Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0107(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0186/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0186/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.5
CRE 16/04/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0363

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 110kWORD 48k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Διεθνής συμφωνία για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές ***
P8_TA(2019)0363A8-0186/2019

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (06781/2019 – C8-0134/2019 –2017/0107(NLE))

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (06781/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές (11178/2016),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0134/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0186/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου