Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0106(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0398/2018

Esitatud tekstid :

A8-0398/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0366

Vastuvõetud tekstid
PDF 119kWORD 57k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
Liidu õiguse rikkumistest teatavate isikute kaitse ***I
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0218),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikleid 16, 33, 43, 50, artikli 53 lõiget 1, artikleid 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 ja artikli 325 lõiget 4 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 31, mille alusel komisjon Euroopa Parlamendile ettepaneku esitas (C8-0159/2018),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamusi esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3, artiklit 16, artikli 43 lõiget 2, artiklit 50, artikli 53 lõiget 1, artikleid 91, 100 ning 114, artikli 168 lõiget 4, artiklit 169, artikli 192 lõiget 1 ja artikli 325 lõiget 4 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 31,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse kontrollikoja 26. septembri 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 18. oktoobri 2018. aasta arvamust(2),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 15. märtsi 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning majandus- ja rahanduskomisjoni, kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni, eelarvekontrollikomisjoni, tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni, keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, kultuuri- ja hariduskomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A8-0398/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 405, 9.11.2018, lk 1.
(2) ELT C 62, 15.2.2019, lk 155.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta
P8_TC1-COD(2018)0106

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/1937) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus, mis käsitleb direktiivi liidu õiguse rikkumisest teatavate isikute kaitse kohta

Direktiivi artikli 27 kohaselt toimuva läbivaatamise ajal kaalub komisjon võimalust esitada ettepanek laiendada direktiivi kohaldamisala teatavatele Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitel 153 ja 157 põhinevatele aktidele, olles vajaduse korral konsulteerinud tööturu osapooltega vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 154.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika