Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0106(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0398/2018

Texte depuse :

A8-0398/2018

Dezbateri :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Voturi :

PV 16/04/2019 - 8.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0366

Texte adoptate
PDF 128kWORD 58k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
Protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii ***I
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0218),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 16, 33, 43, 50, articolul 53 alineatul (1), articolele 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 și articolul 325 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 31 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0159/2018),

–  având în vedere avizele Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolele 16, 43 alineatul (2), 50, 53 alineatul (1), 91, 100, 114, 168 alineatul (4), 169, 192 alineatul (1) și 325 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 31 din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Curții de Conturi din 26 septembrie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 2018(2),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 martie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru cultură și educație și al Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0398/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 405, 9.11.2018, p. 1.
(2) JO C 62, 15.2.2019, p. 155.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii
P8_TC1-COD(2018)0106

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/1937.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei cu privire la Directiva privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii

În momentul revizuirii care urmează să fie realizată în conformitate cu articolul 27 din directivă, Comisia va lua în considerare posibilitatea de a propune extinderea domeniului său de aplicare la anumite acte bazate pe articolele 153 și 157 din TFUE, după consultarea partenerilor sociali, dacă este cazul, în conformitate cu articolul 154 din TFUE.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate