Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0154(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0395/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0395/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.1

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0359

Usvojeni tekstovi
PDF 223kWORD 66k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg
Statistika Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0307),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0182/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove i stajalište u obliku amandmana Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0395/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) …/… Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti
P8_TC1-COD(2018)0154

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(1),

budući da:

(1)  Uredbom (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća(2) uspostavlja se zajednički i usporediv pravni okvir za europsku statistiku o migracijama i međunarodnoj zaštiti.

(2)  Kako bi se odgovorilo na nove potrebe Unije u pogledu statistike o azilu migracijama i upravljanju migracijama međunarodnoj zaštiti i budući da se značajke migracija migracijskih kretanja brzo mijenjaju, potreban je okvir koji bi omogućio brz odgovor na promjene u potrebama povezanima sa statistikom o azilu migracijama i upravljanju migracijama međunarodnoj zaštiti. [Am. 1]

(2a)  Zbog stalnih promjena i različite prirode aktualnih migracijskih tokova potrebni su sveobuhvatni i usporedivi statistički podaci razvrstani po rodu o populaciji migranata kako bi se razumjela stvarna situacija, utvrdile slabosti i nejednakosti te kako bi se tvorcima politika omogućili pouzdani podaci i informacije za razvoj budućih javnih politika. [Am. 2]

(3)  Kako bi se Unija poduprla u učinkovitom odgovoru na izazove migracija i u razvoju rodno osjetljivih politika i politika koje se temelje na ljudskim pravima, potrebni su podaci o azilu migracijama i upravljanju migracijama međunarodnoj zaštiti za razdoblja kraća od jedne godine. [Am. 3]

(4)  Statistika o azilu migracijama i upravljanju migracijama međunarodnoj zaštiti ključna je za analizu, utvrđivanje i evaluaciju čitavog niza politika, posebno u pogledu odgovora na dolazak osoba koje traže zaštitu u Europi, u cilju pronalaska najboljih rješenja. [Am. 4]

(4a)  Statistika o migracijama i međunarodnoj zaštiti od ključne je važnosti kako bismo imali pregled svih migracijskih kretanja u Uniji i kako bi države članice mogle ispravno primjenjivati zakonodavstvo Unije uz poštovanje temeljnih prava, kako su navedena u Povelji Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) i u Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. [Am. 5]

(4b)  Rodno uvjetovani progon predstavlja razlog za traženje i odobravanje međunarodne zaštite. Statistička tijela država članica i Unije trebala bi prikupljati statističke podatke o zahtjevima za međunarodnu zaštitu na temelju razloga povezanih s rodom, uključujući rodno uvjetovano nasilje. [Am. 6]

(5)  Radi osiguranja kvalitete, a posebno mogućnosti usporedbe podataka koje dostavljaju države članice te kako bi se na razini Unije mogli izraditi pouzdani pregledi, upotrijebljeni podaci trebali bi se temeljiti na istim konceptima i odnositi se na isti referentni datum ili razdoblje.

(6)  Dostavljeni podaci o azilu migracijama i upravljanju migracijama međunarodnoj zaštiti trebali bi biti dosljedni s relevantnim informacijama prikupljenima u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007.

(7)  Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća(3) pruža referentni okvir za europsku statistiku o migracijama i međunarodnoj zaštiti. Njome se posebno iziskuje usklađenost s načelima profesionalne neovisnosti, nepristranosti, objektivnosti, pouzdanosti, statističke povjerljivosti i troškovne učinkovitosti.

(8)  Pri razvoju, proizvodnji i diseminaciji europske statistike nacionalna i europska tijela za statistiku, te, kada je to primjenjivo, druga relevantna nacionalna i regionalna tijela, trebala bi uzeti u obzir načela određena Kodeksom prakse europske statistike, kako ga je 28. rujna 2011. preispitao i ažurirao Odbor za europski statistički sustav.

(9)  Budući da cilj ove Uredbe, odnosno reviziju i dopunu postojećih zajedničkih pravila za prikupljanje i izradu europske statistike o migracijama i međunarodnoj zaštiti, ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti države članice, nego se radi usklađenosti i usporedivosti može bolje postići na razini Unije, Unija može donositi odgovarajuće mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(9a)  Kako bi se ostvarili ciljevi Uredbe (EZ) br. 862/2007, trebalo bi dodijeliti dostatna financijska sredstva za prikupljanje, analizu i širenje visokokvalitetnih nacionalnih statističkih podataka i statističkih podataka Unije o migracijama i međunarodnoj zaštiti, posebno podupiranjem djelovanja u tom pogledu, u skladu s Uredbom (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(4). [Am. 7]

(10)  Ovom se Uredbom jamči pravo na poštovanje osobnog i obiteljskog života i na zaštitu osobnih podataka, na nediskriminaciju i rodnu ravnopravnost kako je određeno člancima 7., i 8., 21. i 23. Povelje i u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(5). [Am. 8]

(10a)  Prikupljanjem podataka razvrstanih po rodu trebalo bi se omogućiti utvrđivanje i analiza posebnih slabosti i sposobnosti žena i muškaraca te otkrivanje razlika i nejednakosti. Zahvaljujući rodno osjetljivim podacima o migraciji mogla bi se promicati veća ravnopravnost i ponuditi prilike skupinama u nepovoljnom položaju. U statistikama o migraciji u obzir bi se trebale uzeti varijable kao što su rodni identitet i seksualna orijentacija kako bi se prikupili podaci o iskustvima pripadnika zajednice LGBTQI+ te o nejednakostima u postupcima migracije i azila. [Am. 9]

(11)  Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu ove Uredbe (EZ) br. 862/2007, provedbene ovlasti u pogledu određivanja razvrstavanja utvrđivanja pravila o odgovarajućim obrascima za dostavu podataka trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi se ovlasti trebale izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(6). [Am. 10]

(11a)  Kako bi se Uredba (EZ) br. 862/2007 prilagodila tehnološkom i ekonomskom razvoju, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u pogledu izmjene Uredbe (EZ) br. 862/2007 radi ažuriranja određenih definicija i njezina dopunjavanja kako bi se definiralo grupiranje podataka i njihovo dodatno raščlanjivanje te propisala pravila o standardima točnosti i kvalitete. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na stručnoj razini, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.(7) Konkretno, kako bi se osiguralo ravnopravno sudjelovanje u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje se bave pripremom delegiranih akata. [Am. 11]

(11b)  Učinkovito praćenje primjene Uredbe (EZ) br. 862/2007 zahtijeva njezino ocjenjivanje u redovitim vremenskim razmacima. Komisija bi trebala temeljito ocijeniti statističke podatke prikupljene u skladu s Uredbom (EZ) br. 862/2007, kao i njihovu kvalitetu i pravodobno pružanje za potrebe podnošenja izvješća Europskom parlamentu i Vijeću. Treba održavati blisku suradnju sa svim dionicima koji sudjeluju u prikupljanju podataka o azilu, uključujući agencije Ujedinjenih naroda i ostale relevantne međunarodne i nevladine organizacije. [Am. 12]

(12)  Uredbu (EZ) br. 862/2007 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)  Provedeno je savjetovanje s Odborom za Europski statistički sustav,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 862/2007 mijenja se kako slijedi:

-1.  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) upravnim i sudskim postupcima i procesima u državama članicama koji se odnose na imigraciju, izdavanje boravišne dozvole, državljanstvo, azil i druge oblike međunarodne zaštite, nezakonit ulazak i boravak te na vraćanje.”; [Am. 13]

"

-1.a  članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)  u stavku 1. točka (j) zamjenjuje se sljedećim:"

„(j) „zahtjev za međunarodnu zaštitu” znači zahtjev za međunarodnu zaštitu kako je definirano u članku 2. točki (h) Direktive 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća(8);”; [Am. 14]

"

(b)  u stavku 1. točka (k) zamjenjuje se sljedećim:"

„(k) „status izbjeglice” znači status izbjeglice kako je definiran člankom 2. točkom (e) Direktive 2011/95/EU;”; [Am. 15]

"

(c)  u stavku 1. točka (l) zamjenjuje se sljedećim:"

„(l) „supsidijarni status zaštite” znači supsidijarni status zaštite kako je definiran člankom 2. točkom (g) Direktive 2011/95/EU;”; [Am. 16]

"

(d)  u stavku 1. točka (m) zamjenjuje se sljedećim:"

„(m) „članovi obitelji” su članovi obitelji kako su definirani člankom 2. točkom (g) Uredbe (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(9);”; [Am. 17]

"

(e)  u stavku 1. točka (o) zamjenjuje se sljedećim:"

„(o) „maloljetnik bez pratnje” znači maloljetnik bez pratnje kako je definiran člankom 2. točkom (l) Direktive 2011/95/EU;”; [Am. 18]

"

(f)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

„(p) „vanjske granice” znači vanjske granice kako su definirane člankom 2. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća(10);”; [Am. 19]

"

(g)  u stavku 1. točka (q) zamjenjuje se sljedećim:"

„(q) „državljani trećih zemalja kojima je odbijen ulazak” znači državljani trećih zemalja kojima je na vanjskoj granici ulazak odbijen zato što ne udovoljavaju svim uvjetima za ulazak propisanim člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/399 i nisu obuhvaćeni kategorijama osoba iz članka 6. stavka 5. te Uredbe;”; [Am. 20]

"

(h)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(sa) „udaljavanje” znači udaljavanje kako je utvrđeno u članku 3. stavku 5. Direktive 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(11);”; [Am. 21]

"

(i)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(sb) „dobrovoljni odlazak” znači dobrovoljni odlazak kako je definiran u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/115/EZ;”; [Am. 22]

"

(j)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(sc) „potpomognuto dobrovoljno vraćanje” znači dobrovoljni odlazak kako je definiran u članku 3. stavku 8. Direktive 2008/115/EZ uz logističku, financijsku ili drugu materijalnu pomoć.”; [Am. 23]

"

(k)  stavak 3. briše se. [Am. 24]

-1.b  članak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„Članak 3.

Statistika o međunarodnim migracijama, stanovništvu s uobičajenim boravištem i stjecanju državljanstva

1.  Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o broju:

   (a) imigranata na državnom području države članice, razvrstanih kako slijedi:
   i. u skupine državljanstava prema dobi i rodu;
   ii. u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;
   iii. u skupine prema prethodnom uobičajenom boravištu prema dobi i rodu;
   (b) emigranata s državnog područja države članice, razvrstanih kako slijedi:
   i. u skupine prema državljanstvu;
   ii. prema dobi;
   iii. prema rodu;
   iv. u skupine zemalja sljedećeg uobičajenog boravišta;
   (c) osoba koje imaju uobičajeno boravište u državi članici na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih kako slijedi:
   i. u skupine državljanstava prema dobi i rodu;
   ii. u skupine zemalja rođenja prema dobi i rodu;
   (d) osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile državljanstvo zemlje članice ili su prethodno imale državljanstvo druge države članice ili treće zemlje, ili koje su prije toga bile osobe bez državljanstva, razvrstanih prema dobi i rodu, prema prethodnom državljanstvu tih osoba i prema tome je li osoba prethodno bila bez državljanstva;
   (da) osoba koje imaju uobičajeno boravište na državnom području države članice i koje su tijekom referentne godine dobile dozvolu za dugotrajni boravak, razvrstanih prema dobi i rodu.

2.  Statistika iz stavka 1. odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku 12 mjeseci nakon završetka referentne godine. Prva je referentna godina 2020.”; [Am. 25]

"

1.  članak 4. mijenja se kako slijedi:

(-a)  u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji su povučeni tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti povlačenja;”; [Am. 26]

"

(a)  u stavku 1. dodaju se sljedeće točke:"

„(d) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su u takav zahtjev bile uključene kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje se prvi put prijavljuju za međunarodnu zaštitu;

   (da) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji te je njihov zahtjev obrađen u okviru ubrzanog postupka iz članka 31. stavka 8. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća(12); [Am. 27]
   (db) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji te je njihov zahtjev obrađen tijekom referentnog razdoblja u okviru postupaka na granici iz članka 43. Direktive 2013/32/EU; [Am. 28]
   (dc) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su izuzete iz ubrzanog postupka ili postupka na granici u skladu s člankom 24. stavkom 3. i člankom 25. stavkom 6. Direktive 2013/32/EU; [Am. 29]
   (dd) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu bez da su registrirane u Eurodacu kako se navodi u članku 14. Uredbe (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(13); [Am. 30]
   (de) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su u takav zahtjev bile uključene kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje mogu predočiti pisane dokaze kojima se može pridonijeti utvrđivanju njihova identiteta; [Am. 31]
   (df) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu kako se navodi u članku 40. Direktive 2013/32/EU ili su u takav zahtjev bile uključene kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja; [Am. 32]
   (dg) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su na kraju tog razdoblja zadržane u skladu s Direktivom 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća(14), razvrstanih prema mjesecu u kojem su zadržane i razlozima zadržavanja; [Am. 33]
   (dh) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2013/33/EU; [Am. 34]
   (di) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2013/33/EU, razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:
   i. izvješćivanje;
   ii. davanje financijskog jamstva;
   iii. obveza boravka na određenome mjestu;
   iv. ili druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju; [Am. 35]
   (dj) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji tijekom referentnog razdoblja i koje su bile predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojima se na kraju referentnog razdoblja nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2013/33/EU, razvrstanih prema mjesecu u kojem je protiv takvih osoba izdana upravna ili sudska odluka ili akt, te dalje razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:
   i. izvješćivanje;
   ii. davanje financijskog jamstva;
   iii. obveza boravka na određenome mjestu;
   iv. ili druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju; [Am. 36]
   (dk) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i za koje je proveden postupak procjene dobi tijekom referentnog razdoblja; [Am. 37]
   (dl) odluka o procjenama dobi podnositelja zahtjeva, razvrstanih kako slijedi:
   i. procjene u kojima se zaključuje da je podnositelj zahtjeva maloljetna osoba;
   ii. procjene u kojima se zaključuje da je podnositelj zahtjeva odrasla osoba;
   iii. nejasne procjene ili procjene od kojih se odustalo; [Am. 38]
   (dm) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i za koje je tijekom referentnog razdoblja utvrđeno da su im potrebna posebna postupovna jamstva u skladu s člankom 24. Direktive 2013/32/EU ili da su podnositelji zahtjeva s posebnim potrebama u vezi s prihvatom u smislu članka 2. točke (k) Direktive 2013/33/EU; [Am. 39]
   (dn) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su tijekom referentnog razdoblja besplatno primale pravne informacije u skladu s člankom 20. Direktive 2013/32/EU, razvrstanih po prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima; [Am. 40]
   (do) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu ili su bile uključene u takav zahtjev kao član obitelji i koje su na kraju referentnog razdoblja imale korist od materijalnih uvjeta prihvata koji podnositeljima zahtjeva osiguravaju prikladni životni standard, u skladu s člankom 17. Direktive 2013/33/EU; [Am. 41]
   (dp) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu kao maloljetnici bez pratnje kojima je tijekom referentnog razdoblja imenovan zastupnik u skladu s člankom 25. Direktive 2013/32/EU; [Am. 42]
   (dq) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i kojima je priznat status maloljetnika bez pratnje te kojima je tijekom referentnog razdoblja odobren pristup obrazovnom sustavu u skladu s člankom 14. Direktive 2013/33/EU; [Am. 43]
   (dr) osoba koje su podnijele zahtjev za međunarodnu zaštitu i kojima je priznat status maloljetnika bez pratnje, a koje su bile zadržane tijekom referentnog razdoblja prema članku 31. Direktive 2011/95/EU, razvrstanih prema razlozima zadržavanja; [Am. 44]
   (ds) prosječnom broju maloljetnika bez pratnje po skrbniku tijekom referentnog razdoblja.”; [Am. 45]

"

(b)  u stavku 1. posljednji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog mjeseca. Prvi referentni mjesec je siječanj 2020.”; [Am. 46]

"

(ba)  u stavku 2. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:"

„(a) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama upravnih ili sudskih tijela tijekom referentnog razdoblja kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu, razvrstanih kako slijedi:

   i. odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni, dalje razvrstane prema razlogu nedopuštenosti;
   ii. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao neutemeljeni;
   iii. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u redovnom postupku, dalje razvrstane prema razlogu odbacivanja;
   iv. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u ubrzanom postupku, dalje razvrstane prema razlogu ubrzavanja i razlogu odbacivanja;
   v. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi iz razloga što podnositelj ili podnositeljica zahtjeva ima pravo na zaštitu u svojoj zemlji podrijetla u skladu s člankom 8. Direktive 2011/95/EU;”; [Am. 47]

"

(bb)  u stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

„(b) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa izbjeglice na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje;”; [Am. 48]

"

(bc)  u stavku 2. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa supsidijarne zaštite na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje;”; [Am. 49]

"

(bd)  u stavku 2. dodaje se sljedeća točka:"

“(ea) osoba obuhvaćenih prvostupanjskim odlukama kojima se ograničavaju ili ukidaju materijalni uvjeti prihvata, a koje donose upravna ili sudska tijela tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti odluke, trajanju ograničenja ili ukidanja i prema razlogu.”; [Am. 50]

"

(c)  u stavku 2. posljednji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Ta se statistika razvrstava prema dobi i spolu rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je siječanj – ožujak 2020.

Ove se statistike nadalje razvrstavaju prema odlukama koje su donesene nakon osobnog intervjua i prema odlukama koje su donesene bez osobnog intervjua. Statistike o odlukama koje su donesene nakon osobnog intervjua nadalje se razvrstavaju prema osobnim intervjuima u kojima je podnositelj zahtjeva primio usluge tumača i prema osobnim intervjuima u kojima podnositelj zahtjeva nije primio usluge tumača.”; [Am. 51]

"

(d)  u stavku 3. točka (a) briše se;

(da)  u stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

„(b) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama upravnih ili sudskih tijela kojima se odbacuju zahtjevi za međunarodnu zaštitu u žalbenom postupku ili revizijom tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih kako slijedi:

   i. odluke u kojima je utvrđeno da su zahtjevi nedopušteni, dalje razvrstane prema razlogu nedopuštenosti;
   ii. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao neutemeljeni;
   iii. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u redovnom postupku, dalje razvrstane prema razlogu odbacivanja;
   iv. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi kao očigledno neutemeljeni u ubrzanom postupku, dalje razvrstane prema razlogu ubrzavanja i razlogu odbacivanja;
   v. odluke u kojima se odbacuju zahtjevi iz razloga što podnositelj ili podnositeljica zahtjeva ima pravo na zaštitu u svojoj zemlji podrijetla u skladu s člankom 8. Direktive 2011/95/EU;”; [Am. 52]

"

(db)  u stavku 3. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:"

„(c) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa izbjeglice na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje;”; [Am. 53]

"

(dc)  u stavku 3. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:"

„(d) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama koje su tijekom referentnog razdoblja donijela upravna ili sudska tijela i kojima se odobrava, opoziva, ukida ili odbija produljenje statusa supsidijarne zaštite na temelju prestanka, isključenja ili na temelju drugih razloga; odluke o prestanku ili isključenju razvrstavaju se dodatno prema posebnom razlogu na kojem se temelji prestanak ili isključenje;”; [Am. 54]

"

(dd)  u stavku 3. dodaje se sljedeća točka:"

“(ga) osoba obuhvaćenih konačnim odlukama kojima se ograničavaju ili ukidaju materijalni uvjeti prihvata, a koje donose upravna ili sudska tijela tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema vrsti odluke, trajanju ograničenja ili ukidanja i prema razlogu.”; [Am. 55]

"

(e)  u stavku 3. posljednji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Statistika pod točkama (b), (c), (d), (e), (f) i (g) razvrstava se prema dobi i spolu rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Uz to, statistika pod točkom (g) razvrstava se prema zemlji boravišta i prema vrsti odluke o azilu. Odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prva referentna godina je 2020.”; [Am. 56]

"

(ea)  umeće se sljedeći stavak:"

„3.a Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statističke podatke o trajanju žalbi, u kalendarskim danima, od trenutka podnošenja žalbe do trenutka donošenja prvostupanjske odluke o žalbi.”; [Am. 57]

"

(f)  u stavku 4. točka (d) zamjenjuje se sljedećim:"

„(d) broj transfera koji su posljedica odluka iz točaka (c) i (h);”;

"

(g)  u stavku 4. dodaju se sljedeće točke:"

„(f) broj zahtjeva za ponovno razmatranje za ponovni prihvat i zbrinjavanje tražitelja azila;

   (g) odredbe na kojima se temelje zahtjevi iz točke (f);
   (h) odluke donesene u vezi sa zahtjevima iz točke (f).”;

"

(h)  u stavku 4. posljednji podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

Ta se statistika razvrstava prema dobi i rodu, prema državljanstvu tih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Ta se statistika odnosi na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od završetka referentne godine. Prva referentna godina Prvo referentno razdoblje je siječanj 2020.”; [Am. 58]

"

(ha)  dodaje se sljedeći stavak:"

„4.a Statistički podaci iz stavaka od 1. do 4. razvrstavaju se prema mjesecu podnošenja zahtjeva.”; [Am. 59]

"

1.a  članak 5. mijenja se kako slijedi:

(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:"

„Statistika o sprečavanju nezakonitog ulaska i boravka”; [Am. 60]

"

(b)  u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:"

“(a) državljana trećih zemalja kojima je odbijen ulazak na državno područje države članice na vanjskoj granici, razvrstanih prema dobi, rodu i državljanstvu;”; [Am. 61]

"

(c)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

“(b) državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da nezakonito borave na državnom području države članice u skladu s nacionalnim zakonima o imigraciji.”; [Am. 62]

"

(d)  u stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:"

„Statistika iz točke (b) razvrstava se prema dobi, rodu i državljanstvu tih osoba te prema razlozima za njihovo uhićenje i mjestu uhićenja.”; [Am. 63]

"

2.  članak 6. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Države članice Komisiji (Eurostatu) dostavljaju statistiku o:

   (-a) broju zahtjeva za prvu boravišnu dozvolu koje su podnijeli državljani trećih zemalja, razvrstanih prema državljanstvu, prema razlogu zahtjeva za izdavanje dozvole, prema dobi i rodu; [Am. 64]
   (-aa) broju odbačenih zahtjeva za prvu boravišnu dozvolu koje su podnijeli državljani trećih zemalja, razvrstanih prema državljanstvu, prema razlogu zahtjeva za izdavanje dozvole, prema dobi i rodu; [Am. 65]
   (-ab) broju zahtjeva za boravišnu dozvolu kojom se mijenja imigracijski status ili razlog za boravak koji su odbijeni tijekom referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, razlogu odbijanja dozvole, dobi i rodu; [Am. 66]
   (a) broju boravišnih dozvola izdanih osobama koje su državljani trećih zemalja, razvrstanih kako slijedi:
   i. dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja kojima se osobi izdaje boravišna dozvola prvi put, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu zbog kojeg se izdaje dozvola, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu rodu; [Am. 67]
   ii. dozvole izdane tijekom referentnog razdoblja i odobrene pri promjeni imigracijskog statusa osobe ili razloga boravka, razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu rodu; [Am. 68]
   iii. valjane dozvole na kraju referentnog razdoblja (broj izdanih, neukinutih i neisteklih dozvola), razvrstane prema državljanstvu, prema razlogu izdavanja dozvole, prema roku valjanosti dozvole, prema dobi i prema spolu rodu; [Am. 69]
   (b) broju osoba s dugotrajnim boravištem na kraju referentnog razdoblja, razvrstanih prema državljanstvu, prema vrsti dugotrajnog statusa, prema dobi i prema spolu rodu. [Am. 70]

Za statistike u točkama (-a), (-aa) i (a), dozvole izdane iz obiteljskih razloga dodatno se razvrstavaju prema razlogu i statusu sponzora državljanina treće zemlje.”; [Am. 71]

"

(b)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:"

„Statistika iz stavka 1. odnosi se na referentna razdoblja od jedne kalendarske godine i dostavlja Komisiji (Eurostatu) u roku od šest mjeseci od završetka referentne godine. Prva referentna godina je 2020.”;

"

3.  članak 7. mijenja se kako slijedi:

(-a)  u stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:"

„(a) broju državljana trećih zemalja za koje je utvrđeno da nezakonito borave na državnom području države članice koji su predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se navodi ili izjavljuje da je njihov boravak nezakonit i kojim se propisuje obveza napuštanja državnog područja države članice, razvrstanih prema državljanstvu odnosne osobe i razlozima za odluku;”; [Am. 72]

"

(-aa)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(aa) broju državljana trećih zemalja iz točke (a) ovog stavka koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se zabranjuje ulazak u skladu s člankom 11. Direktive 2008/115/EZ, razvrstanih prema državljanstvu odnosnih osoba;”; [Am. 73]

"

(-ab)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ab) broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2008/115/EZ;”; [Am. 74]

"

(-ac)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ac) broju državljana trećih zemalja koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže njihovo zadržavanje u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema mjesecu u kojem su ti državljani trećih zemalja zadržani;”; [Am. 75]

"

(-ad)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ad) broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

   i. izvješćivanje;
   ii. davanje financijskog jamstva;
   iii. obveza boravka na određenome mjestu;
   iv. druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;”; [Am. 76]

"

(-ae)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ae) broju državljana trećih zemalja koji su na kraju referentnog razdoblja bili predmet upravne ili sudske odluke ili akta kojim se nalaže alternativno rješenje zadržavanju u skladu s Direktivom 2008/115/EZ, razvrstanih prema mjesecu u kojem je tim osobama naloženo alternativno rješenje zadržavanju, te dalje razvrstanih prema vrsti alternativnog rješenja kako slijedi:

   i. izvješćivanje;
   ii. davanje financijskog jamstva;
   iii. obveza boravka na određenome mjestu;
   iv. druga vrsta alternativnog rješenja zadržavanju;”; [Am. 77]

"

(-af)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(af) broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmetom odgode udaljavanja u skladu s člankom 9. Direktive 2008/115/EZ, razvrstanih prema razlogu odgode i državljanstvu odnosnih osoba;”; [Am. 78]

"

(-ag)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ag) broju državljana trećih zemalja koji su tijekom referentnog razdoblja bili predmetom upravne ili sudske odluke ili akta kojima se nalaže njihovo zadržavanje i koji su bili podložni postupcima sudskog ispitivanja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Direktive 2008/115/EZ;”; [Am. 79]

"

(a)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:"

(b) broju državljana trećih zemalja koji su stvarno napustili državno područje države članice na temelju upravne ili sudske odluke ili akta navedenog u točki (a) razvrstanih prema državljanstvu osoba koje su se vratile, prema vrsti vraćanja i vrsti primljene pomoći te prema odredišnoj zemlji.” te dalje razvrstanih prema vraćanjima u zemlju podrijetla državljanina treće zemlje;”; [Am. 80]

"

(aa)  u stavku 1. dodaje se sljedeća točka:"

„(ba) broju državljana trećih zemalja koji su napustili državno područje države članice na temelju upravne ili sudske odluke ili akta, razvrstanih prema vrsti odluke ili akta kako slijedi:

   i. u skladu s formalnim sporazumom Unije o ponovnom prihvatu;
   ii. u skladu s neformalnim sporazumom Unije o ponovnom prihvatu;
   iii. u skladu s nacionalnim sporazumom o ponovnom prihvatu.

Ta se statistika dalje razvrstava prema odredišnoj zemlji i nacionalnosti predmetne osobe.”; [Am. 81]

"

(b)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Statistika iz stavka 1. razvrstava se prema dobi i rodu predmetnih osoba te prema maloljetnicima bez pratnje. Odnosi se na referentna razdoblja od tri kalendarska jednog kalendarskog mjeseca i dostavlja se Komisiji (Eurostatu) u roku od dva mjeseca tjedna od završetka referentnog razdoblja. Prvo referentno razdoblje je od siječnja do ožujka siječanj 2020.”; [Am. 82]

"

4.  Članak 8. briše se.

4.a  U članku 9. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Države članice Komisiju (Eurostat) izvješćuju o korištenim izvorima podataka, razlozima za odabir tih izvora i posljedicama odabranih izvora podataka na kvalitetu statistike, o primijenjenim mehanizmima kojima se jamči zaštita osobnih podataka, o korištenim metodama procjene te o njihovim promjenama.”; [Am. 83]

"

4.b  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 9.a

Delegirani akti

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se izmjenjuju definicije iz članka 2. stavka 1.

Komisija je ovlaštena donijeti delegirane akte u skladu s člankom 10.a kojima se mijenja ova Uredba:

   (a) definiranjem kategorija skupina zemlje rođenja, skupina prethodnog i sljedećeg uobičajenog boravišta i skupina državljanstva iz članka 3. stavka 1.;
   (b) definiranjem kategorija razloga za izdavanje boravišne dozvole kako je predviđeno člankom 6. stavkom 1. točkom (a);
   (c) definiranjem dodatnih razvrstavanja;
   (d) određivanjem pravila o točnosti i standardima kvalitete.”; [Am. 84]

"

5.  Članak 10. mijenja se kako slijedi:

(a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Komisija se ovlašćuje da donosi provedbene akte u svrhu određivanja razvrstavanja u skladu s člancima 4., 5., 6. i 7. te propisuje kojima se utvrđuju pravila o odgovarajućim obrascima za dostavu podataka kako je određeno člankom 9. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.; [Am. 85]

"

(b)  U stavku stavak 2. točka (d) briše se. [Am. 86]

5.a  Umeće se sljedeći članak:"

„Članak 10.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast donošenja delegiranih akata iz članka 9.a dodjeljuje se Komisiji na neodređeno razdoblje počevši od... [datum stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 9.a. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 9.a stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.”; [Am. 87]

"

5.b  Članak 11. mijenja se kako slijedi:

(a)  naslov se zamjenjuje sljedećim:"

„Postupak odbora”; [Am. 88]

"

(b)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:"

„1. Komisiji pomaže Odbor za europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.”; [Am. 89]

"

(c)  stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:"

„2. Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuju se članak 5. i članak 10. Uredbe (EU) br. 182/2011, uzimajući u obzir odredbe članka 11. te Uredbe.”; [Am. 90]

"

(d)  stavak 3. briše se. [Am. 91]

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4. stavci 1. i 2. te članak 7. stavak 1. točka (b) i stavak 2. Uredbe (EZ) br. 862/2007 primjenjuju se od 1. ožujka 2020.

Članak 4. stavci 3. i 4. te članak 6. stavci 1. i 3. Uredbe (EZ) br. 862/2007 primjenjuju se od 1. srpnja 2020.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u …,

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1)Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(2)Uredba (EZ) br. 862/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o statistici Zajednice o migracijama i međunarodnoj zaštiti i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 311/76 o izradi statistike o stranim radnicima (SL L 199, 31.7.2007., str. 23.).
(3)Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
(4)Uredba (EU) br. 516/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni Odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007/EZ i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te Odluke Vijeća 2007/435/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 168.).
(5)Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).
(6)Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(7)SL L 123, 12.5.2016., str. 1.
(8)Direktiva 2011/95/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni statusa izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uvjete za supsidijarnu zaštitu te sadržaj odobrene zaštite (SL L 337, 20.12.2011., str. 9.).
(9)Uredba (EU) br. 604/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva (SL L 180, 29.6.2013., str. 31.).
(10)Uredba (EU) 2016/399 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o Zakoniku Unije o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL L 77, 23.3.2016., str. 1.).
(11)Direktiva 2008/115/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupcima država članica za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 348, 24.12.2008., str. 98.).
(12)Direktiva 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite (SL L 180, 29.6.2013., str. 60.).
(13)Uredba (EU) br. 603/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o uspostavi sustava „Eurodac” za usporedbu otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Uredbe (EU) br. 604/2013 o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice odgovorne za razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva i o zahtjevima za usporedbu s podacima iz Eurodaca od strane tijela kaznenog progona država članica i Europola u svrhu kaznenog progona te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1077/2011 o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde ( SL L 180, 29.6.2013., str. 1.).
(14)Direktiva 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju normi za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu (SL L 180, 29.6.2013., str. 96.).

Posljednje ažuriranje: 29. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti