Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2017/0355(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0355/2018

Esitatud tekstid :

A8-0355/2018

Arutelud :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Hääletused :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0379

Vastuvõetud tekstid
PDF 118kWORD 52k
Teisipäev, 16. aprill 2019 - Strasbourg
Läbipaistvad ja prognoositavad töötingimused Euroopa Liidus ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 16. aprilli 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2017)0797),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 153 lõike 1 punkti b ja artikli 153 lõike 2 punkti b, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0006/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Rootsi Riksdagi poolt protokolli nr 2 (subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtte kohaldamise kohta) alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 23. mai 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 5. juuli 2018. aasta arvamust(2),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heaks kiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 18. veebruari 2019. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit ning õiguskomisjoni ja naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A8-0355/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 283, 10.8.2018, lk 39.
(2) ELT C 387, 25.10.2018, lk 53.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 16. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/… läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus
P8_TC1-COD(2017)0355

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2019/1152) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

Komisjoni avaldus

Kooskõlas direktiivi artikliga 23 vaatab komisjon käesoleva direktiivi kohaldamise läbi hiljemalt ajaks, mil möödub kaheksa aastat direktiivi jõustumisest, et esitada vajaduse korral ettepanekud vajalike muudatuste kohta. Komisjon kohustub oma aruandes pöörama erilist tähelepanu artiklite 1 ja 14 kohaldamisele liikmesriikides. Samuti kontrollib komisjon artikli 14 järgimist selle hindamisel, kas liikmesriigid on direktiivi täielikult ja õigesti siseriiklikku õigusesse üle võtnud.

Viimane päevakajastamine: 16. märts 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika