Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0355(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0355/2018

Ingivna texter :

A8-0355/2018

Debatter :

PV 16/04/2019 - 5
CRE 16/04/2019 - 5

Omröstningar :

PV 15/11/2018 - 5.4
CRE 15/11/2018 - 5.4
PV 16/04/2019 - 8.21
CRE 16/04/2019 - 8.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0379

Antagna texter
PDF 122kWORD 44k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen ***I
P8_TA(2019)0379A8-0355/2018
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0797),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 153.1 b och 153.2 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0006/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 23 maj 2018(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 5 juli 2018(2),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 februari 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor samt yttrandena från utskottet för rättsliga frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0355/2018),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del avkommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 283, 10.8.2018, s. 39.
(2) EUT C 387, 25.10.2018, s. 53.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
P8_TC1-COD(2017)0355

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2019/1152.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Kommissionens uttalande

I enlighet med artikel 23 i direktivet kommer kommissionen att se över tillämpningen av det efter åtta år räknat från dagen för ikraftträdandet för att vid behov föreslå nödvändiga ändringar. I sin rapport förbinder sig kommissionen att särskilt uppmärksamma medlemsstaternas tillämpning av artiklarna 1 och 14. Kommissionen kommer också att kontrollera efterlevnaden av artikel 14 när den bedömer om medlemsstaterna fullständigt och korrekt har införlivat direktivet i sina nationella rättssystem.

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy