Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0171(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0180/2019

Předložené texty :

A8-0180/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Hlasování :

PV 16/04/2019 - 8.15
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0373

Přijaté texty
PDF 243kWORD 70k
Úterý, 16. dubna 2019 - Štrasburk
Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0339),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0206/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropskou centrální bankou,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0180/2019),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 113.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy
P8_TC1-COD(2018)0171

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky(1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(2),

v souladu s řádným legislativním postupem(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (Sovereign Bond-Backed Securities, SBBS) mohou být schopny pomoci řešit určité nedostatky, které se projevily v důsledku finanční krize v letech 2007–2008 nebo z ní vyplynuly. Konkrétně mohou být schopny pomoci bankám a dalším finančním institucím více diverzifikovat své státní expozice, ještě více oslabit vazby banka–stát a zvýšit nabídku nízkorizikových aktiv denominovaných v eurech, čímž by se usnadnilo provádění měnové politiky. Kromě toho by SBBS mohly pro zahraniční investory zatraktivnit dluhopisy vydávané na menších a méně likvidních vnitrostátních trzích, což může pomoci zmírnit a sdílet rizika v soukromém sektoru a efektivněji je rozložit mezi finanční subjekty.

(2)  Podle stávajícího právního rámce by se se SBBS zacházelo jako se sekuritizací, a tedy by ve srovnání s poplatky a slevami vztahujícími se na státní dluhopisy eurozóny v podkladových portfoliích podléhaly dalším poplatkům a slevám. Tyto další poplatky a slevy by vystavování a používání SBBS soukromým sektorem brzdily, navzdory tomu, že SBBS nesou nižší rizika než ta, která se pojí s jinými druhy sekuritizací.▐ Určitá rizika však přetrvávají, např. rizika uchovávání („warehousing“) nebo podvodného chování ze strany pracovníků zvláštní účelové jednotky. Proto by SBBS měl upravovat právní rámec, který jejich charakter a vlastnosti zohlední lépe, aby se produkt mohl objevit na trhu.

(2a)  SBBS jsou jakožto sekuritizace vystaveny zvláštním produktovým rizikům spojeným se zvláštní účelovou jednotkou, která je právně samostatným, autonomním subjektem zřízeným pro účely vydávání SBBS. Tranše první ztráty mimo bankovní systém bude klíčová pro omezení problému vazby mezi bankami a státy. Je proto třeba rozšířit preferenční regulační zacházení, které se přiznává podkladovým aktivům SBBS, i na držení přednostní tranše SBBS ze strany bank.

(3)  Umožnit tržní rozvoj SBBS je součástí snah Komise o zmírnění rizik ohrožujících finanční stabilitu a o pokročení v dokončování bankovní unie. Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (SBBS) by mohly podpořit větší diverzifikaci portfolií v bankovním sektoru a zároveň dát vzniknout novému zdroji vysoce kvalitního zajištění, které je zvlášť vhodné v přeshraničních finančních transakcích, jakož i v rámci operací centrálních bank Eurosystému a ústředních protistran. Dále by umožněním SBBS mohl vzrůst počet disponibilních nástrojů přeshraničního investování a soukromého sdílení rizik, což odpovídá snahám Komise dokončit bankovní unii a v rámci unie kapitálových trhů prohloubit a více integrovat evropské kapitálové trhy.

(4)  Se SBBS se nepojí žádné sdílení rizika a ztrát mezi členskými státy, protože členské státy si nebudou vzájemně ručit za své závazky v rámci portfolia podkladových státních dluhopisů SBBS. S umožněním vniku SBBS se nepojí ani žádné změny stávající regulatorní úpravy státních expozic.

(5)  V zájmu zamýšlené geografické diverzifikace rizik v rámci bankovní unie a vnitřního trhu by podkladové portfolio SBBS měly tvořit státní dluhopisy členských států, jejichž měnou je euro. Aby se zabránilo měnovému riziku, měly by být v podkladovém portfoliu SBBS povoleny pouze státní dluhopisy denominované v eurech vydané členskými státy, jejichž měnou je euro. Aby se zaručilo, že státní dluhopisy každého členského státu eurozóny přispějí k vystavení SBBS v souladu s jeho hmotným zájmem na stabilitě eurozóny jako celku, měla by být relativní váha jeho státních dluhopisů v podkladovém portfoliu SBBS velmi blízko relativní váze daného členského státu v klíči pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států.

(6)  Aby se zajistila vysoce kvalitní nízkoriziková aktiva a současně zohlednila různě velká ochota investorů riskovat, měla by emise SBBS zahrnovat jak přednostní tranši, tak jednu či více podřízených tranší. Přednostní tranše, odpovídající sedmdesáti procentům nominální hodnoty emise SBBS, by měla udržet očekávanou míru ztrát dané emise SBBS na úrovni očekávané míry ztrát nejbezpečnějších státních dluhopisů eurozóny, a to s přihlédnutím k rizikům a korelaci státních dluhopisů v podkladovém portfoliu státních dluhopisů SBBS. Podřízené tranše by měly zajistit ochranu přednostní tranše. Avšak aby se omezilo riziko nejpodřízenější tranše (tranše, která nese ztrátu jako první), měla by její nominální hodnota být nejméně 5 % zbývající nominální hodnoty celé emise SBBS. Vzhledem k mimořádné složitosti produktu je třeba umožnit drobným spotřebitelům nákup pouze u přednostních tranší, nikoli u tranší podřízených.

(7)  Aby se zajistila integrita emise SBBS a co nejvíce omezila rizika spojená s držením a správou podkladového portfolia státních dluhopisů, měla by být splatnost podkladových státních dluhopisů těsně navázaná na splatnost SBBS a skladba podkladového portfolia státních dluhopisů by měla být fixní po celou dobu životnosti SBBS.

(8)  Standardizace skladby podkladového portfolia SBBS by mohla vést k tomu, že v případě, kdy na trhu nejsou k dispozici státní dluhopisy jednoho či více členských států, bude uskutečnění emise SBBS obtížné nebo nemožné. Z toho důvodu by v případech, kdy je vydávání státních dluhopisů určitého členského státu výrazně omezené v důsledku snížené potřeby veřejného dluhu nebo omezeného přístupu na trh, a po dobu trvání takové situace, mělo být možné státní dluhopisy tohoto členského státu z budoucích emisí SBBS vyloučit.

(9)  V zájmu dostatečné homogenity SBBS by vyloučení a opětovné zařazení státních dluhopisů určitého členského státu z a do podkladového portfolia státních dluhopisů mělo být povoleno pouze na základě rozhodnutí Komise, aby se zaručilo, že všechny SBBS vydané v jeden čas budou mít stejné podkladové portfolio. SBBS představují nový produkt, a aby byla zajištěna kontinuita jejich emisí na trhu, je třeba zavést pohotový rozhodovací mechanismus s cílem upravit podkladové portfolio cenných papírů SBBS v případě, že určitý členský stát již nemá přístup na trh. Komentátoři a zúčastněné strany navíc vyjádřili obavy ohledně potenciálních negativních dopadů na likviditu trhů s podkladovými státními dluhopisy a tyto obavy si zasluhují, aby jim byla věnována náležitá pozornost. Toto nařízení proto Evropskému orgánu dohledu (Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, ESMA) zřízenému nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010(4) svěřuje úkol monitorovat trhy se SBBS a s podkladovými státními dluhopisy a hledat známky ukazující na jejich narušení.

(9a)  Na základě pozorování orgánu ESMA a jeho zpráv by Komisi měla být svěřena pravomoc vypracovat jednoznačnou definici „likvidity trhu“ a metodu pro její výpočet a vymezit dále kritéria, na jejichž základě by měl orgán ESMA vyhodnocovat, zda některý členský stát přišel o přístup na trh, pro účely tohoto nařízení. Komise by v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) měla být zmocněna k přijetí aktu v přenesené pravomoci. Při přípravě a vypracovávání aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(10)  Fixní velikost přednostní tranše jednotlivých emisí SBBS lze u budoucích emisí zmenšit, pokud si nepříznivý vývoj trhu, který bude vážně narušovat fungování trhu se státními dluhopisy v určitém členském státě nebo Unii, vyžádá, aby emise byly menší, a byla tak zachována vysoká úvěrová kvalita a nízká rizikovost dané přednostní tranše. Jakmile nepříznivá situace na trhu pomine, měla by se velikost přednostní tranše u budoucích emisí SBBS vrátit na svou původní hodnotu sedmdesáti procent. ▌

(11)  Investoři by měli být co nejvíce chráněni před rizikem platební neschopnosti instituce, která pořizuje státní dluhopisy za účelem sestavení podkladového portfolia SBBS („původní kupující“). Z toho důvodu by k vydávání SBBS měly být oprávněny pouze zvláštní účelové jednotky, které se věnují výhradně vydávání a správě SBBS a neprovozují žádnou jinou činnost, jako je například poskytování úvěrů. Ze stejného důvodu by pro zvláštní účelové jednotky měly platit přísné požadavky na oddělení aktiv.

(12)  V rámci ošetření omezeného nesouladu splatností v době mezi přijetím výnosů z dluhové služby z podkladového portfolia a daty výplaty investorům SBBS by zvláštní účelová jednotka měla být oprávněna investovat výnosy z dluhové služby z podkladového portfolia státních dluhopisů SBBS pouze do hotovosti a vysoce likvidních finančních nástrojů s nízkým tržním a úvěrovým rizikem.

(12a)  Členské státy by měly zajistit, aby se na držení státních dluhopisů ze strany zvláštních účelových jednotek vztahovalo stejné zacházení jako na kterékoli jiné držení téhož státního dluhopisu nebo jiných státních dluhopisů vydaných se stejnými podmínkami.

(13)  Regulatorní úprava stanovená v tomto nařízení ▌by se měla vztahovat pouze na produkty, které splňují požadavky na složení a splatnost podkladového portfolia a na velikost přednostní a podřízené tranše stanovené v tomto nařízení a jejichž emise splňuje požadavky dohledového režimu.

(14)  Skutečnost, že určitá emise SBBS splňuje požadavky tohoto nařízení, by měl zaručovat certifikační systém orgánu ESMA. Orgán ESMA by proto měl vést seznam certifikovaných SBBS ▌, který by investorům umožnil ověřit si, zda je produkt nabízený k prodeji jako SBBS skutečně SBBS. Z téhož důvodu by orgán ESMA měl v daném seznamu uvádět, zda byla ve vztahu k určitému SBBS vyměřena nějaká sankce, a odstraňovat z něj produkty, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto nařízení.

(15)  Investoři by se měli moci spolehnout na certifikaci SBBS vydávanou orgánem ESMA a na informace poskytované zvláštními účelovými jednotkami. Informace o SBBS a státních dluhopisech v podkladovém portfoliu SBBS by měly investorům dávat možnost porozumět, posoudit a porovnat transakce se SBBS a nespoléhat se pouze na třetí strany, jako jsou ratingové agentury. Investoři by díky tomu měli být schopni jednat obezřetně a s efektivní náležitou péčí. Informace o SBBS by proto měly být investorům volně přístupné prostřednictvím standardizovaných vzorů na internetové stránce, která zajišťuje nepřetržitý přístup.

(16)  Aby se zabránilo zneužívání a zajistilo zachování důvěry v SBBS, měl by orgán ESMA zavést odpovídající správní sankce a nápravná opatření pro případ nedbalostního nebo úmyslného nedodržení požadavků na oznamování nebo produkty SBBS.

(17)  Investoři v různých finančních sektorech by měli mít možnost investovat do SBBS za stejných podmínek za jakých investují do podkladových státních dluhopisů eurozóny, s výjimkou investic do držení podřízených tranší SBBS ze strany bank. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES(5), nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013(6), směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES(7) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341(8) by proto měly být změněny, aby se zajistilo, že SBBS budou podléhat stejné regulatorní úpravě jako jejich podkladová aktiva napříč regulovanými finančními sektory.

(18)  K zajištění finanční stability, zajištění důvěry investorů a podpory likvidity je důležitý řádný a účinný dohled nad trhy se SBBS. Za tím účelem by měl být orgán ESMA informován o emisích SBBS a měl by od zvláštních účelových jednotek dostávat veškeré relevantní informace, které potřebuje k vykonávání dohledu. Dohled nad dodržováním tohoto nařízení by měl být primárně vykonáván proto, aby byla zajištěna ochrana investorů, a v příslušných případech se vztahovat na aspekty, jež mohou být spojeny s vydáváním a držením SBBS regulovanými finančními subjekty.

(19)  Příslušné vnitrostátní orgány subjektů zapojených do sestavování SBBS nebo zainteresovaných na trhu se SBBS a orgán ESMA by měly svůj dohled úzce koordinovat a zajistit, aby byla jejich rozhodnutí konzistentní. ▌

(20)  Vzhledem k tomu, že SBBS jsou novým produktem, jehož dopady na trhy s podkladovými státními dluhovými cennými papíry nejsou známy, je vhodné, aby Evropská rada pro systémová rizika (ESRB) a vnitrostátní příslušné a určené orgány pro makroobezřetnostní nástroje vykonávaly dohled nad trhem se SBBS. Proto by Evropská rada pro systémová rizika měla využívat pravomocí, které jí byly svěřeny nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010(9), a případně vydávat varování a předkládat příslušným orgánům návrhy nápravných opatření.

(21)  Jakožto orgán s vysoce specializovanými odbornými znalostmi o trzích cenných papírů by bylo vhodné orgán ESMA pověřit vypracováním návrhu regulačních technických norem ohledně typů investic, jež mohou zvláštní účelové jednotky provádět s výnosy ze splátek jistiny nebo úroků z podkladového portfolia SBBS, informací, jež mají zvláštní účelové jednotky poskytovat v rámci oznámení o emisi SBBS orgánu ESMA a jejich certifikace, informací poskytovaných před převodem SBBS a ohledně povinností příslušných orgánů týkajících se vzájemné spolupráce a výměny informací. Komisi by měla být svěřena pravomoc přijímat tyto normy v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) a v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

(22)  Komisi by dále měla být svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy, a to prostřednictvím prováděcích aktů v souladu s článkem 291 SFEU a v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010, pokud jde o požadavky na oznámení zvláštní účelové jednotky před vydáním emise SBBS.

(23)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, aby mohla rozhodovat o vyřazení nebo zařazení státních dluhopisů členských států z nebo do podkladového portfolia SBBS a o změnách velikosti přednostních tranší v budoucích emisích SBBS. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10).

(24)  Jelikož cíle tohoto nařízení, zejména zřízení rámce pro SBBS, nemohou uspokojivě dosáhnout členské státy, neboť vznik trhu SBBS závisí na odstranění překážek, které vyplývají z uplatňování právních předpisů Unie, a rovných podmínek pro všechny institucionální investory a subjekty zapojené do fungování SBBS na vnitřním trhu lze dosáhnout pouze na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Kapitola 1

Předmět, oblast působnosti a definice

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví obecný rámec pro cenné papíry zajištěné státními dluhopisy (sovereign bond-backed securities, „SBBS“).

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na původní kupující, zvláštní účelové jednotky, investory a další subjekty zapojené do vydávání nebo držení cenných papírů SBBS.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

(1)  „příslušným orgánem“ se rozumí orgán veřejné správy nebo subjekt oficiálně uznaný vnitrostátními právními předpisy, který je podle vnitrostátního práva nebo práva Unie oprávněn plnit úkoly stanovené v tomto nařízení;

(2)  „státním dluhopisem“ se rozumí dluhový nástroj vydaný ústřední vládní institucí členského státu denominovaný a financovaný v národní měně tohoto členského státu, jehož splatnost stanovená při emisi je jeden rok nebo delší;

(3)  „cenným papírem zajištěným státními dluhopisy“ nebo „cenným papírem SBBS“ se rozumí finanční nástroj denominovaný v eurech, jehož úvěrové riziko souvisí s expozicemi v portfoliu státních dluhopisů a jenž je v souladu s tímto nařízením;

(4)  „zvláštní účelovou jednotkou“ se rozumí právnická osoba, s výjimkou původního kupujícího, která vydává cenné papíry zajištěné státními dluhopisy a vykonává činnosti spojené s podkladovým portfoliem státních dluhopisů v souladu s články 7 a 8 tohoto nařízení;

(5)  „původním kupujícím“ se rozumí právnická osoba, která nakupuje státní dluhopisy na vlastní účet a následně je převádí na zvláštní účelovou jednotku za účelem emise cenných papírů zajištěných státními dluhopisy;

(6)  „investorem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem cenného papíru zajištěného státními dluhopisy;

(7)  „tranší“ se rozumí smluvně vytvořený segment úvěrového rizika souvisejícího s podkladovým portfoliem státních dluhopisů cenných papírů zajištěných státními dluhopisy, přičemž nese větší nebo menší úvěrové riziko než stejně velká pozice v jiném segmentu tohoto úvěrového rizika

(8)  „přednostní tranší“ se rozumí tranše v rámci emise cenných papírů zajištěných státními dluhopisy, která nese ztráty v pořadí až po všech podřízených tranších v dané emisi cenných papírů zajištěných státními dluhopisy;

(9)  „podřízenou tranší“ se rozumí jakákoliv tranše v emisi cenných papírů zajištěných státními dluhopisy, která nese ztráty v pořadí před přednostní tranší;

(10)  „nejpodřízenější tranší“ se rozumí tranše v emisi cenných papírů zajištěných státními dluhopisy, která nese ztráty v pořadí před všemi ostatními tranšemi.

Kapitola 2

Složení, splatnost a struktura cenných papírů SBBS

Článek 4

Složení podkladového portfolia

1.  Podkladové portfolio emise cenných papírů SBBS se skládá z:

a)  státních dluhopisů členských států, jejichž měnou je euro;

b)  výnosů ze splacení těchto státních dluhopisů.

2.  Váha státních dluhopisů každého členského státu v podkladovém portfoliu cenných papírů SBBS („výchozí váha“) je rovna relativní váze příspěvku daného členského státu do Evropské centrální banky (ECB) podle klíče pro upisování základního kapitálu Evropské centrální banky národními centrálními bankami členských států stanoveného v článku 29 Protokolu o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o fungování Evropské unie.

Zvláštní účelové jednotky se však mohou od nominální hodnoty státních dluhopisů jednotlivých členských států, dané uplatněním výchozí váhy, odchýlit nanejvýš o deset procent.

3.  Po první certifikaci cenného papíru SBBS začne orgán ESMA bez zbytečného odkladu sledovat a průběžně hodnotit, zda nastala některá z těchto situací:

a)  během předchozích dvanácti měsíců („referenční období“) daný členský stát vydal méně než poloviční objem státních dluhopisů ve srovnání s objemem vyplývajícím z relativní váhy, stanovené v souladu s odstavcem 2, vynásobené souhrnným objemem cenných papírů SBBS vydaných během dvanácti měsíců předcházejících referenčnímu období;

aa)   emise cenných papírů SBBS měla významný negativní dopad na likviditu trhu se státními dluhopisy členského státu, které jsou součástí podkladového portfolia;

b)  během předchozích dvanácti měsíců daný členský stát financoval nejméně polovinu svých ročních požadavků na financování z oficiální finanční pomoci na podporu realizace makroekonomického ozdravného programu podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013(11), nebo tento členský stát z jakéhokoli důvodu přišel o přístup na trh.

Pro účely prvního pododstavce písm. aa) se „likvidita trhu“ vymezí s přihlédnutím přinejmenším ke kritériu v předchozích třech měsících prokázané šířky a hloubky trhu, kterou dokládá malé rozpětí mezi nabídkou a poptávkou, velký objem obchodování a vysoký počet účastníků trhu.

Pro účely prvního pododstavce písm. aa) přijme Komise do … [6 měsíců po vstupu nařízení v platnost] v souladu s článkem 24a akt v přenesené pravomoci s cílem stanovit jednoznačnou definici a metodu výpočtu „likvidity trhu“ pro účely tohoto nařízení.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) přijme Komise do … [6 měsíců po vstupu nařízení v platnost] v souladu s článkem 24a akt v přenesené pravomoci s cílem doplnit toto nařízení vymezením kritérií, podle nichž bude orgán ESMA vyhodnocovat, zda daný členský stát přišel o přístup na trh.

3a.  Orgán ESMA průběžně monitoruje a vyhodnocuje, zda členský stát, jehož dluhopisy jsou součástí podkladového portfolia SBBS, přišel o přístup na trh nebo zahájil makroekonomický ozdravný program, zda mělo vydání SBBS významný negativní dopad na likviditu trhu a zda výchozí váhy členských států s omezenou dostupností státních dluhopisů nenarušují vydávání nových SBBS, nebo zda některá z těchto situací přestala platit.

Dospěje-li orgán ESMA v konzultaci s Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) k závěru, že panuje situace podle odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nebo aa), může si orgán ESMA od Komise vyžádat přizpůsobení výchozích vah dluhopisů členských států zařazených do podkladového portfolia.

Dospěje-li orgán ESMA v konzultaci s Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) k závěru, že panuje situace podle odst. 3 prvního pododstavce písm. b), může si orgán ESMA od Komise vyžádat buď vyloučení dotčeného členského státu z podkladového portfolia SBBS, nebo přizpůsobení výchozích vah dluhopisů členských států zařazených do podkladového portfolia.

Dospěje-li orgán ESMA v konzultaci s Evropskou Radou pro systémová rizika (ESRB) k závěru, že panuje situace podle odst. 3 prvního pododstavce písm. a) nebo b), může si orgán ESMA od Komise vyžádat opětovné zařazení dluhopisů dotčeného členského státu do podkladového portfolia SBBS a přizpůsobení výchozích vah dluhopisů členských států zařazených do podkladového portfolia.

Komise učiní do 48 hodin od obdržení požadavku podle druhého, třetího a čtvrtého pododstavce a na základě důvodů a skutečností poskytnutých orgánem ESMA jeden z těchto kroků:

a)  přijme prováděcí akt, který buď vyloučí státní dluhopisy členského státu z podkladového portfolia SBBS, nebo přizpůsobí výchozích vah příslušných členských států;

b)  přijme prováděcí akt, který zamítne požadované vyloučení nebo přizpůsobení výchozích vah příslušných členských států; nebo

c)  přijme prováděcí akt, který opětovně zařadí dluhopisy dotčeného členského státu do podkladového portfolia SBBS a vhodným způsobem přizpůsobí výchozí váhy dluhopisů členských států zařazených do podkladového portfolia.

3b.  Prováděcí akt přijatý na základě odstavce 3a tohoto článku se přijímá přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 2.

Pokud je některý členský stát vyloučen z podkladového portfolia SBBS na základě prováděcího aktu podle odstavce 3a, výchozí váhy státních dluhopisů ostatních členských států se vymezí vyloučením státních dluhopisů členského státu uvedeného v odstavci 3a a použitím metody výpočtu uvedené v odstavci 2. Použije-li se prováděcí akt podle odstavce 3a a přizpůsobí se výchozí váhy, uplatňují se výchozí váhy podle prováděcího aktu.

Vyloučení nebo přizpůsobení jsou v platnosti na počáteční dobu jednoho měsíce. Poté, co Komise konzultuje orgán ESMA, může prostřednictvím prováděcího aktu prodloužit uplatňování vyloučení nebo přizpůsobení výchozích vah podle tohoto článku o dodatečná období o délce trvání jednoho měsíce. Není-li vyloučení nebo přizpůsobení obnoveno do konce počátečního období nebo do konce jakéhokoli následujícího období obnovení, jeho platnost automaticky skončí.

3c.  ECB je včas informována o veškerých rozhodnutích přijatých na základě odstavců 3a a 3b.

Článek 5

Splatnost podkladového portfolia

1.  Tranše cenných papírů SBBS, které jsou součástí téže emise, mají jednu splatnost stanovenou při emisi. Datum splatnosti je totožné se zbytkovou splatností státního dluhopisu s nejdelší zbytkovou splatností v daném podkladovém portfoliu nebo o jeden den delší.

2.  Zbytková splatnost žádného státního dluhopisu v podkladovém portfoliu cenných papírů SBBS není kratší než zbytková splatnost státního dluhopisu s nejdelší zbytkovou splatností v daném podkladovém portfoliu o více než šest měsíců.

Článek 6

Struktura tranší, platby a ztráty

1.  Emise cenných papírů SBBS sestává z jedné přednostní tranše a jedné nebo více podřízených tranší. Nesplacená nominální hodnota přednostní tranše činí 70 procent nesplacené nominální hodnoty celé emise cenných papírů SBBS. Počet a nesplacenou nominální hodnotu podřízených tranší určí zvláštní účelová jednotka, s tím, že nominální hodnota nejpodřízenější tranše musí činit nejméně pět procent nesplacené nominální hodnoty celé emise cenných papírů SBBS.

2.  Pokud fungování trhu se státními dluhopisy v členském státě nebo Unii vážně naruší nepříznivý vývoj a toto narušení potvrdí Komise v souladu s odstavcem 4, zvláštní účelová jednotka sníží nesplacenou nominální hodnotu přednostní tranše ve všech emisích cenných papírů SBBS následujících po tomto potvrzení na 60 procent.

Pokud Komise v souladu s odstavcem 4 potvrdí, že toto narušení pominulo, uplatní se na všechny emise cenných papírů SBBS následující po tomto potvrzení odstavec 1.

3.  Orgán ESMA sleduje a vyhodnocuje, zda situace uvedená v odstavci 2 trvá, nebo pominula, a informuje o tom Komisi.

4.  Komise je oprávněna přijmout prováděcí akt, který stanoví, že situace uvedená v odstavci 2 trvá, nebo pominula. Tento prováděcí akt se přijímá přezkumným postupem podle čl. 26 odst. 2.

5.  Platby z titulu cenných papírů SBBS se odvíjí od plateb podkladového portfolia státních dluhopisů.

6.  Rozložení ztrát a pořadí plateb se určí podle tranše emise cenných papírů SBBS a je fixní po celý životní cyklus emise cenných papírů SBBS.

Ztráty jsou uznány a přiděleny v okamžiku, kdy se realizují.

Článek 7

Vydávání cenných papírů SBBS a povinnosti zvláštních účelových jednotek

1.  Zvláštní účelové jednotky splňují všechny níže uvedené požadavky:

a)  jsou usazeny v Unii;

b)  jejich činnost je omezena na vydávání a obsluhu emisí cenných papírů SBBS a na správu podkladových portfolií těchto emisí v souladu s články 4, 5, 6 a 8;

c)  odpovídají výhradně za poskytování služeb a činnosti uvedené v písmeni b).

2.  Zvláštní účelové jednotky mají plné vlastnické právo k podkladovým portfoliím emisí cenných papírů SBBS.

Podkladové portfolio emise cenných papírů SBBS představuje dohodu o finančním zajištění s poskytnutím jistoty, jak je definována v čl. 2 písm. c) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES(12), zajišťující finanční závazky zvláštní účelové jednotky vůči investorům do dané emise cenných papírů SBBS.

Držení cenných papírů SBBS z konkrétní emise cenných papírů SBBS nezakládá žádná práva ani nároky ve vztahu k aktivům zvláštní účelové jednotky, která danou emisi vydala, nad rámec podkladového portfolia emise a výnosů z držení daných cenných papírů SBBS.

Případným snížením hodnoty výnosů z podkladového portfolia státních dluhopisů nevznikají investorům pohledávky.

3.  Zvláštní účelová jednotka vede evidenci a účetnictví tak, aby:

a)  oddělila svá vlastní aktiva a finanční prostředky od aktiv v podkladovém portfoliu emise cenných papírů SBBS a souvisejících výnosů;

b)  oddělila podkladová portfolia a výnosy z jednotlivých emisí cenných papírů SBBS;

c)  oddělila pozice držené jednotlivými investory nebo zprostředkovateli;

d)  ověřila, že počet cenných papírů SBBS v jedné emisi je v jakýkoliv okamžik roven součtu cenných papírů SBBS držených všemi investory či zprostředkovateli dané emise;

e)  ověřila, že nesplacená nominální hodnota cenných papírů SBBS v jedné emisi je rovna nesplacené nominální hodnotě podkladového portfolia státních dluhopisů dané emise.

4.  Zvláštní účelové jednotky drží státní dluhopisy uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) v úschově, jak je povoleno v oddíle B bodě 1 přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU(13) a oddíle A bodě 2 přílohy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014(14), pouze u centrální banky, centrálního depozitáře cenných papírů, schválené úvěrové instituce nebo schváleného investičního podniku.

4a.   Členské státy zajistí, aby se na držení státních dluhopisů ze strany zvláštních účelových jednotek vztahovalo stejné zacházení jako na kterékoli jiné držení téhož státního dluhopisu nebo jiných státních dluhopisů vydaných se stejnými podmínkami.

Článek 8

Investiční politika

1.  Zvláštní účelová jednotka investuje splátky jistiny nebo úroků ze státních dluhopisů uvedených v čl. 4 odst. 1 písm. a) splatné dříve než splátky jistiny nebo úroků z cenných papírů SBBS výhradně do hotovosti nebo peněžních ekvivalentů denominovaných v eurech, které jsou způsobilé pro likvidaci do jednoho dne s minimálním nepříznivým dopadem na cenu.

Zvláštní účelová jednotka drží splátky uvedené v prvním pododstavci v úschově, jak je povoleno v oddíle B bodě 1 přílohy I směrnice 2014/65/EU a oddíle A bodě 2 přílohy nařízení (EU) č. 909/2014, pouze u centrální banky, centrálního depozitáře cenných papírů, schválené úvěrové instituce nebo schváleného investičního podniku.

2.  Zvláštní účelová jednotka před datem splatnosti cenných papírů SBBS nezmění jejich podkladové portfolio.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, v nichž blíže specifikuje, jaké finanční nástroje lze považovat za vysoce likvidní a s nízkým tržním a úvěrovým rizikem uvedené v odstavci 1. Orgán ESMA předloží návrh regulačních technických norem Komisi do [šesti měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Kapitola 3

Použití označení „cenné papíry zajištěné státními dluhopisy“ (SBBS) a požadavky na oznamování, transparentnost a informace

Článek 9

Použití označení „cenné papíry zajištěné státními dluhopisy“

Označení „cenné papíry zajištěné státními dluhopisy“ nebo „cenné papíry SBBS“ se použije výhradně pro finanční produkty, jež splňují všechny tyto podmínky:

a)  finanční produkt nepřetržitě splňuje ustanovení článků 4, 5 a 6;

aa)  zvláštní účelová jednotka nepřetržitě splňuje ustanovení článků 7 a 8;

b)  orgán ESMA certifikoval finanční produkt v souladu s čl. 10 odst. 1 a finanční produkt byl zařazen na seznam uvedený v čl. 10 odst. 2.

Článek 10

Požadavky na oznamování cenných papírů SBBS

1.  Zvláštní účelová jednotka předloží žádost o certifikaci emise cenný papírů SBBS tím, že oznámí orgánu ESMA prostřednictvím vzoru uvedeného v odstavci 5 tohoto článku nejméně jeden týden před vydáním emise cenných papírů SBBS, že emise splňuje požadavky článků 4, 5 a 6. Orgán ESMA o tom neprodleně informuje orgán příslušný pro zvláštní účelovou jednotku.

1a.  Oznámení podle odstavce 1 tohoto článku obsahuje vysvětlení, v němž zvláštní účelová jednotka uvede, jak plní všechny požadavky stanovené v článcích 4, 5, 6, 7 a 8.

1b.  Orgán ESMA certifikuje emisi SBBS pouze tehdy, pokud se ujistil, že žádající zvláštní účelová jednotka a emise SBBS v plném rozsahu splňují všechny požadavky tohoto nařízení. Orgán ESMA bez zbytečného prodlení informuje žádající zvláštní účelovou jednotku o tom, zda byla certifikace přiznána, či nikoli.

2.  Orgán ESMA vede na svých oficiálních internetových stránkách seznam všech emisí cenných papírů SBBS, jež orgán ESMA certifikoval. Bezprostředně po rozhodnutí orgánu ESMA v souladu s článkem 15 tento orgán seznam aktualizuje a odstraní z něj všechny emise cenných papírů SBBS, které se již za emise cenných papírů SBBS nepovažují.

3.  Orgán ESMA skutečnost, že uložil ve vztahu k daným cenným papírům SBBS správní sankce uvedené v článku 16, proti nimž již nelze podat opravný prostředek, vždy neprodleně uvede na seznamu podle odstavce 2 tohoto článku.

3a.  Orgán ESMA zruší certifikaci emise cenných papíru SBBS, pokud je splněna kterákoli z těchto podmínek:

a)  zvláštní účelová jednotka se certifikace výslovně zřekne nebo ji nevyužije po dobu šesti měsíců od data, kdy byla tato certifikace přiznána;

b)  zvláštní účelová jednotka certifikaci získala na základě nepravdivého prohlášení nebo jinými protiprávními prostředky;

c)  emise SBBS již nesplňuje podmínky, za nichž byla certifikována.

Zrušení certifikace nabývá účinku okamžitě v celé Unii.

4.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, v nichž upřesní informace uvedené v odstavci 1.

Orgán ESMA uvedený návrh regulačních technických norem předloží Komisi do ... [6 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

5.  Orgán ESMA vypracuje návrh prováděcích technických norem, v nichž stanoví vzory pro poskytování informací uvedených v odstavci 1.

Orgán ESMA předloží tento návrh prováděcích technických norem Komisi do [6 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Komisi je svěřena pravomoc přijímat prováděcí technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 11

Požadavky na transparentnost

1.  Zvláštní účelová jednotka neprodleně poskytne investorům a orgánu ESMA tyto informace:

a)  informace o podkladovém portfoliu, jež jsou nezbytné k posouzení, zda finanční produkt splňuje ustanovení článků 4, 5 a 6;

b)  podrobný popis pořadí vyplacení tranší emise cenných papírů SBBS;

c)  pokud v případech stanovených v čl. 1 odst. 4 nebo 5 nebo čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129(15) nebyl sestaven prospekt, přehled hlavních vlastností cenných papírů SBBS, v relevantních případech včetně údajů o charakteristikách expozice, peněžních tocích a rozložení ztráty;

d)  oznámení a certifikaci uvedené v čl. 10 odst. 1, resp. čl. 10 odst. 1b.

Informace uvedené v písmeni a) tohoto odstavce budou zpřístupněny nejpozději jeden měsíc po datu splatnosti splátky úroků z cenných papírů SBBS.

2.  Zvláštní účelová jednotka zpřístupní informace uvedené v odstavci 1 na internetových stránkách, které:

a)  mají dobře fungující systém kontroly kvality údajů;

b)  podléhají příslušným standardům správy a jejich údržba a provoz odpovídají organizační struktuře, která zajišťuje kontinuitu a řádné fungování daných internetových stránek;

c)  mají systémy, kontroly a postupy, které odhalí veškeré relevantní zdroje provozního rizika;

d)  zahrnují systémy, které zajišťují ochranu a integritu obdržených informací a jejich okamžité zaznamenání;

e)  umožňují uchovávat uvedené informace po dobu nejméně pět let od data splatnosti dané emise cenných papírů SBBS.

Informace uvedené v odstavci 1 a místo, kde jsou informace zpřístupněny, uvede zvláštní účelová jednotka v dokumentaci o cenných papírech SBBS poskytnuté investorům.

Článek 12

Požadavky na informace

1.  Před převodem cenných papírů SBBS převodce poskytne nabyvateli všechny tyto informace:

a)  způsob přiřazení výnosů z podkladového portfolia státních dluhopisů jednotlivým tranším emise cenných papírů SBBS, a to i poté, co nedojde k výplatě z podkladových aktiv nebo se neprovedení výplaty očekává;

b)  způsob přiřazení hlasovacích práv týkajících se nabídky výměny poté, co nedojde k výplatě z podkladových aktiv nebo se neprovedení výplaty očekává, investorům a způsob rozdělení případných ztrát z nesplacení dluhu mezi jednotlivé tranše emise cenných papírů SBBS.

2.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, v nichž upřesní informace uvedené v odstavci 1.

Orgán ESMA předloží návrh regulačních technických norem Komisi do [6 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci postupem podle článků 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Kapitola 4

Dohled nad produktem

Článek 13

Dohled orgánu ESMA

1.  Orgánem příslušným pro dohled nad dodržováním požadavků stanovených v tomto nařízení ze strany zvláštních účelových jednotek je orgán ESMA.

2.  Orgán ESMA má dohledové, vyšetřovací a sankční pravomoci pro výkon svých povinností podle tohoto nařízení.

Orgán ESMA musí mít alespoň tyto pravomoci:

a)  vyžádat si přístup k jakýmkoliv dokumentům v jakékoliv formě v rozsahu, v jakém se týkají cenných papírů SBBS, a obdržet nebo pořídit jejich kopii;

b)  vyzvat zvláštní účelovou jednotku, aby neprodleně poskytla informace;

c)  požadovat od jakékoliv osoby informace spojené s činností zvláštní účelové jednotky;

d)  provádět kontroly na místě, ať už předem ohlášené, nebo neohlášené;

e)  přijmout odpovídající opatření, aby zajistily, že zvláštní účelová jednotka bude i nadále dodržovat toto nařízení;

f)  vydat příkaz s cílem zajistit, aby zvláštní účelová jednotka dodržovala toto nařízení a upustila od opakování veškerého jednání porušujícího toto nařízení.

Článek 14

Spolupráce mezi příslušnými orgány a orgánem ESMA

1.  Příslušné orgány, které zodpovídají za dohled nad subjekty sestavujícími SBBS nebo jinak zapojenými do trhu se SBBS, a orgán ESMA úzce spolupracují a vyměňují si informace za účelem výkonu svých povinností. Zejména úzce koordinují svůj dohled za účelem odhalování porušení tohoto nařízení a jejich nápravy, rozvoje a prosazování osvědčených postupů, usnadňování spolupráce, prosazování jednotného výkladu a poskytování hodnocení napříč jurisdikcemi v případě jakékoli neshody.

V zájmu snazšího uplatňování pravomocí příslušných orgánů a důsledného uplatňování a vymáhání povinností stanovených v tomto nařízení orgán ESMA jedná v mezích pravomocí stanovených v nařízení (EU) č. 1095/2010.

2.  Příslušný orgán, který má jasné a prokazatelné důvody domnívat se, že zvláštní účelová jednotka porušuje toto nařízení, o tom neprodleně podrobně informuje orgán ESMA. Orgán ESMA přijme odpovídající opatření, včetně rozhodnutí podle článku 15.

3.  Jestliže zvláštní účelová jednotka pokračuje v jednání, jež jednoznačně porušuje toto nařízení, a to i přes opatření orgánu ESMA, může orgán ESMA přijmout veškerá opatření nezbytná k ochraně investorů včetně toho, že zvláštní účelové jednotce zakáže jakékoli další uvádění cenných papírů SBBS na trh na svém území a přijme rozhodnutí podle článku 15.

Článek 15

Neoprávněné použití označení „cenné papíry zajištěné státními dluhopisy“ (SBBS)

1.  Existují-li důvody domnívat se, že zvláštní účelová jednotka použila označení „cenné papíry SBBS“ v rozporu s článkem 9 k tomu, aby uvedla na trh produkt, který nesplňuje požadavky uvedeného článku, uplatní orgán ESMA postup stanovený v odstavci 2.

2.  Orgán ESMA do patnácti dnů od okamžiku, kdy se dozví o možném porušení uvedeném v odstavci 1, rozhodne, zda byl článek 9 porušen, a uvědomí o tom jiné příslušné orgány, včetně příslušných orgánů investorů, pokud jsou známi. ▌

Pokud orgán ESMA dospěje k závěru, že porušení ze strany zvláštní účelové jednotky představuje nedodržení článku 9 v dobré víře, může zvláštní účelové jednotce udělit lhůtu k nápravě zjištěného porušení v délce maximálně jednoho měsíce, počínaje dnem, kdy byla zvláštní účelová jednotka o porušení informována orgánem ESMA. Během této doby se cenné papíry SBBS zařazené na seznam vedený orgánem ESMA podle čl. 10 odst. 2 nadále považují za cenné papíry SBBS a zůstávají na seznamu.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačních technických norem, v nichž budou upřesněny povinnosti týkající se spolupráce a informace, jež jsou předmětem výměny na základě odstavců 1 a 2.

Orgán ESMA předloží návrh regulačních technických norem Komisi do [6 měsíců od data vstupu tohoto nařízení v platnost].

Na Komisi je přenesena pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v tomto odstavci v souladu s články 10 až 14 nařízení (EU) č. 1095/2010.

Článek 16

Nápravná opatření a správní sankce

1.  Aniž je dotčeno právo členských států stanovit trestní sankce podle článku 17, uloží orgán ESMA zvláštní účelové jednotce nebo fyzické osobě, která ji řídí, odpovídající nápravná opatření, včetně rozhodnutí uvedeného v článku 15, a odpovídající správní sankce podle odstavce 3, jestliže zvláštní účelová jednotka:

a)  nesplnila povinnosti stanovené v článcích 7 a 8;

b)  nesplnila požadavky článku 9, včetně toho, že neučinila oznámení orgánu ESMA podle čl. 10 odst. 1 nebo její oznámení bylo zavádějící;

c)  nesplnila požadavky na transparentnost podle článku 11.

2.  Správní sankce uvedené v odstavci 1 jsou přinejmenším následující:

a)  veřejné prohlášení uvádějící totožnost fyzické nebo právnické osoby, která se dopustila porušení, a povahu porušení;

b)  příkaz fyzické nebo právnické osobě, která se dopustila porušení, aby se zdržela daného jednání a upustila od jeho opakování;

c)  dočasný zákaz výkonu vedoucí funkce ve zvláštní účelové jednotce pro všechny členy řídicího orgánu zvláštní účelové jednotky či jiné fyzické osoby činěné odpovědnými za dané porušení;

d)  v případě porušení podle odst. 1 písm. b) dočasný zákaz zvláštní účelové jednotce učinit oznámení podle čl. 10 odst. 1;

e)  správní peněžitá sankce v maximální výši 5 000 000 EUR nebo v odpovídající hodnotě v národní měně k [datum vstupu tohoto nařízení v platnost] členského státu, jehož měnou není euro, nebo maximálně 10 % celkového ročního čistého obratu zvláštní účelové jednotky uvedeného v posledních dostupných účetních záznamech schválených jejím řídicím orgánem;

f)  správní peněžitá sankce ve výši maximálně dvojnásobku hodnoty výhody získané v důsledku porušení pravidel, jestliže ji lze určit, a to i pokud je tato částka vyšší než maximální částky uvedené v písmeni e).

3.  Orgán ESMA při stanovování druhu a výše správních sankcí zohlední, do jaké míry bylo porušení úmyslné, nebo důsledkem nedbalosti, a všechny ostatní důležité okolnosti, zejména:

a)  význam, závažnost a délku trvání daného porušení;

b)  míru odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby odpovědné za porušení;

c)  finanční sílu odpovědné fyzické nebo právnické osoby;

d)  výši zisku, kterého odpovědná fyzická nebo právnická osoba dosáhla, nebo ztráty, které zabránila, jestliže je lze určit;

e)  ztráty třetích stran vzniklé v důsledku porušení;

f)  míra spolupráce odpovědné fyzické nebo právnické osoby s příslušným orgánem;

g)  předchozí porušení, jichž se odpovědná fyzická nebo právnická osoba dopustila.

4.  Orgán ESMA zajistí, aby veškerá rozhodnutí o uložení nápravných opatření nebo správních sankcí byla řádně odůvodněna a aby bylo možné podat proti nim opravný prostředek.

Článek 17

Interakce s trestními sankcemi

Členské státy, které stanovily trestní sankce za porušení podle čl. 16 odst. 1, umožní orgánu ESMA spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení v rámci své jurisdikce získávat konkrétní informace týkající se trestního vyšetřování či řízení zahájeného pro porušení uvedená v čl. 16 odst. 1 a předávat tyto informace příslušným orgánům.

Článek 18

Zveřejňování správních sankcí

1.  Orgán ESMA na svých internetových stránkách zveřejní veškerá rozhodnutí o uložení správních sankcí za porušení podle čl. 16 odst. 1, proti nimž již nelze podat opravný prostředek, a to bez zbytečného odkladu a poté, co byla dotčená osoba informována.

Zveřejnění podle prvního pododstavce obsahují informace o druhu a povaze porušení a totožnost fyzické nebo právnické osoby, jíž byla sankce uložena.

2.  Orgán ESMA zveřejní správní sankce anonymně ▌, a to ve všech těchto případech:

a)  pokud je správní sankce uložena fyzické osobě a zveřejnění jejích osobních údajů se po předchozím posouzení považuje za nepřiměřené;

b)  pokud by zveřejnění ohrozilo stabilitu finančních trhů nebo probíhající trestní vyšetřování;

c)  pokud by zveřejnění neúměrně poškodilo zvláštní účelovou jednotku nebo dotčené fyzické osoby.

Pokud je pravděpodobné, že okolnosti uvedené v prvním pododstavci v přiměřené době pominou, může být zveřejnění podle odstavce 1 případně o takovou dobu odloženo.

3.  Orgán ESMA zajistí, aby informace zveřejněné podle odstavců 1 nebo 2 na jeho oficiálních internetových stránkách zůstaly po dobu pěti let. Osobní údaje se na oficiálních internetových stránkách orgánu ESMA ponechají pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Článek 18

Poplatky za dohled

1.  Orgán ESMA účtuje zvláštním účelovým jednotkám poplatky v souladu s tímto nařízením a s akty v přenesené pravomoci přijatými podle odstavce 2 tohoto článku. Tyto poplatky jsou úměrné obratu dotčené zvláštní účelové jednotky a plně pokrývají nezbytné náklady orgánu ESMA v souvislosti s udělováním licencí cenným papírům SBBS a dohledem nad zvláštními účelovými jednotkami.

2.  Komisi je svěřena pravomoc přijmout akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24a, kterým doplní toto nařízení upřesněním typu poplatků, záležitostí, za něž se poplatky vybírají, výše poplatků a způsobu jejich úhrady.

Článek 19

Makroobezřetnostní dohled nad trhem s cennými papíry zajištěnými státními dluhopisy

Evropská rada pro systémová rizika v mezích svého mandátu stanoveného v nařízení (EU) č. 1092/2010 odpovídá za makroobezřetnostní dohled nad trhem Unie s cennými papíry SBBS a jedná v souladu s pravomocemi stanovenými v uvedeném nařízení. Pokud zjistí, že trhy s cennými papíry SBBS představují významné riziko pro řádné fungování trhů se státními dluhovými cennými papíry těch členských států, jejichž měnou je euro, využije Evropská rada pro systémová rizika podle okolností pravomocí podle článků 16, 17 a 18 nařízení (EU) č. 1092/2010.

Kapitola 4

Prováděcí pravomoci a závěrečná ustanovení

Článek 21

Změna směrnice 2009/65/ES

Ve směrnici 2009/65/ES se vkládá článek 54a, který zní:"

„Článek 54a

1.  Pokud členské státy uplatní odchylnou úpravu podle článku 54 nebo udělí výjimku podle čl. 56 odst. 3, příslušné orgány domovského členského státu SKIPCP:

   a) uplatní tutéž odchylnou úpravu nebo udělí tutéž výjimku, na jejímž základě může SKIPCP investovat až 100 % jejich aktiv do cenných papírů zajištěných státními dluhopisy definovaných v čl. 3 bodě 3 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS] podle zásady rozložení rizika, mají-li příslušné orgány za to, že podílníci SKIPCP požívají ochrany rovnocenné ochraně podílníků SKIPCP, které dodržují omezení stanovená v článku 52;
   b) upustí od uplatňování čl. 56 odst. 1 a 2.

2.  Členské státy do [6 měsíců od data vstupu nařízení o SBBS v platnost] přijmou, zveřejní a sdělí Komisi a orgánu ESMA opatření nezbytná pro dosažení souladu s ustanoveními odstavce 1.“.

"

Článek 22

Změna směrnice 2009/138/ES

V článku 104 směrnice 2009/138/ES se vkládá nový odstavec 8, který zní:"

„8. Pro účely výpočtu základního solventnostního kapitálového požadavku se expozice vůči cenným papírům zajištěným státními dluhopisy definovaným v čl. 3 bodě 3 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS] považují za expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám členských států, pokud jsou denominovány a financovány v národní měně.

Členské státy do [šesti měsíců po vstupu nařízení o SBBS v platnost] přijmou, zveřejní a sdělí Komisi a orgánu ESMA opatření nezbytná pro dosažení souladu s ustanoveními prvního pododstavce.“.

"

Článek 23

Změny nařízení (EU) č. 575/2013

Nařízení (EU) č. 575/2013 se mění takto:

(1)  v článku 268 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:"

„5. Odchylně od odstavce 1 lze s přednostní tranší cenných papírů zajištěných státními dluhopisy ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS] vždy zacházet v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.“;

"

(2)  v článku 325 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:"

„4. Pro účely této hlavy zachází instituce s expozicemi ve formě přednostní tranše cenných papírů zajištěných státními dluhopisy ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS] jako s expozicemi vůči ústřední vládě členského státu.“;

"

(3)  v čl. 390 odst. 7 se doplňuje nový pododstavec, který zní:"

„První pododstavec se vztahuje na expozice vůči cenným papírům zajištěným státními dluhopisy definovaným v čl. 3 bodě 3 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS].“.

"

Článek 24

Změny směrnice (EU) 2016/2341

Ve směrnici (EU) 2016/2341 se vkládá nový článek 18a, který zní:"

„Článek 18a

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy

1.  Ve svých vnitrostátních pravidlech o oceňování aktiv IZPP, výpočtu vlastního kapitálu IZPP a o výpočtu míry solventnosti IZPP zachází členské státy s cennými papíry zajištěnými státními dluhopisy definovanými v čl. 3 bodě 3 nařízení [vložit odkaz na nařízení o SBBS] stejně jako se státními dluhopisy eurozóny.

2.  Členské státy do [6 měsíců od data vstupu nařízení o SBBS v platnost] přijmou, zveřejní a sdělí Komisi a orgánu ESMA opatření nezbytná pro dosažení souladu s ustanoveními odstavce 1.“.

"

Článek 24a

Výkon přenesené pravomoci

1.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 pododstavcích 3 a 4 a čl. 18a odst. 2 je svěřena Komisi na dobu pěti let od ... [datum vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 pododstavcích 3 a 4 a v čl. 18a odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

5.  Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3 pododstavců 3 a 4 a čl. 18a odst. 2 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o [dva měsíce].

Článek 25

Hodnocení

Nejdříve pět let po datu vstupu tohoto nařízení v platnost, a jakmile bude k dispozici dostatek údajů, Komise toto nařízení vyhodnotí a posoudí, zda splnilo svůj cíl odstranit neodůvodněné regulatorní překážky bránící vzniku cenných papírů SBBS.

Článek 26

Postup projednávání ve výboru

1.  Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES(16). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.  Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 27

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

(1) Úř. věst. C , , s. .
(2) Úř. věst. C 62, 15.2.2019, s. 113.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 16. dubna 2019.
(4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).
(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32)
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1).
(8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi (Úř. věst. L 354, 23.12.2016, s. 37).
(9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1092/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 1).
(10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu nad členskými státy eurozóny, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (Úř. věst. L 140, 27.5.2013, s. 1).
(12) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/47/ES ze dne 6. června 2002 o dohodách o finančním zajištění (Úř. věst. L 168, 27.6.2002, s. 43).
(13) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 1).
(15) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (Úř. věst. L 168, 30.6.2017, s. 12).
(16) Rozhodnutí Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 o zřízení Evropského výboru pro cenné papíry (Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45).

Poslední aktualizace: 29. července 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí