Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0355(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0355/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0355/2018

Keskustelut :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0379

Hyväksytyt tekstit
PDF 119kWORD 41k
Tiistai 16. huhtikuuta 2019 - Strasbourg
Avoimet ja ennakoitavat työolot Euroopan unionissa ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0797),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0006/2018)),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 23. toukokuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 5. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 18. helmikuuta 2019 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön ja myös oikeudellisten asioiden valiokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnon (A8-0355/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 283, 10.8.2018, s. 39.
(2) EUVL C 387, 25.10.2018, s. 53.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi avoimista ja ennakoitavista työehdoista Euroopan unionissa
P8_TC1-COD(2017)0355

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2019/1152.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

Komission lausuma

Komissio tarkastelee direktiivin 23 artiklan mukaisesti uudelleen tämän direktiivin soveltamista kahdeksan vuoden kuluttua sen voimaantulopäivästä ja ehdottaa soveltuvin osin tarvittavia muutoksia. Komissio sitoutuu kiinnittämään raportissaan erityistä huomiota 1 ja 14 artiklan soveltamiseen jäsenvaltioissa. Arvioidessaan, ovatko jäsenvaltiot saattaneet direktiivin täysimääräisesti ja asianmukaisesti osaksi kansallista oikeusjärjestelmäänsä, komissio tarkistaa lisäksi, että 14 artiklaa noudatetaan.

Päivitetty viimeksi: 16. maaliskuuta 2020Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö