Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0106(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0398/2018

Ingivna texter :

A8-0398/2018

Debatter :

PV 15/04/2019 - 14
CRE 15/04/2019 - 14

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0366

Antagna texter
PDF 124kWORD 52k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten ***I
P8_TA(2019)0366A8-0398/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten (COM(2018)0218 – C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0218),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 16, 33, 43, 50, 53.1, 62, 91, 100, 103, 109, 114, 168, 169, 192, 207 och 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‑fördraget) och artikel 31 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0159/2018),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 och artiklarna 16, 43.2, 50, 53.1, 91, 100, 114, 168.4, 169, 192.1 och 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, samt artikel 31 i fördragen om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande av den 26 september 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 18 oktober 2018(2),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 15 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättliga frågor samt yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för konstitutionella frågor (A8-0398/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 405, 9.11.2018, s. 1.
(2) EUT C 62, 15.2.2019, s. 155.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
P8_TC1-COD(2018)0106

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/1937.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande om direktivet om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

Vid översynen enligt artikel 21 i direktivet kommer kommissionen att överväga möjligheten att föreslå att tillämpningsområdet utvidgas till att omfatta vissa rättsakter baserade på artiklarna 153 och 157 i EUF-fördraget, efter eventuellt samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet med artikel 154 i EUF-fördraget.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy