Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0189(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0036/2019

Esitatud tekstid :

A8-0036/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.3

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0361

Vastuvõetud tekstid
PDF 125kWORD 48k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
Liidu tegevus pärast ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga ***I
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0365),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0383/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 12. detsembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. märtsi 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni, keskkonnakomisjoni, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjoni ning põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni arvamusi (A8-0036/2019),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud kolm komisjoni avaldust, millest esimene ja teine avaldatakse koos lõpliku õigusaktiga Euroopa Liidu Teataja L‑seerias;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 110, 22.3.2019, lk 55.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga
P8_TC1-COD(2018)0189

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2019/1753) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus, mis käsitleb ELi geograafiliste tähiste kaitse võimalikku laiendamist mittepõllumajanduslikele toodetele

Komisjon võtab teadmiseks Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2015. aasta resolutsiooni, mis käsitleb ELi geograafiliste tähiste kaitse võimalikku laiendamist mittepõllumajanduslikele toodetele.

Komisjon käivitas 2018. aasta novembris uuringu, et saada täiendavaid majanduslikke ja õiguslikke tõendeid mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste kaitse kohta ühtsel turul. Kõnealune uuring täiendab 2013. aasta uuringut. Samuti on kõnealuse uuringu eesmärk saada täiendavaid andmeid selliste teemade kohta nagu konkurentsivõime, ebaaus konkurents, võltsimine, tarbijate arvamused, kulud/tulud ning mittepõllumajanduslike geograafiliste tähiste kaitse mudelite tõhusus proportsionaalsuse põhimõtet arvestades.

Komisjon vaatab uuringu läbi vastavalt parema õigusloome põhimõtetele ja järgides kohustusi, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes. Samuti vaatab komisjon läbi aruande liidu osalemise kohta Genfi redaktsioonis, nagu on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (liidu tegevuse kohta pärast liidu ühinemist päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga) artiklis järelevalve ja läbivaatamise kohta, ning kaalub kõiki järgmisi võimalikke samme.

Komisjoni avaldus määruse artikli 9a lõikes 3 sätestatud menetluse kohta

Komisjon märgib, et kuigi määruse artikli 9a lõikes 3 sätestatud menetlus on liidu ainupädevust arvesse võttes õiguslikult vajalik, võib ta siiski kinnitada, et liidu kehtiva õigustiku raames peaks komisjoni mis tahes sekkumine olema erandlik ja nõuetekohaselt põhjendatud. Komisjon teeb liikmesriigiga konsulteerimise käigus kõik endast oleneva, et lahendada koos liikmesriigiga kõik probleemid, vältimaks negatiivse arvamuse esitamist. Komisjon märgib, et igast negatiivsest arvamusest teatatakse asjaomasele liikmesriigile kirjalikult ning et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 296 tuleks seda otsust põhjenda. Komisjon märgib veel, et negatiivne arvamus ei välista uue taotluse esitamist sama päritolunimetuse kohta, kui negatiivse arvamuse põhjuseid on pärast seda nõuetekohaselt käsitletud või need ei ole enam kohaldatavad.

Komisjoni avaldus, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ühinemise kohta päritolunimetusi ja geograafilisi tähiseid käsitleva Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga

Komisjon märgib, et liidul on geograafiliste tähiste valdkonnas ainupädevus välisasjades ning ta ühineb Lissaboni kokkuleppe Genfi redaktsiooniga iseseisva lepinguosalisena. See tuleneb Euroopa Liidu Kohtu 25. oktoobri 2017. aasta otsusest (kohtuasi C-389/15 – komisjon vs. nõukogu). Võttes arvesse ELi ainupädevust välisasjades, ei saa liikmesriigid ise Genfi redaktsiooniga ühineda ning nad ei peaks enam ise korraldama selliste geograafiliste tähiste kaitset, mis on hiljuti registreeritud Lissaboni süsteemi osaliseks olevate kolmandate riikide poolt. Võttes arvesse erakorralist olukorda, mis tuleneb sellest, et seitse liikmesriiki on olnud pikka aega Lissaboni kokkuleppe osalised ja neil on kokkuleppe kohaselt registreeritud ulatuslik intellektuaalne omand ning seega on vaja tagada sujuv üleminek, oleks komisjon erandkorras nõustunud sellega, et kõnealusel konkreetsel juhul oleks Bulgaarial, Tšehhi Vabariigil, Slovakkial, Prantsusmaal, Ungaril ja Itaalial lubatud ELi huvides Genfi redaktsiooniga ühineda.

Komisjon on kindlalt vastu nõukogu jätkuvale nõudmisele, et kõikidel ELi liikmesriikidel, kes soovivad seda teha, lubataks liidu kõrval Genfi redaktsioon ratifitseerida või sellega ühineda, põhjendusel, et liidu hääleõigus tuleneb Genfi redaktsiooni artikli 22 lõike 4 punkti b alapunktist ii, mitte aga eespool nimetatud erandlikest asjaoludest.

Lisaks soovib komisjon meelde tuletada, et kuna liit rakendab põllumajandustoodete geograafiliste tähiste suhtes sisemist pädevust, ei saa ELi liikmesriigid omada riiklikku süsteemi põllumajandustoodete geograafilise tähise kaitsmiseks.

Seetõttu jätab komisjon endale õiguse kasutada nõukogu otsuse vastu õiguskaitsevahendeid ja on seisukohal, et käesolev juhtum ei loo pretsedenti ühegi olemasoleva või tulevase rahvusvahelise/WIPO lepingu jaoks, eelkõige, aga mitte ainult, kui EL on rahvusvahelise lepingu oma ainupädevuse alusel juba ratifitseerinud.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika