Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2018/0171(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0180/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0180/2019

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.15
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0373

Usvojeni tekstovi
PDF 231kWORD 75k
Utorak, 16. travnja 2019. - Strasbourg
Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Rezolucija
 Pročišćeni tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. travnja 2019. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0339),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0206/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  nakon savjetovanja s Europskom središnjom bankom,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0180/2019),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 62, 15.2.2019., str. 113.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. travnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/… Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama
P8_TC1-COD(2018)0171

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke(1),

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(2),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom(3),

budući da:

(1)  Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama mogli bi riješiti neke slabosti koje su se pokazale tijekom i nakon financijske krize 2007.–2008. Konkretno, banke i druge financijske institucije mogle bi vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama uspješnije diversificirati svoju izloženost prema središnjim državama, dodatno oslabjeti povezanost banaka i središnjih država te poboljšati ponudu niskorizične imovine denominirane u eurima olakšavajući tako provedbu monetarne politike. Zahvaljujući vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama obveznice izdane na malim i manje likvidnim nacionalnim tržištima mogle bi privući više međunarodnih ulagatelja koji bi mogli potaknuti podjelu rizika s privatnim sektorom i smanjenje rizika te promicati učinkovitiju raspodjelu rizika među financijskim subjektima.

(2)  Na temelju postojećeg pravnog okvira, vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama smatrali bi se sekuritizacijama te bi se na njih obračunavale dodatne naknade i diskonti u odnosu na naknade i popuste koji se primjenjuju na državne obveznice europodručja u odnosnom portfelju. Te dodatne naknade i diskonti ograničili bi izdavanje i korištenje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u privatnom sektoru, unatoč činjenici da su vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama opterećeni manjim rizicima od onih povezanih s drugim vrstama sekuritizacija. ▐ No neki rizici prevladavaju, kao što su rizici skladišta ili prijevarno ponašanje osoblja subjekata posebne namjene. Da bi se kao proizvod mogli pojaviti na tržištu, na vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama trebalo bi primijeniti regulatorni okvir koji vodi računa o njihovim jedinstvenim obilježjima i svojstvima.

(2a)  Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama izloženi su kao sekuritizacija specifičnim rizicima proizvoda povezanima sa subjektom posebne namjene, pravno odvojenim i samostalno osnovanim subjektom koji je osnovan za potrebe izdavanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Tranša prvog gubitka izvan bankarskog sustava bit će ključna za slabljenje veze između banaka i država. Stoga bi se povlašteni regulatorni tretman odobren odnosnoj imovini vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebao proširiti na udjele nadređenih tranši vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koje drže banke.

(3)  Zbog toga Komisija radi na razvoju tržišno orijentiranih vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, što je dio napora koje ulaže radi smanjenja rizika za financijsku stabilnost i dovršetka bankarske unije. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama mogli bi dodatno pridonijeti diversifikaciji portfelja bankarskog sektora i istodobno omogućiti novi izvor kolaterala visoke kvalitete, što je posebno korisno za prekogranične financijske transakcije, kao i za aktivnosti središnjih banaka Eurosustava i središnjih drugih ugovornih strana. Osim toga, uvođenjem vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama mogao bi se povećati broj dostupnih instrumenata za prekogranična ulaganja i privatnu podjelu rizika, čime bi se pridonijelo naporima koje Komisija ulaže radi dovršenja bankarske unije te proširenja i dodatne integracije tržišta kapitala u Europi u kontekstu unije tržišta kapitala.

(4)  Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama ne podrazumijevaju nikakvo objedinjavanje rizika i gubitaka među državama članicama jer države članice neće jedna drugoj jamčiti za svoje obveze u portfelju državnih obveznica kojima su osigurani vrijednosni papiri. Uvođenje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ne podrazumijeva izmjene postojećeg regulatornog tretmana izloženosti prema središnjim državama.

(5)  Da bi se postigli ciljevi geografske diversifikacije rizika u bankarskoj uniji i na unutarnjem tržištu, u odnosnom portfelju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebale bi biti državne obveznice država članica čija je valuta euro. Da bi se izbjegli valutni rizici, trebalo bi propisati da se u odnosni portfelj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama mogu uvrstiti samo državne obveznice denominirane u eurima koje izdaju države članice čija je valuta euro. Da bi se osiguralo da državne obveznice svih država članica europodručja pridonose izdavanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u skladu s utjecajem svake države članice na stabilnost europodručja u cjelini, relativni ponder za nacionalne državne obveznice u odnosnom portfelju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebao bi biti gotovo jednak relativnom ponderu predmetnih država članica u ključu u skladu s kojim nacionalne središnje banke država članica upisuju kapital Europske središnje banke.

(6)  Da bi se zajamčila visokokvalitetna niskorizična imovina i istodobno vodilo računa o potrebama ulagatelja različitih sklonosti prema preuzimanju rizika, izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebalo bi sadržavati jednu nadređenu tranšu i jednu ili više podređenih tranši. Nadređenom tranšom, koja je jednaka sedamdeset posto nominalne vrijednosti izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, trebalo bi ograničiti stopu očekivanog gubitka od izdanja vrijednosnog papira osiguranog državnom obveznicom u skladu s najsigurnijim državnim obveznicama europodručja, uzimajući u obzir rizik i međuodnos državnih obveznica u odnosnom portfelju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Podređenim tranšama trebalo bi zajamčiti zaštitu nadređene tranše. Da bi se ograničio rizik podređene tranše prvog gubitka (tranša koja snosi gubitke prije bilo koje druge tranše), njezina nominalna vrijednost trebala bi biti najmanje pet posto nominalne vrijednosti cijelog izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Imajući u vidu posebnu složenost proizvoda, trebalo bi razmotriti mogućnost da mali potrošači stječu samo nadređene tranše, ne i tranše prvog gubitka.

(7)  Da bi se osigurao integritet izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i što više ograničili rizici držanja odnosnog portfelja državnih obveznica i njegova upravljanja, dospijeća odnosnih državnih obveznica trebalo bi uskladiti s dospijećem vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, a sastav odnosnih portfelja državnih obveznica trebalo bi utvrditi za cijeli vijek trajanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

(8)  Standardizirani sastav odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama mogao bi otežati ili spriječiti izdavanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ako državne obveznice jedne ili više država članica nisu dostupne na tržištu. Stoga bi trebalo biti moguće izuzeti državne obveznice određene države članice iz budućih izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ako i sve dok je izdanje državnih obveznica te države članice znatno ograničeno zbog smanjene potrebe za javnim zaduživanjem ili ograničenog pristupa tržištu.

(9)  Da bi se osigurala dostatna homogenost vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, isključivanje i ponovno uključivanje državnih obveznica određene države članice iz odnosnog portfelja državnih obveznica trebalo bi biti dopušteno samo nakon odluke Komisije, čime bi se zajamčilo da sva istovremena izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama imaju isti odnosni portfelj državnih obveznica. Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama novi su proizvod te kako bi se osigurao kontinuitet njihova izdavanja na tržištu, potreban je mehanizam za pravovremeno donošenje odluka radi prilagodbe odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u situacijama u kojima država članica više nema pristup tržištu. Osim toga, komentatori i dionici izrazili su zabrinutost za potencijalne negativne učinke na likvidnost tržišta za odnosne državne obveznice, što treba ozbiljno shvatiti. U tu svrhu, ovom Uredbom europskom nadzornom tijelu (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje) (ESMA) osnovanom Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(4) dodjeljuje se dužnost nadziranja tržišta za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama i odnosne državne obveznice u slučaju da dođe do poremećaja.

(9a)  Na temelju opažanja i izvještaja ESMA-e Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje jasne definicije tržišne likvidnosti i metode njezina izračuna te za određivanje kriterija na temelju kojih bi ESMA trebala procijeniti ima li i dalje jedna država članica pristup tržištu u smislu ove Uredbe. Komisiji bi trebalo dodijeliti ovlasti za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 290. UFEU-a. Prilikom pripreme i izrade takvog delegiranog akta, Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću šalju istodobno, na vrijeme i na primjeren način.

(10)  Fiksni iznos nadređene tranše u svakom izdanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama mogao bi se smanjiti u budućim izdanjima ako bi zbog nepovoljnih kretanja na tržištu koja ozbiljno narušavaju funkcioniranje tržišta državnih obveznica u nekoj državi članici ili u Uniji neki manji iznos bio nužan da se osigura kontinuirano visoka kreditna kvaliteta i niski rizik za nadređene tranše. Nakon takvih nepovoljnih kretanja na tržištu, iznos nadređene tranše za buduća izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebalo bi vratiti na početnu vrijednost od sedamdeset posto. ▌

(11)  Ulagatelje bi trebalo koliko god je moguće zaštititi od rizika nesolventnosti institucije koje stječe državne obveznice („izvorni kupac”) za potrebe sastavljanja odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Stoga bi izdavanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama trebalo dopustiti samo subjektima posebne namjene čija je isključiva svrha izdavanje i upravljanje izdanjima vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i koji ne obavljaju druge djelatnosti, npr. kreditiranje. Iz istog bi razloga subjekti posebne namjene trebali ispunjavati uvjete o strogom odvajanju imovine.

(12)  U svrhu upravljanja ročnim neusklađenostima ograničenog opsega u razdoblju između primitka sredstava za otplatu duga po odnosnom portfelju i datuma isplate ulagateljima u vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama, subjektima posebne namjene trebalo bi dopustiti da primljena sredstva za otplatu duga po odnosnom portfelju državnih obveznica iz vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ulažu samo u novac i visokolikvidne financijske instrumente s niskim tržišnim i kreditnim rizikom.

(12a)  Države članice trebale bi osigurati da subjekti posebne namjene koji drže državne obveznice imaju isti tretman kao svako drugo držanje istih državnih obveznica ili drugih državnih obveznica izdanih pod istim uvjetima.

(13)  Regulatorni tretman propisan ovom Uredbom ▌trebalo bi primjenjivati samo na proizvode koji ispunjavaju uvjete o sastavu i dospijeću odnosnog portfelja, iznosu nadređenih i podređenih tranši kako je propisano u ovoj Uredbi i čije je izdavanje u skladu s nadzornim režimom.

(14)  Sustav potvrđivanja na razini ESMA-e trebao bi osigurati usklađenost izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama sa zahtjevima iz ove Uredbe. ESMA bi stoga trebala voditi popis potvrđenih vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama jer bi na temelju njega ulagatelji mogli provjeriti je li proizvod koji se nudi na prodaju kao takav uistinu vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama. ESMA bi iz istog razloga trebala na tom popisu naznačiti primjenjuje li se na neki vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama bilo kakva sankcija i s tog bi popisa trebala ukloniti proizvode za koja se utvrdi da su u suprotnosti s ovom Uredbom.

(15)  Ulagatelji bi se trebali moći osloniti na ESMA-ino potvrđivanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama te na informacije koje dostavljaju subjekti posebne namjene. Na temelju informacija o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama i državnim obveznicama iz odnosnog portfelja ulagatelji bi trebali moći razumjeti, ocjenjivati i uspoređivati transakcije vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama, a da se ne oslanjaju samo na treće strane, uključujući agencije za kreditni rejting. To bi trebalo pridonijeti razboritom postupanju ulagatelja i učinkovitosti njihovih dubinskih analiza. Informacije o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama trebale bi stoga biti dostupne ulagačima bez naknade, na standardiziranim obrascima i na stalno dostupnim internetskim stranicama.

(16)  Da bi se spriječila zlouporaba i zajamčilo povjerenje u vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama, ESMA bi trebala propisati odgovarajuće administrativne sankcije i korektivne mjere za slučajeve nemarnog ili namjernog kršenja uvjeta iz obavijesti ili neispunjavanja zahtjeva koje vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama kao proizvod moraju ispunjavati.

(17)  Ulagatelji iz različitih financijskih sektora trebali bi moći ulagati u vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama pod istim uvjetima pod kojima ulažu u odnosne državne obveznice europodručja, uz iznimku ulaganja u udjele podređenih tranši vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koje drže banke. Stoga bi Direktivu 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5), Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(6), Direktivu 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7) i Direktivu (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća(8) trebalo izmijeniti tako da se u različitim reguliranim financijskim sektorima osigura regulatorni tretman za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama jednak tretmanu njihove odnosne imovine.

(18)  Pravilan i učinkovit nadzor tržišta vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ključan je za očuvanje financijske stabilnosti, povjerenje ulagača i promicanje likvidnosti. U tu bi svrhu ESMA trebala biti obaviještena o izdavanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i trebala bi od subjekata posebne namjene dobivati sve relevantne informacije potrebne za obavljanje svojih nadzornih zadaća. Trebalo bi provoditi nadzor usklađenosti postupanja s ovom Uredbom prije svega radi zaštite ulagatelja i, ako je primjenjivo, u aspektima koji bi se mogli odnositi na financijske regulirane subjekte koji izdaju i drže vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama.

(19)  Nacionalna nadležna tijela subjekata uključenih u sastavljanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i tržište tih vrijednosnih papira i ESMA trebali bi blisko koordinirati svoj nadzor i osigurati usklađenost svojih odluka. ▌

(20)  S obzirom na to da su vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama novi proizvod čiji učinci na tržišta odnosnih državnih obveznica nisu poznati, primjereno je da Europski odbor za sistemske rizike (ESRB) te nacionalna nadležna i tijela za makrobonitetne instrumente nadziru tržište vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. U tu bi svrhu Europski odbor za sistemske rizike trebao provoditi ovlasti dodijeljene Uredbom (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(9) te prema potrebi izdavati upozorenja i predlagati korektivne mjere nadležnim tijelima.

(21)  Primjereno je ESMA-i, tijelu s visoko specijaliziranim stručnim znanjem o tržištima vrijednosnih papira, povjeriti izradu nacrta regulatornih tehničkih standarda koji se odnose na vrste ulaganja prihoda ostvarenih od plaćanja glavnice ili kamata iz odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koja su dopuštena subjektima posebne namjene, na informacije koje subjekti posebne namjene moraju dostaviti radi obavijesti i na potvrdu ESMA-i o izdanjima vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, informacije koje se dostavljaju prije prijenosa vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama te na obveze nadležnih tijela koje se odnose na suradnju i razmjenu informacija. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje tih standarda u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) te u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(22)  Komisija bi trebala biti ovlaštena i za donošenje provedbenih tehničkih standarda, provedbenim aktima u skladu s člankom 291. UFEU-a, te u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010 kad je riječ o obavijesti koju subjekti posebne namjene dostavljaju prije izdavanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

(23)  Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti za provedbu ove Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti tako da može donijeti odluku o isključenju ili uključenju državnih obveznica države članice u odnosni portfelj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i mogućoj promjeni iznosa nadređene tranše u budućim izdanjima vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća(10).

(24)  S obzirom na to da cilj ove Uredbe, a to je utvrđivanju okvira za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama, ne mogu dostatno ostvariti države članice jer izgradnja tržišta vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ovisi o uklanjanju prepreka koje proizlaze iz primjene propisa Unije i jer se na unutarnjem tržištu za sve institucijske ulagatelje i subjekte koji posluju s vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama jednaki uvjeti mogu postići samo na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Poglavlje 1.

Predmet, područje primjene i definicije

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom utvrđuje opći okvir za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama.

Članak 2.

Područje primjene

Ova se Uredba primjenjuje na izvorne kupce, subjekte posebne namjene, ulagatelje i sve druge subjekte koji sudjeluju u izdavanju ili držanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1.  „nadležno tijelo” znači tijelo javne vlasti ili tijelo koje je u skladu s nacionalnim pravom službeno priznato i na temelju nacionalnog prava ili prava Unije ovlašteno za obavljanje zadaća propisanih ovom Uredbom;

2.  „državna obveznica” znači dužnički instrument koji izdaje središnja država države članice koji je denominiran u nacionalnoj valuti te države članice i njome se financira i čiji je izvorni rok dospijeća godinu dana ili dulji;

3.  „vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama” znači financijski instrument denominiran u eurima čiji je kreditni rizik povezan s izloženostima portfelju državnih obveznica i koji ispunjava uvjete iz ove Uredbe;

4.  „subjekt posebne namjene” znači pravna osoba, osim izvornog kupca, koja izdaje vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama i obavlja poslove koji se odnose na odnosni portfelj državnih obveznica u skladu s člancima 7. i 8. ove Uredbe;

5.  „izvorni kupac” znači pravna osoba koja kupuje državne obveznice za vlastiti račun i zatim ih prenosi na subjekta posebne namjene u svrhu izdavanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama;

6.  „ulagatelj” znači fizička ili pravna osoba koja drži vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama;

7.  „tranša” znači ugovorno utvrđeni segment kreditnog rizika povezanog s odnosnim portfeljem državnih obveznica u vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama i koji je opterećen rizikom gubitka po kreditu koji je veći ili manji od pozicije u istom iznosu u nekom drugom segmentu tog kreditnog rizika;

8.  „nadređena tranša” znači tranša u izdanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koja snosi gubitke nakon svih podređenih tranši u tom izdanju;

9.  „podređena tranša” znači svaka tranša u izdanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koja snosi gubitke prije nadređene tranše;

10.  „tranša prvog gubitka” znači svaka tranša u izdanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koja snosi gubitke prije svake druge tranše.

Poglavlje 2.

Sastav, dospijeće i struktura vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama

Članak 4.

Sastav odnosnog portfelja

1.  Odnosni portfelj izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama sastoji se od:

(a)  državnih obveznica država članica čija je valuta euro;

(b)  sredstava ostvarenih otkupom tih državnih obveznica.

2.  Ponder državnih obveznica svake države članice koje se nalaze u odnosnom portfelju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama („osnovni ponder”) jednak je relativnom ponderu doprinosa te države članice kapitalu Europske središnje banke (ESB) u skladu s ključem na temelju kojeg nacionalne središnje banke država članica upisuju kapital ESB-u, kako je utvrđeno u članku 29. Protokola o statutu Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke koji je priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije.

Subjekti posebne namjene mogu međutim za najviše deset posto odstupiti od nominalne vrijednosti državnih obveznica svake države članice, koja se izračunava primjenom osnovnog pondera.

3.  Nakon što je potvrđen prvi vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama, ESMA bez nepotrebne odgode započinje nadzor i redovitu procjenu postoji li bilo koja od sljedećih situacija:

(a)  u proteklih dvanaest mjeseci („referentno razdoblje”) država članica izdala je manje od polovine iznosa državnih obveznica na temelju svojeg relativnog pondera utvrđenog u skladu sa stavkom 2., pomnoženo ukupnim iznosom vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama izdanih u dvanaestomjesečnom razdoblju prije referentnog razdoblja;

(aa)   izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama izrazito je negativno utjecalo na likvidnost tržišta državnih obveznica koje su uključene u odnosni portfelj;

(b)  tijekom prethodnih dvanaest mjeseci država članica financirala je najmanje polovinu svojih godišnjih potreba za financiranjem sredstvima službene financijske pomoći za provedbu programa makroekonomske prilagodbe, kako je navedeno u članku 7. Uredbe (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća(11), ili ako iz bilo kojeg razloga država članica nema više pristup tržištu.

Za potrebe točke (aa) prvog podstavka „likvidnost tržišta” određuje se uzimajući u obzir, kao minimalni kriterij, dokaz o širini i dubini tržišta prethodna tri mjeseca što se dokazuje niskim razlikama između tražene i ponuđene cijene, velikim obujmom trgovanja te velikim i raznolikim brojem tržišnih sudionika.

Za potrebe točke (aa) prvog podstavka Komisija do ... [6 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirani akt u skladu s člankom 24.a kako bi se za potrebe ove Uredbe osigurala jasna definicija i metoda izračuna „likvidnosti tržišta”.

Za potrebe točke (aa) prvog podstavka Komisija do ... [6 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] donosi delegirani akt u skladu s člankom 24.a kako bi dopunila ovu Uredbu određivanjem kriterija prema kojima ESMA procjenjuje ima li država članica i dalje pristup tržištu.

3.a  ESMA kontinuirano prati i procjenjuje ima li država članica čije su državne obveznice uključene u odnosni portfelj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i dalje pristup tržištu ili je pristupila programu makroekonomske prilagodbe, je li izdavanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama imalo negativan učinak na likvidnost tržišta i sprečavaju li osnovni ponderi država članica s ograničenom dostupnošću državnih obveznica izdavanje novih vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, te vrijedi li i dalje ijedna od navedenih situacija.

Ako ESMA, uz savjetovanje s ESRB-om, utvrdi postojanje situacije iz točke (a) ili (aa) prvog podstavka stavka 3., može zatražiti od Komisije da prilagodi osnovne pondere obveznica država članica uključenih u odnosni portfelj.

Ako ESMA, uz savjetovanje s ESRB-om, utvrdi postojanje situacije iz točke (b) prvog podstavka stavka 3., može zatražiti od Komisije ili da isključi državu članicu iz odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ili da prilagodi osnovne pondere obveznica država članica uključenih u odnosni portfelj.

Ako ESMA, uz savjetovanje s ESRB-om, utvrdi da je situacija iz točke (a) do točke (b) prvog podstavka stavka 3. prestala postojati, može zatražiti od Komisije da ponovo uključi obveznice države članice u odnosni portfelj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ili da prilagodi osnovne pondere obveznica država članica uključenih u odnosni portfelj.

Komisija u roku od 48 sati nakon zahtjeva iz drugog, trećeg i četvrtog podstavka i na temelju razloga i dokaza koje dostavi ESMA, čini jedno od sljedećeg:

(a)  donosi provedbeni akt kojim se ili isključuju državne obveznice te države članice iz odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ili prilagođuje osnovni ponder relevantnih država članica;

(b)  donosi provedbeni akt kojim odbija traženo isključenje ili prilagodbu osnovnih pondera relevantne države članice; ili

(c)  donosi provedbeni akt kojim ponovo uključuje obveznice države članice u odnosni portfelj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, te prema potrebi prilagođava osnovne pondere obveznica država članica uključenih u odnosni portfelj.

3.b  Svaki provedbeni akt donesen u skladu sa stavkom 3.a ovog članka donosi se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 26. stavka 2.

Ako se država članica isključuje iz odnosnog portfelja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama na temelju provedbenog akta u skladu sa stavkom 3.a, osnovni ponderi za državne obveznice preostalih država članica određuju se tako da se isključe državne obveznice države članice iz stavka 3.a i primijeni metoda izračuna iz stavka 2. Ako se primjenjuje provedbeni akt iz podstavka 3.a te se osnovni ponderi prilagode, primjenjuju se osnovni ponderi u skladu s tim provedbenim aktom.

Isključenje ili prilagodba vrijedi tijekom početnog razdoblja od mjesec dana. Komisija nakon savjetovanja s ESMA-om može provedbenim aktom produljiti isključenje ili prilagodbu osnovnih pondera iz ovog članka za dodatno razdoblje od mjesec dana. Isključenje ili prilagodba koji se ne obnove do završetka početnog razdoblja ili do završetka svakog sljedećeg razdoblja obnove automatski istječu.

3.c  ESB se pravovremeno obavještava o svakoj odluci koja se donese u skladu sa stavcima 3.a i 3.b.

Članak 5.

Dospijeće odnosne imovine

1.  Tranše vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koje su dio istog izdanja imaju jedan izvorni datum dospijeća. Taj datum dospijeća jednak je ili je najviše jedan dan dulji od preostalog roka do dospijeća državne obveznice koja u odnosnom portfelju ima najdulji preostali rok do dospijeća.

2.  Preostali rok do dospijeća svake državne obveznice u odnosnom portfelju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ne smije biti kraći za više od šest mjeseci od preostalog roka do dospijeća državne obveznice koja u tom portfelju ima najdulji preostali rok do dospijeća.

Članak 6.

Struktura tranši, plaćanja i gubici

1.  Izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ima jednu nadređenu tranšu i jednu ili više podređenih tranši. Nominalna vrijednost nadređene tranše iznosi sedamdeset posto nominalne vrijednosti cijelog izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama. Broj i nominalne vrijednosti podređenih tranši određuje subjekt posebne namjene i pritom primjenjuje ograničenje nominalne vrijednosti tranše prvog gubitka na najmanje pet posto nominalne vrijednosti cijelog izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

2.  Ako je zbog nepovoljnih događaja ozbiljno narušeno funkcioniranje tržišta državnog duga u državi članici ili u Uniji i ako to Komisija potvrdi u skladu sa stavkom 4., subjekti posebne namjene smanjuju nominalnu vrijednost podređene tranše na šezdeset posto u svakom izdanju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama nakon te potvrde.

Ako Komisija u skladu sa stavkom 4. potvrdi da su prestali postojati događaji koji su narušavali funkcioniranje tržišta državnog duga, stavak 1. primjenjuje se na sva izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama nakon te potvrde.

3.  ESMA prati i ocjenjuje jesu li nastupili ili su prestali postojati događaji iz stavka 2. i o tome obavješćuje Komisiju.

4.  Komisija može donijeti provedbeni akt kojim se utvrđuje da su događaji koji su uzrokovali narušavanje iz stavka 2. nastupili ili prestali postojati. Taj provedbeni akt donosi se u skladu s postupkom provjere iz članka 26. stavka 2.

5.  Plaćanja za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama ovise o plaćanjima za odnosni portfelj državnih obveznica.

6.  Raspodjela gubitaka i redoslijed plaćanja utvrđuju se na temelju tranše izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i definiraju se za cijeli vijek trajanja izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Gubici se priznaju i raspoređuju u trenutku njihova nastanka.

Članak 7.

Izdavanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i obveze subjekata posebne namjene

1.  Subjekti posebne namjene ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)  imaju poslovni nastan u Uniji;

(b)  djelatnosti su im ograničene na izdavanje i servisiranje izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, upravljanje odnosnim portfeljem tih izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u skladu s člancima 4., 5., 6. i 8.;

(c)  odgovorni su jedino za pružanje usluga i obavljanje djelatnosti iz točke (b).

2.  Odnosni portfelj izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u stopostotnom je vlasništvu subjekata posebne namjene.

Odnosni portfelj izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama predstavlja ugovor o financijskom kolateralu, kako je definiran u članku 2. točki (c) Direktive 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(12) kojim se osigurava izvršavanje financijskih obveza subjekta posebne namjene prema ulagateljima u to izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Držanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u određenom izdanju ne podrazumijeva nikakva prava ili potraživanja u odnosu na imovinu tog subjekta posebne namjene koji izdaje vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama koja nadilaze odnosni portfelj tog izdanja i prihode ostvarene držanjem tih vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Smanjenje vrijednosti ili sredstava iz odnosnog portfelja državnih obveznica nije osnova ulagateljima za zahtjev za naknadu štete.

3.  Subjekti posebne namjene vode računovodstvene evidencije u kojima:

(a)  odvojeno iskazuju vlastitu imovinu i financijska sredstva od imovine i sredstava iz odnosnog portfelja izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama;

(b)  odvojeno iskazuju odnosne portfelje i sredstva od različitih izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama;

(c)  odvojeno iskazuju pozicije različitih ulagatelja ili posrednika;

(d)  provjeravaju je li u svakom trenutku broj vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u jednom izdanju jednak zbroju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u istom tom izdanju koje drže svi ulagatelji ili posrednici;

(e)  provjeravaju je li nominalna vrijednost jednog izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama jednaka nominalnoj vrijednosti odnosnog portfelja državnih obveznica u tom izdanju.

4.  Subjekti posebne namjene državne obveznice iz članka 4. stavka 1. točke (a) drže na skrbničkim računima, kako je dopušteno u skladu s točkom 1. odjeljka B Priloga I. Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća(13) te točkom 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća(14), samo u središnjim bankama, središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, kreditnim institucijama s odobrenjem za rad ili investicijskim društvima s odobrenjem za rad.

4.a   Države članice jamče da subjekti posebne namjene koji drže državne obveznice imaju isti tretman kao svako drugo držanje istih državnih obveznica ili drugih državnih obveznica izdanih pod istim uvjetima.

Članak 8.

Politika ulaganja

1.  Subjekti posebne namjene sredstva od plaćanja za glavnicu ili kamate za državne obveznice iz članka 4. stavka 1. točke (a) koja dospijevaju prije plaćanja za glavnicu ili kamate za vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama ulažu samo u novac ili novčane ekvivalente denominirane u eurima koji se mogu unovčiti u jednom danu, uz minimalan negativni učinak promjena cijene.

Subjekti posebne namjene plaćanja iz prvog podstavka drže na skrbničkim računima, kako je dopušteno u skladu s točkom 1. odjeljka B Priloga I. Direktivi 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća te točkom 2. odjeljka A Priloga Uredbi (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća, samo u središnjim bankama, središnjim depozitorijima vrijednosnih papira, kreditnim institucijama s odobrenjem za rad ili investicijskim društvima s odobrenjem za rad.

2.  Subjekti posebne namjene ne smiju mijenjati odnosni portfelj vrijednosnog papira osiguranog državnim obveznicama prije dospijeća tog vrijednosnog papira.

3.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojem se detaljno određuje koji se financijski instrumenti iz stavka 1. mogu smatrati visokolikvidnima s minimalnim tržišnim i kreditnim rizicima. ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom iz članaka od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Poglavlje 3.

Upotreba naziva „vrijednosni papiri osiguran državnim obveznicama” i zahtjevi za obavijest, transparentnost i dostavu informacija

Članak 9.

Upotreba naziva „vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama”

Naziv „vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama” smije se upotrebljavati samo za financijske proizvode koji ispunjavaju sve uvjete navedene u nastavku:

(a)  financijski proizvod kontinuirano ispunjava uvjete članaka 4., 5. i 6.;

(aa)  subjekt posebne namjene kontinuirano ispunjava uvjete članaka 7. i 8.;

(b)  ESMA je potvrdila taj financijski proizvod u skladu s člankom 10. stavkom 1. i taj se financijski proizvod nalazi na popisu iz članka 10. stavka 2.

Članak 10.

Zahtjevi za obavijest o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama

1.  Subjekti posebne namjene podnose zahtjev za potvrđivanje izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama tako da najmanje tjedan dana prije izdavanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama obavijeste ESMA-u koristeći se obrascem iz stavka 5. ovog članka da izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ispunjava zahtjeve iz članaka 4., 5. i 6. ESMA o tome bez odgode obavješćuje nadležno tijelo subjekta posebne namjene.

1.a  Obavijest iz stavka 1. ovog članka sadrži objašnjenje subjekta posebne namjene o načinu na koji je ispunio svaki od zahtjeva iz članaka 4., 5., 6., 7. i 8.

1.b  ESMA potvrđuje izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama samo ako se u potpunosti uvjeri da subjekt posebne namjene koji podnosi zahtjev i izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama u potpunosti ispunjavaju zahtjeve utvrđene u ovoj Uredbi. ESMA bez nepotrebne odgode obavješćuje subjekt posebne namjene o tome je li potvrda odobrena ili odbijena.

2.  ESMA na svojim službenim internetskim stranicama objavljuje popis svih izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koje je potvrdila. ESMA bez odgode ažurira taj popis i uklanja s popisa sva izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama koja se na temelju odluke ESMA-e donesene u skladu s člankom 15. više ne smatraju vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama.

3.  ▌ESMA bez odgode na popisu iz stavka 2. ovog članka navodi kad god je u vezi s izdanjem vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama uvela administrativne sankcije iz članka 16. protiv kojih žalba nije dopuštena.

3.a  ESMA povlači potvrdu za izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)  subjekt posebne namjene izričito se odrekao potvrde ili je nije iskoristio u roku od šest mjeseci nakon odobravanja potvrde;

(b)  subjekt posebne namjene stekao je potvrdu davanjem lažnih informacija ili na drugi nezakonit način;

(c)  izdanje vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama više ne ispunjava uvjete u skladu s kojima je potvrđeno.

Oduzimanje potvrde odmah proizvodi pravni učinak u cijeloj Uniji.

4.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojima se detaljno navode informacije iz stavka 1.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

5.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda u kojem se utvrđuju obrasci za dostavu informacija iz stavka 1.

ESMA dostavlja Komisiji taj nacrt provedbenih tehničkih standarda do ... [6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člancima od 15. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.

Zahtjevi za transparentnost

1.  Subjekt posebne namjene ulagateljima i ESMA-i bez odgode dostavlja sljedeće informacije:

(a)  informacije o odnosnom portfelju na temelju kojih se može utvrditi ispunjava li proizvod zahtjeve iz članaka 4., 5. i 6.;

(b)  detaljan opis redoslijeda plaćanja za tranše izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama;

(c)  ako prospekt nije sastavljen u skladu s člankom 1. stavcima 4. i 5. ili člankom 3. stavkom 2. Uredbe br. 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(15), pregled glavnih obilježja vrijednosnog papira osiguranog državnim obveznicama, uključujući, ako je primjenjivo, pojedinosti o izloženostima, novčanim tokovima i redoslijedu pokrića gubitaka;

(d)  obavijest iz članka 10. stavka 1. i potvrdu iz članka 10. stavka 1.b.

Informacije iz točke (a) ovog stavka objavljuju se najmanje mjesec dana nakon datuma dospijeća plaćanja kamata za vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama.

2.  Subjekti posebne namjene objavljuju informacije iz stavka 1. na internetskim stranicama sljedećih obilježja:

(a)  opremljene su učinkovitim sustavom kontrole podataka;

(b)  podliježu odgovarajućim standardima upravljanja, održavaju se i ažuriraju u skladu s organizacijskim ustrojem tako da se osigurava njihovo kontinuirano i uredno funkcioniranje;

(c)  podliježu sustavima, kontrolama i postupcima kojima se identificiraju svi relevantni izvori operativnog rizika;

(d)  sadržavaju sustave kojima se jamči zaštita i cjelovitost primljenih informacija i trenutačno bilježenje tih informacija;

(e)  omogućuju vođenje evidencije o informacijama najmanje pet godina nakon datuma dospijeća svakog izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Informacije iz stavka 1. i mjesto njihova objavljivanja subjekti posebne namjene navode u dokumentaciji o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama koju dostavljaju ulagateljima.

Članak 12.

Zahtjevi za informacije

1.  Prenositelj prije prijenosa pozicije u vrijednosnom papiru osiguranom državnim obveznicama primatelju dostavlja informacije o sljedećem:

(a)  postupku alokacije sredstava ostvarenih u odnosnom portfelju državnih obveznica na različite tranše izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama, među ostalim i nakon ili u očekivanju izostanka plaćanja za odnosnu imovinu;

(b)  načinu dodjele glasačkih prava ulagateljima o ponudi za razmjenu nakon ili u očekivanju izostanka plaćanja po bilo kojoj državnoj obveznici u odnosnom portfelju te načinu alokacije gubitaka proizašlih iz neplaćanja dugovanja na različite tranše izdanja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

2.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda u kojem se detaljno navode informacije iz stavka 1.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s postupkom iz članaka od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Poglavlje 4.

Nadzor proizvoda

Članak 13.

Nadzor koji provodi ESMA

1.  ESMA je nadležno tijelo za nadzor usklađenosti subjekata posebne namjene sa zahtjevima utvrđenima u ovoj Uredbi

2.  ESMA ▌ima ovlasti za nadzor, provedbu istraga i izricanje kazni potrebne za obavljanje svojih dužnosti na temelju ove Uredbe.

ESMA ima barem sljedeće ovlasti:

(a)  zatražiti pristup svim dokumentima u bilo kojem obliku ako se oni odnose na vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama te dobiti ili uzeti primjerak tih dokumenata;

(b)  zatražiti od subjekta posebne namjene da bez odgode dostavi informacije;

(c)  zatražiti informacije od svake osobe povezane s djelatnostima subjekta posebne namjene;

(d)  provoditi izravni nadzor uz prethodnu najavu ili bez nje;

(e)  poduzimati odgovarajuće mjere kojima se osigurava postupanje subjekta posebne namjene u skladu s ovom Uredbom;

(f)  izdati nalog kojim se osigurava postupanje subjekta posebne namjene u skladu s ovom Uredbom i prestanak postupanja koje predstavlja povredu ove Uredbe.

Članak 14.

Suradnja nadležnih tijela i ESMA-a

1.  Radi izvršavanja svojih dužnosti nadležna tijela odgovorna za nadzor subjekata koji sastavljaju vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama ili koji su na drugi način uključeni u tržište tih vrijednosnih papira i ESMA blisko surađuju i razmjenjuju informacije. Nadležna tijela posebno blisko koordiniraju svoj nadzor kako bi utvrdila i uklonila povrede ove Uredbe, izradila i promicala najbolje prakse, olakšala suradnju, poticala dosljednost tumačenja i u slučaju bilo kakvih neslaganja omogućila uzajamnu pravnu ocjenu.

Radi lakše provedbe ovlasti nadležnih tijela i osiguranja usklađenosti i izvršavanja obveza utvrđenih u ovoj Uredbi ESMA djeluje u okviru ovlasti utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1095/2010.

2.  Nadležno tijelo koje osnovano posumnja da subjekt posebne namjene krši odredbe ove Uredbe odmah o tomu detaljno obavješćuje ESMA-u. ESMA poduzima odgovarajuće mjere, uključujući odluku iz članka 15.

3.  Ako subjekt posebne namjene unatoč mjerama ▌ESMA-e nastavi s postupanjem kojim se očito krši ova Uredba, ESMA može poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi se zaštitili ulagatelji, uključujući zabranu subjektu posebne namjene da trguje vrijednosnim papirima osiguranima državnim obveznicama na njegovu području i donošenje odluke iz članka 15.

Članak 15.

Zlouporaba naziva „vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama”

1.  Ako osnovano posumnja da subjekt posebne namjene krši članak 9. time što proizvod kojim trguje naziva „vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama” iako taj proizvod ne ispunjava uvjete utvrđene u tom članku, ESMA primjenjuje postupak predviđen u stavku 2.

2.  ESMA u roku od 15 dana od otkrivanja moguće povrede iz stavka 1. odlučuje je li prekršen članak 9. te o tome obavješćuje druga relevantna nadležna tijela, uključujući nadležna tijela ulagatelja, ako su joj poznata. ▌

Ako ESMA zaključi da je povreda za koju je odgovoran subjekt posebne namjene povezana s neispunjavanjem zahtjeva iz članka 9. počinjena u dobroj vjeri, može odlučiti subjektu posebne namjene odobriti razdoblje od najviše mjesec dana za ispravljanje utvrđene povrede, koje počinje teći od datuma ESMA-ine obavijesti subjektu posebne namjene o povredi. Tijekom tog razdoblja vrijednosni papir osiguran državnim obveznicama koji se nalazi na popisu koji vodi ESMA na temelju članka 10. stavka 2. nastavlja se smatrati vrijednosnim papirom osiguranim državnim obveznicama i zadržava na popisu.

3.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju obveze suradnje i informacije koje se razmjenjuju na temelju stavaka 1. i 2.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz ovog stavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 16.

Korektivne mjere i administrativne sankcije

1.  Ne dovodeći u pitanje pravo država članica da utvrde kaznene sankcije na temelju članka 17., ESMA izriče subjektu posebne namjene ili fizičkoj osobi koja upravlja subjektom posebne namjene odgovarajuće korektivne mjere, uključujući odluku iz članka 15. i odgovarajuće administrativne sankcije utvrđene u stavku 3., ako subjekt posebne namjene:

(a)  ne ispuni obveze utvrđene u člancima 7. i 8.;

(b)  ne ispuni uvjete iz članka 9., uključujući i neslanje obavijesti ESMA-i u skladu s člankom 10. stavkom 1. ili slanje obmanjujuće obavijesti;

(c)  ne ispuni zahtjeve u pogledu transparentnosti iz članka 11.

2.  Administrativne sankcije iz stavka 1. uključuju barem sljedeće:

(a)  javnu izjavu u kojoj se navode identitet fizičke ili pravne osobe koja je počinila povredu i priroda povrede;

(b)  nalog kojim se od fizičke ili pravne osobe koja je počinila povredu zahtijeva da prestane s takvim postupanjem i da ga više ne ponovi;

(c)  privremenu zabranu obavljanja upravljačkih funkcija u subjektu posebne namjene svim članovima upravljačkog tijela subjekta posebne namjene ili svim drugim fizičkim osobama koje se smatra odgovornima za povredu;

(d)  u slučaju povrede iz stavka 1. točke (b) privremenu zabranu dostave obavijesti iz članka 10. stavka 1. subjektu posebne namjene;

(e)  administrativne novčane sankcije u iznosu od najviše 5 000 000 EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, u odgovarajućoj protuvrijednosti u nacionalnoj valuti na dan ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe], ili najviše 10 % ukupnog godišnjeg neto prometa subjekta posebne namjene kako je utvrđen u najnovijim dostupnim financijskim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo subjekta posebne namjene;

(f)  administrativnu novčanu sankciju u dvostruko većem iznosu od koristi ostvarene povredom kada je tu korist moguće utvrditi, čak i ako ona premašuje najviše iznose iz točke (e).

3.  Pri određivanju vrste i razine administrativnih sankcija ESMA uzima u obzir u kojoj je mjeri povreda bila namjerna ili proizlazi iz nemara te sve druge relevantne okolnosti, uključujući, prema potrebi:

(a)  značajnost, težinu i trajanje povrede;

(b)  stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe odgovorne za povredu;

(c)  financijsku snagu odgovorne fizičke ili pravne osobe;

(d)  značajnost ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka odgovorne fizičke ili pravne osobe, ako ih je moguće utvrditi;

(e)  gubitke koje su zbog povrede nastali za treće osobe;

(f)  razinu suradnje odgovorne fizičke ili pravne osobe s nadležnim tijelom;

(g)  prijašnje povrede koje je počinila odgovorna fizička ili pravna osoba.

4.  ESMA osigurava da su sve odluke kojima se izriču administrativne sankcije ili korektivne mjere iz stavka 2. propisno obrazložene i da se na njih može uložiti žalba.

Članak 17.

Kaznene sankcije

Države članice koje su utvrdile kaznene sankcije za povredu iz članka 16. stavka 1. dopuštaju ESMA-i da surađuje s pravosudnim, državnoodvjetničkim ili kaznenopravnim tijelima u svojim jurisdikcijama i razmjenjuje posebne informacije o kaznenim istragama ili kaznenim postupcima pokrenutima zbog povreda iz članka 16. stavka 1. s relevantnim tijelima.

Članak 18.

Objava upravnih sankcija

1.  Nakon obavijesti predmetnoj osobi, ESMA bez odgode objavljuje na svojim internetskim stranicama svaku odluku o izricanju administrativne sankcije na koju više nije moguće uložiti žalbu i koja se izriče za povredu iz članka 16. stavka 1.

Objava iz podstavka 1. sadržava informacije o vrsti i prirodi povrede te identitetu fizičke ili pravne osobe kojoj je izrečena administrativna sankcija.

2.  ESMA objavljuje administrativnu sankciju bez navođenja identiteta osobe ▌u svim sljedećim okolnostima:

(a)  ako je administrativna sankcija izrečena fizičkoj osobi i ako se nakon prethodne procjene smatra da objavljivanje osobnih podataka nije opravdano;

(b)  ako bi objava ugrozila stabilnost financijskih tržišta ili kaznenu istragu koja je u tijeku;

(c)  ako bi objava prouzročila neproporcionalnu štetu subjektu posebne namjene ili fizičkim osobama o kojima je riječ.

Ako je vjerojatno da bi okolnosti iz prvog podstavka mogle nestati u nekom razumnom vremenu, objavu iz stavka 1. moguće je odgoditi za to vrijeme.

3.  ESMA osigurava da informacije koje se objavljuju na temelju stavka 1. ili 2. ostanu na njezinim službenim internetskim stranicama najmanje pet godina. Osobni podaci ostaju na službenim internetskim stranicama ESMA-e samo koliko je nužno.

Članak 18.a

Naknade za nadzor

1.  ESMA zaračunava naknade subjektu posebne namjene u skladu s ovom Uredbom i delegiranim aktima donesenima u skladu sa stavkom 2. ovog članka. Te su naknade proporcionalne prometu dotičnog subjekta posebne namjene i u cijelosti pokrivaju nužne rashode ESMA-e u pogledu licenciranja vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i nadzora subjekata poslovne namjene.

2.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 24.a radi dopune ove Uredbe detaljnijim utvrđivanjem vrste naknada, predmeta u vezi s kojima se plaćaju naknade, iznosa naknada i načina na koji se one plaćaju.

Članak 19.

Makrobonitetni nadzor tržišta vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama

U granicama svojih ovlasti utvrđenih u Uredbi (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća 26 , ESRB je odgovoran za makrobonitetni nadzor Unijina tržišta vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama i djeluje u skladu s ovlastima utvrđenima u toj uredbi. Ako utvrdi da tržišta vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama predstavljaju ozbiljan rizik za uredno funkcioniranje tržišta državnih obveznica država članica čija je valuta euro, ESRB primjenjuje ovlasti iz članaka 16., 17. i 18. Uredbe (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, prema potrebi.

Poglavlje 4.

Provedbene ovlasti i završne odredbe

Članak 21.

Izmjena Direktive 2009/65/EZ

U Direktivi 2009/65/EZ umeće se sljedeći članak 54.a:"

„Članak 54.a

1.  Ako države članice primjenjuju odstupanje iz članka 54. ili odobre izuzeće iz članka 56. stavka 3., nadležna tijela matične države članice UCITS-a:

   (a) primjenjuju isto odstupanje odnosno odobravaju isto izuzeće prema kojem UCITS može uložiti do 100 % svoje imovine u vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama kako su definirani u članku . stavku 3. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] u skladu s načelom razdiobe rizika ako ta nadležna tijela smatraju da je zaštita imatelja udjela u UCITS-u ekvivalentna zaštiti imatelja udjela u UCITS-u koji poštuju ograničenja propisana člankom 52.;
   (b) odobravaju izuzeće od primjene članka 56. stavaka 1. i 2.

2.  Do ... [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu Uredbe o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] države članice donose i objavljuju mjere potrebne radi usklađivanja sa stavkom 1. i o njima obavješćuju Komisiju i ESMA-u.”.

"

Članak 22.

Izmjena Direktive 2009/138/EZ

U članku 104. Direktive 2009/138/EZ dodaje se sljedeći stavak 8.:"

„8. Za potrebe izračuna osnovnog potrebnog solventnog kapitala, izloženosti prema vrijednosnim papirima osiguranima državnim obveznicama kako su definirani u članku 3. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] tretiraju se kao izloženosti prema središnjim državama ili središnjim bankama država članica koje su denominirane i financirane u domaćoj valuti.

Do ... [šest mjeseci od dana stupanja na snagu Uredbe o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] države članice donose i objavljuju mjere potrebne radi usklađivanja s prvim podstavkom i o njima obavješćuju Komisiju i ESMA-u.”.

"

Članak 23.

Izmjene Uredbe (EU) br. 575/2013

Uredba (EU) br. 575/2013 mijenja se kako slijedi:

1.  u članku 268. dodaje se sljedeći stavak 5.:"

„5. Odstupajući od prvog stavka, nadređene tranše vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama kako su definirani u članku 3. stavku 8. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] mogu se uvijek tretirati u skladu s prvim podstavkom ovog članka.;”

"

2.  u članku 325. dodaje se sljedeći stavak 4.:"

„4. Za potrebe ove glave institucije tretiraju izloženosti u obliku nadređene tranše vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama kako su definirani u članku 3. stavku 8. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] kao izloženosti prema središnjoj državi države članice.”;

"

3.  u članku 390. stavku 7. dodaje se sljedeći podstavak:"

„Prvi podstavak primjenjuje se na izloženosti prema vrijednosnim papirima osiguranima državnim obveznicama kako su definirani u članku 3. stavku 3. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama].”.

"

Članak 24.

Izmjene Direktive (EU) 2016/2341

U Direktivi (EU) 2016/2341 umeće se sljedeći članak 18.a:"

„Članak 18.a

Vrijednosni papiri osigurani državnim obveznicama

1.  U svojim nacionalnim pravilima o vrednovanju imovine institucija za strukovno mirovinsko osiguranje, izračunu regulatornog kapitala institucija za strukovno mirovinsko osiguranje i izračunu granice solventnosti za institucije za strukovno mirovinsko osiguranje, države članice tretiraju vrijednosne papire osigurane državnim obveznicama, kako su definirani u članku 3. stavku 3. Uredbe [unijeti upućivanje na Uredbu o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama], na isti način kao državne dužničke instrumente europodručja.

2.  Do ... [šest mjeseci od datuma stupanja na snagu Uredbe o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama] države članice donose i objavljuju mjere potrebne radi usklađivanja sa stavkom 1. i o njima obavješćuju Komisiju i ESMA-u.”.

"

„Članak 24.a

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 4. stavka 2. trećeg i četvrtog podstavka i članka 18.a stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od ... [datum stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju ne usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.

3.  Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3. trećeg i četvrtog podstavka i članka 18.a stavka 2. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

4.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

5.  Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

6.  Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3. trećeg i četvrtog podstavka ili članka 18.a stavka 2. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od tri mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za [dva mjeseca] na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 25.

Klauzula o evaluaciji

Najranije pet godina od datuma stupanja na snagu ove Uredbe i kad bude raspolagala dostatnim podacima, Komisija provodi evaluaciju ove Uredbe u kojoj se ocjenjuje jesu li ostvareni njezini ciljevi uklanjanja neopravdanih regulatornih zapreka uvođenju vrijednosnih papira osiguranih državnim obveznicama.

Članak 26.

Postupak odbora

1.  Komisiji pomaže Europski odbor za vrijednosne papire osnovan Odlukom Komisije 2001/528/EZ(16). Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.

2.  Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 27.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u ...

Za Europski parlament Za Vijeće

Predsjednik Predsjednik

(1) SL C, , str. .
(2) SL C 62, 15.2.2019., str. 113.
(3) Stajalište Europskog parlamenta od 16. travnja 2019.
(4) Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).
(5) Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).
(6) Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 648/2012 (CRR) (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).
(7) Direktiva 2009/138/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju i obavljanju djelatnosti osiguranja i reosiguranja (Solventnost II) (SL L 335, 17.12.2009., str. 1.).
(8) Direktiva (EU) 2016/2341 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o djelatnostima i nadzoru institucija za strukovno mirovinsko osiguranje (SL L 354, 23.12.2016., str. 37.).
(9) Uredba (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (SL L 331, 15.12.2010., str. 1.).
(10) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).
(11) Uredba (EU) br. 472/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o jačanju gospodarskog i proračunskog nadzora država članica europodručja koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost (SL L 140, 27.5.2013., str. 1.).
(12) Direktiva 2002/47/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. lipnja 2002. o financijskom kolateralu (SL L 168, 27.6.2002., str. 43.).
(13) Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o tržištu financijskih instrumenata i izmjeni Direktive 2002/92/EZ i Direktive 2011/61/EU (SL L 173, 12.6.2014., str. 349.).
(14) Uredba (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012 (SL L 257, 28.8.2014., str. 1.).
(15) Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).
(16) Odluka Komisije 2001/528/EZ od 6. lipnja 2001. o osnivanju Europskog odbora za vrijednosne papire (SL L 191, 13.7.2001., str. 45.).

Posljednje ažuriranje: 29. srpnja 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti