Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0189(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0036/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0036/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0361

Téacsanna atá glactha
PDF 126kWORD 54k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg
Gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha ***I
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0365),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8‑0383/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 12 Nollaig 2018(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach a d’fhormheas an coiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don gheallúint a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 20 Márta 2019 go ndéanfadh sí seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus do na tuairimí ón gCoiste um Thrádáil Idirnáisiúnta, ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia agus ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe (A8-0036/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag tabhairt dá haire na trí ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo, a fhoilseofar i sraith L d’Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh in éineacht leis an ngníomh reachtach críochnaitheach;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 110, 22.3.2019, lch. 55.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hIonstraim na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le hAinmniúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha
P8_TC1-COD(2018)0189

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2019/1753.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Dearbhú ón gCoimisiún maidir leis an bhféidearthacht atá ann cosaint thásca geografacha an Aontais Eorpaigh a leathnú go gcumhdófar táirgí neamhthalmhaíochta

Tugann an Coimisiún dá aire rún an 6 Deireadh Fómhair 2015 ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an bhféidearthacht atá ann cosaint thásca geografacha an Aontais a leathnú go gcumhdófar táirgí neamhthalmhaíochta.

Thionscain an Coimisiún staidéar i mí na Samhna 2018 chun tuilleadh fianaise eacnamaíoch agus fianaise dhlíthiúil a fháil maidir le tásca geografacha neamhthalmhaíochta laistigh den Mhargadh Aonair a chosaint, rud a bheadh ina chomhlánú ar staidéar a rinneadh in 2013, agus chun tuilleadh sonraí a fháil faoi shaincheisteanna amhail iomaíochas, iomaíocht neamhchothrom, góchumadh, dearcadh an tomhaltóra, costas/tairbhe chomh maith le sonraí faoi éifeachtúlacht na samhlacha um chosaint tásc Geografach neamhthalmhaíochta i bhfianaise phrionsabal na comhréireachta.

I gcomhréir le prionsabail na Rialála Níos Fearr agus leis na gealltanais a leagtar síos i gComhaontú Idirinstitiúideach an 13 Aibreán 2016 maidir le Reachtóireacht Níos Fearr, scrúdóidh an Coimisiún an staidéar chomh maith leis an tuarascáil ar rannpháirtíocht an Aontais in Acht na Ginéive dá dtagraítear san Airteagal maidir le faireachán agus athbhreithniú an Rialacháin i ndáil le gníomhaíocht an Aontais tar éis a aontachais le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha agus déanfaidh sé aon chéim eile is féidir a thabhairt a mheas.

Dearbhú ón gCoimisiún maidir leis an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 9a(3) den Rialachán

Tugann an Coimisiún dá aire, cé gur riachtanas dlíthiúil é an nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 9a(3) den Rialachán i bhfianaise inniúlacht eisiach an Aontais, gur féidir leis a lua i gcomhthéacs acquis an Aontais atá ann faoi láthair, mar sin féin, go mbeadh aon idirghabháil den sórt sin a dhéanfadh an Coimisiún eisceachtúil agus go mbeadh údar cuí léi. Le linn an chomhairliúcháin le Ballstát, déanfaidh an Coimisiún gach iarracht aon ábhar imní a réiteach in éineacht leis an mBallstát ionas nach n-eiseofar tuairim dhiúltach. Tugann an Coimisiún dá aire go gcuirfí aon tuairim dhiúltach in iúl i scríbhinn don Bhallstát lena mbaineann agus, de bhun Airteagal 296 CFAE, go sonrófaí inti na cúiseanna is bun léi. Thabharfadh an Coimisiún dá aire, ina theannta sin, nach gcuirfeadh tuairim dhiúltach bac ar iarratas eile a bhaineann leis an sonrúchán tionscnaimh céanna a chur isteach, dá mbeadh aghaidh tugtha go cuí ar na cúiseanna leis an tuairim dhiúltach dá éis sin nó mura mbaineann siad le hábhar a thuilleadh.

Dearbhú ón gCoimisiún maidir leis an togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh le hAcht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin i dtaca le Sonrúcháin Tionscnaimh agus Tásca Geografacha Ráiteas ón gCoimisiún

Tugann an Coimisiún dá aire go bhfuil inniúlacht eachtrach eisiach ag an Aontas maidir le tásca geografacha agus go bhfuil sé ag aontú d'Acht na Ginéive de Chomhaontú Liospóin ina Pháirtí ann féin. Leanann sin ó rialú Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 25/10/2017 (cás C-389/15 – an Coimisiún vs. an Chomhairle). De bharr inniúlacht eachtrach eisiach an Aontais, cuirtear cosc ar na Ballstáit a bheith ina bPáirtithe iontu féin d'Acht na Ginéive agus níor cheart dóibh feasta tásca geografacha atá nuachláraithe ag baill tríú tír de chóras Liospóin a chosaint iad féin. Bheadh an Coimisiún, agus aird aige ar a eisceachtúla atá na himthosca agus seacht mBallstát ina bPáirtithe de Chomhaontú Liospóin le fada anuas, agus go bhfuil mórchuid maoin intleachtúil cláraithe acu faoin gcomhaontú sin agus go bhfuil gá le haistriú mín réidh, bheadh an Coimisiún, ar bhonn eisceachtúil, réidh le teacht ar chomhaontú, sa chás áirithe seo, go bhféadfaí a thabhairt d'údarú do BG, CZ, SK, FR, HU, IT, PT aontú d'Acht na Ginéive ar mhaithe le leas an Aontais.

Is mór a chuireann an Coimisiún r i gcoinne an smaoinimh seo, smaoineamh a mbíonn béim ag an gComhairle air go fóill, gur féidir le gach Ballstát den Aontas ar mian leis é go n-údarófaí dó aontú d'Acht Ginéive nó é a dhaingniú i dteannta an Aontais, agus tabhairt chun rialtachta chearta vótála an Aontais i bhfianaise phointe (b)(ii) d'Airteagal 22(4) d'Acht na Ginéive a thabhairt mar chúis aige seachas na himthosca eisceachtúla thuasluaite.

Thairis sin, ba mhaith leis an gCoimisiún a thabhairt chun cuimhne, ós rud é gur fheidhmigh an tAontas a inniúlacht inmheánach maidir le tásca geografacha talmhaíochta, nach féidir le Ballstáit an Aontais a gcórais náisiúnta cosanta GI féin a bheith acu.

Dá bhrí sin, forchoimeádann an Coimisiún a chearta, lena n-áirítear an ceart chun leigheasanna dlí a úsáid i gcoinne an chinnidh ón gComhairle agus, in aon chás, measann sé nach bhféadfaidh an cás seo a bheith ina fhasach le haghaidh aon chomhaontú idirnáisiúnta/EDMI eile atá ann faoi láthair nó a bheidh ann amach anseo, go hairithe ach ní hamháin i gcás ina ndearna an tAontas comhaontuithe idirnáisiúnta a dhaingniú é féin ar bhonn na hinniúlachta eisí atá aige.

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais