Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0391/2018

Predkladané texty :

A8-0391/2018

Rozpravy :

PV 16/04/2019 - 6
CRE 16/04/2019 - 6

Hlasovanie :

PV 11/12/2018 - 5.3
CRE 11/12/2018 - 5.3
PV 16/04/2019 - 8.22
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0380

Prijaté texty
PDF 136kWORD 2704k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky orgán práce ***I
P8_TA(2019)0380A8-0391/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce (COM(2018)0131 – C8-0118/2018 – 2018/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0131),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 46, článok 48, článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 91 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0118/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články 46 a 48 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality švédskym parlamentom, v ktorom tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 20. septembra 2018(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 9. októbra 2018(2),

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 21. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre právne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0391/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu a ktoré bude uverejnené v Úradnom vestníku Európske únie v sérii L v čísle nasledujúcom po čísle obsahujúcom uverejnený konečný legislatívny akt;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 440, 6.12.2018, s. 128.
(2) Ú. v. EÚ C 461, 21.12.2018, s. 16.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344
P8_TC1-COD(2018)0064

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/1149.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Európsky parlament, Rada a Komisia konštatujú, že postup výberu miesta sídla Európskeho orgánu práce ešte nebol uzavretý v čase prijatia nariadenia o jeho zriadení.

Tieto tri inštitúcie, pripomínajúc si záväzok lojálnej a transparentnej spolupráce a odvolávajúc sa na zmluvy, uznávajú hodnotu výmeny informácií už od počiatočných fáz postupu výberu miesta sídla Európskeho orgánu práce.

Takáto včasná výmena informácií by uľahčila uvedeným trom inštitúciám uplatniť svoje práva podľa zmlúv prostredníctvom zodpovedajúcich postupov.

Európsky parlament a Rada berú na vedomie zámer Komisie prijať všetky vhodné opatrenia na to, aby sa v nariadení o zriadení Európskeho orgánu práce ustanovilo miesto sídla Európskeho orgánu práce a aby sa zabezpečilo, že tento orgán bude fungovať samostatne v súlade s uvedeným nariadením.

Posledná úprava: 16. marca 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia