Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0189(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0036/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0036/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0361

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 136kWORD 53k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις ***I
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0365),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0383/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 20ής Μαρτίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A8-0036/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  λαμβάνει υπόψη τις τρεις δηλώσεις της Επιτροπής που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, η πρώτη και η δεύτερη από τις οποίες θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 110 της 22.3.2019, σ. 55.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις
P8_TC1-COD(2018)0189

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2019/1753.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε μη γεωργικά προϊόντα

Η Επιτροπή λαμβάνει υπό σημείωση το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ σε μη γεωργικά προϊόντα.

Τον Νοέμβριο του 2018, η Επιτροπή ξεκίνησε μια μελέτη με σκοπό την περαιτέρω συλλογή οικονομικών και νομικών στοιχείων σχετικά με την προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων εντός της ενιαίας αγοράς, ως συμπλήρωμα μελέτης του 2013, καθώς και στοιχείων σχετικά με θέματα όπως η ανταγωνιστικότητα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η απομίμηση, οι αντιλήψεις των καταναλωτών, το κόστος/τα οφέλη και, επίσης, σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μοντέλων προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων υπό το πρίσμα της αρχής της αναλογικότητας.

Σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή θα εξετάσει τη μελέτη καθώς και την έκθεση για τη συμμετοχή της Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης όπως αναφέρεται στο άρθρο σχετικά με την παρακολούθηση και την επανεξέταση του κανονισμού για τις ενέργειες της Ένωσης μετά την προσχώρησή της στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις και θα εξετάσει το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργειών.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 του κανονισμού

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι, παρόλο που η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 9α παράγραφος 3 του κανονισμού αποτελεί νομική αναγκαιότητα δεδομένης της αποκλειστικής αρμοδιότητας της Ένωσης, μπορεί ωστόσο να διαβεβαιώσει ότι, στο πλαίσιο του ισχύοντος κεκτημένου της ΕΕ, οποιαδήποτε παρέμβαση του είδους αυτού από την Επιτροπή θα αποτελεί εξαίρεση και θα αιτιολογείται δεόντως. Κατά τις διαβουλεύσεις με κάποιο κράτος μέλος, η Επιτροπή θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίλυση, από κοινού με το κράτος μέλος, τυχόν προβλημάτων, ώστε να αποφευχθεί η έκδοση αρνητικής γνώμης. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οποιαδήποτε αρνητική γνώμη θα κοινοποιείται γραπτώς στο οικείο κράτος μέλος και, σύμφωνα με το άρθρο 296 ΣΛΕΕ, θα αναφέρονται σ’ αυτήν οι λόγοι στους οποίους βασίστηκε. Η Επιτροπή σημειώνει περαιτέρω ότι μια αρνητική γνώμη δεν αποκλείει την υποβολή νέας αίτησης για την ίδια ονομασία προέλευσης, εάν οι λόγοι που οδήγησαν στην έκδοση αρνητικής γνώμης έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη στη συνέχεια ή έπαυσαν να υφίστανται.

Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Πράξη της Γενεύης της Συμφωνίας της Λισαβόνας για τις ονομασίες προέλευσης και τις γεωγραφικές ενδείξεις

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η Ένωση διαθέτει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα για τις γεωγραφικές ενδείξεις και προσχωρεί ως πλήρες συμβαλλόμενο μέρος στην Πράξη της Γενεύης της συμφωνίας της Λισαβόνας. Αυτό προκύπτει από την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 25/10/2017 (υπόθεση C-389/15- Επιτροπή κατά Συμβουλίου). Δεδομένης της αποκλειστικής εξωτερικής αρμοδιότητας της ΕΕ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να καταστούν αυτοτελώς συμβαλλόμενα μέρη της Πράξης της Γενεύης και δεν θα πρέπει πλέον να προστατεύουν τα ίδια τις νέες γεωγραφικές ενδείξεις που καταχωρίζονται από τρίτες χώρες μέλη του συστήματος της Λισαβόνας. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις εξαιρετικές περιστάσεις, δεδομένου ότι επτά κράτη μέλη είναι επί μεγάλο χρονικό διάστημα μέρη της συμφωνίας της Λισαβόνας, ότι διαθέτουν εκτεταμένη διανοητική ιδιοκτησία που έχει καταχωριστεί βάσει της εν λόγω συμφωνίας και ότι απαιτείται ομαλή μετάβαση, θα ήταν, κατ’ εξαίρεση, έτοιμη να συμφωνήσει ότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα κράτη μέλη BG, CZ, SK, FR, HU, IT, PT θα μπορούσαν να εξουσιοδοτηθούν να προσχωρήσουν στην Πράξη της Γενεύης προς το συμφέρον της ΕΕ.

Η Επιτροπή εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη συνεχιζόμενη επιμονή του Συμβουλίου να προβλεφθεί η δυνατότητα για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που το επιθυμούν να εξουσιοδοτηθούν να επικυρώσουν την Πράξη της Γενεύης ή να προσχωρήσουν σε αυτή από κοινού με την Ένωση, ενώ παράλληλα προβάλλεται ως λόγος η τακτοποίηση των δικαιωμάτων ψήφου της Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο β) σημείο ii) της Πράξης της Γενεύης και όχι οι προαναφερθείσες εξαιρετικές περιστάσεις.

Πέραν τούτου, η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι, εφόσον η Ένωση έχει ασκήσει την εσωτερική της αρμοδιότητα για τις γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να διαθέτουν εθνικά συστήματα προστασίας των γεωργικών ΓΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να ασκήσει τα διαθέσιμα ένδικα βοηθήματα κατά της απόφασης του Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή δεν μπορεί να αποτελέσει προηγούμενο για οποιεσδήποτε άλλες υφιστάμενες ή μελλοντικές διεθνείς συμφωνίες / συμφωνίες του ΠΟΔΙ, ιδίως αλλά όχι μόνον, στις περιπτώσεις στις οποίες η ΕΕ έχει ήδη επικυρώσει τις διεθνείς συμφωνίες μόνη της βάσει της αποκλειστικής αρμοδιότητάς της.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου