirithe, chun rannpháirtíocht chomhionann in ullmhú na ngníomhartha tarmligthe a áirithiú, faigheann Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle na doiciméid uile ag an am céanna leis na saineolaithe sna Ballstáit, agus bíonn rochtain chórasach ag a gcuid saineolaithe ar chruinnithe ghrúpaí saineolaithe an Choimisiúin a bheidh ag déileáil le hullmhú na ngníomhartha tarmligthe. [Leasú 11]

(11b)  Is gá meastóireacht a dhéanamh go tráthrialta chun go ndéanfar faireachán éifeachtach ar chur i bhfeidhm Rialacháin (CE) Uimh. 862/2007. Ba cheart go ndéanfadh an Coimisiún measúnú cuimsitheach ar na staidrimh a thiomsaítear de bhun Rialachán (CE) Uimh. 862/2007, agus ar a gcáilíocht agus a soláthar tráthúil chun críocha na tuarascálacha sin a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle. Ba cheart go mbeadh dlúthchomhairliúchán ann le gach gníomhaí atá rannpháirteach sa bhailiú sonraí, lena n-áirítear gníomhaireachtaí de chuid na Náisiún Aontaithe agus maidir le tearmann, agus eagraíochtaí eile idirnáisiúnta agus neamhrialtais is ábhartha. [Leasú 12]

(12)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 a leasú dá réir sin.

(13)  Chuathas i gcomhairle leis an gCoiste um an gCóras Staidrimh Eorpach,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 mar a leanas:

(-1)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

‘(c) nósanna imeachta agus próisis riaracháin agus bhreithiúnacha sna Ballstáit a bhaineann le hinimirce, le deonú ceada cónaithe, le saoránacht, le tearmann agus le cineálacha eile cosanta idirnáisiúnta, le hiontráil aimhrialta agus le fanacht agus cur ar ais.’; [Leasú 13]

"

(-1a)  leasaítear Airteagal 2 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (j):"

‘(j) ‘ciallaíonn ‘iarratas ar chosaint idirnáisiúnta’ iarratas ar chosaint idirnáisiúnta mar a shainítear i bpointe (h) d’Airteagal 2 de Threoir 2011/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8);’ [Leasú 14]

"

(b)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (k):"

‘(k) ciallaíonn ‘stádas dídeanaí’ stádas dídeanaí mar a shainítear i bpointe (e) d’Airteagal 2 de Threoir 2011/95/AE é;’; [Leasú 15]

"

(c)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (l):"

‘(l) ciallaíonn ‘stádas cosanta coimhdí’ stádas cosanta coimhdí mar a shainítear i bpointe (g) d’Airteagal 2 de Threoir 2011/95/AE é;’;[Leasú 16]

"

(d)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (m):"

‘(m) ciallaíonn ‘daoine den teaghlach’ daoine den teaghlach mar a shainítear i bpointe (g) d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9);’; [Leasú 17]

"

(e)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (o):"

‘(o) ciallaíonn ‘mionaoiseach neamhthionlactha’ mionaoiseach neamhthionlactha mar a shainmítear i bpointe (l) d’Airteagal 2 de Threoir 2011/95/AE é;’; [Leasú 18]

"

(f)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (p):"

‘(p) ciallaíonn ‘teorainneacha seachtracha’ teorainneacha seachtracha mar a shainítear i bpointe 2 d’Airteagal 2 de Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) iad;’; [Leasú 19]

"

(g)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (q):"

‘(q) ciallaíonn ‘náisiúnaigh tríú tír a ndiúltaítear cead isteach dóibh’ náisiúnaigh tríú tír a ndiúltaítear cead isteach dóibh ag an teorainn sheachtrach mar nach gcomhlíonann siad na coinníollacha iontrála uile a leagtar síos in Airteagal 6(1) de Rialachán (AE) 2016/399 ná nach mbaineann siad leis na catagóirí daoine dá dtagraítear in Airteagal 6(5) den Rialachán sin;’; [Leasú 20]

"

(h)  i mír 1, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

‘(sa) ciallaíonn ‘baint’ baint mar a shainítear í i bpointe 5 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle é(11);’; [Leasú 21]

"

(i)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(sb) ciallaíonn ‘imeacht deonach’ imeacht deonach mar a shainítear i bpointe 8 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/115/CE é;’; [Leasú `22]

"

(j)  i mír 1, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

‘(sc) ciallaíonn ‘filleadh cuidithe deonach’ imeacht deonach mar a shainítear i bpointe 8 d’Airteagal 3 de Threoir 2008/115/CE é le tacaíocht lóistíochtúil, cúnamh airgeadais nó cúnamh ábhartha eile;’; [Leasú 23]

"

(k)  scriostar mír 3. [Leasú 24]

(-1b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3:"

‘Airteagal 3

Staidreamh i ndáil le himirce idirnáisiúnta, leis an bpobal a bhfuil gnáthchónaí air i mBallstát agus le saoránacht a fháil

1.  Soláthróidh na Ballstáit staidreamh don Choimisiún (Eurostat) maidir leis na nithe seo a leanas:

   (a) líon na n-inimirceach a thagann chuig críoch an Bhallstáit, dí-chomhiomlánaithe mar a leanas:
   (i) ina ngrúpaí saoránachta, agus na grúpaí sin de réir aoise agus inscne;
   (ii) ina ngrúpaí de réir na tíre inar rugadh na daoine atá i gceist, agus na grúpaí sin de réir aoise agus inscne;
   (iii) ina ngrúpaí de réir na dtíortha ina raibh gnáthchónaí orthu roimhe sin, agus na grúpaí sin de réir aoise agus inscne;
   (b) líon na n-eisimirceach a imíonn ó chríoch an Bhallstáit, dí-chomhiomlánaithe mar a leanas:
   (i) de réir grúpaí saoránachta;
   (ii) de réir aoise;
   (iii) de réir inscne;
   (iv) ina ngrúpaí de réir na chéad tíre eile a dtéann siad chun gnáthchónaithe ann;
   (c) líon na ndaoine a bhfuil gnáthchónaí orthu sa Bhallstát i ndeireadh na tréimhse tagartha, á ndíchomhiomlánú mar a leanas:
   (i) ina ngrúpaí saoránachta, agus na grúpaí sin de réir aoise agus de réir inscne;
   (ii) ina ngrúpaí de réir tíre breithe agus de réir aoise agus inscne;
   (d) líon na ndaoine a bhfuil gnáthchónaí orthu ar chríoch an Bhallstáit agus ar tugadh saoránacht an Bhallstáit dóibh le linn na bliana tagartha agus a raibh saoránacht Ballstáit eile acu roimhe sin nó saoránacht tríú tír nó a bhí gan stát roimhe sin, dí-chomhaontaithe de réir aoise agus de réir inscne, agus de réir na saoránachta a bhí ag na daoine lena mbaineann roimhe sin agus de réir na ndaoine a bhí gan stát roimhe sin. "
   (da) daoine a raibh gnáthchónaí orthu ar chríoch an Bhallstáit agus a fuar cead cónaithe fadtéarmach le linn na bliana tagartha, dí-chomhaontaithe de réir aoise agus inscne.

2.  Bainfidh an staidreamh dá dtagraítear i mír 1 le tréimhsí tagartha bliana féilire amháin agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de dhá mhí dhéag ó dheireadh na bliana tagartha. Is é 2020 an chéad bhliain tagartha a bheidh i gceist.’ [Leasú 25]

"

(1)  Leasaítear Airteagal 4 mar seo a leanas:

(-a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

‘(c) iarratais ar chosaint idirnáisiúnta a tarraingíodh siar le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir cineál aistarraingthe;’ [Leasú 26]

"

(a)  i mír 1, cuirtear na pointí seo a leanas isteach:"

‘(d) líon na ndaoine a chuir isteach iarratas ar chosaint idirnáisiúnta nó a áiríodh in iarratas den sórt sin mar bhall teaghlaigh i rith na tréimhse tagartha agus a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta á chur isteach acu den chéad uair.’

   (da) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a ndearnadh a n-iarratas a phróiseáil faoin nós imeachta brostaithe dá dtagraítear in Airteagal 31(8) de Threoir 2013/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12); [Leasú 27]
   (db) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a ndearnadh a n-iarratas a phróiseáil faoin nós imeachta teorann dá dtagraítear in Airteagal 43 de Threoir 2013/32/AE le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 28]
   (dc) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach le linn na tréimhse tagartha agus atá díolmhaithe ón nós imeachta brostaithe nó ón nós imeachta teorann i gcomhréir le hAirteagail 24(3) agus 25(6) de Threoir 2013/32/AE; [Leasú 29]
   (dd) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu gan a bheith cláraithe in Eurodac amhail dá dtagraítear in Airteagal 14 de Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(13); [Leasú 30]
   (de) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó a áiríodh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach le linn na tréimhse tagartha agus ar féidir leo fianaise dhoiciméadach a sholáthar a d’fhéadfadh cuidiú lena gcéannacht a shuíomh; [Leasú 31]
   (df) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu ina dhiaidh sin amhail dá dtagraítear in Airteagal 40 de Threoir 2013/32/AE nó a áiríodh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 32]
   (dg) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin le linn na tréimhse tagartha mar dhuine den teaghlach agus a bhí faoi choinneáil i gcomhréir le Treoir 2013/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(14) ag deireadh na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir na míosa a rinneadh na daoine sin a chur faoi choinneáil agus de réir an fhorais leis an gcoinneáil; [Leasú 33]
   (dh) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a bhí faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach lena ndearnadh a gcoinneáil a ordú i gcomhréir le hAirteagal 43 de Threoir 2013/33/AE le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 34]
   (di) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a bhí faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach lena ndearnadh malairt eile ar choinneáil a ordú i gcomhréir le Treoir 2013/33/AE le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir cineál na malairte mar a leanas:
   (i) tuairisciú;
   (ii) taisceadh ráthaíochta airgeadais;
   (iii) oibleagáid chun fanacht in áit ainmnithe;
   (iv) cineál eile rogha ar choinneáil; [Leasú 35]
   (dj) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a bhí faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach lena ndearnadh rogha eile ar choinneáil a ordú i gcomhréir le Threoir 2013/33/AE ag deireadh na tréimhse tagartha, dí-chomhaontaithe de réir na míosa, eisíodh cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach i gcoinne na ndaoine sin, agus dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir cineál an rogha mar seo a leanas:
   (i) tuairisciú;
   (ii) taisceadh ráthaíochta airgeadais;
   (iii) oibleagáid chun fanacht in áit ainmnithe;
   (iv) cineál eile malairte ar choinneáil; [Leasú 36]
   (dk) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó a cuireadh faoi mheasúnú aoise le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 37]
   (dl) cinntí maidir le measúnuithe aoise ar iarratasóirí, dí-chomhiomlánaithe mar a leanas:
   (i) measúnuithe lena gcinntear gur mionaoiseach é nó í an t-iarratasóir;
   (ii) measúnuithe lena gcinntear gur aosach é nó í an t-iarratasóir;
   (iii) measúnuithe nach dtagann aon chinneadh críochnaitheach astu nó a thréigtear; [Leasú 38]
   (dm) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin le linn na tréimhse tagartha mar dhuine den teaghlach agus atá sainaitheanta mar dhaoine a dteastaíonn ráthaíochtaí nós imeachta speisialta uathu i gcomhréir le hAirteagal 24 de Threoir 2013/32/AE nó mar iarratasóirí a bhfuil riachtanais ghlactha speisialta acu de réir bhrí phointe (k) d’Airteagal 2 de Threoir 2013/33/AE le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 39]
   (dn) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin le linn na tréimhse tagartha mar dhuine den teaghlach agus a bhain tairbhe as cúnamh dlíthiúil saor in aisce faoi Airteagal 20 de Threoir 2013/32/AE le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe le nósanna imeachta ag an gcéad chéim agus ag an dara céim; [Leasú 40]
   (do) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu nó atá san áireamh in iarratas den sórt sin mar dhuine den teaghlach agus a bhain tairbhe as dálaí glactha ábharacha a chuir caighdeán leormhaith maireachála ar fáil do na hiarratasóirí, i gcomhréir le hAirteagal 17 de Threoir 2013/33/AE ag deireadh na tréimhse tagartha; [Leasú 41]
   (dp) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu mar mhionaoisigh neamhthionlactha agus ar ceapadh ionadaí dóibh i gcomhréir le hAirteagal 25 de Threoir 2013/32/AE le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 42]
   (dq) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu tar éis dóibh a bheith aitheanta mar mhionaoisigh neamhthionlactha agus a bhfuil rochtain ar an gcóras oideachais deonaithe dóibh i gcomhréir le hAirteagal 25 de Threoir 2013/33/AE le linn na tréimhse tagartha; [Leasú 43]
   (dr) daoine a bhfuil iarratas ar chosaint idirnáisiúnta curtha isteach acu, tar éis dóibh a bheith aitheanta mar mhionaoisigh neamhthionlactha agus a bhfuil socrúchán déanta ina leith i gcomhréir le hAirteagal 25 de Threoir 2011/95/AE le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir an fhorais leis an socrúchán sin; [Leasú 44]
   (ds) meánlíon na mionaoiseach neamhthionlactha in aghaidh an chaomhnóra le linn na tréimhse tagartha.’; [Leasú 45]

"

(b)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh de mhír 1:"

‘Déanfar an staidreamh sin a dhí-chomhiomlánú de réir aoise agus gnéis de réir inscne, agus de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann, agus na mionaoiseach neamhthionlactha. Bainfidh an staidreamh sin le tréimhsí tagartha míosa féilire amháin agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de dhá mhí ó dheireadh na míosa tagartha. Eanáir 2020 an chéad mhí tagartha a bheidh i gceist.’; [Leasú 46]

"

(ba)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

‘(a) daoine a fholaítear le cinntí céadchéime lena ndiúltaítear d’iarratais ar chosaint náisiúnta, ar cinntí iad arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnais le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe mar a leanas:

   (i) cinntí lena meastar iarratais a bheith neamh-inghlactha, dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena neamh-inghlacthacht;
   (ii) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith gan bhunús;
   (iii) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith go follasach gan bhunús faoin nós imeachta rialta, dí-comhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena ndiúltú;
   (iv) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith go follasach gan bhunús faoin nós imeachta brostaithe, dí-comhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena mbrostú agus lena ndiúltú;
   (v) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais ar an mbonn go bhfuil an t-iarratasóir incháilithe le haghaidh cosanta ina thír nó ina tír thionscnaimh i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2011/95/AE;’; [Leasú 47]

"

(bb)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

‘(b) daoine a chumhdaítear le cinntí céadchéime, arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnacha le linn na tréimhse tagartha, lena ndéantar stádas dídeanaí a dheonú, a chúlghairm nó a fhoirceannadh, nó lena ndiúltaítear é a athnuachan, bunaithe ar scor, eisiamh nó forais eile; déanfar cinntí a ghlacfar maidir le scor nó eisiamh a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir an fhorais shonraigh ar a mbunófar an scor nó an t-eisiamh;’; [Leasú 48]

"

(bc)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

‘(c) daoine a fholaítear le cinntí céadchéime, arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnacha le linn na tréimhse tagartha, lena ndéantar stádas dídeanaí a dheonú, a chúlghairm, a fhoirceannadh nó a athnuachan bhunaithe ar scor, eisiamh nó forais eile; déanfar cinntí a ghlacfar maidir le scor nó eisiamh a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir an fhorais shonraigh ar a mbunófar an scor nó an t-eisiamh;’; [Leasú 49]

"

(bd)  i mír 2, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

‘(ea) daoine a chumhdaítear le cinntí céadchéime maidir le coinníollacha glactha ábharacha a laghdú nó a aistarraingt, ar cinntí iad a rinne comhlachtaí riaracháin nó breithiúnais le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir cineál an chineáil cinnidh, ré an laghdaithe nó na tarraingthe siar agus de réir forais.’; [Leasú 50]

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh de mhír 2:"

‘Déanfar an staidreamh sin a dhí-chomhiomlánú de réir aoise agus de réir inscne agus de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann, agus de réir mionaoisigh neamhthionlactha. Bainfidh an staidreamh sin le tréimhsí tagartha trí mhí féilire agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de dhá mhí ó dheireadh na tréimhse tagartha. Eanáir go Márta 2020 an chéad tréimhse thagartha a bheidh i gceist.’

Déanfar na staitisticí sin a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir cinntí arna ndeanamh tar éis agallamh pearsanta a dhéanamh agus cinntí arna ndeanamh gan agallamh pearsanta a dhéanamh. Déanfar staitisticí ar chinntí a ghlacfar tar éis agallaimh phearsanta a bheith déanta a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir agallaimh phearsanta i gcás ina bhfuair an t-iarratasóir seirbhísí ateangaire agus i gcás agallaimh phearsanta nach bhfuair an t-iarratasóir seirbhísí ateangaire ina leith.’; [Leasú 51]

"

(d)  i mír 3, scriostar pointe (a);

(da)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

‘(b) líon na ndaoine a chumhdaítear le cinntí críochnaitheacha lena ndiúltaítear iarratais ar chosaint idirnáisiúnta ar cinntí iad arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnacha ar achomharc nó athbhreithniú le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe mar a leanas:

   (i) cinntí lena meastar iarratais a bheith neamh-inghlactha, dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena neamh-inghlacthacht;
   (ii) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith gan bhunús;
   (iii) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith go follasach gan bhunús faoin nós imeachta rialta, dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena ndiúltú;
   (iv) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais mar a bheith go follasach gan bhunús faoin nós imeachta brostaithe, dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir foras lena mbrostú agus lena ndiúltú;
   (v) cinntí lena ndiúltaítear d’iarratais ar an mbonn go bhfuil an t-iarratasóir incháilithe le haghaidh cosanta ina thír nó ina tír thionscnaimh i gcomhréir le hAirteagal 8 de Threoir 2011/95/AE;’; [Leasú 52]

"

(db)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (c):"

‘(c) daoine a chumhdaítear le cinntí críochnaitheacha, arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnacha le linn na tréimhse tagartha, lena ndéantar stádas dídeanaí a dheonú, a chúlghairm nó a fhoirceannadh, nó lena ndiúltaítear é a athnuachan, bunaithe ar scor, eisiamh nó forais eile; déanfar cinntí a ghlacfar maidir le scor nó eisiamh a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir an fhorais shonraigh ar a mbunófar an scor nó an t-eisiamh;’; [Leasú 53]

"

(dc)  i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d):"

‘(d) líon na ndaoine a chumhdaítear le cinntí críochnaitheacha, arna ndéanamh ag comhlachtaí riaracháin nó breithiúnacha le linn na tréimhse tagartha, lena ndéantar stádas cosanta coimhdí a dheonú, a chúlghairm, a fhoirceannadh nó lena ndiúltófar dá athnuachan bhunaithe ar scor, eisiamh nó forais eile; déanfar cinntí a ghlacfar maidir le scor nó eisiamh a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir an fhorais shonraigh ar a mbunófar an scor nó an t-eisiamh;’; [Leasú 54]

"

(dd)  i mír 3, cuirtear an pointe seo a leanas leis:"

‘(ga) daoine a chumhdaítear le cinntí críochnaitheacha maidir le coinníollacha glactha ábharacha a laghdú nó a aistarraingt, ar cinntí iad a rinne comhlachtaí riaracháin nó breithiúnais le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir cineál an chineáil cinnidh, ré an laghdaithe nó na tarraingthe siar agus de réir forais.’; [Leasú 55]

"

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh de mhír 3:"

‘Déanfar an staidreamh sin faoi phointí (b), (c), (d), (e), (f) agus (g) a dhí-chomhiomlánú de réir aoise agus de réir inscne agus de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann, agus de réir mionaoisigh neamhthionlactha. Ina theannta sin, le haghaidh phointe (g), déanfar staidreamh a dhí-chomhiomlánú de réir thír an chónaithe agus de réir an chineáil cinnidh um thearmann. Bainfidh an staidreamh sin le tréimhsí tagartha bliana féilire amháin agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de thrí mhí ó dheireadh na bliana tagartha. Is é 2020 an chéad bhliain tagartha.’ [Leasú 56]

"

(ea)  cuirtear an mhír seo a leanas isteach:"

‘3a. Déanfaidh na Ballstáit staidreamh ar ré na n-achomharc, i laethanta féilire, ón am a thaiscfear an t-achomharc go dtí an t-am a dhéanfar cinneadh céadchéime maidir leis an achomharc, a sholáthar don Choimisiún (Eurostat).’;[Leasú 57]

"

(f)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d) i mír 4:"

‘(d) líon na n‑aistrithe a rinneadh de bharr na gcinntí dá dtagraítear i bpointe (c) agus pointe (h);’

"

(g)  Cuirtear na pointí seo a leanas le mír 4:"

‘(f) líon na n‑iarrataí athscrúdúcháin le haghaidh iarrthóir tearmainn a thógáil ar ais agus feighil a ghlacadh ina leith;’

   (g) na forálacha a bhfuil na hiarrataí dá dtagraítear i bpointe (f) bunaithe orthu;
   (h) na cinntí a rinneadh mar fhreagairt ar na hiarrataí dá dtagraítear i mír (f).’;

"

(h)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na fomhíre deiridh de mhír 4:"

Déanfar an staidreamh sin a dhíchomhiomlánú de réir aoise agus inscne, agus de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann, agus na mionaoiseach neamhthionlactha. Bainfidh an staidreamh sin le tréimhsí tagartha míosa féilire amháin agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de thrí mhí ó dheireadh na bliana tagartha. Eanáir 2020 an chéad tréimhse thagartha a bheidh i gceist.’; [Leasú 58]

"

(ha)  cuirtear an mhír seo a leanas leis:"

‘4a. Déanfar an staidreamh dá dtagraítear i mír 1 go mír 4 a dhí-chomhiomlánú de réir mhí churtha isteach an iarratais.’; [Leasú 59]

"

(1a)  Leasaítear Airteagal 5 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

‘Staidreamh i ndáil le teacht isteach aimhrialta agus fanacht aimhrialta a chosc’ ;[Leasú 60]

"

(b)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

‘(a) líon na náisiúnach tríú tír ar diúltaíodh cead isteach ar chríoch an Bhallstáit dóibh ag an teorainn sheachtrach, dí-chomhiomlánaithe de réir aoise, inscne agus saoránachta;’; [Leasú 61]

"

(c)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b):"

‘(b) líon na náisiúnach tríú tíortha a fuarthas go haimhrialta ar chríoch an Bhallstáit faoi dhlíthe náisiúnta a bhaineann le hinimirce.’; [Leasú 62]

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír de mhír 1:"

‘Déanfar an staidreamh faoi phointe (b) a dhí-chomhiomlánú de réir aoise agus inscne, shaoránacht na ndaoine lena mbaineann, na bhforas lena ngabháil agus ionad na gabhála.’; [Leasú 63]

"

(2)  Leasaítear Airteagal 6 mar seo a leanas:

(a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘1. Soláthróidh na Ballstáit staidreamh don Choimisiún (Eurostat) maidir leis na nithe seo a leanas:

   (-a) líon na n-iarratas ar cheadanna cónaithe céaduaire déanta ag náisiúnaigh thríú tír, dí-chomhaontaithe de réir saoránachta, de réir na cúise ar iarradh an cead, de réir aoise agus de réir inscne; [Leasú 64]
   (-aa) líon na n-iarratas diúltaithe ar cheadanna cónaithe céaduaire déanta ag náisiúnaigh thríú tír, dí-chomhaontaithe de réir saoránachta, de réir na cúise ar iarradh an gcead, de réir aoise agus de réir inscne; [Leasú 65]
   (-ab) líon na n-iarratas ar chead cónaithe lena n-athraítear stádas imirce nó cúis le diúltú don iarratas ar fhanacht, dí-chomhiomlánaithe de réir saoránachta, de réir na cúise le diúltú don iarratas ar chead, de réir aoise agus de réir inscne; [Leasú 66]
   (a) líon na gceadanna cónaithe a eisíodh do dhaoine ar náisiúnaigh tríú tíortha iad, á ndí-chomhiomlánú mar a leanas:
   (i) ceadanna a eisíodh le linn na tréimhse tagartha lena ndeonaítear cead cónaithe do dhuine den chéad uair, dí-chomhiomlánaithe de réir saoránachta, de réir na cúise ar eisíodh an cead, agus de réir fhad bailíochta an cheada, de réir aoise agus de réir gnéis inscne; [Leasú 67]
   (ii) ceadanna a eisíodh le linn na tréimhse tagartha agus a deonaíodh tráth a ndearna duine stádas inimirce nó cúis fanachta a athrú, á n-imdhealú de réir saoránachta, de réir na cúise ar eisíodh an cead agus de réir fhad bailíochta an cheada, de réir aoise agus de réir gnéis inscne; [Leasú 68]
   (iii) ceadanna bailí i ndeireadh na tréimhse tagartha (líon na gceadanna a eisíodh, nár tarraingíodh siar agus nach ndeachaigh in éag), á ndí-chomhiomlánú de réir saoránachta, de réir na cúise ar eisíodh an cead, de réir fhad bailíochta an cheada, de réir aoise agus de réir gnéis inscne; [Leasú 69]
   (b) líon na gcónaitheoirí fadtéarma ag deireadh na tréimhse tagartha, arna ndí-chomhiomlánú de réir saoránachta, de réir an chineáil stádais fadtéarma, de réir aoise agus de réir gnéis inscne. [Leasú 70]

Le haghaidh staitisticí a bhfuil gá leo faoi phointí (-a), (-aa) agus (a), déanfar líon na gceadanna arna n-éisiúint ar chúiseanna teaghlaigh a dhí-chomhiomlánú tuilleadh de réir chúis a n-éisithe agus de réir stádas urraitheoir an náisiúnaigh thríú tír.’; [Leasú 71]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

‘Bainfidh an staidreamh dá dtagraítear i mír 1 le tréimhsí tagartha bliana féilire amháin agus soláthrófar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de shé mhí ó dheireadh na bliana tagartha. Is é 2020 an chéad bhliain tagartha.’;

"

(3)  Leasaítear Airteagal 7 mar seo a leanas:

(-a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

‘(a) líon na náisiúnach tríú tíortha a shuitear a bheith i staid aimhrialta ar chríoch an Bhallstáit agus atá faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach ina ndeirtear nó ina ndearbhaítear go bhfuil a bhfanacht aimhrialta agus a chuireann d’oibleagáid orthu críoch an Bhallstáit a fhágáil, dí-chomhiomlánaithe de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann agus na gcúiseanna leis an gcinneadh;’; [Leasú 72]

"

(-aa)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(aa) líon na náisiúnach tríú tír dá dtagraítear i bpointe (a) den mhír seo atá faoi réir cinneadh nó gníomhaíocht riaracháin nó breithiúnach maidir le cosc ar iontráil amhail dá dtagraítear in Airteagal 11 de Threoir 2008/115/CE ag deireadh na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir shaoránacht na ndaoine lena mbaineann;’; [Leasú 73]

"

(-ab)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ab) líon na náisiúnach tríú tír a bhí faoi réir cinneadh breithiúnach nó riaracháin nó gníomh lena ndéantar a gcoinneáil a ordú i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE*, le linn na tréimhse tagartha;’; [Leasú 74]

"

(-ac)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ac) líon na náisiúnach tríú tír a bhí faoi réir cinneadh riaracháin nó breithiúnach nó gníomh lena ndéantar a gcoinneáil a ordú i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE ag deireadh na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir na míosa a ndearnadh na náisiúnaigh thríú tír sin a chur faoi choinneáil;’; [Leasú 75]

"

(-ad)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ad) líon na náisiúnach tríú tír a bhí faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach nó lena ndéantar malairt ar choinneáil a ordú i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir chineáil na malairte mar a leanas:

   (i) tuairisciú;
   (ii) taisceadh ráthaíochta airgeadais;
   (iii) oibleagáid chun fanacht in áit ainmnithe;
   (iv) cineál eile malairte ar choinneáil;’; [Leasú 76]

"

(-ae)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ae) líon na náisiúnach tríú tír atá faoi réir cinneadh riaracháin nó breithiúnach nó gníomh lena ndéantar a gcoinneáil a ordú i gcomhréir le Treoir 2008/115/CE ag deireadh na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir na míosa a rinneadh an cinneadh riaracháin nó breithiúnach nó gníomh a éisiúint i gcoinne na ndaoine sin, agus dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir chineáil na malairte mar a leanas:

   (i) tuairisciú;
   (ii) taisceadh ráthaíochta airgeadais;
   (iii) oibleagáid chun fanacht in áit ainmnithe;
   (iv) cineál eile malairte ar choinneáil;’; [Leasú 77]

"

(-af)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(af) líon na náisiúnach tríú tíortha a bhí faoi réir a n-aistriú a chur ar atráth i gcomhréir le hAirteagal 9 de Threoir 2008/115/CE le linn na tréimhse tagartha, dí-chomhiomlánaithe de réir an fhorais lena gcur ar atráth agus shaoránacht na ndaoine lena mbaineann;’; [Leasú 78]

"

(-ag)  i mír 1, cuirtear isteach an pointe seo a leanas:"

‘(ag) líon na náisiúnach tríú tír a bhí faoi réir cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach lena ndearnadh a gcoinneáil a ordú agus tar éis imeachtaí maidir le hathbhreithnithe breithiúnacha a bheith glactha le linn na tréimhse tagartha, amhail dá dtagraítear in Airteagal 15(2) de Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;’; [Leasú 79]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1, pointe (b):"

‘(b) líon na náisiúnach tríú tír a d’fhág críoch an Bhallstáit, tar éis cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach, dá dtagraítear i bpointe (a), á n-imdhealú de réir shaoránacht na ndaoine a cuireadh ar ais, de réir an chineáil fillte agus an chúnaimh a fuair siad, agus de réir na tíre cinn scríbe dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir cur ar ais chuig tír tionscnaimh na náisiúnaigh tríú tír;’; [Leasú 80]

"

(aa)  i mír 1, cuirtear an pointe seo a leanas isteach:"

‘(ba) líon na náisiúnach tríú tíortha a bhfuil críoch an Bhallstáit fágtha acu, tar éis cinneadh nó gníomh riaracháin nó breithiúnach, dí-chomhiomlánaithe de réir shórt an chinnidh nó an ghnímh mar seo a leanas:

   (i) i gcomhréir le comhaontú foirmiúil athiontrála de chuid an Aontais;
   (ii) i gcomhréir le comhaontú neamhfhoirmiúil athiontrála de chuid an Aontais;
   (iii) i gcomhréir le comhaontú náisiúnta athiontrála;

Déanfar an staidreamh sin dí-chomhiomlánaithe tuilleadh de réir thír chinn scríbe agus shaoránacht na ndaoine lena mbaineann.’ [Leasú 81]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

‘2. Déanfar an staidreamh dá dtagraítear i mír 1 a dhí-chomhiomlánú de réir aoise agus inscne an duine le mbaineann, agus de réir mionaoiseaigh neamhthionlactha. Bainfidh siad le tréimhsí tagartha míosa féilire amháin agus déanfar iad a sholáthar don Choimisiún (Eurostat) é laistigh de dhá sheachtain ó dheireadh na tréimhse tagartha. Eanáir 2020 an chéad tréimhse thagartha a bheidh i gceist.’; [Leasú 82]

"

(4)  Scriostar Airteagal 8.

(4a)  In Airteagal 9, cuirtear mír 2 in ionad an méid seo a leanas:"

‘2. Tabharfaidh na Ballstáit tuairisc don Choimisiún (Eurostat) ar na foinsí sonraí a úsáideadh, ar na fáthanna ar roghnaíodh na foinsí sin agus ar na héifeachtaí a bhí ag na foinsí sonraí a roghnaíodh ar cháilíocht an staidrimh, ar na sásraí a úsáidfear chun cosaint sonraí pearsanta a áirithiú agus ar na modhanna meastacháin a úsáideadh agus coinneoidh siad an Coimisiún (Eurostat) ar an eolas maidir le haon athrú a dhéanfar orthu.’; [Leasú 83]

"

(4b)  Cuirtear isteach an t-Airteagal seo a leanas:"

‘Airteagal 9a

Gníomhartha tarmligthe

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a lena leasaítear na sainmhínithe a leagtar amach in Airteagal 2(1).

Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 10a lena leasaítear an Rialachán seo trí:

   (a) na catagóirí a shainiú ina ngrúpaí de thíortha breithe, de na tíortha a raibh gnáthchónaí orthu ann roimhe sin agus ina dhiaidh sin, agus de shaoránacht mar a fhoráiltear in Airteagal 3(1);
   (b) na catagóirí a shainiú de réir na gcúiseanna a bhí leis na ceadanna cónaithe a éisiúint mar a fhoráiltear in Airteagal 6(1)(a);
   (c) dí-chomhiomlánuithe breise a shainiú;
   (d) na rialacha maidir le caighdeáin chruinnis agus cháilíochta a leagan síos.’; [Leasú 84]

"

(5)  Leasaítear Airteagal 10 mar seo a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘1. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh maidir leis na formáidí cuí le haghaidh sonraí a tharchur de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 9. Glacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 11(2).. [Leasú 85]

Is i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 11(2) a ghlacfar na gníomhartha cur chun feidhme sin.’

"

(b)  I mír 2, scriostar mír 2, pointe (d). [Leasú 86]

(5a)  Cuirtear isteach an t-Airteagal seo a leanas:"

‘Airteagal  10a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha atá leagtha síos san Airteagal seo.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 9a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse neamhchinntithe ama amhail ón ... [dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo].

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 9a a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghnímh tharmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  Roimh dó gníomh tarmligthe a ghlacadh, rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúchán le saineolaithe arna n-ainmniú ag gach Ballstát i gcomhréir leis na prionsabail a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr.

5.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra, an tráth céanna, do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle faoi.

6.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 9a i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa nó ag an gComhairle laistigh de thréimhse 2 mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dheireadh na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.’; [Leasú 87]

"

(5b)  Leasaítear Airteagal 11 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

Nós imeachta coiste’; [Leasú 88]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

‘1. Beidh an Coiste um an gCóras Staidrimh Eorpach, arna bhunú le Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 de chúnamh ag an gCoimisiún. Beidh an coiste sin ina choiste de réir bhrí Rialachán (AE) Uimh. 182/2011.’; [Leasú 89]

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

‘2. I gcás ina ndéanfar tagairt don mhír seo, beidh feidhm ag Airteagal 5 agus Airteagal 10 de Rialachán (AE) Uimh. 182/2011, ag féachaint d’fhorálacha Airteagal 11 de.’; [Leasú 90]

"

(d)  scriostar mír 3. [Leasú 91]

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm agus cur i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm ag mír (1) agus ag mír (2) d’Airteagal 4 agus ag pointe (b) de mhír (1) agus mír (2) d’Airteagal 7 de Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ón 1 Márta 2020.

Beidh feidhm ag mír (3) agus ag mír (4) d’Airteagal 4 agus ag mír (1) agus mír (3) Airteagal 6 de Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ón 1 Iúil 2020.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 16 Aibreán 2019.
(2)Rialachán (CE) Uimh. 862/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le himirce agus le cosaint idirnáisiúnta agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 311/76 ón gComhairle maidir le staidreamh i ndáil le hoibrithe ón gcoigríoch a thiomsú (IO L 199, 31.7.2007, lch. 23).
(3)Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach (IO L 87, 31.3.2009, lch. 164).
(4) Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht, lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle (IO L 150, 20.5.2014, lch. 168).
(5) Rialachán Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).
(6)Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún (IO L 55, 28.2.2011, lch. 13).
(7) IO L 123, 12.5.2016, lch. 1.
(8) Treoir 2011/95/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le caighdeáin i dtaca le cáiliú náisiúnach tríú tír nó daoine gan stát mar thairbhithe de chosaint idirnáisiúnta, ar mhaithe le stádas aonfhoirmeach do dhídeanaithe nó do dhaoine atá incháilithe le haghaidh cosaint choimhdeach, agus inneachar na cosanta a thugtar (IO L 337, 20.12.2011, lch. 9).
(9)Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (IO L 180, 29.6.2013, lch. 31).
(10) Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen) (IO L 77, 23.3.2016, lch. 1).
(11) Treoir 2008/115/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le caighdeáin choiteanna agus nósanna imeachta coiteanna sna Ballstáit i ndáil le náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhlíthiúil a fhilleadh (IO L 348, 24.12.2008, lch. 98).
(12)Treoir 2013/32/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir leis na nósanna imeachta coitianta chun cosaint idirnáisiúnta a thabhairt agus a tharraingt siar (IO L 180, 29.6.2013, lch. 60).
(13)Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú 'Eurodac' chun méarloirg a chur i gcomparáid ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais (IO L 180, 29.6.2013, lch. 1).
(14) Treoir 2013/33/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leagtar síos caighdeáin maidir le glacadh le hiarratasóirí ar chosaint idirnáisiúnta (IO L 180, 29.6.2013, lch. 96).

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais