Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0154(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0395/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0395/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 16/04/2019 - 8.1

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0359

Pieņemtie teksti
PDF 235kWORD 62k
Otrdiena, 2019. gada 16. aprīlis - Strasbūra
Kopienas statistika attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0307),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 338. panta 1. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0182/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas nostāju grozījumu veidā (A8-0395/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei. Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 16. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 862/2007 par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību
P8_TC1-COD(2018)0154

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 338. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 862/2007(2) nosaka kopēju un salīdzināmu tiesisko regulējumu Eiropas statistikai attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību.

(2)  Lai reaģētu uz jaunām vajadzībām Savienībā attiecībā uz statistiku par patvērumumigrāciju un pārvaldītu migrāciju starptautisko aizsardzību un tā kā migrācijas iezīmes strauji mainās, ir vajadzīgs regulējums, kas ļauj ātri reaģēt uz mainīgajām vajadzībām attiecībā uz statistiku par patvērumu migrāciju un pārvaldītu migrācijustarptautisko aizsardzību. [Am. 1]

(2.a)  Tā kā šā brīža migrācijas plūsmas ir nemitīgi mainīgas un pēc sava rakstura dažādas, ir nepieciešami visaptveroši un salīdzināmi dzimtes griezumā sadalīti statistikas dati par migrantu kontingentu, lai saprastu reālo situāciju, noskaidrotu neaizsargātības faktorus un nevienlīdzības aspektus un politikas izstrādātājiem piedāvātu ticamus datus un informāciju, pamatojoties uz kuriem viņi varētu noteikt turpmākos publiskos politikas virzienus. [Am. 2]

(3)  Lai atbalstītu Savienību, tai efektīvi reaģējot uz migrācijas problēmām un izstrādājot dzimtiski sensitīvus un uz cilvēktiesībām balstītus politikas virzienus, ir nepieciešami tādi dati par patvērumu migrāciju un pārvaldītu migrāciju starptautisko aizsardzību, kas tiek apkopoti biežāk nekā reizi gadā. [Am. 3]

(4)  Statistika par patvērumu migrāciju un pārvaldītu migrāciju starptautisko aizsardzību ir būtiska, pētot, nosakot un izvērtējot plašu politikas jomu spektru, īpaši saistībā ar reakciju uz tādu personu ierašanos, kuras Eiropā meklē aizsardzību, lai nonāktu pie labākajiem risinājumiem. [Am. 4]

(4.a  ) Statistika par migrāciju un starptautisko aizsardzību ir būtiska, lai iegūtu kopainu par migrācijas kustībām Savienībā un dalībvalstis varētu pareizi piemērot Savienības tiesības, ievērojot pamattiesības, kas ir noteiktas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā (“Harta”) un Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā. [Am. 5]

(4.b)  Vajāšana, ko īsteno, balstoties uz attiecīgās personas dzimti, ir uzskatāma par pamatu, lai šī persona starptautisko aizsardzību pieprasītu un šai personai to piešķirtu. Valstu un Savienības statistikas iestādēm būtu jāvāc statistika par starptautiskās aizsardzības piemērošanu ar dzimti saistītu iemeslu, tostarp ar dzimti saistītas vardarbības, dēļ. [Am. 6]

(5)  Lai nodrošinātu dalībvalstu sniegto datu kvalitāti, jo īpaši salīdzināmību, un lai sagatavotu ticamus pārskatus Savienības līmenī, izmantoto datu pamatā vajadzētu būt vienādiem jēdzieniem un tiem būtu jāattiecas uz vienādu pārskata datumu vai periodu.

(6)  Datiem, kas sniegti par patvērumu migrāciju un pārvaldītu migrāciju starptautisko aizsardzību, vajadzētu būt saskaņā ar attiecīgo informāciju, kas savākta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007.

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009(3) nodrošina atsauces regulējumu Eiropas statistikai attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību. Jo īpaši tajā prasīta atbilstība profesionālās neatkarības, taisnīguma, objektivitātes, ticamības, statistikas konfidencialitātes un rentabilitātes principiem.

(8)  Izstrādājot, sagatavojot un izplatot Eiropas statistiku, valsts un Eiropas statistikas iestādēm un attiecīgos gadījumos citām attiecīgām valsts un reģionālā līmeņa iestādēm būtu jāņem vērā to principu kopums, kuri izklāstīti Eiropas Statistikas prakses kodeksā, ko Eiropas Statistikas sistēmas komiteja pārskatīja un atjaunināja 2011. gada 28. septembrī.

(9)  Ņrmot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, pārskatīt un papildināt spēkā esošos kopīgos noteikumus par Eiropas statistikas par migrāciju un starptautisko aizsardzību vākšanu un apkopošanu, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet saskaņošanas un salīdzināmības iemeslu dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(9.a)  Lai sasniegtu Regulas (EK) Nr. 862/2007 mērķus, valstu un Savienības augsti kvalitatīvas statistikas par migrāciju un starptautisko aizsardzību vākšanas, analīzes un izplatīšanas nolūkā, būtu jāpiešķir pietiekami daudz finanšu resursu, jo īpaši atbalstot darbības, kas tiek veiktas šajā virzienā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 516/2014(4). [Am. 7]

(10)  Šī regula garantē tiesības uz privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, un personas datu aizsardzību, kas noteiktas diskriminācijas aizliegumu un dzimumu līdztiesību, kā ir noteikts Hartas 7., 8., 21. un 8.23. pantā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679(5). [Am. 8]

(10.a)  Datu sadalīšanai dzimtes griezumā būtu jānodrošina iespēja identificēt un analizēt īpašus neaizsargātības faktorus un sieviešu un vīriešu spējas, pateicoties kurām var konstatēt atšķirības un nevienlīdzības aspektus. Dzimtiski sensitīvi dati par migrāciju var sekmēt lielāku vienlīdzību un piedāvāt iespējas nelabvēlīgākā stāvoklī esošām grupām. Migrācijas statistikā būtu jāņem vērā arī tādi mainīgie kā dzimtiskā identitāte un seksuālā orientācija, kas ir svarīgi, vācot datus par LGBTQI+ personu pieredzi un nevienlīdzību migrācijas un patvēruma meklēšanas procesā. [Am. 9]

(11)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus Regulas (EK) Nr. 862/2007 īstenošanas nosacījumusīstenošanai, būtu jāpiešķir Komisijai Komisijai īstenošanas pilnvaras attiecībā uz sadalījumu precizēšanunoteikumu pieņemšanu par datu nosūtīšanai piemērotiem formātiem. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011((6)). [Am. 10]

(11.a)  Lai Regulu (EK) Nr. 862/2007 pielāgotu tehnoloģiju un ekonomikas attīstībai, būtu Komisijai jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 862/2007 grozīšanu nolūkā atjaunināt konkrētas definīcijas un attiecībā uz tās papildināšanu nolūkā noteikt datu grupēšanu un papildu sadalījumu, kā arī paredzēt noteikumus par precizitātes un kvalitātes standartiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas ir noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu(7). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās deleģētie akti tiek sagatavoti. [Am. 11]

(11.b)  Lai efektīvi pārraudzītu Regulas (EK) Nr. 862/2007 piemērošanu, tā ir regulāri jāizvērtē. Komisijai būtu rūpīgi jāizvērtē statistika, kas ir apkopota saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 862/2007, tās kvalitāte un savlaicīga nodrošināšana nolūkā sniegt ziņojumus Eiropas Parlamentam un Padomei. Būtu rūpīgi jāapspriežas ar visiem dalībniekiem, kas ir iesaistīti patvēruma datu vākšanā, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūrām un citām attiecīgām starptautiskām un nevalstiskām organizācijām. [Am. 12]

(12)  Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 862/2007.

(13)  Ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Statistikas sistēmas komiteju,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 862/2007 groza šādi:

(-1)  regulas 1. panta c) punktu aizstāj ar šādu:"

“(c) administratīvām un juridiskām procedūrām un procesiem dalībvalstīs attiecībā uz imigrāciju, uzturēšanās atļaujas, valstspiederības, patvēruma un citu starptautiskās aizsardzības veidu piešķiršanu, neatbilstīgu ieceļošanu, uzturēšanos un atgriešanos.”; [Am. 13]

"

(-1a)  regulas 2. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punkta j) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:"

“j) “starptautiskās aizsardzības pieteikums” ir starptautiskās aizsardzības pieteikums, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/95/ES(8) 2. panta h) punktā;”; [Am. 14]

"

b)  panta 1. punkta k) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“k) “bēgļa statuss” ir bēgļa statuss, kā definēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta e) punktā;”; [Am. 15]

"

c)  panta 1. punkta l) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“l) “alternatīvais aizsardzības statuss” ir alternatīvais aizsardzības statuss, kā definēts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta g) punktā;”; [Am. 16]

"

d)  panta 1. punkta m) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“m) “ģimenes locekļi” ir ģimenes locekļi kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 604/2013(9) 2. panta g) punktā;”; [Am. 17]

"

e)  panta 1. punkta o) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“o) “nepilngadīgais bez pavadības” ir nepilngadīgais bez pavadības, kā noteikts Direktīvas 2011/95/ES 2. panta l) punktā;”; [Am. 18]

"

f)  panta 1. punkta p) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“p) “ārējās robežas” ir ārējās robežas, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/399(10) 2. panta 2. punktā;”; [Am. 19]

"

g)  panta 1. punkta q) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“q) “trešo valstu valstspiederīgie, kam atteikta ieceļošana” ir trešo valstu valstspiederīgie, kuriem pie ārējās robežas atsaka ieceļošanu valstī, jo viņi neatbilst visiem Regulas (ES) 2016/399 6. panta 1. punktā paredzētajiem ieceļošanas nosacījumiem un nepieder ne pie vienas no personu kategorijām, kuras noteiktas minētās regulas 6. panta 5. punktā;”; [Am. 20]

"

h)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:"

“sa) “izraidīšana” ir izraidīšana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/115/EK(11) 3. panta 5. punktā noteikto definīciju;”; [Am. 21]

"

i)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:"

“sb) “brīvprātīga izceļošana” ir brīvprātīga izceļošana, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 8. punktā;”; [Am. 22]

"

j)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:"

“sc) “atbalstīta brīvprātīga atgriešanās” ir brīvprātīga atgriešanās, kā definēts Direktīvas 2008/115/EK 3. panta 8. punktā un ko atbalsta ar loģistiskiem, finansiāliem vai citiem materiāliem līdzekļiem.”; [Am. 23]

"

k)  panta 3. punktu svītro. [Am. 24]

(-1b)  regulas 3. pantu aizstāj ar šādu:"

“3. pants

Statistika par starptautisko migrāciju, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un valstspiederības iegūšanu

1.  Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

   a) imigrantu skaitu, kas pārceļas uz dalībvalsts teritoriju, sadalītu:
   i) valstspiederības grupās pēc vecuma un dzimtes;
   ii) dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;
   iii) iepriekšējās parastās dzīvesvietas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;
   b) emigrantu skaitu, kas izbrauc no dalībvalsts teritorijas, sadalītu:
   i) valstspiederības grupās;
   ii) vecuma;
   iii) dzimte;
   iv) nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupās;
   c) to personu skaitu, kuru parastās dzīvesvietas valsts pārskata perioda beigās ir dalībvalsts, sadalītu:
   i) valstspiederības grupās pēc vecuma un dzimtes;
   ii) dzimšanas valsts grupās pēc vecuma un dzimtes;
   d) personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata periodā ieguvušas dalībvalsts valstspiederību, un kas iepriekš bijušas citas dalībvalsts vai trešās valsts valstspiederīgie, vai kas iepriekš bijušas bezvalstnieki, sadalītu pēc vecuma un dzimtes un pēc attiecīgo personu iepriekšējās valstspiederības, un pēc tā, vai personas agrāk bijušas bezvalstnieki;
   da) personu skaitu, kuru parastā dzīvesvieta ir dalībvalsts teritorijā un kas pārskata gadā ir ieguvušas ilgtermiņa uzturēšanās atļauju, šo skaitu sadalot pēc vecuma un dzimtes.

2.  Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.”; [Am. 25]

"

1)  regulas 4. pantu groza šādi:

-a)  panta 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) pārskata periodā atcelto starptautiskās aizsardzības pieteikumu skaitu, kas ir sadalīts pēc atcelšanas veidiem;”; [Am. 26]

"

a)  panta 1. punktam pievieno šādus apakšpunktus:"

“d) personu skaitu, kas pārskata periodā iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un iesniedz starptautiskās aizsardzības pieteikumu pirmo reizi;

   da) personu skaitu, kas ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuru pieteikums ir apstrādāts saskaņā ar paātrināto procedūru, kura ir minēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/32/ES(12) 31. panta 8. punktā;[Am. 27]
   db) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuru pieteikums ir apstrādāts saskaņā ar robežprocedūru, kura ir minēta Direktīvas 2013/32/ES 43. pantā; [Am. 28]
   dc) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas ir atbrīvotas no paātrinātās procedūras vai robežprocedūras saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 24. panta 3. punktu un 25. panta 6. punktu; [Am. 29]
   dd) personu skaitu, kuras ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu, bet nav reģistrētas Eurodac, kā minēts Eiropas Parlamenta Regulas (ES) Nr. 603/2013 14. pantā(13);[Am. 30]
   de) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuras spēj nodrošināt dokumentālus pierādījumus, kas var palīdzēt viņu identitātes noteikšanā; [Am. 31]
   df) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas Direktīvas 2013/32/ES 40. pantā minēto turpmāko starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi; [Am. 32]
   dg) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas pārskata perioda beigās ir aizturētas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/33/ES(14), šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā minētās personas ir aizturētas, un aizturēšanas iemesla; [Am. 33]
   dh) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām ir pieņemts administratīvs vai tiesas nolēmums vai akts, ar kuru ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES; [Am. 34]
   di) personu skaitu, kas ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar kuru ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES, šo skaitu sadalot pēc alternatīvu veidiem šādi:
   i) ziņošana;
   ii) finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;
   iii) pienākums nepamest noteiktu vietu;
   iv) citi apcietināšanas alternatīvu veidi; [Am. 35]
   dj) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un par kurām ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar kuru ir uzdots pārskata perioda beigās piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2013/33/ES, šo skaitu sadalot tā mēneša griezumā, kurā attiecībā uz šīm personām tika pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, un to sīkāk sadalot pēc šādām alternatīvām:
   i) ziņošana;
   ii) finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;
   iii) pienākums nepamest noteiktu vietu;
   iv) citi apcietināšanas alternatīvu veidi; [Am. 36]
   dk) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un attiecībā uz kurām ir veikta vecuma novērtēšana; [Am. 37]
   dl) par pieteikumu iesniedzēju vecuma novērtējumiem pieņemto lēmumu skaitu, to sadalot šādi:
   i) novērtējumi ar konstatējumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir nepilngadīgs;
   ii) novērtējumi ar konstatējumu, ka pieteikuma iesniedzējs ir pilngadīgs;
   iii) nepilnīgi vai pārtraukti novērtējumi; [Am. 38]
   dm) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas ir identificētas kā tādas, kam ir vajadzīgas īpašas procesuālas garantijas, saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 24. pantu vai kā pieteikumu iesniedzēji ar īpašām uzņemšanas vajadzībām Direktīvas 2013/33/ES 2. panta k) punkta izpratnē; [Am. 39]
   dn) personu skaitu, kas pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kuras ir izmantojušas Direktīvas 2013/32/ES 20. pantā paredzēto bezmaksas juridisko palīdzību, šo skaitu sadalot pēc pirmās un otrās instances procesiem; [Am. 40]
   do) personu skaitu, kas pārskata perioda beigās ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu vai ir iekļautas minētajā pieteikumā kā ģimenes locekļi un kas saskaņā ar Direktīvas 2013/33/ES 17. pantu ir izmantojušas uzņemšanas materiālos nosacījumus, ar kuriem pieteikuma iesniedzējiem nodrošina pienācīgu dzīves līmeni; [Am. 41]
   dp) personu skaitu, kas pārskata periodā vārdā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu kā nepilngadīgie bez pavadības un kurām ir iecelti pārstāvji saskaņā ar Direktīvas 2013/32/ES 25. pantu; [Am. 42]
   dq) personu skaitu, kuras pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un kuras ir atzītas par nepilngadīgajiem bez pavadības, un kurām ir piešķirta piekļuve izglītības sistēmai saskaņā ar Direktīvas 2013/33/ES 14. pantu; [Am. 43]
   dr) personu skaitu, kuras pārskata periodā ir iesniegušas starptautiskās aizsardzības pieteikumu un kuras ir atzītas par nepilngadīgajiem bez pavadības, kā arī ir izvietotas saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 31. panta 3. punktu, šo skaitu sadalot pēc izvietošanas iemesliem; [Am. 44]
   ds) vidējo nepilngadīgo bez pavadības skaitu uz vienu aizbildni pārskata periodā.”;[Am. 45]

"

b)  panta 1. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

“Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma dzimtes un pēc attiecīgo personu pilsonībasvalstspiederības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Tā attiecas uz viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata mēneša beigām. Pirmais pārskata mēnesis ir 2020. gada janvāris.”; [Am. 46]

"

ba)  panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

a) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemts pirmās instances lēmums noraidīt starptautiskās aizsardzības pieteikumu, ko ir pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, šo skaitu sadalot šādi:

   i) lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem, tos sīkāk sadalot pēc nepieņemamības iemesla;
   ii) lēmumi, ar ko pieteikumus noraida kā nepamatotus;
   iii) lēmumi, ar ko pieteikumus parastajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc noraidīšanas iemesla;
   iv) lēmumi, ar ko pieteikumus paātrinātajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc paātrinātās procedūras iemesla un noraidīšanas iemesla;
   v) lēmumi, ar ko pieteikumus noraida tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs var izmantot aizsardzību savā izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 8. pantu;”; [Am. 47]

"

bb)  panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”; [Am. 48]

"

bc)  panta 2. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot alternatīvās aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”; [Am. 49]

"

bd)  panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“ea) personu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts pirmās instances lēmums pasliktināt vai atteikt uzņemšanas materiālos nosacījumus, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, šo skaitu sadalot pēc lēmuma veida, pasliktināšanas vai atteikšanas ilguma un pamata.” ;[Am. 50]

"

c)  panta 2. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

“Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma dzimtes un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martam.

Šos statistikas datus sadala sīkāk lēmumos, kas ir pieņemti pēc personīgas intervijas, un lēmumos, kas ir pieņemti bez personīgas intervijas. Statistiku par lēmumiem, kas ir pieņemti pēc personiskās intervijas veikšanas, sadala sīkāk personiskās intervijās, kurās pieteikuma iesniedzējs izmantoja tulka pakalpojumus, un personiskās intervijās, kurās pieteikuma iesniedzējs tulka pakalpojumus neizmantoja.’; [Am. 51]

"

d)  panta 3. punkta a) apakšpunktu svītro;

da)  panta 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

b) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi atteikt starptautiskās aizsardzības pieteikumus, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes saskaņā ar apelācijas vai pārskatīšanas procedūru, šo skaitu sadalot šādi:

   i) lēmumi, ar ko pieteikumus atzīst par nepieņemamiem, tos sīkāk sadalot pēc nepieņemamības iemesla;
   ii) lēmumi, ar ko pieteikumus noraida kā nepamatotus;
   iii) lēmumi, ar ko pieteikumus parastajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc noraidīšanas iemesla;
   iv) lēmumi, ar ko pieteikumus paātrinātajā procedūrā noraida kā acīmredzami nepamatotus, tos sīkāk sadalot pēc paātrinātās procedūras iemesla un noraidīšanas iemesla;
   v) lēmumi, ar ko pieteikumus noraida tādēļ, ka pieteikuma iesniedzējs var izmantot aizsardzību savā izcelsmes valstī saskaņā ar Direktīvas 2011/95/ES 8. pantu;”; [Am. 52]

"

db)  panta 3. punkta c) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“c) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot bēgļa statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”; [Am. 53]

"

dc)  panta 3. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“d) personu skaitu, par kurām pārskata periodā pieņemti galīgie lēmumi piešķirt, atsaukt, izbeigt vai noraidīt lūgumu atjaunot alternatīvās aizsardzības statusu, ko pieņēmušas administratīvās vai tiesu iestādes, pamatojoties uz statusa zaudēšanu, izslēgšanu vai citiem iemesliem; lēmumus par statusa zaudēšanu vai izslēgšanu sadala sīkāk pēc konkrētā statusa zaudēšanas vai izslēgšanas iemesla;”; [Am. 54]

"

dd)  panta 3. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“ga) personu skaitu, par kurām administratīvās vai tiesu iestādes pārskata periodā pieņēmušas galīgos lēmumus pasliktināt vai atteikt uzņemšanas materiālos nosacījumus, šo skaitu sadalot pēc lēmuma veida, pasliktināšanas vai atteikšanas ilguma un pamata.”; [Am. 55]

"

e)  panta 3. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

“Statistiku b), c), d), e), f) un g) apakšpunktā sadala pēc vecuma un dzimuma dzimtes un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepavadītiem nepilngadīgajiem. Turklāt attiecībā uz g) apakšpunktu statistiku sadala pēc pastāvīgās dzīvesvietas valsts un pēc patvēruma lēmuma veida. Tā attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.”; [Am. 56]

"

ea)  pantā iekļauj šādu punktu:"

“3.a Dalībvalstis Komisijai (Eurostat) sniedz statistiku par apelācijas procesu ilgumu, izteiktu kalendārās dienās, sākot ar apelācijas sūdzības iesniegšanas dienu, līdz dienai, kad apelācijas lietā tiek pieņemts pirmās instances lēmums.”; [Am. 57]

"

f)  panta 4. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“d) to pārvietošanas gadījumu skaits, kuru pamatā ir c) un h) apakšpunktā minētie lēmumi;”;

"

g)  panta 4. punktā pievieno šādu f), g) un h) apakšpunktu:"

“f) atkārtotas izskatīšanas pieprasījumu skaits, kuros izteikta prasība uzņemt atpakaļ patvēruma meklētāju un uzņemties atbildību par viņu;

   g) noteikumi, ar kuriem ir pamatoti f) apakšpunktā minētie pieprasījumi;
   h) lēmumi, kuri pieņemti, atbildot uz f) apakšpunktā minētajiem pieprasījumiem.”;

"

h)  panta 4. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu:"

Šo statistiku sadala pēc vecuma un dzimuma un pēc attiecīgo personu pilsonības, un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Šī statistika attiecas uz viena kalendārā gada mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) trīs mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads periods ir 2020. gadsgada janvāris.”; [Am. 58]

"

ha)  pantam pievieno šādu punktu:"

“4.a Statistiku, kas ir minēta 1.–4. punktā, sadala pēc pieteikuma iesniegšanas mēneša.”; [Am. 59]

"

(1a)  regulas 5. pantu groza šādi:

a)  panta virsrakstu aizstāj ar šādu:"

“Statistika par neatbilstīgas iebraukšanas un uzturēšanās novēršanu”;[Am. 60]

"

b)  panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“a) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kam atteikta ieceļošana dalībvalsts teritorijā uz ārējās robežas, šo skaitu sadalot pēc vecuma, dzimtes un valstspiederības;”; [Am. 61]

"

c)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“b) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas neatbilstīgi uzturas dalībvalsts teritorijā saskaņā ar valsts imigrācijas likumiem.”; [Am. 62]

"

d)  panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:"

“Statistikas datus, kas minēti b) apakšpunktā, sadala pēc vecuma un dzimtes, pēc attiecīgo personu valstspiederības, viņu aizturēšanas pamatojuma un vietas.”; [Am. 63]

"

2)  regulas 6. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Dalībvalstis iesniedz Komisijai (Eurostat) statistiku par:

   -a) pirmās uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, ko ir iesnieguši trešo valstu valstspiederīgie, šo skaitu sadalot pēc pilsonības, atļaujas pieprasījuma iemesla, vecuma un dzimtes; [Am. 64]
   -aa) noraidīto pirmās uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, ko ir iesnieguši trešo valstu valstspiederīgie, šo skaitu sadalot pēc pilsonības, atļaujas prasīšanas iemesla, vecuma un dzimtes; [Am. 65]
   -ab) pārskata periodā noraidīto uzturēšanās atļaujas pieteikumu skaitu, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, šo skaitu sadalot pēc valstspiederības, atļaujas atteikšanas iemesla, vecuma un dzimtes; [Am. 66]
   a) uzturēšanās atļauju skaitu, kas izsniegtas trešo valstu valstspiederīgajiem, sadalītu šādi:
   i) atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un ar kurām pirmo reizi atļauj personai uzturēties valstī, un kas sadalītas pēc pilsonībasvalstspiederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumadzimtes; [Am. 67]
   ii) atļaujas, kas izsniegtas pārskata perioda laikā un piešķirtas personai, nomainot imigrācijas statusu vai uzturēšanās iemeslus, un kas sadalītas pēc pilsonībasvalstspiederības, pēc pamatojuma atļaujas piešķiršanai, pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumadzimtes; [Am. 68]
   iii) pārskata perioda beigās spēkā esošās atļaujas (to izsniegto atļauju skaits, kuras nav atsauktas un nederīgas ar notecējušiem termiņiem), un kas sadalītas pēc pilsonībasvalstspiederības, atļaujas izsniegšanas pamatojuma un pēc atļaujas derīguma termiņa, pēc vecuma un pēc dzimumadzimtes; [Gr. 69]
   b) par pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pārskata perioda beigās, kas sadalīts pēc pilsonībasvalstspiederības, pēc ilgtermiņa statusa veida, pēc vecuma un pēc dzimumadzimtes.”; [Gr. 70]

Šā punkta -a), -aa) and a) apakšpunktā prasītajā statistikā ģimenes iemeslu dēļ piešķirtās atļaujas sadala sīkāk pēc iemesla un pēc trešās valsts valstspiederīgā apgādnieka statusa.”; [Gr. 71]

"

b)  panta 3. punktu aizstāj ar šādu:"

“Šā panta 1. punktā minētā statistika attiecas uz viena kalendārā gada pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) sešu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām. Pirmais pārskata gads ir 2020. gads.”;

"

3)  regulas 7. pantu groza šādi:

-a)  panta 1. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

“a) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas dalībvalstī atrodas neatbilstoši un par kuriem ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko paziņo vai deklarē, ka viņu uzturēšanās ir neatbilstoša un ka viņiem jāatstāj dalībvalsts teritorija, sniedzot šo datu sadalījumu pēc minēto personu valstspiederības un lēmuma pamatojumiem;”; [Gr. 72]

"

-aa)  panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:"

“aa) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kas ir minēti šā punkta a) apakšpunktā un par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts par ieceļošanas aizliegumu, kas ir paredzēts Direktīvas 2008/115/EK 11. pantā, šo skaitu sadalot pēc attiecīgo personu valstspiederības;”; [Gr. 73]

"

-ab)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ab) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK;”; [Gr. 74]

"

-ac)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ac) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdota viņu aizturēšana saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā minētie trešo valstu valstspiederīgie ir aizturēti;”; [Gr. 75]

"

-ad)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ad) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc alternatīvas veida šādi:

   i) ziņošana;
   ii) finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;
   iii) pienākums nepamest noteiktu vietu;
   iv) citi apcietināšanas alternatīvu veidi;”; [Gr. 76]

"

-ae)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“ae) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata perioda beigās ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, ar ko ir uzdots piemērot alternatīvu aizturēšanai saskaņā ar Direktīvu 2008/115/EK, šo skaitu sadalot pēc mēneša, kurā attiecībā uz minētajām personām tika pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, un to sīkāk sadalot pēc alternatīvu veida:

   i) ziņošana;
   ii) finansiāla nodrošinājuma iemaksāšana;
   iii) pienākums nepamest noteiktu vietu;
   iv) citi apcietināšanas alternatīvu veidi;”; [Gr. 77]

"

-af)  panta 1. punktā iekļauj šādu apakšpunktu:"

“af) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, par kuriem pārskata periodā ir pieņemts lēmums atlikt viņu izraidīšanu saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 9. pantu, šo skaitu sadalot pēc atlikšanas iemesla un attiecīgo personu valstspiederības;”; [Gr. 78]

"

-ag)  panta 1. punktā iekļauj šādu tekstu:"

“ag) trešo valstu valstspiederīgo ģimeņu skaitu, par kurām pārskata periodā ir pieņemts administratīvs vai tiesu lēmums vai akts, ar ko ir uzdots tās turēt apsardzībā, un kuras ir sākušas tiesu pārskatīšanas procesu saskaņā ar Direktīvas 2008/115/EK 15. panta 2. punktu;”; [Gr. 79]

"

a)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:"

b) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri faktiski ir atstājuši dalībvalsts teritoriju pēc administratīva vai tiesas lēmuma vai akta, kā minēts a) apakšpunktā, sniedzot sadalījumu šo skaitu sadalot pēc atgriezto personu pilsonības, pēc atgriešanas un saņemtās palīdzības veida un pēc galamērķa valsts, un to sīkāk sadalot pēc trešo valstu valstspiederīgo atgriešanām uz izcelsmes valsti.”; [Gr. 80]

"

aa)  panta 1. punktā pievieno šādu apakšpunktu:"

“ba) trešo valstu valstspiederīgo skaitu, kuri ir pametuši dalībvalsts teritoriju pēc tam, kad ir pieņemts administratīvs vai tiesas lēmums vai akts, šo skaitu sadalot pēc lēmuma vai akta veida:

   i) saskaņā ar oficiālu Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumu;
   ii) saskaņā ar neoficiālu Savienības atpakaļuzņemšanas nolīgumu;
   iii) saskaņā ar dalībvalsts atpakaļuzņemšanas nolīgumu;

Šo statistiku sadala sīkāk pēc galamērķa valsts un attiecīgās personas valstspiederības.” [Gr. 81]

"

b)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Šā panta 1. punktā minētā statistika minēto statistiku sadala pēc attiecīgās personas vecuma un dzimuma un pēc nepilngadīgajiem bez pavadības. Tā attiecas uz trīs kalendāro mēnešu viena kalendārā mēneša pārskata periodiem, un to iesniedz Komisijai (Eurostat) divu mēnešu nedēļu laikā pēc pārskata perioda beigām. Pirmais pārskata periods ir no 2020. gada janvāra līdz martamjanvāris.”; [Gr. 82]

"

4)  regulas 8. pantu svītro;

(4.a  ) regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Dalībvalstis ziņo Komisijai (Eurostat) par izmantotajiem datu avotiem, šo avotu izvēles iemesliem, izvēlēto datu avotu ietekmi uz statistikas kvalitāti, mehānismiem, kas tiek izmantoti personas datu aizsardzības nodrošināšanai, un izmantotajām statistiskā novērtējuma metodēm, kā arī regulāri informē Komisiju (Eurostat) par turpmākajām izmaiņām.”; [Gr. 83]

"

(4.b)  regulā iekļauj šādu pantu:"

“9.a pants

Deleģētie akti

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, ar ko groza 2. panta 1. punktā noteiktās definīcijas.

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 10.a pantu, ar ko groza šo regulu,

   a) nosakot dzimšanas valsts grupu, iepriekšējās un nākamās parastās dzīvesvietas valsts grupu un valstspiederības grupu kategorijas, kas ir paredzētas 3. panta 1. punktā;
   b) nosakot uzturēšanās atļauju izsniegšanas iemeslu kategorijas, kas ir paredzētas 6. panta 1. punkta a) apakšpunktā;
   c) nosakot papildu sadalījumus;
   d) paredzot noteikumus par precizitātes un kvalitātes standartiem.”; [Gr. 84]

"

5)  regulas 10. pantu groza šādi:

a)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Komisija ir pilnvarota pieņemt pieņem īstenošanas aktus, lai precizētu sadalījumus saskaņā ar 4., 5., 6. un 7. pantu un lai paredzētu noteikumus attiecībā uz piemērotiem formātiem datu nosūtīšanaikuros paredz noteikumus par piemērotiem formātiem datu nosūtīšanai, kā paredzēts 9. pantā. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 11. panta 2. punktā.”; [Gr. 85]

Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 11. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

"

b)  panta 2. punkta d) apakšpunktu punktu svītro. [Gr. 86]

(5a)  regulā iekļauj šādu pantu:"

“10.a pants

Deleģēšanas īstenošana

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.  Pilnvaras pieņemt 9.a pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no .. [šīs grozošās regulas spēkā stāšanās diena].

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 9.a pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.  Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts ir iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.  Saskaņā ar 9.a pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.”; [Gr. 87]

"

(5.b)  regulas 11. pantu groza šādi:

a)  panta virsrakstu aizstāj ar šādu:"

“Komitejas procedūra”; [Gr. 88]

"

b)  panta 1. punktu aizstāj ar šādu:"

“1. Komisijai palīdz Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kas ir izveidota ar Regulu (EK) Nr. 223/2009. Minētā komiteja ir uzskatāma par komiteju Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.”; [Gr. 89]

"

c)  panta 2. punktu aizstāj ar šādu:"

“2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. un 10. pantu, ievērojot minētās regulas 11. panta noteikumus.”; [Gr. 90]

"

d)  panta 3. punktu svītro. [Gr. 91]

2. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas (EK) Nr. 862/2007 4. panta 1. un 2. punktu un 7. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 2. punktu piemēro no 2020. gada 1. marta.

Regulas (EK) Nr. 862/2007 4. panta 3. un 4. punktu un 6. panta 1. un 3. punktu piemēro no 2020. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2019. gada 16. aprīļa nostāja.
(2)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 862/2007 (2007. gada 11. jūlijs) par Kopienas statistiku attiecībā uz migrāciju un starptautisko aizsardzību, kā arī lai atceltu Padomes Regulu (EEK) Nr. 311/76 attiecībā uz statistikas vākšanu par ārvalstu darba ņēmējiem (OV L 199, 31.7.2007., 23. lpp.).
(3)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).
(4) Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 516/2014 (2014. gada 16. aprīlis), ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, groza Padomes Lēmumu 2008/381/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumus Nr. 573/2007/EK un Nr. 575/2007/EK un Padomes Lēmumu 2007/435/EK (OV L 150, 20.5.2014., 168. lpp.).
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).
(6)Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).
(7) OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.
(8) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/95/ES (2011. gada 13. decembris) par standartiem, lai trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kvalificētu kā starptautiskās aizsardzības saņēmējus, par bēgļu vai personu, kas tiesīgas saņemt alternatīvo aizsardzību, vienotu statusu, un par piešķirtās aizsardzības saturu (OV L 337, 20.12.2011., 9. lpp.).
(9) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.).
(10) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/399 (2016. gada 9. marts) par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (OV L 77, 23.3.2016., 1. lpp.).
(11) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/115/EK (2008. gada 16. decembris) par kopīgiem standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (OV L 348, 24.12.2008., 98. lpp.).
(12) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/32/ES (2013. gada 26. jūnijs) par kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai (OV L 180, 29.6.2013., 60. lpp.).
(13) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 603/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas Eurodac izveidi, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) Nr. 604/2013, ar ko paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar Eurodac datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (OV L 180, 29.6.2013., 1. lpp.);
(14) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/33/ES (2013. gada 26. jūnijs), ar ko nosaka standartus starptautiskās aizsardzības pieteikuma iesniedzēju uzņemšanai, (OV L 180, 29.6.2013., 96. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2020. gada 29. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika