Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0171(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0180/2019

Ingivna texter :

A8-0180/2019

Debatter :

PV 15/04/2019 - 18
CRE 15/04/2019 - 18

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0373

Antagna texter
PDF 211kWORD 68k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar ***I
P8_TA(2019)0373A8-0180/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (COM(2018)0339 – C8-0206/2018 – 2018/0171(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0339),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0206/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört Europeiska centralbanken,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8‑0180/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 62, 15.2.2019, s. 113.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar
P8_TC1-COD(2018)0171

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande(1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(3), och

av följande skäl:

(1)  Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (Sovereign Bond-Backed Securities) (nedan kallade SBBS-värdepapper) skulle kunna användas för att åtgärda vissa sårbarheter som har synliggjorts eller orsakats av finanskrisen 2007–2008. Mer specifikt skulle SBBS-värdepapper kunna hjälpa banker och andra finansinstitut att diversifiera sina statsskuldsexponeringar, ytterligare minska kopplingen mellan kreditinstitut och nationella offentliga finanser och öka utbudet av eurodenominerade lågrisktillgångar som skulle underlätta genomförandet av penningpolitiken. SBBS-värdepapper kan dessutom göra obligationer som emitterats på små och mindre likvida nationella marknader mer attraktiva för internationella investerare, vilket kan gynna riskdelningen och riskreduceringen inom den privata sektorn och främja en mer effektiv fördelning av riskerna bland de finansiella aktörerna.

(2)  Enligt den befintliga rättsliga ramen skulle SBBS-värdepapper behandlas som värdepapperiseringar och därmed omfattas av ytterligare avgifter och avdrag i förhållande till de avgifter och avdrag som gäller för de statsobligationer inom euroområdet som ingår i den underliggande portföljen. Dessa ytterligare avgifter och avdrag skulle hindra produktionen och användningen av SBBS-värdepapper i den privata sektorn, trots att dessa värdepapper medför mindre risker än de risker som förknippas med andra typer av värdepapperiseringar. Vissa risker, såsom lagersrisker eller bedrägligt beteende hos specialföretagens personal, finns dock kvar. SBBS-värdepapper bör därför omfattas av en rättslig ram som tar större hänsyn till produktens unika funktioner och egenskaper och gör det möjligt att introducera den på marknaden.

(2a)  Som värdepapperiseringar är SBBS-värdepapper exponerade för specifika produktrisker kopplade till specialföretaget, som är den juridiskt separata och fristående enhet som inrättats för att utfärda SBBS-värdepapper. En tranch i första-förlustläge utanför banksystemet kommer att vara avgörande för att minska kopplingen mellan banker och statspapper. Därför bör den regleringsmässiga förmånsbehandling som beviljas de underliggande tillgångarna i ett SBBS-värdepapper utvidgas till att omfatta bankers innehav av en prioriterad SBBS-tranch.

(3)  Att möjliggöra en marknadsstyrd utveckling av SBBS-värdepapper är en del av kommissionens ansträngningar för att minska riskerna för den finansiella stabiliteten och ta ytterligare steg mot fullbordandet av bankunionen. SBBS-värdepapper kan bidra till ytterligare portföljdiversifiering inom banksektorn och samtidigt skapa en ny källa av säkerheter av hög kvalitet som är särskilt lämpade för användning vid gränsöverskridande finansiella transaktioner och i den verksamhet som Eurosystemets centralbanker och centrala motparter bedriver. En marknad för SBBS-värdepapper skulle dessutom kunna öka antalet tillgängliga instrument för gränsöverskridande investeringar och privat riskdelning, vilket skulle underlätta kommissionens ansträngningar för att fullborda bankunionen och ytterligare fördjupa och integrera Europas kapitalmarknader inom ramen för kapitalmarknadsunionen.

(4)  SBBS-värdepapper medför inte någon risk- och förlustdelning mellan medlemsstaterna, eftersom medlemsstaterna inte ömsesidigt kommer att garantera varandras skulder i SBBS-värdepappernas underliggande portfölj av statsobligationer. Utvecklingen av SBBS-värdepapper inbegriper inte heller några ändringar av den nuvarande rättsliga behandlingen av statsskuldsexponeringar.

(5)  För att uppnå målen för geografisk riskspridning inom bankunionen och den inre marknaden bör SBBS-värdepapperens underliggande portfölj bestå av statsobligationer från de medlemsstater som har euro som valuta. För att undvika valutarisker bör endast eurodenominerade statsobligationer som emitterats av medlemsstater som har euro som valuta ingå i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj. För att säkerställa att statsobligationer från varje medlemsstat i euroområdet bidrar till produktionen av SBBS-värdepapper i linje med varje medlemsstats bidrag till stabiliteten i euroområdet som helhet bör den relativa vikten av nationella statsobligationer i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj ligga mycket nära den relativa vikten för varje medlemsstat i de nationella centralbankernas fördelningsnyckel för teckning av Europeiska centralbankens kapital.

(6)  För att kunna tillhandahålla en lågrisktillgång av hög kvalitet och samtidigt tillgodose investerarnas olika grader av riskbenägenhet bör en SBBS-emission bestå av både en högst rangordnad tranch och en eller flera lägre prioriterade trancher. Den högst rangordnade tranchen, motsvarande 70 % av det nominella värdet av en SBBS-emission, bör säkerställa att den förväntade förlusten ligger i linje med de säkraste statsobligationerna inom euroområdet, med beaktande av risken och korrelationen av statsobligationerna i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj. De lägre prioriterade trancherna bör fungera som skydd för den högst rangordnade tranchen. ▌ För att begränsa riskerna med den första förlusttranchen (den tranch som bär förluster före alla andra trancher) bör det nominella värdet av den första förlusttranchen emellertid vara minst 5 % av det utestående nominella värdet för hela SBBS-emissionen. Med tanke på produktens särskilda komplexitet bör icke-professionella kunder endast kunna förvärva högst rangordnade trancher och inte första förlusttranchen.

(7)  För att säkerställa en SBBS-emissions integritet och så långt som möjligt begränsa riskerna i samband med innehav och hantering av den underliggande portföljen av statsobligationer bör löptiderna för de underliggande statsobligationerna vara nära anpassade till SBBS-värdepapperens löptid, och sammansättningen av den underliggande portföljen av statsobligationer bör vara densamma under värdepappernas hela livscykel.

(8)  Den standardiserade sammansättningen av den underliggande portföljen för SBBS-värdepapper kan försvåra eller förhindra en emission av dessa värdepapper om statsobligationer från en eller flera av medlemsstaterna inte finns tillgängliga på marknaden. Av detta skäl bör det vara möjligt att utesluta statsobligationer från en viss medlemsstat från framtida SBBS-emissioner om och så länge medlemsstatens emission av statsobligationer är avsevärt begränsad på grund av ett minskat behov av statsskuld eller begränsat marknadstillträde.

(9)  För att se till att SBBS-värdepapperen är tillräckligt homogena bör det endast vara tillåtet att utesluta eller återinföra en viss medlemsstats statsobligationer i den underliggande portföljen efter ett beslut av kommissionen, så att alla SBBS-värdepapper som emitterats vid ett och samma tillfälle har samma underliggande portfölj av statsobligationer. SBBS-värdepapper är nya produkter och för att säkerställa kontinuiteten i SBBS-emissioner på marknaden är det motiverat med en tidseffektiv beslutsmekanism för att anpassa den underliggande portföljen av SBBS-värdepapper i situationer där en medlemsstat inte längre har marknadstillträde. Dessutom har experter och intressenter uttryckt oro över att det skulle kunna uppstå negativa effekter på likviditeten på marknaderna för de underliggande statsobligationerna, och denna oro förtjänar att tas på allvar. Genom denna förordning åläggs därför Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010(4) (Esma), att övervaka marknaderna för SBBS-värdepapper och de underliggande statsobligationerna för tecken på störningar.

(9a)  På grundval av Esmas synpunkter och rapporter bör kommissionen ges befogenhet att tillhandahålla en tydlig definition av ”marknadslikviditet” och en metod för dess beräkning, och att fastställa de kriterier enligt vilka Esma ska bedöma huruvida en medlemsstat inte längre har marknadstillträde enligt denna förordning. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(10)  Den fastställda storleken på den högst rangordnade tranchen i varje emission av SBBS-värdepapper kan minskas för framtida emissioner om en mindre storlek, på grund av negativa händelser som försämrar statsskuldsmarknadernas funktion i en medlemsstat eller i unionen, är nödvändig för en fortsatt hög kreditvärdighet och låg risk för den högst rangordnade tranchen. När en sådan negativ marknadsutveckling har vänt bör storleken på den högst rangordnade tranchen återställas till det ursprungliga värdet på 70 %. ▌

(11)  Investerare bör i så hög grad som möjligt skyddas mot risken för insolvens i det institut som förvärvar statsobligationerna (den ursprungliga köparen) i syfte att sätta samman SBBS-värdepapperens underliggande portfölj. Av detta skäl bör endast specialföretag som uteslutande ägnar sig åt emission och hantering av SBBS-värdepapper och som inte bedriver någon annan verksamhet, till exempel tillhandahållande av krediter, ha tillstånd att emittera SBBS-värdepapper. Av samma skäl bör specialföretag omfattas av stränga krav avseende separation av tillgångar.

(12)  För att kunna hantera mindre obalanser i löptiderna under tidsperioden mellan mottagandet av intäkter från skuldbetalningarna för den underliggande portföljen och utbetalningsdagen för investerarna, bör specialföretag endast ha tillstånd att investera intäkterna från skuldbetalningarna för SBBS-värdepapperens underliggande portfölj av statsobligationer i kontanter eller i mycket likvida finansiella instrument med låg marknads- och kreditrisk.

(12a)  Medlemsstaterna bör se till att specialföretags innehav av statsobligationer får samma behandling som andra innehav av samma statsobligation eller av andra statsobligationer som emitterats på samma villkor.

(13)  Endast produkter som uppfyller kraven avseende sammansättningen och löptiderna för den underliggande portföljen, storleken på den högst rangordnade tranchen och de lägre prioriterade trancherna i enlighet med denna förordning och vars emission är förenlig med tillsynsordningen, bör få den rättsliga behandling som fastställs i denna förordning.

(14)  Ett system med certifiering av Esma bör säkerställa att en SBBS-emission uppfyller kraven i denna förordning. Esma bör därför upprätta en förteckning över alla certifierade SBBS-värdepapper ▌ så att investerare kan kontrollera om en produkt som erbjuds som ett SBBS-värdepapper faktiskt är en sådan produkt. Av samma skäl bör Esma ange i förteckningen om någon sanktion har införts för ett SBBS-värdepapper och ta bort de produkter som strider mot bestämmelserna i denna förordning.

(15)  Investerare bör kunna förlita sig på Esmas certifieringar av SBBS-värdepapper och på den information som tillhandahålls av specialföretagen. Informationen om SBBS-värdepapper och de statsobligationer som ingår i den underliggande portföljen bör hjälpa investerarna att förstå, bedöma och jämföra SBBS-transaktioner, så att de inte enbart måste förlita sig på kreditvärderingsinstitut eller andra tredjepartsaktörer. Denna möjlighet bör göra det möjligt för investerare att agera försiktigt och utföra sina due diligence-granskningar på ett effektivt sätt. Information om SBBS-värdepapper bör därför finnas fritt tillgänglig för investerare i standardiserade mallar på en webbplats som alltid går att komma åt.

(16)  För att förhindra missbruk och säkerställa förtroendet för SBBS-värdepapper bör Esma införa lämpliga administrativa sanktioner och korrigeringsåtgärder om anmälnings- eller produktkraven för SBBS-värdepapper har åsidosatts avsiktligen eller på grund av oaktsamhet.

(17)  Investerare i olika finanssektorer bör kunna investera i SBBS-värdepapper på samma villkor som när de investerar i de underliggande statsobligationerna från euroområdet, med undantag för bankers investeringar i innehav av de lägre prioriterade trancherna av SBBS-värdepapper. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG(5), Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013(6), Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG(7) och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341(8) bör därför ändras för att SBBS-värdepapper ska få samma rättsliga behandling som deras underliggande tillgångar i de olika reglerade finanssektorerna.

(18)  För att skydda den finansiella stabiliteten, säkerställa investerarnas förtroende och främja likviditeten måste marknaderna för SBBS-värdepapper övervakas på ett lämpligt och effektivt sätt. I detta syfte bör Esma underrättas om emissioner av SBBS-värdepapper, och alla uppgifter som behövs för att utföra sina tillsynsuppgifter bör tillhandahållas av specialföretagen. Efterlevnaden av denna förordning bör i första hand övervakas för att säkerställa skyddet för investerarna och, i tillämpliga fall, de aspekter som kan kopplas till emission eller innehav av SBBS-värdepapper av reglerade finansiella enheter.

(19)  De nationella behöriga myndigheterna för de enheter som är involverade i sammansättningen av SBBS-värdepapper eller på SBBS-marknaden samt Esma bör nära samordna sin tillsynsverksamhet och säkerställa att deras beslut är enhetliga. ▌

(20)  Med tanke på att SBBS-värdepapper är nya produkter vars effekter på marknaderna för de underliggande statspapperen är okända är det lämpligt att Europeiska systemrisknämnden (ESRB) och de nationella behöriga myndigheterna för makrotillsynsinstrument övervakar marknaden. ESRB bör därför använda sig av sina befogenheter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010(9) och, om så är lämpligt, utfärda varningar och lämna förslag till korrigerande åtgärder till de behöriga myndigheterna.

(21)  Eftersom det behövs starkt specialiserad expertkunskap om värdepappersmarknaderna är det lämpligt att låta Esma utarbeta ett utkast till tekniska standarder för tillsyn avseende de typer av investeringar som specialföretag kan utföra med intäkterna från betalningarna av kapital eller ränta från SBBS-värdepapperens underliggande portfölj, den information som specialföretaget ska tillhandahålla Esma för anmälan och certifiering av en emission, den information som ska tillhandahållas innan ett SBBS-värdepapper överlåts samt skyldigheterna för samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna. Kommissionen bör ha befogenhet att anta dessa standarder i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och artiklarna 10 till 14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(22)  Kommissionen bör även ha befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder med hjälp av genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010 när det gäller anmälningskraven för specialföretag före en emission av SBBS-värdepapper.

(23)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter att besluta om en medlemsstats statsobligationer bör tas bort från eller ingå i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj och om storleken på den högst rangordnade tranchen i framtida SBBS-emissioner bör ändras. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011(10).

(24)  Eftersom målet med denna förordning, nämligen att fastställa en ram för SBBS-värdepapper, inte kan uppnås fullt ut av medlemsstaterna på grund av att framväxten av en marknad för dessa värdepapper beror på om de hinder som följer av tillämpningen av unionslagstiftningen kan undanröjas, och eftersom lika villkor på den inre marknaden för alla institutionella investerare och bolag som är involverade i handeln med SBBS-värdepapper endast kan uppnås på unionsnivå, kan unionen anta åtgärder i enlighet med den subsidiaritetsprincip som fastställs i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Kapitel 1

Syfte, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs en allmän ram för värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar (Sovereign Bond-Backed Securities) (nedan kallade SBBS-värdepapper).

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller ursprungliga köpare, specialföretag, investerare och alla andra aktörer som är involverade i emission eller innehav av SBBS-värdepapper.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.  behörig myndighet: en offentlig myndighet eller ett organ som har erkänts officiellt i den nationella lagstiftningen och som enligt den nationella lagstiftningen eller unionslagstiftningen har befogenhet att utföra de arbetsuppgifter som fastställs i denna förordning.

2.  statsobligation: ett skuldinstrument som utfärdas av den centrala statsförvaltningen i en medlemsstat, som uttrycks och finansieras i den inhemska valutan i den berörda medlemsstaten och som har en ursprunglig löptid på minst ett år.

3.  värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar eller SBBS-värdepapper: ett finansiellt instrument som uttrycks i euro, vars kreditrisk är kopplad till exponeringarna mot en portfölj av statsobligationer och som uppfyller kraven i denna förordning.

4.  specialföretag: en juridisk person, som inte är den ursprungliga köparen, som emitterar SBBS-värdepapper och som utför den verksamhet som rör den underliggande portföljen av statsobligationer i enlighet med artiklarna 7 och 8 i denna förordning.

5.  ursprunglig köpare: en juridisk person som köper statsobligationer för egen räkning och som därefter överlåter dessa statsobligationer till ett specialföretag i syfte att emittera SBBS-värdepapper.

6.  investerare: en fysisk eller juridisk person som innehar SBBS-värdepapper.

7.  tranch: ett genom avtal fastställt segment av den kreditrisk som är förenad med SBBS-värdepapperens underliggande portfölj av statsobligationer och som bär en risk för en större eller mindre kreditförlust än en position med samma belopp i ett annat segment av kreditrisken.

8.  högst rangordnad tranch: den tranch inom SBBS-emission som bär eventuella förluster efter att alla lägre prioriterade trancher av emissionen har burit förluster.

9.  lägre prioriterad tranch: en tranch inom en SBBS-emission som bär förluster före den högst rangordnade tranchen.

10.  första förlusttranch: den tranch inom en SBBS-emission som bär förluster före alla andra trancher.

Kapitel 2

SBBS-värdepappers sammansättning, löptid och utformning

Artikel 4

Den underliggande portföljens sammansättning

1.  Ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj ska endast bestå av följande:

a)  Statsobligationer från medlemsstater som har euron som valuta.

b)  Intäkter från inlösen av dessa statsobligationer.

2.  Vikten av varje medlemsstats statsobligationer i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj (utgångsvikten) ska motsvara den relativa vikten av medlemsstaternas bidrag till Europeiska centralbanken (ECB) i enlighet med fördelningsnyckeln för teckning, av medlemsstaternas nationella centralbanker, av ECB:s inbetalade kapital som fastställs i artikel 29 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Specialföretag kan emellertid avvika från det nominella värdet av varje medlemsstats statsobligationer, enligt tillämpningen av den utgångsvikten, med upp till tio procent.

3.  Efter det att det första SBBS-värdepapperet har certifierats ska Esma utan onödigt dröjsmål börja övervaka och kontinuerligt bedöma huruvida någon av följande situationer föreligger:

a)  Medlemsstaten har under de föregående tolv månaderna (nedan kallade referensperioden) emitterat mindre än hälften av den mängd statsobligationer som motsvarar dess relativa vikt, som fastställs i enlighet med punkt 2, multiplicerat med det sammanlagda värdet av de SBBS-värdepapper som emitterats under de tolv månader som föregick referensperioden.

aa)   Emissionen av SBBS-värdepapper har haft en betydande negativ inverkan på marknadslikviditeten för någon av de statsobligationer från en medlemsstat som ingår i den underliggande portföljen.

b)  Medlemsstaten har under de föregående tolv månaderna finansierat minst hälften av sitt årliga finansieringsbehov genom officiellt finansiellt stöd avsett för genomförandet av ett makroekonomiskt anpassningsprogram i enlighet med artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013(11) eller medlemsstaten har av någon anledning inte länge marknadstillträde.

Vid tillämpning av led aa första stycket ska ”marknadslikviditet” fastställas med beaktande av minimikriterier i form av de senaste tre månadernas belägg för marknadsbredd och marknadsdjup som visas genom liten skillnad mellan köp- och säljkurs, hög handelsvolym och ett stort och varierat antal marknadsaktörer.

Vid tillämpning av led aa första stycket ska kommissionen senast ... [6 månader efter denna förordnings ikraftträdande] anta en delegerad akt i enlighet med artikel 24a för att tillhandahålla en tydlig definition och beräkningsmetod för ”marknadslikviditet” i den mening som avses i denna förordning.

Vid tillämpningen av led b första stycket ska kommissionen senast ... [6 månader efter denna förordnings ikraftträdande] anta en delegerad akt i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att fastställa de kriterier enligt vilka Esma ska bedöma om en medlemsstat inte längre har marknadstillträde enligt första stycket i denna punkt.

3a.  Esma ska fortlöpande övervaka och bedöma om en medlemsstat vars statsobligationer ingår i ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj inte längre har marknadstillträde eller har påbörjat ett makroekonomiskt anpassningsprogram, om emissionen av SBBS-värdepapper hade en betydande negativ inverkan på marknadslikviditeten och om utgångsvikterna för medlemsstater med begränsad tillgång på statsobligationer hindrar emissionen av nya SBBS-värdepapper, eller om någon av dessa situationer inte längre föreligger.

Om Esma, i samråd med ESRB, konstaterar att en situation som avses i punkt 3 första stycket a eller aa föreligger, kan Esma begära att kommissionen justerar utgångsvikterna för de obligationer från medlemsstaterna som ingår i den underliggande portföljen.

Om Esma, i samråd med ESRB, konstaterar att en situation som avses i punkt 3 första stycket b föreligger, kan Esma begära att kommissionen utesluter medlemsstaten från ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj eller justerar utgångsvikterna för de obligationer från medlemsstaterna som ingår i den underliggande portföljen.

Om Esma, i samråd med ESRB, konstaterar att en situation som avses i punkt 3 första leden a–b inte längre föreligger, kan Esma begära att kommissionen återinför medlemsstatens obligationer i ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj och justerar utgångsvikterna för obligationerna från de medlemsstater som ingår i den underliggande portföljen.

Kommissionen ska inom 48 timmar efter den begäran som avses i andra, tredje och fjärde stycket och på grundval av de skäl och de belägg som Esma har lagt fram, endera

a)  anta en genomförandeakt som antingen utesluter medlemsstatens statsobligationer från SBBS-värdepapperets underliggande portfölj eller justerar de berörda medlemsstaternas utgångsvikter,

b)  anta en genomförandeakt om avvisande av det begärda uteslutandet eller den begärda justeringen av utgångsvikterna för relevanta medlemsstater, eller

c)  anta en genomförandeakt som återinför medlemsstatens obligationer i ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj och på lämpligt sätt justerar utgångsvikterna för de obligationer från medlemsstaterna som ingår i den underliggande portföljen.

3b.  Varje genomförandeakt som antas i enlighet med punkt 31 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 26.2.

Om en medlemsstat utesluts från ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj till följd av en genomförandeakt enligt punkt 3a ska utgångsvikterna för de återstående medlemsstaternas statsobligationer fastställas genom uteslutande av statsobligationerna från den medlemsstat som avses i punkt 3a och tillämpning av den beräkningsmetod som anges i punkt 2 tillämpas. Om en genomförandeakt enligt punkt 3a tillämpas och utgångsvikterna anpassas ska utgångsvikterna tillämpas i enlighet med genomförandeakten.

Uteslutandet eller justeringen ska gälla under en första period på en månad. Kommissionen får, efter samråd med Esma och med hjälp av en genomförandeakt, förlänga uteslutandet eller justeringen av utgångsvikterna enligt denna artikel med ytterligare perioder på en månad. Om uteslutandet eller justeringen inte förlängs vid utgången av den inledande perioden eller vid utgången av en efterföljande förlängning av perioden ska dessa automatiskt upphöra att gälla.

3c.  ECB ska i god tid informeras om alla beslut som fattas i enlighet med punkterna 3a och 3b.

Artikel 5

Förfallodag för de underliggande tillgångarna

1.  Trancher av SBBS-värdepapper som ingår i samma emission ska ha samma ursprungliga förfallodag. Denna förfallodag ska vara samma som eller upp till en dag senare än den återstående löptiden för den statsobligation som har den längsta återstående löptiden i den underliggande portföljen.

2.  Den återstående löptiden för varje statsobligation i SBBS-värdepapperens underliggande portfölj får inte vara mer än sex månader kortare än den återstående löptiden för den statsobligation som har den längsta återstående löptiden i portföljen.

Artikel 6

Struktur för trancher, betalningar och förluster

1.  En SBBS-emission ska bestå av en högst rangordnad tranch och en eller flera lägre prioriterade trancher. Det utestående nominella värdet av den högst rangordnade tranchen ska vara sjuttio procent av det utestående nominella värdet av hela SBBS-emissionen. Antalet och det utestående nominella värdet av de lägre prioriterade trancherna ska bestämmas av specialföretaget med förbehåll för begränsningen att det nominella värdet av den första förlusttranchen ska vara minst fem procent av det utestående nominella värdet av hela SBBS-emissionen.

2.  Om en negativ utveckling leder till en allvarlig störning i statsobligationsmarknadernas funktion i en medlemsstat eller i unionen, och om dessa störningar har bekräftats av kommissionen i enlighet med punkt 4, ska specialföretagen sänka det utestående nominella värdet av den högst rangordnade tranchen till sextio procent för alla SBBS-emissioner efter bekräftelsen.

Om kommissionen, i enlighet med punkt 4, har bekräftat att störningen har upphört ska punkt 1 tillämpas för alla SBBS-emissioner efter bekräftelsen.

3.  Esma ska övervaka och bedöma huruvida den situation som avses punkt 2 föreligger eller har upphört, och informera kommissionen om detta.

4.  Kommissionen kan anta en genomförandeakt för att fastställa att den störning som avses i punkt 2 föreligger eller har upphört. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 26.2.

5.  Utbetalningar från ett SBBS-värdepapper ska vara beroende av utbetalningarna från den underliggande portföljen av statsobligationer.

6.  Fördelningen av förluster och utbetalningsordningen ska bestämmas av tranchen i SBBS-emissionen och vara fast under hela emissionens livscykel.

Förluster ska registreras och fördelas efterhand som de uppstår.

Artikel 7

Emission av SBBS-värdepapper och skyldigheter för specialföretag

1.  Specialföretag ska uppfylla samtliga av följande krav:

a)  De ska vara etablerade i unionen.

b)  Deras verksamhet ska vara begränsad till emission och förvaltning av SBBS-värdepapper och hantering av den underliggande portföljen i enlighet med artiklarna 4, 5, 6 och 8.

c)  Specialföretag är ensamt ansvariga för tillhandahållande av de tjänster och den verksamhet som avses i led b.

2.  Specialföretag ska ha full äganderätt till den underliggande portföljen i en emission av SBBS-värdepapper.

Den underliggande portföljen i en SBBS-emission ska utgöra ett avtal om finansiell säkerhet i den mening som avses i artikel 2 c i Europaparlamentets och rådets(12) direktiv 2002/47/EG för att säkerställa de finansiella skyldigheter som specialföretaget har gentemot investerare i emissionen.

Innehav av ett SBBS-värdepapper i en specifik SBBS-emission ska inte medföra några rättigheter eller fordringar på tillgångarna hos det specialföretag som emitterat SBBS-värdepapperna utöver emissionens underliggande portfölj och den inkomst som genererats av innehavet av SBBS-värdepapperet.

Eventuella minskningar av värdet eller intäkterna i den underliggande portföljen av statsobligationer ska inte ge rätt till ersättningsanspråk från investerarna.

3.  Ett specialföretag ska föra register och räkenskaper så att det kan

a)  särskilja sina egna tillgångar och finansiella resurser från de som tillhör SBBS-värdepapperens underliggande portfölj och de tillhörande intäkterna,

b)  särskilja de underliggande portföljerna och intäkterna från olika SBBS-emissioner,

c)  särskilja de positioner som innehas av olika investerare eller förmedlare,

d)  verifiera att antalet SBBS-värdepapper i en emission vid ett och samma tillfälle är lika med summan av de SBBS-värdepapper som innehas av investerare eller förmedlare i samma emission,

e)  verifiera att det utestående nominella värdet av SBBS-värdepapperen i en emission är lika med det utestående nominella värdet av den underliggande portföljen av statsobligationer i samma emission.

4.  Specialföretag ska endast depåförvara de statsobligationer som avses i artikel 4.1 a, vilket medges enligt punkt 1 i avsnitt B i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU(13) och punkt 2 i avsnitt A i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014(14), i centralbanker, värdepapperscentraler, auktoriserade kreditinstitut eller auktoriserade värdepappersföretag.

4a.  Medlemsstaterna ska se till att specialföretags innehav av statsobligationer får samma behandling som andra innehav av samma statsobligation eller av andra statsobligationer som emitterats på samma villkor.

Artikel 8

Investeringspolitik

1.  Ett specialföretag ska endast investera utbetalningar av kapitalbelopp eller ränta från de statsobligationer som avses i artikel 4.1 a som löper ut före utbetalningarna av kapitalbelopp eller ränta från SBBS-värdepapperen i kontanter eller eurodenominerade instrument som motsvarar likvida medel och som kan likvideras inom en dag med minimal negativ priseffekt.

Ett specialföretag ska endast depåförvara de utbetalningar som avses i första stycket, vilket medges enligt avsnitt B punkt 1 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU och avsnitt A punkt 2 i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014, i centralbanker, värdepapperscentraler, auktoriserade kreditinstitut eller auktoriserade värdepappersföretag.

2.  Ett specialföretag får inte ändra ett SBBS-värdepappers underliggande portfölj före SBBS-värdepapperets förfallodag.

3.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder som ytterligare specificerar vilka finansiella instrument som kan betraktas som mycket likvida med minimal marknads- och kreditrisk i enlighet med punkt 1. Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [6 månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Kapitel 3

Användning av beteckningen SBBS samt anmälnings-, transparens- och informationskrav

Artikel 9

Användning av beteckningen värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar

Beteckningen värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar eller SBBS ska endast användas för finansiella produkter som uppfyller samtliga följande villkor:

a)  Den finansiella produkten ska fortlöpande uppfylla bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 6.

aa)  Specialföretaget ska fortlöpande uppfylla bestämmelserna i artiklarna 7 och 8.

b)  Esma ska ha certifierat den finansiella produkten i enlighet med artikel 10.1, och den finansiella produkten ska ha införts i den förteckning som avses i artikel 10.2.

Artikel 10

Krav på anmälan av SBBS-värdepapper

1.  Ett specialföretag ska lämna in en ansökan om certifiering av ett SBBS-värdepapper genom en anmälan med hjälp av den mall som avses i punkt 5 i denna artikel till Esma minst en vecka före en SBBS-emission om att emissionen uppfyller de krav som anges i artiklarna 4, 5 och 6. Esma ska informera företagets behöriga myndighet om detta utan onödigt dröjsmål.

1a.  Den anmälan som avses i punkt 1 i denna artikel ska innehålla en förklaring från specialföretaget om hur det har uppfyllt vart och ett av de krav som anges i artiklarna 4, 5, 6, 7 och 8.

1b.  Esma ska endast certifiera en SBBS-emission om Esma är helt förvissad om att det ansökande specialföretaget och SBBS-emissionen uppfyller alla de krav som fastställs i denna förordning. Esma ska utan onödigt dröjsmål informera det ansökande specialföretaget om huruvida certifiering har beviljats eller avslagits.

2.  Esma ska upprätthålla en förteckning över alla SBBS-emissioner som har certifierats av Esma på sin officiella webbplats. Esma ska uppdatera förteckningen utan dröjsmål och ta bort alla SBBS-emissioner som inte längre betraktas som sådana efter beslut av Esma i enlighet med artikel 15.

3.  ▌ Esma ska omedelbart ange i den förteckning som avses i punkt 2 i denna artikel så snart Esma har infört administrativa sanktioner enligt artikel 16 för vilka det inte längre finns någon rätt till överklagande med avseende på de berörda SBBS-värdepapperen.

3a.  Esma ska återkalla certifieringen av en SBBS-emission om någon av följande omständigheter föreligger:

a)  Specialföretaget har uttryckligen avstått från certifieringen eller inte utnyttjat den inom sex månader efter det att certifieringen beviljats.

b)  Specialföretaget har erhållit certifieringen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat otillbörligt sätt.

c)  SBBS-emissionen uppfyller inte längre de villkor som låg till grund för certifieringen.

Återkallandet av certifieringen ska ha omedelbar verkan i hela unionen.

4.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa den information som avses i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [...] [6 månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

5.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa de mallar som ska användas för inlämning av den information som avses i punkt 1.

Esma ska överlämna dessa förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den [...] [6 månader efter det att denna förordning träder i kraft].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i detta stycke i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 11

Transparenskrav

1.  Ett specialföretag ska, utan onödigt dröjsmål, lämna följande information till investerare och Esma:

a)  Information om den underliggande portföljen som är nödvändig för bedömningen av huruvida den finansiella produkten uppfyller bestämmelserna i artiklarna 4, 5 och 6.

b)  En närmare beskrivning av betalningsprioriteringen för de olika trancherna i SBBS-emissionen.

c)  Om inget prospekt har upprättats i de fall som avses i artiklarna 1.4, 1.5 eller 3.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129(15) ska en översikt över SBBS-värdepapperens grundläggande karaktär bifogas, med uppgifter om exponeringens egenskaper, kassaflöden och prioritetsordning vid förluster.

d)  Den anmälan och den certifiering som avses i artikel 10.1 respektive artikel 10.1b.

Den information som avses i led a i denna punkt ska finnas tillgänglig senast en månad efter förfallodatumet för betalningen av ränta för SBBS-värdepapperet.

2.  Ett specialföretag ska offentliggöra den information som avses i punkt 1 på en webbplats som

a)  har ett välfungerande system för kontroll av datakvaliteten,

b)  är underställd lämpliga förvaltningsstandarder och är föremål för underhåll och drift i enlighet med en organisationsstruktur som säkerställer kontinuitet och att webbplatsen fungerar väl,

c)  omfattas av system, kontroller och förfaranden som identifierar alla relevanta källor till operativ risk,

d)  har system som säkerställer dataskydd och integritetsskydd för den information som mottagits och snabb registrering av denna information, och

e)  gör det möjligt att lagra informationen under minst fem år efter förfallodagen för varje SBBS-emission.

Den information som avses i punkt 1 och den plats där informationen finns tillgänglig ska anges av specialföretaget i den dokumentation om SBBS-värdepapperen som lämnas till investerarna.

Artikel 12

Informationskrav

1.  Innan ett SBBS-värdepapper överlåts ska överlåtaren lämna följande information till förvärvaren:

a)  Förfarandet vid fördelning av intäkterna från den underliggande portföljen av statsobligationer till de olika trancherna i SBBS-emissionen, inbegripet om en utebliven betalning av en underliggande tillgång har konstaterats eller kan förväntas.

b)  Hur rösträtterna avseende ett utbyteserbjudande ska tilldelas investerarna om en utebliven betalning för någon av statsobligationerna i den underliggande portföljen har konstaterats eller kan förväntas, och hur eventuella förluster från en utebliven skuldbetalning ska fördelas på de olika trancherna i SBBS-emissionen.

2.  Esma ska utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att fastställa den information som avses i punkt 1.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast [6 månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med förfarandet i artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Kapitel 4

Produkttillsyn

Artikel 13

Tillsyn genom Esma

1.  Esma ska vara den behöriga myndighet som ska övervaka att specialföretagen uppfyller bestämmelserna i denna förordning.

2.  Esma ska ▌ha de tillsyns-, övervaknings- och sanktionsbefogenheter som krävs för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning.

Esma ska åtminstone ha befogenhet att

a)  begära att få tillgång till alla handlingar oavsett form som rör SBBS-värdepapper och ta emot eller ta en kopia av handlingarna,

b)  kräva att specialföretaget lämnar information utan dröjsmål,

c)  begära information från alla personer som deltar i verksamheten inom specialföretaget,

d)  genomföra inspektioner på plats, med eller utan föranmälan,

e)  vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett specialföretag fortlöpande uppfyller bestämmelserna i denna förordning,

f)  utfärda ett beslut för att säkerställa att ett specialföretag uppfyller bestämmelserna i denna förordning och avstå från beteenden som strider mot denna förordning.

Artikel 14

Samarbete mellan behöriga myndigheter och Esma

1.  De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över enheter som sätter samman SBBS-värdepapper eller på annat sätt är delaktiga på SBBS-marknaden och Esma ska ha ett nära samarbete och utbyta information som gör att de kan utföra sina uppgifter. De ska i synnerhet samordna sin tillsyn för att identifiera och avhjälpa överträdelser av denna förordning, utarbeta och främja bästa praxis, underlätta samarbete, främja konsekvens i tolkningen och genomföra bedömningar över jurisdiktionsgränserna vid eventuell oenighet.

För att underlätta för de behöriga myndigheterna att utöva sina befogenheter och för att säkerställa en konsekvent tillämpning och efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i denna förordning ska Esma agera enligt de befogenheter som fastställs i förordning (EU) nr 1095/2010.

2.  En behörig myndighet som har tydliga och påvisbara belägg för att ett specialföretag bryter mot denna förordning ska omedelbart lämna detaljerad information till Esma. Esma ska vidta lämpliga åtgärder, inbegripet det beslut som avses i artikel 15.

3.  Om specialföretaget fortsätter att agera på ett sätt som uppenbart strider mot denna förordning trots att åtgärder har vidtagits av Esma, får Esma vidta alla lämpliga åtgärder som behövs för att skydda investerarna, inbegripet att förbjuda specialföretaget att marknadsföra SBBS-värdepapper inom sitt territorium och att fatta det beslut som avses i artikel 15.

Artikel 15

Missbruk av beteckningen SBBS

1.  Om det finns skäl att misstänka att ett specialföretag i strid med artikel 9 har använt beteckningen SBBS för att marknadsföra en produkt som inte uppfyller de krav som fastställs i den artikeln, ska Esma följa det förfarande som föreskrivs i punkt 2.

2.  Inom 15 dagar efter det att den möjliga överträdelse som avses i punkt 1 har påvisats ska Esma besluta huruvida artikel 9 har åsidosatts och informera ▌ de andra relevanta behöriga myndigheterna, däribland investerarnas behöriga myndigheter om dessa är kända. ▌

Om Esma anser att företagets överträdelse beror på bristande efterlevnad av artikel 9 i god tro, kan Esma besluta att bevilja företaget en period på högst en månad för att åtgärda överträdelsen från och med den dag då företaget informerades om överträdelsen av Esma. Under denna period ska ett SBBS-värdepapper som ingår i den förteckning som upprätthålls av Esma enligt artikel 10.2 fortsätta att betraktas som ett SBBS-värdepapper och stå kvar i förteckningen.

3.  Esma ska utarbeta utkast till tekniska standarder för tillsyn för att fastställa samarbetsskyldigheterna och den information som ska utbytas enligt punkterna 1 och 2.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast ... [6 månader efter ikraftträdandet av denna förordning].

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.

Artikel 16

Korrigerande åtgärder och administrativa sanktioner

1.  Utan att det påverkar medlemsstaternas rättighet att fastställa straffrättsliga sanktioner i enlighet med artikel 17 ska Esma införa lämpliga korrigerande åtgärder mot specialföretaget eller den fysiska person som förvaltar företaget, inbegripet det beslut som avses i artikel 15 och de lämpliga administrativa sanktioner som fastställs i punkt 3, om specialföretaget

a)  har underlåtit att uppfylla de skyldigheter som fastställs i artiklarna 7 och 8,

b)  har underlåtit att uppfylla de krav som anges i artikel 9, inbegripet om de inte har meddelat Esma i enlighet med artikel 10.1 eller har gjort en vilseledande anmälan,

c)  har underlåtit att uppfylla de transparenskrav som fastställs i artikel 11.

2.  De administrativa sanktioner som avses i punkt 1 åtminstone omfatta följande:

a)  Ett offentligt uttalande som anger identiteten på den fysiska eller juridiska person som är skyldig till överträdelsen och en beskrivning av överträdelsens karaktär.

b)  Ett beslut som kräver att den fysiska eller juridiska person som är skyldig till överträdelsen upphör med beteendet och avstår från att upprepa beteendet.

c)  Ett tillfälligt förbud som hindrar alla medlemmar av företagets styrelse eller andra fysiska personer som hålls ansvariga för överträdelsen från att utöva ledningsfunktioner i specialföretag.

d)  Ett tillfälligt förbud vid sådana överträdelser som avses i led b i punkt 1 som hindrar specialföretaget att göra en anmälan som avses i artikel 10.1.

e)  En administrativ sanktionsavgift på upp till 5 000 000 EUR, eller för medlemsstater som inte har euro som valuta det motsvarande beloppet i den nationella valutan den ... [datum för ikraftträdandet av denna förordning], eller högst 10 % av den totala årliga nettoomsättning som fastställts för specialföretaget i de senast tillgängliga räkenskaper som godkänts av specialföretagets ledning.

f)  En administrativ sanktionsavgift till ett belopp som motsvarar högst två gånger den vinst som härrör från överträdelsen, om en sådan vinst kan fastställas, även om denna vinst överstiger de högsta belopp som avses i led e.

3.  Esma ska vid fastställande av typen och nivåerna av de administrativa sanktionerna ta hänsyn till den omfattning i vilken överträdelsen var avsiktlig eller berodde på oaktsamhet och alla andra relevanta omständigheter, inbegripet i förekommande fall

a)  överträdelsens väsentlighet, allvar och varaktighet,

b)  graden av ansvar hos den fysiska eller juridiska person som gjort sig skyldig till överträdelsen,

c)  den ansvariga fysiska eller juridiska personens finansiella styrka,

d)  storleken på den vinst som den ansvariga fysiska eller juridiska personen gjort eller den förlust som undvikits, i den mån dessa vinster eller förluster kan fastställas,

e)  förlusterna för tredje part som orsakats av överträdelsen,

f)  den ansvariga fysiska eller juridiska personens vilja att samarbeta med den behöriga myndigheten,

g)  den ansvariga fysiska eller juridiska personens tidigare överträdelser.

4.  Esma ska säkerställa att ett beslut om införande av korrigerande åtgärder eller administrativa sanktioner är motiverat och omfattas av rätten att överklaga.

Artikel 17

Samverkan i samband med straffrättsliga sanktioner

Medlemsstater som har fastställt straffrättsliga sanktioner för den överträdelse som avses i artikel 16.1 ska tillåta Esma att samverka med de rättsliga eller brottsbekämpande myndigheterna inom deras jurisdiktion för att kunna ta emot och lämna specifik information från/till relevanta myndigheter avseende straffrättsliga utredningar eller förfaranden som inletts för de överträdelser som avses i artikel 16.1.

Artikel 18

Offentliggörande av administrativa sanktioner

1.  Esma ska på sin webbplats offentliggöra alla beslut om införande av en administrativ sanktion som inte längre kan överklagas och som har införts för en överträdelse i den mening som avses i artikel 16.1, utan onödigt dröjsmål och efter att den berörda personen har informerats.

Det offentliggörande som avses i första stycket ska innehålla information om överträdelsens typ och karaktär och identiteten på den fysiska eller juridiska person som är föremål för den administrativa sanktionen.

2.  Esma ska offentliggöra de administrativa sanktionerna anonymt ▌ om någon av följande omständigheter föreligger:

a)  Om den administrativa sanktionen har ålagts en fysisk person och, efter en förhandsbedömning, ett offentliggörande av personuppgifter befinns vara oproportionerligt.

b)  Om ett offentliggörande skulle utgöra ett hot mot de finansiella marknadernas stabilitet eller äventyra en pågående brottsutredning.

c)  Om ett offentliggörande skulle orsaka oproportionerlig skada för specialföretaget eller de berörda fysiska personerna.

Om det är troligt att de omständigheter som avses i första stycket kommer att upphöra inom en rimlig tidsperiod, får offentliggörande enligt punkt 1 skjutas upp under en sådan tidsperiod.

3.  Esma ska sörja för att uppgifter som offentliggörs enligt punkt 1 eller 2 ligger kvar på dess officiella webbplats i fem år. Personuppgifter ska endast lagras på Esmas officiella webbplats under den period som är nödvändig.

Artikel 18a

Tillsynsavgifter

1.  Esma ska av specialföretagen ta ut avgifter i enlighet med denna förordning och med de delegerade akter som antas enligt punkt 2 i denna artikel. Dessa avgifter ska vara proportionella mot det berörda specialföretagets omsättning och fullt ut täcka Esmas nödvändiga utgifter i samband med licensiering av SBBS-värdepapper och tillsyn över specialföretag.

2.  Kommissionen ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 24a för att komplettera denna förordning genom att ytterligare specificera avgifternas art, i vilka fall avgifter ska betalas, hur stora avgiftsbeloppen ska vara och hur de ska betalas.

Artikel 19

Makrotillsyn av marknaden för SBBS-värdepapper

Inom de gränser för dess mandat som fastställs i förordning (EU) nr 1092/2010, ska ESRB vara ansvarigt för makrotillsynen av unionens marknad för SBBS-värdepapper och agera i enlighet med de befogenheter som fastställs i den förordningen. Om ESRB konstaterar att marknaderna för SBBS-värdepapper utgör en allvarlig risk för statspappersmarknadernas funktion i de medlemsstater som har euron som valuta, ska ESRB utnyttja sina befogenheter enligt artiklarna 16, 17 och 18 i förordning (EU) nr 1092/2010 på lämpligt sätt.

Kapitel 4

Genomförandebefogenheter och slutbestämmelser

Artikel 21

Ändring av direktiv 2009/65/EG

I direktiv 2009/65/EG ska följande artikel införas som artikel 54a:"

”Artikel 54a

1.  Om en medlemsstat tillämpar en avvikelse i enlighet med artikel 54 eller beviljar ett undantag enligt artikel 56.3 ska de behöriga myndigheterna i fondföretagets hemmedlemsstat

   a) tillämpa samma avvikelse eller bevilja samma undantag så att ett fondföretag kan investera upp till 100 % av sina tillgångar i SBBS-värdepapper enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas] i enlighet med principen om riskspridning om dessa behöriga myndigheter anser att andelsägarna i fondföretaget har ett skydd som motsvarar skyddet för andelsägare i fondföretag som uppfyller de gränsvärden som fastställs i artikel 52,
   b) undanta tillämpningen av punkterna 1 och 2 i artikel 56.

2.  Senast ... [6 månader efter ikraftträdandet av förordningen om SBBS-värdepapper] ska medlemsstaterna anta, offentliggöra och anmäla till kommissionen och Esma de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla bestämmelserna i punkt 1.”.

"

Artikel 22

Ändring av direktiv 2009/138/EG

I artikel 104 i direktiv 2009/138/EG ska följande punkt läggas till som punkt 8:"

"8. Vid beräkning av det primära solvenskapitalkravet ska exponeringar mot SBBS-värdepapper så som de definieras i artikel 3.3 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas] behandlas som exponeringar mot medlemsstaternas centrala statsförvaltningar eller centralbanker som uttrycks och finansieras i deras inhemska valuta.

Senast ... [6 månader efter ikraftträdandet av förordningen om SBBS-värdepapper] ska medlemsstaterna anta, offentliggöra och anmäla till kommissionen och Esma de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla bestämmelserna i det första stycket.”.

"

Artikel 23

Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1.  I artikel 268 ska följande punkt läggas till som punkt 5:"

"5. Genom undantag från den första punkten får den högst rangordnade tranchen av värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar, enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas], alltid behandlas i enlighet med den första punkten i denna artikel.”.

"

2.  I artikel 325 ska följande punkt läggas till som punkt 4:"

"4. Vid tillämpning av denna avdelning ska instituten behandla exponeringar i form av den högst rangordnade tranchen av värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar, enligt definitionen i artikel 3.8 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas] som exponeringar mot en medlemsstats nationella regering.”.

"

3.  I artikel 390.7 ska följande stycke läggas till:"

”Det första stycket ska tillämpas för exponeringar mot SBBS-värdepapper, enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas].”.

"

Artikel 24

Ändringar av direktiv (EU) 2016/2341

I direktiv (EU) 2016/2341 ska följande artikel infogas som artikel 18a:"

”Artikel 18a

Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar

1.  I sina nationella bestämmelser avseende värdering av tillgångar i tjänstepensionsinstitut, beräkning av egna medel i tjänstepensionsinstitut och beräkning av en solvensmarginal för tjänstepensionsinstitut ska medlemsstaterna behandla värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgångar, enligt definitionen i artikel 3.3 i förordning [hänvisning till förordningen om SBBS-värdepapper infogas], på samma sätt som statsskuldsinstrument utgivna av länder i euroområdet.

2.  Senast ... [6 månader efter ikraftträdandet av förordningen om SBBS-värdepapper] ska medlemsstaterna anta, offentliggöra och anmäla till kommissionen och Esma de åtgärder som är nödvändiga för att uppfylla bestämmelserna i punkt 1.”.

"

Artikel 24a

Utövande av delegering

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.3 tredje och fjärde stycket och artikel 18a.2 ska ges till kommissionen i fem år från den ... [den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.3 tredje och fjärde stycket och i artikel 18a.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 4.3 tredje eller fjärde stycket eller artikel 18a.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 25

Undantagsklausul

Tidigast fem år efter ikraftträdandet av denna förordning och när tillräckliga uppgifter har blivit tillgängliga ska kommissionen genomföra en utvärdering av denna förordning för att bedöma om den har uppnått målet att undanröja de rättsliga hindren för utvecklingen av SBBS-värdepapper.

Artikel 26

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den europeiska värdepapperskommittén, som inrättats genom kommissionens beslut 2001/528/EG(16). Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 27

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i ...

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1) EUT C , , s. .
(2) EUT C 62, 15.2.2019, s. 113.
(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
(6) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).
(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
(8) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37).
(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 472/2013 av den 21 maj 2013 om förstärkning av den ekonomiska övervakningen och övervakningen av de offentliga finanserna i medlemsstater i euroområdet som har, eller hotas av, allvarliga problem i fråga om sin finansiella stabilitet, EUT L 140, 27.5.2013, s. 1.
(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/47/EG av den 6 juni 2002 om ställande av finansiell säkerhet (EGT L 168, 27.6.2002, s. 43).
(13) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).
(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).
(15) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (EUT L 168, 30.6.2017, s. 12).
(16) Kommissionens beslut 2001/528/EG av den 6 juni 2001 om inrättande av en europeisk värdepapperskommitté (EGT L 191, 13.7.2001, s. 45).

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy