Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2017/0355(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0355/2018

Pateikti tekstai :

A8-0355/2018

Debatai :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Balsavimas :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0379

Priimti tekstai
PDF 131kWORD 46k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
Skaidrios ir nuspėjamos darbo sąlygos Europos Sąjungoje ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2017)0797),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 153 straipsnio 1 dalies b punktą bei 2 dalies b punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0006/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 5 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2019 m. vasario 18 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą ir Teisės reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A8-0355/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prieš šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 283, 2018 8 10, p. 39.
(2) OL C 387, 2018 10 25, p. 53.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/… dėl skaidrių ir nuspėjamų darbo sąlygų Europos Sąjungoje
P8_TC1-COD(2017)0355

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą 2019/1152.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimas

Pagal Direktyvos 23 straipsnį Komisija, praėjus aštuoneriems metams po Direktyvos įsigaliojimo, įvertins jos taikymą, kad prireikus galėtų pasiūlyti būtinus pakeitimus. Komisija ketina savo ataskaitoje itin daug dėmesio skirti tam, kaip valstybės narės taiko 1 ir 14 straipsnius. Komisija taip pat tikrins atitiktį 14 straipsniui, kad galėtų įvertinti, ar valstybės narės visapusiškai ir tinkamai perkėlė Direktyvą į savo nacionalines teisines sistemas.

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika