Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0154(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0395/2018

Ingivna texter :

A8-0395/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.1

Antagna texter :

P8_TA(2019)0359

Antagna texter
PDF 206kWORD 62k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd ***I
P8_TA(2019)0359A8-0395/2018
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (COM(2018)0307 – C8-0182/2018 – 2018/0154(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0307),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0182/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och ståndpunkten i form av Ändring från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0395/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd
P8_TC1-COD(2018)0154

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007(2) fastställs en gemensam och jämförbar rättslig ram för europeisk statistik om migration och internationellt skydd.

(2)  För att tillgodose de nya behoven i unionen i fråga om statistik om asyl migration och reglerad migration internationellt skydd och eftersom migrationen migrationsrörelserna snabbt ändrar karaktär, behövs en ram som gör det möjligt att snabbt reagera på föränderliga behov när det gäller statistik om asyl migration och reglerad migration internationellt skydd. [Ändr. 1]

(2a)  På grund av de aktuella migrationsströmmarnas ständigt föränderliga och skiftande karaktär behövs omfattande och jämförbar könsuppdelad statistik om migranterna för att man ska kunna förstå den verkliga situationen, identifiera sårbarheter och ojämlikheter och ge de politiska beslutsfattarna tillförlitliga uppgifter och information för utarbetandet av framtidens offentliga politik. [Ändr. 2]

(3)  För att unionen effektivt ska kunna reagera på de utmaningar som migration innebär, och för att möjliggöra utveckling av en politik som är jämställdhetsintegrerad och baserad på mänskliga rättigheter, måste uppgifter om asyl migration och reglerad migration internationellt skydd lämnas oftare än en gång om året. [Ändr. 3]

(4)  Statistik om asyl migration och reglerad migration internationellt skydd är avgörande för undersökning, utformning och utvärdering av politiken på olika områden, framför allt när det gäller hantering av tillströmningen av personer som söker skydd i Europa, för att nå de bästa lösningarna. [Ändr. 4]

(4a)  Statistik om migration och internationellt skydd är viktig för det övergripande perspektivet av migrationsrörelserna i unionen och gör att medlemsstaterna kan tillämpa unionsrätten på ett korrekt sätt och respektera de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. [Ändr. 5]

(4b)  Förföljelse på grund av kön utgör ett skäl för ansökan om och beviljande av internationellt skydd. Nationella statistikmyndigheter och statistikmyndigheter på unionsnivå bör samla in statistik om ansökningar om internationellt skydd baserade på könsrelaterade grunder, inklusive könsrelaterat våld. [Ändr. 6]

(5)  För att säkerställa att de uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna är av tillräckligt hög kvalitet, och särskilt att de är jämförbara, och för att möjliggöra tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör uppgifterna grundas på samma begrepp och avse samma referensdag eller referensperiod.

(6)  De uppgifter som lämnas om asyl migration och reglerad migration internationellt skydd bör stämma överens med den relevanta information som samlas in enligt förordning (EG) nr 862/2007.

(7)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009(3) fastställs en referensram för europeisk statistik om migration och internationellt skydd. I den förordningen föreskrivs att statistiken ska vara förenlig med principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet.

(8)  Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör de nationella och europeiska statistikmyndigheterna, och i förekommande fall andra behöriga nationella och regionala myndigheter, beakta principerna i uppförandekoden för europeisk statistik, som reviderades och uppdaterades av kommittén för det europeiska statistiksystemet den 28 september 2011.

(9)  Eftersom målet med denna förordning, nämligen att se över och komplettera de befintliga gemensamma bestämmelserna för insamling och sammanställande av europeisk statistik om migration och internationellt skydd, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan, av skäl som rör harmonisering och jämförbarhet, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(9a)  För att uppnå målen i förordning (EG) nr 862/2007 bör tillräckliga finansiella medel avsättas för insamling, analys och spridning av nationell statistik och unionsstatistik av hög kvalitet om migration och internationellt skydd, särskilt genom stödåtgärder i detta avseende i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014(4). [Ändr. 7]

(10)  Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter, icke-diskriminering och jämställdhet enligt artiklarna 7, och 8, 21 och 23 i stadgan och i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(5). [Ändr. 8]

(10a)  Insamling av könsuppdelade uppgifter bör möjliggöra identifikation och analys av kvinnors och mäns specifika sårbarheter och möjligheter, samtidigt som klyftor och ojämlikheter åskådliggörs. Migrationsuppgifter som tar hänsyn till jämställdhetsaspekten har potential att främja större jämlikhet och erbjuda möjligheter för missgynnade grupper. Migrationsstatistiken bör även ta hänsyn till sådana variabler som könsidentitet och sexuell läggning vid insamling av uppgifter om hbtqi+-personers erfarenheter och ojämlikheter i migrations- och asylprocesser. [Ändr. 9]

(11)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning (EG) nr 862/2007, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på att fastställa närmare bestämmelser om uppdelningar lämpligt format för överföring av uppgifter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(6). [Ändr. 10]

(11a)  I syfte att anpassa förordning (EG) nr 862/2007 till den tekniska och ekonomiska utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på att ändra förordning (EG) nr 862/2007 för att uppdatera vissa definitioner och komplettera förordningen för att besluta om grupperingarna av uppgifter och ytterligare uppdelningar och fastställa regler för korrekthet och kvalitetsstandarder. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(7). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter. [Ändr. 11]

(11b)  En effektiv övervakning av tillämpningen av förordning (EG) nr 862/2007 förutsätter att den utvärderas regelbundet. Kommissionen bör noggrant bedöma den statistik som sammanställs i enlighet med förordning (EG) nr 862/2007 samt dess kvalitet och tillhandahållande i rätt tid vid utarbetandet av rapporter till Europaparlamentet och rådet. Nära samråd bör hållas med alla aktörer som arbetar med insamling av uppgifter om asyl, däribland Förenta nationernas organ och andra relevanta internationella och icke-statliga organisationer. [Ändr. 12]

(12)  Förordning (EG) nr 862/2007 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)  Kommittén för det europeiska statistiksystemet har hörts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 862/2007 ska ändras på följande sätt:

-1.  I artikel 1 ska led c ersättas med följande:"

”c) Administrativa och rättsliGga förfaranden i medlemsstaterna som rör invandring, beviljande av uppehållstillstånd, medborgarskap, asyl och andra former av internationellt skydd, irreguljära inresor och vistelser samt återvändanden.” [Ändr. 13]

"

-1a.  Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska led j ersättas med följande:"

”j) ansökan om internationellt skydd: en ansökan om internationellt skydd enligt definitionen i artikel 2 h i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU(8). [Ändr. 14]

"

b)  I punkt ska led k ersättas med följande:"

”k) flyktingstatus: flyktingstatus enligt definitionen i artikel 2 e i direktiv 2011/95/EU, [Ändr. 15]

"

c)  I punkt ska led l ersättas med följande:"

”l) status som skyddsbehövande i övrigt: status som skyddsbehövande i övrigt enligt definitionen i artikel 2 g i direktiv 2011/95/EU,” [Ändr. 16]

"

d)  I punkt ska led m ersättas med följande:"

”m) familjemedlemmar: familjemedlemmar enligt definitionen i artikel 2 g i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013(9). [Ändr. 17]

"

e)  I punkt 1 ska led o ersättas med följande:"

”o) underårig utan medföljande vuxen: underårig utan medföljande vuxen enligt definitionen i artikel 2 l i direktiv 2011/95/EU, [Ändr. 18]

"

f)  I punkt 1 ska led p ersättas med följande:"

”p) yttre gränser: yttre gränser i enlighet med definitionen i artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399(10), [Ändr. 19]

"

g)  I punkt 1 ska led q ersättas med följande:"

”q) tredjelandsmedborgare som nekas inresa: tredjelandsmedborgare som nekas inresa vid en yttre gräns eftersom denne inte uppfyller alla inresevillkor enligt artikel 6.1 i förordning (EU) 2016/399 och inte tillhör någon av personkategorierna i artikel 6.5 i den förordningen,” [Ändr. 20]

"

h)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”sa) avlägsnande: avlägsnande enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG(11).”

"

i)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”sb) frivillig avresa: frivillig avresa enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv 2008/115/EG.” [Ändr. 22]

"

j)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”sc) stöd vid frivilligt återvändande: logistiskt, ekonomiskt eller annat materiellt stöd vid frivillig avresa enligt definitionen i artikel 3.8 i direktiv 2008/115/EG.” [Ändr. 23]

"

k)  Punkt 3 ska utgå. [Ändr. 24]

-1b.  Artikel 3 ska ersättas med följande:"

”Artikel 3

Statistik om internationell migration, stadigvarande bosatta och förvärv av medborgarskap

1.  Medlemsstaterna skall tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

   a) Antalet invandrare som flyttar till en medlemsstats territorium, uppdelat på följande sätt:
   i) Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.
   ii) Grupper av födelseland efter ålder och kön.
   iii) Grupper av länder för tidigare stadigvarande bosättning efter ålder och kön.
   b) Antalet utvandrare som flyttar från en medlemsstats territorium vidareuppdelat på följande sätt:
   i) Efter grupper av medborgarskap.
   ii) Efter ålder.
   iii) Efter kön.
   iv) Efter grupper av länder för nästa stadigvarande bosättning.
   c) Personer som har sin stadigvarande bosättning i medlemsstaten vid slutet av referensperioden, uppdelat på följande sätt:
   i) Grupper av medborgarskap efter ålder och kön.
   ii) Grupper av födelseland efter ålder och kön.
   d) Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium, som under referensåret förvärvat medborgarskap i medlemsstaten och som tidigare har innehaft medborgarskap i en annan medlemsstat eller ett tredjeland eller tidigare varit statslösa, vidareuppdelat efter ålder och kön, och efter berörda personers tidigare medborgarskap och efter om personen tidigare var statslös.
   da) Personer som har sin stadigvarande bosättning på medlemsstatens territorium och som under referensåret förvärvat uppehållstillstånd för varaktigt bosatta, uppdelat efter ålder och kön.

2.  Den statistik som avses i punkt 1 skall hänvisa till referensperioder inom ett kalenderår och skall tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tolv månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020. [Ändr. 25]

"

1.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

-a)  I punkt 1 ska led c ersättas med följande:"

”c) Antalet ansökningar om internationellt skydd som dragits tillbaka under referensperioden, uppdelat efter typ av tillbakadragande. [Ändr. 26]

"

a)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”d) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och som ansöker om internationellt skydd för första gången.

   da) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och fått sin ansökan behandlad enligt det påskyndade förfarande som avses i artikel 31.8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU(12).” [Ändr. 27]
   db) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och fått sin ansökan behandlad enligt det gränsförfarande som avses i artikel 43 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden. [Ändr. 28]
   dc) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och undantas från det påskyndade förfarandet eller gränsförfarandet i enlighet med artiklarna 24.3 och 25.6 i direktiv 2013/32/EU. [Ändr. 29]
   dd) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd utan att ha registrerats i Eurodac i enlighet med artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013(13). [Ändr. 30]
   de) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och som kan uppvisa styrkande handlingar som kan bidra till fastställandet av deras identitet. [Ändr. 31]
   df) Antalet personer som har gjort en efterföljande ansökan om internationellt skydd i enlighet med artikel 40 i direktiv 2013/32/EU eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden. [Ändr. 32]
   dg) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och hölls i förvar i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU(14) i slutet av referensperioden, uppdelat efter antalet månader dessa personer hållits i förvar och skäl för förvaret. [Ändr. 33]
   dh) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU under referensperioden. [Ändr. 34]
   di) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU under referensperioden, uppdelat efter typ av alternativ enligt följande:
   i) Rapportering.
   ii) Ställande av en finansiell säkerhet.
   iii) Skyldighet att stanna på en angiven ort.
   iv) Annan typ av alternativ till förvar. [Ändr. 35]
   dj) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem under referensperioden och var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2013/33/EU i slutet av referensperioden, uppdelat efter vilken månad det administrativa beslutet, det rättsliga beslutet eller rättsakten utfärdades mot dessa personer, och vidareuppdelat efter typ av alternativ enligt följande:
   i) Rapportering.
   ii) Ställande av en finansiell säkerhet.
   iii) Skyldighet att stanna på en angiven ort.
   iv) Annan typ av alternativ till förvar. [Ändr. 36]
   dk) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd och som genomgått en åldersbedömning under referensperioden. [Ändr. 37]
   dl) Beslut vid åldersbedömningar av sökande, uppdelat enligt följande:
   i) Bedömningar där slutsatsen dras att den sökande är underårig.
   ii) Bedömningar där slutsatsen dras att den sökande är vuxen.
   iii) Ofullständiga eller avbrutna bedömningar. [Ändr. 38]
   dm) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och identifierats som sökande i behov av särskilda förfarandegarantier i enlighet med artikel 24 i direktiv 2013/32/EU eller som sökande med särskilda mottagandebehov i den mening som avses i artikel 2 led k i direktiv 2013/33/EU under referensperioden. [Ändr. 39]
   dn) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och åtnjöt kostnadsfritt rättsligt bistånd enligt artikel 20 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden, uppdelat efter förfaranden i första och andra instans. [Ändr. 40]
   do) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd eller som omfattas av en sådan ansökan som familjemedlem och åtnjöt materiella mottagningsvillkor som gav dem en rimlig levnadsstandard i enlighet med artikel 17 i direktiv 2013/33/EU i slutet av referensperioden. [Ändr. 41]
   dp) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd som ensamkommande barn och som tilldelats en företrädare i enlighet med artikel 25 i direktiv 2013/32/EU under referensperioden. [Ändr. 42]
   dq) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd, erkänts som ensamkommande barn och beviljats tillträde till utbildningssystemet i enlighet med artikel 14 i direktiv 2013/33/EU under referensperioden. [Ändr. 43]
   dr) Antalet personer som har lämnat in en ansökan om internationellt skydd, erkänts som ensamkommande barn och placerats i enlighet med artikel 31.3 i direktiv 2011/95/EU under referensperioden, uppdelat efter skälen till placering. [Ändr. 44]
   ds) Det genomsnittliga antalet ensamkommande barn per förmyndare under referensperioden.” [Ändr. 45]

"

b)  Sista stycket i punkt 1 ska ersättas med följande:"

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om en kalendermånad och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensmånaden. Den första referensmånaden ska vara januari 2020.” [Ändr. 46]

"

ba)  I punkt 2 ska led a ersättas med följande:"

”a) Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om avslag på ansökan om internationellt skydd vilka under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat enligt följande:

   i) Beslut enligt vilka ansökningarna avvisas, vidareuppdelat efter skälen till att de avvisas.
   ii) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som ogrundade.
   iii) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det ordinarie förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att de avslås.
   iv) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det påskyndade förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att det påskyndade förfarandet tillämpas och till att ansökningarna avslås.
   v) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås med skälet att den sökande kan åtnjuta skydd i sitt ursprungsland i enlighet med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU.” [Ändr. 47]

"

bb)  I punkt 2 ska led b ersättas med följande:"

”b) Antalet personer som omfattas av beslut i första instans som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya flyktingstatus på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen. [Ändr. 48]

"

bc)  I punkt 2 ska led c ersättas med följande:"

”c) Antalet personer som omfattas av beslut i första instans som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som skyddsbehövande i övrigt på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen. [Ändr. 49]

"

bd)  I punkt 2 ska följande led läggas till:"

”ea) Antalet personer som omfattas av beslut i första instans om inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat efter typ av beslut, varaktigheten för inskränkningen eller indragningen samt skälen.” [Ändr. 50]

"

c)  I punkt 2 ska sista stycket ersättas med följande:"

”Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.

Denna statistik ska vidareuppdelas efter beslut som fattats efter en personlig intervju och beslut som fattats utan en personlig intervju. Statistik om beslut som fattats efter en personlig intervju ska vidareuppdelas efter personliga intervjuer där den sökande fick tillgång till tolk och personliga intervjuer där den sökande inte fick tillgång till tolk.” [Ändr. 51]

"

d)  I punkt 3 ska led a utgå.

da)  I punkt 3 ska led b ersättas med följande:"

”b) Antalet personer som omfattas av slutliga beslut om att avslå ansökningar om internationellt skydd som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter vid överklagande eller omprövning, uppdelat enligt följande:

   i) Beslut enligt vilka ansökningarna avvisas, vidareuppdelat efter skälen till att de avvisas.
   ii) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som ogrundade.
   iii) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det ordinarie förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att de avslås.
   iv) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås som uppenbart ogrundade under det påskyndade förfarandet, vidareuppdelat efter skälen till att det påskyndade förfarandet tillämpas och till att ansökningarna avslås.
   v) Beslut enligt vilka ansökningarna avslås med skälet att den sökande kan åtnjuta skydd i sitt ursprungsland i enlighet med artikel 8 i direktiv 2011/95/EU.” [Ändr. 52]

"

db)  I punkt 3 ska led c ersättas med följande:"

”c) Antalet personer som omfattas av slutliga beslut som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya flyktingstatus på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen.” [Ändr. 53]

"

dc)  I punkt 3 ska led d ersättas med följande:"

”d) Antalet personer som omfattas av slutliga beslut som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter om att bevilja, återkalla, upphäva eller vägra att förnya status som skyddsbehövande i övrigt på grund av upphörande eller uteslutning eller på andra grunder; beslut som fattats på grund av upphörande eller uteslutning ska vidareuppdelas efter det specifika skälet för upphörandet respektive uteslutningen. [Ändr. 54]

"

dd)  I punkt 3 ska följande led läggas till:"

”ga) Antalet personer som omfattas av slutliga beslut om inskränkning eller indragning av materiella mottagningsvillkor som under referensperioden fattats av administrativa eller rättsliga myndigheter, uppdelat efter typ av beslut, varaktigheten för inskränkningen eller indragningen samt skälen.” [Ändr. 55]

"

e)  I punkt 3 ska sista stycket ersättas med följande:"

”Statistik enligt leden b, c, d, e, f och g ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. När det gäller led g ska statistiken dessutom uppdelas efter bosättningsland och typ av asylbeslut. Den ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.” [Ändr. 56]

"

ea)  Följande punkt ska införas:"

”3a. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om överklagandens varaktighet, i kalenderdagar, från den tidpunkt då överklagandet lämnas in till dess att det fattas ett beslut i första instans om överklagandet.” [Ändr. 57]

"

f)  I punkt 4 ska led d ersättas med följande:"

”d) Det antal överföringar som genomförts med stöd av beslut enligt leden c och h.”

"

g)  I punkt 4 ska följande led läggas till:"

”f) Antalet framställningar om förnyad prövning av återtagande och övertagande av asylsökande.

   g) De bestämmelser som framställningarna enligt led f grundas på.
   h) De beslut som fattats i fråga om framställningar enligt led f.”

"

h)  I punkt 4 ska det sista stycket ersättas med följande:"

Denna statistik ska uppdelas efter ålder och kön och efter de berörda personernas medborgarskap samt efter ensamkommande barn. Denna statistik ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår en kalendermånad och tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom tre månader efter referensåret. Det Den första referensåret referensperioden ska vara 2020.” [Ändr. 58]

"

ha)  Följande punkt ska läggas till:"

”4a. Den statistik som avses i punkterna 1–4 ska uppdelas efter den månad då ansökan lämnades in.” [Ändr. 59]

"

1a.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  Rubriken ska ersättas med följande:"

”Statistik om förebyggande av irreguljär inresa och vistelse” [Ändr. 60]

"

b)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:"

”a) Antalet tredjelandsmedborgare som nekats inresa till en medlemsstats territorium vid den yttre gränsen, uppdelade efter ålder, kön och medborgarskap. [Ändr. 61]

"

c)  I punkt 1 ska led b ersättas med följande:"

”b) Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits vistas irreguljärt på en medlemsstats territorium enligt nationell lagstiftning om invandring.” [Ändr. 62]

"

d)  I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”Statistiken enligt b ska uppdelas efter ålder och kön, efter medborgarskap hos de berörda personerna, efter skäl för gripandet och efter plats för gripandet. [Ändr. 63]

"

2.  Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) statistik om följande:

   -a) Antalet ansökningar om första uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare, uppdelat efter medborgarskap, skälet för ansökan om tillstånd, ålder och kön. [Ändr. 64]
   -aa) Antalet avslagna ansökningar om första uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare, uppdelat efter medborgarskap, skälet för ansökan om tillstånd, ålder och kön. [Ändr. 65]
   -ab) Antalet ansökningar om uppehållstillstånd som ändrar invandringsstatus eller skäl för vistelse och som avslås under referensperioden, uppdelat efter medborgarskap, skälet för avslaget på tillståndet, ålder och kön. [Ändr. 66]
   a) Antalet uppehållstillstånd som utfärdats till personer som är tredjelandsmedborgare, uppdelade på följande sätt:
   i) Tillstånd som utfärdats under den referensperiod då personen beviljas tillstånd att bosätta sig för första gången, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön. [Ändr. 67]
   ii) Tillstånd som utfärdats under referensperioden och som beviljats när en person ändrat invandringsstatus eller skäl för vistelse, uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön. [Ändr. 68]
   iii) Giltiga tillstånd vid referensperiodens utgång (antal utfärdade tillstånd, som inte återkallats och inte löpt ut), uppdelade efter medborgarskap, efter skäl för utfärdande av tillståndet, efter tillståndets giltighetstid, efter ålder och efter kön. [Ändr. 69]
   b) Antalet varaktigt bosatta vid referensperiodens utgång uppdelat efter medborgarskap, efter typ av status som varaktigt bosatt, efter ålder och efter kön. [Ändr. 70]

För statistik som krävs enligt leden -a, -aa och a ska de tillstånd som utfärdas av familjeskäl vidareuppdelas efter skäl och efter statusen för tredjelandsmedborgarens referensperson.” [Ändr. 71]

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”Den statistik som avses i punkt 1 ska hänvisa till referensperioder om ett kalenderår och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom sex månader efter referensåret. Det första referensåret ska vara 2020.”

"

3.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

-a)  I punkt 1 ska led a ersättas med följande:"

”a) Antalet tredjelandsmedborgare som befunnits vara i en irreguljär situation på medlemsstatens territorium och som omfattas av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt som anger eller förklarar deras vistelse irreguljär och ålägger dem skyldighet att lämna medlemsstatens territorium, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap och skälen för beslutet. [Ändr. 72]

"

-aa)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”aa) Antalet tredjelandsmedborgare som avses i led a i denna punkt och som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut om inreseförbud eller en rättsakt enligt artikel 11 i direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap.” [Ändr. 73]

"

-ab)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”ab) Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG under referensperioden.” [Ändr. 74]

"

-ac)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”ac) Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter den månad dessa tredjelandsmedborgare placerades i förvar.” [Ändr. 75]

"

-ad)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”ad) Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG under referensperioden, uppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

   i) Rapportering.
   ii) Ställande av en finansiell säkerhet.
   iii) Skyldighet att stanna på en angiven ort.
   iv) Annan typ av alternativ till förvar.” [Ändr. 76]

"

-ae)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”ae) Antalet tredjelandsmedborgare som var föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om ett alternativ till förvar i enlighet med direktiv 2008/115/EG i slutet av referensperioden, uppdelat efter vilken månad det administrativa beslutet, det rättsliga beslutet eller rättsakten utfärdades mot dessa personer, och vidareuppdelat efter typ av alternativ enligt följande:

   i) Rapportering.
   ii) Ställande av en finansiell säkerhet.
   iii) Skyldighet att stanna på en angiven ort.
   iv) Annan typ av alternativ till förvar.” [Ändr. 77]

"

-af)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”af) Antalet tredjelandsmedborgare som har varit föremål för uppskjutande av verkställigheten av avlägsnandet i enlighet med artikel 9 i direktiv 2008/115/EG under referensperioden, uppdelat efter skälet till uppskjutandet och de berörda personernas medborgarskap.” [Ändr. 78]

"

-ag)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”ag) Antalet tredjelandsmedborgare som har varit föremål för ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt om förvar och för vilka en rättslig prövning gjorts i enlighet med artikel 15.2 i direktiv 2008/115/EG under referensperioden.” [Ändr. 79]

"

a)  I punkt 1 ska led b ersättas med följande:

-ag)  I punkt 1 ska följande led införas:"

”b) Antalet tredjelandsmedborgare som faktiskt lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, i enlighet med led a, uppdelat efter de berörda personernas medborgarskap, efter typ av återvändande och erhållet stöd och efter destinationsland, vidareuppdelat efter återvändanden till tredjelandsmedborgarens ursprungsland.” [Ändr. 80]

"

aa)  I punkt 1 ska följande led läggas till:"

”ba) Antalet tredjelandsmedborgare som lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett administrativt eller rättsligt beslut eller en rättsakt, uppdelat efter typ av beslut eller rättsakt enligt följande:

   i) I enlighet med ett formellt återtagandeavtal på unionsnivå.
   ii) I enlighet med ett informellt återtagandeavtal på unionsnivå.
   iii) I enlighet med ett återtagandeavtal på nationell nivå.

Denna statistik ska vidareuppdelas efter destinationsland och den berörda personens nationalitet.” [Ändr. 81]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Den statistik som avses i punkt 1 ska vara uppdelad efter den berörda personens ålder och kön samt efter ensamkommande barn. Den ska hänvisa till referensperioder om tre kalendermånader en kalendermånad och ska tillhandahållas kommissionen (Eurostat) inom två månader veckor efter referensperioden. Den första referensperioden ska vara från januari till mars 2020.” [Ändr. 82]

"

4.  Artikel 8 ska utgå.

4a.  I artikel 9 ska punkt 2 ersättas med följande:"

”2. Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen (Eurostat) om de datakällor som används, skälen till valet av dessa källor och effekterna av de valda datakällorna på statistikens kvalitet, de mekanismer som använts för att säkerställa skyddet av personuppgifter samt de metoder som använts för uppskattning, och de ska underrätta kommissionen (Eurostat) om förändringar av dessa.” [Ändr. 83]

"

4b.  Följande artikel ska införas:"

Artikel 9a

Delegerade akter

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på att ändra de definitioner som anges i artikel 2.1.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a med avseende på att ändra denna förordning genom följande:

   a) Definition av kategorierna grupper av födelseland, grupper av länder för tidigare och nästa stadigvarande bosättning och grupper av medborgarskap som anges i artikel 3.1.
   b) Definition av kategorierna av skäl för utfärdande av uppehållstillstånd, i enlighet med artikel 6.1 a.
   c) Fastställande av ytterligare uppdelningar.
   d) Fastställande av regler för korrekthet och kvalitetsstandarder.” [Ändr. 84]

"

5.  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter i syfte att fastställa närmare bestämmelser om uppdelningar i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 7 och att fastställa som fastställer bestämmelser om lämpligt format för överföring av uppgifter i enlighet med artikel 9. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.2. [Ändr. 85]

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.

"

b)  I Punkt 2 ska led d utgå. [Ändr. 86]

5a.  Följande artikel ska införas:"

”Artikel 10a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 9a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den … [den dag då denna ändringsförordning träder i kraft].

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 9a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 9a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.” [Ändr. 87]

"

5b.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  Titeln ska ersättas med följande"

”Kommittéförfarande” [Ändr. 88]

"

b)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.” [Ändr. 89]

"

c)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 10 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 11 i den förordningen. [Ändr. 90]

"

d)  Punkt 3 ska utgå. [Ändr. 91]

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 4.1, 4.2, 7.1 b och 7.2 i förordning (EG) nr 862/2007 ska gälla från och med den 1 mars 2020.

Artiklarna 4.3, 4.4, 6.1 och 6.3 i förordning (EG) nr 862/2007 ska gälla från och med den 1 juli 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) Europaparlamentets och rådets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(2)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23).
(3)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).
(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).
(6)Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).”
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 77, 23.3.2016, s. 1).”
(11) Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).”
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 60).
(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 603/2013 av den 26 juni 2013 om inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål, samt om ändring av förordning (EU) nr 1077/2011 om inrättande av en Europeisk byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (EUT L 180, 29.6.2013, s. 1).
(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96).

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy