Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0189(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0036/2019

Внесени текстове :

A8-0036/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.3

Приети текстове :

P8_TA(2019)0361

Приети текстове
PDF 141kWORD 54k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания ***I
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0365),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0383/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 12 декември 2018 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от Правилника за дейността, и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съгласно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси, както и становищата на комисията по международна търговия, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0036/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение трите изявления на Комисията, приложени към настоящата резолюция, първото и второто от които ще бъдат публикувани в серия L на Официален вестник на Европейския съюз, заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 110, 22.3.2019 г., стр. 55.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Съюза след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания
P8_TC1-COD(2018)0189

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/1753.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания от страна на ЕС по отношение на неселскостопанските продукти

Комисията взема предвид резолюцията на Европейския парламент от 6 октомври 2015 г. относно евентуалното разширяване на обхвата на защитата на географските указания от страна на ЕС по отношение на неселскостопанските продукти.

В допълнение към проучването от 2013 г., през ноември 2018 г. Комисията започна проучване, с цел да получи допълнителни икономически и правни доказателства относно защитата на ГУ за неселскостопански продукти в рамките на единния пазар и допълнителни данни по въпроси като конкурентоспособност, нелоялна конкуренция, фалшифициране, възприятия на потребителите, разходи/ползи, както и за ефективността на моделите за защита на ГУ за неселскостопански продукти с оглед на принципа на пропорционалност.

В съответствие с принципите за по-добро регулиране и ангажиментите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, Комисията ще се запознае внимателно с проучването и доклада относно участието на Съюза в Женевския акт, както е посочено в члена относно мониторинга и преразглеждането на Регламента относно действията на Съюза след неговото присъединяване към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания, и ще разгледа възможни следващи стъпки.

Изявление на Комисията относно процедурата, предвидена в член 9а, параграф 3 от Регламента

Комисията отбелязва, че макар процедурата, предвидена в член 9а, параграф 3 от Регламента, да е правна необходимост предвид изключителната компетентност на Съюза, все пак тя може да посочи изрично, че в контекста на настоящите достижения на правото на ЕС всяка такава нейна намеса би била извънредна и надлежно обоснована. По време на консултациите с дадена държава членка Комисията ще положи всички усилия за изясняване, съвместно с държавата членка, на всички възникнали опасения, с цел да се избегне издаването на отрицателно становище. Комисията отбелязва, че всяко отрицателно становище ще бъде съобщавано в писмена форма на съответната държава членка и в съответствие с член 296 от ДФЕС ще съдържа мотивите, на които се основава. Комисията отбелязва освен това, че едно отрицателно становище няма да възпрепятства подаването на ново заявление по отношение на същото наименование за произход, ако причините за отрицателното становище са били отстранени след издаването му или вече не са актуални.

Изявление на Комисията относно предложението за решение на Съвета относно присъединяването на Европейския съюз към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

Комисията отбелязва, че Съюзът разполага с изключителна външна компетентност относно географските означения и се присъединява към Женевския акт на Лисабонската спогодба като страна на собствено основание. Това следва от решението на Съда от 25 октомври 2017 г. по дело C-389/15 (Комисия/Съвет). С оглед на изключителната външна компетентност на Съюза, държавите членки са възпрепятствани да станат страни на собствено основание по Женевския акт и не следва сами да предлагат закрила за новите географски означения, регистрирани от трети държави — членки на Лисабонската система. Като взема предвид изключителните обстоятелства с оглед на това, че седем държави членки дълго време са били страни по Лисабонската спогодба, както и че те имат значителна интелектуална собственост, регистрирана по спогодбата, което изисква гладък преход, Комисията по изключение би се съгласила, в този конкретен случай, България, Чехия, Словакия, Франция, Унгария, Италия, Португалия да получат разрешение да се присъединят към Женевския акт в интерес на ЕС.

Комисията силно се противопоставя на продължаващата настойчивост на Съвета относно възможността всички държави — членки на ЕС, които желаят да направят това, да получат разрешение да ратифицират или да се присъединят към Женевския акт наред със Съюза, посочвайки като основание узаконяването на правото на гласуване на Съюза с оглед на член 22, параграф 4, буква б), подточка ii) от Женевския акт вместо горепосочените извънредни обстоятелства.

Освен това Комисията би искала да припомни, че, тъй като Съюзът е упражнил вътрешната си компетентност по отношение на географските означения на селскостопански продукти, държавите — членки на ЕС, не разполагат със собствени национални системи за закрила на географските означения на тези продукти.

Поради това Комисията си запазва правата, включително правото да използва средства за правна защита срещу решението на Съвета, и категорично счита, че този случай не представлява прецедент за други съществуващи или бъдещи международни/СОИС споразумения, по-специално, но не само в случаите, когато ЕС вече е ратифицирал международни споразумения на собствено основание въз основа на изключителната си компетентност.

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност