Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0171(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0180/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0180/2019

Keskustelut :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Äänestykset :

PV 16/04/2019 - 8.15
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0373

Hyväksytyt tekstit
PDF 207kWORD 65k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0339),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0206/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  on kuullut Euroopan keskuspankkia,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 17. lokakuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0180/2019),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 113.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) .../… antamiseksi valtionvelkakirjavakuudellisista arvopapereista
P8_TC1-COD(2018)0171

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Valtionvelkakirjavakuudellisilla arvopapereilla, jäljempänä ’SBBS-arvopaperit’, voidaan kenties puuttua joihinkin haavoittuvuuksiin, joita vuosien 2007–2008 finanssikriisi toi esiin tai jotka ovat seurausta siitä. Tarkemmin sanottuna SBBS-arvopapereiden avulla pankit ja muut rahoituslaitokset voivat kenties hajauttaa paremmin valtiovastuitaan, ja niillä voidaan kenties myös heikentää entisestään pankkien ja valtioiden välistä yhteyttä sekä parantaa vähäriskisten euromääräisten omaisuuserien tarjontaa ja edistää rahapolitiikan toteutumista. Lisäksi SBBS-arvopaperit voivat tehdä joukkovelkakirjoista, jotka lasketaan liikkeeseen pienillä ja vähemmän likvideillä kansallisilla markkinoilla, kiinnostavampia kansainvälisten sijoittajien kannalta, mikä voi edistää yksityisen sektorin riskinjakoa ja riskien vähentämistä sekä riskien tehokkaampaa jakamista rahoitusalan toimijoiden kesken.

(2)  Nykyisessä oikeudellisessa kehyksessä SBBS-arvopapereita käsiteltäisiin arvopaperistamisina, minkä vuoksi niihin sovellettaisiin myös muita maksuja ja alennuksia kuin niitä, joita sovelletaan niiden perustana olevassa salkussa euroalueen valtionvelkakirjoihin. Nämä lisämaksut ja -alennukset haittaisivat SBBS-arvopapereiden tuotantoa ja käyttöä yksityisellä sektorilla, vaikka SBBS-arvopapereista aiheutuu vähemmän riskejä kuin muuntyyppisistä arvopaperistamisista. Joitakin riskejä, kuten varastoriski tai erillisyhtiöiden henkilöstön vilpillinen käyttäytyminen, kuitenkin on. SBBS-arvopapereihin olisi sen vuoksi sovellettava sääntelykehystä, joka ottaa paremmin huomioon SBBS-arvopapereiden▐ piirteet ja ominaisuudet ja mahdollistaa tällaisen tuotteen tulemisen markkinoille.

(2 a)  SBBS-arvopapereihin kohdistuu arvopaperistamisina erityisiä tuoteriskejä, jotka liittyvät erillisyhtiöön, joka on oikeudellisesti erillinen, itsenäinen yksikkö, joka on perustettu SBBS-arvopapereiden liikkeelle laskemista varten. Pankkijärjestelmän ulkopuolinen suuririskisin etuoikeusluokka on keskeinen tekijä, joka vähentää pankkien ja valtioiden välistä yhteyttä. Tämän vuoksi SBBS-arvopapereiden perustana olevien omaisuuserien sääntelyllinen etuuskohtelu olisi laajennettava koskemaan pankkien hallussa olevaa SBBS-arvopapereiden ylintä etuoikeusluokkaa.

(3)  SBBS-arvopapereiden markkinalähtöisen kehittämisen mahdollistaminen on osa komission pyrkimyksiä vähentää rahoitusvakauteen kohdistuvia riskejä ja edetä kohti pankkiunionin toteuttamista. SBBS-arvopapereilla voitaisiin tukea sijoitussalkkujen hajauttamista pankkialalla ja luoda samalla sellaisten korkealaatuisten vakuuksien uusi lähde, jotka soveltuvat erityisen hyvin rajat ylittävien rahoitustaloustoimien käyttöön sekä eurojärjestelmän keskuspankkien ja keskusvastapuolten keskuspankkien toimintaan. Lisäksi SBBS-arvopapereiden käytön mahdollistaminen voisi myös lisätä sellaisten instrumenttien määrää, joita voidaan käyttää rajat ylittäviin sijoituksiin ja yksityiseen riskinjakoon, mikä tukisi komission pyrkimyksiä toteuttaa pankkiunioni ja syventää ja yhdentää Euroopan pääomamarkkinoita pääomamarkkinaunionin puitteissa.

(4)  SBBS-arvopapereihin ei liity riskien ja tappioiden jakamista jäsenvaltioiden kesken, koska jäsenvaltiot eivät vastavuoroisesti takaa SBBS-arvopapereiden perustana olevasta valtionvelkakirjasalkusta johtuvia velkojaan. SBBS-arvopapereiden käytön mahdollistaminen ei myöskään muuta valtiovastuiden nykyistä sääntelykohtelua.

(5)  Jotta saavutettaisiin riskien maantieteellisen hajauttamisen tavoitteet pankkiunionissa ja sisämarkkinoilla, SBBS-arvopapereiden perustana olevan salkun olisi koostuttava niiden jäsenvaltioiden valtionvelkakirjoista, joiden rahayksikkö on euro. Valuuttariskien välttämiseksi SBBS-arvopapereiden perustana olevaan salkkuun voitaisiin sisällyttää ainoastaan sellaisten jäsenvaltioiden liikkeeseen laskemia euromääräisiä valtionvelkakirjoja, joiden rahayksikkö on euro. Jotta voidaan varmistaa, että euroalueen kunkin jäsenvaltion valtionvelkakirjat myötävaikuttavat SBBS-arvopapereiden tuotantoon sen osuuden mukaisesti, jolla kyseinen jäsenvaltio osallistuu euroalueen vakauteen, SBBS-arvopapereiden perustana olevassa salkussa olevien kansallisten valtionvelkakirjojen suhteellisen painotuksen olisi oltava hyvin lähellä kyseisen jäsenvaltion suhteellista painotusta siinä jakoperusteessa, jota käytetään jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien merkitessä Euroopan keskuspankin pääomaa.

(6)  Jotta voidaan luoda korkealaatuinen vähäriskinen omaisuuserä ja ottaa samalla huomioon sijoittajien erilaiset riskinottohalut, SBBS-arvopaperiemission olisi koostuttava sekä ylimmästä etuoikeusluokasta että yhdestä tai useammasta alemmasta etuoikeusluokasta. Ylimmässä etuoikeusluokassa, joka vastaa 70:tä prosenttia SBBS-arvopaperiemission nimellisarvosta, SBBS-arvopaperiemission odotettavissa oleva tappio-osuus olisi pidettävä samalla tasolla kuin turvallisimpien euroalueen valtionvelkakirjojen tappio-osuus ottaen huomioon SBBS-arvopapereiden perustana olevassa valtionvelkakirjasalkussa olevien valtionvelkakirjojen riski ja korrelaatio. Alempien etuoikeusluokkien tarkoituksena on suojata ylintä etuoikeusluokkaa. ▐ Alimman etuoikeusluokan nimellisarvon olisi kuitenkin oltava vähintään viisi prosenttia koko SBBS-arvopaperiemission liikkeessä olevasta nimellisarvosta, jotta voidaan rajoittaa kyseisen etuoikeusluokan (joka kantaa tappiot ennen muita etuoikeusluokkia) riskiä. Koska tuote on erityisen monimutkainen, kuluttajien suorittamien hankintojen olisi oltava mahdollisia vain ylimmän etuoikeusluokan, ei alimman tason etuoikeusluokan osalta.

(7)  Jotta voidaan varmistaa SBBS-arvopaperiemission eheys ja rajoittaa mahdollisimman paljon riskejä, jotka liittyvät perustana olevan valtionvelkakirjasalkun hallussapitoon ja hoitoon, perustana olevien valtionvelkakirjojen maturiteetit olisi sovitettava tarkoin yhteen SBBS-arvopapereiden maturiteetin kanssa, ja perustana olevan valtionvelkakirjasalkun koostumus olisi vahvistettava SBBS-arvopapereiden koko elinkaaren ajaksi.

(8)  SBBS-arvopapereiden perustana olevan salkun standardoitu koostumus saattaa vaikeuttaa SBBS-arvopaperiemission liikkeeseenlaskua tai estää sen, jos yhden tai useamman jäsenvaltion valtionvelkakirjoja ei ole saatavissa markkinoilta. Tämän vuoksi tietyn jäsenvaltion valtionvelkakirjat olisi voitava sulkea pois tulevista SBBS-arvopaperiemissioista, jos ja niin kauan kuin kyseisen jäsenvaltion valtionvelkakirjojen emissio on huomattavan vähäistä julkisen velan vähentyneen tarpeen tai heikentyneen markkinoille pääsyn vuoksi.

(9)  Jotta voidaan varmistaa, että SBBS-arvopaperit ovat riittävän homogeenisia, tietyn jäsenvaltion valtionvelkakirjojen poissulkeminen perustana olevasta valtionvelkakirjasalkusta ja siihen uudelleen sisällyttäminen olisi sallittava ainoastaan komission päätöksellä, jolla varmistetaan, että kaikilla samaan aikaan liikkeeseen lasketuilla SBBS-arvopapereilla on sama perustana oleva valtionvelkakirjasalkku. SBBS-arvopaperit ovat uusia tuotteita. Jotta varmistetaan niiden liikkeeseenlaskun jatkuvuus, olisi otettava käyttöön nopea päätöksentekomekanismi, jolla mukautetaan SBBS-arvopapereiden perustana olevaa salkkua silloin, kun jäsenvaltiolla ei ole enää pääsyä markkinoille. Kommentoijat ja sidosryhmät ovat lisäksi ilmaisseet huolensa mahdollisista kielteisistä vaikutuksista niiden perustana olevien valtionvelkakirjamarkkinoiden likviditeettiin, mihin olisi suhtauduttava vakavasti. Tämän vuoksi asetuksessa osoitetaan Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, EAMV), joka luotiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010(4), tehtävä valvoa SBBS-arvopaperimarkkinoita ja perustana olevia valtionvelkakirjoja häiriöiden varalta.

(9 a)  Komissiolla pitäisi EAMV:n havaintojen ja raporttien perusteella olla valta antaa selkeä määritelmä ”markkinalikviditeetille” ja sen laskentatavalle sekä määritellä kriteerit, joiden perusteella EAMV voisi arvioida, onko jäsenvaltiolla enää pääsy markkinoille tätä asetusta sovellettaessa. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(10)  Kunkin SBBS-arvopaperiemission ylimmän etuoikeusluokan kiinteää osuutta voidaan pienentää tulevia SBBS-arvopaperiemissioita varten, jos valtionvelkamarkkinoiden toimintaa jossakin jäsenvaltiossa tai unionissa vakavasti haittaavan epäsuotuisan markkinakehityksen vuoksi edellytetään pienempää kokoa, jotta voidaan varmistaa jatkuva korkea luottokelpoisuus ja ylimpään etuoikeusluokkaan kohdistuvan riskin pienuus. Kun tällainen markkinoiden epäsuotuisa kehitys päättyy, SBBS-arvopapereiden tulevien emissioiden ylimmän etuoikeusluokan koko olisi palautettava sen alkuarvoon, joka on 70 prosenttia. ▌

(11)  Sijoittajia olisi suojattava mahdollisimman paljon sellaisen laitoksen maksukyvyttömyyden riskiltä, joka hankkii valtionvelkakirjoja, jäljempänä ’alkuperäinen ostaja’, voidakseen koostaa SBBS-arvopapereiden perustana olevan salkun. Sen vuoksi ainoastaan sellaisten erillisyhtiöiden, jotka ovat erikoistuneet yksinomaan SBBS-arvopaperiemissioon ja SBBS-arvopapereiden hallinnointiin ja jotka eivät harjoita mitään muita toimintaa kuten luotonantoa, olisi voitava laskea liikkeeseen SBBS-arvopapereita. Samasta syystä erillisyhtiöihin olisi sovellettava tiukkoja omaisuuserien erottelua koskevia vaatimuksia.

(12)  Jotta rajoitettuja maturiteettieroja voidaan hallita aikavälillä, joka alkaa siitä, kun perustana olevan salkun velanhoidosta saatu tuotto vastaanotetaan, ja päättyy siihen, kun SBBS-arvopapereiden sijoittajille suoritetaan maksut, olisi sallittava, että erillisyhtiöt sijoittavat SBBS-arvopapereiden perustana olevan valtionvelkakirjasalkun velanhoitotuoton ainoastaan käteisvaroihin ja erittäin likvideihin rahoitusvälineisiin, joiden markkina- ja luottoriskit ovat alhaiset.

(12 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erillisyhtiöiden hallussa olevia valtionvelkakirjoja kohdellaan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin samoja valtionvelkakirjoja tai samojen ehtojen mukaisesti liikkeeseen laskettuja valtionvelkakirjoja.

(13)  Ainoastaan sellaisiin tuotteisiin, jotka täyttävät perustana olevan salkun koostumusta ja maturiteettia sekä ylimmän ja alempien etuoikeusluokkien kokoa koskevat vaatimukset tässä asetuksessa säädetyn mukaisesti ja joiden emissio on valvontajärjestelyn vaatimusten mukainen, olisi sovellettava tässä asetuksessa säädettyä sääntelykohtelua ▌.

(14)  EAMV:n sertifiointijärjestelmällä olisi varmistettava, että SBBS-arvopaperiemissio on tämän asetuksen vaatimusten mukainen. Sen vuoksi EAMV:n olisi ylläpidettävä luetteloa sertifioiduista SBBS-arvopapereista, jotta sijoittajat voivat tarkistaa, onko SBBS-arvopaperina myytäväksi tarjottu tuote todellakin SBBS-arvopaperi. Samasta syystä EAMV:n olisi ilmoitettava kyseisessä luettelossa, onko asetettu SBBS-arvopaperiin liittyviä seuraamuksia, ja poistettava luettelosta tuotteet, joiden todetaan rikkovan tätä asetusta.

(15)  Sijoittajien olisi voitava luottaa EAMV:n antamiin SBBS-arvopapereiden sertifiointeihin ja erillisyhtiöiden antamiin tietoihin. SBBS-arvopapereita ja SBBS-arvopapereiden perustana olevan salkun valtionvelkakirjoja koskevien tietojen avulla sijoittajien olisi voitava ymmärtää, arvioida ja vertailla SBBS-arvopaperitransaktioita turvautumatta yksinomaan kolmansiin osapuoliin, kuten luottoluokituslaitoksiin. Tämän olisi annettava sijoittajille mahdollisuus toimia järkevästi ja suorittaa asianmukaista huolellisuutta koskevat velvoitteensa tehokkaasti. SBBS-arvopapereita koskevien tietojen olisi oltava vapaasti sijoittajien saatavilla vakiolomakkeiden muodossa verkkosivustolla, johon varmistetaan jatkuva pääsy.

(16)  Väärinkäytösten estämiseksi ja sen varmistamiseksi, että SBBS-arvopapereihin kohdistuva luottamus säilyy, EAMV:n olisi säädettävä asianmukaisista hallinnollisista seuraamuksista ja korjaavista toimenpiteistä tapauksissa, joissa on kyse SBBS-arvopapereita koskevien ilmoitus- tai tuotevaatimusten tuottamuksellisista tai tahallisista rikkomisista.

(17)  Rahoitusalan eri sektoreilla toimivien sijoittajien olisi voitava sijoittaa SBBS-arvopapereihin samoin ehdoin, joilla ne sijoittavat kyseisten arvopapereiden perustana oleviin euroalueen valtionvelkakirjoihin, lukuun ottamatta investointeja pankkien hallussa pitämiin SBBS-arvopaperin alempiin etuoikeusluokkiin. Sen vuoksi olisi muutettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/65/EY(5), Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 575/2013(6), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2009/138/EY(7) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä (EU) 2016/2341(8), jotta varmistettaisiin, että SBBS-arvopapereihin sovelletaan samaa sääntelykohtelua kuin niiden perustana oleviin omaisuuseriin rahoitusalan eri säännellyillä sektoreilla.

(18)  On tärkeää, että SBBS-arvopaperimarkkinoita valvotaan asianmukaisesti ja tehokkaasti, jotta voidaan taata rahoitusvakaus, varmistaa sijoittajien luottamus ja edistää maksuvalmiutta. Tätä varten SBBS-arvopapereiden liikkeeseenlaskusta olisi ilmoitettava EAMV:lle, ja erillisyhtiöiden olisi annettava sille kaikki sen valvontatehtävien suorittamiseen tarvittavat tiedot. Tämän asetuksen noudattamisen valvonta olisi toteutettava ensisijaisesti sijoittajansuojan varmistamiseksi, ja sen olisi kohdistuttava tarvittaessa näkökohtiin, jotka voivat liittyä säänneltyjen finanssialan yhteisöjen SBBS-arvopaperiemissioon ja SBBS-arvopapereiden hallussapitoon.

(19)  SBBS-arvopapereiden koostamisessa tai näillä markkinoilla mukana olevien yhteisöjen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n olisi koordinoitava tiiviisti harjoittamaansa valvontaa ja varmistettava päätöstensä johdonmukaisuus. ▌

(20)  Koska SBBS-arvopaperit ovat uusia tuotteita, joiden vaikutusta perustana olevien valtionvelkakirjojen markkinoihin ei tunneta, on asianmukaista, että Euroopan järjestelmäriskikomitea sekä makrotason vakauden välineiden valvonnasta vastaavat kansalliset toimivaltaiset ja nimetyt viranomaiset valvovat SBBS-arvopaperimarkkinoita. Tämän vuoksi Euroopan järjestelmäriskikomitean olisi käytettävä hyväkseen sille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1092/2010(9) annettua toimivaltaa ja annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittaessa varoituksia ja esitettävä ehdotuksia korjaaviksi toimenpiteiksi.

(21)  Koska EAMV on elin, jolla on pitkälle menevää arvopaperimarkkinoita koskevaa erityisasiantuntemusta, on aiheellista antaa EAMV:n tehtäväksi laatia teknisten sääntelystandardien luonnokset, jotka koskevat niitä sijoitusmuotoja, joita erillisyhtiö voi käyttää SBBS-arvopapereiden perustana olevan salkun pääoman tai koron maksamisesta saadun tuoton sijoittamiseksi; tietoja, jotka erillisyhtiön on annettava EAMV:lle ilmoittaakseen sille SBBS-arvopaperiemission liikkeeseenlaskusta ja sen sertifioimiseksi; tietoja, jotka on toimitettava ennen SBBS-arvopaperin siirtoa, sekä toimivaltaisten viranomaisten välistä yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevia velvoitteita. Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä kyseiset standardit Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

(22)  Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan ja asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti täytäntöönpanosäädöksin tekniset täytäntöönpanostandardit, jotka koskevat erillisyhtiöillä ennen SBBS-arvopaperiemission liikkeeseenlaskua olevia ilmoitusvaatimuksia.

(23)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovalta siitä päättämiseksi, onko jäsenvaltion valtionvelkakirjat poistettava SBBS-arvopaperin perustana olevasta salkusta tai onko ne sisällytettävä siihen ja olisiko muutettava tulevien liikkeeseen laskettavien SBBS-arvopaperiemissioiden ylimmän etuoikeusluokan kokoa. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(10) mukaisesti.

(24)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on SBBS-arvopapereita koskevan kehyksen perustaminen, koska SBBS-arvopaperimarkkinoiden syntyminen riippuu unionin lainsäädännön soveltamisesta johtuvien esteiden poistamisesta ja koska kaikkien SBBS-arvopaperitoimintaan osallistuvien yhteisösijoittajien ja yhteisöjen tasapuoliset toimintaedellytykset voidaan saavuttaa ainoastaan unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

Luku 1

Kohde, soveltamisala ja määritelmät

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan valtionvelkakirjavakuudellisia arvopapereita, jäljempänä ’SBBS-arvopaperit’ (sovereign bond-backed securities), koskeva yleinen kehys.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan alkuperäisiin ostajiin, erillisyhtiöihin, sijoittajiin ja mihin tahansa muihin yhteisöihin, jotka osallistuvat SBBS-arvopapereiden emissioon tai hallussapitämiseen.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

(1)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista tai elintä, joka virallisesti tunnustetaan kansallisessa lainsäädännössä ja jolle annetaan kansallisessa tai unionin lainsäädännössä toimivalta suorittaa tässä asetuksessa säädetyt tehtävät;

(2)  ’valtionvelkakirjalla’ jäsenvaltion keskushallinnon liikkeeseen laskemaa vieraan pääoman ehtoista rahoitusvälinettä, joka on kyseisen jäsenvaltion valuutan määräinen ja kyseisessä valuutassa rahoitettu ja jonka alkuperäinen maturiteetti on vähintään yksi vuosi;

(3)  ’valtionvelkakirjavakuudellisella arvopaperilla’ tai ’SBBS-arvopaperilla’ euromääräistä rahoitusvälinettä, jonka luottoriski liittyy valtionvelkakirjasalkun vastuisiin ja joka on tämän asetuksen mukainen;

(4)  ’erillisyhtiöllä’ oikeushenkilöä, joka ei ole alkuperäinen ostaja ja joka laskee liikkeeseen SBBS-arvopapereita ja harjoittaa tämän asetuksen 7 ja 8 artiklan mukaisesti toimintaa, joka liittyy perustana olevaan valtionvelkakirjasalkkuun;

(5)  ’alkuperäisellä ostajalla’ oikeushenkilöä, joka ostaa valtionvelkakirjoja omaan lukuunsa ja siirtää sen jälkeen nämä valtionvelkakirjat erillisyhtiölle SBBS-arvopapereiden liikkeeseen laskemista varten;

(6)  ’sijoittajalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on hallussaan SBBS-arvopaperi;

(7)  ’etuoikeusluokalla’ sopimusperusteisesti muodostettua, SBBS-arvopapereiden perustana olevaan valtionvelkakirjasalkkuun liittyvää luottoriskisegmenttiä, johon liittyy suurempi tai pienempi luottotappioriski kuin samansuuruiseen positioon kyseisen luottoriskin muussa segmentissä;

(8)  ’ylimmällä etuoikeusluokalla’ SBBS-arvopaperiemission etuoikeusluokkaa, joka kantaa tappiot kyseisen SBBS-arvopaperiemission kaikkien alempien etuoikeusluokkien jälkeen;

(9)  ’alemmalla etuoikeusluokalla’ mitä tahansa SBBS-arvopaperiemission etuoikeusluokkaa, joka kantaa tappiot ennen ylintä etuoikeusluokkaa;

(10)  ’alimmalla etuoikeusluokalla’ SBBS-arvopaperiemission etuoikeusluokkaa, joka kantaa tappiot ennen kaikkia muita etuoikeusluokkia.

Luku 2

SBBS-arvopapereiden koostumus, maturiteetti ja rakenne

4 artikla

Perustana olevan salkun koostumus

1.  SBBS-arvopaperiemission perustana oleva salkku voi koostua ainoastaan

a)  sellaisten jäsenvaltioiden valtionvelkakirjoista, joiden rahayksikkö on euro;

b)  kyseisten valtionvelkakirjojen lunastuksesta saaduista tuotoista.

2.  Kunkin jäsenvaltion valtionvelkakirjojen painotus SBBS-arvopapereiden perustana olevassa salkussa, jäljempänä ’peruspainotus’, on yhtä suuri kuin kyseisen jäsenvaltion Euroopan keskuspankille, jäljempänä ’EKP’, maksaman osuuden suhteellinen painotus sen mukaisesti, mitä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetyn Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 29 artiklassa määrätään EKP:n maksetun pääoman merkitsemisen jakoperusteesta jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien kesken.

Erillisyhtiöt voivat kuitenkin poiketa enintään kymmenellä prosentilla kunkin jäsenvaltion valtionvelkakirjan nimellisarvosta, joka saadaan soveltamalla peruspainotusta.

3.  Kun ensimmäinen SBBS-arvopaperi on sertifioitu, EAMV aloittaa ilman aiheetonta viivytystä sen jatkuvan seuraamisen ja arvioinnin siitä, onko kyseessä jokin seuraavista tilanteista:

a)  edeltävien 12 kuukauden aikana, jäljempänä ’viitejakso’, jäsenvaltio on laskenut liikkeeseen valtionvelkakirjoja määrän, joka on alle puolet 2 kohdan mukaisesti määritettyyn suhteelliseen painotukseen perustuvasta määrästä kerrottuna viitejaksoa edeltäneiden 12 kuukauden aikana liikkeeseen laskettujen SBBS-arvopapereiden kokonaismäärällä;

a a)   SBBS-arvopapereiden liikkeeseenlaskulla on ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia perustana olevaan salkkuun sisältyvien jonkin jäsenvaltion valtionvelkakirjojen markkinalikviditeettiin;

b)  edeltävien 12 kuukauden aikana jäsenvaltio on rahoittanut vähintään puolet vuotuisista rahoitustarpeistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 472/2013(11) 7 artiklassa tarkoitetun makrotalouden sopeutusohjelman täytäntöönpanoa tukevan virallisen rahoitustuen kautta tai jos jäsenvaltiolla ei jostain syystä enää ole pääsyä markkinoille.

Ensimmäisen alakohdan a a alakohtaa sovellettaessa ”markkinalikviditeetti” määritellään ottaen huomioon vähimmäiskriteerinä edeltävien kolmen kuukauden tiedot markkinoiden laajuudesta ja syvyydestä, joista ovat osoituksena pienet osto- ja myyntihintojen erot, suuri kaupankäyntivolyymi ja markkinatoimijoiden runsaus ja vaihtelevuus.

Ensimmäisen alakohdan a a alakohtaa sovellettaessa komissio hyväksyy ... päivään ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 24 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla annetaan ”markkinalikviditeetin” selkeä määritelmä ja laskentamenetelmä tätä asetusta sovellettaessa.

Ensimmäisen alakohdan b alakohtaa sovellettaessa komissio antaa ... päivään ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta] mennessä 24 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoidun säädöksen, jossa vahvistetaan perusteet, joiden mukaisesti EAMV arvioi, onko jäsenvaltiolla enää pääsyä markkinoille.

3 a.  EAMV:n on jatkuvasti seurattava ja arvioitava, pääseekö jäsenvaltio, jonka valtionvelkakirjat on sisällytetty SBBS-arvopapereiden perustana olevaan salkkuun, enää markkinoille, tai osallistuuko se makrotalouden sopeutusohjelmaan, jos SBBS-arvopapereiden liikkeeseenlaskulla on ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia markkinalikviditeettiin, ja estävätkö sellaisten jäsenvaltioiden peruspainotukset, joiden käytettävissä on rajoitetusti valtionvelkakirjoja, uusien SBBS-arvopapereiden liikkeeseenlaskun, tai onko jokin tällaisista tilanteista päättynyt.

Jos EAMV havaitsee Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuultuaan, että 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a tai a a alakohdassa tarkoitettu tilanne vallitsee, se voi pyytää komissiota mukauttamaan perustana olevassa salkussa olevien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen peruspainotuksia.

Jos EAMV havaitsee Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuultuaan, että 3 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettu tilanne vallitsee, se voi pyytää komissiota joko sulkemaan jäsenvaltion pois SBBS-arvopapereiden perustana olevasta salkusta tai mukauttamaan perustana olevassa salkussa olevien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen peruspainotuksia.

Jos EAMV havaitsee Euroopan järjestelmäriskikomiteaa kuultuaan, että 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a–b alakohdassa tarkoitettu tilanne on päättynyt, se voi pyytää komissiota palauttamaan jäsenvaltion valtionvelkakirjat SBBS-arvopapereiden perustana olevaan salkkuun ja mukauttamaan perustana olevassa salkussa olevien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen peruspainotuksia.

Komissio tekee 48 tunnin kuluessa toisessa, kolmannessa ja neljännessä alakohdassa tarkoitetusta pyynnöstä ja EAMV:n esittämien perustelujen ja näytön perusteella jotakin seuraavista:

a)  antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla joko suljetaan kyseisen jäsenvaltion valtionvelkakirjat pois SBBS-arvopapereiden perustana olevasta salkusta tai mukautetaan asianomaisten jäsenvaltioiden peruspainotuksia;

b)  antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla hylätään salkusta poissulkemista tai asianomaisten jäsenvaltioiden peruspainotusten mukauttamista koskeva pyyntö; tai

c)  antaa täytäntöönpanosäädöksen, jolla jäsenvaltion valtionvelkakirjat palautetaan SBBS-arvopapereiden perustana olevaan salkkuun ja perustana olevassa salkussa olevien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen peruspainotuksia mukautetaan tarvittaessa.

3 b.  Tämän artiklan 3 a alakohdan mukaisesti annettu täytäntöönpanosäädös hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Kun jäsenvaltio on 3 a alakohdan mukaisella täytäntöönpanosäädöksellä suljettu pois SBBS-arvopaperin perustana olevasta salkusta, jäljelle jäävien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen peruspainotukset on määritettävä sulkemalla pois 3 a alakohdassa tarkoitetun jäsenvaltion valtionvelkakirjat ja soveltamalla 2 alakohdassa tarkoitettua laskentamenetelmää. Kun 3 a alakohdan mukaista täytäntöönpanosäädöstä sovelletaan ja peruspainotuksia mukautetaan, peruspainotuksia sovelletaan täytäntöönpanosäädöksen mukaisesti.

Poissulkeminen tai mukauttaminen on aluksi voimassa yhden kuukauden. Komissio voi EAMV:tä kuultuaan pidentää tässä artiklassa tarkoitettua poissulkemista tai peruspainotusten mukauttamista yhden kuukauden ajan täytäntöönpanosäädöksellä. Jos poissulkemista tai mukauttamista ei jatketa viimeistään alkuperäisen keskeyttämisajan päättyessä tai jonkin sitä seuraavan jatkoajan päättyessä, ne päättyvät ilman eri toimenpiteitä.

3 c.   EKP:lle on ilmoitettava hyvissä ajoin 3 a ja 3 b alakohtien mukaisesti tehdyistä päätöksistä.

5 artikla

Perustana olevien omaisuuserien maturiteetti

1.  Samaan emissioon kuuluvilla SBBS-arvopapereiden etuoikeusluokilla on oltava yksi yhteinen alkuperäinen erääntymispäivä. Kyseisen erääntymispäivän on oltava sama tai enintään yhtä päivää myöhempi kuin sellaisen valtionvelkakirjan jäljellä oleva maturiteetti, jolla on pisin jäljellä oleva maturiteetti perustana olevassa salkussa.

2.  Kaikkien SBBS-arvopapereiden perustana olevassa salkussa olevien valtionvelkakirjojen jäljellä olevan maturiteetin on oltava enintään kuusi kuukautta lyhyempi kuin sellaisen valtionvelkakirjan jäljellä oleva maturiteetti, jolla on pisin jäljellä oleva maturiteetti kyseisessä salkussa.

6 artikla

Etuoikeusluokkien rakenne, maksu ja tappiot

1.  SBBS-arvopaperiemissio koostuu yhdestä ylimmästä etuoikeusluokasta ja yhdestä tai useammasta alemmasta etuoikeusluokasta. Ylimmän etuoikeusluokan liikkeessä oleva nimellisarvo on 70 prosenttia koko SBBS-arvopaperiemission liikkeessä olevasta nimellisarvosta. Erillisyhtiön on määritettävä alempien etuoikeusluokkien lukumäärä ja niiden liikkeessä olevat nimellisarvot kuitenkin niin, että alimman etuoikeusluokan nimellisarvon on oltava vähintään viisi prosenttia koko SBBS-arvopaperiemission liikkeessä olevasta nimellisarvosta.

2.  Jos epäsuotuisa kehitys haittaa vakavasti valtionvelkamarkkinoiden toimintaa jossakin jäsenvaltiossa tai unionissa ja jos komissio on vahvistanut tämän häiriön 4 kohdan mukaisesti, erillisyhtiöiden on alennettava ylimmän etuoikeusluokan liikkeessä olevaa nimellisarvoa 60 prosenttiin kaikkien kyseisen vahvistuksen jälkeen liikkeeseen laskettujen SBBS-arvopaperiemissioiden osalta.

Jos komissio on 4 kohdan mukaisesti vahvistanut, että kyseinen häiriö on päättynyt, 1 kohtaa sovelletaan kaikkiin kyseisen vahvistuksen jälkeen liikkeeseen laskettuihin SBBS-arvopaperiemissioihin.

3.  EAMV valvoo ja arvioi, vallitseeko 2 kohdassa tarkoitettu tilanne tai onko se päättynyt, ja ilmoittaa siitä komissiolle.

4.  Komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan, että 2 kohdassa tarkoitettu häiriö vallitsee tai että se on päättynyt. Kyseinen täytäntöönpanosäädös hyväksytään 26 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

5.  SBBS-arvopaperin yhteydessä suoritettavat maksut riippuvat perustana olevan valtionvelkakirjasalkun maksuista.

6.  Tappioiden jakaminen ja maksujärjestys määritetään SBBS-arvopaperiemission etuoikeusluokan perusteella, ja ne vahvistetaan niin, että ne koskevat SBBS-arvopaperiemission koko elinkaarta.

Tappiot on kirjattava ja kohdistettava niiden toteutumishetkellä.

7 artikla

SBBS-arvopaperiemissio ja erillisyhtiöiden velvoitteet

1.  Erillisyhtiöiden on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

a)  ne ovat sijoittautuneet unioniin;

b)  niiden toiminta rajoitetaan SBBS-arvopaperiemissioiden liikkeeseenlaskuun ja lainanhoitoon sekä näiden SBBS-arvopaperiemissioiden perustana olevan salkun hallinnointiin 4, 5, 6 ja 8 artiklan mukaisesti;

c)  erillisyhtiöt ovat yksin vastuussa b alakohdassa tarkoitettujen palvelujen ja toiminnan tarjoamisesta.

2.  Erillisyhtiöillä on oltava täysi omistusoikeus SBBS-arvopaperiemission perustana olevaan salkkuun.

SBBS-arvopaperiemission perustana oleva salkku on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/47/EY(12) 2 artiklan c alakohdassa määritelty panttioikeuteen perustuva rahoitusvakuusjärjestely, jolla varmistetaan erillisyhtiön taloudelliset velvoitteet sijoittajia kohtaan kyseisessä SBBS-arvopaperiemissiossa.

Tiettyyn SBBS-arvopaperiemissioon kuuluvan SBBS-arvopaperin hallussapito ei luo mitään SBBS-arvopaperiemission liikkeeseen laskevan erillisyhtiön omaisuuseriin kohdistuvia oikeuksia tai vaateita, jotka koskevat muuta kuin emission perustana olevaa salkkua ja kyseisen SBBS-arvopaperin hallussapidosta saatavia tuloja.

Perustana olevan valtionvelkakirjasalkun arvon tai siitä saatavan tuoton alenemista ei voida käyttää sijoittajien esittämän korvausvaatimuksen perusteena.

3.  Erillisyhtiön on säilytettävä tietoja ja ylläpidettävä tilejä, joiden perusteella se

a)  pitää omat omaisuuseränsä ja taloudelliset resurssinsa erillään SBBS-arvopaperiemission perustana olevan salkun omaisuuseristä ja taloudellisista resursseista sekä niihin liittyvistä tuotoista;

b)  pitää eri SBBS-arvopaperiemissioiden perustana olevat salkut ja tuotot erillään;

c)  pitää eri sijoittajien tai välittäjien hallussa olevat positiot erillään;

d)  varmistaa, että yhden emission SBBS-arvopapereiden lukumäärä on aina yhtä suuri kuin kaikkien sijoittajien tai välittäjien hallussa olevien SBBS-arvopapereiden yhteismäärä kyseisessä emissiossa;

e)  varmistaa, että SBBS-arvopapereiden yhden emission liikkeessä oleva nimellisarvo on yhtä suuri kuin kyseisen emission perustana olevan valtionvelkakirjasalkun liikkeessä oleva nimellisarvo.

4.  Erillisyhtiöt saavat pitää 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja valtionvelkakirjoja säilytyksessä, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU(13) liitteessä I olevan B osan1 kohdassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 909/2014(14) liitteessä olevan A jakson 2 kohdassa sallitaan, ainoastaan keskuspankeissa, arvopaperikeskuksissa, toimiluvan saaneissa luottolaitoksissa tai toimiluvan saaneissa sijoituspalveluyrityksissä.

4 a.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että erillisyhtiöiden hallussa olevia valtionvelkakirjoja kohdellaan samalla tavalla kuin kaikkia muitakin samoja valtionvelkakirjoja tai samojen ehtojen mukaisesti liikkeeseen laskettuja valtionvelkakirjoja.

8 artikla

Sijoituspolitiikka

1.  Erillisyhtiö saa sijoittaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen valtionvelkakirjojen pääoman tai korkojen maksut, jotka erääntyvät ennen SBBS-arvopaperiin liittyvän pääoman tai korkojen maksua, ainoastaan käteiseen tai euromääräisiin muihin rahavaroihin, jotka voidaan realisoida yhden päivän aikana siten, että kielteiset hintavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset.

Erillisyhtiöt saavat pitää ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja maksuja säilytyksessä, kuten direktiivin 2014/65/EU liitteessä I olevan B osan 1 kohdassa ja asetuksen (EU) N:o 909/2014 liitteessä olevan A jakson 2 kohdassa sallitaan, ainoastaan keskuspankeissa, arvopaperikeskuksissa, toimiluvan saaneissa luottolaitoksissa tai toimiluvan saaneissa sijoituspalveluyrityksissä.

2.  Erillisyhtiö ei saa muuttaa SBBS-arvopaperin perustana olevaa salkkua ennen kyseisen SBBS-arvopaperin erääntymistä.

3.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa yksilöidään 1 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet, joita voidaan pitää erittäin likvideinä ja joiden markkina- ja luottoriskit ovat alhaiset. EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

3 luku

”SBBS-arvopaperi”-nimityksen käyttö ja ilmoitus-, avoimuus- ja tiedonantovaatimukset

9 artikla

Nimityksen ”valtionvelkakirjavakuudellinen arvopaperi” käyttö

Nimitystä ”valtionvelkakirjavakuudellinen arvopaperi” tai ”SBBS-arvopaperi” voidaan käyttää vain sellaisista rahoitustuotteista, jotka täyttävät kaikki seuraavat edellytykset:

a)  rahoitustuote on jatkuvasti 4, 5 ja 6 artiklan mukainen;

a a)  erillisyhtiö noudattaa jatkuvasti 7 ja 8 artiklaa;

b)  EAMV on sertifioinut kyseisen rahoitustuotteen 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja rahoitustuote on sisällytetty 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

10 artikla

SBBS-arvopapereita koskevat ilmoitusvaatimukset

1.  Erillisyhtiön on toimitettava SBBS-arvopaperiemissiota koskeva sertifiointihakemus ilmoittamalla EAMV:lle vähintään yksi viikko ennen SBBS-arvopaperiemission liikkeeseenlaskua tämän artiklan 5 kohdassa tarkoitettua lomaketta käyttäen, että SBBS-arvopaperiemissio täyttää 4, 5 ja 6 artiklan vaatimukset. EAMV ilmoittaa asiasta erillisyhtiön toimivaltaiselle viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

1 a.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa ilmoituksessa on oltava erillisyhtiön selvitys siitä, miten se on noudattanut kaikkia 4, 5, 6, 7 ja 8 artiklassa asetettuja vaatimuksia.

1 b.  EAMV sertifioi SBBS-arvopaperiemission vain, jos se on täysin vakuuttunut siitä, että hakemuksen tehnyt erillisyhtiö ja SBBS-arvopaperiemissio täyttävät kaikki tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. EAMV ilmoittaa hakemuksen tehneelle erillisyhtiölle ilman aiheetonta viivytystä, onko sertifiointi myönnetty vai evätty.

2.  EAMV pitää yllä virallisella verkkosivustollaan luetteloa kaikista SBBS-arvopaperiemissioista, jotka EAMV on sertifioinut. EAMV päivittää kyseisen luettelon välittömästi ja poistaa siitä ne SBBS-arvopaperiemissiot, joita ei enää pidetä SBBS-arvopaperiemissiona EAMV:n 15 artiklan mukaisesti tekemän päätöksen jälkeen.

3.  ▌EAMV merkitsee välittömästi tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, aina kun se on määrännyt asianomaisen SBBS-arvopaperin osalta 16 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia seuraamuksia, joihin ei enää voida hakea muutosta.

3 a.  EAMV peruuttaa SBBS-arvopaperiemission sertifioinnin, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)  erillisyhtiö on nimenomaisesti luopunut sertifioinnista tai ei ole käyttänyt sitä kuuden kuukauden kuluessa sertifioinnin myöntämisestä;

b)  erillisyhtiö on saanut sertifioinnin väärien ilmoitusten perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;

c)  SBBS-arvopaperiemissio ei enää täytä sertifioinnin myöntämisen edellytyksiä.

Sertifioinnin peruuttaminen tulee voimaan välittömästi koko unionissa.

4.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta .... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

5.  EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset, joissa määritetään 1 kohdassa tarkoitetussa tietojen ilmoittamisessa käytettävät lomakkeet.

EAMV toimittaa kyseisten teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta .... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Avoimuusvaatimukset

1.  Erillisyhtiön on ilman aiheetonta viivytystä toimitettava sijoittajille ja EAMV:lle seuraavat tiedot:

a)  perustana olevaa salkkua koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä sen arvioimiseksi, onko rahoitustuote 4, 5 ja 6 artiklan mukainen;

b)  yksityiskohtainen kuvaus SBBS-arvopaperiemission etuoikeusluokkien maksujen etuoikeusjärjestyksestä;

c)  jos esitettä ei ole laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129(15) 1 artiklan 4 tai 5 kohdassa tai 3 artiklan 2 kohdassa säädetyissä tapauksissa, yleiskatsaus SBBS-arvopaperin pääpiirteistä, mukaan lukien tapauksen mukaan tiedot vastuiden ominaisuuksista, kassavirroista ja tappioiden järjestyksestä;

d)  10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus ja 10 artiklan 1 b kohdassa tarkoitettu sertifiointi.

Tämän kohdan a alakohdassa kuvatut tiedot on asetettava saataville viimeistään yksi kuukausi SBBS-arvopaperin koronmaksun erääntymispäivän jälkeen.

2.  Erillisyhtiön on asetettava 1 kohdassa tarkoitetut tiedot saataville verkkosivustolla,

a)  jolla on hyvin toimiva tietojen laadunvalvontajärjestelmä;

b)  jolla noudatetaan asianmukaisia hallintonormeja ja pidetään yllä ja käytetään organisaatiorakennetta, joka takaa verkkosivuston jatkuvuuden ja moitteettoman toiminnan;

c)  jota koskevat järjestelmät, tarkastukset ja menettelyt, joilla yksilöidään kaikki merkitykselliset toiminnallisen riskin lähteet;

d)  johon kuuluu järjestelmiä, joilla varmistetaan vastaanotettujen tietojen suojaaminen ja eheys sekä kyseisten tietojen nopea tallennus;

e)  joka mahdollistaa sen, että tietoja säilytetään vähintään viiden vuoden ajan kunkin SBBS-arvopaperiemission erääntymispäivän jälkeen.

Erillisyhtiön on ilmoitettava sijoittajille 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ja paikka, jossa tiedot ovat saatavilla, sijoittajille osoitetuissa SBBS-arvopapereita koskevissa asiakirjoissa.

12 artikla

Tiedonantovaatimukset

1.  Ennen kuin siirtäjä siirtää SBBS-arvopaperin, sen on annettava siirronsaajalle tiedot seuraavista:

a)  menettely, jonka mukaan perustana olevasta valtionvelkakirjasalkusta saatu tuotto kohdennetaan SBBS-arvopaperiemission eri etuoikeusluokkiin, myös perustana oleviin omaisuuseriin kohdistuneen maksulaiminlyönnin jälkeen tai kun sellainen on odotettavissa;

b)  tiedot siitä, kuinka sellaiseen vaihtotarjoukseen liittyvät äänioikeudet, joka annetaan perustana olevassa salkussa oleviin valtionvelkakirjoihin kohdistuneen maksulaiminlyönnin jälkeen tai kun sellainen on odotettavissa, on kohdennettava sijoittajille ja miten velan maksamatta jättämisestä aiheutuvat tappiot jaetaan SBBS-arvopaperiemission eri etuoikeusluokkien kesken.

2.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen.

Luku 4

Tuotehallinta

13 artikla

EAMV:n suorittama valvonta

1.  EAMV on ▌toimivaltainen viranomainen valvomaan, että erillisyhtiöt noudattavat tätä asetusta.

2.  EAMV:lla on ▌valtuudet valvoa, tutkia ja määrätä seuraamuksia, jotta se voi täyttää tämän asetuksen mukaiset velvollisuutensa.

EAMV:lle on annettava ainakin seuraavat valtuudet:

a)  oikeus pyytää tutustumista kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta, siltä osin kuin ne liittyvät SBBS-arvopapereihin, ja saada tai ottaa niistä jäljennös;

b)  oikeus pyytää erillisyhtiötä antamaan tietoja viivytyksettä;

c)  oikeus pyytää erillisyhtiön toimintaan liittyviä tietoja keneltä tahansa henkilöltä;

d)  oikeus tehdä tarkastuksia paikan päällä siitä etukäteen ilmoittaen tai ilmoittamatta;

e)  oikeus varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että erillisyhtiö noudattaa edelleen tämän asetuksen vaatimuksia;

f)  oikeus antaa määräys, jolla varmistetaan, että erillisyhtiö noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia ja pidättäytyy tekemästä uudelleen mitään sellaista, joka rikkoo tätä asetusta.

14 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten välillä ja EAMV:n kanssa

1.  SBBS-arvopapereiden koostamiseen tai muuhun SBBS-arvopapereiden markkinoihin liittyvään toimintaan osallistuvien yhteisöjen valvonnasta vastaavien toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja vaihdettava tietoja suorittaessaan tehtäviään. Niiden on erityisesti koordinoitava tiiviisti valvontatoimiaan havaitakseen ja korjatakseen tämän asetuksen rikkomiset, kehittääkseen ja edistääkseen parhaita käytäntöjä, helpottaakseen yhteistyötä, parantaakseen tulkinnan johdonmukaisuutta ja antaakseen toisia oikeudenkäyttöalueita koskevia arviointeja erimielisyystilanteissa.

Toimivaltaisten viranomaisten toimivallan käytön helpottamiseksi ja tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden johdonmukaisen soveltamisen ja täytäntöönpanon varmistamiseksi EAMV toimii asetuksessa (EU) N:o 1095/2010 säädettyjen valtuuksien rajoissa.

2.  Toimivaltaisen viranomaisen, jolla on selkeät ja todennettavissa olevat perusteet uskoa, että erillisyhtiö rikkoo tätä asetusta, on ilmoitettava asiasta viipymättä yksityiskohtaisesti EAMV:lle. EAMV:n on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet 15 artiklassa tarkoitettu päätös mukaan luettuna.

3.  Jos erillisyhtiö jatkaa toimintaansa tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen säännösten kanssa EAMV:n toteuttamista toimenpiteistä huolimatta ▌, EAMV voi ▌toteuttaa kaikki asianmukaiset toimenpiteet sijoittajien suojaamiseksi, muun muassa kieltää erillisyhtiötä kokonaan markkinoimasta jatkossa SBBS-arvopapereita sen alueella ja tehdä 15 artiklassa tarkoitetun päätöksen.

15 artikla

”SBBS-arvopaperi”-nimityksen väärinkäyttö

1.  Jos on syytä uskoa, että erillisyhtiö on rikkonut 9 artiklaa käyttämällä nimitystä ”SBBS-arvopaperi” markkinoidakseen sellaista tuotetta, joka ei täytä kyseisessä artiklassa asetettuja vaatimuksia, EAMV:n on noudatettava 2 kohdassa säädettyä menettelyä.

2.  EAMV:n on 15 päivän kuluessa mahdollista 1 kohdassa tarkoitettua rikkomista koskevan tiedon saatuaan päätettävä, onko 9 artiklaa rikottu, ja ilmoitettava asiasta ▌muille asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille, myös sijoittajien toimivaltaisille viranomaisille, jos ne ovat tiedossa. ▌

Jos EAMV katsoo, että erillisyhtiön rikkominen liittyy 9 artiklan noudattamatta jättämiseen, joka on tapahtunut hyvässä uskossa, se voi päättää myöntää erillisyhtiölle enintään yhden kuukauden aikaa korjata havaittu rikkominen alkaen päivästä, jona EAMV on ilmoittanut rikkomisesta erillisyhtiölle. Tämän ajanjakson aikana EAMV:n tämän asetuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ylläpitämässä luettelossa oleva SBBS-arvopaperi on edelleen katsottava SBBS-arvopaperiksi ja pidettävä kyseisessä luettelossa.

3.  EAMV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään yhteistyövelvoitteet ja 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaihdettavat tiedot.

EAMV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ... kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta hyväksyä tässä kohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 10–14 artiklan mukaisesti.

16 artikla

Korjaavat toimenpiteet ja hallinnolliset seuraamukset

1.  Rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta säätää rikosoikeudellisia seuraamuksia 17 artiklan mukaisesti EAMV:n on määrättävä erillisyhtiölle tai erillisyhtiötä hallinnoivalle luonnolliselle henkilölle asianmukaiset korjaavat toimenpiteet, mukaan lukien 15 artiklassa tarkoitettu päätös ja 3 kohdassa tarkoitetut asianmukaiset hallinnolliset seuraamukset, kun erillisyhtiöt

a)  eivät ole noudattaneet 7 ja 8 artiklassa säädettyjä velvoitteita;

b)  eivät ole täyttäneet 9 artiklan vaatimuksia, myös silloin kun ne eivät ole tehneet ilmoituksia EAMV:lle 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai ovat tehneet harhaanjohtavan ilmoituksen;

c)  eivät ole täyttäneet 11 artiklan avoimuusvaatimuksia.

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset seuraamukset ovat ainakin seuraavat:

a)  julkinen lausuma, josta käy ilmi tiedot rikkomisesta vastuussa olevasta luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä sekä rikkomisen luonne;

b)  määräys, jossa kyseistä rikkomiseen syyllistynyttä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä vaaditaan lopettamaan rikkominen ja olemaan toistamatta sitä;

c)  väliaikainen kielto, jossa rikkomisesta vastuussa olevana pidettyä erillisyhtiön hallintoelimen jäsentä tai muuta luonnollista henkilöä kielletään hoitamasta johtotehtäviä kyseisissä erillisyhtiöissä;

d)  jos kyse on 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta rikkomisesta, erillisyhtiötä koskeva väliaikainen kielto tehdä 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;

e)  hallinnollinen taloudellinen enimmäisseuraamus, joka on määrältään 5 000 000 euroa tai niissä jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö ei ole euro, vastaava arvo kansallisena valuuttana ... päivänä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivänä], tai enintään 10 prosenttia erillisyhtiön hallintoelimen hyväksymän viimeisen käytettävissä olevan tilinpäätöksen mukaisesta erillisyhtiön vuotuisesta nettomääräisestä kokonaisliikevaihdosta;

f)  hallinnollinen taloudellinen enimmäisseuraamus, joka on enintään kaksi kertaa suurempi kuin rikkomisesta saatu hyöty, jos se voidaan määrittää, vaikka se ylittäisi e alakohdan mukaiset enimmäismäärät.

3.  Kun EAMV määrittää hallinnollisten seuraamusten tyyppiä ja tasoa, sen on otettava huomioon, missä määrin rikkominen oli tahallinen tai tuottamuksellinen, ja kaikki muut asiaan vaikuttavat olosuhteet, mukaan lukien tapauksen mukaan seuraavat:

a)  rikkomisen olennaisuus, vakavuus ja kesto;

b)  rikkomisesta vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön vastuun aste;

c)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön taloudellinen vahvuus;

d)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön saamien voittojen tai välttämien tappioiden suuruus, jos kyseiset voitot tai tappiot ovat määritettävissä;

e)  rikkomisesta kolmansille osapuolille aiheutuneet tappiot;

f)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön halukkuus tehdä yhteistyötä toimivaltaisen viranomaisen kanssa;

g)  vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön aiemmat rikkomiset.

4.  EAMV varmistaa, että kaikki päätökset, joilla määrätään korjaavia toimenpiteitä tai hallinnollisia seuraamuksia, ovat asianmukaisesti perusteltuja ja että niihin voidaan hakea muutosta.

17 artikla

Vuorovaikutus rikosoikeudellisten seuraamusten kanssa

Jäsenvaltioiden, jotka ovat säätäneet rikosoikeudellisista seuraamuksista 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta rikkomisesta, on sallittava EAMV:n olla yhteydessä oikeus- ja syyttäjäviranomaisiin tai rikosoikeusviranomaisiin niiden lainkäyttöalueella vastaanottaakseen tietoja asianomaisilta viranomaisilta ▌ja antaakseen niille tietoja rikosoikeudellisista tutkimuksista tai menettelyistä, jotka on käynnistetty 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen rikkomisten vuoksi.

18 artikla

Hallinnollisten seuraamusten julkistaminen

1.  EAMV julkistaa verkkosivustollaan kaikki 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun rikkomisen johdosta tehdyt päätökset, joissa määrätään hallinnollinen seuraamus ja joihin ei enää voi hakea muutosta, ilman aiheetonta viivästystä ja sen jälkeen, kun kyseiselle henkilölle on ilmoitettu asiasta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun julkistamisen on sisällettävä tiedot rikkomisen tyypistä ja luonteesta ja sen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi, jolle hallinnollinen seuraamus on määrätty.

2.  EAMV julkistaa hallinnolliset seuraamukset ilman nimiä ▌seuraavissa olosuhteissa:

a)  jos luonnolliselle henkilölle määrätyn hallinnollisen seuraamuksen ollessa kyseessä henkilötietojen julkistaminen osoittautuu tällaisen julkistamisen oikeasuhteisuudesta tehdyn ennakkoarvioinnin perusteella kohtuuttomaksi;

b)  jos julkistaminen vaarantaisi rahoitusmarkkinoiden vakauden tai käynnissä olevan rikostutkinnan;

c)  jos julkistaminen aiheuttaisi suhteetonta vahinkoa asianomaiselle erillisyhtiölle tai asianomaisille luonnollisille henkilöille.

Vaihtoehtoisesti, jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut olosuhteet lakkaavat todennäköisesti olemasta voimassa kohtuullisen ajan kuluessa, 1 kohdan mukaisten tietojen julkistamista voidaan lykätä tällaisella ajanjaksolla.

3.  EAMV varmistaa, että 1 tai 2 kohdan mukaisesti julkistetut tiedot pysyvät sen virallisella verkkosivustolla viisi vuotta. Henkilötiedot säilytetään EAMV:n virallisella verkkosivustolla ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen.

18 a artikla

Valvontamaksut

1.  EAMV veloittaa erillisyhtiöiltä maksut tämän asetuksen mukaisesti ja tämän artiklan 2 kohdan nojalla annettujen delegoitujen säädösten mukaisesti. Maksujen on oltava oikeasuhteisia asianomaisen erillisyhtiön liikevaihtoon nähden ja niillä on katettava kokonaan SBBS-arvopapereiden hyväksymisestä ja erillisyhtiöiden valvomisesta EAMV:lle aiheutuvat menot.

2.  Siirretään komissiolle valta antaa 24 a artiklan mukaisesti delegoitu säädös, jolla täydennetään tätä asetusta määrittelemällä tarkemmin maksujen tyyppi, maksujen perimisen perusteet, maksujen määrä ja maksutapa.

19 artikla

SBBS-arvopapereiden markkinoiden makrotason vakauden valvonta

Euroopan järjestelmäriskikomitea vastaa asetuksessa (EU) N:o 1092/2010 asetetun toimeksiantonsa rajoissa unionin SBBS-arvopapereiden markkinoiden makrotason vakauden valvonnasta ja toimii kyseisessä asetuksessa vahvistettujen valtuuksien mukaisesti. Jos se katsoo, että SBBS-arvopapereiden markkinat muodostavat vakavan riskin euroa rahayksikkönään käyttävien jäsenvaltioiden valtionvelkakirjojen markkinoiden moitteettomalle toiminnalle, se käyttää tarvittaessa hyväkseen sille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1092/2010 16, 17 ja 18 artiklassa osoitettua toimivaltaa.

Luku 4

Täytäntöönpanovalta ja loppusäännökset

21 artikla

Direktiivin 2009/65/EY muuttaminen

Lisätään direktiiviin 2009/65/EY 54 a artikla seuraavasti:"

”54 a artikla

1.  Jos jäsenvaltiot soveltavat 54 artiklassa tarkoitettua poikkeusta tai myöntävät 56 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun vapautuksen, yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on

   a) sovellettava yhteissijoitusyritykseen samaa poikkeusta tai myönnettävä sama vapautus, jonka mukaan ne sijoittavat enintään 100 prosenttia varoistaan SBBS-arvopapereihin, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 3 kohdassa, riskin hajauttamisen periaatetta noudattaen, jos kyseiset toimivaltaiset viranomaiset katsovat, että yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijat saavat vastaavan suojan kuin sellaisen yhteissijoitusyrityksen osuudenhaltijat, joka noudattaa 52 artiklassa säädettyjä rajoja;
   b) oltava soveltamatta 56 artiklan 1 ja 2 kohtaa.

2.  Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuusi kuukautta SBBS-arvopapereita koskevan asetuksen voimaantulosta] jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 1 kohdan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle ja EAMV:lle.”

"

22 artikla

Direktiivin 2009/138/EY muuttaminen

Lisätään direktiivin 2009/138/EY 104 artiklaan 8 kohta seuraavasti:"

”8. Perusvakavaraisuuspääomavaatimusta laskettaessa valtionvelkakirjavakuudellisiin arvopapereihin, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 3 kohdassa, liittyviä vastuita kohdellaan kuten oman valuutan määräisiä ja sillä rahoitettuja vastuita, jotka liittyvät jäsenvaltioiden keskushallintoihin tai keskuspankkeihin.

Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuusi kuukautta SBBS-arvopapereita koskevan asetuksen voimaantulosta] jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava ensimmäisen kohdan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle ja EAMV:lle.”

"

23 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti:

(1)  Lisätään 268 artiklaan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä kohdassa säädetään, valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden ylintä etuoikeusluokkaa, sellaisena kuin se määritellään asetuksen [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 8 kohdassa, voidaan aina käsitellä tämän artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti.”

"

(2)  Lisätään 325 artiklaan 4 kohta seuraavasti:"

”4. Tämän osaston soveltamiseksi laitosten on käsiteltävä valtionvelkakirjavakuudellisten arvopapereiden, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 8 kohdassa, ylimmän etuoikeusluokan muodossa olevia vastuita kuten jäsenvaltion keskushallintoon liittyviä vastuita.”

"

(3)  Lisätään 390 artiklan 7 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan valtionvelkakirjavakuudellisiin arvopapereihin, sellaisina kuin ne määritellään asetuksen [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 3 kohdassa, liittyviin vastuisiin.”

"

24 artikla

Direktiivin (EU) 2016/2341 muuttaminen

Lisätään direktiiviin (EU) 2016/2341 18 a artikla seuraavasti:"

”18 a artikla

Valtionvelkakirjavakuudelliset arvopaperit

1.  Lisäeläkelaitosten varojen arvostamista, lisäeläkelaitosten omien varojen laskentaa ja lisäeläkelaitosten solvenssimarginaalin laskemista koskevissa kansallisissa säännöissä jäsenvaltioiden on käsiteltävä valtionvelkakirjavakuudellisia arvopapereita, sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa [lisätään viittaus SBBS-arvopapereita koskevaan asetukseen] 3 artiklan 3 kohdassa, samalla tavalla kuin euroalueen valtionlainainstrumentteja.

2.  Viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuusi kuukautta SBBS-arvopapereita koskevan asetuksen voimaantulosta] jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava 1 kohdan noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja ilmoitettava niistä komissiolle ja EAMV:lle.”

"

24 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttö

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen] viiden vuoden ajaksi 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa ja 18 a artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4 artiklan 3 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa ja 18 a artiklan 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä 4 artiklan 3 kohdan kolmannen ja neljännen alakohdan tai 18 a artiklan 2 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan [kahdella kuukaudella].

25 artikla

Arviointia koskeva lauseke

Aikaisintaan viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja kun saataville on tullut riittävästi tietoja, komissio tekee tätä asetusta koskevan arvioinnin siitä, onko asetukselle asetettu SBBS-arvopapereiden käyttöönottoa haittaavien tarpeettomien sääntelyesteiden poistamista koskeva tavoite saavutettu.

26 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa komission päätöksellä 2001/528/EY(16) perustettu Euroopan arvopaperikomitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

27 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C , , s. .
(2) EUVL C 62, 15.2.2019, s. 113.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 16. huhtikuuta 2019.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (vakavaraisuusasetus) (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1092/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, finanssijärjestelmän makrotason vakauden valvonnasta Euroopan unionissa ja Euroopan järjestelmäriskikomitean perustamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 1).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 472/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien euroalueen jäsenvaltioiden talouden ja julkisen talouden valvonnan tiukentamisesta (EUVL L 140, 27.5.2013, s. 1).
(12) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/47/EY, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2002, rahoitusvakuusjärjestelyistä (EYVL L 168, 27.6.2002, s. 43).
(13) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 909/2014, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, arvopaperitoimituksen parantamisesta Euroopan unionissa sekä arvopaperikeskuksista ja direktiivien 98/26/EY ja 2014/65/EU sekä asetuksen (EU) N:o 236/2012 muuttamisesta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 1).
(15) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).
(16) Komission päätös 2001/528/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 2001, Euroopan arvopaperikomitean perustamisesta (EYVL L 191, 13.7.2001, s. 45).

Päivitetty viimeksi: 29. heinäkuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö