Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0048(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0094/2018

Ingivna texter :

A8-0094/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 19/04/2018 - 10.10
CRE 19/04/2018 - 10.10
PV 16/04/2019 - 8.24

Antagna texter :

P8_TA(2019)0382

Antagna texter
PDF 117kWORD 58k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Förordning om europeisk företagsstatistik ***I
P8_TA(2019)0382A8-0094/2018
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk företagsstatistik, om ändring av förordning (EG) nr 184/2005 och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik (COM(2017)0114 – C8-0099/2017 – 2017/0048(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2017)0114),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0099/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande av den 2 januari 2018(1),

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 mars 2019 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0094/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 77, 1.3.2018, s. 2.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om europeisk företagsstatistik och om upphävande av tio rättsakter på området företagsstatistik
P8_TC1-COD(2017)0048

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2019/2152.)

Senaste uppdatering: 16 mars 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy