Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0154(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0395/2018

Ingediende teksten :

A8-0395/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0359

Aangenomen teksten
PDF 213kWORD 57k
Dinsdag 16 april 2019 - Straatsburg Definitieve uitgave
Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 april 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0307),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 338, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0182/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het standpunt in de vorm van amendementen van de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A8-0395/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) .../... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming
P8_TC1-COD(2018)0154

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 338, lid 1,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  In Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad(2) wordt een gemeenschappelijk en vergelijkbaar juridisch kader vastgesteld voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming.

(2)  Om tegemoet te komen aan nieuwe behoeften binnen de Unie aan statistieken over asiel migratie en beheerde migratie internationale bescherming en aangezien de kenmerken van migratie en hun facetten de migratiebewegingen snel veranderen, bestaat een behoefte aan een kader dat het toelaat om snel te reageren op veranderende behoeften op het gebied van statistieken over asiel migratie en beheerde migratie internationale bescherming. [Am. 1]

(2 bis)  Aangezien de aard van de huidige migratiestromen divers is en voortdurend verandert, zijn uitgebreide en vergelijkbare, naar gender uitgesplitste statistische gegevens over de migrantenbevolking nodig om de realiteit van de situatie te kunnen begrijpen, om kwetsbaarheden en ongelijkheden vast te kunnen stellen en om beleidsmakers te kunnen voorzien van betrouwbare gegevens en informatie voor de ontwikkeling van toekomstig overheidsbeleid. [Am. 2]

(3)  Om de Unie te ondersteunen bij het doeltreffend reageren op de problemen die migratie stelt, en bij het ontwikkelen van genderbewuste en op de mensenrechten gebaseerde beleidsmaatregelen, is er behoefte aan gegevens over asiel migratie en beheerde migratie internationale bescherming over perioden korter dan een jaar. [Am. 3]

(4)  Statistieken over asiel migratie en beheerde migratie internationale bescherming zijn van fundamenteel belang voor de bestudering, vaststelling en evaluatie van een groot aantal beleidsdomeinen, en vooral om te reageren op de binnenkomst van personen die bescherming in Europa zoeken, zodat de best mogelijke oplossingen kunnen worden geboden. [Am. 4]

(4 bis)  Tevens zijn statistieken over migratie en internationale bescherming van fundamenteel belang om een overzicht te hebben van de migratiebewegingen binnen de Unie en de lidstaten toe te laten het Unierecht goed toe te passen, met inachtneming van de grondrechten, zoals opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (het “Handvest”) en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. [Am. 5]

(4 ter)  Personen die op grond van hun gender worden vervolgd, kunnen om internationale bescherming verzoeken en deze krijgen. De statistische instanties van de lidstaten en van de Unie moeten statistieken verzamelen over verzoeken om internationale bescherming op grond van gendergerelateerde kwesties, met inbegrip van gendergerelateerd geweld. [Am. 6]

(5)  Om de kwaliteit, en vooral de vergelijkbaarheid, van de door de lidstaten verschafte gegevens te garanderen en om op Unieniveau betrouwbare overzichten op te stellen, moeten de gebruikte gegevens op dezelfde begrippen worden gebaseerd en dezelfde referentiedatum of -periode betreffen.

(6)  De verstrekte gegevens over asiel migratie en beheerde migratie internationale bescherming moeten overeenstemmen met de overeenkomstig Verordening (EG) nr. 862/2007 verkregen relevante informatie.

(7)  Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad(3) biedt een referentiekader voor Europese statistieken over migratie en internationale bescherming. Het vereist vooral inachtneming van de beginselen van professionele onafhankelijkheid, onpartijdigheid, objectiviteit, betrouwbaarheid, statistische geheimhouding en kosteneffectiviteit.

(8)  Bij de ontwikkeling, productie en verspreiding van Europese statistieken moeten de nationale en Europese bureaus voor de statistiek, en, indien van toepassing, andere relevante nationale en regionale instanties, rekening houden met de beginselen van de praktijkcode Europese statistieken, zoals herzien en bijgewerkt door het Comité voor het Europees statistisch systeem op 28 september 2011.

(9)  Daar de doelstelling van deze verordening, te weten het herzien en aanvullen van de bestaande gemeenschappelijke voorschriften voor het verzamelen en het opstellen van Europese statistieken over migratie en internationale bescherming, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt, maar vanwege harmonisatie en vergelijkbaarheid beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(9 bis)  Om de doelstellingen van Verordening (EG) nr. 862/2007 te verwezenlijken, moeten voldoende financiële middelen worden toegewezen voor de verzameling, analyse en verspreiding van hoogwaardige nationale en statistieken en statistieken van de Unie over migratie en internationale bescherming, met name door ondersteuning van acties op dat gebied overeenkomstig Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad(4). [Am. 7]

(10)  Deze verordening garandeert het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens, die zijn , het recht op non-discriminatie en het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen, zoals neergelegd in de artikelen 7 , 8, 21 en 8 23 van het Handvest en in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad(5). [Am. 8]

(10 bis)  Door naar gender uitgesplitste gegevens te verzamelen, kunnen de specifieke kwetsbaarheden en capaciteiten van vrouwen en mannen in kaart worden gebracht en worden geanalyseerd, waardoor kloven en ongelijkheden aan het licht komen. Dankzij genderresponsieve gegevens op het gebied van migratie kan gelijkheid worden bevorderd en kunnen kansarme groepen meer mogelijkheden krijgen. Er moet in migratiestatistieken ook rekening worden gehouden met variabelen zoals genderidentiteit en seksuele geaardheid wanneer gegevens worden verzameld over de ervaringen van personen die tot de LGBTQI+-gemeenschap behoren en over ongelijkheden in migratie- en asielprocedures. [Am. 9]

(11)  Om uniforme voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 862/2007 moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met de specificatie van uitsplitsingen. Die vastlegging van regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens. Deze bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(6). [Am. 10]

(11 bis)  Teneinde Verordening (EG) nr. 862/2007 aan te passen aan de technologische en economische ontwikkelingen moet aan de Commissie overeenkomstig artikel 290 VWEU de bevoegdheid worden overgedragen handelingen vast te stellen om bepaalde definities in Verordening (EG) nr. 862/2007 te actualiseren en de verordening aan te vullen, om het groeperen van gegevens en verdere uitsplitsingen te bepalen en de regels inzake nauwkeurigheids- en kwaliteitsnormen vast te stellen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen gebeuren in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven(7). Met name om te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen. [Am. 11]

(11 ter)  Voor een doeltreffend toezicht op de toepassing van Verordening (EG) nr. 862/2007 moeten regelmatig evaluaties worden verricht. De Commissie moet de op grond van Verordening (EG) nr. 862/2007 opgestelde statistieken, hun kwaliteit en tijdige toezending ten behoeve van verslagen aan het Europees Parlement en de Raad grondig evalueren. Er moet nauw overleg worden gepleegd met alle instanties die asielgegevens verzamelen, waaronder VN-organisaties en andere relevante internationale en niet-gouvernementele organisaties. [Am. 12]

(12)  Verordening (EG) nr. 862/2007 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)  Het Comité voor het Europees statistisch systeem is geraadpleegd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 862/2007 wordt als volgt gewijzigd:

-1)  In artikel 1 wordt punt c) vervangen door:"

"c) de administratieve en gerechtelijke procedures in de lidstaten met betrekking tot immigratie, de verlening van verblijfsvergunningen, staatsburgerschap, asiel en andere vormen van internationale bescherming, irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf en terugkeer."; [Am. 13]

"

-1 bis)  Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)  in lid 1 wordt punt j) vervangen door:"

“j) "verzoek om internationale bescherming": een verzoek om internationale bescherming zoals gedefinieerd in artikel 2, onder h), van Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad(8);”; [Am. 14]

"

b)  in lid 1 wordt punt k) vervangen door:"

"k) "vluchtelingenstatus": vluchtelingenstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder e), van Richtlijn 2011/95/EU;"; [Am. 15]

"

c)  in lid 1 wordt punt l) vervangen door:"

"l) "subsidiairebeschermingsstatus": subsidiairebeschermingsstatus zoals gedefinieerd in artikel 2, onder g), van Richtlijn 2011/95/EU;"; [Am. 16]

"

d)  lid 1, wordt punt m) vervangen door:"

"m) "gezinsleden": gezinsleden in de zin van artikel 2, onder g), van Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad(9);"; [Am. 17]

"

e)  in lid 1 wordt punt o) vervangen door:"

"o "niet-begeleide minderjarigen": niet-begeleide minderjarigen zoals gedefinieerd in artikel 2, onder l), van Richtlijn 2011/95/EU;"; [Am. 18]

"

f)  lid 1 wordt punt p) vervangen door:"

"p) "buitengrenzen": buitengrenzen zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad(10);"; [Am. 19]

"

g)  in lid 1 wordt punt q) vervangen door:"

"q) "onderdanen van derde landen aan wie de toegang wordt ontzegd": onderdanen van derde landen aan wie aan de buitengrenzen de toegang wordt ontzegd omdat zij niet voldoen aan alle toegangsvoorwaarden, zoals vastgesteld in artikel 6, punt 1, van Verordening (EU) 2016/399, en niet behoren tot de categorieën personen, genoemd in artikel 6, punt 5, van die verordening;"; [Am. 20]

"

h)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:"

"s bis) "verwijdering": verwijdering als bedoeld in artikel 3, lid 5, van Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad(11);”; [Am. 21]

"

i)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:"

"s ter) "vrijwillig vertrek": vrijwillig vertrek als omschreven in artikel 3, punt 8, van Richtlijn 2008/115/EG;"; [Am. 22]

"

j)  aan lid 1 wordt het volgende punt toegevoegd:"

"s quater) "ondersteund vrijwillig vertrek": vrijwillig vertrek als omschreven in artikel 3, punt 8, van Richtlijn 2008/115/EG, met ondersteuning op logistiek, financieel of materieel gebied."; [Am. 23]

"

k)  lid 3 wordt geschrapt. [Am. 24]

-1 ter)  Artikel 3 wordt vervangen door:"

"Artikel 3

Statistieken over internationale migratie, inwoners en de verwerving van staatsburgerschap

1.  De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over het aantal:

   a) immigranten naar het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:
   i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;
   ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;
   iii) groepen naar land van vorige gewone verblijfplaats naar leeftijd en gender;
   b) emigranten uit het grondgebied van de lidstaat, met de volgende uitsplitsingen:
   i) groepen naar staatsburgerschap;
   ii) naar leeftijd;
   iii) naar gender;
   iv) groepen naar landen van volgende gewone verblijfplaats;
   c) personen die hun gewone verblijfplaats aan het einde van de referentieperiode in de lidstaat hebben, met de volgende uitsplitsingen:
   i) groepen naar staatsburgerschap naar leeftijd en gender;
   ii) groepen naar geboorteland naar leeftijd en gender;
   d) personen die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat hebben en tijdens het referentiejaar het staatsburgerschap van de lidstaat hebben verworven en daarvoor staatsburger was van een andere lidstaat of een derde land of dat daarvoor staatloos waren, uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het vorige staatsburgerschap of de voorafgaande staatloosheid van de betrokken personen;
   d bis) personen die hun gewone verblijfplaats op het grondgebied van de lidstaat hebben en aan wie tijdens het referentiejaar een verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen is verleend, uitgesplitst naar leeftijd en gender.

2.  De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020."; [Am. 25]

"

1)  Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

-a)  in de eerste alinea van lid 1 wordt punt c) vervangen door:"

"c) verzoeken om internationale bescherming die tijdens de referentieperiode zijn ingetrokken, uitgesplitst naar soort intrekking;"; [Am. 26]

"

a)  in lid 1 worden de volgende punten toegevoegd:"

"d) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een door een gezinslid ingediend verzoek om internationale bescherming zijn inbegrepen en voor de eerste keer verzoeken om internationale bescherming;

   d bis) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en van wie de aanvragen zijn verwerkt volgens de versnelde procedure als bedoeld in artikel 31, lid 8, van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad(12); [Am. 27]
   d ter) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en van wie de verzoeken zijn verwerkt volgens de grensprocedures als bedoeld in artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU; [Am. 28]
   d quater) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en die zijn uitgezonderd van de versnelde procedure of de grensprocedure, overeenkomstig artikel 24, lid 3, en artikel 25, lid 6, van Richtlijn 2013/32/EU; [Am. 29]
   d quinquies) personen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend zonder geregistreerd te zijn in Eurodac, als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en de Raad(13); [Am. 30]
   d sexies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en die in staat zijn bewijsstukken over te leggen die kunnen bijdragen tot de vaststelling van de identiteit; [Am. 31]
   d septies) personen die tijdens de referentieperiode een volgend verzoek om internationale bescherming hebben ingediend als bedoeld in artikel 40 van Richtlijn 2013/32/EU of in een door een gezinslid ingediend verzoek om internationale bescherming zijn inbegrepen; [Am. 32]
   d octies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en die in bewaring worden gehouden overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad(14) aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar maand waarin die personen in bewaring zijn gesteld en de redenen voor de bewaring; [Am. 33]
   d novies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een bevel tot bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU; [Am. 34]
   d decies) personen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU, tijdens de referentieperiode, als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:
   i) rapportering:
   ii) stellen van een borgsom;
   iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;
   iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring; [Am. 35]
   d undecies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en het onderwerp vormden van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2013/33/EU, aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar de maand waarin het administratieve of juridische besluit of de handeling tegen deze personen was afgegeven, en verder als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:
   i) rapportering;
   ii) stellen van een borgsom;
   iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;
   iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring; [Am. 36]
   d duodecies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend en van wie een leeftijdsbepaling is verricht; [Am. 37]
   d terdecies) besluiten inzake leeftijdsbepalingen van verzoekers, uitgesplitst als volgt:
   i) bepalingen met als resultaat dat de verzoeker minderjarig is;
   ii) bepalingen met als resultaat dat de verzoeker meerderjarig is;
   iii) bepalingen zonder resultaat of niet afgeronde bepalingen; [Am. 38]
   d quaterdecies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en waarvan is geconstateerd dat zij bijzondere procedurele waarborgen behoeven overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 2013/32/EU, of dat zij bijzondere opvangbehoeften hebben als bedoeld in artikel 2, punt k), van Richtlijn 2013/33/EU; [Am. 39]
   d quindecies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en die kosteloze rechtsbijstand ontvangen overeenkomstig artikel 20 van Richtlijn 2013/32/EU, uitgesplitst naar procedures in eerste en tweede aanleg; [Am. 40]
   d sedecies) personen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend of in een dergelijk verzoek als gezinslid zijn inbegrepen en aan wie aan het einde van de referentieperiode materiële opvangvoorzieningen zijn toegekend die de verzoekers een waardige levensstandaard bieden, overeenkomstig artikel 17 van Richtlijn 2013/33/EU; [Am. 41]
   d septies decies) personen die een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend als niet-begeleide minderjarige voor wie tijdens de referentieperiode een vertegenwoordiger is aangesteld overeenkomstig artikel 25 van Richtlijn 2013/32/EU; [Am. 42]
   d octies decies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend en als niet-begeleide minderjarige zijn erkend en aan wie toegang tot het onderwijsstelsel is aangeboden op grond van artikel 14 van Richtlijn 2013/33/EU; [Am. 43]
   d novies decies) personen die tijdens de referentieperiode een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend en als niet-begeleide minderjarige zijn erkend en op grond van artikel 31 van Richtlijn 2011/95/EU is geplaatst, uitgesplitst naar reden voor de plaatsing; [Am. 44]
   d vicies) het gemiddelde aantal niet-begeleide minderjarigen per voogd tijdens de referentieperiode.”; [Am. 45]

"

b)  de laatste alinea van lid 1 wordt vervangen door:"

"Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalendermaand en de statistieken worden binnen twee maanden na het eind van de referentiemaand bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentiemaand is januari 2020."; [Am. 46]

"

b bis)  in lid 2 wordt punt a) vervangen door:"

"a) personen die het onderwerp vormen van beslissingen in eerste aanleg tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie tijdens de referentieperiode, uitgesplitst als volgt:

   i) beslissingen van niet-ontvankelijkheid, verder uitgesplitst naar reden voor de niet-ontvankelijkheid,
   ii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als ongegrond,
   iii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de reguliere procedure, verder uitgesplitst naar reden voor de afwijzing,
   iv) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de versnelde procedure, verder uitgesplitst naar reden voor toepassing van de versnelde procedure en voor de afwijzing,
   v) beslissingen tot afwijzing van verzoeken omdat de verzoeker in zijn land van herkomst binnenlandse bescherming kan genieten op grond van artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU;"; [Am. 47]

"

b ter)  in lid 2 wordt punt b) vervangen door:"

"b) personen die het onderwerp vormen van beslissingen in eerste aanleg, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de vluchtelingenstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd;"; [Am. 48]

"

b quater)  in lid 2 wordt punt c) vervangen door:"

"c) personen die het onderwerp vormen van beslissingen in eerste aanleg, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de subsidiairebeschermingsstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd;"; [Am. 49]

"

b quinquies)  in lid 2 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"(e bis) personen die het onderwerp vormen van beslissingen in eerste aanleg tot beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, uitgesplitst naar soort beslissing, duur van de beperking of intrekking en reden voor de beperking of intrekking."; [Am. 50]

"

c)  in lid 2 wordt de laatste alinea vervangen door:"

"Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt drie kalendermaanden en de statistieken worden binnen twee maanden na het einde van de referentieperiode aan de Commissie (Eurostat) verstrekt. De eerste referentieperiode loopt van januari tot en met maart 2020.

Deze statistieken worden verder uitgesplitst naar na een persoonlijk onderhoud genomen beslissingen en zonder persoonlijk onderhoud genomen beslissingen. Statistieken over na een persoonlijk onderhoud genomen beslissingen worden verder uitgesplitst naar persoonlijke onderhouden waarbij de verzoeker werd bijgestaan door een tolk en persoonlijke onderhouden waarbij de verzoeker niet werd bijgestaan door een tolk."; [Am. 51]

"

d)  in lid 3 wordt punt a) geschrapt.

d bis)  in lid 3 wordt punt b) vervangen door:"

"b) personen die het onderwerp vormen van definitieve beslissingen tot afwijzing van een verzoek om internationale bescherming, tijdens de referentieperiode door een administratieve of gerechtelijke instantie genomen in een beroeps- of herzieningsprocedure, als volgt uitgesplitst:

   i) beslissingen van niet-ontvankelijkheid, verder uitgesplitst naar reden voor de niet-ontvankelijkheid,
   ii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als ongegrond,
   iii) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de reguliere procedure, verder uitgesplitst naar reden voor de afwijzing,
   iv) beslissingen tot afwijzing van verzoeken als kennelijk ongegrond in de versnelde procedure, verder uitgesplitst naar reden voor toepassing van de versnelde procedure en voor de afwijzing,
   v) beslissingen tot afwijzing van verzoeken omdat de verzoeker in zijn land van herkomst binnenlandse bescherming kan genieten op grond van artikel 8 van Richtlijn 2011/95/EU;"; [Am. 52]

"

d ter)  in lid 3 wordt punt c) vervangen door:"

"c) personen die het onderwerp vormen van definitieve beslissingen, tijdens de referentieperiode genomen door administratieve of gerechtelijke instanties, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de vluchtelingenstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd;"; [Am. 53]

"

d quater)  in lid 3 wordt punt d) vervangen door:"

"d) personen die het onderwerp vormen van definitieve beslissingen, tijdens de referentieperiode genomen door administratieve of gerechtelijke instanties, tot verlening, intrekking, beëindiging of afwijzing van het verlengen van de subsidiairebeschermingsstatus op basis van beëindiging, uitsluiting of andere redenen; beslissingen inzake beëindiging of uitsluiting worden verder uitgesplitst naar de specifieke redenen waarop de beëindiging of uitsluiting zijn gebaseerd;"; [Am. 54]

"

d quinquies)  aan lid 3 wordt het volgende punt toegevoegd:"

"g bis) personen die het onderwerp vormen van definitieve beslissingen tot beperking of intrekking van materiële opvangvoorzieningen, tijdens de referentieperiode genomen door een administratieve of gerechtelijke instantie, uitgesplitst naar soort beslissing, duur van de beperking of intrekking en reden voor de beperking of intrekking."; [Am. 55]

"

e)  in lid 3 wordt de laatste alinea vervangen door:"

“De statistieken onder punten b), c), d) e), f) en g) worden uitgesplitst naar leeftijd en geslacht gender, naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. Bovendien worden de statistieken wat betreft punt g) per land van verblijf en per type asielbeslissing uitgesplitst. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.”; [Am. 56]

"

e bis)  het volgende lid wordt toegevoegd:"

"3 bis. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over de duur van de beroepsprocedures, in kalenderdagen, vanaf het tijdstip waarop het beroep wordt ingesteld tot het tijdstip waarop in eerste aanleg over het beroep wordt beslist."; [Am. 57]

"

f)  lid 4, onder d), wordt vervangen door:"

"d) het aantal overdrachten waartoe de onder c) en onder h) genoemde beslissingen hebben geleid;";

"

g)  aan lid 4 worden de volgende punten toegevoegd:"

"f) het aantal verzoeken tot heroverweging van terugname en overname van een asielzoeker;"

   g) de bepalingen waarop de onder f) genoemde verzoeken gebaseerd zijn;
   h) de beslissingen die ten aanzien van de onder f) genoemde verzoeken zijn genomen.";

"

h)  in lid 4 wordt de laatste alinea vervangen door:"

“Deze statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en naar niet-begeleide minderjarigen. De referentieperiode bedraagt een kalenderjaar kalendermaand en de statistieken worden binnen drie maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het De eerste referentiejaar referentieperiode is januari 2020.”; [Am. 58]

"

h bis)  het volgende lid wordt ingevoegd:"

"4 bis. De in lid 1 tot 4 bedoelde statistische gegevens worden uitgesplitst naar maand van indiening van het verzoek."; [Am. 59]

"

1 bis)  Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a)  de titel wordt vervangen door:"

“Statistieken over de preventie van irreguliere binnenkomst en irregulier verblijf”; [Am. 60]

"

b)  in lid 1 wordt punt a) vervangen door de volgende tekst:"

“a) onderdanen van derde landen aan wie toegang tot het grondgebied van de lidstaat aan de buitengrens is geweigerd, uitgesplitst naar leeftijd, gender en staatsburgerschap;"; [Am. 61]

"

c)  in lid 1 wordt punt b) vervangen door:"

"b) onderdanen van derde landen die op grond van de nationale immigratiewetgeving irregulier op het grondgebied van de lidstaat verblijven."; [Am. 62]

"

d)  de derde alinea van lid 1 wordt vervangen door:"

“De onder b) bedoelde statistieken worden uitgesplitst naar leeftijd en gender, naar het staatsburgerschap en naar de redenen voor aanhouding en plaats van aanhouding van de betrokken personen.”; [Am. 63]

"

2)  Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:"

"1. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) statistieken over:

   -a) het aantal aanvragen voor eerste verblijfsvergunningen door onderdanen van derde landen, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de aanvraag van de vergunning, leeftijd en gender; [Am. 64]
   -a bis) het aantal afgewezen aanvragen voor eerste verblijfsvergunningen door onderdanen van derde landen, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de weigering, leeftijd en gender; [Am. 65]
   -a ter) het aantal gedurende de referentieperiode geweigerde aanvragen voor verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond, uitgesplitst naar staatsburgerschap, reden voor de weigering, leeftijd en gender; [Am. 66]
   a) het aantal verblijfsvergunningen dat aan onderdanen van derde landen werd verleend, met de volgende uitsplitsingen:
   i) gedurende de referentieperiode verleende eerste verblijfsvergunningen die de betrokkene toestemming geven in het land te verblijven, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht gender; [Am. 67]
   ii) gedurende de referentieperiode verleende verblijfsvergunningen bij wijziging van de immigratiestatus of verblijfsgrond van de betrokkene, uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht gender; [Am. 68]
   iii) aan het eind van de referentieperiode geldige verblijfsvergunningen (aantal verleende verblijfsvergunningen dat niet is ingetrokken of verlopen), uitgesplitst naar staatsburgerschap, verblijfsgrond en geldigheidsduur van de vergunning, leeftijd en geslacht gender; [Am. 69]
   b) het aantal langdurig ingezetenen aan het eind van de referentieperiode, uitgesplitst naar type langetermijnstatus, leeftijd en geslacht gender. [Am. 70]

Voor de in de punten -a), -a bis) en a) vereiste gegevens worden aanvragen om familieredenen verder uitgesplitst naar reden en status van de gezinshereniger van een onderdaan van een derde land.”; [Am. 71]

"

b)  lid 3 wordt vervangen door:"

"De in lid 1 bedoelde statistische gegevens hebben betrekking op referentieperioden van één kalenderjaar en worden binnen zes maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend. Het eerste referentiejaar is 2020.".

"

3)  Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

-a)  in lid 1 wordt punt a) vervangen door de volgende tekst:"

"a) het aantal onderdanen van derde landen van wie de irreguliere aanwezigheid op het grondgebied van de lidstaat is vastgesteld en die het onderwerp vormen van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling waarin wordt vastgesteld of verklaard dat hun verblijf irregulier is en waarin hen tot het verlaten van het grondgebied van de lidstaat wordt verplicht, uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de betrokken personen en de redenen voor de beslissing;"; [Am. 72]

"

-a bis)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a bis) het aantal onder a) van dit lid bedoelde onderdanen van derde landen dat het onderwerp vormde van een administratieve beslissing of handeling waarin een inreisverbod als bedoeld in artikel 11 van Richtlijn 2008/115/EG is opgelegd aan het einde van de referentieperiode, uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de betrokken personen;"; [Am. 73]

"

-a ter)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a ter) het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG ;"; [Am. 74]

"

-a quater)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a quater) het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar de maand waarin deze onderdanen van derde landen in detentie zijn geplaatst;"; [Am. 75]

"

-a quinquies)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a quinquies) het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel;

   i) rapportering;
   ii) stellen van een borgsom;
   iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;
   iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;"; [Am. 76]

"

-a sexies)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a sexies) het aantal onderdanen van derde landen dat aan het einde van de referentieperiode het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een alternatieve maatregel voor bewaring inhoudt overeenkomstig Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar de maand waarin hen deze administratieve of juridische maatregel is opgelegd en verder als volgt uitgesplitst naar soort alternatieve maatregel:

   i) rapportering;
   ii) stellen van een borgsom;
   iii) verplichting om op een bepaalde plaats te blijven;
   iv) ander soort alternatieve maatregel voor bewaring;"; [Am. 77]

"

-a septies)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a septies) het aantal onderdanen van derde landen dat tijdens de referentieperiode het onderwerp vormde van uitstel van verwijdering op grond van artikel 9 van Richtlijn 2008/115/EG, uitgesplitst naar reden voor het uitstel en het staatsburgerschap van de betrokken personen;"; [Am. 78]

"

-a octies)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"a octies) het aantal onderdanen van derde landen dat het onderwerp vormde van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling die een bevel tot bewaring inhoudt en dat een verzoek om rechterlijke toetsing hebben ingediend op grond van artikel 15, lid 2, van Richtlijn 2008/115/EG, tijdens de referentieperiode;"; [Am. 79]

"

a)  in lid 1 wordt punt b) vervangen door:"

"b) het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, zoals bedoeld onder a), uitgesplitst naar het staatsburgerschap van de teruggekeerde personen, het type terugkeer en ontvangen steun en het land van bestemming, verder uitgesplitst naar terugkeer naar het land van herkomst van de onderdaan van het derde land;"; [Am. 80]

"

a bis)  in lid 1 wordt het volgende punt ingevoegd:"

"b bis) het aantal onderdanen van derde landen dat het grondgebied van de lidstaat daadwerkelijk heeft verlaten als gevolg van een administratieve of gerechtelijke beslissing of handeling, als volgt uitgesplitst naar soort besluit of handeling:

   i) op grond van een formele overnameovereenkomst van de Unie;
   ii) op grond van een informele overnameovereenkomst van de Unie;
   iii) op grond van een nationale overnameovereenkomst.

Deze statistieken worden verder uitgesplitst naar het land van bestemming en naar het staatsburgerschap van de betrokken personen."; [Am. 81]

"

b)  lid 2 wordt vervangen door:"

"2. De referentieperiode voor de in lid 1 bedoelde statistieken bedraagt drie kalendermaanden worden uitgesplitst naar leeftijd en die statistieken gender van de betrokken persoon, en naar niet-begeleide minderjarigen. Zij hebben betrekking op referentieperiodes van een kalendermaand en worden binnen twee maanden weken na het eind van het de referentieperiode bij de Commissie (Eurostat) ingediend. De eerste referentieperiode loopt van is januari tot en met maart 2020."; [Am. 82]

"

4)  Artikel 8 wordt geschrapt.

4 bis)  In artikel 9 wordt lid 2 wordt vervangen door:"

"2. De lidstaten brengen aan de Commissie (Eurostat) verslag uit over de gebruikte gegevensbronnen, de redenen waarom voor deze bronnen werd gekozen, de gevolgen van deze keuze voor de kwaliteit van de statistieken, de gehanteerde mechanismen om het recht op bescherming van persoonsgegevens te eerbiedigen en de gebruikte ramingsmethoden en stellen de Commissie (Eurostat) op de hoogte van wijzigingen daarin.". [Am. 83]

"

4 ter)  het volgende artikel wordt ingevoegd:"

"Artikel 9bis

Gedelegeerde handelingen

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen vast te stellen om de definities in artikel 2, lid 1, te wijzigen.

De Commissie is bevoegd overeenkomstig artikel 10 bis gedelegeerde handelingen tot wijziging van deze verordening vast te stellen:

   a) ter definiëring van de categorieën groepen voor geboortelanden, groepen voor landen van vorige of volgende gewone verblijfplaats en groepen voor staatsburgerschap, zoals bepaald in artikel 3, lid 1;
   b) ter definiëring van de categorieën redenen voor verlening van verblijfsvergunningen, zoals bepaald in artikel 6, lid 1, onder a);
   c) ter definiëring van verdere uitsplitsingen;
   d) ter vaststelling van de regels inzake nauwkeurigheids- en kwaliteitsnormen.". [Am. 84]

"

5)  Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)  lid 1 wordt vervangen door:"

"1. De Commissie is bevoegd stelt uitvoeringshandelingen vast te stellen met als doel uitsplitsingen te specificeren in lijn met de artikelen 4, 5, 6 en 7 en om de regels inzake de gepaste formaten voor de toezending van gegevens overeenkomstig artikel 9 vast te stellen. Deze uitvoeringshandelingen worden vastgesteld overeenkomstig de in artikel 11, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure.”; [Am. 85]

Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 11, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld."

"

b)  In lid 2 wordt punt d) geschrapt. [Am. 86]

5 bis)  het volgende artikel wordt ingevoegd:"

"Artikel 10 bis

Uitoefening van de bevoegdheidsdelegatie

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van ... [datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening].

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 9 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door de lidstaten aangewezen deskundigen, en wel overeenkomstig de in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven vastgelegde beginselen.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 9 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van deze termijn de Commissie hebben medegedeeld voornemens te zijn om geen bezwaar te maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met twee maanden verlengd.". [Am. 87]

"

5 ter)  Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

a)  [Am. 88 : Niet van toepassing op de Nederlandse versie]

b)  lid 1 wordt vervangen door:"

“1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij Verordening (EG) nr. 223/2009 betreffende de Europese statistiek opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011."; [Am. 89]

"

c)  lid 2 wordt vervangen door:"

“2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 10 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing, met inachtneming van de bepalingen van artikel 11 van die verordening."; [Am. 90]

"

d)  lid 3 wordt geschrapt. [Am. 91]

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4, leden 1 en 2, en artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van Verordening (EG) nr. 862/2007 zijn van toepassing met ingang van 1 maart 2020.

Artikel 4, leden 3 en 4, en artikel 6, leden 1 en 3, van Verordening (EG) nr. 862/2007 zijn van toepassing met ingang van 1 juli 2020.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 16 april 2019.
(2)Verordening (EG) nr. 862/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 311/76 van de Raad betreffende de opstelling van statistieken over buitenlandse werknemers (PB L 199 van 31.7.2007, blz. 23).
(3)Verordening (EG) nr. 223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 betreffende de Europese statistiek en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1101/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toezending van onder de statistische geheimhoudingsplicht vallende gegevens aan het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen, Verordening (EG) nr. 322/97 van de Raad betreffende de communautaire statistiek en Besluit 89/382/EEG, Euratom van de Raad tot oprichting van een Comité statistisch programma van de Europese Gemeenschappen (PB L 87 van 31.3.2009, blz. 164).
(4) Verordening (EU) nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot oprichting van het Fonds voor asiel, migratie en integratie, tot wijziging van Beschikking 2008/381/EG van de Raad en tot intrekking van Beschikkingen nr. 573/2007/EG en nr. 575/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 2007/435/EG van de Raad (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 168).
(5) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad n 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(6)Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(7) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(8) Richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (PB L 337 van 20.12.2011, blz. 9).
(9) Verordening (EU) nr. 604/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 31).
(10) Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (PB L 77 van 23.3.2016, blz. 1).
(11) Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 98).
(12) Richtlijn 2013/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 60).
(13) Verordening (EU) nr. 603/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van Verordening (EU) nr. 604/2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend en betreffende verzoeken van rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en Europol om vergelijkingen van Eurodac-gegevens ten behoeve van rechtshandhaving, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1077/2011 tot oprichting van een Europees Agentschap voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht ( PB L 180 van 29.6.2013, blz. 1).
(14) Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96).

Laatst bijgewerkt op: 29 juli 2020Juridische mededeling - Privacybeleid