Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0154(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0395/2018

Texte depuse :

A8-0395/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.1

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0359

Texte adoptate
PDF 227kWORD 63k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
Statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0307),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0182/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și poziția sub formă de amendamente a Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0395/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) .../... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale
P8_TC1-COD(2018)0154

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului(2) stabilește un cadru legal comun și comparabil pentru statisticile europene din domeniul migrației și protecției internaționale.

(2)  Pentru a răspunde unor nevoi noi în Uniune în domeniul statisticilor privind azilul migrația și protecția internațională migrația aleasă și deoarece caracteristicile mișcărilor migratorii fenomenului migrației se schimbă rapid, este necesar un cadru care să permită un răspuns rapid la nevoile în schimbare în ceea ce privește statisticile privind azilul migrația și protecția internațională migrația aleasă. [AM 1]

(2a)  Dată fiind natura diversă și în permanentă schimbare a fluxurilor migratorii actuale, pentru a pute înțelege realitatea, pentru a identifica vulnerabilitățile și inegalitățile și pentru a oferi factorilor de decizie politică date și informații fiabile pentru elaborarea viitoarelor politici publice, sunt necesare date statistice cuprinzătoare și comparabile, defalcate în funcție de gen, cu privire la populația care migrează. [AM 2]

(3)  Pentru a sprijini Uniunea în efortul său de a răspunde în mod eficient eficace provocărilor reprezentate de migrație și de a elabora politici care au la bază integrarea dimensiunii de gen și drepturile omului, este necesară o frecvență subanuală a datelor privind azilul migrația și migrația aleasă protecția internațională. [AM 3]

(4)  Statisticile privind azilul migrația și migrația aleasă protecția internațională sunt fundamentale pentru studierea, definirea și evaluarea unui spectru larg de politici, în deosebi în ceea ce privește răspunsurile la sosirea persoanelor care solicită protecție în Europa pentru găsirea soluțiilor optime. [AM 4]

(4a)  Statisticile privind migrația și protecția internațională sunt esențiale pentru formarea unei imagini de ansamblu asupra mișcărilor migratorii din cadrul Europene și pentru a permite o aplicare adecvată a legislației Uniunii de către statele membre, cu respectarea drepturilor fundamentale, astfel cum sunt menționate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) și în Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. [AM 5]

(4b)  Persecuția din motive de gen constituie un motiv pentru a solicita și pentru a primi protecție internațională. Autoritățile statistice naționale și ale Uniunii ar trebui să colecteze statisticile privind cererile de protecție internațională bazate pe motive legate de gen, inclusiv pe violența de gen. [AM 6]

(5)  Pentru a asigura calitatea, în special comparabilitatea datelor furnizate de statele membre și pentru a permite redactarea unor sinteze fiabile la nivelul Uniunii, datele utilizate ar trebui să se bazeze pe aceleași concepte și să se refere la aceleași date sau perioade de referință.

(6)  Datele furnizate în materie de azil migrație și migrație aleasă protecție internațională ar trebui să fie în concordanță cu informațiile relevante colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 862/2007.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului(3) stabilește un cadru de referință pentru statisticile europene din domeniul migrației și protecției internaționale. În special, acesta impune respectarea principiilor de independență profesională, imparțialitate, obiectivitate, fiabilitate, confidențialitate statistică și eficiență a costurilor.

(8)  În cursul elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene, autoritățile naționale și europene în materie de statistică și, dacă este cazul, alte autorități naționale și regionale relevante ar trebui să țină seama de principiile stabilite în Codul de bune practici al statisticilor europene, astfel cum a fost revăzut și actualizat de către Comitetul Sistemului Statistic European la 28 septembrie 2011.

(9)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și revizuirea și completarea normelor comune existente pentru colectarea și compilarea unor statistici europene privind migrația și protecția internațională, nu poate fi realizat în mod suficient de statele membre acționând individual;, dar, din motive de armonizare și de comparabilitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, . În consecință, UE Uniunea poate adopta măsuri adecvate în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(9a)  Pentru a îndeplini obiectivele Regulamentului (CE) nr. 862/2007, ar trebui alocate resurse financiare suficiente pentru colectarea, analizarea și diseminarea unor statistici naționale și ale Uniunii de bună calitate privind migrația și protecția internațională, în special prin sprijinirea acțiunilor în acest sens în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(4). [AM 7]

(10)  Prezentul regulament garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie și la protecția datelor cu caracter personal, la nediscriminare și la egalitatea de gen, prevăzut la articolele 7, 8, 21 și 23 8 din Cartă și în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(5). [AM 8]

(10a)  Colectarea datelor defalcate în funcție de gen ar permite identificarea și analizarea vulnerabilităților și capacităților specifice ale femeilor și bărbaților, dezvăluind diferențe și inegalități. Datele privind migrația pe criterii de gen au potențialul de a promova o mai mare egalitate și de a oferi oportunități grupurilor dezavantajate. Statisticile privind migrația ar trebui să țină seama și de variabile precum identitatea de gen și orientarea sexuală în ceea ce privește colectarea datelor privind experiențele și inegalitățile cu care se confruntă persoanele LGBTQI+ în timpul migrației și al procedurilor de azil. [AM 9]

(11)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament Regulamentului (CE) nr. 862/2007, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește stabilirea normelor privind formatele adecvate pentru transmiterea de date. Respectivele vederea precizării dezagregărilor. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(6). [AM 10]

(11a)  În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 862/2007 la evoluțiile tehnologice și economice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în vederea modificării Regulamentului (CE) nr. 862/2007 pentru a actualiza anumite definiții și a completa dispozițiile sale, cu scopul de a stabili grupările de date și defalcările suplimentare, precum și normele privind standardele de acuratețe și de calitate. Este deosebit de important ca, în cadrul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(7). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor două instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. [AM 11]

(11b)  Monitorizarea efectivă a aplicării Regulamentului (CE) nr 862/2007 necesită evaluări periodice. Comisia ar trebui să evalueze în detaliu statisticile compilate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 862/2007, calitatea acestora și disponibilitatea lor în timp util în vederea depunerii rapoartelor pentru Parlamentul European și Consiliu. Ar trebui să se organizeze consultări strânse cu toți actorii implicați în colectarea datelor privind azilul, inclusiv cu agențiile Organizației Națiunilor Unite și cu alte organizații internaționale și neguvernamentale relevante. [AM 12]

(12)  Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 862/2007 ar trebui modificat în consecință.

(13)  A fost consultat Comitetul Sistemului Statistic European,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 862/2007 se modifică după cum urmează:

-1.  La articolul 1, litera (c) se înlocuiește cu următorul text: "

„(c) procedurile și procesele administrative și judiciare aplicate de statele membre în ceea ce privește imigrația, acordarea permisiunii de reședință, a cetățeniei, a azilului și a altor forme de protecție internațională, trecerea neautorizată a frontierei, șederea ilegală și returnarea.” [AM 13]

"

-1a.  Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)  la alineatul (1), litera (j) se înlocuiește cu următorul text:"

(j) „cerere de protecție internațională” înseamnă o cerere de protecție internațională astfel cum este definită la articolul 2 litera (h) din Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului(8);”; [AM 14]

"

(b)  la alineatul (1), litera (k) se înlocuiește cu următorul text:"

(k) „statut de refugiat” înseamnă statutul de refugiat în sensul definiției de la articolul 2 litera (e) din Directiva 2011/95/UE;”; [AM 15]

"

(c)  la alineatul (1), litera (l) se înlocuiește cu următorul text:"

„(l) „statut conferit de protecția subsidiară” înseamnă statutul conferit de protecția subsidiară în sensul definiției de la articolul 2 litera (g) din Directiva 2011/95/UE;”; [AM 16]

"

(d)  la alineatul (1), litera (m) se înlocuiește cu următorul text:"

„(m) „membri ai familiei” înseamnă membri ai familiei în sensul definiției de la articolul 2 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(9);”; [AM 17]

"

(e)  la alineatul (1), litera (o) se înlocuiește cu următorul text:"

„(o) „minor neînsoțit” înseamnă un minor neînsoțit în sensul definiției de la articolul 2 litera (l) din Directiva 2011/95/UE;”; [AM 18]

"

(f)  la alineatul (1), litera (p) se înlocuiește cu următorul text:"

„(p) „frontiere externe” înseamnă frontiere externe în sensul definiției de la articolul 2 punctul 2 din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului(10);”; [AM 19]

"

(g)  la alineatul (1), litera (q) se înlocuiește cu următorul text:"

„(q) «resortisanți ai unor țări terțe cărora li s-a refuzat intrarea» înseamnă resortisanți ai unor țări terțe cărora li s-a refuzat intrarea la frontiera externă deoarece nu îndeplinesc toate condițiile de intrare stabilite la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/399 și nu se încadrează în categoriile de persoane menționate la articolul 6 alineatul (5) din regulamentul respectiv;”; [AM 20]

"

(h)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(sa) „îndepărtare” înseamnă îndepărtare în sensul prevăzut la articolul 3 punctul 5 din Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului(11);”; [AM 21]

"

(i)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(Sb) „plecare voluntară” înseamnă reîntoarcere voluntară astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 din Directiva 2008/115/CE;”; [AM 22]

"

(j)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(sc) „returnare voluntară asistată” înseamnă reîntoarcerea voluntară, astfel cum este definită la articolul 3 punctul 8 din Directiva 2008/115/CE, sprijinită prin asistență logistică, financiară și/sau altă asistență materială.”; [AM 23]

"

(k)  alineatul (3) se elimină. [AM 24]

-1b.  Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:"

„Articolul 3

Statistici privind migrația internațională, populația în mod obișnuit rezidentă și dobândirea cetățeniei

1.  Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici privind:

   (a) numărul de imigranți care se stabilesc pe teritoriul statului membru, defalcate după:
   (i) grupuri de cetățenii, pe vârste și în funcție de gen;
   (ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și în funcție de gen;
   (iii) grupuri de țări anterioare de reședință obișnuită, pe vârste și în funcție de gen;
   (b) numărul de emigranți care părăsesc teritoriul statului membru, defalcate după:
   (i) grupuri de cetățenii;
   (ii) vârstă;
   (iii) gen;
   (iv) grupuri de țări de reședință obișnuită viitoare;
   (c) numărul de persoane care au reședința obișnuită în statele membre la sfârșitul perioadei de referință, defalcate după:
   (i) grupuri de cetățenii, pe vârste și în funcție de gen;
   (ii) grupuri de țări de naștere, pe vârste și în funcție de gen;
   (d) numărul de persoane care au reședința obișnuită pe teritoriul statului membru și care au obținut, în anul de referință, cetățenia statului membru și care au deținut anterior cetățenia altui stat membru sau a unei țări terțe sau au fost apatride, defalcate pe vârstă și gen și în funcție de cetățenia anterioară sau de statutul de apatrid al persoanelor în cauză;
   (da) numărul de persoane care au reședința obișnuită pe teritoriul statului membru și care au obținut, în anul de referință, un permis de ședere pe termen lung, defalcate pe vârstă și gen.

2.  Statisticile menționate la alineatul (1) se referă la perioade de referință de un an calendaristic și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de douăsprezece luni de la sfârșitul anului de referință. Primul an de referință este 2020. [AM 25]

"

1.  Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(-a)  la alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) numărul de solicitări de protecție internațională care au fost retrase în cursul perioadei de referință, defalcate pe tipuri de retragere;”; [AM 26]

"

(a)  la alineatul (1), se introduce următoarele litere:"

„(d) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei în cursul perioadei de referință și care solicită protecție internațională pentru prima dată;

   (da) persoanele care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și ale căror solicitări au fost prelucrate în conformitate cu procedura accelerată menționată la articolul 31 alineatul (8) din Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului(12); [AM 27]
   (db) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau care au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și ale căror solicitări au fost prelucrate în conformitate cu procedurile la frontieră menționate la articolul 43 din Directiva 2013/32/UE în cursul perioadei de referință; [AM 28]
   (dc) persoanele care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care sunt exceptate de la aplicarea procedurii accelerate sau a procedurii la frontieră în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) și cu articolul 25 alineatul (6) din Directiva 2013/32/UE; [AM 29]
   (dd) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională fără să fi fost înregistrate în Eurodac, astfel cum se menționează la articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(13); [AM 30]
   (de) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei în cursul perioadei de referință și care pot prezenta documente justificative ce pot ajuta la stabilirea identității; [AM 31]
   (df) numărul de persoane care au solicitat ulterior protecție internațională, menționată la articolul 40 din Directiva 2013/32/UE, sau care au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei în cursul perioadei de referință; [AM 32]
   dg) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei în cursul perioadei de referință și care, la sfârșitul perioadei de referință, erau în detenție în conformitate cu Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului(14)*, la sfârșitul perioadei de referință, defalcate după luna în care aceste persoane au fost plasate în detenție și motivele detenției; [AM 33]
   (dh) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau care au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care au făcut obiectul unei decizii sau al unui act administrativ sau judiciar ce impune plasarea lor în detenție, în conformitate cu Directiva 2013/33/UE, în cursul perioadei de referință; [AM 34]
   (di) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care, în cursul perioadei de referință, au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune o alternativă la detenție, în conformitate cu Directiva 2013/33/UE, defalcate pe tipul de alternativă:
   (i) raportare;
   (ii) depunerea unei garanții financiare
   (iii) obligația de a rămâne într-un loc stabilit;
   (iv) alte tipuri alternative la detenție; [AM 35]
   (dj) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei în timpul perioadei de referință și care, la finalul perioadei de referință, au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune o alternativă la detenție, în conformitate cu Directiva 2013/33/UE la sfârșitul perioadei de referință, defalcate după luna în care s-a emis actul administrativ sau juridic care a impus o alternativă la detenție pentru aceste persoane, și defalcat în continuare pe tipul de alternativă;
   (i) raportare;
   (ii) depunerea unei garanții financiare;
   (iii) obligația de a rămâne într-un loc stabilit;
   (iv) alte tipuri alternative la detenție; [AM 36]
   (dk) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională și care au fost supuse unei proceduri de determinare a vârstei în cursul perioadei de referință; [AM 37]
   (dl) deciziile legate de procedurile de determinare a vârstei solicitanților, defalcate după cum urmează:
   (i) pe baza procedurii se stabilește că solicitantul este minor;
   (ii) pe baza procedurii se stabilește că solicitantul este adult;
   (iii) procedura nu a avut un rezultat concludent sau a fost abandonată; [AM 38]
   (dm) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care au fost identificate ca având nevoie de garanții procedurale speciale, în conformitate cu articolul 24 din Directiva 2013/32/UE, sau solicitanții cu nevoi speciale de primire, în sensul articolului 2 litera (k) din Directiva 2013/33/UE în cursul perioadei de referință; [AM 39]
   (dn) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau care au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care au beneficiat de asistență juridică gratuită în temeiul articolul 20 din Directiva 2013/32/UE în timpul perioadei de referință, defalcat după stadiul procedurii în primă instanță sau în a doua instanță; [AM 40]
   (do) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională sau au fost incluse într-o astfel de solicitare ca membru al familiei și care au beneficiat, la finalul perioadei de referință, de condiții materiale de primire în temeiul articolul 17 din Directiva 2013/33/UE, care asigură un standard de viață adecvat pentru solicitanți; [AM 41]
   (dp) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională în calitate de minori neînsoțiți și care au un reprezentant numit în conformitate cu articolul 25 din Directiva 2013/32/UE în timpul perioadei de referință; [AM 42]
   (dq) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională și care au fost recunoscute drept minori neînsoțiți și cărora li s-a acordat acces la sistemul de educație conform articolului 14 din Directiva 2013/33/UE, în cursul perioadei de referință; [AM 43]
   (dr) numărul de persoane care au solicitat protecție internațională și care au fost recunoscute drept minori neînsoțiți și au fost puși în plasament în temeiul articolului 31 alineatul (3) din Directiva 2011/95/UE, în cursul perioadei de referință, defalcat după motivele pentru plasament; [AM 44]
   (ds) numărul mediu de minori neînsoțiți în cursul perioadei de referință.”; [AM 45]

"

(b)  la alineatul (1), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste și în funcție de gen pe sexe, precum și în funcție de cetățenia persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. Ele se referă la perioade de referință de o lună calendaristică și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de două luni de la sfârșitul lunii de referință. Prima lună de referință este ianuarie 2020.”; [AM 46]

"

(ba)  la alineatul (2), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii în primă instanță de respingere a solicitărilor de protecție internațională, adoptate de organisme administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, defalcate după cum urmează:

   (i) deciziile conform cărora solicitările sunt inadmisibile, defalcate apoi în funcție de motivele inadmisibilității;
   (ii) deciziile de respingere a solicitărilor ca fiind neîntemeiate;
   (iii) deciziile de respingere a solicitărilor ca fiind vădit neîntemeiate în cadrul procedurii ordinare, defalcate apoi în funcție de motivele respingerii;
   (iv) deciziile respingere a solicitărilor ca fiind vădit neîntemeiate în cadrul procedurii accelerate, defalcate apoi în funcție de motivul recurgerii la procedura accelerată și de motivul respingerii;
   (v) deciziile respingere a solicitărilor pe motiv că solicitantul poate beneficia de protecție în țara sa de origine, în temeiul articolului 8 din Directiva 2011/95/UE; ”; [AM 47]

"

(bb)  la alineatul (2), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii luate în primă instanță, adoptate de organe administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, de acordare, revocare, încetare sau refuz al reînnoirii statutului de refugiat, din motive legate de încetare sau excludere sau din alte motive; deciziile luate în caz de încetare sau de excludere sunt defalcate apoi în funcție de motivul specific pe care se bazează încetarea sau excluderea; ”; [AM 48]

"

(bc)  la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii în fond, adoptate de organisme administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, de acordare, revocare, încetare sau refuz al reînnoirii protecției subsidiare, din motive legate de încetare, excludere sau din alte motive; deciziile luate în caz de încetare sau de excludere sunt defalcate suplimentar în funcție de motivul specific pe care se bazează încetarea sau excluderea; ”; [AM 49]

"

(bd)  la alineatul (2) se adaugă următoarea literă:"

„(ea) numărul de persoane care fac unor decizii în primă instanță prin care sunt reduse sau retrase condiții materiale de primire, luate de organisme administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, defalcate pe tip de decizie, durata reducerii sau a retragerii și pe motiv.” [AM 50]

"

(c)  la alineatul (2), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste și în funcție de gen pe sexe, precum și în funcție de cetățenia persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. Ele se referă la perioade de referință de trei luni calendaristice și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de două luni de la sfârșitul perioadei de referință. Prima perioadă de referință este cuprinsă între ianuarie și martie 2020.

Aceste statistici sunt dezagregate apoi în funcție de deciziile luate în urma unui interviu individual și de deciziile luate fără un interviu individual. Statisticile referitoare la deciziile luate în urma unui interviu individual sunt defalcate apoi pe numărul de interviuri individuale în care solicitantul a beneficiat de serviciile unui interpret și cele în care solicitantul nu a beneficiat de serviciile unui interpret.”; [AM 51]

"

(d)  la alineatul (3), litera (a) se elimină;

(da)  la alineatul (3), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii definitive de respingere a solicitărilor de protecție internațională, adoptate de organe administrative sau judiciare în cadrul unei căi de atac în cursul perioadei de referință, defalcate după cum urmează:

   (i) deciziile conform cărora solicitările sunt inadmisibile, defalcate apoi în funcție de motivele inadmisibilității;
   (ii) deciziile de respingere a solicitărilor ca fiind neîntemeiate;
   (iii) deciziile de respingere a solicitărilor ca fiind vădit neîntemeiate în cadrul procedurii ordinare, defalcate apoi în funcție de motivele respingerii;
   (iv) deciziile respingere a solicitărilor ca fiind vădit neîntemeiate în cadrul procedurii accelerate, defalcate apoi în funcție de motivul recurgerii la procedura accelerată și de motivul respingerii;
   (v) deciziile prin care solicitările sunt respinse pe motiv că solicitantul poate beneficia de protecție în țara sa de origine, în temeiul articolului 8 din Directiva 2011/95/UE;”; [AM 52]

"

(db)  la alineatul (3), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:"

„(c) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii definitive, adoptate de organe administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, de acordare, revocare, încetare sau refuz al reînnoirii statutului de refugiat, din motive legate de încetare, excludere sau din alte motive; deciziile luate în caz de încetare sau de excludere sunt defalcate suplimentar în funcție de motivul specific pe care se bazează încetarea sau excluderea; ”; [AM 53]

"

(dc)  la alineatul (3), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:"

(d) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii definitive, adoptate de organe administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, de acordare, revocare, încetare sau refuz al reînnoirii protecției subsidiare, din motive legate de încetare, excludere sau din alte motive; deciziile luate în caz de încetare sau de excludere sunt defalcate apoi în funcție de motivul specific pe care se bazează încetarea sau excluderea;”; [AM 54]

"

(dd)  la alineatul (3) se adaugă următoarea literă:"

„(ga) numărul de persoane care fac obiectul unor decizii definitive prin care sunt reduse sau retrase condiții materiale de primire, luate de organisme administrative sau judiciare în cursul perioadei de referință, defalcate pe tip de decizie, durata reducerii sau a retragerii, precum și pe motiv.”; [AM 55]

"

(e)  la alineatul (3), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

„Statisticile de la literele (b), (c), (d), (e), (f) și (g) sunt dezagregate pe vârste și în funcție de genpe sexe, precum și în funcție de cetățenia persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. Mai mult, în ceea ce privește litera (g), statisticile sunt dezagregate pe țara de reședință și pe tipul de decizie de azil. Ele se referă la perioade de referință de un an calendaristic și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de trei luni de la sfârșitul anului de referință. Primul an de referință este 2020.”; [AM 56]

"

(ea)  se introduce următorul alineat:"

„3a. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici privind durata căilor de atac, în zile calendaristice, începând cu data introducerii căii de atac până în momentul în care există o hotărâre pronunțată în primă instanță cu privire la calea de atac.”; [AM 57]

"

(f)  la alineatul (4), litera (d) se înlocuiește cu următorul text:"

„(d) numărul de transferuri determinate de deciziile menționate la literele (c) și (h);”

"

(g)  la alineatul (4) se adaugă următoarele litere:"

„(f) numărul cererilor de reexaminare a cererilor de reprimire și de preluare a unui solicitant de azil;

   (g) dispozițiile pe care se întemeiază cererile menționate la litera (f);
   (h) deciziile adoptate ca răspuns la cererile menționate la litera (f);”;

"

(h)  la alineatul (4), ultimul paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

Aceste statistici sunt dezagregate pe vârste și în funcție de gen, precum și în funcție de cetățenia persoanelor în cauză și de minori neînsoțiți. Aceste statistici se referă la perioade de referință de o lună calendaristică un an calendaristic și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de trei luni de la sfârșitul anului de referință. Prima perioadă Primul an de referință este ianuarie 2020.”; [AM 58]

"

(ha)  Se adaugă următorul alineat:"

„4a. Statisticile menționate la alineatele (1)-(4) sunt defalcate în funcție de luna în care se depune solicitarea.”; [AM 59]

"

1a.  Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)  titlul se înlocuiește cu următorul text:"

„Statistici privind prevenirea intrării și șederii neregulamentare”; [AM 60]

"

(b)  la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) numărul de resortisanți ai unor țări terțe cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul statului membru la frontiera externă, defalcat pe vârstă, gen și cetățenie;”; [AM 61]

"

(c)  la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

„(b) numărul de resortisanți ai unor țări terțe descoperiți în situații neregulamentare pe teritoriul statului membru conform legislației naționale privind imigrația.”; [AM 62]

"

(d)  la alineatul (1), paragraful al treilea se înlocuiește cu următorul text:"

„Statisticile menționate la litera (b) sunt defalcate pe vârste și pe gen, pe cetățenia persoanelor în cauză, pe motivele reținerii și pe locul reținerii.”; [AM 63]

"

2.  Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„1. Statele membre furnizează Comisiei (Eurostat) statistici privind:

   (-a) numărul de solicitări de eliberare a unor permise de ședere depuse pentru prima dată de resortisanți ai unor țări terțe, defalcate în funcție de cetățenie, de motivul solicitării permisului, de vârstă și de gen; [AM 64]
   (-aa) numărul de solicitări respinse de eliberare a unor permise de ședere depuse pentru prima dată de resortisanți ai unor țări terțe, defalcat în funcție de cetățenie, de motivul solicitării permisului; de vârstă și de gen. [AM 65]
   (-ab) numărul de solicitări de eliberare a unor permise de ședere prin care se schimbă statutul de imigrant sau motivele șederii, refuzate în cursul perioadei de referință, defalcate pe cetățenie, pe motivul de refuz al acordării permisului, pe vârstă și gen; [AM 66]
   (a) numărul de permise de reședință emise unor persoane care sunt resortisanți ai unor țări terțe, dezagregate după cum urmează:
   (i) permise emise în cursul perioadei de referință în temeiul cărora persoanei i se acordă, pentru prima dată, permisiunea de ședere, dezagregate pe cetățenie, motivul emiterii permisului, durata valabilității acestuia, vârstă și gen sex; [AM 67]
   (ii) permise emise în cursul perioadei de referință, acordate cu ocazia schimbării statutului de imigrant al persoanei în cauză sau a motivului de ședere, dezagregate pe cetățenie, motivul emiterii permisului, durata valabilității acestuia, vârstă și gen sex; [AM 68]
   (iii) permise valabile la sfârșitul perioadei de referință (numărul de permise emise, neretrase și neexpirate), dezagregate pe cetățenie, motivul emiterii permisului, durata valabilității acestuia, vârstă și gen sex; [AM 69]
   (b) numărul de rezidenți pe termen lung la sfârșitul perioadei de referință, dezagregate pe cetățenie, în funcție de tipul de statut pe termen lung, de vârstă și de gen sex. [AM 70]

Pentru statisticile menționate la literele (-a), (-aa) și (a), permisele emise în baza unor motive familiale sunt clasificate suplimentar în funcție de motiv și de statutul persoanei care îndeplinește rolul de susținător al reîntregirii pentru resortisantul unei țări terțe.”; [AM 71]

"

(b)  alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:"

„Statisticile menționate la alineatul (1) se referă la perioade de referință de un an calendaristic și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de șase luni de la sfârșitul anului de referință. Primul an de referință este 2020.”

"

3.  Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(-a)  la alineatul (1), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:"

„(a) numărul de resortisanți ai unor țări terțe găsiți în situații neregulamentare pe teritoriul statului membru, care fac obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care constată sau declară că șederea lor este neregulamentară și care impune o obligație de a părăsi teritoriul statului membru, defalcate în funcție de cetățenia persoanelor în cauză și de motivele deciziei;”; [AM 72]

"

(-aa)  La alineatul (1) se adaugă următorul text:"

„(aa) numărul de resortisanți ai unor țări terțe menționați la litera (a) din prezentul alineat care au făcut obiectul unei decizii sau al unui act de natură administrativă sau juridică care le interzice intrarea, în conformitate cu articolul 11 din Directiva 2008/115/CE, la sfârșitul perioadei de referință, defalcat după cetățenia persoanelor în cauză;”; [AM 73]

"

(-ab)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă:"

„(ab) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care, în cursul perioadei de referință, au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune detenția lor, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, în timpul perioadei de referință;”; [AM 74]

"

(-ac)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă:"

„(ac) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune detenția lor, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, la sfârșitul perioadei de referință, defalcate în funcție de luna în care respectivii resortisanți ai unor țări terțe au fost plasați în detenție;”; [AM 75]

"

(-ad)  La alineatul (1), se introduce următoarea literă:"

„(ad) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care, în cursul perioadei de referință, au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune o alternativă la detenție, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, dezagregat după tipul de alternativă;

   (i) raportare;
   (ii) depunerea unei garanții financiare;
   (iii) obligația de a rămâne într-un loc stabilit;
   (iv) alte tipuri alternative la detenție;”; [AM 76]

"

(-ae)  la alineatul (1), se introduce următoarea literă:"

„(ae) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care, la finalul perioadei de referință, au făcut obiectul unei decizii administrative sau judiciare sau al unui act care impune o alternativă la detenție, în conformitate cu Directiva 2008/115/CE, dezagregate în funcție de luna în care s-a emis actul administrativ sau juridic ce a impus o alternativă la detenție pentru aceste persoane, defalcat în continuare în funcție de tipul de alternativă, după cum urmează:

   (i) raportare;
   (ii) depunerea unei garanții financiare;
   (iii) obligația de a rămâne într-un loc stabilit;
   (iv) alte tipuri alternative la detenție;”; [AM 77]

"

(-af)  La alineatul (1), se introduce următoarea literă:"

„(af) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care au făcut obiectul unei amânări a îndepărtării, conform articolului 9 din Directiva 2008/115/CE, în cursul perioadei de referință, defalcat după motivul amânării și după cetățenia persoanelor în cauză;”; [AM 78]

"

(-ag)  La alineatul (1), se introduce următorul text:"

„(ag) numărul familiilor de resortisanți ai unor țări terțe care au făcut obiectul unei decizii sau al unui act de natură administrativă sau judiciară care le-a ordonat detenția și care au inițiat o procedură judiciară de atac în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din Directiva 2008/115/CE, în cursul perioadei de referință;”; [AM 79]

"

(a)  la alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:"

(b) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care au părăsit efectiv teritoriul statului membru, ca urmare a unei decizii administrative sau judiciare sau a unui act, în sensul literei (a), dezagregate în funcție de cetățenia persoanelor returnate, de tipul de returnare și de asistența primită și de țara de destinație, dezagregate apoi după numărul de returnări în țara de origine a resortisanților din țări terțe;”; [AM 80]

"

(aa)  la alineatul (1) se adaugă următoarea literă:"

„(ba) numărul de resortisanți ai unor țări terțe care au părăsit teritoriul statului membru, ca urmare a unei decizii administrative sau judiciare sau a unui act, defalcat în funcție de tipul de decizie, după cum urmează:

   (i) în conformitate cu un acord oficial de readmisie al Uniunii;
   (ii) în conformitate cu un aranjament informal de readmisie al Uniunii;
   (iii) în conformitate cu un acord oficial de readmisie la nivel național;

Aceste statistici sunt defalcate apoi pe țara de destinație și pe naționalitatea persoanelor respective.”; [AM 81]

"

(b)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„2. Statisticile menționate la alineatul (1) sunt dezagregate pe vârste și în funcție de genul persoanelor în cauză, precum și în funcție de minori neînsoțiți. El se referă la perioade de referință de o lună calendaristică trei luni calendaristice și sunt furnizate Comisiei (Eurostat) în termen de două săptămâni luni de la sfârșitul perioadei de referință. Prima perioadă de referință este cuprinsă între ianuarie și martie 2020.” [AM 82]

"

4.  Se elimină articolul 8.

4a.  La articolul 9, alineatul (2) este înlocuit cu următorul text:"

„2. Statele membre raportează Comisiei (Eurostat) privind sursele de informații utilizate, motivele pentru care au fost selectate sursele în cauză și efectele surselor de informații selectate asupra calității statisticilor, asupra mecanismelor folosite pentru a garanta protecția datelor cu caracter personal și asupra metodelor de estimare utilizate și informează Comisia (Eurostat) cu privire la modificările aduse acestora.” [AM 83]

"

4b.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 9a

Acte delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în scopul modificării definițiilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în scopul modificării prezentului regulament prin:

   (a) stabilirea categoriilor de grupuri de țări de naștere, grupuri de țări de reședință obișnuită anterioară sau viitoare și grupuri de cetățenii în conformitate cu articolul 3 alineatul (1);
   (b) stabilirea categoriilor de motive pentru emiterea permiselor de reședință în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a);
   (c) stabilirea defalcărilor suplimentare;
   (d) de stabilire a normelor privind standardele de acuratețe și de calitate.” [AM 84]

"

5.  Articolul 10 se modifică după cum urmează:

(a)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„1. Comisia este împuternicită să adopte adoptă acte de punere în aplicare pentru a specifica dezagregările în conformitate cu articolele 4, 5, 6 și 7 și pentru a stabili normele privind formatele adecvate pentru transmiterea de date, astfel cum se prevede la articolul 9. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).” [AM 85]

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).”

"

(b)  La alineatul (2), Alineatul (2) se elimină litera (d). [AM 86]

5a.  Se introduce următorul articol:"

„Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

1.  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9a se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare].

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 9a poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.” [AM 87]

"

5b.  Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a)  titlul se înlocuiește cu următorul text:"

„Procedura comitetului”; [AM 88]

"

(b)  alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:"

„1. Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.”; [AM 89]

"

(c)  alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:"

„2. Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 și articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, având în vedere dispozițiile articolului 11.”; [AM 90]

"

(d)  se elimină alineatul (3). [AM 91]

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4 alineatele (1) și (2) și articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 se aplică de la 1 martie 2020.

Articolul 4 alineatele (3) și (4) și articolul 6 alineatele (1) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 862/2007 se aplică de la 1 iulie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019.
(2)Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini (JO L 199, 31.7.2007, p. 23).
(3)Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(4) Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).
(5) Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).
(6)Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(7) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(8) Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).”;
(9) Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 31).”;
(10) Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, p. 1).”;
(11) Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).”;
(12) Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).
(13) Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul din statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid și privind cererile autorităților de aplicare a legii din statele membre și a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă, în spațiul de libertate, securitate și justiție ( JO L 180, 29.6.2013, p. 1).
(14) Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96).

Ultima actualizare: 29 iulie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate