Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0171(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0180/2019

Predkladané texty :

A8-0180/2019

Rozpravy :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.15
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0373

Prijaté texty
PDF 239kWORD 71k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0339),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0206/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  po porade s Európskou centrálnou bankou,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. októbra 2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku(2),

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0180/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 62, 15.2.2019, s. 113.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o cenných papieroch zabezpečených štátnymi dlhopismi
P8_TC1-COD(2018)0171

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky(1)

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)  Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi („SBBS“) by mohli byť schopné riešiť určité zraniteľnosti, ktoré sa prejavili počas finančnej krízy v rokoch 2007 – 2008 alebo ktoré z nej vyplynuli. Konkrétnejšie by SBBS mohli byť schopné pomôcť bankám a iným finančným inštitúciám lepšie diverzifikovať svoje expozície voči štátnym dlhopisom, ďalej oslabovať prepojenie medzi bankami a štátmi a zlepšiť ponuku nízkorizikových aktív denominovaných v eurách, čím by sa uľahčilo vykonávanie menovej politiky. SBBS by okrem toho mohli zvýšiť atraktivitu dlhopisov emitovaných na malých a menej likvidných vnútroštátnych trhoch pre medzinárodných investorov, čím sa môže posilniť rozdelenie a zníženie rizika súkromného sektora a podporiť účinnejšie rozdeľovanie rizík medzi finančnými subjektmi.

(2)  V existujúcom právnom rámci by sa s SBBS zaobchádzalo ako so sekuritizáciami, a preto by podliehali dodatočným poplatkom a diskontom v porovnaní s poplatkami a diskontmi, ktoré sú spojené so štátnymi dlhopismi krajín eurozóny v podkladovom portfóliu. Tieto dodatočné poplatky a diskonty by bránili produkcii a používaniu SBBS súkromným sektorom napriek tomu, že SBBS prinášajú riziká, ktoré sú nižšie, než riziká spojené s inými druhmi sekuritizácií.▐ Niektoré riziká, napríklad riziká spojené s uchovávaním alebo podvodným konaním zamestnancov SPE, však pretrvávajú. SBBS by preto mali podliehať regulačnému rámcu, v ktorom sa lepšie zohľadňujú ▐vlastnosti a charakteristiky SBBS, aby tento produkt mohol vzniknúť na trhu.

(2a)  SBBS sú ako sekuritizácie vystavené špecifickým rizikám produktu spojeným s SPE, ktorý je právne samostatným autonómnym subjektom, ktorý bol zriadený na účely emitovania SBB. Tranža prvej straty mimo bankového systému bude kľúčová pre obmedzenie prepojenia medzi bankami a štátmi. Preferenčné regulačné zaobchádzanie, ktoré sa udeľuje podkladovým aktívam SBBS, by sa preto malo rozšíriť aj na držbu nadriadenej tranže SBBS bankami.

(3)  Umožnenie vzniku SBBS vedeného trhom je súčasťou úsilia Komisie o zníženie rizík pre finančnú stabilitu a napredovanie smerom k dobudovaniu bankovej únie. SBBS by mohli podporovať ďalšiu diverzifikáciu portfólia v bankovom sektore a zároveň vytvárať nový zdroj vysokokvalitného kolaterálu, ktorý je obzvlášť vhodný na používanie v cezhraničných finančných transakciách, ako aj na činnosti centrálnych bánk v Eurosystéme a činnosti centrálnych protistrán. Okrem toho, umožnením vzniku SBBS by sa takisto zvýšil počet dostupných nástrojov na cezhraničné investovanie a súkromné rozdelenie rizika, čo prispieva k úsiliu Komisie o dokončenie bankovej únie a prehĺbenie a ďalšiu integráciu kapitálových trhov Európy v kontexte únie kapitálových trhov.

(4)  SBBS nezahŕňa podieľanie sa na rizikách a stratách členskými štátmi, pretože členské štáty nebudú vzájomne garantovať svoje záväzky v rámci portfólia štátnych dlhopisov, ktoré sú podkladom pre SBBS. To, že sa umožní vznik SBBS, nespôsobí ani zmeny v súčasnom regulačnom zaobchádzaní s expozíciami voči štátnym dlhopisom.

(5)  S cieľom dosiahnuť ciele diverzifikácie geografického rizika v rámci bankovej únie a vnútorného trhu by podkladové portfólio SBBS malo byť zložené zo štátnych dlhopisov členských štátov, ktorých menou je euro. S cieľom predísť menovým rizikám by malo byť povolené zahrnúť do podkladového portfólia SBBS len štátne dlhopisy denominované v eurách členskými štátmi, ktorých menou je euro. S cieľom zabezpečiť, aby štátne dlhopisy každého členského štátu eurozóny prispievali k produkcii SBBS v súlade s podielom každého členského štátu na stabilite celej eurozóny, pomerná váha štátnych dlhopisov krajiny v podkladovom portfóliu SBBS by sa mala veľmi približovať k pomernej váhe príslušných členských štátov v kľúči na upisovanie základného imania Európskej centrálnej banky národnými centrálnymi bankami členských štátov.

(6)  S cieľom zabezpečiť vysokokvalitné nízkorizikové aktívum a zároveň uspokojiť rôzne úrovne ochoty investorov riskovať by sa emisia SBBS mala skladať z nadriadenej, ako aj jednej alebo viacerých podriadených tranží. Nadriadená tranža, zodpovedajúca sedemdesiatim percentám nominálnej hodnoty emisie SBBS, by mala udržať očakávanú mieru straty emisie SBBS v súlade s mierou najbezpečnejších štátnych dlhopisov krajín eurozóny so zohľadnením rizika a korelácie štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu štátnych dlhopisov v SBBS. Podriadené tranže by mali zabezpečovať ochranu pre nadriadenú tranžu. ▌V záujme minimalizovania rizika spojeného s podriadenou (junior) tranžou (tranžou znášajúcou straty pred všetkými ostatnými tranžami) by však mala byť nominálna hodnota podriadenej (junior) tranže aspoň päť percent z nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS. Vzhľadom na osobitnú zložitosť produktu by sa nadobúdanie retailovými spotrebiteľmi malo zvažovať len v prípade nadriadených tranží, a nie v prípade podriadených tranží.

(7)  S cieľom zabezpečiť integritu emisie SBBS a čo najviac obmedziť riziká súvisiace s účasťou v podkladovom portfóliu štátnych dlhopisov a jeho riadením by splatnosti podkladových štátnych dlhopisov mali byť úzko zosúladené so splatnosťou SBBS a zloženie podkladového portfólia štátnych dlhopisov by malo byť pevné počas celého životného cyklu SBBS.

(8)  Štandardizované zloženie podkladového portfólia SBBS môžu sťažiť alebo obmedziť emitovanie emisie SBBS, keď na trhu nie sú k dispozícii štátne dlhopisy jedného alebo viacerých členských štátov. Z toho dôvodu by malo byť možné vylúčiť štátne dlhopisy konkrétneho členského štátu z ďalšieho emitovania SBBS v prípade a dovtedy, pokiaľ je emisia štátnych dlhopisov tohto členského štátu významne obmedzená z dôvodu zníženej potreby verejného dlhu alebo sťaženého prístupu na trhy.

(9)  S cieľom zabezpečiť, aby SBBS boli dostatočne homogénne, by malo byť vylúčenie štátnych dlhopisov konkrétneho členského štátu z podkladového portfólia štátnych dlhopisov a ich opätovné začlenenie doň povolené len na základe rozhodnutia Komisie, aby sa zabezpečilo, že všetky SBBS emitované v rovnakom čase majú rovnaké podkladové portfólio štátnych dlhopisov. SBBS sú nové produkty a aby sa zabezpečila kontinuita ich emisie na trhu, je potrebný včasný rozhodovací mechanizmus úpravy podkladového portfólia SBBS v situáciách, keď určitý členský štát už nemá prístup na trh. Komentátori a zainteresované strany okrem toho vyjadrili obavy, pokiaľ ide o potenciálny negatívny vplyv na likviditu trhov s podkladovými štátnymi dlhopismi, a tieto obavy by sa mali brať vážne. Na tento účel sa týmto nariadením ukladá európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) zriadenému nariadením (EÚ) č. 1095/2010(3) (ESMA) povinnosť monitorovať trhy s SBBS a podkladovými štátnymi dlhopismi a hľadať náznaky narušenia.

(9a)  Komisia by na základe pripomienok orgánu ESMA a s podporou jeho správ mala byť splnomocnená poskytnúť jasné vymedzenie pojmu „likvidita trhu“ a metódu jej výpočtu a určiť kritériá, na základe ktorých by ESMA mal posúdiť, či členský štát už nemá prístup na trh na účely tohto nariadenia. Komisia by mala byť splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Komisia by pri príprave a tvorbe tohto delegovaného aktu mala zaistiť súčasné, včasné a náležité postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(10)  Pevná veľkosť nadriadenej tranže každej emisie SBBS môže byť znížená v prípade budúcich emisií SBBS, ak sa z dôvodu nepriaznivého vývoja na trhu, ktorý závažne narušuje fungovanie trhov so štátnymi cennými papiermi v členskom štáte alebo Únii, vyžaduje menšia veľkosť na zabezpečenie trvalej vysokej kreditnej kvality a nízkeho rizika pre nadriadenú tranžu. Keď sa tento nepriaznivý vývoj na trhu skončí, veľkosť nadriadenej tranže pre budúce emisie SBBS by mala byť vrátená na jej pôvodnú hodnotu na úrovni sedemdesiat percent. ▌

(11)  Investori by mali byť v najväčšej možnej miere chránení pred rizikom platobnej neschopnosti inštitúcie, ktorá nadobúda štátne dlhopisy („pôvodný kupujúci“) na účely zostavenia podkladového portfólia SBBS. Z toho dôvodu by sa malo dovoliť emitovať SBBS len účelovo vytvoreným subjektom („SPE“), ktoré sa venujú výhradne emitovaniu a riadeniu SBBS a ktoré nevykonávajú žiadne iné činnosti, napríklad poskytovanie úverov. Z rovnakého dôvodu by SPE mali podliehať prísnym požiadavkám na oddelenie aktív.

(12)  S cieľom riadiť obmedzené rozdiely splatnosti v období medzi prijatím výnosov z dlhovej služby podkladového portfólia a dátumami výplaty investorom do SBBS by sa SPE malo dovoliť investovať výnosy z dlhovej služby podkladového portfólia štátnych dlhopisov SBBS len do peňažných a vysokolikvidných finančných nástrojov s nízkym trhovým a kreditným rizikom.

(12a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na držbu štátnych dlhopisov účelovo vytvorenými subjektmi vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie ako na ktorúkoľvek inú držbu toho istého štátneho dlhopisu alebo iných štátnych dlhopisov emitovaných s rovnakými podmienkami.

(13)  Len produkty, ktoré spĺňajú požiadavky týkajúce sa zloženia a splatnosti podkladového portfólia, veľkosti nadriadenej tranže a podriadených tranží, ako je stanovené v tomto nariadení, a ktorých emisia je v súlade s režimom dohľadu, by mali požívať ▌regulačné zaobchádzanie stanovené v tomto nariadení.

(14)  Pomocou systému certifikácie orgánom ESMA by sa malo zabezpečiť, že emisia SBBS spĺňa požiadavky tohto nariadenia. Orgán ESMA by mal preto viesť zoznam certifikovaných SBBS, ktorý umožní investorom overiť, či produkt, ktorý je ponúkaný na predaj ako SBBS, je naozaj SBBS. Z rovnakého dôvodu by mal orgán ESMA v tomto zozname uviesť, či bola uložená nejaká sankcia v súvislosti s SBBS, a odstrániť zo zoznamu tie produkty, o ktorých sa zistilo, že sú v rozpore s týmto nariadením.

(15)  Investori by mali byť schopní spoľahnúť sa na certifikáciu ▌SBBS orgánom ESMA a na informácie, ktoré poskytujú účelovo vytvorené subjekty. Informácie o SBBS a štátnych dlhopisoch v podkladovom portfóliu SBBS by mali umožniť investorom chápať, posúdiť a porovnať transakcie s SBBS a nespoliehať sa výhradne na tretie strany vrátane ratingových agentúr. Uvedená možnosť by mala umožniť investorom konať obozretne a efektívne vykonávať svoju náležitú starostlivosť. Informácie o SBBS by preto mali byť investorom voľne k dispozícii prostredníctvom štandardizovaných vzorov na webovom sídle, ktorým sa zabezpečuje stála prístupnosť.

(16)  S cieľom zabrániť zneužívajúcemu konaniu a zabezpečiť zachovanie dôvery v SBBS by mal orgán ESMA zabezpečiť vhodné správne sankcie a nápravné opatrenia pre prípady porušenia z nedbanlivosti alebo zámerných porušení týkajúcich sa požiadaviek na oznamovanie alebo na produkt SBBS.

(17)  Investori v rôznych finančných sektoroch by mali môcť investovať do SBBS za rovnakých podmienok, za ktorých investujú do podkladových štátnych dlhopisov krajín eurozóny, s výnimkou investícií bánk do držby podriadených tranží SBBS. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(4), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(5), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(6) a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341(7) by sa preto mali zmeniť, aby sa zabezpečilo, že sa SBBS udelí rovnaké regulačné zaobchádzanie ako ich podkladovým aktívam v rámci rôznych regulovaných finančných sektorov.

(18)  Na ochranu finančnej stability, zabezpečenie dôvery investorov a podpory likvidity je dôležitý riadny a účinný dohľad nad trhmi s SBBS. Na tento účel by orgán ESMA mal byť informovaný o emitovaní SBBS a mal by od SPE dostať všetky relevantné informácie potrebné na vykonávanie svojich úloh dohľadu. Dohľad nad dodržiavaním súladu s týmto nariadením by sa mal vykonávať najmä s cieľom zabezpečiť ochranu investorov a v prípade potreby pri aspektoch, ktoré môžu súvisieť s emitovaním a držbou SBBS regulovanými finančnými subjektmi.

(19)  Príslušné vnútroštátne orgány subjektov zapojených do zostavovania SBBS alebo do trhov s SBBS a orgán ESMA by mali úzko koordinovať svoj dohľad a zabezpečiť, aby boli ich rozhodnutia jednotné. ▌

(20)  Vzhľadom na to, že SBBS sú nové produkty, ktorých účinky na trhy s podkladovými štátnymi dlhovými cennými papiermi nie sú známe, je vhodné, aby Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) a príslušné vnútroštátne a určené orgány pre makroprudenciálne nástroje vykonávali dohľad nad trhom s SBBS. Na tento účel by mal ESRB využívať právomoci, ktoré mu boli zverené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010(8), a v prípade potreby vydávať varovania a predkladať príslušným orgánom návrhy na nápravné opatrenia.

(21)  Je vhodné poveriť orgán ESMA ako orgán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami, pokiaľ ide o trhy s cennými papiermi, vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov týkajúcich sa druhov investícií, ktoré SPE môžu vykonávať s výnosmi z platieb menovitej hodnoty alebo úroku z podkladového portfólia SBBS, informácií, ktoré má SPE poskytovať na účel oznamovania a certifikácie emitovania emisií SBBS orgánu ESMA, informácií, ktoré majú byť poskytnuté pred prevodom SBBS, povinností týkajúcich sa spolupráce a výmeny informácií medzi príslušnými orgánmi. Komisii by sa mala udeliť právomoc prijímať uvedené predpisy v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie („ZFEÚ“) a článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

(22)  Komisii by sa mala udeliť aj právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy prostredníctvom vykonávacích aktov podľa článku 291 ZFEÚ a v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 so zreteľom na požiadavky na oznámenie vzťahujúce sa na SPE pred emitovaním emisie SBBS.

(23)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by mali byť Komisii priznané vykonávacie právomoci, aby rozhodla, či by štátne dlhopisy členského štátu mali byť odstránené z podkladového portfólia SBBS alebo doň zahrnuté, a či by sa mala zmeniť veľkosť nadriadenej tranže budúcich emisií SBBS, ktoré sa majú emitovať. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(9).

(24)  Keďže cieľ tohto nariadenia, a to konkrétne stanovenie rámca pre SBBS, nie je možné dostatočne dosiahnuť na úrovni členských štátov, vzhľadom na to, že vznik trhu s SBBS závisí od odstránenia prekážok vyplývajúcich z uplatňovania právnych predpisov Únie a že rovnaké podmienky na vnútornom trhu pre všetkých inštitucionálnych investorov a subjekty zapojené do prevádzkovania SBBS je možné dosiahnuť len na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie nepresahuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola 1

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje všeobecný rámec pre cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi („SBBS“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na pôvodných kupujúcich, účelovo vytvorené subjekty, investorov a akýkoľvek iný subjekt zapojený do emitovania alebo držby SBBS.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.  „príslušný orgán“ je verejný orgán alebo orgán oficiálne uznaný vnútroštátnym právom, ktorý je splnomocnený vnútroštátnym právom alebo právom Únie vykonávať úlohy stanovené v tomto nariadení;

2.  „štátny dlhopis“ je každý dlhový nástroj vydaný ústrednou štátnou správou členského štátu, ktorý je denominovaný a financovaný v domácej mene tohto členského štátu a má pôvodnú splatnosť jeden rok alebo viac;

3.  „cenný papier zabezpečený štátnymi dlhopismi“ alebo „SBBS“ je finančný nástroj denominovaný v eurách, ktorého kreditné riziko je spojené s expozíciami voči portfóliu štátnych dlhopisov a ktorý je v súlade s týmto nariadením;

4.  „účelovo vytvorený subjekt“ alebo „SPE“ je právnická osoba iná ako pôvodný kupujúci, ktorá emituje SBBS a vykonáva činnosti v súvislosti s podkladovým portfóliom štátnych dlhopisov v súlade s článkami 7 a 8 tohto nariadenia;

5.  „pôvodný kupujúci“ je právnická osoba, ktorá kupuje štátne dlhopisy na vlastný účet a následne prevádza uvedené dlhopisy na SPE na účel emitovania SBBS;

6.  „investor“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v držbe SBBS;

7.  „tranža“ je zmluvne stanovený segment kreditného rizika spojený s podkladovým portfóliom štátnych dlhopisov SBBS a ktorý znáša riziko väčšej alebo menšej kreditnej straty, než je pozícia takej istej hodnoty v inom segmente tohto kreditného rizika;

8.  „nadriadená tranža“ je tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty po tom, ako ich zniesli všetky podriadené tranže tejto emisie SBBS;

9.  „podriadená tranža“ je každá tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty pred nadriadenou tranžou;

10.  „podriadená (junior) tranža“ je tranža v rámci emisie SBBS, ktorá znáša straty pred všetkými ostatnými tranžami.

Kapitola 2

Zloženie, splatnosť a štruktúra SBBS

Článok 4

Zloženie podkladového portfólia

1.  Podkladové portfólio emisie SBBS sa skladá len:

a)  zo štátnych dlhopisov členských štátov, ktorých menou je euro;

b)  z výnosov z odkupu uvedených štátnych dlhopisov.

2.  Váha štátnych dlhopisov každého členského štátu v podkladovom portfóliu SBBS („východisková váha“) sa rovná pomernej váhe príspevku príslušného členského štátu do Európskej centrálnej banky (ECB) v súlade s kľúčom upisovania splateného základného imania ECB národnými centrálnymi bankami členských štátov, ako je stanovené v článku 29 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie.

SPE sa však môžu odkloniť od nominálnej hodnoty štátnych dlhopisov každého členského štátu, ktorá je daná uplatnením východiskovej váhy, maximálne o desať percent.

3.  Po certifikácii prvého SBBS začne ESMA bez zbytočného odkladu monitorovať a priebežne posudzovať, či existuje niektorá z týchto situácií:

a)  počas uplynulých dvanástich mesiacov („referenčné obdobie“) členský štát vydal menej ako polovicu objemu štátnych dlhopisov vyplývajúceho z jeho pomernej váhy stanovenej v súlade s odsekom 2 vynásobenej súhrnným množstvom SBBS emitovaných počas dvanástich mesiacov predchádzajúcich referenčnému obdobiu;

aa)   emisia SBBS má značný negatívny vplyv na likviditu trhu so štátnymi dlhopismi členského štátu, ktoré sú súčasťou podkladového portfólia;

b)  počas uplynulých dvanástich mesiacov členský štát financoval aspoň polovicu svojich ročných požiadaviek na financovanie prostredníctvom oficiálnej finančnej pomoci na podporu implementácie programu makroekonomických úprav, ako je uvedené v článku 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013(10), alebo tento členský štát už z nejakého dôvodu nemá prístup na trh.

Na účely prvého pododseku písmena aa) sa na určenie „trhovej likvidity“ zohľadní – ako minimálne kritérium – šírka a hĺbka trhu v predchádzajúcich troch mesiacoch preukázaná nízkymi rozpätiami medzi nákupnou a predajnou cenou, vysokým objemom obchodovania a veľkým počtom rôznych účastníkov trhu.

Na účely prvého pododseku písmena aa) Komisia do ... [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijme v súlade s článkom 24a delegovaný akt s cieľom poskytnúť na účely tohto nariadenia jasnú definíciu a metódu výpočtu „trhovej likvidity“.

Na účely prvého pododseku písmena b) Komisia do ... [6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia] prijme v súlade s článkom 24a delegovaný akt s cieľom doplniť toto nariadenie určením kritérií, na základe ktorých ESMA posúdi, či členský štát už nemá prístup na trh.

3a.  ESMA priebežne monitoruje a posudzuje, či členský štát, ktorého štátne dlhopisy sú zahrnuté do podkladového portfólia SBBS, už nemá prístup na trh alebo či začal program makroekonomických úprav, či má emisia SBBS významný negatívny vplyv na likviditu trhu a či východiskové váhy členských štátov s obmedzenou dostupnosťou štátnych dlhopisov nebránia emisii nových SBBS, alebo či niektorá z týchto situácií prestala platiť.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že existuje situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. a) alebo aa), môže Komisiu požiadať o úpravu východiskových váh dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že existuje situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. b), môže Komisiu požiadať, aby buď vylúčila členský štát z podkladového portfólia SBBS, alebo upravila východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Ak ESMA po konzultácii s ESRB zistí, že prestala platiť situácia uvedená v odseku 3 prvom pododseku písm. a) až b), môže Komisiu požiadať, aby opäť zaradila dlhopisy členského štátu do podkladového portfólia SBBS a upravila východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

Komisia do 48 hodín od doručenia žiadosti uvedenej v druhom, treťom a štvrtom pododseku a na základe dôvodov a dôkazov, ktoré poskytol ESMA, vykoná jeden z týchto krokov:

a)  prijme vykonávací akt, ktorým sa buď vylúčia štátne dlhopisy členského štátu z podkladového portfólia SBBS, alebo upravia východiskové váhy príslušných členských štátov;

b)  prijme vykonávací akt, ktorým sa odmietne požadované vylúčenie alebo úprava východiskových váh príslušných členských štátov; alebo

c)  prijme vykonávací akt, ktorým sa opäť zaradia dlhopisy členského štátu do podkladového portfólia SBBS a vhodným spôsobom upravia východiskové váhy dlhopisov členských štátov zahrnutých v podkladovom portfóliu.

3b.  Vykonávací akt prijatý podľa odseku 3a tohto článku sa prijíma v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.

V prípade, keď je členský štát vylúčený z podkladového portfólia SBBS na základe vykonávacieho aktu podľa odseku 3a, východiskové váhy štátnych dlhopisov ostatných členských štátov sa určia tak, že sa vylúčia štátne dlhopisy členského štátu uvedeného v odseku 3a a uplatní sa metóda výpočtu uvedená v odseku 2. V prípade, keď sa uplatňuje vykonávací akt podľa odseku 3a a východiskové váhy sú upravené, východiskové váhy sa uplatňujú v súlade s vykonávacím aktom.

Vylúčenie alebo úprava sú platné na počiatočné obdobie jedného mesiaca. Komisia môže po konzultácii s orgánom ESMA prostredníctvom vykonávacieho aktu predlžovať vylúčenie alebo úpravu východiskových váh podľa tohto článku o dodatočné obdobia jedného mesiaca. Ak sa vylúčenie alebo úprava neobnovia do skončenia počiatočného obdobia alebo do skončenia akéhokoľvek následného predĺženia, ich platnosť sa automaticky skončí.

3c.  ECB je včas informovaná o každom rozhodnutí prijatom podľa odsekov 3a a 3b.

Článok 5

Splatnosť podkladových aktív

1.  Tranže SBBS, ktoré sú súčasťou rovnakej emisie, majú jeden pôvodný dátum splatnosti. Tento dátum splatnosti je rovnaký alebo maximálne o jeden deň dlhší ako zostatková splatnosť štátneho dlhopisu s najdlhšou zostatkovou splatnosťou v rámci podkladového portfólia.

2.  Zostatková splatnosť žiadneho štátneho dlhopisu v podkladovom portfóliu SBBS nesmie byť kratšia o viac ako šesť mesiacov než zostatková splatnosť štátneho dlhopisu s najdlhšou zostatkovou splatnosťou v danom portfóliu.

Článok 6

Štruktúra tranží, platba a straty

1.  Emisia SBBS je zložená z jednej nadriadenej tranže a jednej alebo viac podriadených tranží. Nesplatená nominálna hodnota nadriadenej tranže predstavuje sedemdesiat percent nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS. Počet a nesplatené nominálne hodnoty podriadených tranží určuje SPE na základe obmedzenia, podľa ktorého nominálna hodnota podriadenej (junior) tranže dosahuje aspoň päť percent nesplatenej nominálnej hodnoty celej emisie SBBS.

2.  Ak nepriaznivý vývoj závažne naruší fungovanie trhov so štátnymi cennými papiermi v členskom štáte alebo Únii, a ak toto narušenie potvrdí Komisia v súlade s odsekom 4, SPE znížia nesplatenú nominálnu hodnotu nadriadenej tranže na šesťdesiat percent v prípade každej emisie SBBS emitovanej po uvedenom potvrdení.

Ak Komisia v súlade s odsekom 4 potvrdila, že toto narušenie prestalo existovať, na všetky emisie SBBS vydané po tomto potvrdení sa bude uplatňovať odsek 1.

3.  Orgán ESMA monitoruje a posudzuje, či situácia uvedená v odseku 2 existuje alebo prestala existovať, a informuje o tom Komisiu.

4.  Komisia môže prijať vykonávací akt, v ktorom stanoví, že narušenie uvedené v odseku 2 existuje alebo prestalo existovať. Tento vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 26 ods. 2.

5.  Platby v rámci SBBS závisia od platieb v rámci podkladového portfólia štátnych dlhopisov.

6.  Rozdelenie strát a poradie platieb sa určuje podľa tranže emisie SBBS a je pevné počas celého životného cyklu emisie SBBS.

Straty sa účtujú a prideľujú tak, ako vznikajú.

Článok 7

Emitovanie SBBS a povinnosti SPE

1.  SPE dodržiavajú všetky nasledujúce požiadavky:

a)  sú usadené v Únii;

b)  ich činnosti sú obmedzené na emitovanie a obsluhu emisií SBBS a riadenie podkladového portfólia týchto emisií SBBS v súlade s článkami 4, 5, 6 a 8;

c)  SPE sú výhradne zodpovedné za poskytovanie služieb a činností uvedených v písmene b).

2.  SPE majú úplné vlastnícke právo na podkladové portfólio emisie SBBS.

Podkladové portfólio emisie SBBS tvorí záložnú dohodu o finančnej záruke podľa vymedzenia v článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/47/ES(11), ktorou sa zabezpečujú finančné záväzky SPE voči investorom v príslušnej emisii SBBS.

Držbou SBBS z konkrétnej emisie SBBS nevznikajú žiadne práva ani nároky na aktíva príslušného SPE, ktorý vydal túto emisiu SBBS, ktoré prekračujú rámec podkladového portfólia príslušnej emisie a príjmov generovaných z účasti na uvedenom SBBS.

Žiadne zníženie hodnoty alebo výnosov podkladového portfólia štátnych dlhopisov nespôsobuje vznik nároku na plnenie od investorov.

3.  SPE vedie záznamy a účtuje tak, že:

a)  oddeľuje svoje vlastné aktíva a finančné zdroje od aktív a zdrojov podkladového portfólia emisie SBBS a súvisiacich výnosov;

b)  oddeľuje podkladové portfóliá a výnosy z rôznych emisií SBBS;

c)  oddeľuje pozície v držbe rôznych investorov alebo sprostredkovateľov;

d)  overuje, či sa vždy počet SBBS v jednej emisii rovná súčtu SBBS v držbe všetkých investorov alebo sprostredkovateľov v tejto emisii;

e)  overuje, či sa nesplatená nominálna hodnota SBBS jednej emisie rovná nesplatenej nominálnej hodnote podkladového portfólia štátnych dlhopisov tejto emisie.

4.  SPE držia štátne dlhopisy uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) v úschove, ako je povolené v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(12) a oddiele A bode 2 prílohy k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014(13), len v centrálnych bankách, centrálnych depozitároch cenných papierov, povolených úverových inštitúciách alebo povolených investičných spoločnostiach.

4a.  Členské štáty zabezpečia, aby sa na držbu štátnych dlhopisov účelovo vytvorenými subjektmi vzťahovalo rovnaké zaobchádzanie ako na ktorúkoľvek inú držbu toho istého štátneho dlhopisu alebo iných štátnych dlhopisov emitovaných s rovnakými podmienkami.

Článok 8

Investičná politika

1.  SPE investuje platby istiny alebo úroku zo štátnych dlhopisov uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a), ktoré sú splatné pred platbami istiny alebo úroku v rámci SBBS len v hotovosti alebo do peňažných ekvivalentov denominovaných v eurách, ktoré sú oprávnené na likvidáciu do jedného dňa s minimálnym nepriaznivým vplyvom na cenu. denominovaných v eurách, ktoré sú oprávnené na likvidáciu v rámci jedného dňa s minimálnym nepriaznivým vplyvom na cenu.

SPE má v úschove, ako je povolené v oddiele B bode 1 prílohy I k smernici 2014/65/EÚ a oddiele A bode 2 prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 909/2014, platby uvedené v prvom pododseku len v centrálnych bankách, centrálnych depozitároch cenných papierov, povolených úverových inštitúciách alebo povolených investičných spoločnostiach.

2.  SPE nemení podkladové portfólio SBBS do splatnosti tohto SBBS.

3.  Orgán ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom budú podrobnejšie stanovené finančné nástroje, ktoré sa môžu považovať za vysokolikvidné s minimálnym trhovým a kreditným rizikom, ako sa uvádza v odseku 1. Orgán ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola 3

Používanie označenia SBBS a požiadavky na oznamovanie, transparentnosť a informácie

Článok 9

Používanie označenia „cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi“

Označenie „cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi“ alebo „SBBS“ sa používa len pre finančné produkty, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)  finančný produkt je na priebežnom základe v súlade s článkami 4, 5 a 6;

aa)  SPE na priebežnom základe spĺňa ustanovenia článkov 7 a 8;

b)  orgán ESMA vydal certifikát, že finančný produkt v súlade s článkom 10 ods. 1 a finančný produkt bol zahrnutý do zoznamu, na ktorý sa odkazuje v článku 10 ods. 2.

Článok 10

Požiadavky na oznámenie o STS

1.  Najmenej jeden týždeň pred emitovaním emisie SBBS predloží SPE žiadosť o certifikáciu emisie SBBS tým, že oznámi orgánu ESMA prostredníctvom vzoru uvedeného v odseku 5 tohto článku to, že emisia SBBS spĺňa požiadavky článkov 4, 5 a 6. ESMA o tom bez zbytočného odkladu informuje príslušný orgán SPE.

1a.  Oznámenie uvedené v prvom odseku tohto článku obsahuje vysvetlenie, v ktorom SPE uvedie, ako splnil jednotlivé požiadavky stanovené v článkoch 4, 5, 6, 7 a 8.

1b.  ESMA certifikuje emisiu SBBS len vtedy, keď je presvedčený, že žiadajúci SPE a emisia SBBS spĺňajú všetky požiadavky stanovené v tomto nariadení. ESMA bez zbytočného odkladu informuje žiadajúci SPE o tom, či bola certifikácia udelená alebo odmietnutá.

2.  ESMA vedie na svojom oficiálnom webovom sídle zoznam všetkých emisií SBBS, ktoré ESMA certifikoval. ESMA aktualizuje uvedený zoznam okamžite a odstráni každú emisiu SBBS, ktorá sa už nepovažuje za emisiu SBBS na základe rozhodnutia orgánu ESMA v súlade s článkom 15.

3.  ▌ESMA vždy bezodkladne uvedie v zozname uvedenom v odseku 2 tohto článku, že uložil vo vzťahu k danému SBBS správne sankcie uvedené v článku 16, voči ktorým už neexistuje právo odvolania.

3a.  Orgán ESMA zruší certifikáciu pre emisiu SBBS, ak je splnená niektorá z týchto podmienok:

a)  SPE sa certifikácie výslovne zriekne alebo ju nevyužije do šiestich mesiacov od udelenia certifikácie;

b)  SPE získal certifikáciu na základe nepravdivých vyhlásení alebo inými nezákonnými prostriedkami;

c)  emisia SBBS už nespĺňa podmienky, za ktorých bola certifikovaná.

Zrušenie certifikácie má okamžitý účinok v celej Únii.

4.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia informácie uvedené v odseku 1.

ESMA predloží návrh týchto regulačných technických predpisov Komisii do ...[6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

5.  ESMA vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov s cieľom vytvoriť vzory, ktoré sa budú používať na poskytovanie informácií uvedených v odseku 1.

ESMA predloží návrh týchto vykonávacích technických predpisov Komisii do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 11

Požiadavky na transparentnosť

1.  SPE bez zbytočného odkladu poskytuje investorom a orgánu ESMA tieto informácie:

a)  informácie o podkladovom portfóliu, ktoré sú potrebné na posúdenie toho, či je finančný produkt v súlade s článkami 4, 5 a 6;

b)  podrobný opis poradia platieb tranží emisie SBBS;

c)  ak nebol vypracovaný prospekt v prípadoch stanovených v článku 1 ods. 4, článku 1 ods. 5 alebo článku 3 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129(14), prehľad hlavných vlastností SBBS, v relevantných prípadoch vrátane podrobných údajov o charakteristických znakoch expozície, peňažných tokoch a hierarchizácii strát;

d)  oznámenie uvedené v článku 10 ods. 1 a certifikáciu uvedenú v článku 10 ods. 1b.

Informácie uvedené v písmene a) tohto odseku sa sprístupnia najneskôr jeden mesiac po dátume splatnosti platby úrokov SBBS.

2.  SPE sprístupňuje informácie uvedené v odseku 1 na webovom sídle, ktoré:

a)  má dobre fungujúci systém kontroly kvality údajov;

b)  podlieha príslušným normám riadenia a prevádzkuje a udržiava ho organizačná štruktúra, ktorá zaisťuje kontinuitu a riadne fungovanie webového sídla;

c)  podlieha systémom, kontrolám a postupom, ktorými sa identifikujú všetky relevantné zdroje operačného rizika;

d)  zahŕňa systémy, ktorými sa zabezpečuje ochrana a integrita získaných informácií a ich okamžité zaznamenávanie;

e)  umožňuje uchovávať záznamy o informáciách počas najmenej piatich rokov po dátume splatnosti každej emisie SBBS.

Informácie uvedené v odseku 1 a miesto, na ktorom sa informácie sprístupňujú, SPE uvedie v dokumentácii týkajúcej sa SBBS, ktorú poskytuje investorom.

Článok 12

Požiadavky na informácie

1.  Pred prevedením SBBS postupca poskytne nadobúdateľovi všetky tieto informácie:

a)  postup prideľovania výnosov z podkladového portfólia štátnych dlhopisov do rôznych tranží emisie SBBS vrátane prípadu po neuhradení alebo pri očakávanom neuhradení z podkladových aktív;

b)  ako sa hlasovacie práva v ponuke na výmenu po neuhradení alebo pri očakávanom neuhradení z akýchkoľvek štátnych dlhopisov v podkladovom portfóliu prideľujú investorom a ako sa prideľujú straty z nesplatenia dlhu jednotlivým tranžiam emisie SBBS.

2.  ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorom sa stanovia informácie uvedené v odseku 1.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s postupom stanoveným v článkoch 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola 4

Dohľad nad produktmi

Článok 13

Dohľad vykonávaný orgánom ESMA

1.  ESMA je príslušným orgánom na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním súladu SPE s týmto nariadením.

2.  ESMA má ▌právomoci v oblasti dohľadu, ako aj vyšetrovacie a sankčné právomoci na plnenie svojich povinností podľa tohto nariadenia.

ESMA právomoc aspoň:

a)  požiadať o prístup ku všetkým dokumentom vo všetkých formách v rozsahu, v ktorom sa týkajú SBBS, a získať z nich kópiu alebo si ju urobiť;

b)  vyžadovať, aby SPE bezodkladne poskytol informácie;

c)  vyžadovať informácie od akejkoľvek osoby súvisiacej s činnosťami SPE;

d)  vykonávať kontroly na mieste s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho;

e)  prijať primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby SPE naďalej dodržiaval súlad s týmto nariadením;

f)  vydať príkaz na zabezpečenie toho, aby SPE dodržiaval súlad s týmto nariadením a zdržal sa opakovania akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s týmto nariadením.

Článok 14

Spolupráca medzi príslušnými orgánmi a orgánom ESMA

1.  Príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad subjektmi zostavujúcimi SBBS alebo inak zapojenými do trhu s SBBS a orgán ESMA úzko spolupracujú a vymieňajú si informácie na účel výkonu svojich povinností. Najmä úzko koordinujú svoj dohľad s cieľom identifikovať a odstrániť porušenia tohto nariadenia, rozvíjať a propagovať najlepšie postupy, uľahčovať spoluprácu, posilňovať jednotnosť výkladu a poskytovať posúdenia zahŕňajúce viaceré jurisdikcie v prípade akýchkoľvek rozporov.

S cieľom zjednodušiť uplatňovanie právomocí príslušných orgánov a zabezpečiť jednotné uplatňovanie a presadzovanie plnenia povinností stanovených v tomto nariadení orgán ESMA koná v rámci právomocí stanovených v nariadení (EÚ) č. 1095/2010.

2.  Príslušný orgán, ktorý má jasné a preukázateľné dôvody domnievať sa, že SPE porušuje toto nariadenie, bezodkladne podrobným spôsobom informuje ESMA. ESMA prijme primerané opatrenia vrátane rozhodnutia uvedeného v článku 15.

3.  Ak SPE pokračuje v konaní spôsobom, ktorý je jasne v rozpore s týmto nariadením, napriek opatreniam, ktoré prijal ESMA, ▌orgán ESMA môže prijať všetky vhodné opatrenia na ochranu investorov vrátane vydania zákazu pre SPE, aby uvádzal na trh na jeho území akékoľvek ďalšie SBBS, a prijatia rozhodnutia uvedeného v článku 15.

Článok 15

Nesprávne používanie označenia SBBS

1.  Ak existujú dôvody domnievať sa, že SPE v rozpore s článkom 9 použil označenie „SBBS“, aby na trh uviedol produkt, ktorý nespĺňa požiadavky stanovené v uvedenom článku, ESMA sa riadi postupom stanoveným v odseku 2.

2.  V lehote 15 dní od zistenia možného porušenia uvedeného v odseku 1 ESMA rozhodne o tom, či bol porušený článok 9, a o tejto skutočnosti informuje iné relevantné príslušné orgány vrátane príslušných orgánov investorov, ak sú známe. ▌

Ak ESMA dospeje k záveru, že porušenie zo strany SPE sa týka nedodržania súladu s článkom 9 v dobrej viere, môže rozhodnúť, že SPE udelí obdobie maximálne jedného mesiaca na odstránenie identifikovaného porušenia, počnúc dňom, keď bol SPE informovaný orgánom ESMA o porušení. Počas uvedeného obdobia sa SBBS uvedený v zozname vedenom orgánom ESMA podľa článku 10 ods. 2 naďalej považuje za SBBS a ponecháva sa v uvedenom zozname.

3.  ESMA vypracuje regulačné technické predpisy, v ktorých sa stanovia povinnosti týkajúce sa spolupráce, a informácie, ktoré sa majú vymieňať podľa odseku 1 a 2.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v tomto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 16

Nápravné opatrenia a správne sankcie

1.  Bez toho, aby bolo dotknuté právo členských štátov stanovovať trestné sankcie podľa článku 17, ESMA ukladá SPE alebo fyzickej osobe spravujúcej SPE primerané nápravné opatrenia vrátane rozhodnutia uvedeného v článku 15 a primerané správne sankcie stanovené v odseku 3, ak SPE:

a)  nedodržali súlad s povinnosťami stanovenými v článkoch 7 a 8;

b)  nesplnili požiadavky článku 9 vrátane prípadu, keď neinformovali orgán ESMA v súlade s článkom 10 ods. 1 alebo predložili zavádzajúce oznámenie;

c)  nedodržali požiadavky na transparentnosť uvedené v článku 11.

2.  Správne sankcie uvedené v odseku 1 sú aspoň tieto:

a)  verejné vyhlásenie s uvedením totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá sa dopustila porušenia, a povahy porušenia;

b)  príkaz, ktorým sa požaduje, aby fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa dopustila porušenia, upustila od tohto konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)  dočasný zákaz zakazujúci ktorémukoľvek členovi riadiaceho orgánu SPE alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe uznanej za zodpovednú za porušenie vykonávať riadiace funkcie v SPE;

d)  v prípade porušenia uvedeného v odseku 1 písm. b) dočasný zákaz pre SPE predkladať oznámenie uvedené v článku 10 ods. 1;

e)  administratívna peňažná sankcia do maximálnej výšky 5 000 000 EUR alebo v členskom štáte, ktorého menou nie je euro, v zodpovedajúcej hodnote v národnej mene k ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] alebo maximálne 10 % celkového čistého ročného obratu SPE, ktorý je uvedený v najnovšej dostupnej účtovnej závierke schválenej riadiacim orgánom SPE;

f)  administratívna peňažná sankcia do maximálnej výšku dvojnásobku sumy požitkov vyplývajúcich z porušenia, ak takéto požitky možno určiť, a to aj vtedy, keď presahujú maximálne sumy uvedené v písmene e).

3.  ESMA pri určovaní druhu a úrovne správnych sankcií zohľadňuje rozsah, v ktorom bolo porušenie úmyselné alebo vyplývalo z nedbanlivosti, a všetky ostatné relevantné okolnosti, v prípade potreby vrátane:

a)  významnosti, závažnosti a trvania porušenia;

b)  miery zodpovednosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je zodpovedná za porušenie;

c)  finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

d)  významnosť ziskov, ktoré zodpovedná fyzická alebo právnická osoba dosiahla, alebo strát, ktorým sa vyhla, ak možno určiť tieto zisky alebo straty;

e)  strát tretích strán spôsobených porušením;

f)  úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;

g)  predchádzajúcich porušení, ktorých sa dopustila zodpovedná fyzická alebo právnická osoba.

4.  ESMA zabezpečuje, aby bolo každé rozhodnutie o uložení nápravných opatrení alebo správnych sankcií náležite odôvodnené a aby sa naň vzťahovalo právo na odvolanie.

Článok 17

Interakcia s trestnými sankciami

Členské štáty, ktoré stanovili trestné sankcie za porušenie uvedené v článku 16 ods. 1, umožnia orgánu ESMA spolupracovať so súdnymi orgánmi, orgánmi prokuratúry alebo trestnoprávnymi orgánmi v rámci ich jurisdikcie a získať od relevantných orgánov a poskytnúť im konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo konaní začatých v prípade porušení uvedených v článku 16 ods. 1.

Článok 18

Uverejňovanie správnych sankcií

1.  ESMA uverejňuje na svojom webovom sídle každé rozhodnutie o uložení správnej sankcie, voči ktorému už nie je právo odvolať sa, a ktoré je uložené za porušenie uvedené v článku 16 ods. 1 bez zbytočného odkladu a po tom, ako bola informovaná dotknutá osoba.

Uverejnenie uvedené v pododseku 1 zahŕňa informácie o druhu a povahe porušenia, totožnosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej bola správna sankcia uložená.

2.  ESMA uverejňuje správnu sankciu anonymne ▌za všetkých týchto okolností:

a)  ak je uložená správna sankcia fyzickej osobe a na základe predbežného posúdenia sa uverejnenie osobných údajov považuje za neprimerané;

b)  ak by sa uverejnením ohrozila stabilita finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie trestného činu;

c)  ak by uverejnenie spôsobilo neprimeranú škodu SPE alebo dotknutým fyzickým osobám.

Prípadne, ak je pravdepodobné, že okolnosti uvedené v prvom pododseku pominú v primeranej lehote, uverejnenie podľa odseku 1 môže byť o túto lehotu odložené.

3.  ESMA zabezpečí, aby informácie uverejnené podľa odsekov 1 alebo 2 zostali na jeho úradnom webovom sídle počas piatich rokov. Osobné údaje sa uchovajú na oficiálnom webovom sídle orgánu ESMA len počas nevyhnutného obdobia.

Článok 18a

Poplatky za dohľad

1.  Orgán ESMA účtuje účelovo vytvoreným subjektom poplatky v súlade s týmto nariadením a v súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 2 tohto článku. Tieto poplatky sú úmerné obratu dotknutého SPE a v plnej miere pokrývajú nutné výdavky orgánu ESMA týkajúce sa udeľovania licencií SBBS a dohľadu nad SPE.

2.  Komisia je splnomocnená prijať delegovaný akt v súlade s článkom 24a s cieľom doplniť toto nariadenie ďalším spresnením druhu poplatkov, záležitostí, za ktoré sa poplatky platia, výšky poplatkov a spôsobu ich úhrady.

Článok 19

Makroprudenciálny dohľad nad trhom s SBBS

V rámci obmedzení svojho mandátu stanoveného v nariadení (EÚ) č. 1092/2010 je ESRB zodpovedný za makroprudenciálny dohľad nad trhom s SBBS v Únii a koná v súlade s právomocami stanovenými v uvedenom nariadení. Ak ESRB zistí, že trhy s SBBS predstavujú vážne riziko pre riadne fungovanie trhov so štátnymi dlhovými cennými papiermi tých členských štátov, ktorých menou je euro, využije podľa potreby právomoci podľa článkov 16, 17 a 18 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.

Kapitola 4

Vykonávacie právomoci a záverečné ustanovenia

Článok 21

Zmena smernice 2009/65/ES

V smernici 2009/65/ES sa vkladá tento článok 54a:"

„Článok 54a

1.  Ak členské štáty uplatnia odchýlku uvedenú v článku 54 alebo udelia výnimku podľa článku 56 ods. 3, príslušné orgány domovského členského štátu PKIPCP:

   a) uplatnia rovnakú odchýlku alebo udelia rovnakú výnimku pre PKIPCP, aby investovali v súlade so zásadou rozloženia rizika až 100 % svojich aktív do SBBS v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS], ak uvedené príslušné orgány predpokladajú, že podielnici v PKIPCP majú zabezpečenú rovnakú ochranu ako podielnici v PKIPCP v súlade s obmedzeniami stanovenými v článku 52;
   b) upustia od uplatňovania článku 56 ods. 1 a 2.

2.  Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty prijmú, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s odsekom 1.“.

"

Článok 22

Zmena smernice 2009/138/ES

V článku 104 smernice 2009/138/ES sa dopĺňa tento odsek 8:"

„8. Na účely výpočtu základnej kapitálovej požiadavky na solventnosť sa s expozíciami voči cenným papierom zabezpečeným štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] zaobchádza ako s expozíciami voči ústredným vládam alebo centrálnym bankám členských štátov denominovaným a financovaným v ich domácej mene.

Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty príjmu, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s prvým pododsekom.“.

"

Článok 23

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 575/2013

Nariadenie (EÚ) č. 575/2013 sa mení takto:

1.  V článku 268 sa dopĺňa tento odsek 5:"

„5. Odchylne od prvého odseku sa môže s nadriadenou tranžou cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 8 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] vždy zaobchádzať v súlade s prvým odsekom tohto článku.“;

"

2.  V článku 325 sa dopĺňa tento odsek 4:"

„4. Na účely tejto hlavy inštitúcie zaobchádzajú s expozíciami vo forme nadriadenej tranže cenných papierov zabezpečených štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 8 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] ako s expozíciami voči ústrednej vláde členského štátu.“;

"

3.  V článku 390 ods. 7 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Prvý pododsek sa uplatňuje na expozície voči cenným papierom zabezpečeným štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [vložiť odkaz na nariadenie o SBBS].“.

"

Článok 24

Zmeny v smernici (EÚ) 2016/2341

V smernici (EÚ) 2016/2341 sa vkladá tento článok 18a:"

„Článok 18a

Cenné papiere zabezpečené štátnymi dlhopismi

1.  Vo svojich vnútroštátnych pravidlách týkajúcich sa oceňovania aktív IZDZ, výpočtu vlastných zdrojov IZDZ a výpočtu miery platobnej schopnosti IZDZ členské štáty zaobchádzajú s cennými papiermi zabezpečenými štátnymi dlhopismi v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia [treba vložiť odkaz na nariadenie o SBBS] rovnakým spôsobom ako s nástrojmi štátneho dlhu krajín eurozóny.

2.  Do ... [6 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti nariadenia o SBBS] členské štáty prijmú, uverejnia a oznámia Komisii a orgánu ESMA opatrenia potrebné na dodržanie súladu s odsekom 1.“.

"

Článok 24a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 4 ods. 3 treťom a štvrtom pododseku a článku 18a ods. 2 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od ... [dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia]. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku článku 4 ods. 3 treťom a štvrtom pododseku a v článku 18a ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku článku 4 ods. 3 tretieho a štvrtého pododseku alebo článku 18a ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o [dva mesiace].

Článok 25

Doložka o hodnotení

Najskôr päť rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia a keď bude k dispozícii dostatok údajov, Komisia vykoná hodnotenie tohto nariadenia, v ktorom posúdi, či sa dosiahli jeho ciele týkajúce sa odstránenia neprimeraných regulačných prekážok pre vznik SBBS.

Článok 26

Postup výboru

1.  Komisii pomáha Európsky výbor pre cenné papiere, zriadený rozhodnutím Komisie 2001/528/ES(15). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 27

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1) Ú. v. EÚ C , , s. .
(2) Ú. v. EÚ C , , s. .
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
(4) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (CRR) (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).
(6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).
(7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (Ú. v. EÚ L 354, 23.12.2016, s. 37).
(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1).
(9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 472/2013 z 21. mája 2013 o sprísnení hospodárskeho a rozpočtového dohľadu nad členskými štátmi v eurozóne, ktoré majú závažné ťažkosti v súvislosti so svojou finančnou stabilitou, alebo im takéto ťažkosti hrozia (Ú. v. EÚ L 140, 27.5.2013, s. 1).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/47/ES zo 6. júna 2002 o dohodách o finančných zárukách (Ú. v. ES L 168, 27.6.2002, s. 43).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi a ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).
(13) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1).
(14) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2017, s. 12).
(15) Rozhodnutie Komisie 2001/528/ES zo 6. júna 2001, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre cenné papiere (Ú. v. ES L 191, 13.7.2001, s. 45).

Posledná úprava: 29. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia