Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0189(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0036/2019

Ingivna texter :

A8-0036/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.3

Antagna texter :

P8_TA(2019)0361

Antagna texter
PDF 129kWORD 46k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar ***I
P8_TA(2019)0361A8-0036/2019
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0365),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0383/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1)

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor samt yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0036/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens tre uttalanden, som bifogas denna resolution, varav den första och andra kommer att offentliggöras i Europeiska unionens offentliga tidning, L-serien, tillsammans med den slutliga lagstiftningsakten.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 110, 22.3.2019, s. 55.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
P8_TC1-COD(2018)0189

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/1753.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter

Kommissionen noterar Europaparlamentets resolution av den 6 oktober 2015 om en eventuell utvidgning av EU:s skydd för geografiska beteckningar på andra produkter än jordbruksprodukter.

I november 2018 drog kommissionen igång en studie för att få ytterligare ekonomiska och rättsliga belägg för skydd av andra produkter än jordbruksprodukter med geografisk ursprungsbeteckning på den inre marknaden som kompletterar en studie från 2013 samt för att få ytterligare information om frågor som konkurrenskraft, illojal konkurrens, varumärkesförfalskning, konsumenternas uppfattningar, kostnader/fördelar samt om effektiviteten hos andra modeller för skydd av andra produkter än jordbruksprodukter med geografisk ursprungsbeteckning mot bakgrund av proportionalitetsprincipen.

Enligt principerna om bättre lagstiftning och de åtaganden som fastställs i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning kommer kommissionen att granska studien och den rapport om unionens deltagande i Genèveakten som avses i artikeln om övervakning och översyn av förordningen om unionens åtgärder efter anslutningen till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar och överväga eventuella kommande åtgärder.

Uttalande från kommissionen om förfarandet i artikel 9a 3 i förordningen

Kommissionen noterar att även om det förfarande som fastställs i artikel 9a 3 i förordningen är en rättslig nödvändighet med tanke på unionens exklusiva behörighet kan den notera att mot bakgrund av EU:s nuvarande regelverk skulle varje sådant ingripande av kommissionen vara exceptionellt och vederbörligen motiverat. Under samråden med en medlemsstat kommer kommissionen att göra sitt yttersta för att tillsammans med medlemsstaten lösa eventuella problem för att undvika ett negativt yttrande. Kommissionen noterar att ett eventuellt negativt yttrande bör anmälas skriftligen till den berörda medlemsstaten och i enlighet med artikel 296 i EUF-fördraget bör beslutet vara motiverat. Kommissionen noterar vidare att ett negativt yttrande inte skulle hindra att en ny ansökan lämnas in för samma ursprungsbeteckning om skälen till det negativa yttrandet senare har hanterats i vederbörlig ordning eller inte längre är tillämpliga.

Uttalande från kommissionen om förslaget till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar

Kommissionen noterar att unionen har exklusiv yttre befogenhet när det gäller geografiska beteckningar och att den ansluter sig till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen som självständig part. Detta följer av EU-domstolens dom av den 25 oktober 2017 (mål C-389/15, kommissionen mot rådet). Eftersom EU har exklusiv yttre befogenhet kan medlemsstaterna inte självständigt ansluta sig till Genèveakten och bör inte längre själva skydda geografiska beteckningar som nyligen har registrerats av tredjeländer som är med i Lissabonsystemet. Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna, med sju medlemsstater som har varit parter i Lissabonöverenskommelsen under lång tid och har omfattande immateriella rättigheter som har registrerats med stöd av den, och eftersom en smidig övergång krävs, skulle kommissionen ha varit beredd att i detta fall undantagsvis bemyndiga Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Frankrike, Ungern, Italien och Portugal att ansluta sig till Genèveakten i unionens intresse.

Kommissionen motsätter sig starkt att rådet fortsatt insisterar på möjligheten att bemyndiga alla medlemsstater som så önskar att jämsides med unionen ratificera eller ansluta sig till Genèveakten, med reglering av unionens rösträtt i enlighet med artikel 22.4 b ii i Genèveakten som motivering, snarare än de exceptionella omständigheter som anges ovan.

Kommissionen vill också påminna om att medlemsstaterna inte kan ha egna system för skydd av geografiska beteckningar för jordbruksprodukter, eftersom unionen har utövat sin inre befogenhet när det gäller geografiska beteckningar för jordbruksprodukter.

Kommissionen kommer därför att hävda sina rättigheter, inbegripet rätten att använda sig av rättsmedel mot rådets beslut, och anser under alla omständigheter att detta fall inte kan utgöra ett prejudikat för eventuella andra gällande eller framtida internationella avtal eller Wipo-avtal, särskilt, men inte uteslutande, när unionen redan har ratificerat internationella avtal på grundval av sin exklusiva befogenhet.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy