Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0359(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0296/2018

Внесени текстове :

A8-0296/2018

Разисквания :

PV 15/04/2019 - 20
CRE 15/04/2019 - 20

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.20

Приети текстове :

P8_TA(2019)0378

Приети текстове
PDF 123kWORD 64k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Пруденциален надзор върху инвестиционните посредници (Регламент) ***I
P8_TA(2019)0378A8-0296/2018
ПОПРАВКИ
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и за изменение на регламенти (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 1093/2010 (COM(2017)0790 – C8-0453/2017 – 2017/0359(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0790),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0453/2017),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 22 август 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 април 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 20 март 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0296/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 378, 19.10.2018 г., стр. 5.
(2) ОВ C 262, 25.7.2018 г., стр. 35.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници и за изменение на регламенти ЕС) № 1093/2010, (ЕС) № 575/2013, (ЕС) № 600/2014 и (ЕС) № 806/2014
P8_TC1-COD(2017)0359

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2019/2033.)

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност