Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0106(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0398/2018

Внесени текстове :

A8-0398/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0366

Приети текстове
PDF 132kWORD 58k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза ***I
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0218),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 16, 33, 43, 50, 53, параграф 1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207, 325, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 31от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0159/2018),

—  като взе предвид становищата на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3, член 16, член 43, параграф 2, член 50, член 53, параграф 1, член 91, член 100, член 114, член 168, параграф 4, член 169, член 192, параграф 1 и член 325, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 31 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Сметната палата от 26 септември 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 октомври 2018 г.(2),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 15 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по бюджетен контрол, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, комисията по култура и образование, както и на комисията по конституционни въпроси (A8-0398/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 405, 9.11.2018 г., стр. 1.
(2) OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 155.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза
P8_TC1-COD(2018)0106

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1937.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно Директивата за защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза

По време на прегледа, който трябва да бъде извършен съгласно член 27 от Директивата, Комисията ще разгледа възможността за разширяване на нейното приложно поле с цел да се включат определени актове въз основа на членове 153 и 157 от ДФЕС след консултации със социалните партньори, когато това е уместно, в съответствие с член 154 от ДФЕС.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност