Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0170(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0179/2019

Внесени текстове :

A8-0179/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/04/2019 - 8.25

Приети текстове :

P8_TA(2019)0383

Приети текстове
PDF 396kWORD 111k
Вторник, 16 април 2019 г. - Страсбург
Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и сътрудничество с Европейската прокуратура ***I
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 април 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0338),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0214/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Становище 8/2018 на Сметната палата(1),

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на комисията по правни въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0179/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Становище № 8/2018 на ЕСП.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) …/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на OLAF
P8_TC1-COD(2018)0170

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 325 от него, във връзка с Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Сметната палата(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  С приемането на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета(3) и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(4) Съюзът подсили съществено разпоредбите на хармонизираната правна рамка по отношение на средствата, с които разполага за защита на финансовите интереси на Съюза по наказателноправен ред. Европейската прокуратура ще има е основен приоритет на Комисията в областта на наказателното правосъдие и политиката за борба с измамите, като разполага с правомощието да провежда наказателни разследвания и да повдига обвинения, свързани с престъпления, засягащи бюджета на Съюза, както е определено в Директива (ЕС) 2017/1371, в участващите държави членки. [Изм. 1]

(2)  За да защити финансовите интереси на Съюза, Европейската служба за борба с измамите („Службата“) провежда административни разследвания на административни нередности и престъпно поведение. След приключването на своите разследвания тя може да отправи съдебни препоръки към органите на националната прокуратура с цел да се предостави възможност за повдигане на обвинения и съдебно преследване в държавите членки. В бъдеще в държавите членки, които участват в Европейската прокуратура, Службата ще сезира за предполагаеми престъпления Европейската прокуратура и ще си сътрудничи с нея в хода на нейните разследвания. [Изм. 2]

(3)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) следва да бъде изменен и съответно адаптиран вследствие на приемането на Регламент (ЕС) 2017/1939. Разпоредбите в Регламент (ЕС) 2017/1939, уреждащи отношенията между Европейската прокуратура и Службата, следва да бъдат отразени във и допълнени с правилата на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013, за да се осигури най-високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза чрез синергии между двата органа, което означава прилагане на принципите на тясно сътрудничество, обмен на информация, взаимно допълване и избягване на дублирането. [Изм. 3]

(4)  С оглед на общата си цел за запазване на целостта на бюджета на Съюза Службата и Европейската прокуратура следва да установят и да поддържат тесни отношения въз основа на лоялно сътрудничество, които се стремят да гарантират взаимното допълване на съответните им правомощия и координирането на техните действия, по-специално що се отнася до обхвата на засиленото сътрудничество за създаване на Европейската прокуратура. Принципно отношенията им следва да допринесат за това да се гарантира, че се използват всички средства за защита на финансовите интереси на Съюза и че се избягва ненужното дублиране на усилия.

(5)  Регламент (ЕС) 2017/1939 изисква от Службата, както и от всички институции, органи, служби и агенции на Съюза и от компетентните национални органи да докладват на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко предполагаемо престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни правомощията си. Тъй като мандатът на Службата е да провежда административни разследвания на измама, корупция и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя е в най-добра позиция и разполага с най-подходящите средства да действа като естествен партньор на Европейската прокуратура и да бъде неин привилегирован източник на информация. [Изм. 4]

(6)  Елементи, които сочат към евентуално престъпно деяние, попадащо в компетентността на Европейската прокуратура, може на практика да се съдържат в първоначални твърдения, получени от Службата, или може да се появят едва в хода на административно разследване, започнато от Службата въз основа на подозрение за административно нарушение. За да може да изпълнява задължението си да докладва на Европейската прокуратура, Службата следва, според случая, да докладва за престъпни деяния на всеки етап преди започването или в хода на дадено разследване.

(7)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се установяват минималните елементи, които по принцип следва да се съдържат в докладите. Възможно е Службата да трябва да извърши предварителна оценка на твърденията, за да установи тези елементи и да събере необходимата информация. Службата следва да извърши тази оценка експедитивно и чрез средства, които не излагат на риск провеждането на евентуално бъдещо наказателно разследване. След приключването на своята оценка Службата следва да докладва на Европейската прокуратура, когато има съмнение, че е установила престъпление от нейната компетентност.

(8)  Предвид експертния опит на Службата институциите, органите, службите и агенциите на Съюза следва да могат да избират дали да поискат от Службата да извърши такава предварителна оценка на получени от тях твърдения.

(9)  В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата не следва по принцип да започва административно разследване, успоредно на разследване, водено от Европейската прокуратура за същите факти. Въпреки това в определени случаи защитата на финансовите интереси на Съюза може да налага Службата да извърши допълващо административно разследване преди приключването на наказателно производство, образувано от Европейската прокуратура, с цел да се установи дали са необходими предпазни мерки, или следва да бъдат предприети финансови, дисциплинарни или административни мерки. Тези допълващи разследвания може да са целесъобразни, наред с другото, когато са необходими за събирането на суми, дължими на бюджета на Съюза, които подлежат на специални правила за давност, когато изложените на риск суми са много големи или когато е необходимо да се избегнат допълнителни разходи в рискови ситуации чрез административни мерки.

(10)  В Регламент (ЕС) 2017/1939 се предвижда, че Европейската прокуратура може да поиска от Службата да проведе такива допълващи разследвания. В случаите, когато Европейската прокуратура не поиска допълващо разследване, Службата следва да може да направи такова по собствено усмотрение, ако са изпълнени определени конкретни условия след консултиране с Европейската прокуратура. По-специално, Европейската прокуратура следва да може да възрази срещу започването или продължаването на разследване от Службата или на извършването от нея на определени действия за разследване. Основанията за това възражение следва да се базират на необходимостта да се опази ефективността на разследването на Европейската прокуратура и следва да бъдат пропорционални на тази цел. Службата следва да се въздържа от извършването на действието, срещу което Европейската прокуратура е възразила. Ако Европейската прокуратура не възрази одобри искането, разследването на Службата следва да се проведе в тясна консултация с Европейската прокуратура. [Изм. 6]

(11)  Службата следва да подкрепя активно разследванията на Европейската прокуратура. В тази връзка Европейската прокуратура може да поиска от Службата да подпомогне или допълни нейните наказателни разследвания, като упражни правомощията си съгласно настоящия регламент. В тези случаи Службата следва да извършва тези операции в рамките на своите правомощия и съгласно разпоредбите на настоящия регламент.

(12)  За да се гарантира ефективната координация, сътрудничество и прозрачност между Службата и Европейската прокуратура, те следва постоянно да обменят информация помежду си. От особено значение за осигуряването на добра координация между съответните действия, за гарантирането на взаимното допълване и за избягването на дублиране на работа е обменът на информация на етапа преди започването на разследвания от Службата и Европейската прокуратура. За тази цел Службата и Европейската прокуратура следва да използват функциите за установяване на съответствие/липса на съответствие на техните съответни деловодни системи. Службата и Европейската прокуратура следва да уточнят реда и условията на този обмен на информация в своите работни договорености. [Изм. 7]

(13)  В доклада на Комисията за оценка на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013(6), приет на 2 октомври 2017 г., се заключава, че направените през 2013 г. промени в правната уредба са довели до очевидни подобрения по отношение на провеждането на разследвания, сътрудничеството с партньорите и правата на засегнатите лица. Същевременно в оценката бяха подчертани някои недостатъци, които се отразяват върху ефективността и ефикасността на разследванията.

(14)  Необходимо е да се предприемат действия във връзка с най-недвусмислените констатации от оценката на Комисията, като се измени Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013. Това са съществени промени, които не водят до промяна в мандата или правомощията на Службата, но са необходими в краткосрочен план, за да се подсили нейната уредба за провеждане на разследвания, така че тя да продължи да бъде стабилна и да функционира безпрепятствено, като допълва наказателноправния подход на Европейската прокуратура с административни разследвания. Те се отнасят основно до области, в които към настоящия момент поради липсата на яснота в Регламента Службата не може да провежда ефективно разследвания, като например провеждането на проверки на място, възможността за достъп до информация за банкови сметки или допустимостта на доклади по случаи, изготвени от Службата, като доказателство. Комисията следва да представи ново цялостно предложение не по-късно от две години след оценката на Европейската прокуратура и на Службата и тяхното сътрудничество. [Изм. 8]

(15)  Тези промени не засягат процесуалните гаранции, приложими в рамките на разследванията. Службата е длъжна да прилага процесуалните гаранции, установени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Съвета, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(7) и Хартата на основните права на Съюза. Съгласно тази уредба Службата провежда разследванията си обективно, безпристрастно и при условия на поверителност, като търси доказателства както в полза, така и срещу засегнатото лице, и извършва следствени действия въз основа на писмено разрешение и след проверка на законосъобразността. Службата трябва да гарантира спазването на правата на лицата, които са засегнати от нейните разследвания, включително презумпцията за невиновност и правото на лицето да не дава показания срещу себе си. По време на събеседването засегнатите лица имат, наред с другото, право да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, право да одобряват съдържанието на протокола от събеседването и право да използват всеки от официалните езици на Съюза. Засегнатите лица имат също така право да изразят становището си по фактите по случая, преди да се изготвят заключенията.

(16)  Службата извършва проверки и инспекции на място, които ѝ позволяват да получи достъп до помещенията и документацията на икономически оператори в рамките на своите разследвания относно съмнения за измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с настоящия регламент и с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, съгласно които в някои случаи упражняването на тези правомощия зависи от националното законодателство. При оценката на Комисията беше констатирано, че степента, до която следва да се прилага националното законодателство, невинаги е посочена и това намалява ефективността на разследванията на Службата.

(17)  Поради това е целесъобразно да се поясни в кои случаи в хода на извършваните от Службата разследвания следва да се прилага националното законодателство, без обаче да се променят правомощията на Службата или начинът, по който Регламентът се прилага по отношение на държавите членки. Това пояснение отразява неотдавнашното решение на Общия съд по дело T-48/16, Sigma Orionis SA срещу Европейската комисия.

(18)  При провеждането от страна на Службата на проверки и инспекции на място в ситуации, в които засегнатият икономически оператор се подлага на проверката, следва да се прилага единствено правото на Съюза. По този начин на Службата следва да се даде възможност да упражнява правомощията си за разследване ефективно и последователно във всички държави членки с цел да допринася за високо равнище на защита на финансовите интереси на Съюза в целия Съюз, както се изисква от член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(19)  В случаи, в които Службата трябва да разчита на съдействие от страна на националните компетентни органи, особено когато икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, държавите членки следва да гарантират, че действията на Службата са ефективни, и да осигурят нужното съдействие в съответствие с приложимите правила на националното процесуално право.

(20)  В Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да се въведе задължение за икономическите оператори да сътрудничат на Службата. Това е в съответствие със задължението им съгласно Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 да предоставят достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, както и със задължението по член 129(8) от Финансовия регламент, съгласно който всяко лице или субект, получаващ средства от Съюза, следва да оказва безусловно сътрудничество при защитата на финансовите интереси на Съюза, включително в контекста на разследвания на Службата.

(21)  Като част от това задължение за сътрудничество Службата следва да бъде в състояние да изиска от икономическите оператори, които може да са замесени в разследваната дейност или да разполагат с полезна информация, да предоставят тази информация. При изпълнението на такива искания икономическите оператори не са задължени да признаят, че са извършили незаконна дейност, но са задължени да отговорят на фактически въпроси и да предоставят документи дори ако тази информация може да бъде използвана за установяване на незаконна дейност, извършвана от тях или от друг оператор.

(22)  Икономическите оператори следва да имат възможността да използват всеки от официалните езици на държавата членка, в която се извършва проверката, както и правото да бъдат подпомагани от избрано от тях лице, включително външен юридически съветник, по време на проверките и инспекциите на място. Наличието на юридически съветник обаче не следва да представлява законово условие за валидността на проверките и инспекциите на място. С цел да се гарантира ефективността на проверките и инспекциите на място, по-специално по отношение на риска от изчезване на доказателствен материал, Службата следва да има възможност за достъп до помещения, терени, транспортни средства и други места, използвани за стопански цели, за извършването на проверки и инспекции на място, без да чака операторът да се консултира с юридическия си съветник. Тя следва да приеме единствено кратка разумна отсрочка в очакване на консултацията с юридическия съветник, преди да започне провеждането на проверката. Всяка такава отсрочка трябва да бъде възможно най-кратка.

(23)  За да се осигури прозрачност, при извършването на проверки и инспекции на място Службата следва да предоставя на икономическите оператори необходимата информация относно задължението им да сътрудничат и относно последиците от отказа да го направят, както и относно приложимата към проверката процедура, включително приложимите процесуални гаранции.

(24)  По време на вътрешни разследвания и, при необходимост, по време на външни разследвания Службата има достъп до всякаква необходима информация, с която разполагат институциите, органите, службите и агенциите. Както се предлага в оценката на Комисията, необходимо е да се поясни, че този достъп следва да бъде възможен независимо от вида на носителя, на който се съхранява тази информация или данни, за да може да се отрази непрестанният технически напредък. [Изм. 9]

(25)  За установяването на по-съгласувана рамка за разследванията на Службата правилата, приложими за вътрешните и външните разследвания, следва да бъдат уеднаквени в още по-голяма степен, за да бъдат премахнати някои елементи на непоследователност, установени в оценката на Комисията, когато няма основание за наличието на различни правила. Например следва да се предвиди, че докладите и препоръките, изготвени в резултат на външно разследване, може да се изпращат на засегнатата институция, орган, служба или агенция, които да предприемат необходимите действия, какъвто е случаят при провеждането на вътрешни разследвания. Когато е възможно в съответствие с нейния мандат, Службата следва да окаже съдействие на засегнатата институция, орган, служба или агенция при изпълнението на отправените от нея препоръки. За да се осигури още по-голямо сътрудничество между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, Службата следва да уведомява при необходимост засегнатата институция, орган, служба или агенция на Съюза, когато реши да не започва външно разследване, например когато институция, орган, служба или агенция на Съюза е източник на първоначалната информация.

(26)  Службата следва да разполага с необходимите средства за проследяване на пътя на парите с цел идентифициране на начина на действие, характерен за множество измами. Понастоящем тя е в състояние да получава банкова информация, която е от значение за воденото от нея разследване и която се съхранява от кредитните институции в редица държави членки, чрез сътрудничество с националните органи и оказване на съдействие от тяхна страна. За да се постигне ефективен подход в целия Съюз, в Регламента следва да се посочи задължението на компетентните национални органи да предоставят на Службата информация относно банкови и платежни сметки като част от общото им задължение да ѝ оказват съдействие. Това сътрудничество следва да се осъществява по правило чрез звената за финансово разузнаване на държавите членки. При оказването на съдействие на Службата националните органи следва да действат в съответствие с приложимите разпоредби на процесуалното право, предвидени в националното законодателство на засегнатата държава членка.

(26а)   За да се отдаде внимание на защитата и спазването на процесуалните права и гаранции, Службата следва да създаде вътрешна функция под формата на контрольор на процесуалните гаранции и да му осигури подходящи ресурси. Контрольорът на процесуалните гаранции следва да има достъп до цялата информация, необходима за изпълнението на неговите задължения. [Изм. 10]

(26б)   С настоящия регламент следва да се създаде механизъм за подаване на жалби за Службата в сътрудничество с контрольора на процесуалните гаранции, за да се гарантира спазването на процесуалните права и гаранции във всички дейности на Службата. Това следва да бъде административен механизъм, чрез който контрольорът следва да отговаря за обработването на получени от Службата жалби в съответствие с правото на добра администрация. Механизмът следва да бъде ефективен, като гарантира правилната последваща обработка на жалбите. С цел повишаване на прозрачността и отчетността Службата следва да докладва относно механизма за подаване на жалби в своя годишен доклад. В него следва да се посочват по-специално броят на получените от Службата жалби, свързаните с тях видове нарушения на процесуалните права и гаранции, засегнатите дейности и когато е възможно, последващите мерки, предприети от Службата. [Изм. 11]

(27)  Ранното предаване на информация от Службата за целите на приемането на предпазни мерки е основен инструмент за защитата на финансовите интереси на Съюза. С цел да се осигури тясно сътрудничество по този аспект между Службата и институциите, службите, органите и агенциите на Съюза, е целесъобразно институциите, службите, органите и агенциите на Съюза да имат възможност за консултации със Службата по всяко време с оглед на вземането на решение за подходящи предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал.

(28)  Понастоящем изготвяните от Службата доклади представляват допустими доказателства в административни или съдебни производства по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. В оценката на Комисията се констатира, че в някои държави членки тази разпоредба не гарантира в достатъчна степен ефективността на действията на Службата. За по-голяма ефективност и по-активно систематично използване на докладите на Службата Регламентът следва да предвижда допустимостта на тези доклади в съдебни производства с ненаказателен характер пред националните съдилища, както и в административни производства в държавите членки. Разпоредбата за еквивалентност с докладите на инспекторите от националната администрация следва да продължи да се прилага в случай на национални съдебни производства с наказателноправен характер. Регламентът следва също така да предвижда допустимостта на изготвяните от Службата доклади в административни и съдебни производства на равнището на Съюза.

(29)  Мандатът на Службата включва защитата на приходите в бюджета на Съюза, произтичащи от собствени ресурси от ДДС. В тази сфера Службата следва да бъде в състояние да подкрепя и допълва действията на държавите членки чрез разследвания, осъществявани в съответствие с нейния мандат, чрез координиране на националните компетентни органи при сложни трансгранични случаи и чрез оказване на подкрепа и съдействие на държавите членки и Европейската прокуратура. За тази цел Службата следва да бъде в състояние да обменя информация чрез мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета(9), като се имат предвид разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(10), за да насърчава и улеснява сътрудничеството в борбата с измамите с ДДС. [Изм. 12]

(30)  Координационните служби за борба с измамите на държавите членки бяха въведени с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 с цел улесняване на ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, между Службата и държавите членки. В оценката беше заключено, че те имат положителен принос за работата на Службата. В нея беше посочена също така необходимостта от допълнително изясняване на ролята на тези служби, за да може на Службата да се предоставя нужното съдействие с цел да се гарантира, че нейните разследвания са ефективни, а организацията и правомощията на координационните служби за борба с измамите да бъдат оставени на отговорността на всяка държава членка. В тази връзка координационните служби за борба с измамите следва да бъдат в състояние да предоставят, получават или координират помощта, от която Службата се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи преди, по време на или в края на външно или вътрешно разследване.

(31)  Задължението на Службата да предоставя на държавите членки помощ с цел координиране на техните действия за защита на финансовите интереси на Съюза е ключов елемент от нейния мандат за подпомагане на трансграничното сътрудничество между държавите членки. Следва да се определят по-подробни правила, с които да се улеснят дейностите на Службата по координиране и сътрудничеството ѝ в това отношение с органите на държавите членки, трети държави и международни организации. Тези правила следва да се прилагат, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията, по-специално Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета(11).

(32)  Освен това следва да се даде възможност Службата да иска съдействието на координационните служби за борба с измамите в контекста на дейностите по координиране и възможност координационните служби за борба с измамите да си сътрудничат с цел допълнително засилване на наличните механизми за сътрудничество в борбата с измамите.

(32а)   Компетентните органи на държавите членки следва да предоставят необходимата подкрепа на Службата да изпълнява ефективно своите задачи. Когато Службата отправя съдебни препоръки към националните прокурорски органи на дадена държава членка и не се предприемат последващи действия, държавата членка следва да обоснове решението си пред Службата. Веднъж годишно Службата следва да изготвя доклад, за да се отчете помощта, предоставена от държавите членки, както и последващите действия във връзка със съдебните препоръки. [Изм. 13]

(32б)   С цел допълване на процесуалните правила за провеждане на разследвания, определени в настоящия регламент, Службата следва да създаде процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Поради това на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка със създаването на такъв процедурен правилник, без да се засяга независимостта на Службата при упражняване на нейните компетентности. Посочените делегирани актове следва по-специално да обхващат практиките, които следва да се спазват при изпълнението на мандата и устава на Службата; подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването; законните права на засегнатите лица; процесуалните гаранции; разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи; разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица; връзките с Европейската прокуратура. От особена важност е по време на подготвителната си работа Службата да провежда подходящи консултации, включително на експертно равнище. Комисията следва да гарантира едновременното, навременно и надлежно предаване на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета. [Изм. 14]

(32в)   Не по-късно от три години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията следва да извърши оценка на прилагането на настоящия регламент и по-специално на ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. [Изм. 15]

(33)  Тъй като целта на настоящия регламент за укрепване на защитата на финансовите интереси на Съюза чрез адаптиране на функционирането на Службата към създаването на Европейската прокуратура и чрез повишаване на ефективността на разследванията на Службата не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза чрез приемане на правила, уреждащи отношенията между двете служби на Съюза и повишаващи ефективността при провеждането на разследвания на Службата в целия Съюз, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, определен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, определен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за засилване на борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.

(34)  Настоящият регламент не ограничава правомощията и отговорностите на държавите членки да вземат мерки за борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза

(35)  В съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и Съвета(12) беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните, който представи становище на ... г.(13)

(36)  Поради това Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се изменя, както следва:

(-1)  В член 1 уводната част на параграф 1 се заменя със следното:"

„1. С цел засилване на борбата срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Европейския съюз и на Европейската общност за атомна енергия (наричани по-нататък колективно „Съюза“, когато го изисква контекстът), Европейската служба за борба с измамите, създадена с Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом (по-нататък „Службата“), изпълнява правомощията за разследване, поверени на Комисията от:“ [Изм. 16]

"

(-1a)  В член 1 параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Службата предоставя на държавите членки помощ от страна на Комисията при организиране на тясно и редовно сътрудничество между техните компетентни органи с цел координиране на действията им за защита на финансовите интереси на Съюза от измами. Службата допринася за създаването и разработването на методи за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Службата насърчава и координира заедно с държавите членки и между тях споделянето на оперативен опит и на добри процесуални практики в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза и подкрепя предприетите от държавите членки на доброволна основа съвместни действия за борба с измамите.“ [Изм. 17]

"

(-1б)   В член 1, параграф 3 буква г) се заменя със следното:"

г) Регламент (ЕС) 2018/1725; [Изм. 18]

"

(-1в)  В член 1, параграф 3 се добавя буква га): "

„гa) Регламент (ЕС) 2016/679.“ [Изм. 9]

"

(-1г)  В член 1 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. В рамките на институциите, органите, службите и агенциите, създадени от или на основание на Договорите („институции, органи, служби и агенции“), и без да се засяга член 12г, Службата извършва административни разследвания с цел борба срещу измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел тя разследва сериозни въпроси, свързани с изпълнението на служебните задължения и представляващи неизпълнение на задълженията от страна на длъжностни лица и други служители на Съюза, които подлежат на дисциплинарно или, в зависимост от случая, на наказателно производство, или еквивалентно неизпълнение на задължения от страна на членове на институции и органи, началници на служби и агенции или членове на персонала на институции, органи, служби и агенции, които не са обект на Правилника за персонала (по-нататък заедно наричани „длъжностни лица и други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала“).‘ [Изм. 20]

"

(1)  В член 1 се вмъква следният параграф 4а:"

„4а. Службата установява и поддържа тесни отношения с Европейската прокуратура, създадена в рамките на засилено сътрудничество с Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета(14). Тези отношения се основават на взаимно сътрудничество, допълване, избягване на дублирането и обмен на информация. Установяването на отношения има за цел по-специално да се гарантира, че се използват всички налични средства за защита на финансовите интереси на Съюза посредством допълването на съответните мандати и посредством предоставяната от Службата помощ за Европейската прокуратура. [Изм. 21]

Сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура е уредено в членове 12в—12е.“

"

(1а)  В член 1 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. За прилагането на настоящия регламент компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите могат да създадат административни договорености със Службата. Тези административни договорености могат да засягат по-специално предаването на информация, провеждането на разследванията и последващите ги действия.“ [Изм. 22]

"

(1б)   В член 2 точка 2 се заменя със следното:"

„(2) „нередност“ означава „нередност“ според определението в член 1, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, включително нарушения, засягащи приходите от данък върху добавената стойност;“ [Изм. 23]

"

(1в)  В член 2 точка 3 се заменя със следното:"

„(3) „измама, корупция и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза“ има значението, с което се използват тези думи в съответните правни актове на Съюза;“ [Изм. 24]

"

(2)  В член 2 точка 4 се заменя със следното:"

„(4) „административни разследвания“ („разследвания“) означава всички инспекции, проверки или други мерки, предприемани от Службата в съответствие с членове 3 и 4 за постигане на целите, определени в член 1, и за установяване при необходимост на неправомерността на разследваните действия; тези разследвания не засягат правомощията на Европейската прокуратура или на компетентните органи на държавите членки да образуват наказателно производство.“;

"

(2а)  В член 2 точка 5 се заменя със следното:"

„(5) „засегнато лице“ означава лице или икономически оператор, което(който) е заподозрян(о) в извършване на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, и което(който) по тази причина е обект на разследване от страна на Службата;‘ [Изм. 25]

"

(2б)  В член 2 се вмъква следната точка:"

„(7a) „член на институция“ означава член на Европейския парламент, член на Европейския съвет, представител на държава членка на министерско равнище в Съвета, член на Европейската комисия, член на Съда на Европейския съюз, член на Управителния съвет на Европейската централна банка или член на Сметната палата, според приложимото.“ [Изм. 26]

"

(2в)  В член 2 се вмъква следната точка:"

„(7б) „същите факти“ означава, че фактите по същество са идентични, като под факти по същество се разбира съществуването на набор от конкретни обстоятелства, които са неразривно свързани помежду си и които в своята цялост могат да създадат елементи на разследване на деликт, което е от компетентността на Службата или на Европейската прокуратура.“ [Изм. 27]

"

(3)  Член 3 се заменя със следното:"

„Член 3

Външни разследвания Проверки и инспекции на място в държавите членки и в трети държави [Изм. 28]

1.  При спазване на приложното поле, определено в член 1 и в член 2, точки 1 и 3, Службата извършва проверки и инспекции на място в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации. [Изм. 29]

2.  Проверките и инспекциите на място се извършват в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и, доколкото въпросът не попада в приложното поле на настоящия регламент, в съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96.

3.  Икономическите оператори сътрудничат на Службата в хода на нейните разследвания. Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономическите оператори в съответствие с член 4, параграф 2, буква б). [Изм. 30]

4.  Службата извършва проверки и инспекции на място след представяне на писмено разрешение, както е предвидено в член 7, параграф 2 от настоящия регламент и в член 6, параграф 1 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/1996. Тя уведомява засегнатия икономически оператор за приложимата към проверката процедура, включително приложимите процесуални гаранции, и за задължението му да сътрудничи.

5.  При упражняването на тези правомощия Службата спазва процесуалните гаранции, предвидени в настоящия регламент и в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96. При извършването на проверка и инспекция на място засегнатият икономически оператор има правото да не дава показания срещу себе си и да бъде подпомаган от лице по свой избор. Когато икономическият оператор прави изявления по време на проверките на място, на него му се предоставя възможността да използва всеки от официалните езици на държавата членка, в която е разположен. Правото на подпомагане от лице по избор не възпрепятства достъпа на Службата до помещенията на икономическия оператор и не води до необосновано забавяне на започването на проверката.

6.  По искане на Службата компетентният орган на засегнатата държава членка без ненужно забавяне предоставя на персонала на Службата помощта, необходима за ефективното изпълнение на нейните задачи, както са определени в писменото разрешение, посочено в член 7, параграф 2. [Изм. 31]

В съответствие с Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 засегнатата държава членка гарантира, че на персонала на Службата е разрешен достъп до цялата информация, и документация и данни, свързани с предмета на разследване, които са необходими за ефективното и ефикасно извършване на проверките и инспекциите на място, и че персоналът е в състояние да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването. [Изм. 32]

7.  Когато засегнатият икономически оператор се подлага на проверка и инспекция на място, разрешени съгласно настоящия регламент, член 2, параграф 4 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2988/95 и член 6, параграф 1, трета алинея и член 7, параграф 1 от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 не се прилагат, доколкото тези разпоредби налагат спазването на националното законодателство и могат да ограничат достъпа на Службата до информация и документация до условията, които се прилагат към инспекторите от националната администрация.

Когато персоналът на Службата установи, че икономически оператор се противопоставя на проверка или инспекция на място, разрешена съгласно настоящия регламент, засегнатата държава членка му предоставя необходимата помощ чрез правоприлагащите органи, за да може Службата да извърши ефективно и без излишно забавяне проверката или инспекцията на място.

При предоставянето на помощ в съответствие с настоящия параграф или с параграф 6 компетентните национални органи действат при спазване на националните процесуални правила, приложими към тях. Ако съгласно националното законодателство за тази помощ се изисква разрешение от съдебен орган, се подава искане за издаването му.

7a.   Когато се докаже, че дадена държава членка не е изпълнила задължението си да сътрудничи съгласно параграфи 6 и 7, Съюзът има правото да събере сумата, свързана с въпросната проверка или инспекция на място. [Изм. 33]

8.  Като част от разследващата си функция Службата провежда проверките и инспекциите, предвидени в член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 и в секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от същия регламент, в държавите членки и — в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ, както и с всички останали действащи правни инструменти — в трети държави и в помещенията на международни организации.

9.  По време на външно разследване Службата може да получи достъп до всяка важна информация и данни, независимо от носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, които са свързани с предмета на разследване, когато това е необходимо, за да се установи дали е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза. За тази цел се прилага член 4, параграфи 2 и 4. [Изм. 34]

10.  Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на външно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира компетентните органи на засегнатите държави членки и, при необходимост, засегнатите институции, органи, служби и агенции.

Без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на засегнатите държави членки правят необходимото за предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва, в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“; [Изм. 35]

"

(4)  Член 4 се изменя, както следва:

-a)  в член 4 заглавието се заменя със следното:"

Допълнителни разпоредби относно разследванията [Изм. 36]

"

-aa)  в член 4 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Административните разследвания в рамките на институциите, органите, службите и агенциите в областите, посочени в член 1, се провеждат съгласно условията, предвидени в настоящия регламент и в решенията, приети от съответната институция, орган, служба или агенция.“ [Изм. 37]

"

a)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. В хода на вътрешните разследвания разследванията: [Изм. 38]

   а) Службата има правото на незабавен достъп без предупреждение, когато това е необходимо, за да се установи дали е налице измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, до всякаква съответна информация и данни, свързани с предмета на разследването, независимо от вида на носителя, на който се съхраняват, притежавани от институциите, органите, службите и агенциите, както и до техните помещения. Когато за работа се използват частни устройства, тези устройства подлежат на разследване от страна на Службата, само ако Службата има достатъчно основания да предполага, че тяхното съдържание може да е от значение за разследването. Службата има правото да разследва сметките на институциите, органите, службите и агенциите. Службата може да прави копие на и да получава извлечения от всеки документ или от съдържанието на всеки информационен носител, притежаван от институциите, органите, службите и агенциите, и ако е необходимо, да задържа тези документи или данни с цел да предотврати тяхното изчезване; [Изм. 39]
   б) Службата може да поиска устна информация (включително чрез събеседване) и писмена информация от икономически оператори, длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала, старателно документирана съгласно обичайните стандарти на Съюза за поверителност и за защита на данните. Икономическите оператори си сътрудничат със Службата.“ [Изм. 40]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното: заличава;"

„3. В съответствие с член 3 Службата може да провежда проверки и инспекции на място в помещенията на икономически оператори, за да получи достъп до информация, свързана с предмета на вътрешното разследване.“; [Изм. 41]

"

бa)  в член 4 параграф 4 се заменя със следното:"

„4. Институциите, органите, службите и агенциите се информират всеки път, когато персоналът на Службата извършва разследване в техните помещения или разглежда документ или данни, или изисква информация, с която те разполагат. Без да се засягат членове 10 и 11, Службата може по всяко време да изпрати на засегната институция, орган, служба или агенция информацията, получена в хода на разследванията.“ [Изм. 42]

"

бб)  в член 4 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Институциите, органите, службите и агенциите въвеждат подходящи процедури и предприемат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на всеки етап от разследванията. [Изм. 43]

"

бв)  в член 4, параграф 6 първа алинея се заменя със следното:"

„Когато дадено разследване покаже, че длъжностно лице, друг служител, член на институция или орган, началник на служба или агенция, или член на персонала може да бъде засегнато лице, се информира съответната институция, орган, служба или агенция, към която това лице принадлежи.“ [Изм. 44]

"

бг)  в член 4, параграф 6 втора алинея се заменя със следното:"

„Когато поверителността на разследването не може да бъде осигурена при използване на обичайните канали за комуникация, Службата използва подходящи алтернативни канали за предаване на информацията.“ [Изм. 45]

"

бд)  в член 4 параграф 7 се заменя със следното:"

„7. Решението, което ще се приеме от всяка институция, орган, служба или агенция, съгласно предвиденото в параграф 1, включва по-специално правило относно задължение от страна на длъжностни лица, други служители, членове на институции или органи, началници на служби или агенции, или членове на персонала да сътрудничат на Службата и да ѝ предоставят информация, като същевременно се гарантира поверителността на разследването.“ [Изм. 46]

"

в)  в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:"

„Без да се засяга член 12в, параграф 1, когато преди вземането на решение за започване или не на вътрешно разследване Службата разполага с информация, която поражда подозрение, че е извършена измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, тя може да информира засегнатата институция, орган, служба или агенция по целесъобразност компетентните органи на засегнатите държави членки и засегнатите институции, органи, служби или агенции.

При поискване засегнатата институция, орган, служба или агенция информира Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на тази информация.“; [Изм. 47]

"

вa)  в параграф 8 втора алинея се заменя със следното:"

По отношение на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, когато Службата уведомява компетентните органи на съответните държави членки, се прилагат процесуалните изисквания, установени в член 9, параграф 4, втора и трета алинея. Ако компетентните органи решат в съответствие с националното законодателство да предприемат действия въз основа на предоставената им информация, те при поискване информират Службата за това.“ [Изм. 48]

"

вб)  в параграф 8 се добавя следната алинея:"

„По отношение на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, без да се засягат секторните разпоредби, посочени в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95, компетентните органи на съответните държави членки гарантират предприемането на подходящи действия, в които Службата може да участва в съответствие с националното законодателство. При поискване компетентните органи на засегнатите държави членки уведомяват Службата за предприетите действия и за констатациите, направени въз основа на информацията, посочена в първа алинея от настоящия параграф.“ [Изм. 49]

"

(5)  Член 5 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 първото изречение се заменя със следното:"

„Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“; [Изм. 50]

"

aa)   параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Без да се засяга член 12г, генералният директор може да започне разследване, когато са налице достатъчно подозрения, които могат да се основават и на сведения, предоставени от трета страна или от анонимен източник, за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Периодът за извършване на оценка, предхождаща решението, не надхвърля два месеца. Ако информаторът, който е представил съответната информация, е известен, той бива уведомен по целесъобразност за резултата от оценката.“ [Изм. 51]

"

aб)  в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:"

Решението за започване на разследване се взема от генералния директор, който действа по своя инициатива или по искане на институция, орган, служба или агенция на Съюза, или по искане на държава членка.“ [Изм. 52]

"

aв)  в параграф 2 първа алинея се заличава; [Изм. 53]

аг)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Докато генералният директор обмисля решението дали да се започне или не разследване вследствие на искане, посочено в параграф 2, и/или докато Службата провежда такова разследване, засегнатите институции, органи, служби или агенции не започват успоредно разследване по същите факти, освен ако със Службата е договорено друго. Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“ [Изм. 54]

"

б)  в параграф 3 се добавя следното изречение:"

„Настоящият параграф не се прилага за разследвания, извършвани от Европейската прокуратура съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.“; [Изм. 55]

"

бa)   в член 5 параграф 5 се заменя със следното:"

„5. Ако генералният директор реши да не започва разследване в рамките на институциите, органите, службите и агенциите независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той изпраща незабавно съответната информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция, за да бъдат предприети целесъобразни действия в съответствие с правилата, приложими за тази институция, орган, служба или агенция. Службата договаря с тази институция, орган, служба или агенция, когато е уместно, подходящи мерки за защита на поверителността на източника на информацията и изисква при необходимост да бъде информирана за предприетите действия.“ [Изм. 56]

"

в)  параграф 6 се заменя със следното:"

„6. Ако генералният директор реши да не започва външно разследване извършва проверка или инспекция на място съгласно член 3 независимо от наличието на достатъчно подозрения за извършването на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза, той може изпраща незабавно да изпрати съответната информация на компетентните органи на засегнатата държава членка с цел предприемането на действия, когато това е целесъобразно, в съответствие с правото на Съюза и националното законодателство. При необходимост Службата уведомява и засегнатата институция, орган, служба или агенция.“; [Изм. 57]

"

вa)  добавя се параграф 6а:"

„6a. Генералният директор информира периодично Надзорния съвет в съответствие с член 17, параграф 5 за случаите, в които е решил да не започва разследване, като посочва причините за това решение.“ [Изм. 58]

"

(6)  Член 7 се изменя, както следва:

-a)  в член 7 параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Генералният директор ръководи пряко провеждането на разследванията, при необходимост – въз основа на писмени указания. Разследванията се провеждат под негово ръководство от определения от него персонал на Службата. Генералният директор не провежда разследвания лично.“ [Изм. 59]

"

а)  в параграф 3 първа алинея се заменя със следното:"

„Компетентните органи на държавите членки предоставят необходимата подкрепа, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“;

"

б)  в параграф 3 се вмъква следната втора алинея:"

„По искане на Службата във връзка с въпроси, които са предмет на разследване, звената за финансово разследване, създадени съгласно Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета(15), и други компетентни органи на държавите членки ѝ предоставят следното:

   а) информацията, посочена в [член 32a, параграф 3 от] Директива (ЕС) 2015/849(16);
   б) когато е строго необходимо за целите на разследването, записи на сделките.“;

"

в)  в параграф 3 се добавя следната трета алинея:"

„При предоставянето на подкрепа в съответствие с предходните алинеи националните компетентни органи действат при спазване на националните процесуални правила, приложими към засегнатия национален компетентен орган.“;

"

вa)   в параграф 3 втора алинея се заменя със следното:"

„Институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че техните длъжностни лица, други служители, членове, началници и членове на персонала оказват необходимото съдействие, за да може персоналът на Службата да изпълнява ефективно и без излишно забавяне своите задачи в съответствие с настоящия регламент.“ [Изм. 60]

"

вб)  параграф 4 се заличава; [Изм. 61]

вв)  в параграф  6 уводната част се заменя със следното:"

„6. Когато разследванията показват, че може да е целесъобразно да се предприемат предпазни административни мерки за защита на финансовите интереси на Съюза, Службата незабавно информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за текущото разследване и предлага мерки, които да бъдат взети. Предоставената информация включва следното:“ [Изм. 2]

"

вг)  в параграф 6, първа алинея буква б) се заменя със следното:"

„б) всяка информация, която би могла да бъде в помощ на засегнатата институция, орган, служба или агенция при вземане на решението относно подходящите предпазни административни мерки, които следва да бъдат взети с цел да се защитят финансовите интереси на Съюза;“ [Изм. 63]

"

вд)  в параграф 6, първа алинея буква в) се заменя със следното:"

„в) всички специални мерки за поверителност, препоръчани по-специално в случаите, водещи до използване на процесуално-следствени действия, които попадат в компетентността на национален съдебен орган или друг национален орган в съответствие с националните разпоредби, приложими към разследванията.“ [Изм. 64]

"

г)  в параграф 6 втора алинея се заменя със следното:"

„В допълнение към първа алинея засегнатата институция, орган, служба или агенция може във всеки един момент да се консултира със информира незабавно Службата с оглед на предприемането в сътрудничество със Службата на подходящи за всяко отклонение от предложените предпазни мерки, включително мерки за обезпечаване на доказателствения материал, и без забавяне информира Службата за това решение и за причините за отклонението.“; [Изм. 65]

"

д)  параграф 8 се заменя със следното:"

„8. Ако дадено разследване не може да бъде приключено в рамките на 12 месеца след започването му, генералният директор докладва при изтичането на посочените 12 месеца и на всеки шест месеца след това на Надзорния съвет, като посочва подробно причините за забавянето и, когато е целесъобразно, корективните мерки, предвидени за предприети с цел ускоряване на разследването.“; [Изм. 66]

"

да)   добавя се параграф 8а:"

„8a. Докладът съдържа като минимум кратко описание на фактите, тяхната правна квалификация, оценка на вредите, които са причинени или е вероятно да бъдат причинени, датата на изтичане на законоустановения давностен срок, причините, поради които не може да бъде спазен дванадесетмесечният срок, и предвидените корективни мерки с цел ускоряване на разследването, когато е приложимо.“ [Изм. 67]

"

(7)  Член 8 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

„1. Институциите, органите, службите и агенциите изпращат незабавно на Службата всяка информация, свързана с възможни случаи на измама, корупция или друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Това задължение се прилага към Европейската прокуратура, когато въпросните случаи не попадат в нейната компетентност в съответствие с глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939.“ [Изм. 68]

"

а)  в параграф 1 се добавя следната алинея:"

„Когато институциите, органите, службите и агенциите докладват на Европейската прокуратура в съответствие с член 24 от Регламент (ЕС) 2017/1939, те могат вместо това да изпълнят задължението, определено в първа алинея, като предадат на Службата копие от доклада, изпратен на Европейската прокуратура.“; [Изм. 69]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата по нейно искане или по собствена инициатива цялата документация или информация, с която разполагат, свързана с текущо разследване на Службата. [Изм. 70]

Преди започването на разследване те предават по искане на Службата цялата документация или информация, с която разполагат, необходима за анализиране на твърденията или за прилагане на критериите за започване на разследване, както е посочено в член 5, параграф 1.“

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Институциите, органите, службите и агенциите и — освен ако националното законодателство не възпрепятства това — компетентните органи на държавите членки изпращат незабавно на Службата, по искане на Службата или по собствена инициатива, всяка друга документация или информация, с която разполагат, свързана с борбата с измамите, корупцията и всяка друга незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза.“; [Изм. 71]

"

г)  добавя се следният параграф 4:"

„4. Настоящият член не се прилага към Европейската прокуратура по отношение на престъпления, във връзка с които тя би могла да упражни своята компетентност в съответствие с членове 22 и 25 глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. [Изм. 72]

Това не засяга възможността Европейската прокуратура да предостави на Службата съответната информация относно дела в съответствие с член 34, параграф 8, член 36, параграф 6, член 39, параграф 4 и член 101, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕС) 2017/1939.“;

"

(8)  Член 9 се изменя, както следва:

-a)   в параграф 2 четвърта алинея се заменя със следното:"

„Изискванията, посочени във втора и трета алинея, не се прилагат за снемането на свидетелски показания в контекста на проверките и инспекциите на място. Засегнатото лице обаче бива информирано относно неговите права, преди да бъдат снети показанията, по-специално относно правото му да бъде подпомогнато от избрано от него лице. [Изм. 73]

"

-aа)   в параграф 4 втора алинея се заменя със следното:"

„За тази цел Службата изпраща на засегнатото лице покана да представи становището си писмено или в рамките на събеседване с определения от Службата персонал. В поканата се включват резюме на засягащите лицето факти и информацията, която се изисква съгласно членове 15 и 16 от Регламент (ЕС) 2018/1725, и се посочва срокът за представяне на становище, който не може да е по-кратък от 10 работни дни след получаването на поканата за представяне на становище. Срокът на предизвестието може да бъде съкратен с изричното съгласие на засегнатото лице или по надлежно обосновани причини за спешност на разследването. Окончателният доклад от разследването се позовава на това становище.“ [Изм. 74]

"

а)  в параграф 4 третата алинея се заменя със следното:"

„В надлежно обосновани случаи, в които е необходимо да се запази поверителността на разследването и/или които водят до използване на процесуално-следствени действия от компетентността на Европейската прокуратура или национален съдебен орган, генералният директор може да реши да отложи изпълнението на задължението за покана за представяне на становище на засегнатото лице.“;

"

aa)   добавя се параграф 5а:"

„5a. В случаите, в които Службата препоръчва последващи съдебни действия, и без да се засягат правата за поверителност на лицата, подаващи сигнали за нередности, и на информаторите, засегнатото лице има достъп до доклада, изготвен от Службата съгласно член 11 след проведеното от нея разследване, както и до всички съответни документи, доколкото те се отнасят до това лице и ако когато е приложимо, нито Европейската прокуратура, нито националните съдебни органи възразяват в срок от шест месеца. Преди изтичането на този срок може да бъде предоставено и разрешение от компетентния съдебен орган.“ [Изм. 75]

"

(8a)   Вмъква се член 9а:"

„Член 9a

Контрольор на процесуалните гаранции

1.   Комисията назначава контрольор на процесуалните гаранции („контрольор“) в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, за срок от пет години, който не може да бъде подновяван. При изтичане на мандата му той остава на длъжност, докато бъде заменен.

2.   След публикуване на покана за подаване на кандидатури в Официален вестник на Европейския съюз Комисията изготвя списък на кандидатите с подходяща квалификация за длъжностите на контрольора. Комисията назначава контрольора след провеждане на консултации с Европейския парламент и със Съвета.

3.   Контрольорът притежава необходимата квалификация и опит в областта на процесуалните права и гаранции.

4.   Контрольорът упражнява своите функции при пълна независимост и при изпълнението на своите задължения не търси, нито приема указания от когото и да било.

5.   Контрольорът наблюдава спазването от страна на Службата на процесуалните права и гаранции. Той отговаря за разглеждането на жалбата, получена от Службата.

6.   Контрольорът представя годишен отчет за упражняването на тази функция на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Надзорния съвет и Службата. Той не може да се позовава на индивидуални преписки, по които се води разследване, и гарантира поверителността на разследванията дори след тяхното приключване.“ [Изм. 76]

"

(8б)   Вмъква се член 9б:"

„Член 9б

Механизъм за обжалване

1.   В сътрудничество с контрольора Службата предприема необходимите мерки за създаването на механизъм за обжалване, за да се следи и гарантира спазването на процесуалните гаранции във всички дейности на Службата.

2.   Всяко лице, засегнато от разследване на Службата, има право да подаде жалба до контрольора във връзка със спазването от страна на Службата на процесуалните гаранции, предвидени в член 9. Подаването на жалба няма суспензивен ефект по отношение на провеждането на текущото разследване.

3.   Жалбите могат да се подават най-късно в срок от един месец, след като жалбоподателят узнае съответните факти, които съставляват предполагаемо нарушение на неговите процесуални гаранции. Не може да се подава жалба по-късно от един месец след приключване на разследването. Жалбите във връзка със срока на предизвестие по член 9, параграфи 2 и 4 се подават преди изтичане на срока на предизвестието, предвиден в тези разпоредби.

4.   При получаване на жалба контрольорът незабавно информира генералния директор на Службата и предоставя възможност на Службата да реши поставения от жалбоподателя въпрос в срок от 15 работни дни.

5.   Без да се засяга член 10 от настоящия регламент, Службата предава на контрольора цялата информация, която може да е необходима на контрольора за издаването на препоръка.

6.   Контрольорът издава препоръка по жалбата незабавно и най-късно в срок от два месеца от датата на уведомяването на контрольора от страна на Службата за предприетите от нея действия за решаване на възникналия въпрос или след изтичането на срока, посочен в параграф 3. Препоръката се предоставя на Службата и се съобщава на жалбоподателя. В изключителни случаи контрольорът може да реши да удължи срока за издаване на препоръката с още 15 дни. Контрольорът информира генералния директор за причините за удължаването с писмо. Неиздаването на препоръка от страна на контрольора в сроковете, предвидени в настоящия параграф, се счита за отхвърляне от страна на контрольора на разглеждането на жалбата без препоръка.

7.   Без да се намесва в провеждането на разследването, което е в ход, контрольорът разглежда жалбата в рамките на състезателно производство. Със съгласие на свидетелите контрольорът може да поиска от тях да предоставят писмени или устни обяснения, които счита за имащи значение за установяване на фактите.

8.   Генералният директор се придържа към препоръката на контрольора по въпроса освен в надлежно обосновани случаи, в които може да се отклони от нея. Ако генералният директор се отклони от препоръката, той съобщава на жалбоподателя и на контрольора основните причини за своето решение, доколкото това не засяга текущото разследване. Той посочва причините за несъобразяването с препоръката на контрольора в бележка, която се прилага към окончателния доклад за разследването.

9.   Генералният директор може да поиска становището на контрольора по всеки въпрос, свързан със спазването на процесуалните гаранции, попадащ в сферата на компетентност на контрольора, включително относно решението да се отложи уведомяването на засегнатото лице съгласно член 9, параграф 3. Генералният директор посочва във всяко такова искане срока, в който контрольорът трябва да отговори.

10.   Без да се засягат сроковете, предвидени в член 90а от Правилника за длъжностните лица, ако длъжностно лице или друг служител на Съюза подаде жалба до генералния директор в съответствие с член 90а от Правилника за длъжностните лица и същото длъжностно лице или друг служител е подал(о) жалба по същия въпрос до контрольора, генералният директор изчаква препоръката на контрольора, преди да се произнесе по жалбата.“ [Изм. 77]

"

(9)  Член 10 се изменя, както следва:

-a)   параграф 1 се заменя със следното:"

"1. Информацията, предадена или получена в хода на разследвания извън институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е защитена от съответните разпоредби съгласно националното право и правото на Съюза.“ [Изм. 78]

"

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:"

“2. Информацията, изпратена или получена в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, в каквато и форма да е тя, е предмет на професионална тайна и се ползва от защитата, предвидена в разпоредбите, приложими за институциите на Съюза.“ [Изм. 79]

"

-aб)   добавя се следният параграф 3а:"

„3a. Службата оповестява своите доклади и препоръки след приключването на всички национални процедури и процедури на Съюза от компетентните органи и оповестяването вече не засяга разследванията. Оповестяването е в съответствие с правилата за защита на данните и принципите, посочени в настоящия член и в член 1.“ [Изм. 80]

"

а)  в параграф 4 първа алинея се заменя със следното:"

„Службата назначава длъжностно лице за защита на данните в съответствие с член 24 43 от Регламент (ЕО) № 45/2001 (ЕС) 2018/1725.“; [Изм. 81]

"

aa)   добавя се параграф 5а:"

„5а. Лицата, които подават до Службата сигнали за свързани с финансовите интереси на ЕС престъпления или нарушения, са напълно защитени, по-специално чрез законодателството на Съюза относно защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.“ [Изм. 2]

"

(10)  Член 11 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 втора алинея се заменя със следното:"

„Докладът може да бъде придружен се придружава от препоръки на генералния директор относно действията, които да бъдат предприети. В тези препоръки при необходимост се посочват евентуални дисциплинарни, административни, финансови и/или съдебни действия на институциите, органите, службите и агенциите и на компетентните органи на засегнатите държави членки и се правят по-конкретно оценка на размера на сумите, които следва да бъдат възстановени, и предварителна правна квалификация на установените факти.“; [Изм. 3]

"

б)  параграф 2 се заменя със следното:"

„2. При изготвянето на тези доклади и препоръки се вземат под внимание съответните разпоредби на законодателството на Съюза и, доколкото е приложимо, на националното законодателство на засегнатата държава членка.

Службата предприема подходящи вътрешни мерки, за да гарантира постоянното качество на окончателните доклади и препоръките, и обмисля дали е необходимо да се преразгледат насоките относно процедурите на разследване с цел отстраняване на евентуални несъответствия. [Изм. 84]

След обикновена проверка на тяхната автентичност докладите, изготвени на тази основа, включително всички доказателства в подкрепа на тези доклади и приложени към тях, представляват допустими доказателства в съдебни производства от ненаказателен характер пред национални съдилища и при административни производства в държавите членки. Правомощията на националните съдилища да оценяват свободно доказателствата не се засягат от настоящия регламент. [Изм. 85]

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в наказателни производства в държавите членки, където е възникнала необходимост от използването им, по начина и при условията, приложими за административните доклади, изготвени от инспектори на националната администрация. Тези доклади са предмет на оценка по същите правила като приложимите за административните доклади, изготвени от инспектори от националната администрация, и имат същата доказателствена стойност като тях. [Изм. 86]

Държавите членки уведомяват Службата за всякакви правила от националното законодателство, които имат отношение към целите на третата първа алинея. [Изм. 87]

Националните съдилища уведомяват Службата за всяко отхвърляне на доказателства в съответствие с настоящия параграф. В уведомлението се включват правното основание и подробна обосновка на отхвърлянето. В своите годишни доклади съгласно член 17, параграф 4 генералният директор оценява допустимостта на доказателствата в държавите членки. [Изм. 88]

Докладите, изготвени от Службата, представляват допустими доказателства в съдебни производства пред съдилищата на Съюза и в административни производства в Съюза.“;

"

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Докладите и препоръките, изготвени след провеждането на външно разследване, както и съответните свързани документи се изпращат по целесъобразност на компетентните органи на засегнатите държави членки в съответствие с правилата, свързани с външните разследвания разследванията, и при необходимост на засегнатата институция, орган, служба или агенция. Тази институция, орган, служба или агенция предприема действията, които такива действия, по-специално дисциплинарни или правни, каквито резултатите от външното разследване разследванията налагат, и докладва за тях на Службата в срока, определен в препоръките, придружаващи доклада, и в допълнение освен това по искане на Службата. Компетентните органи на държавите членки докладват на Службата в срок от девет месеца за действията, предприети в отговор на доклада по случая.“; [Изм. 89]

"

вa)  параграф 4 се заличава; [Изм. 90]

вб)  параграф 5 се заменя със следното: "

„5. Когато в доклада, изготвен след разследване, се разкрива наличието на факти, които могат да доведат до наказателно производство, тази информация се предава незабавно на съдебните органи на засегнатата държава членка, без да се засягат членове 12в и 12г. [Изм. 91]

"

вв)   вмъква се параграф 6a:"

„6а. Компетентните органи на държавите членки и институциите, органите, службите и агенциите гарантират, че се предприемат действия във връзка с дисциплинарните, административните, финансовите и съдебните препоръки, направени от генералния директор съгласно параграфи 1 и 3, и изпращат на Службата подробен доклад за действията, предприети до 31 март всяка година, включващ причините за неизпълнението на направените от Службата препоръки, когато това е приложимо.“ [Изм. 92]

"

вг)  параграф 8 се изменя, както следва:"

“8. Когато информатор е предоставил на Службата информация, довела до разследване, Службата уведомява информатора, че разследването е приключило. Службата обаче може да отхвърли искането, ако счете, че то накърнява законните интереси на засегнатото лице, ефективността на разследването и на действията, предприемани вследствие на него, или изисквания за поверителност.“ [Изм. 93]

"

(10a)  След член 11 се вмъква нов член:"

„Член 11a

Искове пред Общия съд

Всяко засегнато лице може да предяви иск срещу Комисията за отмяна на доклада от разследването, предаден на националните органи или на институциите съгласно член 11, параграф 3, на основание некомпетентност, съществено процесуално нарушение, нарушение на Договорите, включително нарушение на Хартата, или злоупотреба с власт.“ [Изм. 94]

"

(11)  Член 12 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното: "

“1. Без да се засягат членове 10 и 11 от настоящия регламент и разпоредбите на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96, Службата може да изпрати на компетентните органи на засегнатите държави членки информация, получена в хода на проверките и инспекциите на място съгласно член 3, в достатъчен срок, за да могат да предприемат целесъобразни действия в съответствие с националното си законодателство. Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“ [Изм. 95]

"

а)  в параграф 1 се добавя следното изречение:"

„Тя може също така да предава информация на засегнатата институция, орган, служба или агенция.“; [Изм. 96]

"

aa)  в параграф 2 първа алинея се заменя със следното:"

„Без да се засягат членове 10 и 11, генералният директор изпраща на съдебните органи на засегнатата държава членка информация, получена от Службата в хода на разследванията в рамките на институциите, органите, службите и агенциите, отнасяща се до факти, които попадат в компетентността на националните съдебни органи.“ [Изм. 97]

"

б)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Освен ако националното законодателство не възпрепятства това, компетентните органи на засегнатата държава членка уведомяват своевременно в срок от един месец Службата по собствена инициатива или по нейно искане за действията, предприети въз основа на изпратената им информация съгласно настоящия член.“; [Изм. 98]

"

в)  добавя се следният параграф 5:"

„5. Службата може да обменя по собствена инициатива или при поискване съответната информация с мрежата Eurofisc, създадена с Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета(17).“;

"

(12)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 12a

Координационни служби за борба с измамите в държавите членки

1.  За целите на настоящия регламент държавите членки определят служба („координационна служба за борба с измамите“), която да подпомага ефективното сътрудничество и обмен на информация, включително информация от оперативен характер, със Службата. По целесъобразност и в съответствие с националното законодателство координационна служба за борба с измамите може да се счита за компетентен орган за целите на настоящия регламент.

2.  По искане на Службата, преди да се вземе решение за започването или не на дадено разследване, както и по време на или след разследването, координационните служби за борба с измамите предоставят, получават или координират помощта, от която Службата се нуждае за ефективното изпълнение на своите задачи. Тази помощ включва по-специално съдействие от компетентните национални органи в съответствие с член 3, параграфи 6 и 7, член 7, параграф 3 и член 8, параграфи 2 и 3.

3.  Службата може да поиска помощ от координационните служби за борба с измамите при извършването на дейности по координиране в съответствие с член 12б, включително, когато е уместно, хоризонтално сътрудничество и обмен на информация между координационните служби за борба с измамите.

Член 12б

Дейности по координиране

1.  Съгласно член 1, параграф 2 Службата може да организира и улеснява сътрудничеството между компетентните органи на държавите членки, институциите, органите, службите и агенциите, както между органите на трети държави и международни организации в съответствие със споразуменията за сътрудничество и взаимопомощ и всички останали действащи правни инструменти. За тази цел участващите органи и Службата могат да събират, анализират и обменят информация, включително оперативни данни. Персоналът на Службата може да придружава компетентните органи, които извършват дейности по разследване, по тяхно искане. Прилагат се член 6, член 7, параграфи 6 и 7, член 8, параграф 3 и член 10.

2.  Службата може да изготви доклад за извършените дейности по координиране и да го предаде, когато е целесъобразно, на компетентните национални органи и на засегнатите институции, органи, служби и агенции.

3.  Настоящият член се прилага, без да се засяга упражняването от страна на Службата на правомощията, които са предоставени на Комисията в конкретни разпоредби, уреждащи взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между тези органи и Комисията.

3a.  Задълженията за административна взаимопомощ съгласно Регламент(ЕО) № 515/97 на Съвета(18) и Регламент (ЕС) № 608/2013(19) се прилагат и към дейности по координиране, свързани с европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие с настоящия член. [Изм. 99]

4.  Службата може да участва в съвместни екипи за разследване, създадени в съответствие с приложимото право на Съюза, и в този контекст да обменя оперативна информация, придобита съгласно настоящия регламент.

Член 12в

Докладване на Европейската прокуратура за всяко престъпно деяние, по отношение на което тя би могла да упражни своята компетентност

1.  Службата докладва на Европейската прокуратура без излишно забавяне за всяко престъпно деяние, по отношение на което Европейската прокуратура би могла да упражни своята компетентност в съответствие с член 22 и член 25, параграфи 2 и 3 глава IV от Регламент (ЕС) 2017/1939. Докладът се изпраща на всеки етап възможно най-рано преди започването или в хода на разследване на Службата. [Изм. 100]

2.  Докладът съдържа най-малко описание на фактите всички известни на Службата факти и информация, включително оценка на причинените или предполагаемите вреди, когато Службата разполага с такава информация, възможната правна квалификация и всяка налична информация относно потенциалните пострадали, заподозрени и други замесени лица. Заедно с доклада Службата предава на Европейската прокуратура всяка друга относима информация по случая, с която разполага. [Изм. 101]

3.  Службата не е задължена да докладва на Европейската прокуратура за явно необосновани твърдения.

Когато получената от Службата информация не съдържа посочените в параграф 2 елементи и няма текущо разследване на Службата, Службата може да извърши предварителна оценка на твърденията. Оценката се извършва своевременно незабавно и във всички случаи в срок от два месеца от получаването на информацията. В хода на оценката се прилагат разпоредбите на член 6 и на член 8, параграф 2. Службата се въздържа от предприемането на каквито и да било мерки, които могат да застрашат евентуални бъдещи разследвания на Европейската прокуратура. [Изм. 102]

След тази предварителна оценка Службата докладва на Европейската прокуратура дали са изпълнени условията, посочени в параграф 1.

4.  Когато посоченото в параграф 1 деяние бъде разкрито по време на разследване, извършвано от Службата, и Европейската прокуратура започне разследване в резултат на доклада, Службата не може да продължи своето разследване на същите факти освен в съответствие с член 12д или 12е.

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни.

5.  Институциите, органите, службите и агенциите могат да поискат от Службата да извърши предварителна оценка на твърденията, за които са били уведомени. За целите на тези искания се прилага параграф 3 прилагат параграфи 1 – 4 mutatis mutandis. Службата информира засегнатата институция, орган, служба или агенция за резултатите от предварителната оценка, освен ако предоставянето на такава информация би могло да застраши разследването, провеждано от Службата или от Европейската прокуратура. [Изм. 103]

6.  Когато в резултат на доклада до Европейската прокуратура в съответствие с настоящия член Службата приключи своето разследване, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат.

Член 12г

Избягване на дублирането на разследвания

1.   Генералният директор не започва разследване в съответствие с член 5 и прекратява текущо разследване, ако Европейската прокуратура провежда разследване по същите факти, освен в съответствие с член 12д или 12е. Генералният директор уведомява Европейската прокуратура за всяко решение да не бъде започнато разследване или за прекратяване, взето на такова основание. [Изм. 104]

За целите на прилагането на първа алинея Службата проверява в съответствие с член 12ж, параграф 2 чрез деловодната система на Европейската прокуратура дали Европейската прокуратура провежда разследване. Службата може да поиска допълнителна информация от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура изпраща отговор на това искане в срок от 10 работни дни. В изключителни случаи този срок може да бъде удължен при условията, които ще бъдат определени в работните договорености, посочени в член 12ж, параграф 1. [Изм. 105]

Когато Службата приключи свое разследване в съответствие с първа алинея, член 9, параграф 4 и член 11 не се прилагат. [Изм. 106]

1a.   По искане на Европейската прокуратура Службата се въздържа от извършването на определени действия или мерки, които биха могли да застрашат дадено разследване или наказателно преследване, провеждано от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за такова искане вече не съществуват. [Изм. 107]

1б.   Когато Европейската прокуратура приключи или прекрати разследване, за което е получила информация от генералния директор съгласно параграф 1 и което е от значение за упражняване на мандата на Службата, тя уведомява Службата без излишно забавяне и може да отправи препоръки относно последващи административни разследвания. [Изм. 108]

Член 12д

Подкрепа на Службата за Европейската прокуратура

1.  В хода на разследване, извършвано от Европейската прокуратура, и по искане на Европейската прокуратура в съответствие с член 101, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 Службата, в съответствие със своя мандат, подпомага или допълва дейността на Европейската прокуратура, по-специално чрез:

   а) предоставяне на информация, анализи (включително съдебно-медицински анализи), експертни познания и опит и оперативна подкрепа;
   б) улесняване на координацията на конкретни действия на компетентните национални административни органи и органи на Съюза;
   в) провеждане на административни разследвания.

2.  Съгласно параграф 1 исканетоИскането по параграф 1се изпраща в писмен вид и в него се посочват посочва най-малко:

   а) информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането;
   б) мярката или мерките, които Европейската прокуратура изисква от Службата да изпълни;
   в) и, ако е целесъобразно, по целесъобразност предвиденият график за това изпълнение;
   г) всички инструкции съгласно параграф 2а. Искането съдържа информация за разследването, извършвано от Европейската прокуратура, доколкото тази информация е от значение за целите на искането.

При необходимост Службата може да поиска допълнителна информация. [Изм. 109]

2a.  С цел да защити допустимостта на доказателствата, както и основните права и процесуалните гаранции, когато Службата предприема съпътстващи или допълващи мерки по искане на Европейската прокуратура съгласно настоящия член, Европейската прокуратура може да даде указания на Службата да прилага по-високи стандарти по отношение на основните права, процесуалните гаранции и защитата на данните от предвидените в настоящия регламент. Във връзка с това тя уточнява подробно формалните изисквания и процедурите, които трябва да се прилагат.

При липса на такива конкретни указания от страна на Европейската прокуратура се прилагат mutatis mutandis глава VI (процесуални гаранции) и глава VIII (защита на данните) от Регламент (ЕС) 2017/1939 към мерките, извършвани от Службата съгласно настоящия член. [Изм. 110]

Член 12е

Допълващи разследвания

1.  В надлежно обосновани случаи, когато Европейската прокуратура провежда разследване и когато генералният директор счита, че следва да бъде започнато или продължено разследване в съответствие с мандата на Службата с цел улесняване на приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, Службата уведомява Европейската прокуратура писмено, посочвайки като посочва естеството и целта на разследването и представя искане за писменото одобрение на Европейската прокуратура за започването на допълнително разследване. [Изм. 111]

В срок от 30 20 работни дни след получаване на тази информация Европейската прокуратура може да възрази одобрява или възразява срещу започването или продължаването на разследване или срещу извършването на определени действия, свързани каквото и да било определено действие, свързано с разследването, когато това е необходимо, за да се предотврати излагането на риск на собственото ѝ разследване или наказателно преследване и за времето, за което тези основания продължават да са налице. В надлежно обосновани случаи Европейската прокуратура може да удължи срока с още 10 работни дни. Тя уведомява Службата за това.

В случай че Европейската прокуратура възрази, Службата не започва допълнително разследване. В този случай Европейската прокуратура уведомява Службата без излишно забавяне, когато основанията за възражението престанат да се прилагат вече не съществуват. [Изм. 112]

В случай че Европейската прокуратура не направи възражение в срока, посочен в предходната алинея, даде одобрението си, Службата може да започне или да продължи разследване и извършва това разследване в тясно сътрудничество с Европейската прокуратура. [Изм. 113]

Ако Европейската прокуратура не отговори в рамките на крайния срок по втора алинея, Службата може да започне консултации с Европейската прокуратура, така че в срок от 10 дни да бъде взето решение. [Изм. 114]

Службата спира или прекратява своето разследване или се въздържа от изпълнението на някои действия, отнасящи се до разследването, ако впоследствие Европейската прокуратура повдигне възражения срещу него поради същите основания като посочените във втора алинея.

2.  Когато в отговор на искане за информация, подадено в съответствие с член 12г, Европейската прокуратура уведоми Службата, че не провежда разследване и впоследствие започне разследване по същите факти, тя уведомява Службата незабавно. Ако след получаването на тази информация генералният директор счита, че започнатото от Службата разследване следва да продължи с цел да се улесни приемането на предпазни мерки или на финансови, дисциплинарни или административни действия, се прилага параграф 1.

Член 12ж

Работни договорености и обмен на информация с Европейската прокуратура

1.  Когато е необходимо да се улесни сътрудничеството с Европейската прокуратура, както е посочено в член 1, параграф 4а, Службата договаря с Европейската прокуратура административни договорености. Тези работни договорености могат да съдържат практически подробности за обмена на информация, включително лични данни, за обмена на оперативна, стратегическа или техническа информация и за обмена на класифицирана информация, както и за създаването на платформи за информационни технологии, включително общ подход за модернизиране и съвместимост на софтуера. Те съдържат също така подробности относно непрекъснатия обмен на информация по време на получаването на твърдения и проверката им за целите на определянето на компетентността по отношение на разследванията, провеждани от двете служби. Те включват също така договорености относно прехвърлянето на доказателства между Службата и Европейската прокуратура, както и договорености за разпределението на разходите.

Преди приемането на работните договорености с Европейската прокуратура генералният директор изпраща проекта на Европейския надзорен орган по защита на данните, на Надзорния съвет и на Европейския парламент за сведение. Европейският надзорен орган по защита на данните и Надзорният съвет представят незабавно своите становища. [Изм. 115]

2.  Службата разполага с непряк достъп до информацията в деловодната система на Европейската прокуратура въз основа на принципа за наличие на съответствие или липса на съответствие. Когато бъде установено съвпадение между данните, въведени в деловодната система на Службата, и данните, с които разполага Европейската прокуратура, наличието на съвпадение се съобщава на Европейската прокуратура и на Службата. Службата предприема необходимите мерки, за да осигури на Европейската прокуратура достъп до информацията в своята деловодна система въз основа на принципа за наличие на съответствие или липса на съответствие.

Всеки непряк достъп на Службата до информация в деловодната система на Европейската прокуратура се извършва само доколкото това е необходимо за изпълнение на функциите на Службата, определени съгласно настоящия регламент, и се обосновава и потвърждава чрез вътрешна процедура, създадена от Службата. Службата води регистър на всички случаи на достъп до деловодната система на Европейската прокуратура. [Изм. 116]

2a.  Генералният директор на Службата и европейският главен прокурор се срещат поне веднъж годишно, за да обсъждат въпроси от общ интерес.“ [Изм. 117]

"

(12a)  Член 15 се изменя, както следва:

a)  в параграф 1 втора алинея се заменя със следния текст: "

„Надзорният съвет по-специално наблюдава свързаните с прилагането на процесуалните гаранции и продължителността на разследванията елементи.“ [Изм. 118]

"

б)  в параграф 1 петата алинея се заменя със следния текст: "

„На Надзорния съвет се предоставя достъп до цялата информация и всички документи, които счита за необходими за изпълнение на задачите си“„, включително доклади и препоръки по приключили разследвания и прекратените дела, без обаче да се намесва в провеждането на текущи разследвания и при надлежно спазване на изискванията за поверителност и защита на данните.“ [Изм. 119]

"

в)  в параграф 8 първа алинея се заменя със следното:"

„Надзорният съвет избира своя председател. Надзорният съвет приема свой процедурен правилник, който се представя за информация на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Европейския надзорен орган по защита на данните преди приемането му. Заседанията на Надзорния съвет се свикват по инициатива на неговия председател или на генералния директор. Надзорният съвет заседава най-малко 10 пъти в годината. Той приема решенията си с мнозинство от съставящите го членове. Секретариатът му се осигурява от Комисията и в тясно сътрудничество с Надзорния съвет. Преди назначаването на какъвто и да било персонал в секретариата, Надзорният съвет бива консултиран и мнението му се взема предвид. Секретариатът действа по указания на Надзорния съвет и независимо от Комисията. Без да се засяга контролът ѝ върху бюджета на Надзорния съвет и неговия секретариат, Комисията не се намесва във функциите по наблюдение на Надзорния съвет.“ [Изм. 120]

"

(13)  Член 16 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

“1. Европейският парламент, Съветът и Комисията се срещат веднъж годишно с генералния директор за обмен на мнения на политическо равнище и за да обсъдят политиката на Службата по отношение на методите за предотвратяване и борба с измамите, корупцията и всяка друга форма на незаконна дейност или нередност, засягаща финансовите интереси на Съюза. Надзорният съвет участва в обмена на мнения. Главният европейски прокурор се приканва да участва в обмена на мнения. По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Евроюст и/или Европол.“ [Изм. 121]

"

а)  в параграф 1 третото изречение се заменя със следното:"

„По искане на Европейския парламент, Съвета, Комисията, генералния директор или Надзорния съвет могат да бъдат поканени да присъстват ad hoc представители на Сметната палата, Европейската прокуратура, Евроюст и/или Европол.“ [Изм. 122]

"

aa)  в параграф 2 уводната част се заменя със следното:"

“2. Обменът на гледни точки може да се отнася до всяка тема, по която Европейският парламент, Съветът и Комисията са постигнали съгласие. По-специално обменът на гледни точки може да се отнася до: [Изм. 123]

"

б)  в параграф 2 буква г) се заменя със следното:"

„г) рамките на отношенията между Службата и институциите, органите, службите и агенциите, по-специално Европейската прокуратура, и предприетите действия по окончателните доклади от разследванията на Службата и друга предадена от Службата информация;“; [Изм. 124]

"

бa)  в параграф 2 буква д) се заменя със следното:"

„д) рамките на отношенията между Службата и компетентните органи на държавите членки и предприетите действия от компетентните органи в държавите членки по окончателните доклади от разследванията Службата и друга предадена от Службата информация;“ [Изм. 125]

"

бб)  добавя се нов параграф:"

„4а. Председателството по отношение на обмена на гледни точки се сменя на ротационен принцип между Европейския парламент, Съвета и Комисията.“ [Изм. 126]

"

(14)  Член 17 се изменя, както следва:

-a)  параграф 1 се заменя със следното:"

“1. Службата се оглавява от генерален директор. Генералният директор се назначава от Комисията в съответствие с процедурата, определена в параграф 2. Мандатът на генералния директор е седем години и не може да бъде подновяван. Генералният директор се назначава като срочно нает служител съгласно Правилника за длъжностните лица.“ [Изм. 127]

"

-aa)  параграф 2 се заменя със следното:"

“2. С оглед на назначаването на нов генерален директор Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз покана за подаване на кандидатури. Поканата се публикува най-малко шест месеца преди края на мандата на действащия генерален директор. След положително становище от Надзорния съвет относно процедурата за подбор, прилагана от Комисията, тя съставя списък на кандидатите с подходяща квалификация. Генералният директор се избира по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията и впоследствие се назначава от последната.“ [Изм. 128]

"

а)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. При изпълнението на своите задължения генералният директор не търси и не приема указания нито от правителства, нито от институции, органи, служби или агенции във връзка със започването и провеждането на външни и вътрешни разследвания или дейности по координиране или във връзка с изготвянето на доклади след тези разследвания или дейности по координиране. Ако генералният директор прецени, че дадена мярка, предприета от Комисията, поставя под съмнение неговата независимост, той незабавно уведомява Надзорния съвет и взема решение дали да подаде жалба срещу Комисията пред Съда на Европейския съюз.“; [Изм. 129]

"

aa)  параграф 4 се заменя със следното:"

“4. Генералният директор докладва редовно и най-малко ежегодно на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата за констатациите, направени при разследванията, провеждани от Службата, предприетите действия, срещнатите проблеми и предприетите от Службата последващи действия във връзка с препоръките, направени от Надзорния съвет в съответствие с член 15, като същевременно спазва поверителността на разследванията, законните права на засегнатите лица и информаторите, а при необходимост и националните разпоредби, приложими при съдебни производства.

Годишният доклад включва също оценка на степента на сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и с институциите, органите, службите и агенциите, по-специално по отношение на прилагането на член 11, параграфи 2 и 6а.“ [Изм. 130]

"

aб)  добавя се параграф 4а.:"

„4а. По искане на Европейския парламент в контекста на правата му за бюджетен контрол генералният директор може да предоставя информация за дейностите на Службата, като зачита поверителността на разследванията и последващите процедури. Европейският парламент гарантира поверителността на информацията, предоставена в съответствие с настоящия параграф.“ [Изм. 131]

"

aв)  в параграф 5 първа алинея се заличава; [Изм. 132]

б)  в параграф 5, втора алинея буква б) се заменя със следното:"

„б) случаи, в които е изпратена информация на съдебни органи на държавите членки и или на Европейската прокуратура;“; [Изм. 133]

"

бa)  в параграф 5, трета алинея се вмъква следната буква :"

„ба) на прекратените дела;“ [Изм. 134]

"

бб)  параграф 7 се заменя със следния текст:"

“7. Генералният директор въвежда вътрешна процедура за консултиране и контрол, включително проверка на законосъобразността, по отношение inter alia на зачитането на процесуалните гаранции и основните права на засегнатите лица и на свидетелите и спазването на националното законодателство на засегнатите държави членки, като специално се спазва разпоредбата на член 11, параграф 2. Проверката на законосъобразността се извършва от експерти на Службата в областта на правото и процедурите по разследване, които притежават квалификация да заемат съдебна длъжност в държава членка. Тяхното становище се прилага към окончателния доклад по разследването.“ [Изм. 135]

"

бв)  параграф 8 се заменя със следното:"

“8. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 19а относно създаването на процедурен правилник за разследванията, който да бъде спазван от персонала на Службата. Тези делегирани актове обхващат по-специално:

   a) практиките, които трябва да се спазват при изпълнението на мандата и статута на Службата;
   б) подробните правила, уреждащи процедурите по разследване, както и позволените действия в хода на разследването;
   в) законните права на засегнатите лица;
   г) процесуалните гаранции;
   га) разпоредбите в областта на защитата на данните и на политиката за предоставяне на информация и достъп до документи;
   гб) разпоредбите в областта на проверката на законосъобразността и средствата за правна защита, достъпни за засегнатите лица;
   гв) връзките с Европейската прокуратура.

По време на подготвителната работа Комисията се консултира с Надзорния съвет и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Всеки делегиран акт, приет в съответствие с настоящия параграф, се публикува за сведение на уебсайта на Службата на всички официални езици на Съюза.“ [Изм. 136]

"

в)  в първа алинея на параграф 8 се добавя следната буква д): "

„д) връзките с Европейската прокуратура.“; [Изм. 137]

"

вa)  в параграф 9 първа алинея се заменя със следното:"

„Преди налагане на дисциплинарно наказание на генералния директор или снемане на неговия имунитет Комисията се консултира с Надзорния съвет.“ [Изм. 138]

"

(14a)  Член 19 се заменя със следното:"

„Член 19

Доклад за оценка и преразглеждане

Не по-късно от пет години след датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) № 2017/1939, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка на прилагането и въздействието на настоящия регламент, по-специално по отношение на ефективността и ефикасността на сътрудничеството между Службата и Европейската прокуратура. Този доклад за оценка се придружава от становище на Надзорния съвет.

Не по-късно от две години след представянето на доклада за оценка съгласно първа алинея Комисията представя на Европейския парламент и Съвета законодателно предложение за модернизиране на уредбата на Службата, включително допълнителни или по-подробни правила относно създаването на Службата, нейните функции или процедурите, които се прилагат за дейността ѝ, със специален акцент върху сътрудничеството ѝ с Европейската прокуратура, трансграничните разследвания и разследванията в държавите членки, които не участват в Европейската прокуратура.“ [Изм. 139]

"

(14б)  вмъква се нов член 19a:"

„Член 19a

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, параграф 8, се предоставя на Комисията за срок от четири години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възрази срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, параграф 8, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, параграф 8, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“ [Изм. 140]

"

Член 2

1.  Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Членове 12в—12е, посочени в член 1, точка 12, се прилагат от датата, определена в съответствие с член 120, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕС) 2017/1939.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)ОВ С 42, 1.2.2019 г., стр.1.
(2) Позиция на Европейския парламент от 16 април 2019 г.
(3)Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).
(4)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(5)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1.)
(6)COM(2017)0589. Докладът бе придружен от Работен документ за оценка SWD(2017)0332 на службите на Комисията и от Становище № 2/2017 на Надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите.
(7)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).
(8)В Регламент (ЕС) 2018/XX на Европейския парламент и на Съвета (новият Финансов регламент), по който беше постигнато политическо споразумение и който се очаква да бъде приет през идните месеци, ще бъде вмъкнат член 129.
(9)Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).
(10) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(11)Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 82, 22.3.1997 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
(13)OВ C ….
(14)Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (OB L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).
(15)Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73).
(16)В Директива (ЕС) 2015/849 се вмъква член 32а, параграф 3 чрез Директива (ЕС) 2018/ХХ на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива (ЕС) 2015/849, за която беше постигнато политическо споразумение на 19 декември 2017 г. и която се очаква да бъде приета през идните месеци.
(17)Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).
(18) Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета от 13 март 1997 г. относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (ОВ L 082, 22.3.1997 г., стр. 1).
(19) Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета (OB L 181, 29.6.2013 г., стр. 15).

Последно осъвременяване: 29 юли 2020 г.Правна информация - Политика за поверителност