Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0171(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0180/2019

Indgivne tekster :

A8-0180/2019

Forhandlinger :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Afstemninger :

PV 16/04/2019 - 8.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0373

Vedtagne tekster
PDF 222kWORD 77k
Tirsdag den 16. april 2019 - Strasbourg
Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. april 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0339),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0206/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  efter høring af Den Europæiske Centralbank,

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0180/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 113.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer
P8_TC1-COD(2018)0171

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer ("Sovereign Bond-Backed Securities" ("SBBS'er")) kan gøre det muligt at adressere visse svagheder, som finanskrisen 2007-2008 blotlagde eller afstedkom. Mere specifikt kan SBBS'er muligvis gøre det lettere for banker og andre finansielle institutioner at diversificere deres statsengagementer bedre, yderligere mindske forbindelsen mellem stat og banker og øge udbuddet af euro-denominerede lavrisikoaktiver med henblik på at fremme gennemførelse af pengepolitik. SBBS'er kunne tillige gøre obligationer udstedt på små og mindre likvide markeder mere attraktive for internationale investorer, hvilket kan fremme risikodeling og risikoreduktion i den private sektor og fremme en mere effektiv fordeling af risici mellem finansielle aktører.

(2)  Med den nuværende lovramme ville SBBS'er blive behandlet som securitiseringer og dermed være omfattet af supplerende afgifter og rabatter i forhold til afgifterne og rabatterne for euroområde-statsobligationerne i den underliggende portefølje. Disse supplerende afgifter og rabatter ville hindre fremstilling og anvendelse af SBBS'er i den private sektor, til trods for at SBBS'er ▐ er forbundet med færre risici end dem, der er tilknyttet til andre former for securitiseringer. Visse risici såsom pakhusrisiko eller SPE-personalets svigagtige adfærd vil dog fortsat bestå. SBBS'er bør derfor være underlagt en lovramme, der tager bedre højde for SBBS'ernes unikke karakteristika og egenskaber, så man skaber de nødvendige forudsætninger for dette produkts fremkomst på markedet.

(2a)  Som securitiseringer udsættes SBBS'er for specifikke produktrisici i forbindelse med SPE'en, dvs. den juridisk selvstændige enhed, der blev oprettet med henblik på at udstede SBB'er. En first loss-tranche uden for banksystemet vil være afgørende for at mindske forbindelsen mellem banker og stat. Derfor bør den lovgivningsmæssige fortrinsbehandling, som indrømmes de underliggende aktiver i en SBBS, udvides til at omfatte bankers beholdninger på en SBBS-seniortranche.

(3)  At skabe de nødvendige forudsætninger for markedsbaseret udvikling af SBBS'er er et led i Kommissionens bestræbelser på at reducere risiciene for den finansielle stabilitet og gøre fremskridt hen imod fuldførelsen af bankunionen. SBBS'erne kunne understøtte yderligere porteføljediversificering i banksektoren, samtidig med at der skabes en ny kilde til sikkerhedsstillelse af høj kvalitet, som er særlig velegnet til brug i finansielle transaktioner på tværs af grænserne og til centralbankernes transaktioner i eurosystemet med de centrale modparter. Ved at skabe de nødvendige forudsætninger for SBBS'er ville man desuden kunne udvide viften af instrumenter til grænseoverskridende investeringer og privat risikodeling, der er til rådighed, hvilket indgår som en del af Kommissionens indsats for at gennemføre bankunionen og uddybe og yderligere integrere EU's kapitalmarkeder inden for rammerne af kapitalmarkedsunionen.

(4)  SBBS'er indebærer ikke nogen deling af risici og tab medlemsstaterne imellem, idet medlemsstaterne ikke gensidigt vil stille garanti for deres respektive forpligtelser inden for en SBBS' underliggende portefølje af statsobligationer. Det at skabe de nødvendige forudsætninger for SBBS'ers fremkomst indebærer heller ikke, at der ændres ved den måde, statsengagementer behandles på i lovgivningen i dag.

(5)  Med henblik på at nå målsætningerne om geografisk risikospredning i bankunionen og det indre marked bør en SBBS' underliggende portefølje bestå af statsobligationer fra medlemsstater, der har euroen som valuta. For at undgå valutarisici bør kun euro-denominerede statsobligationer udstedt af medlemsstater, der har euroen som valuta, kunne indgå i en SBBS' underliggende portefølje. For at sikre, at statsobligationerne fra hver enkelt medlemsstat i euroområdet bidrager til fremstillingen af SBBS'er i overensstemmelse den enkelte medlemsstats andel i stabiliteten i euroområdet generelt set, bør de nationale statsobligationers relative vægt i en SBBS' underliggende portefølje ligge meget tæt op ad de respektive medlemsstaters relative vægt i fordelingsnøglen for medlemsstaternes nationale centralbankers kapitalindskud i Den Europæiske Centralbank.

(6)  For at sikre et lavrisikoaktiv af høj kvalitet og samtidig tage højde for investorernes forskellige niveauer af risikovillighed bør en SBBS-udstedelse være sammensat af både en seniortranche og en eller flere efterstillede trancher. Seniortranchen, svarende til 70 % af en SBBS-udstedelses nominelle værdi, bør sikre, at den forventede tabsrate for SBBS-udstedelsen holdes på niveau med raten for de sikreste euroområde-statsobligationer, under hensyntagen til risikoen og korrelationen for statsobligationerne i SBBS'ens underliggende portefølje af statsobligationer. De efterstillede trancher bør sikre beskyttelse af seniortranchen. ▌For at begrænse risikoen for juniortranchen (den tranche, der bærer tabene før enhver anden tranche) bør juniortranchens nominelle værdi dog skulle være mindst 5 % af den udestående nominelle værdi af den samlede SBBS-udstedelse. I betragtning af produktets særlige kompleksitet bør forbrugerne alene kunne anskaffe sig seniortrancher og ikke juniortrancher.

(7)  Med henblik på at sikre en SBBS-udstedelses integritet og så vidt muligt begrænse de risici, der er forbundet med at holde og forvalte den underliggende portefølje af statsobligationer, bør de underliggende statsobligationers løbetid nøje afstemmes med SBBS'ens løbetid, og sammensætningen af den underliggende portefølje af statsobligationer bør fastsættes for hele SBBS'ens levetid.

(8)  Den standardiserede sammensætning af en SBBS' underliggende portefølje kan besværliggøre eller hindre udstedelse af en SBBS-udstedelse, hvis en eller flere medlemsstaters statsobligationer ikke er tilgængelige på markedet. Det bør af samme grund være muligt at udelukke en bestemt medlemsstats statsobligationer fra fremtidige SBBS-udstedelser, hvis og så længe den pågældende medlemsstats udstedelse af statsobligationer begrænses væsentligt på grund af et reduceret behov for offentlig gæld eller forringet markedsadgang.

(9)  For at sikre, at SBBS'er er tilstrækkeligt homogene, bør statsobligationer fra en bestemt medlemsstat kun kunne udelukkes fra den underliggende portefølje af statsobligationer og tages med igen på grundlag af en afgørelse truffet af Kommissionen, således at det sikres, at alle SBBS'er udstedt på samme tidspunkt har samme underliggende portefølje af statsobligationer. SBBS'er er nye produkter og for at sikre kontinuiteten i udstedelsen af SBBS'er på markedet bør der indføres en rettidig beslutningsmekanisme med henblik på at tilpasse SBBS'ernes underliggende portefølje i situationer, hvor en medlemsstat ikke længere har adgang til markedet. Desuden har kommentatorer og interessenter har ytret bekymring over potentielle negative indvirkninger på de underliggende statsobligationsmarkeders likviditet, hvilket fortjener at blive taget alvorligt. Med henblik herpå tildeler denne forordning Den Europæiske Tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010(4) (ESMA) forpligtelsen til at overvåge markederne for SBBS'er og de underliggende statsobligationer for tegn på afbrydelse.

(9a)  På grundlag af ESMA's bemærkninger og understøttet af deres rapporter bør Kommissionen tillægges beføjelser til at fastlægge en klar definition af "markedslikviditet" og en metode til beregning heraf og til at fastlægge de kriterier, i henhold til hvilke ESMA bør vurdere, om en medlemsstat ikke længere har markedsadgang i henhold til denne forordning. Kommissionen bør i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af en sådan delegeret retsakt sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af de relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(10)  Seniortranchens faste størrelse i den enkelte SBBS-udstedelse kan reduceres for fremtidige SBBS-udstedelser, hvis en mindre størrelse, på grund af ugunstige markedsudviklinger, som i alvorlig grad forstyrrer statsgældsmarkeders funktion i en medlemsstat eller i Unionen, er påkrævet for at sikre en fortsat høj kreditkvalitet og lav risiko for seniortranchen. Seniortranchens størrelse bør ved sådanne ugunstige markedsudviklingers ophør bringes tilbage til sin oprindelige værdi på 70 % for fremtidige SBBS-udstedelser. ▌

(11)  Investorer bør beskyttes bedst muligt mod risikoen for insolvens i den institution, der erhverver statsobligationerne (i det følgende benævnt "den oprindelige køber") med henblik på at sammensætte en SBBS' underliggende portefølje. Af samme grund bør kun enheder med særligt formål (SPE'er), der udelukkende beskæftiger sig med udstedelse og forvaltning af SBBS'er og ikke påtager sig andre aktiviteter, såsom at yde kredit, kunne udstede SBBS'er. SPE'er bør derfor være omfattet af strenge krav vedrørende adskillelse af aktiver.

(12)  Med henblik på håndtering af begrænset løbetidsmismatch i perioden fra modtagelsen af provenu fra gældsbetjeningen af den underliggende portefølje til datoerne for udbetaling til SBBS-investorer bør SPE'er kun kunne investere provenuet fra gældsbetjeningen af en SBBS' underliggende portefølje af statsobligationer i likvider og højlikvide finansielle instrumenter med lav markeds- og kreditrisiko.

(12a)  Medlemsstaterne bør sikre, at SPE'ers beholdninger af statsobligationer behandles på samme måde som alle andre beholdninger af samme statsobligation eller andre statsobligationer, der er udstedt på samme vilkår.

(13)  Kun produkter, der opfylder kravene vedrørende sammensætning og løbetid for den underliggende portefølje samt størrelsen af seniortranchen og de efterstillede trancher, som fastsat ved denne forordning, og hvis udstedelse er i overensstemmelse med tilsynsordningen, bør indrømmes den ▌reguleringsmæssige behandling, der er fastlagt i denne forordning.

(14)  Et system med ESMA-certificering bør sikre, at en SBBS-udstedelse opfylder kravene i denne forordning. ESMA bør derfor føre en liste over certificerede SBBS'er, således at investorerne kan kontrollere, om et produkt, der udbydes til salg som en SBBS, reelt også er en SBBS. Af samme grund bør ESMA på nævnte liste angive, hvorvidt der er pålagt en sanktion i relation til en SBBS, og fjerne produkter, der er fundet i strid med denne forordning, fra listen over de pågældende produkter.

(15)  Investorer bør kunne forlade sig på ESMA-certificeringen af SBBS'er og på de oplysninger, SPE'erne fremlægger. Oplysningerne om en SBBS og statsobligationerne i SBBS'ens underliggende portefølje bør gøre det muligt for investorerne at forstå, vurdere og sammenligne SBBS-transaktioner frem for udelukkende at måtte forlade sig på tredjeparter, f.eks. kreditvurderingsbureauer. Denne mulighed bør sætte investorerne i stand til at udvise forsigtighed og på effektiv vis udvise due diligence. Oplysninger om SBBS'er bør derfor, ved hjælp af standardskemaer, være frit tilgængelige for investorer på et websted, der sikrer tilgængelighed til enhver tid.

(16)  For at forebygge misbrug og for at sikre, at tilliden til SBBS'er bevares, bør ESMA fastlægge passende administrative sanktioner og afhjælpende foranstaltninger til brug i tilfælde af uagtsomme eller forsætlige overtrædelser af anmeldelses- eller produktkravene for SBBS'er.

(17)  Investorer i diverse finansielle sektorer bør kunne investere i SBBS'er på de samme betingelser, som de investerer i de underliggende euroområde-statsobligationer på, med undtagelse af bankers investeringer i beholdninger af efterstillede trancher af en SBBS. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF(5), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013(6), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF(7) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341(8) bør derfor ændres med henblik på at sikre, at SBBS'er indrømmes samme reguleringsmæssige behandling som deres underliggende aktiver på tværs af de forskellige regulerede finansielle sektorer.

(18)  For at sikre finansiel stabilitet, sikre investorernes tillid og fremme likviditeten er det vigtigt at have et korrekt og effektivt tilsyn med SBBS-markeder. Med henblik herpå bør ESMA underrettes om udstedelse af SBBS'er og bør fra SPE'er modtage alle relevante oplysninger, der er nødvendige for, at myndigheden kan varetage sine tilsynsopgaver. Tilsynet med overholdelsen af denne forordning bør primært have til formål at sikre beskyttelse af investorerne og, i det omfang det er relevant, omfatte aspekter, der kan være knyttet til regulerede finansielle enheders udstedelse eller besiddelse af SBBS'er.

(19)  De nationale kompetente myndigheder for de enheder, der deltager i sammensætningen af SBBS'er eller på SBBS-markedet, bør nøje koordinere deres tilsyn og sikre, at deres afgørelser er konsekvente. ▌

(20)  Eftersom SBBS'er er nye produkter, hvis indvirkning på markedet for de underliggende statsgældsinstrumenter er ukendt, bør Det Europæiske Udvalg for Systemiske Risici (ESRB) samt de nationale kompetente og udpegede myndigheder for makrotilsynsinstrumenter føre tilsyn med SBBS-markedet. I den henseende bør ESRB gøre brug af de beføjelser, det har fået tillagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010(9) og, hvor relevant, udstede advarsler og fremsætte forslag til afhjælpende foranstaltninger til de kompetente myndigheder.

(21)  ESMA bør, som et organ med højt specialiseret viden, betros opgaven med at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de typer investeringer, SPE'en kan foretage med provenuet fra tilbagebetaling af hovedstol eller renter for SBBS'ens underliggende portefølje, de oplysninger, SPE'en skal fremlægge i forbindelse med anmeldelse og certificering til ESMA af en udstedelse af SBBS-udstedelser, de oplysninger, der skal fremlægges forud for overførsel af en SBBS, samt forpligtelserne vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem de kompetente myndigheder. Kommissionen bør tillægges beføjelser til at vedtage disse standarder i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og med artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

(22)  Kommissionen bør tillige tillægges beføjelser til at vedtage gennemførelsesmæssige tekniske standarder ved hjælp af gennemførelsesretsakter i henhold til artikel 291 i TEUF og i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010 vedrørende krav til SPE'er vedrørende anmeldelse forud for udstedelse af en SBBS-udstedelse.

(23)  For at sikre ensartede vilkår for implementeringen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser til at afgøre, hvorvidt en medlemsstats statsobligationer skal tages ud af eller medtages i en SBBS' underliggende portefølje, og hvorvidt størrelsen af seniortranchen af de fremtidige SBBS-udstedelser, der skal foretages, skal ændres. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(10).

(24)  Målet med denne forordning, nemlig at fastlægge en ramme for SBBS'er, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, fordi fremkomsten af et marked for SBBS'er forudsætter, at hindringer, der følger af anvendelsen af EU-lovgivningen, ryddes af vejen, og at der sikres lige vilkår på det indre marked for alle institutionelle investorer og enheder, der er involveret i forvaltningen af SBBS'er, og kan kun nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Kapitel 1

Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Artikel 1

Genstand

Der fastlægges ved denne forordning en generel ramme for værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer (SBBS'er).

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på oprindelige købere, enheder med særligt formål, investorer og enhver anden enhed, der er involveret i udstedelse eller besiddelse af SBBS'er.

Artikel 3

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)  "kompetent myndighed": en offentlig myndighed eller et organ, der er officielt anerkendt i henhold til national ret, som i henhold til national ret eller EU-retten er bemyndiget til at udføre de ved denne forordning fastsatte opgaver

2)  "statsobligation": et gældsinstrument udstedt af en medlemsstats centralregering, som er denomineret og finansieret i den pågældende medlemsstats nationale valuta og har en oprindelig løbetid på mindst ét år

3)  "værdipapir med sikkerhed i statsobligationer" eller "SBBS": et finansielt instrument denomineret i euro, for hvilket kreditrisikoen er forbundet med eksponeringerne mod en portefølje af statsobligationer, og som er i overensstemmelse med denne forordning

4)  "enhed med særligt formål" eller "SPE": en juridisk person, bortset fra den oprindelige køber, som udsteder SBBS'er og varetager aktiviteterne i relation til den underliggende portefølje af statsobligationer, jf. denne forordnings artikel 7 og 8

5)  "oprindelig køber": en juridisk person, som køber statsobligationer for egen regning og efterfølgende overdrager de pågældende statsobligationer til en SPE med henblik på udstedelse af SBBS'er

6)  "investor": en fysisk eller juridisk person, der besidder en SBBS

7)  "tranche": et ved aftale fastlagt segment af den kreditrisiko, der er forbundet med en SBBS' underliggende portefølje af statsobligationer, som bærer risikoen for et større eller mindre kredittab end en position af samme værdi i et andet segment af denne kreditrisiko

8)  "seniortranche": den tranche i en SBBS-udstedelse, som bærer tab, efter at alle de efterstillede trancher af den pågældende SBBS-udstedelse har gjort det

9)  "efterstillet tranche": en tranche i en SBBS-udstedelse, som bærer tab før seniortranchen

10)  "juniortranche": den tranche i en SBBS-udstedelse, som bærer tab før alle andre trancher.

Kapitel 2

SBBS'ers sammensætning, løbetid og struktur

Artikel 4

Den underliggende porteføljes sammensætning

1.  En SBBS-udstedelses underliggende portefølje må kun bestå af følgende:

a)  statsobligationer fra medlemsstater, der har euroen som valuta

b)  provenuet fra indfrielsen af disse statsobligationer.

2.  Vægten af hver enkelt medlemsstats statsobligationer i en SBBS' underliggende portefølje ("baseline-vægten") skal være lig med den relative vægt af den pågældende medlemsstats bidrag til Den Europæiske Centralbank (ECB) i overensstemmelse med fordelingsnøglen for medlemsstaternes nationale centralbankers kapitalindskud i ECB, jf. artikel 29 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

SPE'er kan dog afvige fra den nominelle værdi af den enkelte medlemsstats statsobligationer, som fastlagt ved anvendelse af baseline-vægten, med højst 10 procent.

3.  ESMA skal, efter den første SBBS-certificering nogensinde, uden unødig forsinkelse iværksætte en løbende overvågning og vurdering af, hvorvidt en eller flere af følgende situationer foreligger:

a)  Medlemsstaten har i løbet af de foregående tolv måneder ("referenceperioden") udstedt statsobligationer for mindre end halvdelen af den værdi, der resulterer af landets relative vægt som fastlagt i overensstemmelse med stk. 2, multipliceret med den samlede værdi af SBBS'er udstedt inden for de sidste tolv måneder forud for referenceperioden.

aa)   SBBS-udstedelser har haft en markant negativ indvirkning på markedslikviditeten for en medlemsstats statsobligationer, der er inkluderet i den underliggende portefølje.

b)  Medlemsstaten har i løbet af de foregående tolv måneder finansieret mindst halvdelen af sit årlige finansieringsbehov gennem offentlig finansiel bistand til støtte for gennemførelsen af et makroøkonomisk tilpasningsprogram, jf. artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013(11), eller af en hvilken som helst årsag, der gør, at medlemsstaten ikke længere har adgang til markedet.

Med henblik på første afsnit, litra aa), bestemmes "markedslikviditet" under hensyntagen til – som minimumskriterier – de tre foregående måneders bevis for markedets bredde og dybde, som påvist ved lave kursspænd, et stort handelsvolumen og et stort og forskelligartet antal markedsdeltagere.

Med henblik på første afsnit, litra aa), vedtager Kommissionen senest ... [6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 24a for at fastlægge en klar definition og beregningsmetode for "markedslikviditet" i forbindelse med denne forordning.

Med henblik på første afsnit, litra b), skal Kommissionen senest ... [6 måneder efter denne forordnings ikrafttræden] vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved at fastlægge kriterierne for ESMA's vurdering af, om en medlemsstat ikke længere har adgang til markedet.

3a.  ESMA overvåger og vurderer løbende, hvorvidt en medlemsstat, hvis statsobligationer indgår i en SBBS' underliggende portefølje, ikke længere har adgang til markedet eller har indført et makroøkonomisk tilpasningsprogram, hvis SBBS-udstedelsen havde en betydelig negativ indvirkning på markedslikviditeten, og om baseline-vægten for medlemsstater med begrænset udbud af statsobligationer hindrer udstedelsen af nye SBBS'er, eller hvis nogen af disse situationer er ophørt med at eksistere.

Hvis ESMA i samråd med ESRB finder, at en situation som omhandlet i stk. 3, første afsnit, litra a) eller aa), finder anvendelse, kan ESMA anmode Kommissionen om at tilpasse baseline-vægten for de obligationer i medlemsstaterne, der indgår i den underliggende portefølje.

Hvis ESMA i samråd med ESRB finder, at en situation som omhandlet i stk. 3, første afsnit, litra b), finder anvendelse, kan ESMA anmode Kommissionen om enten at udelukke medlemsstaten fra en SBBS's underliggende portefølje eller at tilpasse baseline-vægten for de obligationer i medlemsstaterne, der indgår i den underliggende portefølje.

Hvis ESMA i samråd med ESRB finder, at en situation som omhandlet i stk. 3, første afsnit, litra a)-b), ikke længere er til stede, kan ESMA anmode Kommissionen om at genindføre medlemsstatens obligationer i en SBBS's underliggende portefølje og tilpasse baseline-vægten for de obligationer i medlemsstaterne, der indgår i den underliggende portefølje.

Kommissionen træffer inden for 48 timer efter den anmodning, der er omhandlet i andet, tredje og fjerde afsnit, og baseret på de begrundelser og den dokumentation, som ESMA har fremlagt, en af følgende foranstaltninger:

a)  vedtage en gennemførelsesretsakt, der enten udelukker medlemsstatens statsobligationer fra en SBBS's underliggende portefølje eller justerer de relevante medlemsstaters baseline-vægt

b)  vedtage en gennemførelsesretsakt, der afviser den begærede udelukkelse eller justering af baseline-vægten i relevante medlemsstater, eller

c)  vedtage en gennemførelsesretsakt, der genindfører medlemsstaternes obligationer i en SBBS "underliggende portefølje og justerer basisvægtene af medlemsstaternes obligationer, der indgår i den underliggende portefølje, hvis det er relevant.

3b.  Enhver gennemførelsesretsakt, der vedtages i henhold til stk. 3a, skal vedtages i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren i artikel 26, stk. 2.

Når en medlemsstat, som følge af en gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 3a, udelukkes fra en SBBS' underliggende portefølje, skal baseline-vægtene for statsobligationer fra de resterende medlemsstater fastsættes ved at udelukke statsobligationerne fra den medlemsstat, der er omhandlet i stk. 3a, og anvende beregningsmetoden i stk. 2. Når en gennemførelsesretsakt i henhold til stk. 3a finder anvendelse, og baseline-vægtene tilpasses, anvendes baseline-vægtene i overensstemmelse med gennemførelsesretsakten.

Udelukkelsen eller justeringen gælder i første omgang for en periode på én måned. Kommissionen kan, efter høring af ESMA, på grundlag af en gennemførelsesretsakt forlænge udelukkelsen eller justeringen af baseline-vægtene, som omhandlet i denne artikel, med yderligere perioder af én måned. Såfremt udelukkelsen eller justeringen ikke forlænges inden udløb af den oprindelige periode eller enhver efterfølgende forlængelsesperiode, udløber den automatisk.

3c.   ECB underrettes rettidigt om enhver afgørelse, der træffes i henhold til stk. 3a og 3b.

Artikel 5

Løbetid for de underliggende aktiver

1.  SBBS-trancher, der er en del af samme udstedelse, skal have én enkelt oprindelig udløbsdato. Denne udløbsdato skal være lig med eller op til én dag længere end restløbetiden for den statsobligation i den underliggende portefølje, der har den længste restløbetid.

2.  Den resterende løbetid må ikke for nogen statsobligation i en SBBS' underliggende portefølje være mere end seks måneder kortere end restløbetiden for den statsobligation i den pågældende portefølje, der har den længste restløbetid.

Artikel 6

Tranchestruktur, betaling og tab

1.  En SBBS-udstedelse skal bestå af én seniortranche samt en eller flere efterstillede trancher. Seniortranchen skal have en udestående nominel værdi på 70 % af hele SBBS-udstedelsens udestående nominelle værdi. Antallet og den udestående nominelle værdi af de efterstillede trancher fastsættes af SPE'en, med den begrænsning, at juniortranchens nominelle værdi skal være mindst 5 % af hele SBBS-udstedelsens udestående nominelle værdi.

2.  Hvis ugunstige udviklinger i alvorlig grad forstyrrer statsgældsmarkeders funktion i en medlemsstat eller i Unionen, og Kommissionen i overensstemmelse med stk. 4 har bekræftet, at disse forstyrrelser gør sig gældende, nedsætter SPE'en seniortranchens udestående nominelle værdi til 60 % for alle SBBS-udstedelser udstedt efter denne bekræftelse.

Har Kommissionen i overensstemmelse med stk. 4 bekræftet, at de pågældende forstyrrelser ikke længere gør sig gældende, finder stk. 1 anvendelse på alle SBBS-udstedelser udstedt efter denne bekræftelse.

3.  ESMA overvåger og vurderer, om en situation som omhandlet i stk. 2 gør sig gældende eller ikke længere gør sig gældende, og underretter Kommissionen herom.

4.  Kommissionen kan vedtage en gennemførelsesretsakt, hvorved det fastslås, at de i stk. 2 omhandlede forstyrrelser gør sig gældende eller ikke længere gør sig gældende. Denne gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 26, stk. 2.

5.  Betalinger i relation til en SBBS forudsætter betaling af den underliggende portefølje af statsobligationer.

6.  Fordelingen af tab og betalingsrækkefølgen fastlægges på grundlag af den pågældende tranche af SBBS-udstedelsen og forbliver den samme i hele SBBS-udstedelsens levetid.

Tab anerkendes og placeres, efterhånden som de opstår.

Artikel 7

Udstedelse af SBBS'er og SPE'ers forpligtelser

1.  En SPE skal opfylde samtlige nedenstående krav:

a)  Den er etableret i Unionen.

b)  Dens aktiviteter begrænser sig til udstedelse og servicering af SBBS-udstedelser og forvaltning af de pågældende SBBS-udstedelsers underliggende porteføljer i overensstemmelse med artikel 4, 5, 6 og 8.

c)  SPE'en er eneansvarlig for leveringen af de i litra b) omhandlede tjenesteydelser og aktiviteter.

2.  En SPE har den fulde ejendomsret til en SBBS-udstedelses underliggende portefølje.

En SBBS-udstedelses underliggende portefølje skal udgøre en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse i form af pantsætning som defineret i artikel 2, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF(12), således at SPE'ens finansielle forpligtelser over for investorerne i den pågældende SBBS-udstedelse er sikret.

Besiddelse af en SBBS fra en bestemt SBBS-udstedelse giver ikke rettigheder eller fordringer på aktiverne hos den SPE, der udsteder SBBS-udstedelsen, som går ud over den pågældende udstedelses underliggende portefølje og indtægter hidrørende fra besiddelse af den pågældende SBBS.

Et eventuelt fald i værdien af eller provenuet fra den underliggende portefølje af statsobligationer kan ikke danne grundlag for erstatningskrav fra investorerne.

3.  En SPE skal føre registre og regnskaber på en sådan måde, at den:

a)  holder sine egne aktiver og finansielle ressourcer adskilt fra SBBS-udstedelsens underliggende portefølje og provenuet herfra

b)  holder de underliggende porteføljer og provenuer fra forskellige SBBS-udstedelser adskilt fra hinanden

c)  holder positioner, der besiddes af forskellige investorer eller mellemmænd, adskilt fra hinanden

d)  verificerer, at antallet af SBBS'er omfattet af én enkelt udstedelse til enhver tid er lig det samlede antal SBBS'er, der besiddes af samtlige investorer eller mellemmænd i den pågældende udstedelse

e)  verificerer, at den udestående nominelle værdi af SBBS'erne i én enkelt udstedelse er lig den udestående nominelle værdi af den underliggende portefølje af statsobligationer, der er omfattet af den pågældende udstedelse.

4.  En SPE må kun opbevare de i artikel 4, stk. 1, litra a), omhandlede statsobligationer, som hjemlet ved afsnit B, nr. 1), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU(13) og afsnit A, pkt. 2, i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014(14), i centralbanker, værdipapircentraler, kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse, eller investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse.

4a.  Medlemsstaterne sikrer, at SPE'ers beholdninger af statsobligationer behandles på samme måde som alle andre beholdninger af samme statsobligation eller andre statsobligationer, der er udstedt på samme vilkår.

Artikel 8

Investeringspolitik

1.  For så vidt angår investering af tilbagebetalt hovedstol eller renter fra statsobligationer som omhandlet i artikel 4, stk. 1, litra a), som forfalder inden tilbagebetalingen af hovedstol eller renter i henhold til SBBS'en, må en SPE kun investere i likvider eller tilsvarende likvider denomineret i euro, der kan realiseres inden for én dag med en minimal negativ indvirkning på prisen til følge.

En SPE må kun opbevare de i første afsnit omhandlede betalinger, som hjemlet ved afsnit B, nr. 1), i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU og afsnit A, pkt. 2, i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014, i centralbanker, værdipapircentraler, kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse, eller investeringsselskaber, der er meddelt tilladelse.

2.  En SPE må ikke ændre en SBBS' underliggende portefølje før udløbsdatoen for den pågældende SBBS.

3.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på nærmere at præcisere, hvilke finansielle instrumenter der kan betragtes som højlikvide med minimal markeds- og kreditrisiko som omhandlet i stk. 1. ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 3

Brug af SBBS-betegnelsen samt krav vedrørende anmeldelse, gennemsigtighed og information

Artikel 9

Anvendelse af betegnelsen "værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer"

Betegnelsen "værdipapir med sikkerhed i statsobligationer" eller "SBBS" må kun anvendes for finansielle produkter, der opfylder alle følgende betingelser:

a)  Det finansielle produkt overholder til enhver tid artikel 4, 5 og 6.

aa)  SPE'en efterlever til stadig bestemmelserne i artikel 7 og 8.

b)  Det pågældende finansielle produkt er blevet certificeret af ESMA i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, og det finansielle produkt er optaget på den i artikel 10, stk. 2, omhandlede liste.

Artikel 10

SBBS-anmeldelseskrav

1.  En SPE indgiver en ansøgning om certificering af en SBBS-udstedelse ved mindst én uge før udstedelsen af en SBBS-udstedelse – ved hjælp af det i denne Artikel stk. 5 omhandlede standardskema – at meddele ESMA, at en SBBS-udstedelse opfylder kravene i artikel 4, 5 og 6. ESMA underretter SPE'ens kompetente myndighed herom uden unødigt ophold.

1a.  Den i stk. 1 omhandlede meddelelse skal indeholde en redegørelse fra SPE'en om, hvordan den har opfyldt hvert enkelt af de krav, der er fastsat i artikel 4, 5, 6, 7 og 8.

1b.  ESMA certificerer kun en SBBS-udstedelse, hvis den fuldt ud finder det godtgjort, at den ansøgende SPE og SBBS-udstedelsen opfylder alle kravene i denne forordning. ESMA underretter hurtigst muligt den ansøgende SPE om, hvorvidt certificeringen godkendes eller afslås.

2.  ESMA fører på sit officielle websted en liste over alle SBBS-udstedelser, der er certificeret af ESMA. ESMA ajourfører øjeblikkeligt denne liste og fjerner enhver SBBS-udstedelse, der på grundlag af en afgørelse truffet af ESMA i overensstemmelse med artikel 15 ikke længere anses for at være en SBBS-udstedelse.

3.  Når ESMA ▌har pålagt administrative sanktioner, jf. artikel 16, for hvilke der ikke længere er klageadgang, vedrørende den pågældende SBBS, angiver ESMA omgående dette på den i stk. 2 omhandlede liste.

3a.  ESMA inddrager certificeringen af en SBBS-udstedelse, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

a)  SPE'en har udtrykkeligt givet afkald på certificeringen eller har ikke gjort brug af den inden for seks måneder efter udstedelsen.

b)  SPE'en har opnået certificeringen ved hjælp af urigtige oplysninger eller på anden uretmæssig vis.

c)  SBBS-udstedelsen opfylder ikke længere betingelserne, i henhold til hvilke certificeringen blev udstedt.

Inddragelsen af certificeringen har øjeblikkelig virkning i hele Unionen.

4.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykke omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

5.  ESMA udarbejder udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder med henblik på at fastlægge de standardskemaer, der skal anvendes i forbindelse med afgivelsen af oplysninger som omhandlet i stk. 1.

ESMA forelægger disse udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette stykke omhandlede gennemførelsesmæssige tekniske standarder i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 11

Gennemsigtighedskrav

1.  En SPE skal uden unødigt ophold give investorer og ESMA følgende oplysninger:

a)  oplysninger om den underliggende portefølje, som er afgørende for at kunne vurdere, om det finansielle produkt er i overensstemmelse med artikel 4, 5 og 6

b)  en detaljeret beskrivelse af betalingsrækkefølgen for SBBS-udstedelsens forskellige trancher

c)  hvis der ikke er udarbejdet et prospekt i de i artikel 1, stk. 4, artikel 1, stk. 5, eller artikel 3, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129(15) omhandlede tilfælde, en oversigt over SBBS'ens vigtigste karakteristika, herunder, hvis det er relevant, oplysninger om eksponeringens karakteristika, betalingsstrømme og tab efter vandfaldsmodellen

d)  den i artikel 10, stk. 1, omhandlede anmeldelse og den i artikel 10, stk. 1b, omhandlede certificering.

De i dette stykke, litra a), omhandlede oplysninger skal stilles til rådighed senest en måned efter forfaldsdatoen for betaling af renter for SBBS'en.

2.  En SPE skal gøre de i stk. 1 omhandlede oplysninger tilgængelige på et websted, som:

a)  har et velfungerende system til kontrol af datakvaliteten

b)  er underlagt passende governance-standarder og vedligeholdes og drives i overensstemmelse med en hensigtsmæssig organisatorisk struktur, som sikrer webstedets kontinuitet og regelmæssighed

c)  er underlagt systemer, kontroller og procedurer, som identificerer alle relevante kilder til operationelle risici

d)  indeholder systemer, som sikrer beskyttelsen og integriteten af de modtagne oplysninger samt en hurtig registrering af disse

e)  gør det muligt at føre fortegnelser over oplysningerne i mindst fem år efter den enkelte SBBS-udstedelses udløbsdato.

SPE'en fremlægger de i stk. 1 omhandlede oplysninger og oplyser, hvor oplysningerne er tilgængelige, i den dokumentation vedrørende SBBS'erne, der stilles til rådighed for investorerne.

Artikel 12

Informationskrav

1.  Inden en SBBS overføres, skal den overdragende part oplyse den modtagende part om følgende:

a)  proceduren for fordeling af provenuet fra den underliggende portefølje af statsobligationer på SBBS-udstedelsens forskellige trancher, herunder efter eller ved forventning om manglende betaling for de underliggende aktiver

b)  hvordan investorer tildeles stemmerettigheder i forbindelse med et ombytningstilbud efter eller i forventning om manglende betaling for en eller flere statsobligationer i den underliggende portefølje, og hvordan eventuelle tab som følge af manglende betaling af gæld fordeles mellem SBBS-udstedelsens forskellige trancher.

2.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i første afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Kapitel 4

Produkttilsyn

Artikel 13

ESMA's tilsyn

1.  ESMA er den kompetente myndighed til at føre tilsyn med, at SPE'er overholder ▌kravene i denne forordning.

2.  ESMA har de tilsyns-, undersøgelses- og sanktionsbeføjelser, der er nødvendige for, at den kan varetage sine opgaver i henhold til denne forordning.

ESMA skal som minimum have beføjelser til at:

a)  udbede sig adgang til alle dokumenter i enhver form, i det omfang de vedrører SBBS'er, samt anmode om at få dem udleveret eller kopieret

b)  kræve, at SPE'en udleverer oplysninger uden ophold

c)  kræve oplysninger vedrørende SPE'ens aktiviteter fra enhver person

d)  aflægge såvel anmeldte som uanmeldte kontrolbesøg på stedet

e)  træffe passende foranstaltninger til at sikre, at en SPE fortsat overholder denne forordning

f)  udstede et påbud for at sikre, at en SPE overholder denne forordning og afholder sig fra at gentage enhver handlemåde, der er i strid med denne forordning.

Artikel 14

Samarbejde mellem de kompetente myndigheder og ESMA

1.  De kompetente myndigheder med ansvar for tilsynet med enheder, der sammensætter SBBS'er eller på anden måde er aktive på SBBS-markedet, og ESMA samarbejder tæt og udveksler oplysninger med henblik på at varetage deres opgaver. Først og fremmest koordinerer de nøje deres tilsyn for at identificere og afhjælpe overtrædelser af denne forordning, udvikle og fremme bedste praksis, lette samarbejde, fremme en konsekvent fortolkning og tilvejebringe tværjuridiske vurderinger i tilfælde af eventuelle tvister.

For at gøre det lettere for de kompetente myndigheder at udøve deres beføjelser og for at sikre en konsekvent anvendelse og håndhævelse af de forpligtelser, der fastsættes ved denne forordning, handler ESMA inden for rammerne af de ved forordning (EU) nr. 1095/2010 fastsatte beføjelser.

2.  En kompetent myndighed, der har klare og påviselige grunde til at tro, at en SPE handler i strid med denne forordning, underretter straks og med detaljerede oplysninger ESMA. ESMA træffer passende foranstaltninger, herunder den i artikel 15 omhandlede afgørelse.

3.  Fortsætter SPE'en med at handle på en måde, der klart er i strid med denne forordning, trods foranstaltninger truffet af ESMA, kan ESMA træffe alle passende foranstaltninger for at beskytte investorerne, herunder nedlægge forbud mod, at SPE'en foretager yderligere markedsføring af SBBS'er på dens område, og træffe den i artikel 15 omhandlede afgørelse.

Artikel 15

Misbrug af SBBS-betegnelsen

1.  Hvis der er grund til at tro, at en SPE i strid med artikel 9 har anvendt betegnelsen "SBBS" til markedsføring af et produkt, der ikke opfylder kravene i samme artikel, følger ESMA proceduren i stk. 2.

2.  Senest 15 dage efter at have fået kendskab til den mulige overtrædelse som omhandlet i stk. 1 afgør ESMA, hvorvidt der er sket en overtrædelse af artikel 9, og underretter de øvrige relevante kompetente myndigheder herom, herunder investorernes kompetente myndigheder, hvis disse er kendt. ▌

Hvis ESMA finder, at den overtrædelse, SPE'en har begået, vedrører manglende overholdelse af artikel 9 i god tro, kan ESMA beslutte at give SPE'en en frist på højst en måned til at afhjælpe den konstaterede overtrædelse, regnet fra den dag, hvor ESMA har underrettet SPE'en om overtrædelsen. I denne periode betragtes en SBBS, der figurerer på den liste, som føres af ESMA i henhold til artikel 10, stk. 2, fortsat som en SBBS og forbliver på denne liste.

3.  ESMA udarbejder udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere samarbejdsforpligtelserne og de oplysninger, der skal udveksles i henhold til stk. 1 og 2.

ESMA forelægger disse udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder for Kommissionen senest den ... [seks måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage de i dette afsnit omhandlede reguleringsmæssige tekniske standarder efter proceduren i artikel 10-14 i forordning (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 16

Afhjælpende foranstaltninger og administrative sanktioner

1.  Uden at det berører medlemsstaternes ret til at fastsætte strafferetlige sanktioner i henhold til artikel 17, pålægger ESMA SPE'en eller den fysiske person, der forvalter SPE'en, passende afhjælpende foranstaltninger, herunder den i artikel 15 omhandlede afgørelse, og de i stk. 3 omhandlede passende administrative sanktioner, hvis SPE'en:

a)  ikke har overholdt de i artikel 7 og 8 fastsatte forpligtelser

b)  ikke har opfyldt kravene i artikel 9, herunder hvis de har undladt at give ESMA meddelelse i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, eller har givet en vildledende meddelelse

c)  ikke har opfyldt gennemsigtighedskravene i artikel 11.

2.  De i stk. 1 omhandlede administrative sanktioner skal som minimum omfatte følgende:

a)  en offentlig meddelelse med angivelse af identiteten på den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen, og overtrædelsens art

b)  et påbud om, at den fysiske eller juridiske person, der har begået overtrædelsen, skal bringe den udviste handlemåde til ophør og afholde sig fra at gentage denne handlemåde

c)  et midlertidigt forbud mod, at medlemmer af SPE'ens ledelsesorgan eller en hvilken som helst anden fysisk person, der holdes ansvarlig for overtrædelsen, varetager ledelsesfunktioner i SPE'er

d)  hvis der er tale om en overtrædelse som omhandlet i stk. 1, litra b), et midlertidigt forbud mod, at SPE'en indgiver en anmeldelse som omhandlet i artikel 10, stk. 1

e)  en administrativ bøde på højst 5 000 000 EUR eller, i medlemsstater, der ikke har euroen som valuta, den tilsvarende værdi i den nationale valuta pr. ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden] eller højst 10 % af SPE'ens samlede årlige nettoomsætning, jf. det seneste foreliggende regnskab, der er godkendt af SPE'ens ledelsesorgan

f)  en administrativ bøde på højst det dobbelte af den fortjeneste, der er opnået som følge af overtrædelsen, såfremt fortjenesten kan beregnes, også selv om denne fortjeneste overstiger maksimumsbeløbene i litra e).

3.  ESMA tager, når den fastlægger typen og størrelsen af administrative sanktioner, hensyn til, i hvilken udstrækning overtrædelsen var forsætlig eller skyldtes uagtsomhed, og alle andre relevante omstændigheder, herunder, i det omfang det er relevant:

a)  overtrædelsens væsentlighed, alvorlighed og varighed

b)  graden af ansvar hos den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for overtrædelsen

c)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons finansielle styrke

d)  størrelsen af den ansvarlige fysiske eller juridiske persons fortjeneste eller undgåede tab, såfremt den pågældende fortjeneste eller de pågældende tab kan beregnes

e)  tabene for tredjepart som følge af overtrædelsen

f)  den ansvarlige fysiske eller juridiske persons vilje til at samarbejde med den kompetente myndighed

g)  overtrædelser, som den ansvarlige fysiske eller juridiske person tidligere har begået.

4.  ESMA sikrer, at enhver afgørelse om pålæggelse af afhjælpende foranstaltninger eller administrative sanktioner er behørigt begrundet og kan påklages.

Artikel 17

Interaktion med strafferetlige sanktioner

Medlemsstater, der har fastsat strafferetlige sanktioner for overtrædelser som omhandlet i artikel 16, stk. 1, tillader ESMA at holde kontakt til judicielle, retsforfølgende eller strafferetlige myndigheder inden for deres jurisdiktion med henblik på udveksling af konkrete oplysninger om strafferetlig efterforskning af eller påbegyndte retssager om overtrædelser som omhandlet i artikel 16, stk. 1, med relevante myndigheder ▌.

Artikel 18

Offentliggørelse af administrative sanktioner

1.  ESMA offentliggør på sit websted, uden unødigt ophold og efter at have underrettet den berørte person, enhver afgørelse om pålæggelse af en administrativ sanktion, som ikke længere kan påklages, og som pålægges for en overtrædelse som omhandlet i artikel 16, stk. 1.

Den i første afsnit omhandlede offentliggørelse skal omfatte oplysninger om overtrædelsens type og art og om identiteten på den fysiske eller juridiske person, som er blevet pålagt den administrative sanktion.

2.  I følgende tilfælde offentliggør ESMA de administrative sanktioner i anonymiseret form ▌:

a)  Den administrative sanktion pålægges en fysisk person, og offentliggørelse af personoplysninger anses, på grundlag af en forhåndsvurdering, for at være uforholdsmæssig.

b)  Offentliggørelse ville bringe stabiliteten på de finansielle markeder eller en igangværende strafferetlig efterforskning i fare.

c)  Offentliggørelse ville forvolde SPE'en eller de involverede fysiske personer uforholdsmæssigt stor skade.

Alternativt kan offentliggørelse i henhold til stk. 1, hvis de i første afsnit omhandlede omstændigheder forventes at ville ophøre inden for et rimeligt tidsrum, udsættes i et sådant rimeligt tidsrum.

3.  ESMA sikrer, at oplysninger, der offentliggøres i henhold til stk. 1 eller 2, forbliver på dens officielle websted i fem år. Personoplysninger må kun opbevares på ESMA's officielle websted, så længe det er nødvendigt.

Artikel 18a

Tilsynsgebyrer

1.  ESMA pålægger SPE'en gebyrer i overensstemmelse med denne forordning og i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikels stk. 2. Disse gebyrer skal stå i forhold til den pågældende SPE's omsætning og skal fuldt ud dække ESMA's nødvendige udgifter vedrørende licensudstedelse til SBBS'er og tilsynet med SPE'er.

2.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage en delegeret retsakt i overensstemmelse med artikel 24a med henblik på at supplere denne forordning ved yderligere at præcisere gebyrernes art, de tjenester, for hvilke de skal erlægges, og gebyrernes størrelse og betalingsmåde.

Artikel 19

Makrotilsyn med SBBS-markedet

ESRB er, inden for rammerne af sit mandat som fastlagt ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010, ansvarlig for makrotilsynet med Unionens SBBS-marked og handler i overensstemmelse med de ved nævnte forordning fastsatte beføjelser. Såfremt ESRB finder, at SBBS-markedet udgør en alvorlig risiko for markedet for statsgældsinstrumenter i de medlemsstater, der har euroen som valuta, skal ESRB efter omstændighederne gøre brug af sine tillagte beføjelser i henhold til artikel 16, 17 og 18 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010.

Kapitel 4

Gennemførelsesbeføjelser og afsluttende bestemmelser

Artikel 21

Ændring af direktiv 2009/65/EF

I direktiv 2009/65/EF indsættes som artikel 54a:"

"Artikel 54a

1.  Hvis en medlemsstat indrømmer en undtagelse i henhold til artikel 54 eller en fravigelse i henhold til artikel 56, stk. 3, skal de kompetente myndigheder i investeringsinstituttets hjemland:

   a) indrømme den samme undtagelse eller fravigelse for investeringsinstitutter, så disse i henhold til princippet om risikospredning kan investere op til 100 % af deres aktiver i SBBS'er som defineret i artikel 3, stk. 3, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen], såfremt de pågældende kompetente myndigheder finder, at deltagerne i investeringsinstituttet opnår den samme beskyttelse som deltagerne i et investeringsinstitut, der overholder grænserne i artikel 52
   b) afstå fra at anvende artikel 56, stk. 1 og 2.

2.  Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og meddeler Kommissionen og ESMA de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde stk. 1, senest den ... [6 måneder efter datoen for SBBS-forordningens ikrafttræden]."

"

Artikel 22

Ændring af direktiv 2009/138/EF

I artikel 104 i direktiv 2009/138/EF indsættes som stk. 8:"

"8. Med henblik på beregning af det primære solvenskapitalkrav behandles eksponeringer mod værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer som defineret i artikel 3, stk. 3, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen] på samme måde som eksponeringer mod medlemsstaternes centralregeringer eller centralbanker, som lyder på og er finansieret i deres nationale valuta.

Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og meddeler Kommissionen og ESMA de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde første afsnit, senest den ... [6 måneder efter datoen for SBBS-forordningens ikrafttræden]."

"

Artikel 23

Ændringer af forordning (EU) nr. 575/2013

Forordning (EU) nr. 575/2013 ændres således:

1)  I artikel 268 indsættes som stk. 5:"

"5. Som en undtagelse fra første afsnit kan seniortranchen af værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer som defineret i artikel 3, stk. 8, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen] altid behandles i henhold til nærværende artikel, stk. 1."

"

2)  I artikel 325 indsættes som stk. 4:"

"4. Ved anvendelsen af dette afsnit behandler institutterne eksponeringer i form af seniortranchen af værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer som defineret i artikel 3, stk. 8, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen] som eksponeringer mod centralregeringen i en medlemsstat."

"

3)  I artikel 390, stk. 7, tilføjes følgende afsnit:"

"Første afsnit finder anvendelse på eksponeringer mod værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer som defineret i artikel 3, stk. 3, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen]."

"

Artikel 24

Ændring af direktiv (EU) 2016/2341

I direktiv (EU) 2016/2341 indsættes som artikel 18a:"

"Artikel 18a

Værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer

1.  Medlemsstaterne behandler i deres nationale regler om værdiansættelse af IORP'ers aktiver, beregning af IORP's egenkapital og beregning af IORP'ers solvensmargen værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer som defineret i artikel 3, stk. 3, i forordning [henvisning til SBBS-forordningen] på samme måde som euroområdets statsgældsinstrumenter.

2.  Medlemsstaterne vedtager, offentliggør og meddeler Kommissionen og ESMA de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde stk. 1, senest den ... [6 måneder efter datoen for SBBS-forordningens ikrafttræden]."

"

Artikel 24a

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, og artikel 18a, stk. 2, tillægges Kommissionen ... […] for en periode på fem år fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

3.  Den i artikel 4, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, og i artikel 18a, stk. 2, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3, tredje og fjerde afsnit, eller artikel 18a, stk. 2, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har underrettet Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Denne frist forlænges med [to måneder] på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 25

Evalueringsbestemmelse

Tidligst fem år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden, og når der foreligger tilstrækkelige data, foretager Kommissionen en evaluering af denne forordning, hvor den vurderer, hvorvidt forordningens mål om at fjerne unødige lovgivningsmæssige hindringer for fremkomsten af SBBS'er er nået.

Artikel 26

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af Det Europæiske Værdipapirudvalg, der er nedsat ved Kommissionens afgørelse 2001/528/EF(16). Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 27

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i , den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

(1) EUT C , , s. .
(2) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 113.
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.4.2019.
(4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
(5) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF af 13. juli 2009 om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) (EUT L 302 af 17.11.2009, s. 32).
(6) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR) (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1),
(7) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) (EUT L 335 af 17.12.2009, s. 1).
(8) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 354 af 23.12.2016, s. 37).
(9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1092/2010 af 24. november 2010 om makrotilsyn på EU-plan med det finansielle system og om oprettelse af et europæisk udvalg for systemiske risici (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 1).
(10) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(11) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater i euroområdet, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet, EUT L 140 af 27.5.2013, s. 1.
(12) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (EFT L 168 af 27.6.2002, s. 43).
(13) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).
(14) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 af 23. juli 2014 om forbedring af værdipapirafviklingen i Den Europæiske Union og om værdipapircentraler samt om ændring af direktiv 98/26/EF og 2014/65/EU samt forordning (EU) nr. 236/2012 (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 1).
(15) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 af 14. juni 2017 om det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked, og om ophævelse af direktiv 2003/71/EF (EUT L 168 af 30.6.2017, s. 12).
(16) Kommissionens afgørelse 2001/528/EF af 6. juni 2001 om oprettelse af Det Europæiske Værdipapirudvalg (EUT L 191 af 13.7.2001, s. 45).

Seneste opdatering: 29. juli 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik