Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0170(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0179/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0179/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 16/04/2019 - 8.25

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0383

Téacsanna atá glactha
PDF 313kWORD 94k
Dé Máirt, 16 Aibreán 2019 - Strasbourg
Imscrúduithe OLAF agus comhar le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh ***I
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 i dtaca le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) a mhéid a bhaineann le comhar le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus le héifeachtacht imscrúduithe OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na Eorpa agus chuig an gComhairle (COM(2018)0338),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, i gcomhar leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a de, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0214/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Thuairim 8/2018 ón gCúirt Iniúchóirí(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Rialú Buiséadach agus do na tuairimí ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus ón gCoiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile (A8-0179/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Tuairim CIE Uimh. 8/2018.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) …/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 maidir le himscrúduithe a dhéanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) maidir le comhoibriú le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh agus éifeachtacht imscrúduithe OLAF
P8_TC1-COD(2018)0170

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus go háirithe Airteagal 325 de, i dteannta leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, agus go háirithe Airteagal 106a de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ón gCúirt Iniúchóirí(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an méid seo a leanas:

(1)  Le glacadh Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3) agus Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(4), tá neartú suntasach déanta ag an Aontas ar fhorálacha an chreata dhlíthiúil chomhchuibhithe maidir leis na hacmhainní atá ar fáil chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint trí bhíthin an dlí choiriúil. Beidh Tá Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (“OIPE”) ina tosaíocht lárnach i réimse an cheartais choiriúil agus an bheartais frithchalaoise, agus é de chumhacht aici imscrúduithe coiriúla a dhéanamh agus daoine a dhíotáil maidir le cionta coiriúla lena ndéantar difear do bhuiséad an Aontais, mar a shainmhínítear i dTreoir (AE) 2017/1371, sna Ballstáit rannpháirteacha.. [Leasú 1]

(2)  Chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, déanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (“an Oifig”) imscrúduithe riaracháin ar neamhrialtachtaí riaracháin agus ar iompar coiriúil. Ag deireadh a cuid imscrúduithe, d'fhéadfadh sé moltaí breithiúnacha a dhéanamh do na húdaráis ionchúisimh náisiúnta, lena mbainfeadh an aidhm cúisithe agus ionchúisimh sna Ballstáit a chumasú. Sa todhchaí, sna Ballstáit atá rannpháirteach le OIPE, tuairisceoidh sí cionta coiriúla amhrasta do OIPE, agus comhoibreoidh sí léi i gcomhthéacs a himscrúduithe. [Leasú 2]

(3)  Dá réir sin, ba cheart Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5) a leasú tar éis Rialachán (AE) 2017/1939 a ghlacadh. Ba cheart na forálacha lena rialaítear an caidreamh idir OIPE agus an Oifig i Rialachán (AE) 2017/1939 a léiriú agus a chomhlánú de bhun na rialacha i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 chun an leibhéal is mó cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a áirithiú trí shineirgíochtaí idir an dá chomhlacht, ní a éilíonn prionsabail an dlúthchomhair, an mhalartaithe faisnéise, na comhlántachta agus na seachanta dúblála a chur chun feidhme. [Leasú 3]

(4)  Ag féachaint dá gcuspóir comhchoiteann sláine bhuiséad an Aontais a chaomhnú, ba cheart don Oifig agus do OIPE dlúthchaidreamh a bhunú agus a choimeád bunaithe ar chomhar dílis agus é mar aidhm leis comhlántacht a gcuid sainordaithe faoi seach agus comhordú a mbeart a áirithiú, go háirithe maidir le raon feidhme an chomhair fheabhsaithe le haghaidh OIPE a bhunú. I ndeireadh na dála, ba cheart an caidreamh cuidiú a thabhairt lena áirithiú go n‑úsáidfear gach acmhainn chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint agus dúbláil neamhriachtanach iarrachtaí a sheachaint.

(5)  Le Rialachán (AE) 2017/1939, ceanglaítear ar an Oifig, agus ar institiúidí, ar chomhlachtaí, ar oifigí agus ar ghníomhaireachtaí uile an Aontais agus ar na húdaráis náisiúnta inniúla, iompar coiriúil amhrasta a thuairisciú do OIPE gan moill mhíchuí ar ina leith a fhéadfaidh OIPE a hinniúlacht a fheidhmiú. Ós é sainordú na hOifige é imscrúduithe riaracháin a dhéanamh ar chalaois, ar éilliú agus ar aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena ndéantar difear do leas airgeadais an Aontais, tá deis mhaith aici chun bheith ag feidhmiú mar chomhpháirtí nádúrtha agus mar fhoinse phribhléideach faisnéise do OIPE agus tá sé d'acmhainn aici é sin a dhéanamh. [Leasú 4]

(6)  D'fhéadfadh gnéithe lena léireofaí gurbh fhéidir go raibh iompar coiriúil ar siúl a thiocfadh faoi inniúlacht OIPE, go praiticiúil, a bheith sna líomhaintí tosaigh a fhaigheann an Oifig nó tharlódh nach dtiocfaidís chun cinn ach amháin le linn imscrúdú riaracháin arna sheoladh ag an Oifig bunaithe ar amhras maidir le neamhrialtacht riaracháin. D’fhonn a dualgas tuairisc do OIPE a chomhlíonadh, ba cheart don Oifig, dá réir an cháis, iompar coiriúil a thuairisciú tráth ar bith sula ndéantar imscrúdú nó lena linn.

(7)  Sonraítear i Rialachán (AE) 2017/1939 na gnéithe íosta, gnéithe ba cheart a bheith cuimsithe i dtuarascálacha de ghnáth. Is féidir go mbeidh ar an Oifig réamh-mheastóireacht a dhéanamh ar líomhaintí chun na gnéithe sin a fháil amach agus an fhaisnéis riachtanach a bhailiú. Ba cheart don Oifig an mheastóireacht a dhéanamh chomh tapa agus is féidir le modhanna nach gcuirfeadh imscrúdú coiriúil a dhéanfaí amach anseo i mbaol. Tar éis chur i gcrích a meastóireachta, ba cheart di tuairisciú do OIPE má tá amhras ann go bhfuil cion atá faoina hinniúlacht sainaitheanta.

(8)  Ag breithniú ar shaineolas na hOifige, ba cheart an rogha a bheith ann institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais leas a bhaint as an Oifig chun réamh-mheastóireacht den chineál sin a dhéanamh ar líomhaintí arna dtuairisciú dóibh.

(9)  I gcomhréir le Rialachán (AE) 2017/1939, níor cheart don Oifig, i bprionsabal, imscrúdú riaracháin a sheoladh i gcomhthráth le himscrúdú arna dhéanamh ag OIPE ar na fíricí céanna. Mar sin féin, i gcásanna áirithe, d'fhéadfadh sé a bheith riachtanach chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint go ndéanfadh an Oifig imscrúdú riaracháin comhlántach sula gcuirfí deireadh le himeachtaí coiriúla arna dtionscnamh ag OIPE d’fhonn a fháil amach an bhfuil bearta réamhchúraim riachtanach, nó ar cheart beart airgeadais, araíonachta nó riaracháin a ghlacadh. D'fhéadfadh sé gurbh iomchuí na himscrúduithe comhlántacha a dhéanamh, inter alia, nuair is gá sin chun méideanna atá iníoctha le buiséad an Aontas a aisghabháil faoi réir rialacha sonracha lena mbaineann teorainn ama, nuair a bheidh na méideanna i mbaol thar a bheith mór, nó nuair a bheidh sé riachtanach tuilleadh caiteachais i gcásanna riosca a sheachaint trí bhearta riaracháin.

(10)  Forálann Rialachán (AE) 2017/1939 go bhféadfadh OIPE imscrúduithe comhlántacha den chineál sin a iarraidh ar an Oifig. I gcásanna nach n‑iarrfaidh OIPE é, ba cheart imscrúdú comhlántach a bheith indéanta ar thionscnamh na hOifige, faoi choinníollacha áirithe sonracha, tar éis dul i gcomhairle le OIPE. Go háirithe, ba cheart an deis a bheith ag OIPE agóid a dhéanamh maidir le seoladh imscrúdaithe nó leanúint ar aghaidh le himscrúdú a dhéanfadh an Oifig, nó maidir le feidhmíocht beart sonrach imscrúdaithe a dhéanfadh sí. Ba cheart cúiseanna na hagóide sin a bheith bunaithe ar an ngá éifeachtacht imscrúdú IOPE a chosaint agus iad comhréireach leis an aidhm sin. Ba cheart don Oifig staonadh ó bheart a fheidhmiú a bhfuil agóid déanta ag OIPE ina leith. Mura ndéanfaidh chomhaontaíonn OIPE agóid leis an iarraidh, ba cheart imscrúdú na hOifige a dhéanamh i ndlúthchomhairle le OIPE. [Leasú 6]

(11)  Ba cheart don Oifig tacaíocht ghníomhach a thabhairt do OIPE lena cuid imscrúduithe. Maidir leis sin, d'fhéadfadh OIPE a iarraidh ar an Oifig a cuid imscrúduithe coiriúla a thacú nó a chomhlánú trí na cumhachtaí faoin Rialachán seo a chleachtadh. Sna cásanna sin ba cheart don Oifig na hoibríochtaí sin a fheidhmiú faoi réir teorainneacha a cumhachtaí féin agus laistigh den chreat dá bhforáiltear sa Rialachán seo.

(12)  Chun comhordú, comhar agus trédhearcacht éifeachtach a áirithiú idir an Oifig agus OIPE, ba cheart faisnéis a mhalartú eatarthu ar bhonn leanúnach. Tá an malartú faisnéise sna céimeanna sula ndéanfaidh an Oifig agus OIPE imscrúduithe a sheoladh thar a bheith ábhartha chun comhordú cuí a áirithiú idir na gníomhaíochtaí faoi seach, chun comhlántacht a ráthú agus chun dúbailt a sheachaint. Chun na críche sin, ba cheart don Oifig agus do OIPE úsáid a bhaint as feidhmeanna amas/gan amas a gcóras bainistithe cáis faoi seach. Ba cheart don Oifig agus do OIPE módúlachtaí agus coinníollacha an mhalartaithe faisnéise sin a shonrú ina gcuid socruithe oibre. [Leasú 7]

(13)  Socraíodh sa Tuarascáil ón gCoimisiún maidir le Meastóireacht ar fheidhmiú Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013(6), a glacadh an 2 Deireadh Fómhair 2017, gur chothaigh athruithe 2013 ar an gcreat dlíthiúil feabhsúcháin shoiléire, maidir le déanamh imscrúduithe, comhar le comhpháirtithe agus cearta na ndaoine lena mbaineann. San am céanna, rinneadh aibhsiú sa mheastóireacht ar roinnt easnamh a chuireann isteach ar éifeachtacht agus ar éifeachtúlacht imscrúduithe.

(14)  Is gá aghaidh a thabhairt ar na tátail is soiléire i meastóireacht an Choimisiúin trí Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 a leasú. Is athruithe bunriachtanacha iad sin atá riachtanach sa ghearrthéarma chun an creat le haghaidh imscrúduithe na hOifige a neartú, chun Oifig láidir agus lánfheidhmiúil a chothabháil lena gcomhlánófar cur chuige dlí coiriúil OIPE le himscrúduithe riaracháin, ach nach gcuimseoidh athrú ar an sainordú ná ar na cumhachtaí. Baineann siad go príomha le réimsí ina gcuireann easpa soiléireachta an Rialacháin bac ar an Oifig imscrúduithe éifeachtacha a dhéanamh faoi láthair, amhail seiceálacha ar an láthair a dhéanamh, an fhéidearthacht rochtain a fháil ar fhaisnéis cuntas bainc, nó a inghlactha mar fhianaise atá na cás-tuarascálacha arna dtarraingt suas ag an Oifig. Ba cheart don Choimisiún togra nua, cuimsitheach a thíolacadh tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis na meastóireachta ar OIPE agus ar an Oifig, agus ar an gcomhar eatarthu. [Leasú 8]

(15)  Ní imríonn na hathruithe sin tionchar ar na ráthaíochtaí nós imeachta is infheidhme i gcreat imscrúduithe. Tá ceangal ar an Oifig ráthaíochtaí nós imeachta Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013, Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(7) mar aon leis na ráthaíochtaí atá sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh a fheidhmiú. Ceanglaíonn an creat ar an Oifig a himscrúdú a dhéanamh go hoibiachtúil, go neamhchlaonta agus faoi rún, fianaise ar son agus in aghaidh an duine lena mbaineann a lorg, agus bearta imscrúdaitheacha a dhéanamh ar bhonn údarú i scríbhinn tar éis seiceáil um dhlíthiúlacht. Ní mór don Oifig a áirithiú go dtabharfar urraim do chearta daoine atá bainteach lena cuid imscrúduithe, lena n‑áirítear toimhde na neamhchiontachta agus an ceart féin-ionchoiriú a sheachaint. Nuair a chuirfear agallamh orthu, tá na cearta, inter alia, ag na daoine lena mbaineann cúnamh a fháil ó dhuine a roghnaigh siad féin, chun taifeadadh an agallaimh a fhormheas, agus chun aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais a úsáid. Tá an ceart ag daoine lena mbaineann barúil a thabhairt maidir le fíricí an cháis sula ndéanfar cinntí.

(16)  Déanann an Oifig seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair lenar féidir léi rochtain a fháil ar áitreabh agus ar dhoiciméadúchán oibreoirí eacnamaíocha i gcreat a cuid imscrúduithe ar chalaois amhrasta, ar éilliú nó ar iompar neamhdhleathach eile a chuireann isteach ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh. Déantar iad sin i gcomhréir leis an Rialachán seo agus le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, a chiallaíonn i roinnt cásanna go mbíonn feidhmiú na gcumhachtaí sin faoi réir choinníollacha an dlí náisiúnta. Fuarthas amach i meastóireacht an Choimisiúin nach sonraítear i gcónaí a infheidhme agus atá an dlí náisiúnta, agus dá réir sin go gcuirtear bac ar éifeachtacht ghníomhaíochtaí imscrúdaitheacha na hOifige.

(17)  Is iomchuí dá réir sin na teagmhais ar cheart don dlí náisiúnta a bheith infheidhme maidir leo le linn imscrúduithe na hOifige a shoiléiriú, gan na cumhachtaí atá ar fáil don Oifig a athrú ná an dóigh a bhfeidhmítear an Rialachán i leith na mBallstát a athrú. Léiríonn an soiléiriú sin an rialú le déanaí ón gCúirt Ghinearálta i gcás T-48/16, Sigma Orionis SA v An Coimisiún Eorpach.

(18)  Ba cheart seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanfadh an Oifig, i gcásanna ina ngéillfidh an t‑oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann don tseiceáil, a bheith faoi réir dhlí an Aontais amháin. Ba cheart gurbh fhéidir leis an Oifig, dá bhrí sin, a cumhachtaí imscrúdaitheacha a fheidhmiú go héifeachtach comhleanúnach i ngach Ballstát, d’fhonn rannchuidiú le hardleibhéal cosanta ar leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh ar fud an Aontais, de réir mar is gá in Airteagal 325 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE).

(19)  I gcásanna inar gá don Oifig brath ar chúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta, go háirithe i gcásanna ina gcuirfidh an t‑oibreoir eacnamaíoch i gcoinne seiceáil agus cigireacht ar an láthair, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh bearta na hOifige éifeachtach, agus an cúnamh riachtanach a chur ar fáil i gcomhréir le rialacha ábhartha an dlí nós imeachta náisiúnta.

(20)  Ba cheart dualgas ar oibreoirí eacnamaíocha oibriú i gcomhar leis an Oifig a thabhairt isteach i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013. Tá sé sin de réir a n‑oibleagáide faoi Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 teacht ar áitreabh, ar thalamh, ar mhodhanna iompair nó ar limistéir eile, arna n‑úsáid chun críocha gnó, a dhámhachtain chun seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh, agus de réir oibleagáid Airteagal 129(8) den Rialachán Airgeadais go gcomhoibreoidh aon duine nó aonán a fhaigheann cistí ón Aontas go hiomlán maidir le cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh, lena n‑áirítear i gcomhthéacs imscrúduithe na hOifige.

(21)  Mar chuid dá dhualgas comhoibrithe, ba cheart an deis a bheith ag an Oifig a cheangal ar oibreoirí eacnamaíocha ar féidir gur bhain an cás atá á imscrúdú leo, nó a d'fhéadfadh faisnéis ábhartha a bheith acu, faisnéis ábhartha a chur ar fáil. Nuair a atá siad ag freagairt d'iarrataí den chineál sin, níl an oibleagáid ar oibreoirí eacnamaíocha a admháil go bhfuil gníomhaíocht neamhdhleathacha déanta acu, ach tá an oibleagáid orthu ceisteanna fíorasacha a fhreagairt agus doiciméid a chur ar fáil, fiú más féidir an fhaisnéis sin a úsáid lena chinneadh go raibh siad nó oibreoir eacnamaíoch eile páirteach i ngníomhaíocht neamhdhleathach.

(22)  Ba cheart an deis a bheith ag oibreoirí eacnamaíocha aon cheann de na teangacha oifigiúla sa Bhallstát ina reáchtáiltear an tseiceáil a úsáid, mar aon leis an gceart cúnamh a fháil ó dhuine a roghnaigh siad féin, lena n‑áirítear abhcóide seachtrach, le linn seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair. Níor cheart é a bheith ina choinníoll go mbeadh abhcóide i láthair, sular féidir seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a bheith bailí. D’fhonn éifeachtacht na seiceálacha agus na gcigireachtaí ar an láthair a áirithiú, go háirithe maidir leis an riosca go rachadh fianaise ar iarraidh, ba cheart an deis a bheith ag an Oifig rochtain a fháil ar áitreabh, talamh, modhanna iompair nó limistéir eile a úsáidtear chun críocha gnó gan fanacht go dtí go rachaidh an t‑oibreoir i gcomhairle lena abhcóide. Níor cheart ach go nglacfadh sí le moill ghearr réasúnach ag feitheamh le comhairliúchán le habhcóide sula gcuirfear tús le haon seiceáil. Ní mór d'aon mhoill den chineál sin cloí a bheith chomh gairid agus is féidir.

(23)  Chun trédhearcacht a áirithiú, ba cheart don Oifig, agus seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair á ndéanamh acu, faisnéis iomchuí a chur ar fáil d'oibreoirí eacnamaíocha maidir lena ndualgas comhoibriú agus na hiarmhairtí a bheidh ann má dhiúltaíonn siad sin a dhéanamh, agus i leith an nós imeachta is infheidhme maidir leis na seiceála, lena n‑áirítear na coimircí nós imeachta is infheidhme.

(24)  Bíonn rochtain ag an Oifig, le linn imscrúduithe inmheánacha agus, i gcás inar gá, le linn imscrúduithe seachtracha, ar aon fhaisnéis ábhartha atá i seilbh na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí agus na ngníomhaireachtaí. Is den riachtanas é a shoiléiriú, mar a moladh i meastóireacht an Choimisiúin, gur cheart go mbeifí in ann an rochtain sin a fháil gan beann ar an gcineál meáin ar a bhfuil an fhaisnéis nó na sonraí sin stóráilte, chun dul chun cinn forásach teicneolaíoch a léiriú. [Leasú 9]

(25)  Ionas go mbeidh creat níos comhlántaí ann le haghaidh imscrúduithe na hOifige, ba cheart na rialacha is infheidhme maidir le himscrúduithe inmheánacha agus seachtracha a ailíniú a thuilleadh, d’fhonn dul i ngleic le neamhréireachtaí áirithe arna sainaithint i meastóireacht an Choimisiúin, sa chás nach bhfuil bonn cirt le rialacha atá éagsúil le chéile. Ba cheart go mba amhlaidh an cás, mar shampla, ionas gur féidir tuarascálacha agus moltaí arna ndréachtú tar éis imscrúdú seachtrach a sheoladh chuig an institiúid, an gcomhlacht, an oifig nó an ngníomhaireacht lena mbaineann ionas go bhféadfadh sí gníomh cuí a ghlacadh, faoi mar a tharlaíonn in imscrúduithe inmheánacha. Nuair is féidir agus i gcomhréir lena sainordú, ba cheart go dtacódh an Oifig leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann san athleanúint ar a moltaí. Chun comhar idir an Oifig agus na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí a áirithiú a thuilleadh, ba cheart go gcuirfeadh an Oifig in iúl, nuair is gá, d’institiúid, do chomhlacht, d’oifig nó do ghníomhaireacht lena mbaineann de chuid an Aontais nuair a chinneann sí gan imscrúdú seachtrach a oscailt, mar shampla nuair a bheadh institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht de chuid an Aontais ina foinse den fhaisnéis tosaigh.

(26)  Ba cheart don Oifig fáil réidh leis na hacmhainní riachtanacha chun an lorg airgid a leanúint d’fhonn modus operandi atá a úsáidtear go minic in an-chuid seifteanna calaoiseacha. Sa lá atá inniú ann, tá sí in ann faisnéis bhaincéireachta a fháil atá ábhartha dá gníomhaíocht imscrúdaitheach atá i seilbh institiúidí creidmheasa i roinnt Ballstát, mar gheall ar chomhar agus cúnamh na n‑údarás náisiúnta. Chun cur chuige éifeachtach ar fud an Aontais a áirithiú, ba cheart a shonrú sa Rialachán cén dualgas atá ar na húdaráis náisiúnta inniúla i leith faisnéis faoi chuntais bhainc agus cuntais íocaíochtaí a chur ar fáil don Oifig, mar chuid dá dhualgas ginearálta cúnamh a thabhairt di. Ba cheart an comhoibriú sin a reáchtáil, de ghnáth, trí na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais sna Ballstáit. Agus iad ag tabhairt an chúnaimh sin don Oifig, ba cheart do na húdaráis náisiúnta feidhmiú i gcomhréir le forálacha ábhartha an dlí nós imeachta dá bhforáiltear i reachtaíocht náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann.

(26a)   Chun aird a thabhairt ar chosaint agus urraim ceart agus ráthaíochtaí nós imeachta, ba cheart don Oifig feidhm inmheánach a chruthú, eadhon rialaitheoir na ráthaíochtaí nós imeachta, agus acmhainní leormhaithe a sholáthar dó nó di. Ba cheart rochtain a bheith ag rialaitheoir na ráthaíochtaí nós imeachta ar an bhfaisnéis uile is gá chun a dhualgais nó a dualgais a chomhlíonadh. [Leasú 10]

(26b)   Leis an Rialachán seo, bunófar sásra gearán don Oifig i gcomhar le Rialaitheoir na ráthaíochtaí nós imeachta, chun an urraim do chearta agus ráthaíochtaí nós imeachta i ngníomhaíochtaí uile na hOifige a áirithiú. Ba cheart gur sásra riaracháin a bheadh sa sásra sin faoinar cheart go mbeadh an Rialaitheoir freagrach as gearáin arna bhfáil ag an Oifig a láimhseáil i gcomhréir leis an gceart chun dea-riaracháin. Ba cheart go mbeadh an sásra éifeachtach, agus go n-áiritheofaí leis go ndéanfar bearta leantacha go cuí de dhroim na ngearán. Chun trédhearcacht agus cuntasacht a mhéadú, ba cheart don Oifig tuairisciú ar an sásra gearán ina tuarascáil bhliantúil. Ba cheart go gcumhdófaí leis an tuarascáil, go háirithe, líon na ngearán a fuair sí, cineálacha na sáruithe ar chearta agus ar ráthaíochtaí nós imeachta lena mbaineann, na gníomhaíochtaí i dtrácht agus, i gcás inarb indéanta sin, na bearta leantacha a rinne an Oifig. [Leasú 11]

(27)  Tarchur luath faisnéise na hOifige le haghaidh bearta réamhchúraim a ghlacadh mar uirlis ríthábhachtach le haghaidh leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint. D’fhonn dlúthchomhar ar an ábhar sin a áirithiú idir an Oifig agus institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais, is iomchuí go mbeidh an deis acu sin dul i gcomhairle leis an Oifig tráth ar bith d’fhonn aon bheart réamhchúraim iomchuí a shocrú, lena n‑áirítear bearta chun fianaise a chosaint.

(28)  Is fianaise inghlactha in imeachtaí riaracháin nó breithiúnacha iad tuarascálacha arna ndréachtú ag an Oifig sa dóigh chéanna agus de réir na gcoinníollacha céanna a bhaineann leis na tuarascálacha riaracháin arna ndréachtú ag na cigirí riaracháin náisiúnta. Fuarthas amach i meastóireacht an Choimisiúin nach n‑áirithíonn an riail sin go leordhóthanach éifeachtacht ghníomhaíochtaí na hOifige. D’fhonn éifeachtacht agus úsáid chomhsheasmhach thuarascálacha na hOifige a mhéadú, ba cheart foráil maidir le hinghlacthacht tuarascálacha den chineál sin in imeachtaí breithiúnacha de chineál neamhchoiriúil os comhair cúirteanna náisiúnta, agus in imeachtaí riaracháin agus sna Ballstáit a dhéanamh sa Rialachán. Ba cheart feidhm a bheith i gcónaí ag an riail lena bhforáiltear maidir le comhionannas le tuarascálacha cigirí riaracháin náisiúnta i gcás imeachtaí breithiúnacha de chineál coiriúil. Ba cheart go mbeadh foráil sa Rialachán maidir le hinghlacthacht na dtuarascálacha arna ndréachtú ag an Oifig in imeachtaí riaracháin agus breithiúnacha ar leibhéal an Aontais.

(29)  Áirítear faoi shainordú na hOifige cosaint ioncam bhuiséad an Aontais a eascraíonn as acmhainní dílse CBL. Sa réimse sin, ba cheart go mbeadh an Oifig in ann tacú le gníomhaíochtaí na mBallstát, agus iad a chomhlánú, trí imscrúduithe arna ndéanamh i gcomhréir lena sainordú, trí údaráis náisiúnta inniúla a chomhordú i gcásanna casta, trasnáisiúnta, agus tríd an tacaíocht agus an cúnamh do na Ballstáit agus do OIPE. Chuige sin, ba cheart go mbeadh an Oifig in ann faisnéis a mhalartú trí líonra Eurofisc arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle(9) , agus forálacha Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(10) á gcur san áireamh, chun comhar a chur chun cinn agus a éascú sa chomhrac i gcoinne calaois CBL. [Leasú 12]

(30)  Tugadh seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise na mBallstát isteach le Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 chun comhar éifeachtach agus malartú faisnéise a éascú, lena n‑áirítear faisnéis de chineál oibríochtúil, idir an Oifig agus na Ballstáit. Ba é conclúid na meastóireachta gur rannchuidigh siad go deimhneach le hobair na hOifige. Sainaithníodh an gá a ról a shoiléiriú a thuilleadh d’fhonn a áirithiú go gcuirfear an cúnamh riachtanach ar fáil don Oifig lena áirithiú go mbeidh a cuid imscrúduithe éifeachtach, agus an t‑eagrúchán agus cumhachtaí na seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise a fhágáil faoi gach Ballstát. Maidir leis sin, ba cheart an deis a bheith ag na seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise an cúnamh atá ag teastáil ón Oifig chun a cuid cúraimí a dhéanamh go héifeachtach a chur ar fáil, a fháil nó a chomhordú, i gcás imscrúdú seachtrach nó inmheánach a dhéanfar roimh an imscrúdú, lena linn nó ag a dheireadh.

(31)  Tá dualgas na hOifige cúnamh a chur ar fáil do Bhallstáit d’fhonn a mbearta a chomhordú le haghaidh leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint ina phríomhghné dá sainordú i leith tacú le comhar trasteorann idir na Ballstáit. Ba cheart rialacha níos mionsonraithe a leagan síos d’fhonn gníomhaíochtaí comhordúcháin na hOifige agus a comhar a éascú sa chomhthéacs sin le húdaráis na mBallstát, le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta. Ba cheart na rialacha sin a bheith gan dochar don Oifig na cumhachtaí arna mbronnadh ar an gCoimisiún a fheidhmiú i bhforálacha sonracha lena rialaítear cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus comhar idir na húdaráis sin agus an Coimisiún, go háirithe Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle(11).

(32)  Ina theannta sin, ba cheart an deis a bheith ag an Oifig cúnamh ó sheirbhísí comhordaithe frith-chalaoise a iarraidh i gcomhthéacs gníomhaíochtaí comhordúcháin, agus an deis a bheith ag na seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise oibriú i gcomhar eatarthu féin, ionas gur féidir na sásraí atá ar fáil athreisiú a thuilleadh don chomhar sa chomhrac in aghaidh na calaoise.

(32a)   Tabharfaidh údaráis inniúla na mBallstát an cúnamh is gá don Oifig chun go mbeidh sí in ann a cúraimí a chomhlíonadh. Nuair a dhéanfaidh an Oifig moltaí d’údaráis ionchúisimh náisiúnta Ballstáit agus nuair nach ndéanfar aon bheart iardain ina leith sin, ba cheart don Bhallstát údar lena chinneadh a thabhairt don Oifig. Uair sa bhliain, ba cheart don Oifig tuarascáil a tharraingt suas chun cuntas a thabhairt ar an gcúnamh arna sholáthar ag an Ballstáit agus ar na bearta iardain ar na moltaí breithiúnacha. [Leasú 13]

(32b)   Chun na rialacha nós imeachta maidir le déanamh imscrúduithe a leagtar amach sa Rialachán seo a fhorlíonadh, ba cheart don Oifig an cód nós imeachta i gcomhair imscrúduithe a mbeidh ar fhoireann na hOifige cloí leis a leagan síos. Dá bhrí sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le cód nós imeachta a bhunú, gan dochar do neamhspleáchas na hOifige i bhfeidhmiú a hinniúlachtaí di. Leis na gníomhartha tarmligthe sin, ba cheart go gcumhdófaí na nithe seo a leanas go háirithe: na cleachtais a bheidh le comhlíonadh agus sainordú agus reacht na hOifige á gcur chun feidhme; rialacha mionsonraithe lena rialaítear nósanna imeachta imscrúdaithe maille leis na gníomhartha imscrúdaithe a cheadaítear; cearta dlisteanacha na ndaoine lena mbaineann; ráthaíochtaí nós imeachta; forálacha a bhaineann le cosaint sonraí agus beartais maidir le cumarsáid agus rochtain ar dhoiciméid; forálacha maidir leis an tseiceáil dlíthiúlachta agus na modhanna sásaimh ar féidir leis na daoine lena mbaineann dul ar a n-iontaoibh; an caidreamh le OIPE. Tá sé tábhachtach, go háirithe, go rachadh an Oifig i mbun comhairliúcháin iomchuí le linn a cuid oibre ullmhúcháin, lena n-áirítear ar leibhéal na saineolaithe. Ba cheart don Choimisiún a áirithiú go ndéanfar na doiciméid ábhartha a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí. [Leasú 14]

(32c)   Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis an dáta arna chinneadh i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 120(2) de Rialachán (AE) 2017/1939, ba cheart don Choimisiún meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an Rialacháin seo agus ar éifeachtúlacht an chomhair idir an Oifig agus OIPE go háirithe. [Leasú 15]

(33)  Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo, mar atá cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a neartú trí oibríocht na hOifige a chur in oiriúint do bhunú OIPE agus éifeachtacht imscrúduithe na hOifige a fheabhsú, a bhaint amach go leordhóthanach, ach gur fearr is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais trí rialacha lena rialaítear an caidreamh idir an dá oifig sin de chuid an Aontais a ghlacadh agus éifeachtacht dhéanamh na n‑imscrúduithe ag an Oifig a fheabhsú ar fud an Aontais, d'fhéadfadh an tAontas bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta de réir mar atá leagtha amach in Airteagal 5 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh. I gcomhréir le prionsabal na comhréireachta, mar a leagtar amach san Airteagal sin, ní théann an Rialachán seo thar a bhfuil riachtanach chun dlús a chur leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíochta neamhdhleathaí eile lena ndéanfaí dochar do leasanna airgeadais an Aontais.

(34)  Níl sé i gceist leis an Rialachán seo cumhachtaí ná freagrachtaí na mBallstát a mhionathrú maidir le bearta a ghlacadh chun calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena ndéanfaí dochar do leasanna airgeadais an Aontais a chomhrac.

(35)  Chuathas i gcomhairle leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí i gcomhréir le hAirteagal 28(2) de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(12) agus thug sé tuairim maidir le (13).

(36)  Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 a leasú dá réir,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 mar a leanas:

(-1)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití de mhír 1:"

“1. Chun dlús a chur leis an gcomhrac i gcoinne na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh agus do leasanna airgeadais an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (dá ngairtear “an tAontas” i dteannta a chéile anseo feasta i gcás comhthéacs lena n-éilítear sin), feidhmeoidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise a bunaíodh le Cinneadh 1999/352/CE, CEGC, Euratom (“an Oifig”) na cumhachtaí imscrúdaithe a thugtar don Choimisiún tríd an méid seo a leanas a dhéanamh:” [Leasú 16]

"

(-1a)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Tabharfaidh an Oifig cúnamh ón gCoimisiún do na Ballstáit agus dlúthchomhar rialta á eagrú acu idir a n-údaráis inniúla chun comhordú a dhéanamh ar a ngníomhaíocht a bhfuil sé mar aidhm léi leasanna airgeadais an Aontais a chosaint ar chalaois. Rannchuideoidh an Oifig le modhanna a cheapadh agus a fhorbairt chun calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais a chosc agus a chomhrac. Maidir le taithí oibríochtúil agus an cleachtas nós imeachta is fearr a chomhroinnt i réimse chosaint leasanna airgeadais an Chomhphobail, déanfaidh an Oifig iad sin a chur chun cinn agus a chomhordú leis na Ballstáit agus ina measc, agus tabharfaidh sí tacaíocht do ghníomhaíochtaí comhpháirteacha frithchalaoise arna ndéanamh ag na Ballstáit ar bhonn deonach.” [Leasú 17]

"

(-1b)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe d de mhír 3:"

"(d) Rialachán (AE) 2018/1725;" [Leasú 18]

"

(-1c)  in Airteagal 1, cuirtear pointe da le mír 3: "

“(da) Rialachán (AE) 2016/679.” [Leasú 19]

"

(-1d)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4. Laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí a bunaíodh leis na Conarthaí, nó ar a mbonn, (‘institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí’), agus gan dochar d’Airteagal 12d, déanfaidh an Oifig imscrúduithe riaracháin chun calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais a chomhrac Chun na críche sin, déanfaidh sí imscrúdú ar ábhair thromchúiseacha a bhaineann le dualgais ghairmiúla a chomhlíonadh sa dóigh go bhfuil faillí á déanamh in oibleagáidí oifigigh agus sheirbhísigh eile an Aontais agus ar faillí í a bhfhéadfadh imeachtaí araíonachta nó, de réir mar a bheidh, imeachtaí coiriúla a bheith mar thoradh uirthi, nó mainneachtain choibhéiseach oibleagáidí a bheith á gcomhlíonadh ag comhaltaí institiúidí agus comhlachtaí, ag cinn oifigí agus gníomhaireachtaí nó ag baill foirne institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí nach bhfuil faoi réir na Rialachán Foirne (dá ngairtear le chéile “oifigigh, seirbhísigh eile, comhaltaí institiúidí nó comhlachtaí, cinn oifige nó gníomhaireachtaí, nó baill foirne” anseo feasta).” [Leasú 20]

"

(1)  in Airteagal 1, cuirtear isteach mír 4a mar a leanas:"

"4a. Déanfaidh an Oifig dlúthchaidreamh a bhunú agus a choimeád le hOifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) a bheidh bunaithe ar chomhar feabhsaithe faoi Rialachán (AE) 2017/1939 ón gComhairle(14). Beidh an caidreamh sin bunaithe ar chomhar frithpháirteach, ar chomhlántacht, ar sheachaint dúblála agus ar mhalartú faisnéise. Is é an aidhm a bheidh ann go háirithe a áirithiú go n‑úsáidtear na hacmhainní ar fad atá ar fáil chun leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh a chosaint trí chomhlántacht a sai norduithe faoi seach agus tríd an tacaíocht arna cur ar fáil ag an Oifig chuig OIPE. [Leasú 21]

Rialófar comhoibriú idir an Oifig agus OIPE le hAirteagal 12c go hAirteagal 12f”.

"

(1a)  in Airteagal 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

“5. I gcás chur i bhfeidhm an Rialacháin seo, féadfaidh údaráis inniúla na mBallstát agus institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí socruithe riaracháin a bhunú leis an Oifig. Féadfaidh sé go mbainfidh na socruithe riaracháin sin le tarchur faisnéise, déanamh imscrúduithe agus bearta iardain ina leith, go háirithe.” [Leasú 22]

"

(1b)   in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 2:"

"(2) ‘ciallóidh ‘neamhrialtacht’ ‘neamhrialtacht’ mar a shainmhínítear in Airteagal 1(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 í, lena n-áirítear sáruithe lena ndéantar difear d’ioncam ó cháin bhreisluacha;" [Leasú 23]

"

(1c)  in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 3:"

“(3) beidh le “calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais” an bhrí a thugtar do na focail sin sna gníomhartha ábhartha de chuid an Aontais;” [Leasú 24]

"

(2)  In Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 4:"

ciallóidh "(4) imscrúduithe riaracháin’ (‘imscrúduithe’) aon chigireacht, aon seiceáil nó aon bheart eile a dhéanann an Oifig i gcomhréir le hAirteagal 3 agus le hAirteagal 4, d’fhonn na cuspóirí a leagtar amach in Airteagal l a bhaint amach agus d’fhonn cineál neamhrialta na ngníomhaíochtaí atá faoi imscrúdú a dhéanamh amach, nuair is gá sin; ní dhéanfaidh na himscrúduithe sin aon difear do chumhachtaí OIPE nó d'údarás inniúla na mBallstát maidir le himeachtaí coiriúla a thionscnamh.";

"

(2a)  in Airteagal 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe 5:"

“(5) ciallóidh “duine lena mbaineann” aon duine nó aon oibritheoir eacnamaíoch a bhfuil amhras ann go ndearna sé calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais agus atá, dá bhrí sin, faoi réir a imscrúdaithe ag an Oifig;” [Leasú 25]

"

(2b)  in Airteagal 2, cuirtear isteach pointe 7a seo a leanas:"

“(7a) ‘ciallaíonn 'comhalta d'institiúid' comhalta de Pharlaimint na hEorpa, comhalta den Chomhairle Eorpach, ionadaí de chuid Ballstáit ar leibhéal na n-airí sa Chomhairle, comhalta den Choimisiúin Eorpach, comhalta de Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, comhalta de Chomhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh nó comhalta den Chúirt Iniúchóirí, de réir mar is iomchuí.” [Leasú 26]

"

(2c)  in Airteagal 2, cuirtear isteach pointe 7b seo a leanas:"

“(7b) ciallaíonn ‘na fíricí céanna’ gur mar a chéile fíricí ábhartha, agus fíricí ábhartha á dtuiscint sa chiall gur ann do shraith d’imthosca nithiúla atá fite fuaite ina chéile agus a fhéadfaidh, ina n-iomláine, gnéithe d’imscrúdú míghnímh a bhunú atá faoi inniúlacht na hOifige nó OIPE.” [Leasú 27]

"

(3)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 3:"

“Airteagal 3

Imscrúduithe seachtracha Seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair sna Ballstáit agus i dtríú tíortha [Leasú 28]

1.  Laistigh den raon feidhme arna shainiú in Airteagal 1 agus i bpointe (1) agus pointe (3) d'Airteagal 2, déanfaidh an Oifig seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair sna Ballstáit agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe um chomhoibriú agus cúnamh frithpháirteach agus aon ionstraim dlí eile atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitribh eagraíochtaí idirnáisiúnta. [Leasú 29]

2.  Déanfar seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair i gcomhréir leis an Rialachán seo agus, a mhéid nach bhfuil cás cumhdaithe faoin Rialachán seo, le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96.

3.  Oibreoidh oibreoirí eacnamaíocha i gcomhar leis an Oifig le linn a cuid imscrúduithe. Féadfaidh an Oifig faisnéis ó bhéal a iarraidh, lena n‑áirítear le hagallaimh, agus faisnéis i scríbhinn a iarraidh ar oibreoirí eacnamaíocha i gcomhréir le pointe (b) d’Airteagal 4(2). [Leasú 30]

4.  Déanfaidh an Oifig seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair tar éis údarú i scríbhinn a thaispeáint, de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 7(2) den Rialachán seo agus d'Airteagal 6(1) de Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/1996. Cuirfidh sí an t‑oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann ar an eolas faoin nós imeachta is infheidhme i leith na seiceála, lena n‑áirítear na coimircí nós imeachta is infheidhme, agus dualgas comhoibrithe an oibreora eacnamaíoch lena mbaineann.

5.  Agus í ag úsáid na gcumhachtaí sin, comhlíonfaidh an Oifig na ráthaíochtaí nós imeachta dá bhforáiltear sa Rialachán seo agus i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96. Agus seiceáil agus cigireacht ar an láthair á ndéanamh, beidh an ceart ag an oibreoir eacnamaíoch lena mbaineann gan ráitis fhéin-ionchoiritheacha a dhéanamh agus cúnamh a fháil ó dhuine a roghnaigh sé féin. Agus ráitis á ndéanamh le linn na seiceálacha ar an láthair, tabharfar deis don oibreoir eacnamaíoch aon cheann de theangacha oifigiúla an Bhallstáit ina bhfuil sé lonnaithe a úsáid. Ní chuirfidh an ceart cúnamh a fháil ó a roghnaigh sé féin bac ar rochtain a bheith ag an Oifig ar áitreabh an oibreora eacnamaíoch, agus ní chuirfidh sé moill mhíchuí ar thús na seiceála.

6.  Arna iarraidh sin ag an Oifig, soláthróidh údarás inniúil an Bhallstáit lena mbaineann d'fhoireann na hOifige, gan moill mhíchuí, an cúnamh is gá chun a cúraimí a chur i gcrích go héifeachtach, amhail mar a shonraítear san údarú i scríbhinn dá dtagraítear in Airteagal 7(2). [Leasú 31]

Áiritheoidh an Ballstát lena mbaineann, i gcomhréir le Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, go gceadófar d'fhoireann na hOifige rochtain a fháil ar gach faisnéis agus gach doiciméad a bhaineann leis an ábhar atá faoi imscrúdú agus atá riachtanach chun na seiceálacha agus an chigireacht ar an láthair a dhéanamh go héifeachtach éifeachtúil, agus go mbeidh sé in ann coimeád doiciméad nó sonraí a ghlacadh orthu féin chun a áirithiú nach mbeidh aon bhaol ann go rachaidh siad ar iarraidh. I gcás ina n-úsáidtear gairis atá faoi úinéireacht phríobháideach chun críocha oibre, ní bheidh na gairis sin faoi réir imscrúduithe ag an Oifig ach amháin má bhíonn foras maith amhrais aige go bhféadfadh a n-ábhar a bheith ábhartha don imscrúdú. [Leasú 32]

7.  I gcás ina ngéillfidh an t‑oibreoir eacnamaíoch do sheiceáil agus do chigireacht ar an láthair de bhun an Rialacháin seo, ní bheidh feidhm ag Airteagal 2(4) de Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2988/95 ná ag an tríú fomhír d’Airteagal 6(1) ná Airteagal 7(1) de Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, sa mhéid nach mór de réir na bhforálacha sin an dlí náisiúnta a chomhlíonadh agus d'fhéadfaidís rochtain na hOifige ar fhaisnéis agus ar dhoiciméadúchán a shrianadh de réir na gcoinníollacha a bhaineann le cigirí riaracháin náisiúnta.

I gcás ina bhfaighidh foireann na hOifige amach go bhfuil oibreoir eacnamaíoch ag cur in aghaidh seiceáil agus cigireacht ar an láthair atá údaraithe de bhun an Rialacháin seo, tabharfaidh an Ballstát lena mbaineann an cúnamh dóibh is gá ó na húdaráis forfheidhmithe dlí i gcomhréir leis an dlí náisiúnta ionas gur féidir leis an Oifig a seiceáil nó a cigireacht ar an láthair a dhéanamh go héifeachtach gan moill mhíchuí.

Agus cúnamh á chur ar fáil aige i gcomhréir leis an mír seo nó le mír 6, feidhmeoidh na húdaráis inniúla náisiúnta i gcomhréir le haon riail nós imeachta náisiúnta is infheidhme maidir leis an údarás inniúil náisiúnta lena mbaineann. Maidir leis an gcúnamh sin, má bhíonn gá le húdarú ó údarás breithiúnach i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, déanfar isteach iarratas ar an údarú sin.

7a.  I gcás ina léirítear nach gcomhlíonann Ballstát an dualgas atá air oibriú i gcomhar de bhun mhír 6 agus mhír 7, beidh sé de cheart ag an Aontas an méid a bhaineann leis an tseiceáil nó an chigireacht ar an láthair i dtrácht a aisghabháil. [Leasú 33]

8.  Mar chuid dá feidhm imscrúdaitheach, déanfaidh an Oifig na seiceálacha agus na cigireachtaí sna Ballstáit, ar seiceálacha agus cigireachtaí iad dá bhforáiltear in Airteagal 9(1) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95 agus sna rialacha earnála dá dtagraítear in Airteagal 9(2) den Rialachán sin, agus, i gcomhréir leis na comhaontuithe comhair agus cúnaimh fhrithpháirtigh agus le haon ionstraim dlí eile atá i bhfeidhm, i dtríú tíortha agus in áitreabh eagraíochtaí idirnáisiúnta.

9.  Le linn imscrúdú seachtrach, féadfaidh an Oifig rochtain a bheith aici ar aon fhaisnéis agus sonraí ábhartha, beag beann ar an meán ar a bhfuil siad stóráilte, atá ag na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí a bhfuil baint acu leis an ábhar atá faoi imscrúdú, i gcás ina mbeidh gá leis d’fhonn a dhéanamh amach an ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a rinne dochar do leasanna airgeadais an Aontais. Beidh feidhm ag Airteagal 4(2) agus (4) chun na críche sin. [Leasú 34]

10.  Gan dochar d'Airteagal 12c(1), i gcás ina mbeidh faisnéis á láimhseáil ag an Oifig sula ndéanfar cinneadh an n‑osclófar imscrúdú seachtrach agus amhras ann de bhun na faisnéise sin go ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a rinne dochar do leasanna airgeadais an Aontais, féadfaidh an Oifig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann a chur ar an eolas, agus, i gcás ina mbeidh gá leis, na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí lena mbaineann.

Gan dochar do na rialacha earnála dá dtagraítear in Airteagal 9(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95, áiritheoidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann go ndéanfar beart iomchuí, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, ar beart é ar féidir leis an Oifig a bheith páirteach ann. Arna iarraidh sin, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann an Oifig ar an eolas faoin mbeart a rinneadh agus faoi na torthaí ar ar tháinig siad ar bhonn na faisnéise amhail dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo."; [Leasú 35]

"

(4)  Leasaítear Airteagal 4 mar a leanas:

(-a)  in in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an teidil:"

“Forálacha breise maidir le himscrúduithe” [Leasú 36]

"

(-aa)  in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Is i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach sa Rialachán seo agus sna cinntí arna nglacadh ag an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht faoi seach a dhéanfar na himscrúduithe riaracháin laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí sna réimsí dá dtagraítear in Airteagal 1.” [Leasú 37]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Le linn imscrúduithe inmheánacha: [Leasú 38]

   (a) beidh an ceart ag an Oifig rochtain láithreach, gan fógra, a fháil, i gcás inar gá sin chun a shuí an ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais, ar aon fhaisnéis agus sonraí ábhartha a bhaineann leis an ábhar atá faoi imscrúdú, gan beann ar an gcineál meáin ar a bhfuil siad stóráilte, atá i seilbh na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí agus na ngníomhaireachtaí, agus ar a áitreabh. I gcás ina n-úsáidtear gairis atá faoi úinéireacht phríobháideach chun críocha oibre, ní bheidh na gairis sin faoi réir imscrúduithe ag an Oifig ach amháin má bhíonn foras maith amhrais aige go bhféadfadh a n-ábhar a bheith ábhartha don imscrúdú. Tabharfar de chumhacht don Oifig iniúchadh a dhéanamh ar chuntais na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí agus na ngníomhaireachtaí. Féadfaidh an Oifig cóip a dhéanamh d'aon doiciméad nó den mhéid a bheidh ar aon mheán sonraí a bheidh i seilbh na n-institiúidí, na gcomhlachtaí, na n-oifigí agus ngníomhaireachtaí, agus féadfaidh sí sleachta díobh a fháil, agus, más gá, na doiciméid nó na sonraí sin a choimeád ina seilbh chun a áirithiú nach mbeidh an baol ann go rachaidh siad ar iarraidh; [Leasú 39]
   (b) féadfaidh an Oifig faisnéis ó bhéal, lena n-áirítear trí agallaimh, agus faisnéis i scríbhinn a iarraidh ar oibreoirí eacnamaíocha, ar oifigigh, ar sheirbhísigh eile, ar chomhaltaí institiúidí nó comhlachtaí, ar chinn oifige nó gníomhaireachtaí, nó ar bhaill foirne, a bheidh iomlán doiciméadaithe de réir gnáthchaighdeáin um rúndacht agus de réir chaighdeáin sin an Aontais um chosaint sonraí. Oibreoidh oibreoirí eacnamaíocha i gcomhar leis an Oifig. [Leasú 40]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad scriostar mír 3:"

"3. I gcomhréir le hAirteagal 3, féadfaidh an Oifig seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar áitreabh oibreoirí eacnamaíocha d’fhonn rochtain a fháil ar fhaisnéis a bhaineann leis an ábhar atá faoi imscrúdú inmheánach."; [Leasú 41]

"

(ba)  in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4 Cuirfear na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí ar an eolas aon uair a dhéanfaidh foireann na hOifige imscrúdú ar a n-áitreabh nó aon uair a cheadóidh siad doiciméad nó sonraí, nó a iarrfaidh siad faisnéis atá ina seilbh siúd. Gan dochar d’Airteagal 10 ná d’Airteagal 11, féadfaidh an Oifig, tráth ar bith, an fhaisnéis a gheofar le linn imscrúduithe a chur ar aghaidh chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann.” [Leasú 42]

"

(bb)  in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

“5. Cuirfidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí nósanna imeachta iomchuí i bhfeidhm agus déanfaidh siad gach beart is gá chun rúndacht imscrúduithe a áirithiú ag gach céim.” [Leasú 43]

"

(bc)  in Airteagal 4, mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1:"

“I gcás inar léir ó imscrúduithe go bhféadfadh oifigeach, seirbhíseach eile, comhalta institiúide nó comhlachta, ceann oifige nó gníomhaireachta, nó ball foirne a bheith ina dhuine nó ina duine lena mbaineann, déanfar an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann an duine sin a chur ar an eolas.” [Leasú 44]

"

(bd)  in Airteagal 4, mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 2:"

“I gcásanna nach féidir rúndacht an imscrúdaithe inmheánaigh a áirithiú trí fheidhm a bhaint as na gnáth-bhealaí cumarsáide, bainfidh an Oifig feidhm as bealaí iomchuí malartacha chun faisnéis a thraschur.” [Leasú 45]

"

(be)  in Airteagal 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

“7. Maidir leis an gcinneadh a bheidh le glacadh ag gach institiúid, comhlacht, oifig nó gníomhaireacht amhail dá bhforáiltear i mír 1, áireofar ann, go háirithe, riail maidir le dualgas ar oifigigh, ar sheirbhísigh eile, ar chomhaltaí institiúidí nó comhlachtaí, ar chinn oifige nó gníomhaireachta, nó ar bhaill foirne oibriú i gcomhar leis an Oifig agus faisnéis a sholáthar di, agus rúndacht an imscrúdaithe á háirithiú.” [Leasú 46]

"

(c)  i mír 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre:"

Gan dochar d'Airteagal 12c(1), más rud é, sula ndéanfar cinneadh i dtaobh imscrúdú inmheánach seachtrach a oscailt nó gan é a oscailt, go mbeidh faisnéis á láimhseáil ag an Oifig lena dtugtar le fios go ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais, féadfaidh an Oifig an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht, de réir mar is iomchuí, údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann agus na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí nó na gníomhaireachtaí lena mbaineann a chur ar an eolas ina thaobh sin.

Arna iarraidh sin, cuirfidh an institiúid, an chomhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann an Oifig ar an eolas faoi aon bheart a rinneadh agus faoina cinntí ar bhonn na faisnéise sin."; [Leasú 47]

"

(ca)  i mír 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 2:"

“A mhéid a bhaineann le himscrúduithe laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, i gcás ina ndéanfaidh an Oifig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann a chur ar an eolas, beidh feidhm ag na ceanglais nós imeachta a leagtar síos sa dara fomhír agus sa tríú fomhír d’Airteagal 9(4). Má chinneann na húdaráis inniúla aon ghníomhaíocht a dhéanamh ar bhonn na faisnéise arna tarchur chucu, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, déanfaidh siad, arna iarraidh sin di, an Oifig a chur ar an eolas ina thaobh sin.” [Leasú 48]

"

(cb)  i mír 8, cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach:"

“A mhéid a bhaineann le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair de bhun Airteagal 3, gan dochar do na rialacha earnála dá dtagraítear in Airteagal 9(2) de Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2988/95, áiritheoidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann go ndéanfar gníomhaíocht iomchuí, a bhféadfaidh an Oifig a bheith rannpháirteach inti, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Arna iarraidh sin, cuirfidh údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann an Oifig ar an eolas faoin ngníomhaíocht a rinneadh agus faoinar fhionn siad ar bhonn na faisnéise amhail dá dtagraítear sa chéad fhomhír den mhír seo.” [Leasú 49]

"

(5)  Leasaítear Airteagal 5 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad abairte de mhír 1:"

“Gan dochar d'Airteagal 12d, féadfaidh an tArd-Stiúrthóir imscrúdú a sheoladh má tá leoramhras ann, a d'fhéadfadh a bheith bunaithe ar fhaisnéis a chuirfidh aon tríú páirtí ar fáil nó ar fhaisnéis a chuirfidh foinse anaithnid ar fáil, go ndearnadh calaois nó éilliú nó gníomhaíocht neamhdhleathach eile a rinne dochar do leasanna airgeadais an Aontais."; [Leasú 50]

"

(aa)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Gan dochar d'Airteagal 12d, féadfaidh an tArd-Stiúrthóir imscrúdú a oscailt nuair atá leoramhras ann, a d'fhéadfadh freisin a bheith bunaithe ar fhaisnéis arna soláthar ag aon tríú páirtí nó ar fhaisnéis anaithnid, go ndearnadh calaois nó éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais. Ní bheidh an tréimhse mheastóireachta roimh an gcinneadh níos sia ná dhá mhí. Más eol cé an faisnéiseoir a sholáthar an bhunfhaisnéis, déanfar é nó í a chur ar an eolas de réir mar is iomchuí." [Leasú 51]

"

(ab)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1:"

“Is é an tArd-Stiúrthóir, ag gníomhú dó ar a thionscnamh féin nó ar iarraidh ó institiúid, ó chomhlacht, ó oifig nó ó ghníomhaireacht de chuid an Aontais, nó ó Bhallstát, a dhéanfaidh an cinneadh maidir le himscrúdú a oscailt.” [Leasú 52]

"

(ac)  i mír 2, scriostar fomhír 2; [Leasú 53]

(ad)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

“3. Fad atá breithniú á dhéanamh ag an tArd-Stiúrthóir i dtaobh cé acu imscrúdú a oscailt nó gan é a oscailt ar iarraidh amhail dá dtagraítear i mír 2, agus/nó fad atá imscrúdú den sórt sin á dhéanamh ag an Oifig, ní dhéanfaidh na hinstitiúdí, na comhlachtaí, na hoifigí ná na gníomhaireachtaí lena mbaineann imscrúdú comhuaineach ar na fíricí ceánna, mura gcomhaontófar a mhalairt leis an Oifig. Ní bheidh feidhm ag an mír sin maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag OIPE de bhun Rialachán (AE) 2017/1939.” [Leasú 54]

"

(b)  cuirtear an abairt seo a leanas le mír 3:"

“Ní bhainfidh an mhír sin le himscrúduithe OIPE de bhun Rialachán (AE) 2017/1939."; [Leasú 55]

"

(ba)   in Airteagal 5, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5:"

"5. Má chinneann an tArd-Stiúrthóir gan imscrúdú inmheánach a oscailt laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí, ná na gníomhaireachtaí d’ainneoin leoramhras a bheith ann go ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais, déanfaidh sé, gan mhoill, aon fhaisnéis ábhartha a chur chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann ionas go ndéanfar gníomhaíocht iomchuí i gcomhréir leis na rialacha is infheidhme maidir leis an institiúid sin, leis an gcomhlacht sin, leis an oifig sin nó leis an ngníomhaireacht sin. Tiocfaidh an Oifig ar chomhaontú leis an institiúid sin, leis an gcomhlacht sin, leis an oifig sin nó leis an ngníomhaireacht sin, más iomchuí, maidir le bearta oiriúnacha chun rúndacht fhoinse na faisnéise sin a chosaint agus iarrfaidh sí, más gá, go gcuirfí ar an eolas í faoin ngníomhaíocht a dhéanfaí." [Leasú 56]

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 6:"

"6. Má chinneann an tArd-Stiúrthóir nach n‑osclóidh sé imscrúdú seachtrach, féadfaidh sé seiceáil nó cigireacht ar an láthair a dhéanamh de bhun Airteagal 3 d’ainneoin leoramhras a bheith ann go ndearnadh calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais, déanfaidh sé, gan mhoill, aon fhaisnéis ábhartha a chur chuig údaráis inniúla an Bhallstáit lena mbaineann ionas go ndéanfar gníomhaíocht i gcás inarb iomchuí, i gcomhréir le dlí an Aontais agus leis an dlí náisiúnta. I gcás inar gá, déanfaidh an Oifig an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann a chur ar an eolas freisin."; [Leasú 57]

"

(ca)  cuirtear isteach mír 6a:"

“6a. I gcomhréir le hAirteagal 17(5), déanfaidh an tArd-Stiúrthóir an Coiste Maoirseachta a chur ar an eolas ó am go chéile faoi na cásanna ina mbeidh cinneadh déanta aige gan imscrúdú a oscailt, agus tabharfaidh sé cúiseanna leis an gcinneadh sin.” [Leasú 58]

"

(6)  Leasaítear Airteagal 7 mar a leanas:

(-a)  in Airteagal 7, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Is é an tArd-Stiúrthóir a stiúrfaidh seoladh na n-imscrúduithe ar bhonn, i gcás inarb iomchuí, treoracha i scríbhinn. Is í foireann na hOifige, a bheidh ainmnithe aige sin, a dhéanfaidh na himscrúduithe faoin threoir siúd. Ní dhéanfaidh an tArd-Stiúrthóir féin imscrúduithe.” [Leasú 59]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 3:"

“Tabharfaidh údaráis inniúla na mBallstát an cúnamh is gá ionas gur féidir le foireann na hOifige a gcuid tascanna a chomhlíonadh i gcomhréir leis an Rialachán seo go héifeachtach gan moill mhíchuí.";

"

(b)  Cuirtear an dara fomhír seo a leanas le mír 3:"

“Ar iarratas na hOifige maidir le cúrsaí atá á imscrúdú, soláthróidh na hAonaid um Fhaisnéis Airgeadais arna mbunú de bhun Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(15) agus údaráis inniúla ábhartha eile na mBallstát an méid seo a leanas di:

   (a) an fhaisnéis dá dtagraítear [in Airteagal 32a(3) de] i dTreoir (AE) 2015/849(16);
   (b) nuair a bheidh dianghá ann chun críocha an imscrúdaithe, taifead na n‑idirbheart.";

"

(c)  cuirtear an fhomhír seo a leanas isteach i mír 3:"

“Nuair a bheidh cúnamh á chur ar fáil i gcomhréir leis na fomhíreanna roimhe seo, feidhmeoidh na húdaráis inniúla náisiúnta i gcomhréir le haon riail nós imeachta náisiúnta is infheidhme leis an údarás inniúil náisiúnta lena mbaineann.";

"

(ca)   i mír 3, cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír:"

"Áiritheoidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí go ndéanfaidh a n-oifigigh, a seirbhísigh eile, a gcomhaltaí, a gceannasaithe agus a mbaill foirne an cúnamh is gá a thabhairt d’fhoireann na hOifige ionas go bhféadfaidh siad a gcúraimí a chomhlíonadh go héifeachtach i gcomhréir leis an Rialachán seo agus gan moill mhíchuí." [Leasú 60]

"

(cb)  scriostar mír 4; [Leasú 61]

(cc)  i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:"

“6. I gcás inar léir ó imscrúduithe go bhféadfadh sé gurb iomchuí bearta riaracháin réamhchúraim a dhéanamh chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint, déanfaidh an Oifig, gan mhoill an institiúid, an comhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann a chur ar an eolas faoin imscrúdú atá ar siúl agus molfaidh sí bearta a d’fhéadfaí a ghlacadh. Beidh na nithe seo a leanas san fhaisnéis a sholáthrófar:” [Leasú 62]

"

(cd)  i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1 pointe b:"

“(b) aon fhaisnéis a d’fhéadfadh cuidiú leis an institiúid, leis an gcomhlacht, leis an oifig nó leis an ngníomhaireacht lena mbaineann agus cinneadh á dhéanamh maidir leis na bearta riaracháin réamhchúraim iomchuí a dhéanfar chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint;” [Leasú 63]

"

(ce)  i mír 6, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1 pointe c:"

“(c) aon bhearta speisialta um rúndacht a mholfar, go háirithe i gcásanna ina n-úsáidtear bearta imscrúdaitheacha a thagann faoi inniúlacht údaráis náisiúnta bhreithiúnaigh nó faoi inniúlacht údaráis náisiúnta eile, i gcomhréir leis na rialacha náisiúnta is infheidhme maidir le himscrúduithe.” [Leasú 64]

"

(d)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír i mír 6:"

“Sa bhreis an gcéad fhomhír, déanfaidh an institiúid, an chomhlacht, an oifig nó an ghníomhaireacht lena mbaineann an Oifig a chur ar an eolas gan mhoill faoi aon diall ó na bearta réamhchúraim arna moladh agus faoi na cúiseanna leis an diall.."; [Leasú 65]

"

(e)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:"

"8. Mura bhféadfar imscrúdú a fhoirceannadh faoi cheann 12 mhí tar éis a sheoladh, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, ar dhul in éag na tréimhse 12 mhí sin agus gach sé mhí tar a éis sin, tuarascáil a thabhairt don Choiste Maoirseachta, ina léireofar go mion, na cúiseanna leis an moill agus, nuair is iomchuí, na bearta feabhais a bheidh glactha d’fhonn dlús a chur leis an imscrúdú."; [Leasú 66]

"

(ea)  cuirtear isteach mír 8a:"

“8a. Beidh sa tuarascáil, ar a laghad, tuairisc ghearr ar na fíricí, a gcáilíocht dhlíthiúil, measúnú ar an damáiste a rinneadh nó is dealraitheach a dhéanamh, dáta éagtha na tréimhse teorann reachtúla, na cúiseanna nárbh fhéidir an tréimhse 12 mhí a choinneáil, agus na bearta feabhais a bheidh beartaithe d’fhonn dlús a chur leis an imscrúdú, i gcás inarb infheidhme.” [Leasú 67]

"

(7)  Leasaítear Airteagal 8 mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Déanfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí aon fhaisnéis a bhaineann le cásanna ina bhféadfadh sé go ndearnadh calaois nó éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach nó neamhrialtacht eile lena ndearnadh difear do leasanna airgeadais an Aontais a tharchur chuig an Oifig gan mhoill. Beidh an dualgas sin ar OIPE i gcás nach dtagann na cásanna lena mbaineann faoina shainordú i gcomhréir le Caibidil IV de Rialachán (AE) 2017/1939.” [Leasú 68]

"

(a)  cuirtear isteach an fhomhír seo a leanas isteach i mír 1:"

“I gcás go dtuairisceoidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí do OIPE i gcomhréir le hAirteagal 24 de Rialachán (AE) 2017/1939, féadfaidh siad, ina ionad sin, an oibleagáid a leagtar amach sa chéad fhomhír a chomhlíonadh trí chóip den tuarascáil a cuireadh chuig OIPE a tharchur chuig an Oifig."; [Leasú 69]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Déanfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, agus, mura gcuirfear bac orthu faoin dlí náisiúnta, déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, ar iarraidh ón Oifig nó ar a dtionscnamh féin, aon doiciméad nó faisnéis atá ina seilbh agus a bhaineann le himscrúdú atá á dhéanamh ag an Oifig a tharchur chuig an Oifig gan mhoill. [Leasú 70]

Roimh sheoladh imscrúdaithe, déanfaidh siad, ar iarratas na hOifige, aon doiciméad nó aon fhaisnéis atá ina seilbh atá riachtanach chun measúnú a dhéanamh ar na líomhaintí nó na critéir le haghaidh imscrúdú a sheoladh de réir leagtar amach in Airteagal 5(1) a tharchur.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Déanfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, agus, mura gcuirfear bac orthu faoin dlí náisiúnta, déanfaidh údaráis inniúla na mBallstát, ar iarraidh ón Oifig nó ar a dtionscnamh féin, aon doiciméad nó faisnéis eile atá ina seilbh acu, ar doiciméad é nó ar faisnéis í a mheastar a bheith ábhartha agus a bhaineann leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise, an éillithe agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach neamhrialtacht eile lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais, a tharchur chuig an Oifig gan mhoill."; [Leasú 71]

"

(d)  cuirtear isteach an mhír 4 seo a leanas:"

"4. Ní bhainfidh an tAirteagal seo le OIPE maidir le cionta coiriúla ar féidir léi a hinniúlacht a fheidhmiú ina leith i gcomhréir le hAirteagal 22 agus le hAirteagal 25 Caibidil IV de Rialachán (AE) 2017/1939. [Leasú 72]

Tá sin gan dochar don deis a bheith ag OIPE an fhaisnéis ábhartha a chur ar fáil don Oifig faoi chásanna i gcomhréir le hAirteagal 34(8), Airteagal 36(6), Airteagal 39(4) agus Airteagal 101(3) agus (4) de Rialachán (AE) 2017/1939.";

"

(8)  Leasaítear Airteagal 9 mar a leanas:

(-a)   i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 4:"

"Ní bheidh feidhm ag na ceanglais dá dtagraítear sa dara fomhír agus sa tríú fomhír maidir le ráitis a ghlacadh i gcomhthéacs seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair. Cuirfear in iúl don duine lena mbaineann, áfach, cé na cearta atá aige nó aici sula nglacfar ráiteas, go háirithe an ceart ar chúnamh a fháil ó dhuine dá rogha féin." [Leasú 73]

"

(-aa)   i mír 4, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 2:"

"Chun na críche sin, tabharfaidh an Oifig cuireadh don duine lena mbaineann a bharúlacha a chur in iúl i scríbhinn nó ag agallamh le foireann a ndéanfaidh an Oifig iad a ainmniú. Sa chuireadh sin, beidh achoimre ar na fíorais a bhaineann leis an duine lena mbaineann agus an fhaisnéis a éilítear le hAirteagail 15 agus 16 de Rialachán (CE) 2018/1725, agus léireofar ann an teorainn ama chun barúlacha a chur isteach, nach mbeidh níos giorra ná 10 lá oibre ón dáta a gheofar an cuireadh chun barúlacha a chur in iúl. Féadfar an tréimhse fógra a ghiorrú le toiliú sainráite an duine lena mbaineann nó ar fhorais phráinne chuí-réasúnaithe a bhaineann leis an imscrúdú. I dtuarascáil chríochnaitheach an imscrúdaithe, déanfar tagairt d’aon bharúlacha den chineál sin." [Leasú 74]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú fomhír de mhír 4:"

“I gcásanna ina mbeidh údar cuí leo nach mór rúndacht imscrúdaithe a chaomhnú agus/nó ina n‑úsáidfear imeachtaí imscrúdaitheacha a thagann faoi chúram OIPE nó údaráis bhreithiúnacha náisiúnta, féadfaidh an tArdStiúrthóir cinneadh a dhéanamh comhlíonadh na hoibleagáide a chur siar, is é sin an oibleagáid a iarraidh ar an duine lena mbaineann barúil a chur in iúl.";

"

(aa)  cuirtear isteach mír 5a:"

“5a. I gcás cásanna inarb í obair leantach bhreithiúnach moladh na hOifige, agus gan dochar do na cearta um rúndacht atá ag sceithirí eolais agus ag faisnéiseoirí, beidh rochtain ag an duine lena mbaineann ar an tuarascáil a tharraingeoidh an Oifig suas faoi Airteagal 11 i ndiaidh a himscrúdaithe, agus ar aon doiciméid ábhartha, a mhéid a bhainfidh siad leis an duine sin agus más rud é, i gcás inarb infheidhme, nach ndéanfaidh IOPE ná na húdaráis náisiúnta bhreithiúnacha agóid ina choinne sin laistigh de thréimhse de shé mhí. Féadfaidh an t-údarás náisiúnta breithiúnach údarú a dheonú sula mbeidh an tréimhse sin dulta in éag.” [Leasú 75]

"

(8a)   Cuirtear Airteagal 9a isteach:"

“Airteagal 9a

Rialaitheoir na ráthaíochtaí nós imeachta

1.  I gcomhréir leis an nós imeachta a shonraítear i mír 2, ceapfaidh an Coimisiún Rialaitheoir ráthaíochtaí nós imeachta (‘an Rialaitheoir’) ar feadh téarma neamh-inathnuaite cúig bliana. Ar a théarma a dhul in éag, fanfaidh sé san oifig go dtí go gceapfar duine ina ionad.

2.   Tar éis glao ar iarratais in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, tarraingeoidh an Coimisiún suas liosta d’iarrthóirí ag a bhfuil na cáilíochtaí cuí do phost an Rialaitheora. Ceapfaidh an Coimisiún an tArd-Stiúrthóir tar éis dó dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle.

3.   Beidh ag an Rialaitheoir na cáilíochtaí agus an taithí is gá i réimse na gceart agus na ráthaíochtaí nós imeachta.

4.   Feidhmeoidh an Rialaitheoir a chuid feidhmeanna agus é go hiomlán neamhspleách agus ní lorgóidh sé ná ní ghlacfaidh sé treoracha ó aon duine agus é ag comhlíonadh a chuid dualgas.

5.   Déanfaidh an Rialaitheoir faireachán ar chearta agus ráthaíochtaí nós imeachta a bheith á gcomhlíonadh ag an Oifig. Beidh sé freagrach as an ngearán a gheobhaidh an Oifig a láimhseáil.

6.   Tuairisceoidh an Rialaitheoir ar fheidhmiú na feidhme sin, ar bhonn bliantúil, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún, don Choiste Maoirseachta agus don Oifig. Ní dhéanfaidh sé tagairt do chásanna aonair atá faoi imscrúdú agus áiritheoidh sé rúndacht na n-imscrúduithe fiú tar éis a ndúnta.” [Leasú 76]

"

(8b)   Cuirtear Airteagal 9b isteach:"

“Airteagal 9b

Sásra gearán

1.   Déanfaidh an Oifig, i gcomhar leis an Rialaitheoir, na bearta is gá chun sásra gearán a chur ar bun chun faireachán a dhéanamh ar an urraim do ráthaíochtaí nós imeachta i ngníomhaíochtaí uile na hOifige agus chun an urraim sin a áirithiú.

2.   Aon duine lena mbaineann imscrúdú arna dhéanamh ag an Oifig, beidh sé i dteideal gearán a thaisceadh leis an Rialaitheoir maidir leis na ráthaíochtaí nós imeachta a leagtar amach in Airteagal 9 a bheith á gcomhlíonadh ag an Oifig. Maidir le gearán a thaisceadh, ní bheidh aon éifeacht fhionraitheach aige sin ar sheoladh an imscrúdaithe atá faoi lán seoil.

3.   Féadfar gearáin a thaisceadh aon mhí amháin ar a laghad tar éis don ghearánaí teacht ar na fíorais ábhartha arb iad is bunús leis an sárú líomhnaithe ar a ráthaíochtaí nós imeachta. Ní fhéadfar aon ghearán a chomhdú tráth is déanaí ná aon mhí tar éis clabhsúr a chur ar an imscrúdú. Maidir le gearáin a bhaineann leis an tréimhse fógra dá dtagraítear in Airteagal 9(2) agus (4), comhdófar iad sula rachaidh an tréimhse fógra a leagtar síos sna forálacha sin in éag.

4.   Ar ghearán a fháil dó, cuirfidh an Rialaitheoir Ard-Stiúrthóir na hOifige ar an eolas láithreach agus tabharfaidh sé caoi don Oifig ar an tsaincheist a bheidh tarraingthe anuas ag an ngearánaí a réiteach laistigh de 15 lá oibre.

5.   Gan dochar d’Airteagal 10 den Rialachán seo, tarchuirfidh an Oifig don Rialaitheoir an fhaisnéis uile a bhféadfaidh gá a bheith ag an Rialaitheoir léi chun moladh a eisiúint.

6.   Eiseoidh an Rialaitheoir moladh ar an ngearán gan mhoill, ach, ar a dhéanaí, laistigh de dhá mhí ón Oifig an Rialaitheoir a chur ar an eolas faoin ngníomhaíocht atá déanta aici chun an tsaincheist a fhuascailt nó tar éis an tréimhse dá dtagraítear i mír 3 a dhul in éag. Cuirfear an moladh faoi bhráid na hOifige agus cuirfear in iúl don ghearánaí é. I gcásanna eisceachtúla, féadfaidh an Rialaitheoir a chinneadh síneadh 15 lá a chur leis an tréimhse a bhféadfar an moladh a eisiúint lena linn. Cuirfidh an Rialaitheoir litir chuig an Ard-Stiúrthóir chun na cúiseanna leis an síneadh a chur in iúl dó. In éagmais moladh ón Rialaitheoir laistigh de na teorainneacha ama a leagtar amach sa mhír seo, measfar gur dhiúltaigh an Rialaitheoir don ghearán gan moladh a dhéanamh ina leith.

7.   Gan cur isteach ar sheoladh imscrúdaithe atá faoi lán seoil, scrúdóidh an Rialaitheoir an gearán trí bhíthin nós imeachta sáraíochta. Lena dtoiliú siúd, féadfaidh an Rialaitheoir a iarraidh ar fhinnéithe mínithe i scríbhinn nó ó bhéal a sholáthar a mheasann sé nó sí a bheith ábhartha chun na fíorais a fhionnadh.

8.   Leanfaidh an tArd-Stiúrthóir an moladh ón Rialaitheoir ar an tsaincheist, ach amháin i gcásanna a bhfuil údar cuí leo ina bhféadfaidh sé nó sí diall uaidh. Má dhiallann an tArd-Stiúrthóir ón moladh ón Rialaitheoir, cuirfidh sé in iúl don ghearánaí agus don Rialaitheoir na príomhchúiseanna leis an gcinneadh sin, sa mhéid nach ndéanfaidh sé difear don imscrúdú atá idir lámha é sin a dhéanamh. I nóta a bheidh le cur i gceangal le tuarascáil chríochnaitheach an imscrúdaithe, luafaidh sé nó sí na cúiseanna nár lean sé an moladh ón Rialaitheoir.

9.   Féadfaidh an tArd-Stiúrthóir tuairim an Rialaitheora a iarraidh ar aon ábhar a bhaineann le hurramú ráthaíochtaí nós imeachta atá faoi réim shainordú an Rialaitheoir, lena n-áirítear ar an gcinneadh faisnéis ón duine lena mbaineann dá dtagraítear in Airteagal 9(3) a chur siar. In aon iarraidh den sórt sin, luafaidh an tArd-Stiúrthóir an teorainn ama ar laistigh de is gá don Rialaitheoir freagra a thabhairt.

10.   Gan dochar do na teorainneacha ama dá bhforáiltear in Airteagal 90a de na Rialacháin Foirne, i gcás ina ndéanfaidh oifigeach nó seirbhíseach eile de chuid an Aontais gearán a thaisceadh leis an Ard-Stiúrthóir i gcomhréir le hAirteagal 90a de na Rialacháin Foirne agus ina mbeidh gearán taiscthe ag an oifigeach nó ag an seirbhíseach eile leis an Rialaitheoir i dtaca leis an tsaincheist chéanna, fanfaidh an tArd-Stiúrthóir leis an moladh ón Rialaitheoir sula dtabharfaidh sé freagra ar an ngearán.” [Leasú 77]

"

(9)  Leasaítear Airteagal 10 mar a leanas:

(-a)   cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

"1. Déanfar an fhaisnéis a tharchuirtear nó a fhaightear le linn imscrúduithe lasmuigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, is cuma cén fhoirm ina mbeidh sí, a chosaint leis na forálacha ábhartha faoin dlí náisiúnta agus faoi dhlí an Aontais." [Leasú 78]

"

(-aa)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Beidh an fhaisnéis a tharchuirtear nó a fhaightear le linn imscrúduithe laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, is cuma cén fhoirm ina mbeidh sí, faoi réir rúndacht ghairmiúil agus beidh aici an chosaint a thugtar leis na rialacha is infheidhme maidir le hinstitiúidí an Aontais.” [Leasú 79]

"

(-ab)   cuirtear isteach mír 3a:"

“3a. Nochtfaidh an Oifig a tuarascálacha agus a moltaí nuair a bheidh na nósanna imeachta gaolmhara náisiúnta uile agus na nósanna imeachta gaolmhara uile de chuid an Aontais tugtha chun críche ag na comhlachtaí freagracha agus nuair nach ndéanfaidh an nochtadh difear a thuilleadh do na himscrúduithe. Beidh an nochtadh i gcomhréir leis na rialacha agus na prionsabail maidir le cosaint sonraí a leagtar amach san Airteagal seo agus in Airteagal 1.” [Leasú 80]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad na chéad fhomhíre de mhír 4:"

“Féadfaidh an Oifig Oifigeach Cosanta Sonraí a cheapadh i gcomhréir le hAirteagal 24 43 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 (AE) 2018/1725."; [Leasú 81]

"

(aa)  cuirtear isteach mír 5a:"

"5a. Maidir le daoine a dhéanfaidh coireanna agus sáruithe a bhaineann le leasanna airgeadais AE a thuairisciú don Oifig, tabharfar cosaint iomlán dóibh, go háirithe trí reachtaíocht an Aontais maidir le daoine a thuairisceoidh sáruithe ar dhlí an Aontais a chosaint." [Leasú 82]

"

(10)  Leasaítear Airteagal 11 mar a leanas:

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an dara fomhír i mír 1:"

Féadfar Beidh moltaí ón Ard-Stiúrthóir maidir leis an ngníomhaíocht a bheidh le déanamh ag gabháil leis an tuarascáil. Léireofar leis na moltaí sin, i gcás inarb iomchuí, aon ghníomhaíocht araíonaíochta, riaracháin, airgeadais agus/nó breithiúnach a dhéanfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí agus údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann, agus sonrófar iontu go háirithe na suimeanna measta a bheidh le haisghnóthú, chomh maith le réamhaicmiú na bhfíoras a suíodh i ndlí."; [Leasú 83]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

"2. Agus na tuarascálacha sin agus na moltaí sin á ndréachtú, cuirfear forálacha ábhartha dhlí an Aontais agus, a mhéid agus is infheidhme, dhlí náisiúnta an Bhallstáit lena mbaineann san áireamh.

Déanfaidh an Oifig bearta inmheánacha cuí chun cáilíocht chomhsheasmhach tuarascálacha agus moltaí deiridh a áirithiú, agus déanfaidh sí breithniú i dtaobh cé acu atá nó nach bhfuil gá le hathbhreithniú a dhéanamh ar na Treoirlínte maidir le Nósanna Imeachta Imscrúdúcháin, chun aghaidh a thabhairt ar aon neamhréireachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann. [Leasú 84]

Tar éis fíorú simplí a dhéanamh ar a mbarántúlacht, beidh tuarascálacha arna ndréachtú ar an mbonn sin, lena n-áirítear gach fianaise lena dtacaítear leis na tuarascálacha sin agus atá ag gabháil leo, ina bhfianaise inghlactha in imeachtaí breithiúnacha de chineál neamhchoiriúil de chineál neamhchoiriúil os comhair cúirteanna náisiúnta agus in imeachtaí riaracháin sna Ballstáit. Ní dhéanfar difear leis an Rialachán seo do chumhacht na gcúirteanna náisiúnta measúnú a dhéanamh ar an bhfianaise gan srian. [Leasú 85]

Fianaise inghlactha a bheidh i dtuarascálacha a dhréachtóidh an Oifig in imeachtaí coiriúla an Bhallstáit inar gá iad a úsáid, ar an gcaoi céanna agus a ndréachtaíonn cigirí náisiúnta riaracháin tuarascálacha riaracháin agus faoi na coinníollacha céanna a bhaineann leis na tuarascálacha sin. Beidh siad faoi réir na rialacha meastóireachta céanna is infheidhme maidir le tuarascálacha riaracháin a dhréachtaíonn cigirí náisiúnta riaracháin agus beidh an luach céanna fianaise ag gabháil leo agus a ghabhann le tuarascálacha mar sin. [Leasú 86]

Cuirfidh na Ballstáit aon riail sa dlí náisiúnta atá ábhartha chun críocha an tríú chéad fomhír in iúl don Oifig. [Leasú 87]

Tabharfaidh na cúirteanna náisiúnta fógra don Oifig faoi aon fhianaise ar diúltaíodh di i gcomhréir leis an mír seo. Beidh an bunús dlí don diultú sin agus údar mionsonraithe leis an diultú sin ar áireamh san fhógra. Déanfaidh an tArd-Stiúrthóir, ina thuarascálacha bliantúla nó ina tuarascálacha bliantúla de bhun Airteagal 17(4), meastóireacht ar inghlacthacht fianaise sna Ballstáit. [Leasú 88]

Beidh tuarascálacha arna ndréachtú ag an Oifig ina bhfianaise inghlactha in imeachtaí breithiúnacha os comhair chúirteanna an Aontais agus in imeachtaí riaracháin san Aontas.";

"

(c)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Déanfar, de réir mar is iomchuí, tuarascálacha agus moltaí arna dtarraingt suas tar éis imscrúdú seachtrach agus aon doiciméad gaolmhar ábhartha a chur chuig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann i gcomhréir leis na rialacha a bhaineann le himscrúduithe seachtracha agus, más gá, chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann. Déanfaidh an institiúid sin, an comhlacht sin, an oifig sin nó an ghníomhaireacht sin pé gníomhaíocht, go háirithe de chineál araíonachta nó dlíthiúil, a éilítear de réir thorthaí na n-imscrúduithe sheachtraigh sin, agus tuairisceoidh sé nó sí don Oifig ina thaobh sin, laistigh de theorainn ama a leagfar síos sna moltaí a ghabhann leis an tuarascáil agus, ina theannta sin, ar iarraidh ón Oifig. Laistigh de 9 mí, tuairisceoidh údaráis inniúla na mBallstát don Oifig ar na gníomhaíochtaí a rinneadh mar fhreagairt ar an gcás-tuairisc."; [Leasú 89]

"

(ca)  scriostar mír 4; [Leasú 90]

(cb)  in Airteagal 11, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 5: "

“5. I gcás ina léirítear sa tuarascáil arna tarraingt suas tar éis imscrúdú inmheánach go bhfuil fíorais ann a bhféadfadh imeachtaí coiriúla a bheith mar thoradh orthu, déanfar an fhaisnéis sin a tharchur gan mhoill chuig údaráis bhreithiúnacha an Bhallstáit lena mbaineann, gan dochar d’Airteagail 12c agus 12d.” [Leasú 91]

"

(cc)   cuirtear isteach mír 6a:"

“6a. Maidir leis na moltaí araíonachta, riaracháin, airgeadais agus breithiúnacha arna ndéanamh ag an Ard-Stiúrthóir de bhun mhíreanna 1 agus 3, áiritheoidh údaráis inniúla na mBallstát agus na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí go ngníomhófar ina leith, agus déanfaidh tuarascáil mhionsonraithe maidir leis na gníomhaíochtaí arna ndéanamh a chur chuig an Oifig faoin 31 Márta gach bliain, lena n-áirítear, i gcás inarb infheidhme, na cúiseanna nach ndearnadh moltaí ón Oifig a chur chun feidhme.” [Leasú 92]

"

(cd)  in Airteagal 11, leasaítear mír 8 mar a leanas:"

“8. I gcás faisnéis, ba bhun le himscrúdú, a bheith tugtha ag faisnéiseoir don Oifig, tabharfaidh an Oifig fógra don fhaisnéiseoir go bhfuil clabhsúr curtha ar an imscrúdú. Féadfaidh an Oifig aon iarraidh den sórt sin a dhiúltú, áfach, má mheasann sé go ndéanfaí dochar do leasanna dlisteanacha an duine lena mbaineann, d’éifeachtacht an imscrúdaithe agus don ghníomhaíocht a bheidh le déanamh ina dhiaidh sin, nó d’aon cheanglais rúndachta.” [Leasú 93]

"

(10a)  Tar éis Airteagal 11, cuirtear airteagal nua isteach:"

“Airteagal 11a

Caingean os comhair na Cúirte Ginearálta

Féadfaidh aon duine lena mbaineann caingean a thionscnamh in aghaidh an Choimisiúin chun an tuarascáil imscrúdaithe arna tarchur chuig na húdaráis náisiúnta nó chuig na hinstitiúidí faoi Airteagal 11(3) a neamhniú mar gheall ar easpa inniúlachta, ar shárú ar cheanglas bunriachtanach nós imeachta, ar shárú ar na Conarthaí, lena n-áirítear sárú ar an gCairt, nó ar mhí-úsáid cumhachtaí.” [Leasú 94]

"

(11)  Leasaítear Airteagal 12 mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1: "

“1. Gan dochar d’Airteagail 10 agus 11 den Rialachán seo ná d’fhorálacha Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96, féadfaidh an Oifig faisnéis a fuarthas le linn na seiceálacha nó na gcigireachtaí ar an láthair de bhun Airteagal 3 a tharchur in am trátha chuig údaráis inniúla na mBallstát lena mbaineann ionas go bhféadfaidh siad gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh i gcomhréir lena ndlí náisiúnta. Féadfaidh sí freisin faisnéis a tharchur chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann.” [Leasú 95]

"

(a)  cuirtear an abairt seo a leanas le mír 1:"

“Is féidir léi faisnéis a tharchur freisin chuig an institiúid, chuig an gcomhlacht, chuig an oifig nó chuig an ngníomhaireacht lena mbaineann.”; [Leasú 96]

"

(aa)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1:"

“Gan dochar d’Airteagail 10 agus 11, déanfaidh an tArd-Stiúrthóir faisnéis a fuair an Oifig, le linn imscrúduithe laistigh de na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, maidir le fíorais a thagann faoi dhlínse údaráis náisiúnta bhreithiúnaigh, a tharchur chuig údaráis bhreithiúnacha an Bhallstáit lena mbaineann.” [Leasú 97]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Déanfaidh údaráis inniúla an Bhallstáit lena mbaineann, mura gcuirfidh an dlí náisiúnta bac orthu, an Oifig a chur ar an eolas laistigh de mhí amháin faoin ngníomhaíocht a rinneadh ar bhonn na faisnéise a tarchuireadh chucu faoin Airteagal seo."; [Leasú 98]

"

(c)  cuirtear isteach an mhír 5 seo a leanas:"

"5. D'fhéadfadh an Oifig, ar a tionscnamh féin nó ar iarratas, an fhaisnéis ábhartha a mhalartú le líonra Eurofisc arna bhunú le Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 ón gComhairle(17).";

"

(12)  cuirtear isteach na hAirteagail seo a leanas:"

"Airteagal 12a

Seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise sna Ballstáit

1.  Chun críocha an Rialacháin seo, saineoidh na Ballstáit seirbhís (“an tseirbhís comhordaithe frith-chalaoise”) chun go n‑éascófar comhar éifeachtach agus malartú faisnéise leis an Oifig, lena n‑áirítear faisnéis de chineál oibríochtúil. Féadfar an tseirbhís chomhordaithe frith-chalaoise a mheas, i gcás inarb iomchuí, mar údarás inniúil chun críocha an Rialacháin seo.

2.  Déanfaidh na seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise, ar iarratas na hOifige, sula ndéanfar cinneadh ar cheart imscrúdú a sheoladh, agus le linn nó tar éis imscrúdú, cúnamh a chur ar fáil, a fháil nó a chomhordú de réir mar is gá ionas gur féidir leis an Oifig a cuid cúraimí a dhéanamh go héifeachtach. Áiritheofar go háirithe sa chúnamh sin an cúnamh ó na húdaráis inniúla náisiúnta a chuirfear ar fáil i gcomhréir le hAirteagal 3(6) agus (7), Airteagal 7(3) agus Airteagal 8(2) agus (3).

3.  D'fhéadfadh an Oifig cúnamh a iarraidh ó na seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise agus gníomhaíochtaí comhordúcháin á ndéanamh i gcomhréir le hAirteagal 12b, lena n‑áirítear, nuair is iomchuí, comhar cothrománach agus malartú faisnéise idir seirbhísí comhordaithe frith-chalaoise.

Airteagal 12b

Gníomhaíochtaí comhordúcháin

1.  De bhun Airteagal 1(2), féadfaidh an Oifig comhar a eagrú agus a éascú idir údaráis inniúla na mBallstát, na n‑institiúidí, na gcomhlachtaí, na n‑oifigí agus na ngníomhaireachtaí, agus, i gcomhréir le comhaontuithe um chomhoibriú agus cúnamh frithpháirteach agus le haon ionstraim dhlíthiúil eile a bheidh i bhfeidhm, údaráis tríú tíortha agus eagraíochtaí idirnáisiúnta. Chun na críche sin, d'fhéadfadh na húdaráis rannpháirteacha agus an Oifig faisnéis, lena n‑áirítear faisnéis oibríochta, a bhailiú, a anailísiú agus a mhalartú. D'fhéadfadh foireann na hOifige údaráis inniúla a dhéanann gníomhaíochtaí imscrúdaitheacha ar iarratas na n‑údarás sin a thionlacan. Beidh feidhm ag Airteagal 6, Airteagal 7(6) agus (7), Airteagal 8(3) agus ag Airteagal 10.

2.  Féadfaidh an Oifig tuarascáil a dhréachtú maidir leis na gníomhaíochtaí comhordúcháin a rinneadh agus í a tharchur, nuair is iomchuí, chuig na húdaráis inniúla náisiúnta agus chuig na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí lena mbaineann.

3.  Ba cheart feidhm a bheith ag an Airteagal seo gan dochar don Oifig na cumhachtaí a fheidhmiú a bronnadh ar an gCoimisiún i bhforálacha sonracha lena rialaítear cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus comhar idir na húdaráis sin agus an Coimisiún.

3a.   Maidir leis na hoibleagáidí um chúnamh riaracháin frithpháirteach de bhun Rialachán (CE) Uimh. 515/97(18) ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 608/20131B(19), beidh feidhm acu freisin maidir le gníomhaíochtaí comhordúcháin a bhaineann le Cistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa i gcomhréir leis an Airteagal seo. [Leasú 99]

4.  Féadfaidh an Oifig páirt a ghlacadh i bhfoirne comhpháirteacha imscrúdaithe arna mbunú i gcomhréir le dlí an Aontais is infheidhme agus faisnéis oibríochtúil arna fáil de bhun an Rialacháin seo a mhalartú faoin gcreat sin.

Airteagal 12c

Aon iompar coiriúil ar a bhféadfadh sí a hinniúlacht a fheidhmiú ina leith a thuairisciú do OIPE

1.  Déanfaidh an Oifig aon iompar coiriúil a bhféadfadh OIPE a hinniúlacht a fheidhmiú ina leith i gcomhréir le hAirteagal 22 agus le hAirteagal 25(2) agus (3) Caibidil IV de Rialachán (AE) 2017/1939 a thuairsciú do OIPE gan moill mhíchuí. Déanfar an tuarascáil a chur a luaithe is féidir roimh imscrúdú de chuid na hOifige nó lena linn. [Leasú 100]

2.  Cuimseofar sa tuarascáil, ar a laghad, tuairisc ar na fíricí agus an fhaisnéis is eol don Oifig, lena n-áirítear measúnú ar an dochar a rinneadh nó is dócha a rinneadh, i gcás an fhaisnéis sin a bheith ag an Oifig, an cháilíocht dhlíthiúil fhéideartha agus aon fhaisnéis atá ar fáil maidir le híospartaigh ionchasacha, amhrastaigh agus aon duine eile lena mbaineann. In éineacht leis an tuarascáil, déanfaidh an Oifig aon fhaisnéis ábhartha eile atá ina seilbh maidir leis an gcás a tharchur chuig OIPE. [Leasú 101]

3.  Ní bheidh an Oifig faoi cheangal líomhaintí ar léir nach bhfuil bunús tugtha leo a thuairisciú do OIPE.

I gcásanna nach mbeidh na gnéithe a leagtar amach i mír 2 san fhaisnéis a gheobhaidh ag an Oifig, agus nach mbeidh imscrúdú idir lámha ag an Oifig, féadfaidh an Oifig réamh-mheastóireacht a dhéanamh ar na líomhaintí. Déanfar an mheastóireacht go gasta gan mhoill, agus in aon chás laistigh de dhá mhí ón bhfaisnéis a fháil. Le linn na meastóireachta, beidh feidhm ag Airteagal 6 agus ag Airteagal 8(2). Staonfaidh an Oifig ó aon bheart a dhéanamh a d’fhéadfadh aon imscrúdú a d’fhéadfadh OIPE a dhéanamh amach anseo a chur i mbaol. [Leasú 102]

De bhun na réamh-mheastóireachta, tuairisceoidh an Oifig do OIPE ar comhlíonadh na coinníollacha a leagtar amach i mír 1.

4.  I chás ina dtiocfaidh an t‑iompar dá dtagraítear i mír 1 chun solais le linn imscrúdú a dhéanfaidh an Oifig, agus seolfaidh OIPE imscrúdú tar éis na tuarascála, ní leanfaidh an Oifig ar aghaidh lena himscrúdú ar na fíricí céanna seachas i gcomhréir le hAirteagal 12e nó le hAirteagal 12f.

D’fhonn an chéad fhomhír a fheidhmiú, fíoróidh an Oifig i gcomhréir le hAirteagal 12g(2) trí chóras cás-bhainistíochta OIPE cibé an bhfuil imscrúdú á dhéanamh ag OIPE. D'fhéadfadh an Oifig tuilleadh faisnéise a iarraidh ó OIPE. Tabharfaidh OIPE freagra ar iarraidh dá leithéid laistigh de 10 lá oibre.

5.  Féadfaidh na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí a iarraidh ar an Oifig réamh-mheastóireacht a dhéanamh ar líomhaintí arna dtuairisciú dóibh. Chun críocha na n-iarrataí sin, beidh feidhm mír 3 mutatis mutandis ag míreanna 1 go 4. Déanfaidh an Oifig torthaí na réamh-mheastóireachta a chur in iúl don insititiúid, don chomhlacht, don oifig nó don ghníomhaireacht lena mbaineann, ach amháin más amhlaidh go bhféadfaí imscrúdú arna dhéanamh ag an Oifig nó ag OIPE a chur i mbaol mar gheall ar an bhfaisnéis sin a sholáthar. [Leasú 103]

6.  I gcás ina gcuirfidh an Oifig deireadh lena himscrúdú, tar éis di tuarascáil a chur chuig OIPE i gcomhréir leis an Airteagal seo, beidh feidhm ag Airteagal 9(4) agus ag Airteagal 11.

Airteagal 12d

Dúbláil imscrúduithe a sheachaint

1.   Ní sheolfaidh an tArd-Stiúrthóir imscrúdú i gcomhréir le hAirteagal 5, agus scoirfidh sé d’imscrúdú atá faoi lán seoil, má tá imscrúdú á dhéanamh ag OIPE ar na fíricí céanna, seachas i gcomhréir le hAirteagal 12e nó le hAirteagal 12f. Cuirfidh an tArd-Stiúrthóir OIPE ar an eolas faoi gach cinneadh maidir le gan imscrúdú a oscailt nó scor d’imscrúdú a dhéanfar ar na forais sin. [Leasú 104]

Chun críche an chéad fhomhír a chur i bhfeidhm, fíoróidh an Oifig i gcomhréir le hAirteagal 12g(2) trí chóras bainistithe cáis OIPE cé acu atá nó nach bhfuil imscrúdú á dhéanamh ag OIPE. Féadfaidh an Oifig tuilleadh faisnéise a iarraidh ar OIPE. Tabharfaidh OIPE freagra ar an iarraidh sin laistigh de 10 lá oibre. Féadfar síneadh a chur leis an sprioc-am sin i gcásanna eisceachtúla faoi réir módúlachtaí a bheidh le leagan amach sna socruithe oibre dá dtagraítear in Airteagal 12g(1). [Leasú 105]

I gcás ina gcuirfidh an Oifig clabhsúr ar a himscrúdú i gcomhréir leis an gcéad fhomhír, ní bheidh feidhm ag Airteagal 9(4) ná ag Airteagal 11. [Leasú 106]

1a.  Arna iarraidh sin do OIPE, staonfaidh an Oifig ó aon bheart a dhéanamh a d’fhéadfadh imscrúdú nó ionchúiseamh a dhéanfadh OIPE a chur i mbaol. Tabharfaidh OIPE fógra don Oifig gan moill mhíchuí nuair a scoirfidh na forais le hiarraidh den sórt sin d’fheidhm a bheith acu. [Leasú 107]

1b.   I gcás ina gcuirfidh OIPE clabhsúr ar imscrúdú nó ina scoirfidh sé d’imscrúdú ar ina leith a fuair sé faisnéis ón Ard-Stiúrthóir de bhun mhír 1 agus atá ábhartha d’fheidhmiú shainordú na hOifige, cuirfidh sé an méid sin in iúl don Oifig gan moill mhíchuí agus féadfaidh sé moltaí a dhéanamh maidir le himscrúduithe riaracháin iardain. [Leasú 108]

Airteagal 12e

Tacaíocht na hOifige d'Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh

1.  Le linn imscrúdú de chuid OIPE, agus ar iarratas OIPE i gcomhréir le hAirteagal 101(3) de Rialachán (AE) 2017/1939, tacóidh an Oifig, i gcomhréir lena sainordú, le gníomhaíocht OIPE a thacú nó comhlánóidh sí í go háirithe leis na modhanna a leanas:

   (a) faisnéis, anailísí (anailísí fóiréinseacha san áireamh), saineolas agus tacaíocht oibríochtúil a chur ar fáil;
   (b) comhordú gníomhaíochtaí sonracha na n‑údarás náisiúnta inniúla agus chomhlachtaí an Aontais a éascú;
   (c) imscrúduithe riaracháin a dhéanamh.

2.  Déanfar iarraidh de bhun mhír 1 a tharchur i scríbhinn agus sonrófar an méid seo a leanas inti ar a laghad.

   (a) faisnéis faoi imscrúdú OIPE a mhéid is ábhartha sin chun críocha na hiarrata;
   (b) an beart nó na bearta atá OIPE a iarraidh ar an Oifig a fheidhmiú;
   (c) i gcás inarb iomchuí, an amlíne atá beartaithe dá bhfeidhmiú;
   (d) aon treoracha de bhun mhír 2a..

I gcás inar gá, féadfaidh an Oifig faisnéis bhreise a iarraidh.[Leasú 109]

2a.  Chun inghlacthacht fianaise mar aon le cearta bunúsacha agus ráthaíochtaí nós imeachta a chosaint, i gcás ina ndéanfaidh an Oifig bearta tacaíochta nó comhordúcháin ar iarraidh ó OIPE de bhun an Airteagail seo, féadfaidh OIPE a threorú don Oifig caighdeáin um chearta bunúsacha, um ráthaíochtaí nós imeachta agus um chosaint sonraí atá níos airde ná iad sin a ndéantar foráil dóibh sa Rialachán seo a chur i bhfeidhm. Agus an méid sin á dhéanamh aici, sonróidh sé go mion na ceanglais fhoirmiúla agus na nósanna imeachta a bheidh le cur i bhfeidhm..

In éagmais aon treoracha sonracha den sórt sin ó OIPE, beidh feidhm mutatis mutandis ag Caibidil VI (coimircí nós imeachta) agus ag Caibidil VIII (cosaint sonraí) de Rialachán (AE) 2017/1939 maidir le bearta arna bhfeidhmiú ag an Oifig de bhun an Airteagail seo. [Leasú 110]

Airteagal 12f

Imscrúduithe comhlántacha

1.  I gcásanna a mbeidh údar cuí leo ina mbeidh imscrúdú á dhéanamh ag OIPE, ina measfaidh an tArd-Stiúrthóir gur cheart imscrúdú a sheoladh nó leanúint de i gcomhréir le sainordú na hOifige d’fhonn éascaíocht a dhéanamh ar bhearta réamhchúraim nó gníomhaíocht airgeadais, araíonachta nó riaracháin a ghlacadh, cuirfidh an Oifig é sin in iúl do OIPE i scríbhinn, agus sonróidh sí cineál agus cuspóir an imscrúdaithe, agus iarrfaidh sé ar OIPE a chur in iúl i scríbhinn go bhfuil sé ag toiliú le himscrúdú comhuaineach a sheoladh. [Leasú 111]

Féadfaidh Déanfaidh OIPE, faoi cheann 30 20 oibre tar éis dó an fhaisnéis sin a fháil, a thoiliú a thabhairt le himscrúdú a sheoladh a choinneáil ar bun nó le feidhmiú aon ghnímh áirithe a bhaineann leis an imscrúdú, agóid a dhéanamh ina n-aghaidh, i gcás inar gá chun go seachnófaí a himscrúdú féin nó a hionchúiseamh a chur i mbaol, agus féadfaidh sé déanamh amhlaidh a fhad is a bheidh na forais sin ann. I gcásanna a bhfuil údar cuí leo, féadfaidh OIPE síneadh 10 lá oibre breise a chur leis an sprioc-Leasú Cuirfidh sé an Oifig ar an eolas faoi sin.

I gcás ina ndéanfaidh agóid ina aghaidh, ní dheanfaidh an Oifig imscrúdú comhuaineach a sheoladh. Sa chás sin, tabharfaidh OIPE fógra don Oifig gan moill mhíchuí nuair a scoirfidh na forais leis an agóid d’fheidhm a bheith acu. [Leasú 112]

I gcás ina dtabharfaidh OIPE a thoiliú, féadfaidh an Oifig imscrúdú a sheoladh nó leanúint de, agus déanfaidh sí an t-imscrúdú sin i ndlúthchomhairle le OIPE. [Leasú 113]

Mura dtabharfaidh OIPE freagra faoin sprioc-am sa dara fomhír, féadfaidh an Oifig dul i mbun comhairliúchán le OIPE ionas go ndéanfar cinneadh laistigh de 10 lá. [Leasú 114]

Cuirfidh an Oifig a himscrúdú ar fionraí nó scoirfidh sí de, nó staonfaidh sí ó bhearta áirithe a bhaineann leis an imscrúdú a fheidhmiú, má dhéanann OIPE agóid ina aghaidh tar a éis sin, ar bhonn na bhforas céanna dá dtagraítear sa dara fomhír.

2.  I gcás ina gcuirfidh OIPE in iúl don Oifig nach bhfuil imscrúdú á déanamh aici i bhfreagra ar iarraidh faisnéise arna cur isteach i gcomhréir le hAirteagal 12d agus ina seolfaidh sí imscrúdú tar a éis sin ar na fíricí céanna, beidh uirthi é sin a chur in iúl don Oifig gan mhoill. Beidh feidhme ag mír (1) má mheasann an tArd-Stiúrthóir, tar éis dó an fhaisnéis sin a fháil, gur cheart leanúint ar aghaidh leis an imscrúdú arna sheoladh ag an Oifig chun gur fusa glacadh bearta réamhchúraim nó bearta airgeadais, araíonachta nó riaracháin a ghlacadh.

Airteagal 12g

Socruithe oibre agus malartú faisnéise le OIPE

1.  I gcás inar gá chun éascaíocht a dhéanamh ar an gcomhar le OIPE amhail mar a leagtar amach in Airteagal 1(4a), tiocfaidh an Oifig ar chomhaontú le OIPE maidir le socruithe riaracháin. Féadfar, leis na socruithe oibre sin, mionsonraí praiticiúla a bhunú le haghaidh faisnéis a mhalartú, lena n-áirítear sonraí pearsanta, faisnéis oibríochtúil, straitéiseach nó theicniúil agus faisnéis rúnda, maille le hardáin teicneolaíochta faisnéise a chur ar bun, lena n-áirítear cur chuige coiteann i leith uasghráduithe agus comhoiriúnacht bogearraí. Áireofar iontu socruithe mionsonraithe maidir le malartú leanúnach faisnéise le linn líomhaintí a bheith á bhfáil agus á bhfíorú chun críche inniúlachtaí a chinneadh i ndáil le himscrúduithe arna ndéanamh ag an dá oifig. Áireofar iontu freisin socruithe maidir le haistriú fianaise idir an Oifig agus OIPE, maille le socruithe maidir le cionroinnt caiteachais.

Sula nglacfar na socruithe oibre le OIPE,, cuirfidh an tArd-Stiúrthóir an dréacht chuig an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí, chuig an gCoiste Maoirseachta agus chuig Parlaimint na hEorpa chun faisnéis a fháil. Déanfaidh an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí agus an Coiste Maoirseachta a dtuairimí a thabhairt gan mhoill. [Leasú 115]

2.  Beidh rochtain neamhdhíreach ag an Oifig ar chóras cás-bhainistíochta OIPE ar bhonn córas amais/gan amas. Nuair a aimseofar meaitseáil idir na sonraí atá curtha isteach sa chóras cás-bhainistíochta ag an Oifig agus sonraí atá i seilbh OIPE, déanfar é a chur in iúl do OIPE agus don Oifig go bhfuil meaitseáil ann. Glacfaidh an Oifig bearta iomchuí ionas go mbeidh rochtain ag OIPE ar fhaisnéis ina chóras cás-bhainistíochta ar bhonn córas amais/gan amas.;

Maidir leis an uile uair a gheobhaidh an Oifig rochtain indíreach ar fhaisnéis i gcóras bainistithe chás OIPE, ní dhéanfar é sin ach a mhéid is gá i gcás fheidhmiú fheidhmeanna na hÓige mar a shainmhínítear iad faoin Rialachán seo agus beidh údar cuí leo agus déanfar iad a bhailíochtú trí bhíthin nós imeachta a ndéanfaidh an Oifig é a chur ar bun. Coinneoidh an Oifig taifead den uile uair a gheofar rochtain ar chóras bainistithe chás OIPE. [Leasú 116]

2a.   Buailfidh Ard-Stiúrthóir na hOifige agus an Príomh-Ionchúisitheoir Poiblí Eorpach le chéile uair sa bhliain ar a laghad chun ábhair leasa choitinn a phlé.."; [Leasú 117]

"

(12a)  Leasaítear Airteagal 15 mar a leanas:

(a)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 2: "

“Déanfaidh an Coiste Maoirseachta faireachán ar fhorbairtí i dtaca le ráthaíochtaí nós imeachta a chur i bhfeidhm agus le fad imscrúduithe, agus orthu siúd go háirithe.” [Leasú 118]

"

(b)  i mír 1, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 5: "

“Tabharfar rochtain don Choiste Maoirseachta ar an bhfaisnéis uile agus ar na doiciméid uile a mheasann sé a bheith riachtanach ó thaobh chomhlíonadh a chúraimí, lena n-áirítear tuarascálacha agus moltaí ar imscrúduithe ar cuireadh clabhsúr orthu agus cásanna a díbheadh, gan cur isteach, áfach, ar sheoladh imscrúduithe atá ar siúl, agus ag féachaint go cuí do na ceanglais maidir le rúndacht agus cosaint sonraí.” [Leasú 119]

"

(c)  I mír 8, cuirtear an méid seo a leanas in ionad fhomhír 1:"

“Ceapfaidh an Coiste Maoirseachta a chathaoirleach. Glacfaidh sé a rialacha nós imeachta féin, a chuirfear mar fhaisnéis faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, an Choimisiúin agus an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí sula nglacfar iad. Comórfar cruinnithe de chuid an Choiste Maoirseachta ar thionscnamh a chathaoirligh nó ar thionscnamh an Ard-Stiúrthóra. Beidh 10 gcruinniú aige ar a laghad in aghaidh na bliana. Déanfaidh an Coiste Maoirseachta a chinntí trí thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann í. Is é an Coimisiún a sholáthróidh a rúnaíocht i ndlúthchomhar leis an gCoiste Maoirseachta. Sula gceapfar aon duine den fhoireann chuig an rúnaíocht, rachfar i gcomhairle leis an gCoiste Maoirseachta agus cuirfear a thuairimí san áireamh. Gníomhóidh an rúnaíocht de réir threoracha an Choiste Maoirseachta agus go neamhspleách ar an gCoimisiún. Gan dochar dá rialú ar bhuiséad an Choiste Maoirseachta agus ar a rúnaíocht, ní chuirfidh an Coimisiún isteach ar fheidhmeanna faireacháin an Choiste Maoirseachta.” [Leasú 120]

"

(13)  Leasaítear Airteagal 16 mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Uair sa bhliain, buailfidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún leis an Ard-Stiúrthóir le haghaidh malartú tuairimí ar an leibhéal polaitiúil chun plé a dhéanamh ar bheartas na hOifige i ndáil le modhanna chun calaois, éilliú agus aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile nó neamhrialtacht lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais a chosc agus a chomhrac. Beidh an Coiste Maoirseachta rannpháirteach sa mhalartú tuairimí. Tugtar cuireadh don Phríomh-Ionchúisitheoir Poiblí Eorpach a bheith rannpháirteach sa mhalartú tuairimí. Féadfar cuireadh a thabhairt d’ionadaithe ón gCúirt Iniúchóirí, ó Eurojust agus/nó ó Europol freastal air ar bhonn ad hoc arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún, don Ard-Stiúrthóir nó don Choiste Maoirseachta.” [Leasú 121]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad an tríú abairt i mír 1:"

“Féadfar cuireadh a thabhairt d'ionadaithe ón gCúirt Iniúchóirí, OIPE, Eurojust agus/nó Europol a bheith i láthair ar bhonn ad hoc ar iarratas Pharlaimint na hEorpa, na Comhairle, an Choimisiún, an Ard-Stiúrthóra nó an Choiste Maoirseachta."; [Leasú 122]

"

(aa)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad na coda réamhráití:"

“2. Féadfaidh baint a bheith ag an malartú tuairimí le haon ábhar a gcomhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún le chéile ina leith. Ar bhonn níos sonraí, féadfaidh baint a bheith ag an malartú tuairimí leis na nithe seo a leanas:” [Leasú 123]

"

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (d) i mír 2:"

"(d) an creat don chaidreamh idir an Oifig agus na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, go háirithe OIPE, agus gníomhaíocht arna déanamh i ndáil le tuarascálacha críochnaitheacha imscrúdaithe na hOifige agus faisnéis eile arna cur ar aghaidh ag an Oifig."; [Leasú 124]

"

(ba)  i mír 2, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe e:"

"(e) an creat don chaidreamh idir an Oifig agus na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, agus gníomhaíocht arna déanamh i ndáil le tuarascálacha críochnaitheacha imscrúdaithe na hOifige agus faisnéis eile arna cur ar aghaidh ag an Oifig;" [Leasú 125]

"

(bb)  tar éis mhír 4, cuirtear mír nua, mír 4a, isteach:"

“4a. Déanfaidh Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún uainíocht ar uachtaránacht an mhalartaithe tuairimí.” [Leasú 126]";

"

(14)  Leasaítear Airteagal 17 mar a leanas:

(-a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“1. Beidh Ard-Stiúrthóir i gceannas ar an Oifig. Is é an Coimisiún a cheapfaidh an tArd-Stiúrthóir, i gcomhréir leis an nós imeachta a shonraítear i mír 2. Seacht mbliana a bheidh i dtéarma oifige an Ard-Stiúrthóra agus ní bheidh sé in-athnuaite. Déanfar an tArd-Stiúrthóir a earcú mar ghníomhaire sealadach faoi na Rialacháin Foirne.” [Leasú 127]

"

(-aa)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 2:"

“2. Chun Ard-Stiúrthóir nua a cheapadh, foilseoidh an Coimisiún glao ar iarratais in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh. Foilseofar é sin ar a laghad sé mhí roimh dheireadh théarma oifige an Ard-Stiúrthóra atá i seilbh oifige. Nuair a thabharfaidh an Coiste Maoirseachta tuairim fhabhrach maidir leis an nós imeachta roghnúcháin a chuirfidh an Coimisiún i bhfeidhm, tarraingeoidh an Coimisiún suas liosta d’iarrthóirí cuí-cháilithe. Ainmneofar an tArd-Stiúrthóir de thoil a chéile idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún, agus is é an Coimisiún a cheapfaidh é dá éis sin.” [Leasú 128]

"

(a)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 3:"

"3. Ní iarrfaidh an tArd-Stiúrthóir ná ní ghlacfaidh treoracha ar/ó aon rialtas ná ó aon institiúid, comhlacht, oifig ná gníomhaireacht agus é i mbun a dhualgas maidir le himscrúduithe seachtracha agus inmheánacha nó gníomhaíochtaí comhordúcháin a sheoladh agus a dhéanamh, nó maidir le tuarascálacha a dhréachtú tar éis na n‑imscrúduithe sin nó na ngníomhaíochtaí comhordúcháin sin. Má mheasann an tArd-Stiúrthóir gur cuireadh a neamhspleáchas i mbaol de dheasca beart a rinne an Coimisiún, cuirfidh sé an Coiste Maoirseachta ar an eolas faoi sin láithreach agus déanfaidh sé cinneadh maidir le caingean a thionscnamh in aghaidh an Choimisiúin os comhair na Cúirte Breithiúnais."; [Leasú 129]

"

(aa)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 4:"

“4. Tuairisceoidh an tArd-Stiúrthóir go tráthrialta, agus go bliantúil ar a laghad, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle, don Choimisiún agus don Chúirt Iniúchóirí maidir le torthaí imscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig, leis an ngníomhaíocht a rinneadh agus na fadhbanna a bhí le sárú agus le hobair leantach na hOifige ar na moltaí a rinne an Coiste Maoirseachta i gcomhréir le hAirteagal 15, agus rúndacht na n-imscrúduithe, cearta dlisteanacha na ndaoine lena mbaineann agus na bhfaisnéiseoirí, agus, i gcás inarb iomchuí, an dlí náisiúnta is infheidhme maidir le himeachtaí breithiúnacha á n-urramú.

Beidh sa tuarascáil bhliantúil freisin measúnú ar leibhéal an chomhair le húdaráis inniúla na mBallstát agus leis na hinstitiúidí, na comhlachtaí, na hoifigí agus na gníomhaireachtaí, ag féachaint go háirithe do chur chun feidhme Airteagal 11 (2) agus (6a).” [Leasú 130]

"

(ab)  cuirtear isteach mír 4a:"

“4a. Arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa i gcomhthéacs a ceart rialaithe buiséid, féadfaidh an tArd-Stiúrthóir faisnéis a sholáthar faoi ghníomhaíochtaí na hOifige, agus rúndacht imscrúduithe agus imeachtaí iardain á hurramú aige. Áiritheoidh Parlaimint na hEorpa rúndacht na faisnéise a sholáthrófar i gcomhréir leis an mír seo.” [Leasú 131]

"

(ac)  i mír 5, scriostar fomhír 1; [Leasú 132]

(b)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (b) i mír 5:"

"(b) cásanna inar cuireadh an fhaisnéis ar aghaidh chuig údaráis bhreithiúnacha na mBallstát agus chuig OIPE;", [Leasú 133]

"

(ba)  i mír 5, fomhír 3, cuirtear isteach pointe nua ar lorg phointe b:"

“(ba) de chásanna a díbheadh;” [Leasú 134]

"

(bb)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 7:"

“7. Cuirfidh an tArd-Stiúrthóir nós imeachta inmheánach comhairleach agus rialaithe i bhfeidhm, lena n-áirítear seiceáil dlíthiúlachta, a bhaineann, inter alia, le ráthaíochtaí nós imeachta agus na cearta bunúsacha atá ag na daoine lena mbaineann agus ag finnéithe, agus dlí náisiúnta na mBallstát lena mbaineann a urramú, agus tagairt faoi leith á déanamh d’Airteagal 11(2). Is iad saineolaithe ón Oifig, a bhfuil saineolas acu sa dlí agus i nósanna imeachta imscrúdaithe agus atá cáilithe chun bheith i seilbh oifig bhreithiúnach i mBallstát, a dhéanfaidh an tseiceáil dlíthiúlachta. Beidh a dtuairim siúd ag gabháil le tuarascáil chríochnaitheach an imscrúdaithe.” [Leasú 135]

"

(bc)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 8:"

“8. Tabharfar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 19a maidir le cód nós imeachta a bhunú i gcomhair imscrúduithe a bheidh le leanúint ag foireann na hOifige. Leis na gníomhartha tarmligthe sin, cumhdófar nithe seo a leanas go háirithe:

   (a) na cleachtais a bheidh le comhlíonadh agus sainordú agus reacht na hOifige á gcur chun feidhme;
   (b) rialacha mionsonraithe lena rialaítear nósanna imeachta imscrúdaithe maille leis na gníomhartha imscrúdaithe a cheadaítear;
   (c) cearta dlisteanacha na ndaoine lena mbaineann;
   (d) ráthaíochtaí nós imeachta;
   (da) forálacha a bhaineann le cosaint sonraí agus beartais maidir le cumarsáid agus rochtain ar dhoiciméid;
   (db) forálacha maidir leis an tseiceáil dlíthiúlachta agus na modhanna sásaimh ar féidir leis na daoine lena mbaineann dul ar a n-iontaoibh;
   (dc) an caidreamh le OIPE.

Le linn a chuid oibre ullmhúcháin, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an gCoiste Maoirseachta agus leis an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Déanfar aon ghníomh tarmligthe a ghlacfar i gcomhréir leis an mír seo a fhoilsiú chun críocha faisnéise ar shuíomh gréasáin na hOifige i dteangacha oifigiúla uile institiúidí an Aontais.” [Leasú 136]

"

(c)  cuirtear pointe (e) a leanas isteach sa chéad fhomhír de mhír 8:"

"(e) caidrimh le OIPE."; [Leasú 137]

"

(ca)  i mír 9, cuirtear an méid seo a leanas in ionad mhír 1:"

“Sula ndéanfar aon phionós araíonachta a fhorchur ar an Ard-Stiúrthóir, nó a dhíoluine/a díoluine a tharscaoileadh, rachaidh an Coimisiún i gcomhairle leis an gCoiste Maoirseachta.” [Leasú 138]

"

(14a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 19:"

“Airteagal 19

Tuarascáil mheastóireachta agus athbhreithniú

Tráth nach déanaí ná cúig bliana tar éis an dáta arna chinneadh i gcomhréir leis an dara fomhír d’Airteagal 120(2) de Rialachán (AE) 2017/1939, déanfaidh an Coimisiún tuarascáil mheastóireacht ar chur i bhfeidhm agus ar thionchar an Rialacháin sin, go háirithe maidir le héifeachtacht agus éifeachtúlacht an chomhair idir an Oifig agus OIPE, a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Beidh tuairim ón gCoiste Maoirseachta ag gabháil leis an meastóireacht sin.

Tráth nach déanaí ná dhá bhliain tar éis an tuarascáil mheastóireachta a thíolacadh de bhun na chéad fhomhíre, déanfaidh an Coimisiún togra reachtach a thíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle chun creat na hOifige a nuachóiriú, lena n-áirítear breis rialacha nó rialacha níos mionsonraithe maidir leis an Oifig, a cuid feidhmeanna nó na nósanna imeachta is infheidhme maidir lena cuid gníomhaíochtaí a chur ar bun, ag féachaint go háirithe dá comhar le OIPE, d’imscrúduithe trasteorann agus d’imscrúduithe i mBallstáit nach bhfuil rannpháirteach in OIPE.” [Leasú 139]

"

(14b)  Cuirtear Airteagal 19a nua isteach:"

“Airteagal 19a

An tarmligean a fheidhmiú

1.  Tugtar an chumhacht don Choimisiún chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh faoi réir na gcoinníollacha a leagtar síos san Airteagal seo.

2.  Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagail 17(8) a thabhairt don Choimisiún go ceann tréimhse ceithre bliana amhail ón ... (dáta theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo). Déanfaidh an Coimisiún, tráth nach déanaí ná naoi mí roimh dheireadh na tréimhse ceithre bliana, tuarascáil a tharraingt suas maidir le tarmligean na cumhachta. Déanfar tarmligean na cumhachta a fhadú go hintuigthe go ceann tréimhsí comhfhaid, mura rud é go gcuireann Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle in aghaidh an fhadaithe sin tráth nach déanaí ná trí mhí roimh dheireadh gach tréimhse.

3.  Féadfaidh Parlaimint na hEorpa nó an Chomhairle tarmligean na cumhachta dá dtagraítear in Airteagal 2(2) a chúlghairm aon tráth. Déanfaidh cinneadh chun cúlghairm a dhéanamh deireadh a chur le tarmligean na cumhachta atá sonraithe sa chinneadh sin. Gabhfaidh éifeacht leis an lá tar éis fhoilsiú an chinnidh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh nó ar dháta is déanaí a shonrófar sa chinneadh. Ní dhéanfaidh sé difear do bhailíocht aon ghníomhartha tarmligthe atá i bhfeidhm cheana.

4.  A luaithe a ghlacfaidh sé gníomh tarmligthe, tabharfaidh an Coimisiún fógra do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle ina leith an tráth céanna.

5.  Ní thiocfaidh gníomh tarmligthe a ghlactar de bhun Airteagal 17(8) i bhfeidhm ach amháin mura mbeidh aon agóid curtha in iúl ag Parlaimint na hEorpa ná ag an gComhairle laistigh de thréimhse dhá mhí tar éis fógra faoin ngníomh sin a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle nó más rud é, roimh dhul in éag na tréimhse sin, go mbeidh Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle araon tar éis a chur in iúl don Choimisiún nach ndéanfaidh siad aon agóid. Cuirfear síneadh dhá mhí leis an tréimhse sin ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa nó na Comhairle.” [Leasú 140]

"

Airteagal 2

1.  Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an fichiú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

2.  Beidh feidhm ag na hAirteagail ó 12c go 12f dá dtagraítear i bpointe 12 in Airteagal 1 ón dáta arna shocrú i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 120(2) de Rialachán (AE) 2017/1939.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO C 42, 1.2.2019, lch. 1.
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 16 Aibreán 2019.
(3) Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil (IO L 198, 28.7.2017, lch. 29).
(4) Rialachán ón gComhairle (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear chun feidhme comhar feabhsaithe maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘OIPE’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(5)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe a dhéanann an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle, (IO L 248, 18.9.2013, lch. 1).
(6)COIM(2017)0589. Ag gabháil leis an tuarascáil sin bhí Doiciméad Inmheánach Oibre um meastóireacht, SWD(2017)0332, mar aon le Tuairim ó Choiste Maoirseachta na hOifige, Tuairim 2/2017.
(7)Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle an 11 Samhain 1996 maidir le seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair arna ndéanamh ag an gCoimisiún chun leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint i gcoinne na calaoise agus neamhrialtachtaí eile,(IO L 292, 15.11.1996, lch. 2).
(8)Cuirfear Airteagal 129 isteach i Rialachán (AE) 2018/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (an Rialachán Airgeadais nua), ar baineadh comhaontú polaitiúil amach ina leith agus a bhfuil ionchas ann go nglacfar leis sna míonna beaga seo.
(9)Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 an 7 Deireadh Fómhair 2010 ón gComhairle maidir le comhar riaracháin agus calaois a chomhrac sa réimse maidir le cáin bhreisluacha (IO L 268, 12.10.2010, lch. 1).
(10) Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachta an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CE (IO L 295, 21.11.2018, lch. 39).
(11)Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart (IO L 82, 22.3.1997, lch. 1).
(12)Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2000 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an Chomhphobail agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).
(13)IO C ….
(14)Rialachán ón gComhairle (AE) 2017/1939 an 12 Deireadh Fómhair 2017 lena gcuirtear comhoibriú feabhsaithe chun feidhme maidir le bunú Oifig an Ionchúisitheora Phoiblí Eorpaigh (‘an EPPO’) (IO L 283, 31.10.2017, lch. 1).
(15)Treoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le cosc a chur le húsáid an chórais airgeadais chun críocha sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoireachta, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus lena n‑aisghairtear Treoir 2005/60/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoir 2006/70/CE ón gCoimisiún (IO L 141, 5.6.2015, lch. 73).
(16)Cuirfear Airteagal 32a(3) isteach i dTreoir (AE) 2015/849 le Treoir (AE) 2018/XX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849, ar socraíodh comhaontú polaitiúil ina leith an 19 Nollaig 2017 agus a bhfuil ionchas ann go nglacfar é sna míonna atá le teacht.
(17)Rialachán (AE) Uimh. 904/2010 an 7 Deireadh Fómhair 2010 ón gComhairle maidir le comhoibriú riaracháin agus calaois a chomhrac sa réimse maidir le cáin bhreisluacha (IO L 268, 12.10.2010, lch. 1).
(18) Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle an 13 Márta 1997 maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart, (IO L 082, 22.3.1997, lch. 1).
(19) Rialachán (AE) Uimh. 608/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir leis an bhforghníomhú a dhéanann údaráis chustaim ar chearta maoine intleachtúla agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1383/2003 ón gComhairle (IO L 181, 29.6.2013, lch. 15).

An nuashonrú is déanaí: 29 Iúil 2020Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais