Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0171(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0180/2019

Внесени текстове :

A8-0180/2019

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0373

Приети текстове
PDF 242kWORD 80k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0339),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0206/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  след консултация с Европейската централна банка,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0180/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 113.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно ценните книжа, обезпечени с държавни облигации
P8_TC1-COD(2018)0171

(Текст от значение за ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Ценните книжа, обезпечени с държавни облигации (ЦКОДО), биха могли да спомогнат за преодоляването на някои слабости, които излязоха наяве при финансовата криза през 2007 – 2008 г. или възникнаха в резултат от нея. По-конкретно, ЦКОДО биха могли да помогнат на банките и другите финансови институции да диверсифицират по-добре експозициите си към държавни дългови инструменти, да ограничат допълнително зависимостта си от държавните ценни книжа и да подобрят предлагането на нискорискови активи в евро, като улеснят прилагането на паричната политика. Освен това ЦКОДО биха могли да направят облигациите, емитирани на малки и по-малко ликвидни национални пазари, по-привлекателни за чуждестранните инвеститори — което може да насърчи поделянето на риска с участието на частния сектор и ограничаването на риска, както и да доведе до по-ефективно разпределяне на рисковете сред финансовите субекти.

(2)  Съгласно действащата нормативна уредба ЦКОДО биха били третирани като секюритизации и оттам — подложени на допълнителни изисквания за заделяне на капитал и намаления на стойността в зависимост от изискванията за заделяне на капитал и намаленията на стойността за държавните облигации от еврозоната в базисния портфейл. Тези допълнителни такси и намаления на стойността биха попречили на създаването и използването на ЦКОДО от частния сектор, въпреки че ЦКОДО съдържат по-ниски рискове от онези, свързани с други видове секюритизации. Въпреки това някои рискове преобладават, като например рисковете, свързани със складовете или с измамно поведение от страна на дружества със специална инвестиционна цел (ДСИЦ). Следователно, за да се позволи пазарната поява на този продукт, ЦКОДО следва да бъдат уредени по начин, който е по-съобразен с техните продуктови характеристики и свойства.

(2a)  В качеството им на секюритизации ЦКОДО са изложени на специфични продуктови рискове, свързани с ДСИЦ, т.е. правно обособен и самостоятелен субект, създаден с цел да емитира ЦКОДО. Транш за първа загуба извън банковата система ще бъде от основно значение за намаляване на връзката на банките с държавните ценни книжа. Ето защо преференциалното регулаторно третиране, предоставено на базовите активи на ЦКОДО, трябва да бъде разширено, така че да обхваща дяловите участия на банките по първостепенни траншове на ЦКОДО.

(3)  Въвеждането на нормативна основа за управлявано от пазара развитие на ЦКОДО е част от усилията на Комисията за намаляване на рисковете за финансовата стабилност и за доизграждане на банковия съюз. ЦКОДО биха могли да спомогнат за допълнителното диверсифициране на портфейлите в банковия сектор, като същевременно послужат за нов източник на високо-качествени обезпечения – нещо, което е особено целесъобразно при трансграничните финансови операции, както и при операциите на централните банки от евросистемата и централните контрагенти. Освен това с ЦКОДО би се увеличил броят на наличните инструменти за трансгранично инвестиране и частно поделяне на риска, което е в подкрепа на усилията на Комисията за доизграждане на банковия съюз и за задълбочаване и все по-тясно интегриране на европейските капиталови пазари в контекста на съюза на капиталовите пазари.

(4)  ЦКОДО не налагат обединяване на рисковете и загубите между държавите членки, защото държавите членки не гарантират общо съответните си задължения в рамките на портфейла от държавни облигации, служещ за база на ЦКОДО. Нормативната основа за възникването на ЦКОДО не налага и никакви промени в настоящото регулаторно третиране на експозициите към държавни дългови инструменти.

(5)  За постигане на целите за географска диверсификация на риска в рамките на банковия съюз и вътрешния пазар, базисният портфейл на ЦКОДО следва да бъде съставен от държавни облигации на държавите членки, чиято парична единица е еврото. С цел да се избегне валутният риск, в базисния портфейл на ЦКОДО следва да се разреши да бъдат включвани само държавните облигации в евро на държавите членки, чиято парична единица е еврото. С цел държавните облигации на всяка държава членка от еврозоната да участват в създаването на ЦКОДО в съответствие с дела на съответната държава членка в стабилността на еврозоната като цяло, относителното тегло на националните държавни облигации в базисния портфейл на ЦКОДО следва да бъде много близко до относителното тегло на съответните държави членки в алгоритъма за записване на капитала на Европейската централна банка от националните централни банки на държавите членки.

(6)  С цел да се осигурят висококачествени нискорискови активи и същевременно да се отчете различната склонност на инвеститорите към поемане на риск, емисиите на ЦКОДО следва да се състоят от първостепенен транш и от един или повече подчинени траншове. Първостепенният транш, възлизащ на седемдесет процента от номиналната стойност на всяка емисия на ЦКОДО, следва да осигури равнище на очакваната загуба, което да не се отклонява съществено от това на най-безопасните държавни облигации от еврозоната при отчитане на риска и корелацията на държавните облигации в базисния портфейл от държавни облигации на ЦКОДО. Подчинените траншове следва да осигурят защита на първостепенния транш. ▌С цел да се ограничи рискът при транша с най-нисък ранг (траншът, който поема загубите преди всеки друг транш), номиналната му стойност следва все пак да е поне % от оставащата номинална стойност на цялата емисия ЦКОДО. Като се има предвид специфичната сложност на продукта, придобиването от страна на потребителите на дребно следва да се разглежда само като първостепенни траншове, а не като подчинени траншове.

(7)  За да се гарантира целостта на емисиите на ЦКОДО и да се ограничат максимално рисковете, свързани с притежаването и управлението на базисния портфейл от държавни облигации, матуритетите на базовите държавни облигации следва да бъдат тясно съобразени с матуритета на ЦКОДО, а съставът на базисния портфейл от държавни облигации следва да остане неизменен за целия жизнен цикъл на ЦКОДО.

(8)  Стандартизираният състав на базисния портфейл на ЦКОДО може да затрудни или възпрепятства емитирането на ЦКОДО, ако на пазара не са налични държавни облигации от една или повече държави членки. Поради тази причина следва да е възможно облигациите на дадена държава членка да бъдат изключени от бъдещите емисии на ЦКОДО, ако — и докато — емитирането на държавни облигации от дадената държава членка е значително ограничено поради намалена потребност от публичен дълг или затруднен достъп до пазара.

(9)  С оглед на достатъчната хомогенност на ЦКОДО, изключването и повторното интегриране в базисния портфейл от държавни облигации на държавните облигации на дадена държава членка следва да се разрешава само след решение на Комисията, така че всички емитирани по едно и също време ЦКОДО да имат един и същ базисен портфейл от държавни облигации. ЦКОДО представляват нови продукти и, за да се осигури непрекъснатост на издаването им на пазара, е необходим навременен механизъм за вземане на решения за коригиране на базисния портфейл на ЦКОДО в случаите, когато дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара. Освен това коментаторите и заинтересованите страни изразиха опасения относно вероятността от отрицателно въздействие върху ликвидността на пазарите за съответните държавни облигации, които опасения заслужават да бъдат възприети сериозно. За тази цел с настоящия регламент се възлага на Европейския надзорен орган (Европейския орган за ценни книжа и пазари) създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета(4) (ЕОЦКП), задължението да наблюдава пазарите за ЦКОДО и съответните държавни облигации за признаци на нестабилност.

(9a)  Въз основа на наблюденията на ЕОЦКП и с помощта на докладите им Комисията следва да бъде оправомощена да предостави ясно определение за „пазарна ликвидност“ и метод за нейното изчисляване, както и да определи критериите, с помощта на които ЕОЦКП следва да оценява дали дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара, за целите на настоящия регламент. На Комисията следва да бъде предоставено правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 290 от ДФЕС. При подготовката и изготвянето на този делегиран акт Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.

(10)  Фиксираният размер на първостепенния транш на емисиите на ЦКОДО може да бъде ограничен за бъдещите емисии на ЦКОДО, ако неблагоприятна пазарна конюнктура, която сериозно нарушава функционирането на пазара на държавен дълг в дадена държава членка или в Съюза, налага да се ограничи размерът на първостепенния транш, за да се запази неговото високо качество и нисък риск. Когато тази неблагоприятна конюнктура отмине, размерът на първостепенния транш при бъдещите емисии ЦКОДО следва да бъде върнат на първоначалната му стойност от седемдесет процента. ▌

(11)  Инвеститорите следва да бъдат защитени във възможно най-голяма степен от риска от изпадане в несъстоятелност на институцията, която придобива държавните облигации („първоначален купувач“) за целите на съставянето на базисния портфейл на ЦКОДО. Поради тази причина ЦКОДО следва да могат да се емитират само от дружества със специална инвестиционна цел („ДСИЦ“), чиято дейност се състои изключително в емитирането и управлението на ЦКОДО и които не поемат никакви други дейности като например кредитиране. Поради същата причина ДСИЦ следва да подлежат на строги изисквания за обособяване на активите.

(12)  С цел да управляват ограничените падежни несъответствия в периода между получаването на постъпленията по базисния портфейл от обслужването на дълга и датите на плащане на инвеститорите в ЦКОДО, ДСИЦ следва да могат да инвестират постъпленията по базисния портфейл от държавни облигации на ЦКОДО от обслужването на дълга единствено в парични средства или във високоликвидни финансови инструменти с нисък пазарен и кредитен риск.

(12a)  Държавите членки следва да гарантират, че притежаването на държавни облигации от ДСИЦ се ползва със същото третиране като всяко друго притежаване на същата държавна облигация или на други държавни облигации, емитирани със същите условия.

(13)  Само продуктите, които удовлетворяват предвидените в настоящия регламент изисквания за състава и матуритета на базисния портфейл, размера на първостепенния транш и на подчинените траншове, и чието издаване е в съответствие с режима на надзор, следва ▌да се ползват с регулаторното третиране, предвидено в настоящия регламент.

(14)  Системата за сертифициране от ЕОЦКП следва да гарантира, че дадена емисия на ЦКОДО удовлетворява изискванията на настоящия регламент. Поради това ЕОЦКП следва да води списък на сертифицираните ЦКОДО ▌, за да позволи на инвеститорите да проверяват дали комерсиализиран като ЦКОДО продукт наистина е такъв. Поради същата причина, в този списък ЕОЦКП следва да посочва дали по отношение на дадени ЦКОДО е била наложена санкция, както и да отстранява от този списък продуктите, за които е установено, че са в нарушение на настоящия регламент.

(15)  Инвеститорите следва да могат да разчитат на сертифицирането на ЦКОДО от страна на ▌ЕОЦКП, както и на предоставяната от ДСИЦ информация. Информацията за ЦКОДО и за държавните облигации в техния базисен портфейл следва да позволява на инвеститорите да разбират, оценяват и сравняват сделките с ЦКОДО, а не да разчитат единствено на трети страни, в т.ч. на агенциите за кредитен рейтинг. Тази възможност следва да позволи на инвеститорите да действат предпазливо и да извършват ефикасна надлежна проверка. Информацията за ЦКОДО следва да бъде предоставяна безплатно на инвеститорите посредством стандартизирани образци, на уебсайт, който осигурява непрекъснат достъп до данните.

(16)  За да се предотвратяват злоупотребите и да се поддържа доверието в ЦКОДО, ЕОЦКП следва да предвиди подходящи административни санкции и корективни мерки за небрежност или умишлено нарушение на изискванията за уведомяване или на продуктовите изисквания към ЦКОДО.

(17)  Инвеститорите в различните финансови сектори следва да могат да инвестират в ЦКОДО при същите условия, при които инвестират в базовите държавни облигации от еврозоната, с изключение на инвестициите на банките в дялови участия в подчинени траншове на ЦКОДО. Поради това, за да бъдат третирани ЦКОДО в различните регламентирани финансови сектори както базовите им активи, следва да бъдат изменени Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(5), Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета(6), Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(7) и Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета(8).

(18)  За запазване на финансовата стабилност, за осигуряване на доверието на инвеститорите и за насърчаване на ликвидността е важно върху пазарите на ЦКОДО да бъде упражняван подходящ и ефективен надзор. За тази цел ЕОЦКП следва да бъде известяван за емитирането на ЦКОДО и следва да получава от ДСИЦ цялата информация, необходима за изпълнението на надзорните му задачи. С надзора с оглед спазването на настоящия регламент се цели най-вече защитата на инвеститорите; където е приложимо, този надзор се извършва по отношение на аспектите, които могат да са свързани с емитирането или притежаването на ЦКОДО от регламентирани финансови субекти.

(19)  Националните компетентни органи на субектите, участващи в съставянето на ЦКОДО или в пазара на ЦКОДО и ЕОЦКП, следва тясно да координират надзорните си действия и да осигуряват последователност в решенията си. ▌

(20)  Като се има предвид, че ЦКОДО са нови продукти, чието въздействие върху пазарите за съответните държавни дългови ценни книжа е неизвестно, уместно е Европейският съвет за системен риск (ЕССР), националните компетентни органи и определените органи за макропруденциалните инструменти да упражняват надзор върху пазара на ЦКОДО. С тази цел ЕССР следва да се възползва от правомощията, предоставени му съгласно Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета(9), и ако е уместно, да отправи предупреждения и представи предложения за корективни действия на компетентните органи.

(21)  Предвид високо специализирания експертен опит на ЕОЦКП в областта на ценните книжа и пазарите на ценни книжа е целесъобразно да му се възложи разработването на проекти на регулаторни технически стандарти за начините, по които ДСИЦ могат да вложат постъпленията от плащанията по главницата или лихвата в базисния портфейл на ЦКОДО, информацията, която ДСИЦ трябва да предоставя на ЕОЦКП за уведомяване и сертифициране на емисия ЦКОДО, информацията, която трябва да бъде предоставена преди прехвърлянето на дадени ЦКОДО, както и задълженията за сътрудничество и обмен на информация сред компетентните органи. Комисията следва да бъде оправомощена да приеме тези стандарти по силата на член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

(22)  Комисията следва да бъде оправомощена да приема и технически стандарти за изпълнение — чрез актове за изпълнение по силата на член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 — по отношение на изискванията към ДСИЦ за уведомяване преди емитиране на ЦКОДО.

(23)  С цел да се осигурят еднообразни условия за прилагането на настоящия регламент, Комисията следва да разполага с изпълнителни правомощия, за да решава дали държавните облигации на дадена държава членка следва да се отстранят или включат в базисния портфейл на ЦКОДО и дали следва да се промени размерът на първостепенния транш на бъдещите емисии ЦКОДО. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(24)  Тъй като целта на настоящия регламент, а именно да се създаде уредба на ЦКОДО, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, като се има предвид, че развитието на пазара на ЦКОДО зависи от премахването на пречките, произтичащи от прилагането на законодателството на Съюза, както и че равнопоставени условия на конкуренция на вътрешния пазар за всички институционални инвеститори и дружества, участващи във функционирането на ЦКОДО, могат да бъдат постигнати само на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Глава 1

Предмет, приложно поле и определения

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се създава обща уредба на ценните книжа, обезпечени с държавни облигации („ЦКОДО“).

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за първоначалните купувачи, дружествата със специална инвестиционна цел, инвеститорите и всеки друг субект, който участва в емитирането или притежаването на ЦКОДО.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

(1)  „компетентен орган“ означава публичен орган или орган, официално признат от националното законодателство, оправомощен по силата на националното право или правото на Съюза да изпълнява предвидените в настоящия регламент задачи;

(2)  „държавна облигация“ означава дългов инструмент, емитиран от централното правителство на държава членка, емитиран и финансиран в паричната единица на тази държава членка, с първоначален матуритет от — или над — една година;

(3)  „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“ („ЦКОДО“) означава финансови инструменти в евро, чийто кредитен риск е свързан с експозициите към портфейл от държавни облигации и които удовлетворяват изискванията на настоящия регламент;

(4)  „дружество със специална инвестиционна цел“ („ДСИЦ“) означава юридическо лице, различно от първоначалния купувач, което емитира ЦКОДО и извършва съответните дейности във връзка с базисния портфейл от държавни облигации в съответствие с членове 7 и 8 от настоящия регламент;

(5)  „първоначален купувач“ означава юридическо лице, което купува държавни облигации от свое име и впоследствие ги прехвърля на ДСИЦ за целите на емитирането на ЦКОДО;

(6)  „инвеститор“ означава физическо или юридическо лице, което притежава ЦКОДО;

(7)  „транш“ означава договорно установен сегмент от кредитния риск по състоящия се от държавни облигации базисен портфейл на ЦКОДО; понесената евентуална кредитна загуба при позиция в този сегмент е по-голяма или по-малка отколкото при позиция със същия размер в друг сегмент от този кредитен риск;

(8)  „първостепенен транш“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите, които не са били поети от всички подчинени траншове в тази емисия ЦКОДО;

(9)  „подчинен транш“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите преди първостепенния транш;

(10)  „транш с най-нисък ранг“ означава транш в емисия ЦКОДО, който поема загубите преди всеки друг транш.

Глава 2

Състав, матуритет и структура на ЦКОДО

Член 4

Състав на базисния портфейл

1.  Базисният портфейл на ЦКОДО се състои само от следното:

а)  държавни облигации на държави членки, чиято парична единица е еврото;

б)  приходите от изплащането на тези държавни облигации.

2.  Теглото на държавните облигации на всяка държава членка в рамките на даден базисен портфейл на ЦКОДО („базово тегло“) е равно на относителното тегло на вноската на тази държава членка в капитала на Европейската централна банка (ЕЦБ) по алгоритъма за записване и внасяне на капитала на ЕЦБ от националните централни банки на държавите членки, както е предвидено в член 29 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз.

ДСИЦ могат да се отклоняват до десет процента от определената чрез прилагането на базовото тегло номинална стойност на държавните облигации на всяка държава членка.

3.  След сертифицирането на първите ЦКОДО ЕОЦКП започва, без необосновано забавяне, да наблюдава и оценява непрестанно дали е налице някоя от следните ситуации:

а)  за предходните дванадесет месеца („референтен период“) държавата членка е емитирала по-малко от половината от размера държавни облигации, равен на произведението на относителното тегло, определено в съответствие с параграф 2, и общия размер на ЦКОДО, емитирани през последните дванадесет месеца преди референтния период;

aа)   емитирането на ЦКОДО е оказало значително отрицателно въздействие върху пазарната ликвидност на държавните облигации на държава членка включени в базисния портфейл;

б)  през предходните дванадесет месеца държавата членка е финансирала поне половината от годишните си потребности от финансиране чрез официална финансова подкрепа за изпълнението на програма за макроикономически корекции, както е посочено в член 7 от Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета(11), или по някаква причина държавата членка вече не се ползва с достъп до пазара.

За целите на буква аа) от първа алинея „пазарната ликвидност“ се определя, като се вземат под внимание следните минимални критерии: данни от предходните три месеца за ширината и дълбочината на пазара, доказани от ниски спредове купува — продава, високи обеми на търговия и голям брой разнообразни участници на пазара.

За целите на буква аа) от първа алинея, до ... [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 24а с цел да се даде ясно определение и метод на изчисляване на „пазарната ликвидност“ за целите на настоящия регламент.

За целите на буква б) от първа алинея, до ... [6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент] Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 24а, за да допълни настоящия регламент чрез определянето на критериите, с помощта на които ЕОЦКП ще оценява дали дадена държава членка вече не се ползва с достъп до пазара.

3a.  ЕОЦКП извършва текущ мониторинг и оценка дали дадена държава членка, чиито държавни облигации са включени в базисния портфейл на ЦКОДО, вече не се ползва с достъп до пазара или е започнала участие в програма за макроикономическо адаптиране, дали емитирането на ЦКОДО не е оказало значително отрицателно въздействие върху пазарната ликвидност и дали базовите тегла на държавите членки с ограничена наличност на държавни облигации не възпрепятстват издаването на нови ЦКОДО – или пък дали някоя от изброените ситуации, която е била валидна за дадена държава членка, вече не е налице.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че е налице някоя от ситуациите, посочени в букви а) или аа) от първа алинея на параграф 3, ЕОЦКП може да поиска от Комисията да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че е налице ситуация, посочена в буква б) от първа алинея на параграф 3, ЕОЦКП може да поиска от Комисията или да изключи държавата членка от базисния портфейл на ЦКОДО, или да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

Ако ЕОЦКП в консултация с ЕССР установи, че ситуацията, посочена в букви а) и б) от първа алинея на параграф 3, вече не е налице, ЕОЦКП може да поиска от Комисията да възстанови държавните облигации на държавата членка в базисния портфейл на ЦКОДО и да коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

В рамките на 48 часа от искането, посочено във втора, трета и четвърта алинея, и въз основа на представените от ЕОЦКП мотиви и доказателства, Комисията прави едно от следните неща:

а)  приема акт за изпълнение, който или изключва държавните облигации на държавата членка от базисния портфейл на ЦКОДО, или коригира базовите тегла на съответните държави членки;

б)  приема акт за изпълнение за отхвърляне на исканото изключване или коригиране на базовите тегла на съответните държави членки; или

в)  приема акт за изпълнение за възстановяване на държавните облигации на държавата членка в базисния портфейл на ЦКОДО, като съответно коригира базовите тегла на държавните облигации на държавите членки, включени в базисния портфейл.

3б.  Всеки акт за изпълнение, приет съгласно параграф 3 на настоящия член, се приема в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

Когато дадена държава членка е изключена от базисния портфейл на ЦКОДО в резултат на акт за изпълнение съгласно параграф 3а, базовите тегла на държавните облигации на останалите държави членки се определят чрез изключване на държавните облигации на държавата членка, посочена в параграф 3а, и прилагане на метода за изчисление, посочен в параграф 2. Когато се прилага акт за изпълнение съгласно параграф 3а и базовите тегла са коригирани, базовите тегла се прилагат в съответствие с акта за изпълнение.

Срокът на изключването или корекцията е валиден за първоначален период от един месец. След като се е консултирала с ЕОЦКП, Комисията може посредством акт за изпълнение да удължи срока на изключване или коригиране на базовите тегла съгласно настоящия член за допълнителни периоди от един месец. Ако срокът на изключването или на коригирането не бъде удължен до края на първоначалния срок или до края на всеки следващ удължен срок, действието му се преустановява автоматично.

3в.   ЕЦБ своевременно се уведомява за всяко едно решение, взето съгласно параграфи 3а и 3б.

Член 5

Матуритет на базовите активи

1.  Траншовете на ЦКОДО, които са част от една и съща емисия, имат един и същ първоначален падеж. Този падеж настъпва един ден или повече след падежа на държавната облигация в базисния портфейл, която е с най-дълъг матуритет.

2.  Матуритетът на която и да е държавна облигация в базисния портфейл на ЦКОДО не може да бъде по-кратък с повече от шест месеца от матуритета на държавната облигация с най-дълъг матуритет в този портфейл.

Член 6

Структура на траншовете, плащания и загуби

1.  Всяка емисия на ЦКОДО се състои от първостепенен транш и един или повече подчинени траншове. Остатъчната номинална стойност на първостепенния транш е седемдесет процента от остатъчната номинална стойност на цялата емисия на ЦКОДО. Броят и оставащата номинална стойност на подчинените траншове се определя от ДСИЦ, като обаче номиналната стойност на транша с най-нисък ранг трябва да е поне пет процента от оставащата номинална стойност на цялата емисия на ЦКОДО.

2.  При пазарна конюнктура с остро отрицателно въздействие върху функционирането на пазара на държавен дълг в дадена държава членка или в Съюза и ако Комисията потвърди в съответствие с параграф 4 наличието на такова въздействие, за всички емисии на ЦКОДО след това потвърждаване ДСИЦ свежда на шестдесет процента оставащата номинална стойност на първостепенния транш.

Когато Комисията в съответствие с параграф 4 потвърди, че това въздействие е отминало, параграф 1 се прилага за всички емисии на ЦКОДО след това потвърждаване.

3.  ЕОЦКП наблюдава и преценява дали ситуацията по параграф 2 е налице или е отминала и информира Комисията за това.

4.  Комисията може да приеме акт за изпълнение, с който да установи, че ситуацията по параграф 2 е налице или вече е отминала. Този акт за изпълнение се приема по процедурата по разглеждане, посочена в член 26, параграф 2.

5.  Плащанията по ЦКОДО зависят от плащанията по базисния портфейл от държавни облигации.

6.  Разпределянето на загубите и последователността на плащанията се определя, неизменно за целия жизнен цикъл на емисията на ЦКОДО, според съответния транш от емисията на ЦКОДО.

Загубите се признават и разпределят при реализирането им.

Член 7

Емитиране на ЦКОДО и задължения на ДСИЦ

1.  ДСИЦ удовлетворява всички изброени по-долу изисквания:

а)  установено е в Съюза;

б)  дейността му се състои единствено в емитирането на ЦКОДО и обслужването на емисии на ЦКОДО, както и в управляването на базисните портфейли на тези емисии на ЦКОДО в съответствие с членове 4, 5, 6 и 8;

в)  ДСИЦ носи цялата отговорност за предоставянето на услугите и дейностите по буква б).

2.  ДСИЦ има пълно право на собственост върху базисния портфейл на емисия на ЦКОДО.

Базисният портфейл на емисия на ЦКОДО представлява споразумение за финансово обезпечение с предоставяне на залог по смисъла на член 2, параграф 1, буква в) от Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(12) за гарантиране на финансовите задължения на ДСИЦ към инвеститорите в съответната емисия на ЦКОДО.

Притежаването на ЦКОДО от дадена емисия на ЦКОДО не предоставя никакви права, нито вземания по отношение на активите на емитиралото тези ЦКОДО ДСИЦ извън рамките на базисния портфейл на същата емисия и приходите от притежаването на дадените ЦКОДО.

Намаляването на стойността или на постъпленията по базисния портфейл от държавни облигации не поражда за инвеститорите право на иск.

3.  ДСИЦ води отчетност и регистри, така че:

а)  да обособява своите активи и финансови ресурси от тези на базисния портфейл на емисията на ЦКОДО и свързаните с нея постъпления;

б)  да обособява базисния портфейл и постъпленията на всяка емисия на ЦКОДО;

в)  да обособява позициите на всеки инвеститор или посредник;

г)  да проверява, че във всеки един момент броят на ЦКОДО от дадена емисия е равен на сбора на ЦКОДО, притежавани от всички инвеститори или посредници в същата емисия;

д)  да проверява, че оставащата номинална стойност на ЦКОДО от дадена емисия е равна на оставащата номинална стойност на базисния портфейл от държавни облигации на същата емисия.

4.  ДСИЦ държи държавните облигации по член 4, параграф 1, буква а) под попечителство, както е позволено в раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(13) и раздел А, точка 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014(14) на Европейския парламент и на Съвета, само в централни банки, централни депозитари на ценни книжа, лицензирани кредитни институции или лицензирани инвестиционни посредници.

4а.   Държавите членки гарантират, че притежаването на държавни облигации от ДСИЦ се ползва със същото третиране като всяко друго притежаване на същата държавна облигация или на други държавни облигации, емитирани със същите условия.

Член 8

Инвестиционна политика

1.  ДСИЦ инвестира плащанията по главницата или лихвата по държавните облигации по член 4, параграф 1, буква а), дължими преди плащанията по главницата или лихвата по ЦКОДО, единствено в парични средства или еквиваленти на парични средства в евро, допустими за ликвидиране в рамките на един ден с минимален отрицателен ценови ефект.

ДСИЦ държи под попечителство плащанията по първа алинея, както е позволено в раздел Б, точка 1 от приложение I към Директива 2014/65/ЕС и раздел А, точка 2 от приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014, само в централни банки, централни депозитари на ценни книжа, лицензирани кредитни институции или лицензирани инвестиционни посредници.

2.  ДСИЦ не променя базисния портфейл на дадени ЦКОДО до падежа на същите ЦКОДО.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за доуточняване на условията, при които финансовите инструменти могат да бъдат считани за високоликвидни и с минимален пазарен и кредитен риск, както е посочено в параграф 1. ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Глава 3

Използване на обозначението „ЦКОДО“ и изисквания за уведомяване, прозрачност и предоставяне на информация

Член 9

Използване на обозначението „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“

Обозначението „ценни книжа, обезпечени с държавни облигации“ („ЦКОДО“), се използва само за финансовите продукти, които удовлетворяват едновременно следните условия:

а)  финансовият продукт неотклонно удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6;

aа)  ДСИЦ спазва неотклонно изискванията на членове 7 и 8;

б)  ЕОЦКП е сертифицирал този финансов продукт в съответствие с член 10, параграф 1, а самият финансов продукт е включен в списъка по член 10, параграф 2.

Член 10

Изисквания за уведомяване относно ЦКОДО

1.  Най-малко една седмица преди да пристъпи към емисия на ЦКОДО и посредством образеца по параграф 5 от настоящия член, ДСИЦ подава заявление за сертифициране на емисия на ЦКОДО, като уведомява ЕОЦКП, че емисията удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6. ЕОЦКП уведомява компетентния орган на ДСИЦ без необосновано забавяне.

1a.  Уведомлението, предвидено в параграф 1 от настоящия член, включва обяснение от ДСИЦ за това, как е спазило всяко от изискванията, определени в членове 4, 5, 6, 7, и 8.

1б.  ЕОЦКП сертифицира емисия на ЦКОДО само когато напълно се е уверил, че кандидатстващият ДСИЦ и емисията на ЦКОДО съответстват на всички изисквания, определени в настоящия регламент. ЕОЦКП незабавно информира подалия заявлението ДСИЦ за предоставянето или отказа на сертифициране.

2.  ЕОЦКП поддържа на своя официален уебсайт списък на всички емисии на ЦКОДО, които са били сертифицирани от ЕОЦКП. След решение на ЕОЦКП по член 15 ЕОЦКП веднага актуализира този списък и отстранява всички емисии на ЦКОДО, които не се считат вече за такива.

3.  ▌ЕОЦКП незабавно отбелязва в списъка по параграф 2 от настоящия член винаги когато по отношение на съответните ЦКОДО е наложил административни санкции, посочени в член 16, които вече не подлежат на обжалване.

3a.  ЕОЦКП отменя сертифицирането на емисия на ЦКОДО, ако е изпълнено някое от изброените по-долу условия:

а)  ДСИЦ изрично се е отказало от сертифицирането или не го е използвало в рамките на шест месеца след издаването му;

б)  ДСИЦ е получило сертифициране посредством неверни твърдения или по всякакъв друг неправомерен начин;

в)  емисията на ЦКОДО вече не удовлетворява условията, при които му е било предоставено сертифициране.

Отнемането на сертифицирането влиза в сила незабавно на цялата територия на Съюза.

4.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за установяване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя тези проекти на регулаторни технически стандарти на Комисията в срок до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

5.  ЕОЦКП разработва проекти на технически стандарти за изпълнение за установяване на образците за предоставяне на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя тези проекти на технически стандарти на Комисията за изпълнение в срок до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф технически стандарти за изпълнение в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 11

Изисквания за прозрачност

1.  Без необосновано забавяне ДСИЦ предоставя на инвеститорите и ЕОЦКП следната информация:

а)  информация за базисния портфейл, която е от основно значение за преценката дали финансовият продукт удовлетворява изискванията на членове 4, 5 и 6;

б)  подробна информация за йерархията на плащанията по траншовете на емисията ЦКОДО;

в)  ако в случаите, предвидени в член 1, параграфи 4 и 5 или член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета(15), не е съставен проспект — описание на основните характеристики на ЦКОДО, включително, ако е приложимо, подробна информация за характеристиките на експозицията, паричните потоци и разпределянето на загубите;

г)  уведомлението и сертифицирането по член 10, параграф 1 и съответно по член 10, параграф 1б.

Информацията, посочена в буква а) от настоящия параграф, се предоставя най-късно един месец след датата, на която лихвата на ЦКОДО стане изискуема.

2.  ДСИЦ качва информацията по параграф 1 на уебсайт, който:

а)  разполага с добре функционираща система за контрол на качеството на данните;

б)  спазва подходящи стандарти за управление и се поддържа и управлява чрез подходяща организационна структура, която осигурява непрекъснатостта и нормалното му функциониране;

в)  подлежи на системи, проверки и процедури за установяване на всички значими източници на операционен риск;

г)  разполага със системи за защита и запазване на целостта на получената информация и за незабавен запис на информацията;

д)  позволява архивиране на информацията най-малко за пет години след падежа на дадената емисия на ЦКОДО.

В документацията за ЦКОДО, която ДСИЦ предоставя на инвеститорите, се посочва информацията по параграф 1 и мястото за достъп до нея.

Член 12

Изисквания за предоставяне на информация

1.  Преди да прехвърли ЦКОДО, прехвърлителят предоставя на приобретателя следната информация:

а)  процедурата за разпределяне на постъпленията от базисния портфейл държавни облигации по траншовете на емисията на ЦКОДО, включително за процедурата при очакване — или в резултат — на неплащане по базовите активи;

б)  как при предложение за замяна в очакване — или в резултат — на неплащане по дадена държавна облигация от базисния портфейл се разпределят сред инвеститорите правата на глас и как се разпределя по траншовете на емисията на ЦКОДО загубата поради неплащане на дължимо вземане.

2.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за установяване на посочената в параграф 1 информация.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти в рамките на [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в първа алинея регулаторни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Глава 4

Продуктов контрол

Член 13

Надзор от страна на ЕОЦКП

1.  ЕОЦКП е компетентният орган, който следи за спазването ▌на изискванията, определени в на настоящия регламент, от страна на ДСИЦ.

2.  ЕОЦКП ▌разполага с необходимите за изпълнението на своите задачи по настоящия регламент надзорни, разследващи и наказателни правомощия.

ЕОЦКП разполага най-малко със следните правомощия:

а)  да изискват достъп до всички отнасящи се до ДСИЦ документи във всякаква форма и да получават или взимат копие от тях;

б)  да изискват от ДСИЦ да предостави информация незабавно;

в)  да изискат информация от всяко лице, свързано с дейността на ДСИЦ;

г)  да извършват проверки на място със или без предизвестие;

д)  да взимат подходящи мерки за осигуряване на непрекъснатото спазване от страна на ДСИЦ на изискванията на настоящия регламент;

е)  да разпоредят ДСИЦ да спазва настоящия регламент и да се въздържа от повторение на всякакво нарушаващо го поведение.

Член 14

Сътрудничество между компетентните органи и ЕОЦКП

1.  Компетентните органи, отговарящи за надзора върху субектите, участващи в съставянето на ЦКОДО или ангажирани по друг начин на пазара на ЦКОДО, и ЕОЦКП си сътрудничат тясно и обменят информация с оглед на изпълнението на задачите си. Те в частност координират тясно надзорните си дейности, за да установяват и отстраняват нарушения на настоящия регламент, разработват и насърчават добри практики, улесняват сътрудничеството, стимулират последователност при тълкуването и предоставят валидни за различните юрисдикции оценки в случай на несъгласие.

С цел да се улесни използването на правомощията на компетентните органи и с оглед на съгласуваното изпълнение и правоприлагане на предвидените в настоящия регламент задачи, ЕОЦКП действа в рамките на правомощията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.  Компетентен орган, който разполага с недвусмислени доказателства, че ДСИЦ е в нарушение на настоящия регламент, незабавно уведомява подробно ЕОЦКП . ЕОЦКП предприема подходящи мерки, сред които може да е решение по член 15.

3.  Ако въпреки мерките, предприети от ▌ЕОЦКП, ДСИЦ продължава да действа по начин, който очевидно е в нарушение на настоящия регламент, ЕОЦКП може да предприеме всички подходящи мерки за защита на инвеститорите, включително да забрани на ДСИЦ да продължава да комерсиализира ЦКОДО в неговата юрисдикция и да вземе решение по член 15.

Член 15

Злоупотреба с обозначението „ЦКОДО“

1.  Когато има основания да счита, че в нарушение на член 9 ДСИЦ комерсиализира продукт, който е обозначило като „ЦКОДО“, но който не удовлетворява изискванията по същия член, ЕОЦКП следва предвидената в параграф 2 процедура.

2.  В рамките на 15 дни след като узнае за посоченото в параграф 1 евентуално нарушение, ЕОЦКП решава дали член 9 е бил нарушен и уведомява за това другите съответни компетентни органи, включително, ако са му известни, компетентните органи по отношение на инвеститорите. ▌

Ако ЕОЦКП счита, че нарушението от страна на ДСИЦ на член 9 е извършено без зла умисъл, той може да реши да предостави на ДСИЦ максимален период от един месец за коригиране на установеното нарушение, считано от деня, в който ЕОЦКП е уведомил ДСИЦ за нарушението. През този период ЦКОДО, фигуриращи в списъка, поддържан от ЕОЦКП по силата на член 10, параграф 2, продължават да се считат за ЦКОДО и остават в този списък.

3.  ЕОЦКП разработва проекти на регулаторни технически стандарти за определяне на задълженията за сътрудничество и обмен на информация съгласно параграфи 1 и 2.

ЕОЦКП представя на Комисията тези проекти на регулаторни технически стандарти до ... [6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент].

Комисията се оправомощава да приеме посочените в настоящия параграф регулаторни технически стандарти в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 16

Административни санкции и корективни мерки

1.  Без да се засяга правото на държавите членки да налагат наказателноправни санкции по силата на член 17, ЕОЦКП налага на ДСИЦ или управляващото го физическо лице подходящи корективни мерки, включително решение по член 15, и подходящи административни санкции, посочени в параграф 3, ако ДСИЦ:

а)  не е изпълнило задълженията по членове 7 и 8;

б)  не е спазило изискванията по член 9, включително не е уведомило ЕОЦКП в съответствие с член 10, параграф 1 или е отправило подвеждащо уведомление;

в)  не е удовлетворило изискванията за прозрачност по член 11.

2.  Административните санкции по параграф 1, включват най-малко следното:

а)  публично изявление, в което се посочват самоличността на физическото или юридическото лице нарушител и естеството на нарушението;

б)  разпореждане, с което от физическото или юридическото лице нарушител се изисква да преустанови довелото до нарушението поведение и да не го повтаря;

в)  временна забрана на член на управителния орган на ДСИЦ или на всяко друго физическо лице, което носи отговорност за нарушението, да изпълнява ръководни функции в ДСИЦ;

г)  при нарушението, посочено в параграф 1, буква б) — временна забрана на ДСИЦ да отправя уведомлението по член 10, параграф 1;

д)  административни имуществени санкции на стойност максимум 5 000 000 евро, а в държавите членки, чиято парична единица не е еврото — на равностойността им в националната парична единица към ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], или максимум 10 % от общия годишен нетен оборот на ДСИЦ, както е установен в последните налични отчети, одобрени от управителния орган на ДСИЦ;

е)  имуществени административни санкции на стойност максимум двойния размер на ползата, извлечена вследствие на нарушението, когато размерът на тази полза може да бъде определен, дори този размер да надхвърля максималните суми по буква д).

3.  Когато определя вида и размера на административните санкции, ЕОЦКП взема предвид доколко нарушението е било извършено умишлено или се дължи на небрежност, както и всички други съответни обстоятелства, включително по целесъобразност:

а)  съществеността, тежестта и продължителността на нарушението;

б)  степента на отговорност на физическото или юридическото лице нарушител;

в)  финансовите възможности на физическото или юридическото лице нарушител;

г)  размера на реализираната печалба или избегнатата загуба от физическото или юридическото лице нарушител, доколкото той може да бъде определен;

д)  загубите, произтекли за трети страни в резултат на нарушението;

е)  степента на съдействие, което физическото или юридическото лице нарушител оказва на компетентния орган;

ж)  предходни нарушения на отговорното физическо или юридическо лице.

4.  ЕОЦКП се уверява, че всяко решение за налагане на административни санкции или коригиращи мерки е надлежно мотивирано и подлежи на обжалване.

Член 17

Взаимодействие с наказателноправните санкции

Държавите членки, които за нарушенията, посочени в член 16, параграф 1, са предвидили наказателноправни санкции, разрешават на ЕОЦКП да осъществява в рамките на тяхната юрисдикция връзка със съдебните органи, органите за наказателно преследване или органите на наказателното правораздаване и да получава и да предоставя на други относими органи специфична информация за образуваните наказателни разследвания или производства за нарушенията, посочени в член 16, параграф 1.

Член 18

Публикуване на административните санкции

1.  ЕОЦКП публикува на своя уебсайт всяко решение за налагане на административна санкция, която вече не може да бъде обжалвана и която е наложена за нарушение по член 16, параграф 1, без необосновано забавяне и след уведомяване на съответното лице.

Посоченото в първа алинея публикуване включва информация за вида и естеството на нарушението и самоличността на физическото или юридическото лице, на което е наложена административната санкция.

2.  При някое от изброените по-долу обстоятелства ЕОЦКП публикува административната санкция анонимно ▌:

а)  когато административната санкция е наложена на физическо лице и след предварителна проверка се приеме, че публикуването на лични данни е непропорционално;

б)  когато публикуването би застрашило стабилността на финансовите пазари или текущо наказателно разследване;

в)  когато публикуването би причинило прекомерна вреда на съответните ДСИЦ или физически лица.

Алтернативно, когато обстоятелствата, посочени в първа алинея, е вероятно да престанат да бъдат налице в рамките на разумен срок, публикуването по параграф 1 може да бъде отложено за такъв срок.

3.  ЕОЦКП съхранява най-малко пет години информацията, публикувана на официалния му уебсайт по силата на параграф 1 или 2. Личните данни се съхраняват на официалния уебсайт на ЕОЦКП само за необходимия период.

Член 18а

Надзорни такси

1.  ЕОЦКП начислява на ДСИЦ такси съгласно настоящия регламент и делегираните актове, приети съгласно параграф 2 от настоящия член. Тези такси са пропорционални на оборота на съответните ДСИЦ и покриват изцяло разходите на ЕОЦКП, свързани с лицензирането на ЦКОДО и надзора върху ДСИЦ.

2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегиран акт в съответствие с член 47 с цел допълване на настоящия регламент чрез допълнително конкретизиране на вида на таксите, услугите, за които се дължат такси, размера на таксите и начина на плащането им.

Член 19

Макропруденциален надзор на пазара на ЦКОДО

В рамките на своя мандат, предвиден в Регламент (ЕС) № 1092/2010, ЕССР извършва, в съответствие с правомощията, предвидени в посочения регламент, макропруденциален надзор на пазара на ЦКОДО в Съюза. Ако установи, че пазарите за ЦКОДО представляват значителен риск за нормалното функциониране на пазарите за държавни дългови ценни книжа на държавите членки, чиято валута е евро, ЕССР упражнява правомощията по членове 16, 17 и 18 от Регламент (ЕС) № 1092/2010, когато това е целесъобразно.

Глава 4

Изпълнителни правомощия и заключителни разпоредби

Член 21

Изменение на Директива 2009/65/ЕО

В Директива 2009/65/ЕО се вмъква следният член 54а:"

„Член 54a

1.  Когато държавите членки прилагат дерогация, както е посочено в член 54, или предоставят освобождаване, както е посочено в член 56, параграф 3, компетентните органи на държавата членка по произход на ПКИПЦК:

   а) прилагат по отношение на това ПКИПЦК същата дерогация или му предоставят същото освобождаване, така че да може в съответствие с принципа на разпределяне на риска да инвестира до 100 % от активите си в ЦКОДО, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], стига тези компетентни органи да приемат, че притежателите на дялове в това ПКИПЦК се ползват със защита, която е равностойна на тази на притежателите на дялове в ПКИПЦК, което съблюдава ограниченията по член 52;
   б) освобождават от прилагането на член 56, параграфи 1 и 2.

2.  До ... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на параграф 1.“.

"

Член 22

Изменение на Директива 2009/138/ЕО

В член 104 от Директива 2009/138/ЕО се добавя следният параграф 8:"

"8. За целите на изчисляване на основното капиталово изискване за платежоспособност, експозициите към ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], се третират като експозиции към централни правителства или централни банки с парична единица и парична единица на финансиране националната парична единица на тези централни правителства или централни банки.

До ... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на първа алинея.“.

"

Член 23

Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

(1)  в член 268 се добавя следният параграф 5:"

"5. Чрез дерогация от първия параграф, първостепенният транш на ценните книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 8 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], може винаги да се третира в съответствие с първия параграф от настоящия член.“;

"

(2)  в член 325 се добавя следният параграф 4:"

"4. За целите на настоящия дял институциите третират експозициите под формата на първостепенен транш на ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 8 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], като експозиции към централното правителство на държава членка.“;

"

(3)  в член 390, параграф 7 се добавя следната алинея:"

„Първа алинея се прилага за експозициите към ценни книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО].“.

"

Член 24

Изменения на Директива (ЕС) 2016/2341

В Директива (ЕС) 2016/2341 се вмъква следният член 18а:"

„Член 18а

Ценни книжа, обезпечени с държавни облигации

1.  В своите национални правила относно оценката на активите на ИППО, изчисляването на собствените средства на ИППО и изчисляването на границата на платежоспособност за ИППО държавите членки третират ценните книжа, обезпечени с държавни облигации, както са определени в член 3, параграф 3 от Регламент [добавя се препратка към регламента относно ЦКОДО], както третират дълговите инструменти на държавите от еврозоната.

2.  До... [6 месеца от датата на влизане в сила на регламента относно ЦКОДО] държавите членки приемат, публикуват и съобщават на Комисията и ЕОЦКП необходимите мерки за спазването на параграф 1.“.

"

Член 24a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член4, параграф 3, трета и четвърта алинея и в член 18а, параграф 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, параграф 3, трета и четвърта алинея и в член 18а, параграф 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, параграф 3, трета и четвърта алинея или съгласно член 18а, параграф 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от три месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок може да се удължи с [два месеца] по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 25

Клауза за оценка

Не по-рано от пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент и след като бъдат събрани достатъчно данни, Комисията извършва оценка на настоящия регламент, като оценява дали е постигнал своите цели за премахване на ненужните нормативни пречки за развитието на ЦКОДО.

Член 26

Процедура на комитет

1.  Комисията се подпомага от Европейския комитет по ценни книжа, създаден с Решение 2001/528/ЕО на Комисията(16). Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 27

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ....

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ C , , стр. .
(2) ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 113.
(3) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(4) Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
(5) Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), (OВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32).
(6) Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (РКИ) (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(7) Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1).
(8) Директива (ЕС) 2016/2341 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО) (ОВ L 354, 23.12.2016 г., стр. 37).
(9) Регламент (ЕС) № 1092/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 1)
(10) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11) Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1).
(12) Директива 2002/47/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юни 2002 г. относно финансовите обезпечения (ОВ L 168, 27.6.2002 г., стр. 43).
(13) Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и Директива 2011/61/ЕС (ОВ L 173, 12.6.2014 г., стр. 349).
(14) Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ L 257, 28.8.2014 г., стр. 1).
(15) Регламент (EС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (ОВ L 168, 30.6.2017 г., стр. 12).
(16) Решение 2001/528/ЕО на Комисията от 6 юни 2001 г. за създаване на Европейския комитет по ценни книжа (ОВ L 191, 13.7.2001 г., стр. 45).

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност