Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0802(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0194/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0194/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.6
CRE 16/04/2019 - 8.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0364

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 117kWORD 48k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Viorel Ștefan
P8_TA(2019)0364A8-0194/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C8-0049/2019 – 2019/0802(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0049/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 121 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0194/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με επιστολή της 14ης Φεβρουαρίου 2019, το Συμβούλιο κάλεσε το Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον διορισμό του Viorel Ştefan ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 8 Απριλίου 2019, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη σε ακρόαση του προτεινόμενου από το Συμβούλιο υποψήφιου για το αξίωμα του μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει αρνητική γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Viorel Ştefan μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 16 Μαρτίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου