Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0170(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0179/2019

Pateikti tekstai :

A8-0179/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.25

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0383

Priimti tekstai
PDF 342kWORD 83k
Antradienis, 2019 m. balandžio 16 d. - Strasbūras
OLAF atliekami tyrimai ir bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ***I
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0338),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 325 straipsnį bei Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0214/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų nuomonę Nr. 8/2018(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą ir į Teisės reikalų komiteto ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0179/2019),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) Audito Rūmų nuomonė Nr. 8/2018.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. balandžio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) .../..., kuriuo dėl bendradarbiavimo su Europos prokuratūra ir OLAF tyrimų veiksmingumo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų
P8_TC1-COD(2018)0170

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 325 straipsnį, kartu su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 106a straipsniu,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Audito Rūmų nuomonę(1),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(2),

kadangi:

(1)  priėmusi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/1371(3) ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939(4), Sąjunga gerokai sustiprino suderintos teisinės sistemos nuostatas dėl savo galimybes galimybių baudžiamosios teisės priemonėmis apsaugoti Sąjungos finansinius interesus. Europos prokuratūra turės yra pagrindinis prioritetas baudžiamosios justicijos ir kovos su sukčiavimu politikos srityse, kuriose ji turi įgaliojimus dalyvaujančiose valstybėse narėse atlikti nusikalstamų veikų tyrimus ir pareikšti kaltinimus, susijusius su Sąjungos biudžetui kenkiančiomis nusikalstamomis veikomis, kaip apibrėžta Direktyvoje (ES) 2017/1371; [1 pakeit.]

(2)  siekdama apsaugoti Sąjungos finansinius interesus Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) atlieka administracinių pažeidimų ir nusikalstamo elgesio administracinius tyrimus. Baigusi tyrimus, ji gali nacionalinėms baudžiamojo persekiojimo institucijoms teikti teismines rekomendacijas, kuriomis siekiama sudaryti sąlygas pareikšti kaltinimus ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą valstybėse narėse. Ateityje valstybėse narėse, dalyvaujančiose Europos prokuratūros veikloje, Tarnyba apie įtariamas nusikalstamas veikas praneš Europos prokuratūrai ir bendradarbiaus su ja atliekant tyrimus; [2 pakeit.]

(3)  todėl, priėmus Reglamentą (ES) 2017/1939, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013(5) turėtų būti iš dalies pakeistas ir atitinkamai pritaikytas. Siekiant per abiejų įstaigų Europos prokuratūros ir Tarnybos sąveiką užtikrinti Sąjungos finansinių interesų aukščiausio lygio apsaugą, t. y. įgyvendinti glaudaus bendradarbiavimo, informacijos mainų, papildomumo ir dubliavimosi vengimo principus, Reglamento (ES) 2017/1939 nuostatos, kuriomis reglamentuojami Europos prokuratūros ir Tarnybos dviejų įstaigų santykiai, turėtų atsispindėti Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir turėtų būti jame įtvirtintomis nuostatomis įtvirtintos taisyklės turėtų tas nuostatas papildyti; [3 pakeit.]

(4)  siekdamos bendro tikslo išsaugoti Sąjungos biudžeto patikimumą, Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų užmegzti ir palaikyti lojaliu bendradarbiavimu grindžiamus glaudžius santykius, kuriais siekiama užtikrinti jų atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir veiksmų koordinavimą, ypač tvirtesnio bendradarbiavimo kuriant Europos prokuratūrą mastą. Galiausiai šie santykiai turėtų padėti užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis priemonėmis ir būtų vengiama be reikalo dubliuoti pastangas;

(5)  Reglamentu (ES) 2017/1939 Tarnyba ir visos Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos įpareigojami nedelsiant pranešti Europos prokuratūrai apie visus įtariamus nusikalstamus veiksmus, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija. Kadangi Tarnyba turi įgaliojimus atlikti sukčiavimo, korupcijos ir bet kurios kitos Sąjungos finansiniams interesams kenkiančios neteisėtos veiklos administracinius tyrimus, ji turi idealias sąlygas ir priemones veikti kaip Europos prokuratūros natūrali partnerė ir privilegijuotas informacijos šaltinis; [4 pakeit.]

(6)  elementai, rodantys, kad galimo nusikalstamo elgesio tyrimas priklauso Europos prokuratūros kompetencijai, praktiškai gali būti nurodyti Tarnybos gautame pranešime, kuriame išdėstyti pradiniai įtarimai, arba gali paaiškėti tik atliekant administracinį tyrimą, kurį Tarnyba pradeda įtardama administracinį pažeidimą. Todėl, siekdama įvykdyti savo pareigą pranešti apie atitinkamus atvejus Europos prokuratūrai, Tarnyba prireikus apie nusikalstamą elgesį turėtų pranešti bet kuriuo etapu prieš tyrimą arba jo metu;

(7)  Reglamente (ES) 2017/1939 nurodyti būtinieji elementai, kurie paprastai turėtų būti pranešime. Siekiant nustatyti šiuos elementus ir surinkti reikiamą informaciją, Tarnybai gali tekti atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Tarnyba turėtų šį vertinimą atlikti skubiai, taikydama priemones, kuriomis nepakenkiama ateityje galimam nusikalstamos veikos tyrimui. Jeigu, baigusi vertinimą, Tarnyba pradeda įtarti savo kompetencijai priklausančią nusikalstamą veiką, ji apie tai praneša Europos prokuratūrai;

(8)  atsižvelgdamos į Tarnybos ekspertines žinias, Sąjungos institucijos, įstaigos, organai ir agentūros turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar naudotis Tarnybos paslaugomis tokiam pirminiam įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, vertinimui atlikti;

(9)  laikydamasi Reglamento (ES) 2017/1939, Tarnyba iš esmės neturėtų pradėti tų pačių Europos prokuratūros jau tiriamų faktų lygiagretaus administracinio tyrimo. Tačiau tam tikrais atvejais, siekiant užtikrinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą, kol nebaigtas Europos prokuratūros pradėtas baudžiamasis procesas, Tarnybai gali tekti atlikti papildomą administracinį tyrimą, siekiant įsitikinti, ar reikia taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių. Šie papildomi tyrimai gali būti tinkami, inter alia, kai reikia susigrąžinti lėšas į Sąjungos biudžetą ir taikomos tam tikros senaties terminų taisyklės, o sumos, kurias rizikuojama prarasti, yra labai didelės, arba rizikingais atvejais administracinėmis priemonėmis reikia išvengti tolesnių išlaidų;

(10)  Reglamente (ES) 2017/1939 nustatyta, kad Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos atlikti tokius papildomus tyrimus. Tais atvejais, kai Europos prokuratūra atlikti tokių tyrimų neprašo, tam tikromis sąlygomis konkrečiomis sąlygomis, pasikonsultavus su Europos prokuratūra, papildomą tyrimą turėtų būti įmanoma atlikti Tarnybos iniciatyva. Visų pirma Europos prokuratūrai turėtų būti suteikta galimybė pareikšti prieštaravimą dėl Tarnybos tyrimo pradėjimo arba tolesnio jo vykdymo, arba tam tikrų šio tyrimo veiksmų atlikimo. Šio prieštaravimo priežastys turėtų būti grindžiamos poreikiu užtikrinti Europos prokuratūros tyrimo veiksmingumo apsaugą ir jos turėtų būti proporcingos šiam tikslui. Tarnyba turėtų neatlikti jokio veiksmo, dėl kurio Europos prokuratūra pareiškė prieštaravimą. Jeigu Europos prokuratūra neprieštarauja pritaria prašymui, Tarnyba savo tyrimą turėtų atlikti aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra; [6 pakeit.]

(11)  Tarnyba turėtų aktyviai padėti Europos prokuratūrai atlikti tyrimus. Šiuo klausimu Europos prokuratūra gali prašyti Tarnybos padėti jai atlikti nusikalstamų veikų tyrimus arba juos papildyti vykdant šiuo reglamentu suteiktus įgaliojimus. Šiais atvejais minėtus veiksmus Tarnyba turėtų atlikti laikydamasi savo įgaliojimų ir šiame reglamente numatytos sistemos;

(12)  veiksmingam Tarnybos ir Europos prokuratūros veiksmų koordinavimui, bendradarbiavimui ir skaidrumui užtikrinti jos turėtų nuolat keistis informacija. Siekiant užtikrinti tinkamą atitinkamų veiksmų koordinavimą papildomumui užtikrinti ir išvengti veiksmų dubliavimo, itin aktualu, kad informacija būtų keičiamasi, kol Tarnyba ir Europos prokuratūra dar nepradėjo tyrimų. Šiuo tikslu Tarnyba ir Europos prokuratūra turėtų naudotis atitinkamų savo bylų valdymo sistemų funkcijomis „yra atitiktis / nėra atitikties“. Tarnyba ir Europos prokuratūra savo darbo tvarkos susitarimuose turėtų tiksliai nurodyti šio keitimosi informacija būdus ir sąlygas; [7 pakeit.]

(13)  2017 m. spalio 2 d. priimtoje Komisijos ataskaitoje dėl Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 taikymo vertinimo(6) daroma išvada, kad 2013 m. teisinės sistemos pakeitimais buvo aiškiai pagerinta padėtis, susijusi su tyrimų vykdymu, bendradarbiavimu su partneriais ir atitinkamų asmenų teisėmis. Kartu vertinimas atskleidė trūkumų, darančių poveikį tyrimų veiksmingumui ir efektyvumui;

(14)  į aiškiausiai suformuluotas Komisijos vertinimo išvadas reikia atsižvelgti padarant Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 pakeitimų. Tai yra esminiai pakeitimai, reikalingi trumpuoju laikotarpiu siekiant sustiprinti Tarnybos tyrimų sistemą, kad būtų galima išlaikyti stiprią ir visapusiškai veikiančią Tarnybą, kuri, atlikdama administracinius tyrimus, papildytų Europos prokuratūros taikomus baudžiamosios teisės metodus, tačiau šiais pakeitimais nekeičiami įgaliojimai. Pakeitimai daugiausia susiję su sritimis, kuriose šiuo metu nepakankamas reglamento aiškumas trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus, pavyzdžiui, atlikti patikrinimus vietoje, gauti informaciją apie bankų sąskaitas ar Tarnybos parengtas bylų ataskaitas naudoti kaip priimtinus įrodymus. Komisija turėtų pateikti naują ir išsamų pasiūlymą ne vėliau kaip po dvejų metų nuo Europos prokuratūros ir Tarnybos, taip pat jų bendradarbiavimo vertinimo; [8 pakeit.]

(15)  šiais pakeitimais nedaroma poveikio tyrimams taikytinoms procesinėms garantijoms. Tarnyba privalo taikyti procesines garantijas, nurodytas Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, Tarybos reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96(7) ir Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Šia sistema reikalaujama, kad Tarnyba savo tyrimus atliktų objektyviai, nešališkai ir konfidencialiai, ieškotų susijusio asmens kaltės ir nekaltumo įrodymų, o tyrimo veiksmus atliktų gavusi raštišką įgaliojimą ir atlikusi teisėtumo patikrinimą. Tarnyba turi užtikrinti, kad būtų paisoma asmenų, kuriems jos tyrimai daro poveikį, teisių, įskaitant nekaltumo prezumpciją ir teisę neduoti parodymų prieš save. Apklausiamo susijusio asmens teisės apima, inter alia, teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo, teisę patvirtinti pokalbio protokolą ir teisę vartoti bet kurią iš oficialių Sąjungos kalbų. Susiję asmenys taip pat turi teisę iki parengiant išvadas pateikti pastabų dėl bylos faktų;

(16)  Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje, taigi tirdama įtariamus Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kito neteisėto elgesio atvejus, turi teisę patekti į ekonominės veiklos vykdytojų patalpas ir gauti jų dokumentaciją. Šie patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal šį reglamentą ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96, o juose numatyta, kad kai kuriais atvejais minėti įgaliojimai vykdomi nacionalinės teisės nustatytomis sąlygomis. Komisijai atlikus vertinimą nustatyta, kad nacionalinės teisės taikymo mastas ne visada tiksliai nurodytas ir tai trukdo Tarnybai veiksmingai atlikti tyrimus;

(17)  todėl tikslinga aiškiau išdėstyti atvejus, kuriais Tarnybai atliekant tyrimus turėtų būti taikoma nacionalinė teisė, tačiau neturėtų būti keičiami Tarnybos įgaliojimai arba reglamento veikimo būdas valstybių narių atžvilgiu. Tokiu patikslinimu atsižvelgiama į neseniai priimtą Bendrojo Teismo sprendimą byloje T-48/16, Sigma Orionis SA / Europos Komisija;

(18)  tais atvejais, kai atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas leidžia atlikti patikrinimą, Tarnyba patikrinimus ir inspektavimus vietoje turėtų atlikti remdamasi vien Sąjungos teise. Tai turėtų jai sudaryti sąlygas veiksmingai ir suderintai vykdyti savo tyrimo įgaliojimus visose valstybėse narėse, taip siekiant prisidėti prie Sąjungos finansinių interesų aukšto lygio apsaugos visoje Sąjungoje, kaip reikalaujama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 325 straipsnyje;

(19)  tais atvejais, kai Tarnybai tenka remtis kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalba, ypač tais atvejais, kai ekonominės veiklos vykdytojas neleidžia atlikti patikrinimo ir inspektavimo vietoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad Tarnybos veiksmai duotų rezultatų, ir turėtų suteikti reikiamą pagalbą pagal atitinkamas nacionalinės proceso teisės taisykles;

(20)  Reglamente (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 turėtų būti nustatyta ekonominės veiklos vykdytojų pareiga bendradarbiauti su Tarnyba. Tai atitinka jų pareigą pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 leisti patekti į patalpas, žemę, transporto priemones ar kitas verslo reikmėms naudojamas vietas siekiant atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje, ir Finansinio reglamento 129 straipsnyje(8) nustatytą pareigą visiems Sąjungos lėšas gaunantiems asmenims ar subjektams visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, be kita ko, Tarnybos atliekamų tyrimų metu;

(21)  įgyvendinant šią bendradarbiavimo pareigą, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė reikalauti, kad ekonominės veiklos vykdytojai, susiję su tiriama byla arba galintys turėti susijusios informacijos, pateiktų šią susijusią informaciją. Vykdydami tokius prašymus, ekonominės veiklos vykdytojai neprivalo pripažinti, kad atliko neteisėtus veiksmus, tačiau privalo atsakyti į faktinius klausimus ir pateikti dokumentus, net jeigu šią informaciją galima panaudoti jų ar kito veiklos vykdytojo neteisėtų veiksmų buvimui nustatyti;

(22)  per patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojai turėtų turėti galimybę vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje vykdomas patikrinimas, oficialių kalbų ir turėtų turėti teisę, kad jiems padėtų jų pasirinktas asmuo, be kita ko, ir nepriklausomas teisininkas. Tačiau teisininko dalyvavimas neturėtų būti patikrinimų ir inspektavimų vietoje teisėtumo teisinė sąlyga. Siekiant užtikrinti patikrinimų ir inspektavimų vietoje veiksmingumą, ypač susijusį su įrodymų dingimo rizika, Tarnybai turėtų būti suteikta galimybė patekti į patalpas, žemę, transporto priemones ar kitas verslo tikslais naudojamas vietas nelaukiant, kol veiklos vykdytojas pasikonsultuos su teisininku. Tarnyba, prieš pradėdama patikrinimą, turėtų sutikti atidėti veiksmus tik trumpam pagrįstam laikui, kol bus pasikonsultuota su teisininku. Bet koks veiksmų atidėjimas turi būti ne ilgesnis, negu absoliučiai būtina;

(23)  siekiant užtikrinti skaidrumą, atlikdama patikrinimus ir inspektavimus vietoje, Tarnyba ekonominės veiklos vykdytojams turėtų suteikti tinkamą informaciją apie jų pareigą bendradarbiauti ir apie atsisakymo padarinius, taip pat apie patikrinimui taikomą procedūrą, įskaitant taikytinas procedūrines garantijas;

(24)  atlikdama vidaus tyrimus, o prireikus – ir atlikdama išorės tyrimus, Tarnyba turi teisę gauti visą institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimą susijusią informaciją. Kaip siūloma Komisijos vertinimo išvadose, siekiant atsižvelgti į technologinę pažangą, reikia aiškiau išdėstyti, kad ši galimybė gauti informaciją turėtų būti suteikiama neatsižvelgiant į tai, kokioje kokios rūšies laikmenoje saugoma informacija; [9 pakeit.]

(25)  siekiant darnesnės Tarnybos tyrimų vykdymo sistemos, reikėtų dar labiau suderinti vidaus ir išorės tyrimams taikytinas taisykles – taip būtų panaikinti tam tikri Komisijos vertinimo išvadose nurodyti neatitikimai, kai skirtingos taisyklės yra nepagrįstos. Tai turėtų būti daroma, pavyzdžiui, siekiant numatyti, jog atlikus išorės tyrimą parengtas ataskaitas ir rekomendacijas galima siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad jie imtųsi atitinkamų veiksmų, kaip daroma atliekant vidaus tyrimus. Kai tai įmanoma neviršijant Tarnybos įgaliojimų, Tarnyba turėtų padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai vykdyti jos rekomendacijas. Siekiant užtikrinti Tarnybos bendradarbiavimą su institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, Tarnyba, jeigu reikia, turėtų informuoti atitinkamą Sąjungos instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą, kai ji nusprendžia nepradėti išorės tyrimo, pavyzdžiui, kai Sąjungos institucija, įstaiga, organas ar agentūra buvo pradinės informacijos šaltinis;

(26)  Tarnybai turėtų būti suteiktos reikiamos priemonės pinigų srautams sekti, kad būtų nustatytas daugelio rūšių sukčiavimui būdingas modus operandi. Šiuo metu, bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir joms padedant, Tarnyba gali gauti savo tyrimų veiklai aktualią bankų informaciją, kurią turi tam tikrų valstybių narių kredito įstaigos. Siekiant užtikrinti veiksmingą metodą visoje Sąjungoje, reglamente turėtų būti nustatyta kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pareiga Tarnybai suteikti informaciją apie bankų ir mokėjimų sąskaitas, vykdant savo bendrą pareigą jai padėti. Šis bendradarbiavimas paprastai turėtų vykti per valstybių narių finansinės žvalgybos padalinius. Teikdamos Tarnybai šią pagalbą, nacionalinės valdžios institucijos turėtų laikytis atitinkamų proceso teisės nuostatų, numatytų atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktuose;

(26a)   siekiant atkreipti dėmesį į procesinių teisių ir garantijų apsaugą ir laikymąsi, Tarnyba turėtų sukurti vidaus funkciją procesinių garantijų kontrolieriaus forma, ir suteikti jam pakankamus išteklius. Procesinių garantijų kontrolierius turėtų turėti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia jo pareigoms atlikti; [10 pakeit.]

(26b)   šiuo reglamentu, bendradarbiaujant su procesinių garantijų kontrolieriumi, turėtų būti nustatytas Tarnybai skirtas skundų nagrinėjimo mechanizmas, siekiant užtikrinti, kad Tarnybai vykdant visą veiklą būtų paisoma procesinių teisių ir garantijų. Tai turėtų būti administracinis mechanizmas, kurį taikant kontrolierius turėtų būti atsakingas už Tarnybos gautų skundų nagrinėjimą atsižvelgiant į teisę į gerą administravimą. Mechanizmas turėtų būti veiksmingas ir užtikrinti, kad skundai būtų tinkamai nagrinėjami. Siekiant padidinti skaidrumą ir atskaitomybę, Tarnyba savo metinėje ataskaitoje turėtų teikti informaciją apie skundų nagrinėjimo mechanizmą. Visų pirma, informacija turėtų apimti gautų skundų skaičių, susijusių procesinių teisių ir garantijų pažeidimų rūšis, atitinkamus veiksmus ir, kai įmanoma, tolesnes priemones, kurių ėmėsi Tarnyba; [11 pakeit.]

(27)  siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, būtina, kad Tarnyba anksti perduotų informaciją ir atitinkamai būtų galima taikyti atsargumo priemones. Siekiant šiuo klausimu užtikrinti glaudų Tarnybos bendradarbiavimą su Sąjungos institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis, tikslinga, kad pastarieji, spręsdami dėl tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant priemones įrodymams išsaugoti, bet kuriuo metu turėtų galimybę pasikonsultuoti su Tarnyba;

(28)  Tarnybos parengtos ataskaitos šiuo metu laikomos priimtinais įrodymais administraciniuose ir teismo procesuose tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Komisijos vertinimo išvadose teigiama, kad kai kuriose valstybėse narėse šia taisykle nepakankamai užtikrinamas Tarnybos veiklos veiksmingumas. Siekiant padidinti Tarnybos ataskaitų veiksmingumą ir nuoseklų naudojimą, reglamente turėtų būti numatyta, kad tokios ataskaitos yra priimtinos nebaudžiamojo pobūdžio nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose. Taisyklė, kuria numatomas lygiavertiškumas nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, turėtų būti ir toliau taikoma nacionaliniame baudžiamojo pobūdžio teismo procese. Reglamente taip pat turėtų būti numatyta, kad Tarnybos parengtos ataskaitos yra priimtinos Sąjungos lygmens administraciniuose ir teismo procesuose;

(29)  Tarnybos įgaliojimai apima Sąjungos biudžeto pajamų, gaunamų iš PVM nuosavų išteklių, apsaugą. Šioje srityje Tarnyba turėtų sugebėti remti ir papildyti valstybių narių veiklą atlikdama tyrimus pagal savo įgaliojimus, kompleksiškai koordinuodama kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų veiklą, nagrinėdama tarpvalstybinius atvejus ir teikdama paramą ir pagalbą valstybėms narėms ir Europos prokuratūrai. Šiuo tikslu Tarnybai turėtų būti sudarytos sąlygos keistis informacija per tinklą Eurofisc, sukurtą Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010(9) sukurtą tinklą Eurofisc atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2018/1725(10) nuostatas, kad ji galėtų skatinti ir palengvinti bendradarbiavimą kovojant su sukčiavimu PVM; [12 pakeit.]

(30)  Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 buvo įsteigtos valstybių narių kovos su sukčiavimo koordinavimo tarnybos, kad jos sudarytų Tarnybai ir valstybėms narėms palankesnes sąlygas veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją. Atlikus vertinimą padaryta išvada, kad jos konstruktyviai prisidėjo prie Tarnybos darbo. Vertinimo metu taip pat nustatyta, kad reikia dar aiškiau išdėstyti jų vaidmenį, siekiant užtikrinti, kad Tarnybai būtų teikiama reikiama pagalba – tai savo ruožtu užtikrintų, kad jos tyrimai būtų veiksmingi, o dėl kovos su sukčiavimu tarnybų organizacinės struktūros ir įgaliojimų būtų palikta spręsti kiekvienai valstybei narei. Šiuo klausimu kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyboms turėtų būti sudarytos sąlygos Tarnybai teikti, iš jos gauti ar koordinuoti reikiamą pagalbą, kad Tarnyba, prieš pradėdama išorės ar vidaus tyrimą, jo metu arba jam pasibaigus galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas;

(31)  Tarnybos pareiga teikti valstybėms narėms pagalbą siekiant koordinuoti jų veiksmus užtikrinant Sąjungos finansinių interesų apsaugą yra vienas iš svarbiausių jos įgaliojimų elementų, kuriuo remiamas tarpvalstybinis valstybių narių bendradarbiavimas. Siekiant sudaryti geresnes sąlygas koordinuoti Tarnybos veiklą ir jos bendradarbiavimą šioje srityje su valstybių narių valdžios institucijomis, trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, turėtų būti nustatytos išsamesnės taisyklės. Šiomis taisyklėmis neturėtų būti daroma poveikio Tarnybos naudojimuisi įgaliojimais, kurie Komisijai buvo suteikti specialiomis nuostatomis dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl tų institucijų bei Komisijos bendradarbiavimo, visų pirma Tarybos reglamento (EB) Nr. 515/97(11) nuostatoms;

(32)  be to, Tarnybai turėtų būti įmanoma prašyti kovos su sukčiavimu tarnybų pagalbos vykdant koordinavimo veiklą, o kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyboms turėtų būti įmanoma bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų dar labiau sustiprinti turimi bendradarbiavimo mechanizmai kovos su sukčiavimu srityje;

(32a)   valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos turėtų teikti reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų vykdyti savo užduotis. Kai, Tarnybai pateikus teismines rekomendacijas nacionalinėms valstybės narės prokuratūroms, nesiimama jokių veiksmų, valstybė narė savo sprendimą turėtų pagrįsti Tarnybai. Kartą per metus Tarnyba turėtų parengti ataskaitą, kurioje būtų apžvelgta valstybių narių suteikta pagalba ir tolesni veiksmai, kurių imtasi pagal teismines rekomendacijas; [13 pakeit.]

(32b)   siekiant papildyti šiame reglamente nustatytas tyrimų atlikimo procesines taisykles, Tarnyba turėtų parengti tyrimų procedūrų kodeksą, kurio turėtų laikytis Tarnybos darbuotojai. Todėl pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būtų deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl tokio procedūrų kodekso parengimo, nepažeidžiant Tarnybos nepriklausomumo naudotis savo kompetencija. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nurodoma: tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą, išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus, susijusių asmenų teisėtos teisės, procesinės garantijos, nuostatos dėl duomenų apsaugos ir dėl komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų, nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis, ir santykiai su Europos prokuratūra. Ypač svarbu, kad Tarnyba parengiamųjų darbų metu tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; [14 pakeit.]

(32c)   ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija turėtų įvertinti šio reglamento taikymą ir ypač Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo efektyvumą; [15 pakeit.]

(33)  kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sustiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą pritaikant Tarnybos veiklą prie steigiamos Europos prokuratūros veiklos ir sustiprinant Tarnybos tyrimų veiksmingumą, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti, o tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, priimant taisykles, kuriomis būtų reglamentuojami abiejų Sąjungos tarnybų santykiai ir būtų padidintas visoje Sąjungoje Tarnybos atliekamų tyrimų veiksmingumas, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina siekiant sustiprinti kovą su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla;

(34)  šiuo reglamentu nekeičiami valstybių narių įgaliojimai ir pareigos imtis kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir bet kokia kita neteisėta veikla priemonių;

(35)  vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001(12) 28 straipsnio 2 dalimi, buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir jis pateikė nuomonę dėl ...(13);

(36)  todėl Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 iš dalies keičiamas taip:

-1)  1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„1. Siekiant suintensyvinti kovą su Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (toliau kartu atsižvelgiant į kontekstą – Sąjunga) finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu, Sprendimu 1999/352/EB, EAPB, Euratomas įsteigta Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (toliau – Tarnyba) vykdo tyrimo įgaliojimus, Komisijai suteiktus:“; [16 pakeit.]

"

-1a)  1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Tarnyba valstybėms narėms teikia Komisijos pagalbą organizuodama glaudų ir nuolatinį jų kompetentingų valdžios institucijų bendradarbiavimą, kad būtų koordinuojama jų veikla saugant Sąjungos finansinius interesus nuo sukčiavimo. Tarnyba padeda kurti ir plėtoti Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ir kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su šiomis veiklomis metodus. Tarnyba skatina ir kartu su valstybėmis narėmis bei joms tarpusavyje bendradarbiaujant koordinuoja keitimąsi veiklos patirtimi ir gerosios procedūrinės praktikos pavyzdžiais Sąjungos finansinių interesų apsaugos srityje, taip pat remia bendrus valstybių narių savanoriškai vykdomus kovos su sukčiavimu veiksmus.“; [17 pakeit.]

"

-1b)  1 straipsnio 3 dalies d punktas pakeičiamas taip:"

„d) Reglamentui (ES) 2018/1725;“; [18 pakeit.]

"

-1c)  1 straipsnio 3 dalis papildoma da punktu: "

„da) Reglamentui (ES) 2016/679.“; [19 pakeit.]

"

-1d)  1 straipsnio 4 dalis keičiama taip:"

„4. Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtose institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose (toliau – institucijos, įstaigos, organai ir agentūros) ir nedarant poveikio 12d straipsniui Tarnyba atlieka administracinius tyrimus, kurių tikslas – kovoti su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ir kita neteisėta veikla arba pažeidimu. Tuo tikslu Tarnyba tiria sunkius su profesinių pareigų atlikimu susijusius atvejus, kurie gali būti laikomi Sąjungos pareigūnų ir kitų tarnautojų tarnybiniu aplaidumu, galinčiu užtraukti drausminę arba tam tikrais konkrečiais atvejais baudžiamąją atsakomybę, arba kitus pareigų nevykdymui prilygstančius atvejus, už kuriuos atsakomybė tenka institucijų ir įstaigų nariams, organų ir agentūrų vadovams arba institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų personalo nariams, kuriems Tarnybos nuostatai netaikomi (toliau kartu – pareigūnai, kiti tarnautojai, institucijų ar įstaigų nariai, organų ar agentūrų vadovai arba personalo nariai).“; [20 pakeit.]

"

1)  1 straipsnyje įterpiama ši dalis:"

„4a. Tarnyba, taikydama Tarybos reglamentu (ES) 2017/1939(14) nustatytą tvirtesnį bendradarbiavimą, užmezga ir palaiko glaudžius santykius su Europos prokuratūra. Šie santykiai grindžiami tarpusavio bendradarbiavimu, papildomumu, dubliavimosi vengimu ir keitimusi informacija. Jais visų pirma siekiama užtikrinti, kad Sąjungos finansiniai interesai būtų saugomi visomis turimomis priemonėmis, pasitelkiant atitinkamų įgaliojimų tarpusavio papildomumą ir Europos prokuratūrai Tarnybos teikiamą pagalbą. [21 pakeit.]

Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimas reglamentuojamas 12c–12f straipsniais.“;

"

1a)  1 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Šio reglamento taikymo tikslais valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali sudaryti administracinius susitarimus su Tarnyba. Tie administraciniai susitarimai visų pirma gali būti susiję su informacijos perdavimu, tyrimų eiga ir tolesniais veiksmais.“; [22 pakeit.]

"

1b)   2 straipsnio 2 punktas pakeičiamas taip:"

„2) pažeidimas – pažeidimas, kaip apibrėžta Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje, įskaitant pažeidimus, turinčius įtakos pajamoms iš pridėtinės vertės mokesčio;“; [23 pakeit.]

"

1c)  2 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:"

„3) Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ir bet kuri kita neteisėta veikla arba pažeidimas – kaip apibrėžta atitinkamuose Sąjungos aktuose;“; [24 pakeit.]

"

2)  2 straipsnio 4 punktas pakeičiamas taip:"

„4) administraciniai tyrimai (toliau – tyrimai) – bet koks inspektavimas, tikrinimas ar kitos priemonės, kurių Tarnyba imasi pagal 3 ir 4 straipsnius, kad būtų pasiekti 1 straipsnyje nustatyti tikslai ir prireikus būtų nustatytas neteisėtas tiriamos veiklos pobūdis. Tie tyrimai neturi poveikio Europos prokuratūros ar valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų teisei pradėti baudžiamąjį procesą.“;

"

2a)  2 straipsnio 5 punktas pakeičiamas taip:"

„5) susijęs asmuo – Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu įtariamas asmuo arba ekonominės veiklos vykdytojas, kurio atžvilgiu Tarnyba yra pradėjusi tyrimą;“; [25 pakeit.]

"

2b)  2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:"

„7a. institucijos narys – atitinkamais atvejais Europos Parlamento narys, Europos Vadovų Tarybos narys, valstybės narės ministro lygio atstovas Taryboje, Europos Komisijos narys, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo narys, Europos Centrinio Banko valdančiosios tarybos narys arba Audito Rūmų narys.“; [26 pakeit.]

"

2c)  2 straipsnyje įterpiamas šis punktas:"

„7b. tie patys faktai – tai identiški materialūs faktai, o materialūs faktai suprantami kaip visuma konkrečių aplinkybių, kurios yra neatsiejamai susijusios ir atsižvelgiant į kurias kaip į visumą gali būti nustatyti delikto tyrimo, kuris priklauso Tarnybos ir Europos prokuratūros kompetencijai, elementai.“; [27 pakeit.]

"

3)  3 straipsnis pakeičiamas taip:"

„3 straipsnis

Išorės tyrimai Patikrinimai ir inspektavimai vietoje valstybėse narėse ir trečiosiose valstybėse [28 pakeit.]

1.  1 straipsnyje ir 2 straipsnio 1 ir 3 punktuose apibrėžtoje srityje Tarnyba atlieka patikrinimus ir inspektavimus vietoje valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose. [29 pakeit.]

2.  Patikrinimai ir inspektavimai vietoje atliekami pagal šį reglamentą, o šio reglamento nereglamentuojamais klausimais – pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96.

3.  Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba jai atliekant tyrimus. Tarnyba pagal 4 straipsnio 2 dalies b punktą gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų suteikti žodinę informaciją, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštišką informaciją. [30 pakeit.]

4.  Patikrinimus ir inspektavimus vietoje Tarnyba atlieka pateikusi raštišką įgaliojimą, kaip numatyta šio reglamento 7 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 6 straipsnio 1 dalyje. Ji atitinkamą ekonominės veiklos vykdytoją informuoja apie patikrinimui taikomą procedūrą, įskaitant taikytinas procedūrines garantijas, ir apie atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo pareigą bendradarbiauti.

5.  Vykdydama šiuos įgaliojimus, Tarnyba paiso procesinių garantijų, numatytų šiame reglamente ir Reglamente (Euratomas, EB) Nr. 2185/96. Kai atliekamas patikrinimas ir inspektavimas vietoje, ekonominės veiklos vykdytojas turi teisę neduoti parodymų prieš save ir turi teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo. Per patikrinimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojui turi būti suteikta galimybė vartoti bet kurią iš valstybės narės, kurioje jis yra, oficialių kalbų. Ekonominės veiklos vykdytojo teisė, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo, neužkerta kelio Tarnybai patekti į ekonominės veiklos vykdytojo patalpas ir patikrinimas dėl šios teisės negali būti nepagrįstai pavėlintas.

6.  Tarnybos prašymu atitinkamos valstybės narės kompetentinga valdžios institucija nepagrįstai nedelsdama suteikia Tarnybos darbuotojams reikiamą pagalbą, kad pastarieji jiems pavestas užduotis pagal 7 straipsnio 2 dalyje minimą raštišką įgaliojimą atliktų veiksmingai. [31 pakeit.]

Atitinkama valstybė narė pagal Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 užtikrina, kad Tarnybos darbuotojai turėtų galimybę susipažinti su visa su tiriamu atveju susijusia informacija ir, dokumentais ir duomenimis, kurių prireikia tam, kad patikrinimai ir inspektavimai vietoje būtų atlikti veiksmingai ir efektyviai, ir kad jie galėtų tokius dokumentus ar duomenis saugoti ir siekdami užtikrinti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui. [32 pakeit.]

7.  Jeigu atitinkamas ekonominės veiklos vykdytojas leidžia atlikti patikrinimą ir inspektavimą vietoje pagal šį reglamentą, Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2988/95 2 straipsnio 4 dalis ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa ir 7 straipsnio 1 dalis netaikomos tiek, kiek tomis nuostatomis reikalaujama laikytis nacionalinės teisės ir nustatant, kad taikomos sąlygos, kurių turi laikytis nacionalinių administracijų inspektoriai, gali būti ribojama Tarnybos galimybė gauti informaciją ir dokumentus.

Jeigu Tarnybos darbuotojai nustato, kad ekonominės veiklos vykdytojas nesutinka leisti atlikti patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal šį reglamentą, atitinkama valstybė narė suteikia jiems reikiamą teisėsaugos institucijų pagalbą, kad Tarnyba, nepagrįstai nedelsdama, galėtų veiksmingai atlikti patikrinimą ar inspektavimą vietoje.

Teikdamos pagalbą pagal šią dalį arba 6 dalį, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos veikia laikydamosi nacionalinių procesinių taisyklių, taikytinų atitinkamai kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai. Jeigu pagal nacionalines taisykles reikalaujama teisminės institucijos leidimo tai pagalbai suteikti, pateikiamas prašymas išduoti tokį leidimą.

7a.   Jei įrodoma, kad valstybė narė nevykdo savo pareigos bendradarbiauti pagal 6 ir 7 dalis, Sąjunga turi teisę susigrąžinti sumą, susijusią su atitinkamu patikrinimu arba inspektavimu vietoje. [33 pakeit.]

8.  Vykdydama tyrimo funkciją Tarnyba atlieka Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 1 dalyje ir jo 9 straipsnio 2 dalyje nurodytose atskirų sektorių taisyklėse numatytus patikrinimus ir inspektavimus valstybėse narėse, o pagal galiojančius bendradarbiavimo bei abipusės pagalbos susitarimus ir kitus teisinius dokumentus – trečiosiose valstybėse ir tarptautinių organizacijų patalpose.

9.  Atlikdama išorės tyrimą, Tarnyba gali susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima su tiriamu atveju susijusia informacija ir duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokioje laikmenoje jie saugomi, jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejams nustatyti. Tuo tikslu taikomos 4 straipsnio 2 ir 4 dalys. [34 pakeit.]

10.  Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti išorės tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla, ji gali apie tai pranešti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir, jei reikia, atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

Nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.“ [35 pakeit.]

"

4)  4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  4 straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:"

„Kitos nuostatos dėl tyrimų“; [36 pakeit.]

"

-aa)  4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Administraciniai tyrimai institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose 1 straipsnyje nurodytose srityse atliekami laikantis šiame reglamente ir atitinkamos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros priimtuose sprendimuose nustatytų sąlygų.“; [37 pakeit.]

"

a)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Atlikdama vidaus tyrimus: [38 pakeit.]

   a) jei to reikia Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejams nustatyti, Tarnyba turi teisę tiesiogiai ir iš anksto nepranešusi susipažinti su visa institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turima susijusia informacija ir su tiriamu atveju susijusiais duomenimis, neatsižvelgiant į tai, kokios rūšies laikmenoje jie saugomi, ir patekti į jų patalpas. Tais atvejais, kai darbo tikslais naudojama asmeninė įranga, tą įrangą Tarnyba tiria tik tuo atveju, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad įrangos turinys gali būti svarbus tyrimui. Tarnyba turi įgaliojimus tikrinti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų sąskaitas. Tarnyba gali pasidaryti institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų turimų dokumentų ar duomenų laikmenų turinio kopijas bei gauti jų išrašus ir prireikus imtis tokius dokumentus ar duomenis saugoti, kad nekiltų pavojus, jog jie gali dingti; [39 pakeit.]
   b) Tarnyba gali prašyti ekonominės veiklos vykdytojų, pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų ar personalo narių žodinės informacijos, be kita ko, surengdama pokalbius, ir raštiškos informacijos, kruopščiai dokumentuotos pagal įprastus konfidencialumo ir Sąjungos duomenų apsaugos standartus. Ekonominės veiklos vykdytojai bendradarbiauja su Tarnyba.“; [40 pakeit.]

"

b)  3 dalis pakeičiama taip: išbraukiama;"

„3. Pagal 3 straipsnį Tarnyba gali atlikti patikrinimus ir inspektavimus vietoje ekonominės veiklos vykdytojų patalpose, kad susipažintų su informacija, susijusia su atveju, dėl kurio atliekamas vidaus tyrimas.“; [41 pakeit.]

"

ba)  4 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros informuojami kiekvienu atveju, kai Tarnyba jų patalpose atlieka tyrimą arba susipažįsta su kokiu nors jų turimu dokumentu arba duomenimis ar prašo pateikti jų turimą informaciją. Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, Tarnyba gali bet kada siųsti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai tyrimų metu gautą informaciją.“; [42 pakeit.]

"

bb)   4 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros įdiegia tinkamas procedūras ir imasi būtinų priemonių tyrimų konfidencialumui užtikrinti kiekvienu etapu.“; [43 pakeit.]

"

bc)  4 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Jeigu atliekant tyrimus paaiškėja, kad pareigūnas, kitas tarnautojas, institucijos ar įstaigos narys, organo ar agentūros vadovas arba personalo narys gali būti susijęs asmuo, apie tai informuojama institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kuriai tas asmuo priklauso.“; [44 pakeit.]

"

bd)  4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tais atvejais, kai naudojantis įprastais ryšių kanalais neįmanoma užtikrinti tyrimo konfidencialumo, Tarnyba naudoja tinkamus alternatyvius informacijos perdavimo kanalus.“; [45 pakeit.]

"

be)  4 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Sprendime, kurį turi priimti kiekviena institucija, įstaiga, organas ar agentūra, kaip numatyta 1 dalyje, visų pirma nurodoma taisyklė dėl pareigūnų, kitų tarnautojų, institucijų ar įstaigų narių, organų ar agentūrų vadovų arba personalo narių pareigos bendradarbiauti su Tarnyba ir teikti jai informaciją, tuo pačiu užtikrinant tyrimo konfidencialumą.“; [46 pakeit.]

"

c)  8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Nedarant poveikio 12c straipsnio 1 daliai, tais atvejais, kai prieš priimdama sprendimą, ar pradėti vidaus tyrimą, Tarnyba tvarko informaciją, iš kurios galima daryti prielaidą, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, apie tai ji atitinkamais atvejais gali pranešti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir atitinkamoms institucijoms, įstaigoms, organams ar agentūroms.

Gavusi prašymą, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamasi tokia informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.“; [47 pakeit.]

"

ca)  8 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Atsižvelgiant į institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamus tyrimus, kai Tarnyba informuoja atitinkamų valstybių narių kompetentingas valdžios institucijas, taikomi 9 straipsnio 4 dalies antroje ir trečioje pastraipose nustatyti procesiniai reikalavimai. Jei kompetentingos valdžios institucijos, remdamosi joms perduota informacija ir atsižvelgdamos į nacionalinę teisę, nusprendžia imtis kokių nors veiksmų, jos apie tai informuoja Tarnybą, jei pastaroji buvo pateikusi tokį prašymą.“; [48 pakeit.]

"

cb)  8 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Atsižvelgiant į patikrinimus ir inspektavimus vietoje pagal 3 straipsnį, nedarant poveikio Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 9 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sektorių taisyklėms, atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos užtikrina, kad reikiamų veiksmų, kuriuose gali dalyvauti ir Tarnyba, būtų imtasi laikantis nacionalinės teisės. Gavusios prašymą atitinkamų valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos informuoja Tarnybą apie tai, kokių veiksmų, remdamosi šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta informacija, ėmėsi ir kokios išvados buvo nustatytos.“; [49 pakeit.]

"

5)  5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:"

„Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla.“; [50 pakeit.]

"

aa)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Nedarant poveikio 12d straipsniui, generalinis direktorius gali pradėti tyrimą, kai yra pakankamai įtarimų, kurie, be kita ko, gali būti grindžiami trečiosios šalies pateikta informacija arba anonimine informacija, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas. Vertinimo laikotarpis prieš priimant sprendimą neviršija dviejų mėnesių. Jei informatorius, pateikęs pagrindinę informaciją, yra žinomas, jis atitinkamai informuojamas.“; [51 pakeit.]

"

ab)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Sprendimą pradėti tyrimą priima generalinis direktorius savo iniciatyva arba Sąjungos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros arba valstybės narės prašymu.“; [52 pakeit.]

"

ac)  2 dalies antra pastraipa išbraukiama; [53 pakeit.]

ad)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Tol, kol generalinis direktorius svarsto, ar pradėti tyrimą atsižvelgiant į 2 dalyje nurodytą prašymą, ir (arba) tol, kol Tarnyba atlieka tokį tyrimą, atitinkamos institucijos, įstaigos, organai ar agentūros nepradeda lygiagretaus tyrimo dėl tų pačių aplinkybių, išskyrus atvejus, kai su Tarnyba susitariama kitaip. Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“; [54 pakeit.]

"

b)  3 dalis papildoma tokiu sakiniu:"

„Ši dalis netaikoma Europos prokuratūros tyrimams pagal Reglamentą (ES) 2017/1939.“; [55 pakeit.]

"

ba)   5 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:"

„5. Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti vidaus tyrimo, jis gali tyrimo institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose, nors yra pakankamas įtarimas, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis nedelsdamas perduoda visą susijusią informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai, kad pagal tai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai taikytinas taisykles būtų imtasi tinkamų veiksmų. Jei tinkama, Tarnyba susitaria su ta institucija, įstaiga, organu ar agentūra dėl tinkamų priemonių tos informacijos šaltinio konfidencialumui apsaugoti ir, jei reikia, prašo informuoti apie veiksmus, kurių buvo imtasi.“; [56 pakeit.]

"

c)  6 dalis pakeičiama taip:"

„6. Jei generalinis direktorius nusprendžia nepradėti išorės tyrimo patikrinimo ar inspektavimo vietoje pagal 3 straipsnį, nors yra pakankamas įtarimas, kad buvo įvykdytas Sąjungos finansiniams interesams kenkiantis sukčiavimas, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimas, jis gali nedelsdamas perduoti perduoda visą susijusią informaciją atitinkamos valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms, kad atitinkamais atvejais pagal Sąjungos teisę ir nacionalinę teisę būtų imamasi veiksmų. Jei reikia, Tarnyba taip pat informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą.“; [57 pakeit.]

"

ca)  įterpiama 6a dalis:"

„6a. Generalinis direktorius pagal 17 straipsnio 5 dalį periodiškai informuoja Priežiūros komitetą apie atvejus, kuriais jis arba ji nusprendė nepradėti tyrimo, ir nurodo tokio sprendimo priežastis.“; [58 pakeit.]

"

6)  7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tyrimų eigai vadovauja generalinis direktorius, atitinkamais atvejais remdamasis rašytinėmis instrukcijomis. Tyrimus generaliniam direktoriui vadovaujant atlieka jo paskirti Tarnybos darbuotojai. Generalinis direktorius pats tyrimų neatlieka.“; [59 pakeit.]

"

a)  3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos suteikia reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai galėtų nepagrįstai nedelsdami veiksmingai atlikti savo užduotis pagal šį reglamentą.“;

"

b)  3 dalyje įterpiama ši antra pastraipa:"

„Tarnybos prašymu jos tiriamais klausimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849(15) įsteigti finansinės žvalgybos padaliniai ir kitos atitinkamos valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybai teikia:

   a) Direktyvos (ES) 2015/849(16) [32a straipsnio 3 dalyje] nurodytą informaciją;
   b) kai absoliučiai būtina tyrimo tikslais – sandorių įrašus.“;

"

c)  3 dalis papildoma šia trečia pastraipa:"

„Teikdamos pagalbą pagal pirmesnes dalis, kompetentingos nacionalinės valdžios institucijos veikia laikydamosi nacionalinių procesinių taisyklių, taikytinų atitinkamai kompetentingai nacionalinei valdžios institucijai.“;

"

ca)   3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad jų pareigūnai, kiti tarnautojai, nariai, vadovai ir personalo nariai teiktų reikiamą pagalbą, kad Tarnybos darbuotojai savo užduotis vadovaudamiesi šiuo reglamentu galėtų atlikti veiksmingai ir nepagrįstai nedelsdami.“; [60 pakeit.]

"

cb)  4 dalis išbraukiama; [61 pakeit.]

cc)  6 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„6. Jeigu atliekant tyrimą paaiškėja, kad gali būti tikslinga imtis administracinių atsargumo priemonių Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti, Tarnyba nedelsdama informuoja atitinkamą instituciją, įstaigą, organą ar agentūrą apie vykstantį tyrimą ir pasiūlo priemones, kurių reikia imtis. Pranešama tokia informacija:“; [62 pakeit.]

"

cd)  6 dalies pirmos pastraipos b punktas pakeičiamas taip:"

„b) bet kokia informacija, galinti padėti atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai nuspręsti, kokių administracinių atsargumo priemonių tikslinga imtis Sąjungos finansiniams interesams apsaugoti;“; [63 pakeit.]

"

ce)  6 dalies pirmos pastraipos c punktas pakeičiamas taip:"

„c) visos rekomenduojamos specialios konfidencialumo priemonės, visų pirma tais atvejais, kai taikomos tyrimo priemonės priklauso nacionalinės teisminės institucijos arba kitos nacionalinės valdžios institucijos kompetencijai, pagal tyrimams taikytinas nacionalines taisykles.“; [64 pakeit.]

"

d)  6 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Be to, kas nustatyta pirmoje pastraipoje, atitinkama institucija, įstaiga, organas ar agentūra gali bet kuriuo metu konsultuotis su Tarnyba, kad, glaudžiai bendradarbiaujant su Tarnyba, būtų imtasi tinkamų atsargumo priemonių, įskaitant įrodymų apsaugos priemones, ir nedelsdama informuoja Tarnybą apie tokį sprendimą nedelsdama informuoja Tarnybą apie bet kokį nukrypimą nuo pasiūlytų atsargumo priemonių ir apie šio nukrypimo priežastis.“; [65 pakeit.]

"

e)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Jei tyrimas negali būti baigtas per 12 mėnesių nuo jo pradžios, generalinis direktorius pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui ir po to kas šešis mėnesius Priežiūros komitetui teikia ataskaitas, kuriose išsamiai nurodomos vėlavimo priežastys ir prireikus taisomosios priemonės, numatytos kurių imtasi tyrimui paspartinti.“; [66 pakeit.]

"

ea)   įterpiama 8a dalis:"

„8a. Ataskaitoje turi būti pateiktas bent trumpas faktų aprašymas, jų teisinis kvalifikavimas, padarytos ar galimos žalos įvertinimas, įstatymu nustatyto senaties termino pabaigos data, priežastys, kodėl nebuvo laikytasi dvylikos mėnesių laikotarpio, ir taisomosios priemonės, kurių prireikus numatoma imtis tyrimui paspartinti.“; [67 pakeit.]

"

7)  8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros nedelsdamos perduoda Tarnybai visą informaciją, susijusią su galimais Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo atvejais. Ši pareiga taikoma Europos prokuratūrai, kai atitinkamos bylos nepriklauso jos kompetencijai pagal Reglamento (ES) 2017/1939 IV skyrių.“; [68 pakeit.]

"

a)  1 dalis papildoma šia pastraipa:"

„Kai institucijos, įstaigos, organai ir agentūros pagal Reglamento (ES) 2017/1939 24 straipsnį teikia pranešimus Europos prokuratūrai, jie vietoj to gali laikytis pirmoje pastraipoje nustatytos pareigos Tarnybai perduoti perduodami Europos prokuratūrai siunčiamo pranešimo kopiją.“; [69 pakeit.]

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva Tarnybai nedelsdami perduoda visus turimus dokumentus ar informaciją, susijusią su Tarnybos atliekamu tyrimu. [70 pakeit.]

Iki tyrimo pradžios Tarnybos prašymu jie perduoda bet kokius savo turimus dokumentus ir informaciją, kurie yra reikalingi siekiant įvertinti įtarimus arba taikyti 5 straipsnio 1 dalyje išdėstytus kriterijus tyrimui pradėti.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros ir, jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama – valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos Tarnybos prašymu arba savo iniciatyva nedelsdamos Tarnybai perduoda visus kitus turimus reikšmingus dokumentus ar informaciją, susijusią susijusius su kova su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu, korupcija ar kita neteisėta veikla arba pažeidimu.“; [71 pakeit.]

"

d)  straipsnis papildomas šia 4 dalimi:"

„4. Šis straipsnis netaikomas Europos prokuratūrai, kai ši tiria nusikalstamas veikas, kurių atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 ir 25 straipsnius IV skyrių. [72 pakeit.]

Tai nedaro poveikio Europos prokuratūros galimybei suteikti Tarnybai susijusią informaciją dėl bylų pagal Reglamento (ES) 2017/1939 34 straipsnio 8 dalį, 36 straipsnio 6 dalį, 39 straipsnio 4 dalį ir 101 straipsnio 3 ir 4 dalis.“;

"

8)  9 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)   2 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:"

„Antroje ir trečioje pastraipose nurodyti reikalavimai netaikomi per patikrinimus ir inspektavimus vietoje duodamiems pareiškimams. Tačiau prieš priimant pareiškimą susijęs asmuo informuojamas apie jo teises, visų pirma apie teisę, kad jam padėtų jo pasirinktas asmuo.“; [73 pakeit.]

"

-aa)   4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Tuo tikslu Tarnyba susijusiam asmeniui nusiunčia kvietimą pateikti pastabas raštu arba per pokalbį su Tarnybos paskirtais darbuotojais. Tame kvietime, be kita ko, pateikiama su susijusiu asmeniu susijusių aplinkybių santrauka ir pagal Reglamento (ES) 2018/1725 15 ir 16 straipsnius reikalaujama informacija ir nurodomas pastabų pateikimo terminas, kuris turi būti ne trumpesnis nei 10 darbo dienų nuo kvietimo pateikti pastabas gavimo dienos. Susijusiam asmeniui sutikus arba tinkamai pagrįstais tyrimo skubos atvejais tas pranešimo terminas gali būti sutrumpintas. Galutinėje konkretaus tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad tokios pastabos buvo pateiktos.“; [74 pakeit.]

"

a)  4 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:"

„Tinkamai pagrįstais atvejais, jeigu būtina išlaikyti tyrimo konfidencialumą ir (arba) jeigu atliekami tyrimo procesiniai veiksmai, kurie priklauso Europos prokuratūros arba nacionalinės teisminės institucijos kompetencijai, generalinis direktorius gali nuspręsti, kad pareiga paprašyti susijusio asmens pareikšti pastabas bus įvykdyta vėliau.“;

"

aa)   įterpiama 5a dalis:"

„5a. Tais atvejais, kai Tarnyba rekomenduoja imtis tolesnių teisminių veiksmų ir nedarant poveikio pranešėjų bei informatorių konfidencialumo teisėms, susijusiam asmeniui suteikiama galimybė susipažinti su Tarnybos pagal 11 straipsnį po jos atlikto tyrimo parengta ataskaita ir bet kokiais atitinkamais dokumentais, kiek jie susiję su tuo asmeniu ir jei, kai taikytina, nei Europos prokuratūra, nei nacionalinės teisminės institucijos tam nepateikia prieštaravimo per šešis mėnesius. Kompetentinga teisminė institucija taip pat gali suteikti leidimą nepasibaigus šiam terminui.“; [75 pakeit.]

"

8a)   įterpiamas 9a straipsnis:"

„9a straipsnis

Procesinių garantijų kontrolierius

1.  Komisija, laikydamasi 2 dalyje nustatytos procedūros, skiria procesinių garantijų kontrolierių (toliau – kontrolierius) nepratęsiamai penkerių metų kadencijai. Pasibaigus jo kadencijai jis toliau eina pareigas tol, kol bus pakeistas.

2.  Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbus kvietimą teikti paraiškas Komisija sudaro kandidatų, turinčių tinkamą kvalifikaciją kontrolieriaus pareigoms eiti, sąrašą. Pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir Taryba, Komisija skiria kontrolierių.

3.  Kontrolierius turi reikiamą kvalifikaciją ir patirties procesinių teisių ir garantijų srityje.

4.  Kontrolierius savo funkcijas vykdo visiškai nepriklausomai ir eidamas pareigas nesiekia gauti ir nesilaiko kieno nors nurodymų.

5.  Kontrolierius stebi, kaip Tarnyba laikosi procesinių teisių ir garantijų. Jis yra atsakingas už Tarnybos gauto skundo nagrinėjimą.

6.  Kontrolierius kasmet teikia Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai, Priežiūros komitetui ir Tarnybai ataskaitas dėl savo funkcijų vykdymo. Jis nenurodo atskirų tiriamų bylų ir užtikrina net ir užbaigtų tyrimų konfidencialumą.“; [76 pakeit.]

"

8b)  įterpiamas 9b straipsnis:"

„9b straipsnis

Skundų nagrinėjimo mechanizmas

1.  Tarnyba, bendradarbiaudama su kontrolieriumi, imasi būtinų priemonių, kad būtų sukurtas skundų nagrinėjimo mechanizmas siekiant stebėti, ar vykdant bet kokią Tarnybos veiklą laikomasi procesinių garantijų, ir užtikrinti jų laikymąsi.

2.  Bet kuris asmuo, kurio veiksmus tiria Tarnyba, turi teisę pateikti kontrolieriui skundą dėl to, kad Tarnyba nesilaiko 9 straipsnyje nustatytų procesinių garantijų. Skundo pateikimas neturi stabdomojo poveikio atliekamo tyrimo eigai.

3.  Skundai gali būti pateikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po to, kai skundo teikėjui tampa žinomi svarbūs jam taikomų procesinių garantijų įtariamo pažeidimo faktai. Praėjus vienam mėnesiui po tyrimo pabaigos skundų teikti nebegalima. Su 9 straipsnio 2 ir 4 dalyse nurodytu pranešimo terminu susiję skundai pateikiami iki tose nuostatose nustatyto pranešimo termino pabaigos.

4.  Gavęs skundą kontrolierius nedelsdamas informuoja Tarnybos generalinį direktorių ir suteikia Tarnybai galimybę per 15 darbo dienų išspręsti skundo teikėjo iškeltą klausimą.

5.  Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsniui, Tarnyba perduoda kontrolieriui visą informaciją, kuri gali būti reikalinga kontrolieriui rengiant rekomendaciją.

6.  Kontrolierius nedelsdamas parengia su skundu susijusią rekomendaciją, bet ne vėliau kaip per du mėnesius nuo tos dienos, kurią Tarnyba informuoja kontrolierių apie veiksmus, kurių ji ėmėsi klausimui spręsti, arba nuo 3 dalyje nurodyto laikotarpio pabaigos. Rekomendacija pateikiama Tarnybai ir perduodama skundo teikėjui. Išskirtiniais atvejais kontrolierius gali nuspręsti pratęsti rekomendacijos parengimo terminą dar 15 dienų. Kontrolierius laišku informuoja generalinį direktorių apie pratęsimo priežastis. Jei kontrolierius nepateikia rekomendacijos per šioje dalyje nustatytus terminus, laikoma, kad kontrolierius atmetė skundą be rekomendacijos.

7.  Nesikišdamas į atliekamo tyrimo eigą, kontrolierius nagrinėja skundą taikydamas rungimosi principu grindžiamą procedūrą. Kontrolierius gali paprašyti liudytojų, jiems sutikus, raštu ar žodžiu pateikti paaiškinimų, kurie jam atrodo svarbūs siekiant nustatyti faktus.

8.  Generalinis direktorius laikosi kontrolieriaus rekomendacijos šiuo klausimu, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, kai jis gali nuo jos nukrypti. Jei generalinis direktorius nukrypsta nuo kontrolieriaus rekomendacijos, jis informuoja skundo teikėją ir kontrolierių apie pagrindines to sprendimo priežastis, jei tai nedaro poveikio atliekamam tyrimui. Jis nurodo kontrolieriaus rekomendacijos nesilaikymo priežastis rašte, pridedamame prie galutinės tyrimo ataskaitos.

9.  Generalinis direktorius gali prašyti kontrolieriaus pateikti nuomonę bet kokiu klausimu, susijusiu su kontrolieriaus įgaliojimų sričiai priklausančių procesinių garantijų paisymu, įskaitant nuomonę dėl sprendimo atidėti 9 straipsnio 3 dalyje nurodytą informacijos teikimą susijusiam asmeniui. Visuose tokiuose prašymuose generalinis direktorius nurodo terminą, iki kurio kontrolieriaus turi pateikti atsakymą.

10.  Jei Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas pateikia kontrolieriui skundą tuo pačiu klausimu, kuriuo Sąjungos pareigūnas ar kitas tarnautojas yra pateikęs skundą generaliniam direktoriui pagal Tarnybos nuostatų 90a straipsnį, generalinis direktorius, nepažeisdamas Tarnybos nuostatų 90a straipsnyje numatytų terminų, prieš atsakydamas skundo teikėjui palaukia kontrolieriaus rekomendacijos.“; [77 pakeit.]

"

9)  10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)   1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Ne institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose atliekamų tyrimų metu siunčiama ar gauta informacija, neatsižvelgiant į jos formą, yra saugoma laikantis atitinkamų nacionalinės ir Sąjungos teisės nuostatų.“; [78 pakeit.]

"

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu siunčiamai ar gaunamai informacijai, neatsižvelgiant į jos formą, taikomi profesinės paslapties reikalavimai ir ji saugoma pagal Sąjungos institucijoms taikytinas taisykles.“; [79 pakeit.]

"

-ab)   įterpiama 3a dalis:"

„3a. Tarnyba atskleidžia savo ataskaitas ir rekomendacijas po to, kai atsakingos institucijos atlieka visas susijusias nacionalines ir Sąjungos procedūras ir jų atskleidimas nebeturi poveikio tyrimams. Atskleidimas atitinka šiame straipsnyje ir 1 straipsnyje nustatytas duomenų apsaugos taisykles ir principus.“; [80 pakeit.]

"

a)  4 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Tarnyba paskiria duomenų apsaugos pareigūną, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 45/2001 24 (ES) 2018/1725 43 straipsnyje.“; [81 pakeit.]

"

aa)   įterpiama 5a dalis:"

„5a. Asmenys, Tarnybai pranešantys apie nusikaltimus ir pažeidimus, susijusius su Sąjungos finansiniais interesais, yra visapusiškai apsaugoti, pirmiausia Sąjungos teisės aktais dėl asmenų, pranešančių apie Sąjungos teisės pažeidimus, apsaugos.“; [82 pakeit.]

"

10)  11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

„Kartu su ataskaita pateikiamos generalinio direktoriaus rekomendacijos, kokių veiksmų reikėtų imtis. Tose rekomendacijose atitinkamais atvejais nurodomos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų ir atitinkamų valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų drausminės, administracinės, finansinės ir (arba) teisminės priemonės ir visų pirma konkrečiai nurodomos apskaičiuotos susigrąžintinos sumos, taip pat nurodomas nustatytų aplinkybių preliminarus teisinis kvalifikavimas.“; [83 pakeit. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.]

"

b)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Rengiant tokias ataskaitas ir rekomendacijas atsižvelgiama į atitinkamas Sąjungos teisės nuostatas ir tiek, kiek taikytina – į atitinkamos valstybės narės nacionalinę teisę.

Tarnyba imasi tinkamų vidaus priemonių, kad užtikrintų nuoseklią galutinių ataskaitų ir rekomendacijų kokybę, ir svarsto, ar būtina Instrukcijų darbuotojams dėl tyrimo procedūrų peržiūra, siekiant išspręsti bet kokių galimų neatitikimų klausimą. [84 pakeit.]

Tam, kad tuo pagrindu parengtos ataskaitos, įskaitant visus pagrindžiančius ir prie šių ataskaitų pridėtus įrodymus, būtų laikomos priimtinais įrodymais nebaudžiamojo pobūdžio nacionalinių teismų procesuose, taip pat valstybėse narėse vykdomuose administraciniuose procesuose, pakanka patikrinti jų autentiškumą. Šis reglamentas neturi poveikio nacionalinių teismų įgaliojimams laisvai vertinti įrodymus. [85 pakeit.]

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais valstybės narės baudžiamajame procese, kai nustatoma, kad tai yra būtina, tuo pačiu būdu ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtos administracinės ataskaitos. Joms taikomos tos pačios vertinimo taisyklės kaip ir nacionalinės administracijos inspektorių parengtoms administracinėms ataskaitoms, ir jos turi tokią pačią įrodomąją vertę. [86 pakeit.]

Valstybės narės Tarnybai praneša apie bet kokias nacionalinės teisės taisykles, aktualias taikant trečią pirmą pastraipą. [87 pakeit.]

Nacionaliniai teismai praneša Tarnybai apie kiekvieną įrodymų atmetimo atvejį laikantis šios dalies. Pranešime pateikiamas atmetimo teisinis pagrindas ir išsamus pagrindimas. Generalinis direktorius savo metinėse ataskaitose pagal 17 straipsnio 4 dalį įvertina įrodymų priimtinumą valstybėse narėse. [88 pakeit.]

Tarnybos parengtos ataskaitos laikomos priimtinais įrodymais Sąjungos teismuose ir Sąjungoje vykstančiuose administraciniuose procesuose.“;

"

c)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Po išorės tyrimo parengtos ataskaitos bei rekomendacijos ir visi svarbūs susiję dokumentai atitinkamais atvejais perduodami atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms laikantis tyrimus reglamentuojančių taisyklių ir perduodami atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai. Ta institucija, įstaiga, organas ar agentūra imasi tokių veiksmų, visų pirma drausminio arba teisinio pobūdžio veiksmų, kokių būtina atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, ir per rekomendacijose, teikiamose kartu su ataskaita, nustatytą terminą ir, papildomai, Tarnybos prašymu apie tai praneša Tarnybai. Valstybės narės kompetentingos institucijos per devynis mėnesius Tarnybai pateikia ataskaitą dėl veiksmų, kurių imtasi reaguojant į bylos ataskaitą.“; [89 pakeit.]

"

ca)  4 dalis išbraukiama; [90 pakeit.]

cb)  5 dalis pakeičiama taip: "

„5. Jeigu atlikus tyrimą parengtoje ataskaitoje nurodoma aplinkybių, dėl kurių galėtų būti pradėtas baudžiamasis procesas, ta informacija nedelsiant perduodama atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms, nedarant poveikio 12c ir 12d straipsniams.“; [91 pakeit.]

"

cc)   įterpiama 6a dalis:"

„6a. Valstybių narių kompetentingos institucijos ir institucijos, įstaigos, organai ir agentūros užtikrina, kad būtų atsižvelgta į generalinio direktoriaus pagal 1 ir 3 dalis pateiktas drausmines, administracines, finansines ir teismines rekomendacijas, ir kasmet ne vėliau kaip kovo 31 d. nusiunčia Tarnybai išsamią ataskaitą apie veiksmus, kurių buvo imtasi, įskaitant, kai taikytina, Tarnybos pateiktų rekomendacijų neįgyvendinimo priežastis.“; [92 pakeit.]

"

cd)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Jei informatorius, Tarnybai pateikė informaciją, dėl kurios buvo pradėtas tyrimas, Tarnyba šį informatorių informuoja apie tai, kad tas tyrimas baigtas. Tačiau Tarnyba gali atmesti tokį prašymą, jei mano, kad jį įvykdžius būtų pažeisti susijusio asmens teisėti interesai, būtų pakenkta tyrimo ir tolesnių veiksmų veiksmingumui ar pažeisti konfidencialumo reikalavimai.“; [93 pakeit.]

"

10a)  po 11 straipsnio įterpiamas naujas straipsnis:"

„11a straipsnis

Ieškinys Bendrajame Teisme

Bet kuris susijęs asmuo gali pareikšti ieškinį prieš Komisiją dėl tyrimo ataskaitos, perduotos nacionalinėms valdžios institucijoms arba institucijoms pagal 11 straipsnio 3 dalį, panaikinimo dėl kompetencijos trūkumo, esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, Sutarčių pažeidimo, įskaitant Chartijos pažeidimą, arba piktnaudžiavimo įgaliojimais.“; [94 pakeit.]

"

11)  12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip: "

„1. Nedarant poveikio šio reglamento 10 ir 11 straipsniams ir Reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 nuostatoms, Tarnyba gali tinkamu laiku perduoti atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms pagal 3 straipsnį atliekamų patikrinimų ar inspektavimų vietoje metu gautą informaciją, kad jos galėtų imtis tinkamų veiksmų pagal savo nacionalinę teisę. Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“; [95 pakeit.]

"

a)  1 dalis papildoma tokiu sakiniu:"

„Ji taip pat gali perduoti informaciją atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai.“; [96 pakeit.]

"

aa)  2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Nedarant poveikio 10 ir 11 straipsniams, generalinis direktorius perduoda atitinkamos valstybės narės teisminėms institucijoms tyrimų institucijose, įstaigose, organuose ir agentūrose metu Tarnybos gautą informaciją apie aplinkybes, kurios priklauso nacionalinės teisminės institucijos jurisdikcijai.“; [97 pakeit.]

"

b)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Jeigu pagal nacionalinę teisę nedraudžiama, atitinkamos valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos savo iniciatyva arba Tarnybos prašymu tinkamu laiku per vieną mėnesį informuoja Tarnybą apie veiksmus, kurių ėmėsi, remdamosi pagal šį straipsnį joms perduota informacija.“; [98 pakeit.]

"

c)  straipsnis papildomas 5 dalimi:"

„5. Tarnyba savo iniciatyva arba gavusi prašymą gali keistis susijusia informacija tinkle Eurofisc, sukurtame Tarybos reglamentu (ES) Nr. 904/2010(17).“;

"

12)  įterpiami šie straipsniai:"

„12a straipsnis

Kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos valstybėse narėse

1.  Šio reglamento tikslais valstybės narės paskiria tarnybą (toliau – kovos su sukčiavimo koordinavimo tarnyba), kad sudarytų palankesnes sąlygas veiksmingai bendradarbiauti ir keistis informacija, įskaitant veiklos informaciją, su Tarnyba. Atitinkamais atvejais šio reglamento tikslais pagal nacionalinę teisę kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnyba gali būti laikoma kompetentinga valdžios institucija.

2.  Tarnybos prašymu, kol nepriimtas sprendimas, ar pradėti tyrimą, taip pat tyrimo metu ir jam pasibaigus kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybos teikia, gauna arba koordinuoja reikiamą pagalbą, kad Tarnyba galėtų veiksmingai atlikti savo funkcijas. Ta pagalba visų pirma apima kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pagalbą, teikiamą pagal 3 straipsnio 6 ir 7 dalis, 7 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 ir 3 dalis.

3.  Tarnyba kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų pagalbos gali prašyti vykdydama koordinavimo veiklą pagal 12b straipsnį, atitinkamais atvejais įskaitant kovos su sukčiavimu tarnybų horizontalųjį bendradarbiavimą ir tarpusavio keitimąsi informacija.

12b straipsnis

Koordinavimo veikla

1.  Pagal 1 straipsnio 2 dalį Tarnyba gali organizuoti ir palengvinti valstybių narių kompetentingų institucijų, kitų institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, o pagal galiojančius bendradarbiavimo ir tarpusavio pagalbos susitarimus ir bet kuriuos kitus teisinius dokumentus – ir trečiųjų šalių valdžios institucijų bei tarptautinių organizacijų bendradarbiavimą. Šiuo tikslu dalyvaujančios valdžios institucijos ir Tarnyba gali rinkti, analizuoti informaciją, įskaitant veiklos informaciją, ir ja keistis. Kompetentingų valdžios institucijų prašymu Tarnybos darbuotojai gali lydėti jų darbuotojus, atliekančius tyrimo veiksmus. Taikomi 6 straipsnis, 7 straipsnio 6 ir 7 dalys, 8 straipsnio 3 dalis ir 10 straipsnis.

2.  Tarnyba gali parengti vykdomos koordinavimo veiklos ataskaitą ir atitinkamais atvejais ją perduoti atitinkamoms kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms ir kitoms institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms.

3.  Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio Tarnybos naudojimuisi įgaliojimais, kurie Komisijai buvo suteikti specialiomis nuostatomis dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl tų institucijų bei Komisijos bendradarbiavimo.

3a.   Įpareigojimai teikti tarpusavio administracinę pagalbą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 515/97(18) ir Reglamentą (ES) Nr. 608/2013(19) taip pat taikomi koordinavimo veiklai, susijusiai su Europos struktūriniais ir investiciniais fondais pagal šį straipsnį. [99 pakeit.]

4.  Tarnyba gali dalyvauti pagal taikytiną Sąjungos teisę sudarytų jungtinių tyrimų grupių veikloje ir šiuo pagrindu keistis pagal šį reglamentą įgyta veiklos informacija.

12c straipsnis

Pranešimas Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu ji galėtų naudotis savo kompetencija

1.  Tarnyba nepagrįstai nedelsdama praneša Europos prokuratūrai apie bet kokį nusikalstamą elgesį, kurio atžvilgiu Europos prokuratūra galėtų naudotis savo kompetencija pagal Reglamento (ES) 2017/1939 22 straipsnį ir 25 straipsnio 2 ir 3 dalis IV skyrių. Pranešimas siunčiamas bet kuriuo etapu kuo anksčiau iki Tarnybos atliekamo tyrimo pradžios arba tyrimo metu. [100 pakeit.]

2.  Pranešime pateikiamas bent faktinių aplinkybių ir Tarnybai žinomos informacijos aprašas, įskaitant žalos, kuri buvo ar gali būti padaryta, įvertinimą, kai Tarnyba turi tokios informacijos, galimas teisinis kvalifikavimas ir visa turima informacija apie galimus nukentėjusiuosius, įtariamuosius ir visus kitus susijusius asmenis. Kartu su pranešimu Tarnyba perduoda Europos prokuratūrai visą kitą savo turimą svarbią informaciją apie bylą. [101 pakeit.]

3.  Tarnyba neprivalo Europos prokuratūrai pranešti akivaizdžiai nepagrįstų įtarimų.

Tais atvejais, kai Tarnybos gauta informacija neturi 2 dalyje išdėstytų elementų ir Tarnyba tuo metu neatlieka tyrimo, Tarnyba gali atlikti pirminį įtarimų vertinimą. Vertinimas atliekamas skubiai nedelsiant, bet kuriuo atveju per du mėnesius nuo informacijos gavimo. Atliekant šį vertinimą taikomi 6 straipsnis ir 8 straipsnio 2 dalis. Tarnyba susilaiko nuo bet kokių priemonių, dėl kurių galėtų nukentėti galimi būsimi Europos prokuratūros tyrimai, taikymo. [102 pakeit.]

Atlikusi šį pirminį vertinimą, Tarnyba praneša Europos prokuratūrai, jei yra įvykdytos 1 dalyje išdėstytos sąlygos.

4.  Kai 1 dalyje nurodytas elgesys paaiškėja Tarnybai atliekant tyrimą, o Europos prokuratūra pradeda tyrimą gavusi pranešimą, Tarnyba toliau nebevykdo tų pačių faktų tyrimo, nebent ji tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius.

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų.

5.  Institucijos, įstaigos, organai ir agentūros gali prašyti Tarnybos atlikti įtarimų, apie kuriuos jiems buvo pranešta, pirminį vertinimą. Tų prašymų tikslais taikoma 3 dalis mutatis mutandis taikomos 1–4 dalys. Tarnyba praneša atitinkamai institucijai, įstaigai, organui ar agentūrai apie preliminaraus vertinimo rezultatus, išskyrus atvejus, kai tokia informacija gali pakenkti Tarnybos arba Europos prokuratūros atliekamam tyrimui. [103 pakeit.]

6.  Tais atvejais, kai, pagal šį straipsnį pateikusi pranešimą Europos prokuratūrai, Tarnyba baigia tyrimą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi.

12d straipsnis

Tyrimų nedubliavimas

1.   Jeigu Europos prokuratūra atlieka tų pačių faktų tyrimą, generalinis direktorius nepradeda tyrimo pagal 5 straipsnį ir nutraukia atliekamą tyrimą, nebent jis tai daro pagal 12e ar 12f straipsnius. Generalinis direktorius praneša Europos prokuratūrai apie kiekvieną sprendimą nepradėti tyrimo arba jį nutraukti dėl tokių priežasčių. [104 pakeit.]

Pirmos pastraipos taikymo tikslais Tarnyba pagal 12g straipsnio 2 dalį per Europos prokuratūros bylų valdymo sistemą patikrina, ar Europos prokuratūra atlieka tyrimą. Tarnyba gali iš Europos prokuratūros prašyti papildomos informacijos. Europos prokuratūra į tokį prašymą atsako per 10 darbo dienų. Šis terminas gali būti pratęstas išimtiniais atvejais, laikantis 12g straipsnio 1 dalyje nurodytuose darbo susitarimuose nustatytų sąlygų. [105 pakeit.]

Jei Tarnyba baigia tyrimą pagal pirmą pastraipą, 9 straipsnio 4 dalis ir 11 straipsnis netaikomi. [106 pakeit.]

1a.   Europos prokuratūros prašymu Tarnyba susilaiko nuo tam tikrų veiksmų ar priemonių, kurie galėtų kelti pavojų Europos prokuratūros atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, taikymo. Kai išnyksta tokio prašymo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai. [107 pakeit.]

1b.   Jei Europos prokuratūra baigia arba nutraukia tyrimą, dėl kurio generalinis direktorius pateikė informaciją pagal 1 dalį ir kuris yra aktualus vykdant Tarnybos įgaliojimus, ji nedelsdama informuoja Tarnybą ir gali pateikti rekomendacijas dėl tolesnių administracinių tyrimų. [108 pakeit.]

12e straipsnis

Tarnybos pagalba Europos prokuratūrai

1.  Europos prokuratūrai atliekant tyrimą, gavusi Europos prokuratūros prašymą pagal Reglamento (ES) 2017/1939 101 straipsnio 3 dalį, Tarnyba, neviršydama savo įgaliojimų, remia arba papildo Europos prokuratūros veiklą, visų pirma:

   a) teikdama informaciją, analizes (įskaitant teismo ekspertizes), ekspertines žinias ir operatyvinę pagalbą;
   b) sudarydama palankias sąlygas kompetentingų nacionalinių administracinių institucijų ir Sąjungos įstaigų konkrečių veiksmų koordinavimui;
   c) atlikdama administracinius tyrimus.

2.  Pagal 1 dalį Prašymas pagal 1 dalį perduodamas raštu, ir jame nurodomas nurodoma bent:

   a) informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti;
   b) vienas ar keli veiksmai, kurių Europos prokuratūra prašo Tarnybos imtis, ir,;
   c) atitinkamais atvejais, planuojamas jų atlikimo grafikas.;
   d) bet kokie nurodymai pagal 2a dalį.

Prašyme nurodoma informacija apie Europos prokuratūros atliekamą tyrimą, jeigu tai yra aktualu prašymo tikslui pasiekti. Jeigu reikia, Tarnyba gali prašyti papildomos informacijos. [109 pakeit.]

2a.  Siekdama apsaugoti įrodymų priimtinumą, pagrindines teises ir procesines garantijas, kai Tarnyba Europos prokuratūros prašymu pagal šį straipsnį taiko pagalbines arba papildomas priemones, Europos prokuratūra gali nurodyti Tarnybai taikyti aukštesnius su pagrindinėmis teisėmis, procesinėmis garantijomis ir duomenų apsauga susijusius standartus, nei numatyta šiame reglamente. Tai darydama ji išsamiai nurodo taikytinus oficialius reikalavimus ir procedūras.

Jei Europos prokuratūra nepateikia jokių konkrečių nurodymų, priemonėms, kurias Tarnyba taiko pagal šį straipsnį, mutatis mutandis taikomi Reglamento (ES) 2017/1939 VI skyrius (procesinės garantijos) ir VIII skyrius (duomenų apsauga). [110 pakeit.]

12f straipsnis

Papildomi tyrimai

1.  Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Europos prokuratūra atlieka tyrimą, jeigu generalinis direktorius mano, kad pagal Tarnybos įgaliojimus turėtų būti pradėtas arba tęsiamas tyrimas siekiant taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių ar administracinių priemonių, Tarnyba apie tai raštu informuoja Europos prokuratūrą, nurodydama tyrimo pobūdį ir tikslą ir siekdama gauti rašytinį Europos prokuratūros pritarimą papildomam tyrimui pradėti. [111 pakeit.]

Per 30 20 darbo dienų nuo šios informacijos gavimo Europos prokuratūra gali pateikti pateikia pritarimą arba prieštaravimą dėl tyrimo pradėjimo ar tęsimo arba bet kokio tam tikrų tikro su tyrimu susijusių veiksmų susijusio veiksmo atlikimo, jeigu to reikia siekiant nepakenkti jos pačios atliekamam tyrimui ar baudžiamajam persekiojimui, tol, kol šie pagrindai nėra išnykę. Tinkamai pagrįstais atvejais Europos prokuratūra gali pratęsti terminą dar 10 darbo dienų. Apie tai ji praneša Tarnybai.

Jei Europos prokuratūra prieštarauja, Tarnyba nepradeda papildomo tyrimo. Tokiu atveju ir kai išnyksta prieštaravimo pagrindai, Europos prokuratūra nepagrįstai nedelsdama apie tai praneša Tarnybai. [112 pakeit.]

Jeigu Europos prokuratūra per ankstesnėje pastraipoje nurodytą laikotarpį nepateikia prieštaravimo pritaria, Tarnyba gali pradėti ar tęsti tyrimą ir jį vykdo aktyviai konsultuodamasi su Europos prokuratūra. [113 pakeit.]

Jei Europos prokuratūra nepateikia atsakymo per antroje pastraipoje nustatytą terminą, Tarnyba gali pradėti konsultacijas su Europos prokuratūra, kad sprendimas būtų priimtas per 10 dienų. [114 pakeit.]

Tarnyba sustabdo savo tyrimą arba jį nutraukia, arba neatlieka tam tikrų su tyrimu susijusių veiksmų, jeigu Europos prokuratūra vėliau pateikia prieštaravimą tais pačiais pagrindais, kaip nurodyta antroje pastraipoje.

2.  Jeigu Europos prokuratūra, atsakydama į informacijos prašymą, pateiktą pagal 12d straipsnį, informuoja Tarnybą, kad ji neatlieka tyrimo, o vėliau pradeda tų pačių faktų tyrimą, ji nedelsdama apie tai informuoja Tarnybą. Jeigu, gavęs šią informaciją, generalinis direktorius mano, kad Tarnybos pradėtas tyrimas turėtų būti tęsiamas siekiant sudaryti geresnes sąlygas taikyti atsargumo priemones arba imtis finansinių, drausminių arba administracinių priemonių, taikoma 1 dalis.

12g straipsnis

Darbo tvarkos susitarimai ir keitimasis informacija su Europos prokuratūra

1.  Prireikus sudaryti geresnes sąlygas bendradarbiauti su Europos prokuratūra, kaip nustatyta 1 straipsnio 4a dalyje, Tarnyba su Europos prokuratūra sudaro administracinius susitarimus. Tokiais darbo tvarkos susitarimais nustatomi praktiniai aspektai, kaip bus keičiamasi informacija, įskaitant asmens duomenis, veiklos, strateginę ar techninę informaciją, taip pat įslaptintą informaciją, ir sukuriamos informacinių technologijų platformos, įskaitant bendrą požiūrį į programinės įrangos tobulinimą ir suderinamumą. Juose numatoma detali nuolatinio keitimosi informacija abiem tarnyboms gavus pranešimus apie įtarimus ir juos tikrinant tvarka, siekiant nustatyti kompetenciją, susijusią su abiejų tarnybų atliekamais tyrimais. Juose taip pat nustatoma įrodymų perdavimo tarp Tarnybos ir Europos prokuratūros tvarka, taip pat išlaidų pasidalijimo tvarka.

Prieš priimdamas darbo su Europos prokuratūra tvarką generalinis direktorius siunčia projektą susipažinti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui, Priežiūros komitetui ir Europos Parlamentui. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas ir Priežiūros komitetas nedelsdami pateikia savo nuomones. [115 pakeit.]

2.  Tarnyba turi netiesioginę prieigą prie informacijos Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis / nėra atitikties“. Nustačius atitiktį tarp Tarnybos į bylų valdymo sistemą įrašytų duomenų ir Europos prokuratūros laikomų duomenų, apie tai, kad yra atitiktis, pranešama tiek Europos prokuratūrai, tiek Tarnybai. Tarnyba imasi tinkamų priemonių, kad suteiktų Europos prokuratūrai galimybę naudotis prieiga prie informacijos jos bylų valdymo sistemoje remiantis sistema „yra atitiktis/nėra atitikties“.

Netiesiogine prieiga prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemoje esančios informacijos Tarnyba kiekvienu atveju naudojasi tik savo funkcijoms, apibrėžtoms šiame reglamente, atlikti ir tik tiek, kiek tai šiuo tikslu būtina, bei tik deramai pagrindus ir patvirtinus pagal Tarnybos nustatytą vidaus tvarką. Tarnyba saugo visų prieigos prie Europos prokuratūros bylų valdymo sistemos atvejų įrašus. [116 pakeit.]

2a.   Tarnybos generalinis direktorius ir Europos generalinis prokuroras susitinka bent kartą per metus bendros svarbos klausimams aptarti.“; [117 pakeit.]

"

12a)  15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip: "

„Priežiūros komitetas visų pirma stebi pokyčius procesinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės srityje.“; [118 pakeit.]

"

b)  1 dalies penkta pastraipa pakeičiama taip:"

„Priežiūros komitetui suteikiama prieiga prie visos informacijos ir dokumentų, kurie, jo nuomone, būtini jo užduotims atlikti, įskaitant ataskaitas ir rekomendacijas dėl baigtų tyrimų ir atmestus atvejus, tačiau jis į atliekamų tyrimų eigą nesikiša ir tinkamai atsižvelgia į konfidencialumo ir duomenų apsaugos reikalavimus.“; [119 pakeit.]

"

c)  8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Priežiūros komitetas skiria savo pirmininką. Jis patvirtina savo darbo tvarkos taisykles, kurios prieš tvirtinant pateikiamos susipažinti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. Priežiūros komiteto posėdžiai rengiami jo pirmininko arba generalinio direktoriaus iniciatyva. Per metus jis surengia ne mažiau kaip 10 posėdžių. Priežiūros komitetas sprendimus priima jo sudėtį sudarančių narių balsų dauguma. Jo sekretoriato paslaugas, glaudžiai bendradarbiaudama su Priežiūros komitetu, teikia Komisija. Prieš skiriant kiekvieną sekretoriato darbuotoją konsultuojamasi su Priežiūros komitetu ir atsižvelgiama į jo nuomonę. Sekretoriatas veikia vadovaudamasis Priežiūros komiteto nurodymais ir nepriklausomai nuo Komisijos. Komisija, nedarant poveikio jos vykdomai Priežiūros komiteto ir jo sekretoriato biudžeto kontrolei, nesikiša Priežiūros komitetui atliekant savo stebėsenos funkcijas.“; [120 pakeit.]

"

13)  16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija kartą per metus susitinka su generaliniu direktoriumi, kad politiniu lygmeniu keisdamiesi nuomonėmis aptartų Tarnybos politiką, susijusią su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančio sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos arba pažeidimo prevencijos ir kovos su tokiomis veikomis metodais. Keičiantis nuomonėmis dalyvauja Priežiūros komitetas. Europos generalinis prokuroras kviečiamas dalyvauti pasikeitime nuomonėmis. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.“; [121 pakeit.]

"

a)  1 dalies trečias sakinys pakeičiamas taip:"

„Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, generalinio direktoriaus arba Priežiūros komiteto prašymu į šiuos susitikimus ad hoc pagrindu gali būti kviečiami Audito Rūmų, Europos prokuratūros, Eurojusto ir (arba) Europolo atstovai.“; [122 pakeit.]

"

aa)  2 dalies įžanginė dalis pakeičiama taip:"

„2. Galima keistis nuomonėmis bet kokiu klausimu, dėl kurio sutaria Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija. Konkrečiau, galima keistis nuomonėmis dėl:“; [123 pakeit.]

"

b)  2 dalies d punktas pakeičiamas taip:"

„d) Tarnybos ir institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų, ypač Europos prokuratūros, santykių pagrindo ir veiksmų, kurių buvo imtasi atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;“; [124 pakeit.]

"

ba)  2 dalies e punktas keičiamas taip:"

„e) Tarnybos ir valstybių narių kompetentingų valdžios institucijų santykių pagrindo ir veiksmų, kurių ėmėsi valstybių narių kompetentingos institucijos atsižvelgiant į Tarnybos galutines tyrimų ataskaitas ir kitą Tarnybos perduotą informaciją;“; [125 pakeit.]

"

bb)  įterpiama nauja dalis:"

„4a. Keitimuisi nuomonėmis paeiliui pirmininkauja Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija.“; [126 pakeit.]

"

14)  17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

-a)  1 dalis pakeičiama taip:"

„1. Tarnybai vadovauja generalinis direktorius. Generalinį direktorių skiria Komisija 2 dalyje nurodyta tvarka. Generalinis direktorius skiriamas septynerių metų neatnaujinamai kadencijai. Generalinis direktorius įdarbinamas pagal Tarnybos nuostatus kaip laikinasis darbuotojas.“; [127 pakeit.]

"

-aa)  2 dalis pakeičiama taip:"

„2. Norėdama paskirti generalinį direktorių, Komisija Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia kvietimą teikti kandidatūras. Toks kvietimas skelbiamas iki pareigas einančio generalinio direktoriaus kadencijos pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams. Priežiūros komitetui pateikus palankią nuomonę dėl Komisijos taikytos atrankos procedūros, Komisija sudaro kvalifikacijas atitinkančių kandidatų sąrašą. Generalinį direktorių bendru sutarimu siūlo skirti Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija, o vėliau jį skiria Komisija.“; [128 pakeit.]

"

a)  3 dalis pakeičiama taip:"

„3. Eidamas savo pareigas, kai reikia pradėti ir atlikti išorės ir vidaus tyrimus ar vykdyti koordinavimo veiklą arba po tokių tyrimų ar koordinavimo veiklos parengti ataskaitas, generalinis direktorius nesistengia gauti jokios valdžios institucijos arba kitos institucijos, įstaigos, organo ar agentūros nurodymų ir jais nesivadovauja. Jeigu generalinis direktorius mano, kad kuri nors priemonė, kurios ėmėsi Komisija, turi poveikį jo nepriklausomumui, jis nedelsdamas apie tai informuoja Priežiūros komitetą ir priima sprendimą dėl to, ar pateikti ieškinį Komisijai Teisingumo Teisme.“; [129 pakeit.]

"

aa)  4 dalis pakeičiama taip:"

„4. Generalinis direktorius Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams reguliariai ir bent vieną kartą per metus praneša apie Tarnybos atliktų tyrimų išvadas, veiksmus, kurių imtasi, iškilusius sunkumus ir Tarnybos tolesnius veiksmus, susijusius su Priežiūros komiteto pagal 15 straipsnį pateiktomis rekomendacijomis, išlaikant tyrimų konfidencialumą, gerbiant susijusių asmenų ir informatorių teisėtas teises ir prireikus laikantis teisminiam procesui taikytinos nacionalinės teisės.

Į metinę ataskaitą taip pat įtraukiamas bendradarbiavimo su valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir institucijomis, įstaigomis, organais ir agentūromis masto vertinimas, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 ir 6a dalių įgyvendinimą.“; [130 pakeit.]

"

ab)  įterpiama 4a dalis:"

„4a. Europos Parlamento prašymu, atsižvelgiant į jo biudžeto kontrolės teises, generalinis direktorius, paisydamas tyrimų ir tolesnių veiksmų konfidencialumo, gali pateikti informaciją apie Tarnybos veiklą. Europos Parlamentas užtikrina pagal šią dalį suteiktos informacijos konfidencialumą.“; [131 pakeit.]

"

ac)  5 dalies pirma pastraipa išbraukiama; [132 pakeit.]

b)  5 dalies antros pastraipos b punktas pakeičiamas taip:"

„b) atvejus, kai informacija buvo perduota valstybių narių teisminėms institucijoms ir arba Europos prokuratūrai;“; [133 pakeit.]

"

ba)  5 dalies trečioje pastraipoje įterpiamas šis punktas:"

„ba) atmestus atvejus;“; [134 pakeit.]

"

bb)  7 dalis pakeičiama taip:"

„7. Generalinis direktorius įdiegia vidaus patariamąjį ir kontrolės mechanizmą, įskaitant teisėtumo patikrinimą, susijusį, inter alia, su būtinybe laikytis su susijusiais asmenimis susijusių procesinių garantijų ir gerbti šių asmenų ir liudytojų pagrindines teises, taip pat laikytis atitinkamų valstybių narių nacionalinės teisės, ypač atsižvelgiant į 11 straipsnio 2 dalį. Tyrimų teisėtumo patikrinimą vykdo Tarnybos teisės ir tyrimo procedūrų ekspertai, kurių kvalifikacija tinkama eiti teisėjo pareigas valstybėje narėje. Jų nuomonė pridedama prie tyrimo galutinės ataskaitos.“; [135 pakeit.]

"

bc)  8 dalis pakeičiama taip:"

„8. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 19a straipsnį priimti deleguotuosius aktus dėl tyrimų procedūrų kodekso, kurio turės laikytis Tarnybos darbuotojai, nustatymo. Šiuose deleguotuosiuose aktuose visų pirma nustatoma:

   a) tvarka, kurios reikia laikytis įgyvendinant Tarnybos įgaliojimus ir statutą;
   b) išsamios taisyklės, reglamentuojančios tyrimo procedūras ir leidžiamus tyrimo veiksmus;
   c) susijusių asmenų teisėtos teisės;
   d) procesinės garantijos;
   da) nuostatos dėl duomenų apsaugos ir komunikacijos politikos bei prieigos prie dokumentų;
   db) nuostatos dėl teisėtumo patikrinimo ir susijusių asmenų teisių gynimo priemonių, kuriomis šie asmenys gali naudotis;
   dc) santykiai su Europos prokuratūra.

Atlikdama parengiamąjį darbą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu.

Visi pagal šią dalį priimti deleguotieji aktai informacijos tikslais paskelbiami Tarnybos interneto svetainėje visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.“; [136 pakeit.]

"

c)  8 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo e punktu:"

„e) santykius su Europos prokuratūra.“ [137 pakeit.]

"

ca)  9 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:"

„Prieš generaliniam direktoriui skirdama drausminę nuobaudą arba panaikindama jo imunitetą, Komisija konsultuojasi su Priežiūros komitetu.“; [138 pakeit.]

"

14a)  19 straipsnis pakeičiamas taip:"

„19 straipsnis

Įvertinimo ataskaita ir peržiūra

Ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia šio reglamento taikymo ir poveikio vertinimo ataskaitą, ypač atsižvelgiant į Tarnybos ir Europos prokuratūros bendradarbiavimo veiksmingumą ir efektyvumą. Kartu su ataskaita pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė.

Ne vėliau kaip praėjus dvejiems metams po vertinimo ataskaitos pateikimo pagal pirmą pastraipą Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama modernizuoti Tarnybos sistemą, įskaitant papildomas ar išsamesnes taisykles dėl Tarnybos sukūrimo, jos funkcijų ar jos veiklai, ypač atsižvelgiant į jos bendradarbiavimą su Europos prokuratūra, tarpvalstybinius tyrimus ir tyrimus Europos prokuratūros veikloje nedalyvaujančiose valstybėse narėse, taikomų procedūrų.“; [139 pakeit.]

"

14b)  įterpiamas naujas 19a straipsnis:"

„19a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  17 straipsnio 8 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami ketverių metų laikotarpiui nuo ... (šio reglamento įsigaliojimo data). Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki ketverių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 8 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.  Pagal 17 straipsnio 8 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“. [140 pakeit.]

"

2 straipsnis

1.  Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  1 straipsnio 12 punkte nurodyti 12c–12f straipsniai taikomi nuo dienos, nustatytos pagal Reglamento (ES) 2017/1939 120 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

(1)OL C 42, 2019 2 1, p. 1.
(2) 2019 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(3)2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).
(4)2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(5)2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).
(6)COM(2017) 589. Prie ataskaitos buvo pridėtas vertinimas – Tarnybų darbinis dokumentas SWD(2017) 332 – ir Tarnybos Priežiūros komiteto nuomonė Nr. 2/2017.
(7)1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2–5).
(8)129 straipsnis bus įrašytas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/XX (naująjį Finansinį reglamentą), dėl kurio pasiektas politinis sutarimas ir kurį tikimasi priimti per ateinančius mėnesius.
(9)2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1–18).
(10) 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
(11)1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 82, 1997 3 22, p. 1–16).
(12)2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
(13)OL C […], […], p. […].
(14)2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(15)2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
(16)32a straipsnio 3 dalis į Direktyvą (ES) 2015/849 bus įrašyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/XX, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849, dėl kurios 2017 m. gruodžio 19 d. pasiektas politinis sutarimas ir kurią tikimasi priimti per ateinančius mėnesius.
(17)2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 904/2010 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje (OL L 268, 2010 10 12, p. 1).
(18) 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą (OL L 082, 1997 3 22, p. 1).
(19) 2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 608/2013 dėl muitinės atliekamo intelektinės nuosavybės teisių vykdymo užtikrinimo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1383/2003 (OL L 181, 2013 6 29, p. 15).

Atnaujinta: 2020 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika