Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0355(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0355/2018

Внесени текстове :

A8-0355/2018

Разисквания :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0379

Приети текстове
PDF 129kWORD 52k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0797),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 153, параграф 1, буква б) и член 153, параграф 2, буква б) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0006/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 23 май 2018 г.(1),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 юли 2018 г.(2),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 18 февруари 2019 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси, както и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0355/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция,

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 283, 10.8.2018 г., стр. 39.
(2) ОВ C 387, 25.10.2018 г., стр. 53.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз
P8_TC1-COD(2017)0355

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива (ЕС) 2019/1152.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията

В съответствие с член 23 от Директивата Комисията ще преразгледа прилагането на настоящата директива осем години след датата на влизането ѝ в сила, за да предложи, ако е уместно, необходимите изменения. Комисията се ангажира в доклада си да обърне специално внимание на прилагането на членове 1 и 14 от държавите членки. Комисията ще провери също така съответствието с член 14, когато прави оценка дали държавите членки са транспонирали Директивата изцяло и правилно в националните си правни системи.

Последно осъвременяване: 16 март 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност