Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2017/0355(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0355/2018

Predkladané texty :

A8-0355/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Hlasovanie :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0379

Prijaté texty
PDF 135kWORD 46k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Transparentné a predvídateľné pracovné podmienky v Európskej únii ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2017)0797),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0006/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 5. júla 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 18. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zamestnanosť a sociálne vecí ako aj stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0355/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 39.
(2) Ú. v. EÚ C 387, 25.10.2018, s. 53.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii
P8_TC1-COD(2017)0355

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici (EÚ) 2019/1152.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie

V súlade s článkom 23 smernice Komisia preskúma uplatňovanie tejto smernice po ôsmich rokoch od nadobudnutia účinnosti s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny. Komisia sa vo svojej správe zaväzuje venovať osobitnú pozornosť uplatňovaniu článkov 1 a 14 zo strany členských štátov. Komisia takisto overí súlad s článkom 14 pri posudzovaní toho, či členské štáty plne a správne transponovali smernicu do svojich vnútroštátnych právnych systémov.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia