Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0171(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0180/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0180/2019

Συζήτηση :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Ψηφοφορία :

PV 16/04/2019 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0373

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 247kWORD 72k
Τρίτη 16 Απριλίου 2019 - Στρασβούργο
Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS) (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0339),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0206/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0180/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 113.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τίτλους εξασφαλισμένους με κρατικά ομόλογα (SBBS)
P8_TC1-COD(2018)0171

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 114,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας(1),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(3),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Οι τίτλοι που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα (SBBS) έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ορισμένες ευπάθειες που αναδείχθηκαν ή έχουν προκύψει από την οικονομική κρίση του 2007-2008. Συγκεκριμένα, οι SBBS έχουν ενδεχομένως τη δυνατότητα να βοηθήσουν τις τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαφοροποιήσουν καλύτερα τις εκθέσεις τους σε κρατικά χρεόγραφα, να αποδυναμώσουν περαιτέρω τον δεσμό μεταξύ τραπεζών και κρατών και να ενισχύσουν την προσφορά περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου σε ΕΥΡΏ, διευκολύνοντας την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής. Επιπλέον, οι SBBS θα μπορούσαν να καταστήσουν τα ομόλογα που εκδίδονται σε μικρές και λιγότερο ρευστές εθνικές αγορές ελκυστικότερα για τους διεθνείς επενδυτές, γεγονός που μπορεί να ενθαρρύνει τον επιμερισμό του κινδύνου και τη μείωση των κινδύνων στον ιδιωτικό τομέα και να προωθήσει μια αποδοτικότερη κατανομή των κινδύνων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών φορέων.

(2)  Βάσει του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, οι SBBS θα αντιμετωπίζονται ως τιτλοποιήσεις και, συνεπώς, θα υπόκεινται σε πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις σε σχέση με τις επιβαρύνσεις και τις εκπτώσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ΕΥΡΏ στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο. Αυτές οι πρόσθετες επιβαρύνσεις και εκπτώσεις θα παρεμπόδιζαν την παραγωγή και χρήση SBBS από τον ιδιωτικό τομέα, παρά το γεγονός ότι οι SBBS φέρουν μικρότερους κινδύνους από αυτούς που συνδέονται με άλλα είδη τιτλοποιήσεων. Ωστόσο, κυριαρχούν ορισμένοι κίνδυνοι, όπως οι κίνδυνοι αποθήκης ή δόλιας συμπεριφοράς του προσωπικού της SPE. Επομένως, ο SBBS θα πρέπει να υπόκειται σε κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο θα λαμβάνει καλύτερα υπόψη τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των SBBS, ώστε να καταστεί δυνατή η εμφάνιση του προϊόντος στην αγορά.

(2α)  Ως τιτλοποιήσεις, οι SBBS είναι εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένους εγγενείς κινδύνους του προϊόντος που συνδέονται με την SPE, η οποία είναι η νομικά χωριστή, αυτόνομη οντότητα που συστήθηκε για τον σκοπό της έκδοσης SBBS. Η ύπαρξη ενός τμήματος πρωτεύουσας ζημίας εκτός του τραπεζικού συστήματος θα είναι καθοριστική για την αποδυνάμωση του δεσμού μεταξύ τραπεζών και κρατών. Για τον λόγο αυτό, η προτιμησιακή ρυθμιστική μεταχείριση της οποίας τυγχάνουν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία ενός SBBS θα πρέπει να επεκταθεί στις συμμετοχές τραπεζών σε τμήμα ανώτερης εξασφάλισης μιας έκδοσης SBBS.

(3)  Η διευκόλυνση της καθοδηγούμενης από την αγορά ανάπτυξης των SBBS αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής για τη μείωση των κινδύνων ως προς τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την πρόοδο προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι SBBS θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου στον τραπεζικό τομέα, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια νέα πηγή υψηλής ποιότητας εξασφαλίσεων, ιδιαίτερα κατάλληλων για χρήση στις διασυνοριακές χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, καθώς και για τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος και των κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Επιπλέον, η δυνατότητα έκδοσης των SBBS θα μπορούσε, επίσης, να αυξήσει τον αριθμό των διαθέσιμων μέσων για τις διασυνοριακές επενδύσεις και τον επιμερισμό των κινδύνων του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που τροφοδοτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής να ολοκληρώσει την τραπεζική ένωση και να εμβαθύνει και να ενσωματώσει περαιτέρω τις κεφαλαιαγορές της Ευρώπης στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών.

(4)  Οι SBBS δεν συνεπάγονται αμοιβαία κάλυψη των κινδύνων και των ζημιών μεταξύ των κρατών μελών, διότι τα κράτη μέλη δεν θα εγγυώνται αμοιβαία τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων τα οποία είναι υποκείμενα των SBBS. Η εμφάνιση των SBBS δεν συνεπάγεται αλλαγές στην τρέχουσα ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε κρατικά χρεόγραφα.

(5)  Για την επίτευξη των στόχων διαφοροποίησης του γεωγραφικού κινδύνου εντός της Τραπεζικής Ένωσης και της εσωτερικής αγοράς, το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS θα πρέπει να αποτελείται από κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Για να αποφευχθούν οι συναλλαγματικοί κίνδυνοι, μόνο τα κρατικά ομόλογα σε ευρώ που εκδίδονται από κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ θα πρέπει να επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS. Για να εξασφαλιστεί ότι τα κρατικά ομόλογα κάθε κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ συμβάλλουν στην παραγωγή SBBS σύμφωνα με το μερίδιο κάθε κράτους μέλους στη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ συνολικά, η σχετική στάθμιση των εθνικών κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS πρέπει να είναι πολύ κοντά στη σχετική στάθμιση των αντίστοιχων κρατών μελών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή των εθνικών τραπεζών των κρατών μελών στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(6)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα υψηλής ποιότητας χαμηλού κινδύνου περιουσιακό στοιχείο και ταυτόχρονα να καλυφθούν τα διαφορετικά επίπεδα διάθεσης για ανάληψη κινδύνου των επενδυτών, μια έκδοση SBBS θα πρέπει να αποτελείται τόσο από ένα τμήμα ανώτερης εξασφάλισης όσο και από ένα ή περισσότερα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης. Το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης, που αντιστοιχεί στο εβδομήντα τοις εκατό της ονομαστικής αξίας μιας έκδοσης SBBS, θα πρέπει να διατηρήσει το αναμενόμενο ποσοστό ζημίας της έκδοσης του SBBS ανάλογο με εκείνο των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων της ζώνης του ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο και τη συσχέτιση των κρατικών ομολόγων στα υποκείμενα χαρτοφυλάκια κρατικών ομολόγων των SBBS. Τα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης θα πρέπει να παρέχουν προστασία στο τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. ▌Για να περιοριστεί ο κίνδυνος για το τμήμα ήσσονος εξασφάλισης (το τμήμα που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα), η ονομαστική αξία της χαμηλότερης δόσης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε τοις εκατό της ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS. Λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερα πολύπλοκο χαρακτήρα του προϊόντος, η δυνατότητα αγοράς από καταναλωτές λιανικής θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για τα τμήματα ανώτερης εξασφάλισης και όχι για τα τμήματα ήσσονος εξασφάλισης.

(7)  Για να διασφαλιστεί η ακεραιότητα μιας έκδοσης SBBS και να περιοριστούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την κατοχή και τη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων, οι λήξεις των υποκείμενων κρατικών ομολόγων θα πρέπει να ευθυγραμμίζονται στενά με τη λήξη των SBBS, και η σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων θα πρέπει να καθοριστεί για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των SBBS.

(8)  Η τυποποιημένη σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου ενός SBBS μπορεί να δυσχεράνει ή να παρεμποδίσει την έκδοση ενός τίτλου SBBS, όταν κρατικά ομόλογα ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών δεν είναι διαθέσιμα στην αγορά. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξαίρεση των κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από μελλοντικές εκδόσεις SBBS, όταν και εφόσον η έκδοση κρατικών ομολόγων από το εν λόγω κράτος μέλος είναι σημαντικά περιορισμένη λόγω μειωμένης ανάγκης για δημόσιο χρέος ή δυσχερούς πρόσβασης στην αγορά.

(9)  Για να εξασφαλιστεί ότι οι SBBS είναι επαρκώς ομοιογενείς, ο αποκλεισμός και η επανένταξη κρατικών ομολόγων ενός συγκεκριμένου κράτους μέλους από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι SBBS που εκδίδονται ταυτόχρονα έχουν το ίδιο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων. Οι SBBS συνιστούν νέα προϊόντα και, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην έκδοσή τους στην αγορά, χρειάζεται ένας μηχανισμός έγκαιρης λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προσαρμόζεται το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS σε περιπτώσεις στις οποίες ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά. Επιπλέον, σχολιαστές και ενδιαφερόμενα μέρη έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το ενδεχόμενο αρνητικών επιπτώσεων στη ρευστότητα των αγορών των υποκείμενων κρατικών ομολόγων τα οποία αξίζουν να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Για τον σκοπό αυτό, ο παρών κανονισμός αναθέτει στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4) (ΕΑΚΑΑ), το καθήκον να παρακολουθεί τις αγορές των SBBS και τα υποκείμενα κρατικά ομόλογα για να εξακριβώνει εάν υφίστανται ενδείξεις διαταραχών.

(9α)  Με βάση τις παρατηρήσεις της ΕΑΚΑΑ και στηριζόμενη στις εκθέσεις της, η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να παράσχει σαφή ορισμό της «ρευστότητας της αγοράς» και μέθοδο για τον υπολογισμό της, καθώς και να καθορίσει τα κριτήρια βάσει των οποίων η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον ένα κράτος μέλος δεν έχει πλέον πρόσβαση στην αγορά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξης σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση αυτής της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, θα πρέπει να εξασφαλίσει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

(10)  Το σταθερό μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης κάθε έκδοσης SBBS μπορεί να μειωθεί για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS όταν, λόγω των δυσμενών εξελίξεων της αγοράς που διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση, απαιτείται μικρότερο μέγεθος για να εξασφαλιστεί συνεχή υψηλή πιστωτική ποιότητα και χαμηλό κίνδυνο για το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης. Όταν τέτοιες δυσμενείς εξελίξεις στην αγορά λήγουν, το μέγεθος του τμήματος ανώτερης εξασφάλισης για τις μελλοντικές εκδόσεις SBBS θα πρέπει να επανέρχεται στην αρχική αξία του στο εβδομήντα τοις εκατό. ▌

(11)  Οι επενδυτές θα πρέπει να προστατεύονται όσο το δυνατόν περισσότερο από τον κίνδυνο αφερεγγυότητας του ιδρύματος που αποκτά τα κρατικά ομόλογα («αρχικός αγοραστής») για τους σκοπούς της συγκέντρωσης του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS. Για τον λόγο αυτό, μόνο στις οντότητες ειδικού σκοπού («SPE»), οι οποίες είναι αποκλειστικά επικεντρωμένες στην έκδοση και τη διαχείριση SBBS και οι οποίες δεν αναλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες, όπως η παροχή πίστωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται η έκδοση SBBS. Για τον ίδιο λόγο, οι SPE πρέπει να υπόκεινται σε αυστηρές απαιτήσεις διαχωρισμού των περιουσιακών στοιχείων.

(12)  Για τη διαχείριση των αναντιστοιχιών περιορισμένης ληκτότητας στο χρονικό διάστημα μεταξύ της είσπραξης των εσόδων από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο και των ημερομηνιών που πραγματοποιούνται οι καταβολές στους επενδυτές SBBS, θα πρέπει να επιτρέπεται στις SPE να επενδύουν τα έσοδα από την εξυπηρέτηση του χρέους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS μόνον σε μέσα τοις μετρητοίς ή σε άκρως ρευστοποιήσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα με χαμηλό κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο.

(12α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι συμμετοχές των SPE σε κρατικά ομόλογα θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με κάθε άλλη συμμετοχή στο ίδιο κρατικό ομόλογο ή σε άλλο κρατικό ομόλογο που έχει εκδοθεί με τους ίδιους όρους.

(13)  Μόνο τα προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και τη ληκτότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου, το μέγεθος των τμημάτων ανώτερης εξασφάλισης και χαμηλότερης εξασφάλισης, όπως προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, και των οποίων η έκδοση συμμορφώνεται με το εποπτικό καθεστώς, θα πρέπει να απολαμβάνουν την ▌ρυθμιστική μεταχείριση που προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό.

(14)  Ένα σύστημα πιστοποίησης από την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση μιας έκδοσης SBBS με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Επομένως, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να τηρεί κατάλογο πιστοποιημένων SBBS, ο οποίος θα επιτρέπει στους επενδυτές να ελέγχουν εάν ένα προϊόν που προσφέρεται προς πώληση ως SBBS είναι πράγματι SBBS. Για τον ίδιο λόγο, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να αναφέρει σε αυτόν τον κατάλογο εάν έχουν επιβληθεί κυρώσεις σε σχέση με έναν SBBS και να αφαιρέσει από τον κατάλογο εκείνα τα προϊόντα που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τον παρόντα κανονισμό.

(15)  Οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην πιστοποίηση των SBBS από ▌την ΕΑΚΑΑ και στις πληροφορίες που παρέχονται από τις SPE. Οι πληροφορίες για τους SBBS και τα κρατικά ομόλογα στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS πρέπει να παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κατανοούν, να αξιολογούν και να συγκρίνουν τις συναλλαγές SBBS και να μην βασίζονται αποκλειστικά σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να επιτρέπει στους επενδυτές να ενεργούν με σύνεση και να επιτελούν αποτελεσματικά τη δέουσα επιμέλεια. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με τους SBBS θα πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμες στους επενδυτές, μέσω τυποποιημένων προτύπων, σε ιστοσελίδα που θα εξασφαλίζει συνεχή πρόσβαση.

(16)  Προκειμένου να αποφευχθεί η καταχρηστική συμπεριφορά και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στους SBBS, θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις και διορθωτικά μέτρα από την ΕΑΚΑΑ για περιπτώσεις εξ αμελείας ή εκ προθέσεως παραβιάσεων των απαιτήσεων κοινοποίησης ή προϊόντων για τους SBBS.

(17)  Οι επενδυτές σε διάφορους χρηματοπιστωτικούς τομείς πρέπει να είναι σε θέση να επενδύουν σε SBBS υπό τους ίδιους όρους που επενδύουν στα υποκείμενα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ με εξαίρεση τις επενδύσεις σε συμμετοχές τραπεζών στα τμήματα χαμηλότερης εξασφάλισης μιας έκδοσης SBBS. Η οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(5), ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6), η οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7) και η οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διασφαλιστεί ότι οι SBBS θα τυγχάνουν της ίδιας ρυθμιστικής μεταχείρισης με τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία τους στους διάφορους ρυθμιζόμενους χρηματοπιστωτικούς τομείς.

(18)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και να προωθηθεί η ρευστότητα, είναι σημαντική η σωστή και αποτελεσματική εποπτεία των αγορών SBBS. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με την έκδοση SBBS και θα πρέπει να λαμβάνει από τις SPE όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εκτέλεση των εποπτικών καθηκόντων της. Η εποπτεία της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό θα πρέπει, κατά κύριο λόγο, να διεξάγεται προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών και, ενδεχομένως, οι πτυχές που ενδέχεται να συνδέονται με την έκδοση και κατοχή SBBS από ρυθμιζόμενες χρηματοπιστωτικές οντότητες.

(19)  Οι εθνικές αρμόδιες αρχές των οντοτήτων που συμμετέχουν στη συγκρότηση SBBS ή στην αγορά SBBS και την ΕΑΚΑΑ θα πρέπει να συντονίζουν στενά την εποπτεία τους και να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις τους είναι συνεπείς. ▌

(20)  Δεδομένου ότι οι SBBS είναι νέα προϊόντα, οι επιπτώσεις των οποίων στις αγορές των υποκείμενων κρατικών χρεωστικών τίτλων είναι άγνωστες, ενδείκνυται η εποπτεία της αγοράς SBBS από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και από τις εθνικές αρμόδιες και ορισθείσες αρχές για μακροπροληπτικά μέσα. Προς τούτο, το ΕΣΣΚ θα πρέπει να κάνει χρήση των εξουσιών που του εκχωρούνται δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(9) και, ανάλογα με την περίπτωση, να εκδίδει προειδοποιήσεις και να υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές προτάσεις για διορθωτικές ενέργειες.

(21)  Ως όργανο με πολύ εξειδικευμένη εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις αγορές κινητών αξιών, είναι σκόπιμο να ανατεθεί στην ΕΑΚΑΑ η εκπόνηση σχεδίων κανονιστικών τεχνικών προτύπων σχετικά με τους τύπους επενδύσεων που μπορεί να πραγματοποιήσει η SPE με τα έσοδα από τις πληρωμές κεφαλαίου ή τόκων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των SBBS, τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από την SPE στην ESMA για την κοινοποίηση και την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS, τις πληροφορίες πριν από τη μεταβίβαση ενός SBBS και τις υποχρεώσεις συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει τα εν λόγω πρότυπα σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

(22)  Η Επιτροπή θα πρέπει, επίσης, να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 291 της ΣΛΕΕ και σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 όσον αφορά τις απαιτήσεις κοινοποίησης των SPE πριν από την έκδοση ενός SBBS.

(23)  Προκειμένου να εξασφαλισθούν ομοιόμορφες συνθήκες εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες προκειμένου να αποφασιστεί εάν τα κρατικά ομόλογα ενός κράτους μέλους θα πρέπει να απομακρυνθούν ή να συμπεριληφθούν στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS και εάν το μέγεθος του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης των μελλοντικών SBBS που πρόκειται να εκδοθούν θα πρέπει να αλλάξει. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10).

(24)  Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, και συγκεκριμένα ο καθορισμός πλαισίου για τους SBBS, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι η εμφάνιση μιας αγοράς SBBS εξαρτάται από την άρση των εμποδίων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και ότι ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού της εσωτερικής αγοράς για όλους τους θεσμικούς επενδυτές και τις οντότητες συμπεριλαμβάνονταν στη λειτουργία των SBBS, μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο 1

Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο για τους τίτλους που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα («SBBS»).

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός ισχύει για τους αρχικούς αγοραστές, τις οντότητες ειδικού σκοπού, τους επενδυτές και κάθε άλλο φορέα που εμπλέκεται στην έκδοση ή στην κατοχή SBBS.

Άρθρο 3

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «αρμόδια αρχή»: δημόσια αρχή ή φορέας αναγνωρισμένος επίσημα από το εθνικό δίκαιο, ο οποίος εξουσιοδοτείται από το εθνικό δίκαιο ή το δίκαιο της Ένωσης για να εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό·

2)  «κρατικό ομόλογο»: κάθε χρεωστικός τίτλος που εκδίδεται από την κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους και είναι εκπεφρασμένος και χρηματοδοτούμενος στο εγχώριο νόμισμα του εν λόγω κράτους μέλους και έχει αρχική ληκτότητα ενός έτους ή περισσότερο·

3)  «τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλογα» ή «SBBS»: χρηματοπιστωτικό μέσο εκπεφρασμένο σε EUR, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος συνδέεται με τα ανοίγματα σε ένα χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων και το οποίο είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό·

4)  «οντότητα ειδικού σκοπού» ή «SPE»: νομικό πρόσωπο, διαφορετικό από τον αρχικό αγοραστή, που εκδίδει SBBS και εκτελεί τις δραστηριότητες σε σχέση με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού·

5)  «αρχικός αγοραστής»: νομικό πρόσωπο που αγοράζει κρατικά ομόλογα για δικό του λογαριασμό και στη συνέχεια μεταβιβάζει αυτά τα κρατικά ομόλογα σε SPE με σκοπό την έκδοση SBBS·

6)  «επενδυτής»: νοείται ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει SBBS·

7)  «τμήμα»: ένα συμβατικά καθορισμένο τμήμα του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των SBBS και το οποίο φέρει κίνδυνο μεγαλύτερης ή μικρότερης πιστωτικής ζημίας σε σχέση με μια θέση ίδιου ποσού σε άλλο τμήμα του εν λόγω πιστωτικού κινδύνου·

8)  «τμήμα ανώτερης εξασφάλισης»: το τμήμα εντός μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες μετά την επιβάρυνση όλων των τμημάτων χαμηλότερης εξασφάλισης της εν λόγω έκδοσης SBBS·

9)  «τμήμα χαμηλότερης εξασφάλισης»: κάθε τμήμα έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης·

10)  «τμήμα ήσσονος εξασφάλισης»: το τμήμα μιας έκδοσης SBBS που επιβαρύνεται με ζημίες πριν από οποιοδήποτε άλλο τμήμα.

Κεφάλαιο 2

Σύνθεση, ληκτότητα και δομή των SBBS

Άρθρο 4

Σύνθεση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου

1.  Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο μιας έκδοσης SBBS αποτελείται μόνο από τα ακόλουθα:

α)  κρατικά ομόλογα κρατών μελών με νόμισμα το EUR·

β)  έσοδα από την εξόφληση αυτών των κρατικών ομολόγων.

2.  Η στάθμιση των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο των SBBS («στάθμιση αναφοράς») ισούται με τη σχετική στάθμιση της συνεισφοράς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από το εν λόγω κράτος μέλος σύμφωνα με την κλείδα για την εγγραφή των εθνικών κεντρικών τραπεζών των μελών στο καταβεβλημένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, όπως ορίζεται στο άρθρο 29 του Πρωτοκόλλου για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εντούτοις, οι SPE μπορούν να αποκλίνουν από την ονομαστική αξία των κρατικών ομολόγων κάθε κράτους μέλους, όπως προκύπτει από την εφαρμογή της στάθμισης αναφοράς, το πολύ δέκα τοις εκατό.

3.  Μετά την πρώτη πιστοποίηση των SBBS, η ΕΑΚΚΑ θα ξεκινήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, να παρακολουθεί και να αξιολογεί διαρκώς εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α)  κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες («περίοδος αναφοράς»), το κράτος μέλος χορήγησε λιγότερο από το ήμισυ του ποσού κρατικών ομολόγων που προκύπτει από τη σχετική στάθμισή του που καθορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2, πολλαπλασιαζόμενο επί το συνολικό ποσό των SBBS που εκδόθηκαν στους δώδεκα μήνες πριν από την περίοδο αναφοράς·

αα)   Η έκδοση SBBS είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς των κρατικών ομολόγων ενός κράτους μέλους που περιλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο·

β)  κατά τους προηγούμενους δώδεκα μήνες, το κράτος μέλος χρηματοδότησε τουλάχιστον το ήμισυ των ετήσιων χρηματοδοτικών του αναγκών με επίσημη χρηματοδοτική συνδρομή για τη στήριξη της εφαρμογής προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11), ή το κράτος μέλος δεν έχει πλέον για οποιονδήποτε λόγο πρόσβαση στην αγορά.

Για τους σκοπούς του στοιχείου αα) του πρώτου εδαφίου, η «ρευστότητα της αγοράς» προσδιορίζεται λαμβανομένων υπόψη ως ελάχιστων κριτηρίων, των στοιχείων των τριών προηγούμενων μηνών όσον αφορά το εύρος και το βάθος της αγοράς όπως αποδεικνύονται από τις χαμηλές αποκλίσεις μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης, τον υψηλό όγκο συναλλαγών, τον μεγάλο αριθμό και την ποικιλομορφία των συμμετεχόντων στην αγορά.

Για τους σκοπούς του στοιχείου (αα) του πρώτου εδαφίου, έως την/τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α για να παράσχει σαφή ορισμό της «ρευστότητας της αγοράς» και μέθοδο για τον υπολογισμό της για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Για τους σκοπούς του στοιχείου (β) του πρώτου εδαφίου, έως την/τις ... [έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων η ΕΑΚΑΑ εκτιμά κατά πόσον ένα κράτος μέλος δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά.

3α.  Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί σε συνεχή βάση κατά πόσον ένα κράτος μέλος, τα κρατικά ομόλογα του οποίου περιλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS, δεν διαθέτει πλέον πρόσβαση στην αγορά ή έχει εισέλθει σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής, εάν η έκδοση SBBS είχε σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στη ρευστότητα της αγοράς και κατά πόσον οι σταθμίσεις αναφοράς των κρατών μελών με περιορισμένη διαθεσιμότητα κρατικών ομολόγων παρεμποδίζουν την έκδοση νέων SBBS, ή εάν κάποια από τις περιπτώσεις αυτές έχει πάψει να υφίσταται.

Όταν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώνει ότι υφίσταται μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) ή αα) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Εάν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώσει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία αναφέρεται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή είτε να αποκλείσει το κράτος μέλος από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS είτε να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Όταν η ΕΑΚΑΑ, σε διαβούλευση με το ΕΣΣΚ, διαπιστώνει ότι υφίσταται κατάσταση η οποία αναφέρεται στα στοιχεία α) έως β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3, μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να επαναφέρει τα ομόλογα του κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS και να προσαρμόσει τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

Η Επιτροπή, εντός 48 ωρών από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο και βάσει της αιτιολόγησης και των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχει η ΕΑΚΑΑ, προβαίνει σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που είτε εξαιρεί τα κρατικά ομόλογα του κράτους μέλους από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο του SBBS είτε προσαρμόζει τις σταθμίσεις αναφοράς των οικείων κρατών μελών·

β)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που απορρίπτει την ζητηθείσα εξαίρεση ή προσαρμογή των σταθμίσεων αναφοράς των οικείων κρατών μελών· ή

γ)  εκδίδει εκτελεστική πράξη που, κατά περίπτωση, επαναφέρει τα ομόλογα του κράτους μέλους στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS, προσαρμόζοντας τις σταθμίσεις αναφοράς των ομολόγων των κρατών μελών που συμπεριλαμβάνονται στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο.

3β.  Κάθε εκτελεστική πράξη που εγκρίνεται δυνάμει της παραγράφου 3α του παρόντος άρθρου εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 26 παράγραφος 2.

Όταν ένα κράτος μέλος εξαιρείται από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS μετά από εκτελεστική πράξη βάσει της παραγράφου 3α, οι συντελεστές στάθμισης αναφοράς των κρατικών ομολόγων των υπολοίπων κρατών μελών καθορίζονται εξαιρώντας τα κρατικά ομόλογα του κράτους μέλους που αναφέρεται στην παράγραφο 3α και εφαρμόζοντας την μέθοδο υπολογισμού που ορίζεται στην παράγραφο 2. Όταν εφαρμόζεται εκτελεστική πράξη δυνάμει της παραγράφου 3α και προσαρμόζονται οι σταθμίσεις αναφοράς, οι σταθμίσεις αναφοράς εφαρμόζονται σύμφωνα με την εκτελεστική πράξη.

Ο αποκλεισμός ή η προσαρμογή ισχύει για αρχική περίοδο ενός μηνός. Η Επιτροπή δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με την ΕΑΚΑΑ, να επεκτείνει τον αποκλεισμό ή την προσαρμογή των σταθμίσεων αναφοράς που αναφέρονται στο παρόν άρθρο για πρόσθετες περιόδους διάρκειας ενός μηνός μέσω εκτελεστικής πράξης. Εάν ο αποκλεισμός ή η προσαρμογή δεν ανανεωθεί μέχρι τη λήξη της αρχικής περιόδου ή τη λήξη κάθε μεταγενέστερης περιόδου ανανέωσης, λήγει αυτομάτως.

3γ.  Η ΕΚΤ ενημερώνεται εγκαίρως σχετικά με κάθε απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των παραγράφων 3α και 3β.

Άρθρο 5

Ληκτότητα των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων

1.  Τα τμήματα των τίτλων SBBS που είναι μέρος της ίδιας έκδοσης έχουν ενιαία αρχική ληκτότητα. Η εν λόγω ληκτότητα είναι ίση ή έως μία ημέρα μεγαλύτερη από την εναπομένουσα ληκτότητα του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη εναπομένουσα ληκτότητα εντός του υποκείμενου χαρτοφυλακίου.

2.  Η εναπομένουσα ληκτότητα οποιουδήποτε κρατικού ομολόγου σε υποκείμενο χαρτοφυλάκιο SBBS δεν πρέπει να είναι μικρότερη κατά περισσότερο από έξι μήνες από την εναπομένουσα διάρκεια του κρατικού ομολόγου με τη μεγαλύτερη παραμένουσα διάρκεια στο συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

Άρθρο 6

Διάρθρωση των δόσεων, πληρωμών και ζημιών

1.  Μία έκδοση SBBS αποτελείται από έναν τίτλο ανώτερης εξασφάλισης και ένα ή περισσότερα τμήματα μειωμένης εξασφάλισης. Η εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης είναι το εβδομήντα τοις εκατό της εκκρεμούς ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS. Ο αριθμός και οι εκκρεμείς ονομαστικές αξίες των δόσεων μειωμένης εξασφάλισης καθορίζονται από την SPE, με την επιφύλαξη ότι η ονομαστική αξία του τμήματος ήσσονος εξασφάλισης θα είναι τουλάχιστον πέντε τοις εκατό της εκκρεμούσας ονομαστικής αξίας της συνολικής έκδοσης SBBS.

2.  Όταν οι δυσμενείς εξελίξεις διαταράσσουν σοβαρά τη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωγράφων σε ένα κράτος μέλος ή στην Ένωση και όταν η διαταραχή αυτή έχει επιβεβαιωθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 4, οι SPE μειώνουν την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του τίτλου ανώτερης εξασφάλισης σε εξήντα τοις εκατό για κάθε έκδοση SBBS που εκδόθηκε μετά την επιβεβαίωση αυτή.

Όταν η Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 4, έχει επιβεβαιώσει ότι η διαταραχή αυτή έχει παύσει να υφίσταται, η παράγραφος 1 θα ισχύει για όλες τις εκδόσεις SBBS που εκδόθηκαν μετά την επιβεβαίωση αυτή.

3.  Η ΕΑΚΑΑ παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται η κατάσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή.

4.  Η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει μια εκτελεστική πράξη, με την οποία διαπιστώνεται ότι η διαταραχή που αναφέρεται στην παράγραφο 2 υφίσταται ή έχει πάψει να υφίσταται. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.

5.  Οι πληρωμές βάσει SBBS εξαρτώνται από τις πληρωμές του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων.

6.  Η κατανομή των ζημιών και η σειρά πληρωμών καθορίζονται από το τμήμα της έκδοσης SBBS και καθορίζονται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής της έκδοσης SBBS.

Οι ζημίες αναγνωρίζονται και κατανέμονται κατά την πραγματοποίησή τους.

Άρθρο 7

Έκδοση SBBS και υποχρεώσεις των SPE

1.  Οι SPE πρέπει να πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)  έχουν συσταθεί στην Ένωση·

β)  οι δραστηριότητές τους περιορίζονται στην έκδοση και τη συντήρηση των εκδόσεων SBBS και στη διαχείριση του υποκείμενου χαρτοφυλακίου των εν λόγω εκδόσεων SBBS, σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 8·

γ)  Οι SPE είναι αποκλειστικά υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο στοιχείο β).

2.  Οι SPE έχουν πλήρη κυριότητα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου μιας έκδοσης SBBS.

Το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS συνιστά συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας σύμφωνη με το άρθρο 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12) για την εξασφάλιση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της SPE έναντι των επενδυτών στην εν λόγω έκδοση SBBS.

Η κατοχή ενός SBBS μιας συγκεκριμένης έκδοσης SBBS δεν προβλέπει δικαιώματα ή απαιτήσεις σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία της SPE που εκδίδει τον SBBS που υπερβαίνουν το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο της εν λόγω έκδοσης και το εισόδημα που προκύπτει από την κατοχή του εν λόγω SBBS.

Οποιαδήποτε μείωση της αξίας ή των εσόδων του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων δεν δημιουργεί απαίτηση από επενδυτές.

3.  Η SPE τηρεί αρχεία και λογαριασμούς ώστε να:

α)  διαχωρίζει τα δικά της περιουσιακά στοιχεία και τους χρηματοοικονομικούς πόρους από εκείνα του υποκείμενου χαρτοφυλακίου της έκδοσης SBBS και των σχετικών εσόδων·

β)  διαχωρίζει τα υποκείμενα χαρτοφυλάκια και τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις SBBS·

γ)  διαχωρίζει τις θέσεις που κατέχουν διάφοροι επενδυτές ή μεσάζοντες·

δ)  επαληθεύει ότι σε κάθε χρονική στιγμή ο αριθμός των SBBS μιας έκδοσης ισούται με το άθροισμα των SBBS που κατέχουν όλοι οι επενδυτές ή οι μεσάζοντες στην εν λόγω έκδοση·

ε)  επαληθεύει ότι η εκκρεμούσα ονομαστική αξία των SBBS μιας έκδοσης είναι ίση με την εκκρεμούσα ονομαστική αξία του υποκείμενου χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων της εν λόγω έκδοσης.

4.  Οι SPE κατέχουν τα κρατικά ομόλογα που τελούν υπό θεματοφυλακή και αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13) και του σημείου 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εγκεκριμένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

4α.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετοχές των SPE σε κρατικά ομόλογα θα τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με κάθε άλλη συμμετοχή στο ίδιο κρατικό ομόλογο ή σε άλλο κρατικό ομόλογο που έχει εκδοθεί με τους ίδιους όρους.

Άρθρο 8

Πολιτική επενδύσεων

1.  Η SPE επενδύει πληρωμές κεφαλαίου ή τόκου από τα κρατικά ομόλογα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα οποία οφείλονται πριν από την πληρωμή του κεφαλαίου ή των τόκων στο πλαίσιο του SBBS μόνον τοις μετρητοίς ή σε ταμειακά ισοδύναμα σε ευρώ, οι οποίες είναι επιλέξιμες για εκκαθάριση εντός μιας ημέρας με ελάχιστο αντίκτυπο στην τιμή.

Η SPE κατέχει υπό θεματοφυλακή, όπως επιτρέπεται βάσει του σημείου 1 του τμήματος Β του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/65/ΕΕ και στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014, τις πληρωμές που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, μόνο σε κεντρικές τράπεζες, κεντρικά αποθετήρια αξιών, εξουσιοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα ή εξουσιοδοτημένες επιχειρήσεις επενδύσεων.

2.  Μια SPE δεν πρέπει να μεταβάλλει το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο ενός SBBS μέχρι τη λήξη του εν λόγω SBBS.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που διευκρινίζουν περαιτέρω τα χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να θεωρηθούν ως άκρως ρευστοποιήσιμα με ελάχιστο κίνδυνο αγοράς και πιστωτικό κίνδυνο, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1. Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως [6 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 3

Χρήση της ονομασίας SBBS και απαιτήσεις κοινοποίησης, διαφάνειας και πληροφόρησης

Άρθρο 9

Χρήση της ονομασίας «τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα»

Η ονομασία «τίτλος εξασφαλισμένος με κρατικά ομόλoγα» ή «SBBS» χρησιμοποιείται μόνο για χρηματοπιστωτικά προϊόντα που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται συνεχώς με τα άρθρα 4, 5 και 6·

αα)  η SPE συμμορφώνεται σε συνεχή βάση με τα άρθρα 7 και 8·

β)  η ΕΑΚΑΑ έχει πιστοποιήσει το εν λόγω χρηματοπιστωτικό προϊόν, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, και το χρηματοπιστωτικό προϊόν έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2.

Άρθρο 10

Απαιτήσεις κοινοποίησης SBBS

1.  Μία SPE υποβάλλει αίτηση για την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS ενημερώνοντας την ΕΑΚΑΑ τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν από την έκδοση του SBBS, μέσω του υποδείγματος που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ότι η έκδοση SBBS πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5 και 6. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή της SPE χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

1α.  Η κοινοποίηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει επεξήγηση, εκ μέρους της SPE, του τρόπου με τον οποίο συμμορφώνεται με καθεμία από τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8.

1β.  Η ΕΑΚΑΑ πιστοποιεί μια έκδοση SBBS μόνον εφόσον έχει πεισθεί πλήρως ότι η αιτούσα SPE και η έκδοση SBBS συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει την αιτούσα SPE, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σχετικά με την έγκριση ή την απόρριψη της πιστοποίησης.

2.  Η ΕΑΚΑΑ διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της κατάλογο όλων των εκδόσεων SBBS που έχουν πιστοποιηθεί από την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ ενημερώνει αμέσως αυτόν τον κατάλογο και καταργεί κάθε έκδοση SBBS που δεν θεωρείται πλέον έκδοση SBBS μετά από απόφαση της ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 15.

3.  ▌Η ΕΑΚΑΑ επισημαίνει αμέσως στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κάθε περίπτωση στην οποία έχει επιβάλει διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16, για τις οποίες δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής σε σχέση με τον επίμαχο SBBS.

3α.  Η ΕΑΚΑΑ ανακαλεί την πιστοποίηση μιας έκδοσης SBBS, εφόσον πληρούται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)  η SPE έχει παραιτηθεί ρητά από την πιστοποίηση ή δεν έχει κάνει χρήση αυτής εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της πιστοποίησης·

β)  η SPE απέκτησε την πιστοποίηση βάσει ψευδών δηλώσεων ή με οιονδήποτε άλλο παράτυπο τρόπο·

γ)  η έκδοση SBBS δεν πληροί πλέον τους όρους βάσει των οποίων χορηγήθηκε η πιστοποίησή της.

Η ανάκληση της πιστοποίησης έχει άμεση ισχύ σε ολόκληρη την Ένωση.

4.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που προσδιορίζουν τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εκχωρείται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

5.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποδειγμάτων που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παροχή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια εκτελεστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εγκρίνει τα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 11

Απαιτήσεις διαφάνειας

1.  Η SPE παρέχει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στους επενδυτές και την ΕΑΚΑΑ τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  πληροφορίες σχετικά με το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση του εάν το χρηματοπιστωτικό προϊόν συμμορφώνεται με τα άρθρα 4, 5 και 6·

β)  λεπτομερή περιγραφή της προτεραιότητας των πληρωμών των τμημάτων της έκδοσης SBBS·

γ)  όταν δεν έχει συνταχθεί ενημερωτικό δελτίο στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, στο άρθρο 1 παράγραφος 5 ή στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15), επισκόπηση των κύριων χαρακτηριστικών του SBBS, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, λεπτομερειών σχετικά με τα χαρακτηριστικά έκθεσης, τις ταμειακές ροές και τον «καταρράκτη» των ζημιών·

δ)  την κοινοποίηση και την πιστοποίηση που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 και στο άρθρο 10 παράγραφος 1β αντίστοιχα.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου διατίθενται το αργότερο ένα μήνα μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής τόκων του SBBS.

2.  Η SPE καθιστά τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέσιμες σε ιστοσελίδα που:

α)  έχει ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου ποιότητας των δεδομένων·

β)  υπόκειται σε κατάλληλα πρότυπα διακυβέρνησης και διατηρείται και λειτουργεί σύμφωνα με οργανωτική δομή που εξασφαλίζει τη συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας·

γ)  υπόκειται σε συστήματα, ελέγχους και διαδικασίες που προσδιορίζουν όλες τις σχετικές πηγές λειτουργικού κινδύνου·

δ)  περιλαμβάνει συστήματα που εξασφαλίζουν την προστασία και την ακεραιότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται και την έγκαιρη καταγραφή των πληροφοριών αυτών·

ε)  καθιστά δυνατή την τήρηση αρχείων των πληροφοριών για τουλάχιστον πέντε έτη μετά την ημερομηνία λήξης κάθε έκδοσης SBBS.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ο τόπος, όπου οι πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, υποδεικνύονται από την SPE στην τεκμηρίωση σχετικά με τους SBBS που παρέχονται στους επενδυτές.

Άρθρο 12

Απαιτήσεις πληροφόρησης

1.  Πριν από τη μεταφορά ενός SBBS, ο εκχωρητής παρέχει στον εκδοχέα όλες τις ακόλουθες πληροφορίες:

α)  τη διαδικασία για την κατανομή των εσόδων από το υποκείμενο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων στα διάφορα τμήματα της έκδοσης SBBS, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης ή της αναμονής της μη πληρωμής των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων·

β)  πώς τα δικαιώματα ψήφου σε μια προσφορά ανταλλαγής μετά ή εν αναμονή της μη πληρωμής οποιωνδήποτε κρατικών ομολόγων στο υποκείμενο χαρτοφυλάκιο θα αποδίδονται στους επενδυτές και πώς οι τυχόν απώλειες από μη πληρωμή χρεών θα κατανέμονται στα διάφορα τμήματα του ζητήματος SBBS.

2.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για να προσδιορίσει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να θεσπίζει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Κεφάλαιο 4

Εποπτεία προϊόντων

Άρθρο 13

Εποπτεία από την ΕΑΚΑΑ

1.  Η ΕΑΚΑΑ είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία της συμμόρφωσης των SPE με ▌τις απαιτήσεις που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Η ΕΑΚΑΑ διαθέτει εξουσίες εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων για την εκπλήρωση των καθηκόντων της βάσει του παρόντος κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ έχει την εξουσία τουλάχιστον:

α)  να ζητεί πρόσβαση σε έγγραφα υπό οιαδήποτε μορφή που σχετίζονται με τους SBBS και να λαμβάνει έγγραφα ή αντίγραφα αυτών·

β)  να απαιτεί από την SPE να παρέχει πληροφορίες χωρίς καθυστέρηση·

γ)  να απαιτεί πληροφορίες από κάθε πρόσωπο που σχετίζεται με τις δραστηριότητες της SPE·

δ)  να διενεργεί επιτόπου επιθεωρήσεις κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση·

ε)  να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι η SPE εξακολουθεί να συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό·

στ)  να εκδίδει εντολή με σκοπό να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση της SPE με τον παρόντα κανονισμό και να μην επαναλαμβάνει καμία συμπεριφορά που παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 14

Συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών και της ΕΑΚΑΑ

1.  Οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την εποπτεία των οντοτήτων που συγκροτούν SBBS ή συμμετέχουν με άλλο τρόπο στην αγορά SBBS και η ΕΑΚΑΑ συνεργάζονται στενά και ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, συντονίζουν στενά την εποπτεία τους για τον εντοπισμό και την επανόρθωση των παραβάσεων του παρόντος κανονισμού, την ανάπτυξη και προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διευκόλυνση της συνεργασίας, την ενίσχυση της συνεκτικότητας της ερμηνείας και την παροχή διεπιστημονικών εκτιμήσεων σε περίπτωση διαφωνιών.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η χρήση των εξουσιών των αρμόδιων αρχών και να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή και επιβολή των υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, η ΕΑΚΑΑ ενεργεί στο πλαίσιο των εξουσιών που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

2.  Μια αρμόδια αρχή που έχει σαφείς και αποδεδειγμένους ισχυρισμούς ότι η SPE παραβιάζει τον παρόντα κανονισμό ενημερώνει πάραυτα λεπτομερώς την ΕΑΚΑΑ. Η ΕΑΚΑΑ λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15.

3.  Όταν η SPE συνεχίζει να ενεργεί κατά τρόπο που παραβιάζει σαφώς τον παρόντα κανονισμό, παρά τα μέτρα που λαμβάνει ▌η ΕΑΚΑΑ, η ΕΑΚΑΑ δύναται να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην SPE να προβεί σε περαιτέρω εμπορία SBBS στο έδαφός της και να λάβει την απόφαση που αναφέρεται στο άρθρο 15.

Άρθρο 15

Κατάχρηση της ονομασίας SBBS

1.  Όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι μια SPE, κατά παράβαση του άρθρου 9, έχει χρησιμοποιήσει την ονομασία «SBBS» για την εμπορία προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εν λόγω άρθρου, η ΕΑΚΑΑ ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2.

2.  Εντός 15 ημερών από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η πιθανή παράβαση για την ύπαρξη της παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ΕΑΚΑΑ αποφασίζει εάν έχει παραβιαστεί το άρθρο 9 και ενημερώνει τις άλλες σχετικές αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αρχών των επενδυτών, όταν είναι γνωστές. ▌

Όταν η ΕΑΚΑΑ διαπιστώνει ότι η παράβαση από την SPE σχετίζεται με τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 9 καλή τη πίστει, μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει στην SPE περίοδο ενός μήνα κατ’ ανώτατο όριο για την αποκατάσταση της διαπιστωθείσας παράβασης, αρχής γενομένης από την ημέρα που η SPE ενημερώθηκε σχετικά με την παράβαση από την ΕΑΚΑΑ. Κατά τη περίοδο αυτή, ένας SBBS που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που τηρείται από την ΕΑΚΑΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2, εξακολουθεί να θεωρείται SBBS και διατηρείται στον κατάλογο αυτό.

3.  Η ΕΑΚΑΑ καταρτίζει σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων για τον καθορισμό των υποχρεώσεων συνεργασίας και των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2.

Η ΕΑΚΑΑ υποβάλλει τα εν λόγω σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων στην Επιτροπή το αργότερο έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010.

Άρθρο 16

Διορθωτικά μέτρα και διοικητικές κυρώσεις

1.  Με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να θεσπίζουν ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17, η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει στην SPE ή στο φυσικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την SPE τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 15, και τις κατάλληλες διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3, στις περιπτώσεις που οι SPE:

α)  δεν έχουν τηρήσει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 7 και 8·

β)  δεν έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις του άρθρου 9, ακόμη και όταν δεν έχουν ενημερώσει την ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1, ή έχουν προβεί σε παραπλανητική κοινοποίηση·

γ)  δεν πληρούν τις απαιτήσεις διαφάνειας του άρθρου 11.

2.  Οι διοικητικές κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι τουλάχιστον οι ακόλουθες:

α)  δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης·

β)  διαταγή προς το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παύση της παράνομης συμπεριφοράς και µη επανάληψή της στο μέλλον·

γ)  προσωρινή απαγόρευση κατά οποιουδήποτε µέλους του διοικητικού οργάνου της SPE ή άλλου υπαίτιου φυσικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση να ασκεί διευθυντικές λειτουργίες σε SPE·

δ)  σε περίπτωση παράβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, στοιχείο β), προσωρινή απαγόρευση στην SPE να προβεί σε κοινοποίηση όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1·

ε)  διοικητικές χρηματικές κυρώσεις ύψους 5 000 000 EUR κατ’ ανώτατο όριο ή σε κράτη μέλη, των οποίων το νόμισμα δεν είναι το ευρώ, η αντίστοιχη αξία στο εθνικό νόμισμα κατά την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], ή το πολύ 10% του συνολικού ετήσιου καθαρού κύκλου εργασιών της SPE, όπως καθορίζεται στους πλέον πρόσφατους διαθέσιμους λογαριασμούς που εγκρίθηκαν από το διευθυντικό όργανο της SPE·

στ)  διοικητικά χρηματικά πρόστιμα μέχρι και το διπλάσιο του ποσού του οφέλους που αποκομίστηκε από την παράβαση, εφόσον το όφελος µπορεί να προσδιοριστεί, ακόμη και όταν το όφελος αυτό υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που αναφέρονται στο στοιχείο ε).

3.  Η ΕΑΚΑΑ, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του ύψους της κύρωσης, λαμβάνει υπόψη τον βαθμό πρόθεσης ή αμέλειας της παράβασης, και όλες τις άλλες σχετικές περιστάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται:

α)  η σημασία, βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·

β)  ο βαθμός ευθύνης του φυσικού ή νομικού προσώπου που είναι υπεύθυνο για την παράβαση·

γ)  η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου·

δ)  η σπουδαιότητα των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που απορούν να συγκεκριμενοποιηθούν·

ε)  οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση·

στ)  ο βαθµός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την αρμόδια αρχή·

ζ)  προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου.

4.  Η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε κάθε απόφαση που επιβάλλει διορθωτικά μέτρα ή διοικητικές κυρώσεις να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να υπόκειται σε δικαίωμα προσφυγής.

Άρθρο 17

Αλληλεπίδραση με ποινικές κυρώσεις

Τα κράτη μέλη που έχουν επιβάλει ποινικές κυρώσεις για την παράβαση που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 επιτρέπουν στην ΕΑΚΑΑ να συνεργαστεί με τις δικαστικές, διωκτικές ή ποινικές αρχές που υπάγονται στη δικαιοδοσία τους και να λαμβάνει από τις σχετικές αρχές και να τους παρέχει ειδικές πληροφορίες σχετικά με ποινικές έρευνες ή διαδικασίες που κινήθηκαν για τις παραβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράγραφος 1.

Άρθρο 18

Δημοσιοποίηση διοικητικών κυρώσεων

1.  Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της οποιαδήποτε απόφαση επιβάλλει διοικητική κύρωση, για την οποία δεν υπάρχει πλέον δικαίωμα προσφυγής και η οποία επιβάλλεται για παράβαση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και αφού το ενδιαφερόμενο πρόσωπο έχει ενημερωθεί.

Η δημοσίευση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και τη φύση της παράβασης καθώς και την ταυτότητα του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση.

2.  Η ΕΑΚΑΑ δημοσιεύει τη διοικητική κύρωση σε ανώνυμη βάση, ▌σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α)  όταν η διοικητική κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο και, κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι η δημοσίευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυσανάλογη·

β)  όταν η δημοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών ή μια διεξαγόμενη ποινική έρευνα·

γ)  όταν η δημοσίευση θα προκαλούσε δυσανάλογη ζημία στην SPE ή στα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται.

Εναλλακτικά, όταν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο είναι πιθανόν να εκλείψουν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η κατά την παράγραφο 1 δημοσιοποίηση μπορεί να αναβληθεί για το εν λόγω χρονικό διάστημα.

3.  Η ΕΑΚΑΑ μεριμνά ώστε οι πληροφορίες που δημοσιεύονται βάσει της παραγράφου 1 ή 2 να παραμένουν στην επίσημη ιστοσελίδα της επί πέντε έτη. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΚΑΑ μόνο για την αναγκαία περίοδο.

Άρθρο 18α

Εποπτικά τέλη

1.  Η ΕΑΚΑΑ επιβάλλει τέλη στη SPE σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Τα τέλη αυτά είναι ανάλογα προς τον κύκλο εργασιών της οικείας SPE και καλύπτουν πλήρως τις περιττές δαπάνες της ΕΑΚΑΑ σε σχέση με την αδειοδότηση των SBBS και την εποπτεία της SPE.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 24α, για να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό μέσω περαιτέρω προσδιορισμού του είδους των τελών, των θεμάτων για τα οποία επιβάλλονται τέλη, του ύψους τους και του τρόπου καταβολής τους.

Άρθρο 19

Μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS

Εντός των ορίων της εντολής που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, το ΕΣΣΚ είναι υπεύθυνο για την μακροπροληπτική εποπτεία της αγοράς SBBS της Ένωσης και ενεργεί σύμφωνα με τις εξουσίες που ορίζονται στον εν λόγω κανονισμό. Εάν διαπιστώσει ότι οι αγορές SBBS ενέχουν σοβαρό κίνδυνο για την εύρυθμη λειτουργία των αγορών κρατικών χρεωστικών τίτλων των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα το ευρώ, το ΕΣΣΚ κάνει χρήση των εξουσιών που προβλέπονται στα άρθρα 16, 17 και 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010.

Κεφάλαιο 4

Εφαρμογή εξουσιών και τελικές διατάξεις

Άρθρο 21

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

Στην οδηγία 2009/65/EΚ, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 54α

1.  Όταν τα κράτη μέλη εφαρμόζουν παρέκκλιση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 54, ή παραχωρούν απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 56 παράγραφος 3, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ:

   α) εφαρμόζουν την ίδια παρέκκλιση ή χορηγούν την ίδια απαλλαγή στους ΟΣΕΚΑ να επενδύσουν έως και το 100% του ενεργητικού τους σε SBBS, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS] σύμφωνα με την αρχή της επικινδυνότητας, όταν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι οι μεριδιούχοι του ΟΣΕΚΑ έχουν προστασία ισοδύναμη με εκείνη των μεριδιούχων σε ΟΣΕΚΑ που συμμορφώνονται με τα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 52·
   β) ανακαλούν την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 56.

2.  Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.».

"

Άρθρο 22

Τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ

Στο άρθρο 104 της οδηγίας 2009/138/ΕΚ, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«8. Για τους σκοπούς του υπολογισμού των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων φερεγγυότητας, τα ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού ... [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι των κεντρικών αρχών ή των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που εκδίδονται και χρηματοδοτούνται στο εθνικό τους νόμισμα.

Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρώτο εδάφιο.».

"

Άρθρο 23

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 268 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«5. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη παράγραφο, το τμήμα ανώτερης εξασφάλισης τίτλων που εξασφαλίζονται με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού ... [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], μπορούν πάντοτε να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.».

"

2)  Στο άρθρο 325, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«4. Για τους σκοπούς του παρόντος τίτλου, τα ιδρύματα αντιμετωπίζουν τα ανοίγματα υπό μορφή τμήματος ανώτερης εξασφάλισης τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 8 του κανονισμού [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS] ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης ενός κράτους μέλους.».

"

3)  Στο άρθρο 390 παράγραφος 7 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:"

«Το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται σε ανοίγματα έναντι τίτλων εξασφαλισμένων με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού ... [εισαγωγή αναφοράς του κανονισμού SBBS].».

"

Άρθρο 24

Τροποποίηση στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341

Στην οδηγία (ΕΕ) 2016/2341, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 18α:"

«Άρθρο 18α

Τίτλοι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα

1.  Στο πλαίσιο των εθνικών τους κανόνων όσον αφορά την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των ΙΕΣΠ, τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων των ΙΕΣΠ και τον υπολογισμό του περιθωρίου φερεγγυότητας για τα ΙΕΣΠ, τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τους τίτλους που είναι εξασφαλισμένοι με κρατικά ομόλογα, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 του κανονισμού [προσθήκη αναφοράς του κανονισμού SBBS], όπως και τα μέσα δημοσίου χρέους της ζώνης του EUR.

2.  Έως ... [έξι μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού SBBS], τα κράτη μέλη θεσπίζουν, δημοσιεύουν και κοινοποιούν στην Επιτροπή και στην ΕΑΚΑΑ τα μέτρα που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την παράγραφο 1.».

"

Άρθρο 24α

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η προβλεπόμενη στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18α παράγραφος 2 εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο δύο ετών από την ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο τρίτο και τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 18α παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται δυνάμει του τρίτου και του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 4 παράγραφος 3 ή του άρθρου 18α παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ εφόσον δεν έχει διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός δύο μηνών από την ημέρα που η πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Άρθρο 25

Ρήτρα αξιολόγησης

Το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και εφόσον έχουν καταστεί διαθέσιμα επαρκή στοιχεία, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού, αξιολογώντας κατά πόσο έχει επιτύχει τους στόχους της για την εξάλειψη αδικαιολόγητων ρυθμιστικών εμποδίων στην εμφάνιση SBBS.

Άρθρο 26

Διαδικασία επιτροπής

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών, που έχει συσταθεί με την απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής(16). Η εν λόγω επιτροπή αποτελεί επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

2.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

Άρθρο 27

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 20ή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

(1) ΕΕ C , σ. .
(2) ΕΕ C 62 της 15.2.2019, σ. 113.
(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2019.
(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ ((ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 84).
(5) Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32).
(6) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (CRR) (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).
(7) Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), (ΕΕ L 335 της 17.12.2009, σ. 1).
(8) Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) (ΕΕ L 354 της 23.12.2016, σ. 37).
(9) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 1).
(10) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
(11) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (ΕΕ L 140 της 27.5.2013, σ. 1).
(12) Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουνίου 2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ L 168 της 27.6.2002, σ. 43).
(13) Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ (ΕΕ L 173 της 12.6.2014, σ. 349).
(14) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων και για την τροποποίηση των οδηγιών 98/26/ΕΚ και 2014/65/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 236/2012 (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 1).
(15) Κανονισμός (EE) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (EE L 168 της 30.6.2017, σ. 12).
(16) Απόφαση 2001/528/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2001, για τη σύσταση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών (ΕΕ L 191 της 13.7.2001, σ. 45).

Τελευταία ενημέρωση: 29 Ιουλίου 2020Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου