Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0355(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0355/2018

Texte depuse :

A8-0355/2018

Dezbateri :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Voturi :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0379

Texte adoptate
PDF 126kWORD 51k
Marţi, 16 aprilie 2019 - Strasbourg
Transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 aprilie 2019 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0797),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 153 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8–0006/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul motivat prezentat de către Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 5 iulie 2018(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 februarie 2019, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și, de asemenea, avizul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0355/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 283, 10.8.2018, p. 39.
(2) JO C 387, 25.10.2018, p. 53.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană
P8_TC1-COD(2017)0355

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2019/1152.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei

În conformitate cu articolul 23 din directivă, Comisia va examina aplicarea prezentei directive după opt ani de la intrarea în vigoare a acesteia, pentru a propune, dacă este cazul, modificările necesare. Comisia se angajează ca, în raportul său, să acorde o atenție deosebită aplicării articolelor 1 și 14 de către statele membre. Comisia va verifica, de asemenea, conformitatea cu articolul 14 atunci când va evalua dacă statele membre au transpus directiva pe deplin și în mod corect în sistemele lor juridice naționale.

Ultima actualizare: 16 martie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate