Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0170(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0179/2019

Predkladané texty :

A8-0179/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/04/2019 - 8.25

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0383

Prijaté texty
PDF 347kWORD 104k
Utorok, 16. apríla 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Vyšetrovania úradu OLAF a spolupráca s Európskou prokuratúrou ***I
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0338),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 106a, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0214/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov č. 8/2018(1),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanoviská Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0179/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 8/2018.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../..., ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), pokiaľ ide o spoluprácu s Európskou prokuratúrou a účinnosť vyšetrovaní úradu OLAF
P8_TC1-COD(2018)0170

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 325, v spojení so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov(1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(2),

keďže:

(1)  Prijatím smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(3) a nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939(4) Únia výrazne posilnila ustanovenia harmonizovaného právneho rámca, pokiaľ ide o dostupné prostriedky na ochranu svojich finančných záujmov prostredníctvom trestného práva. Európska prokuratúra bude mať je hlavnou prioritou v oblasti trestnej justície a politiky boja proti podvodom a v zúčastnených členských štátoch právomoc vykonávať vyšetrovania trestných činov a podávať obžaloby týkajúce sa trestných činov poškodzujúcich rozpočet Únie, ktoré sú vymedzené v smernici (EÚ) 2017/1371. [PN 1]

(2)  S cieľom chrániť finančné záujmy Únie Európsky úrad pre boj proti podvodom (ďalej len „úrad“) vykonáva administratívne vyšetrovania administratívnych nezrovnalostí, ako aj kriminálneho správania. Pri ukončení svojich vyšetrovaní môže vydať súdne odporúčania pre vnútroštátne orgány trestného stíhania, ktoré majú umožniť podávanie obžaloby a trestné stíhanie v členských štátoch. V budúcnosti bude úrad OLAF v členských štátoch zúčastňujúcich sa na Európskej prokuratúre oznamovať podozrenia zo spáchania trestného činu Európskej prokuratúre a spolupracovať s ňou pri jej vyšetrovaniach. [PN 2]

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013(5) by sa preto v dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) 2017/1939 malo zmeniť a zodpovedajúcim spôsobom upraviť. Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2017/1939, ktorými sa riadi vzťah medzi Európskou prokuratúrou a úradom, by sa mali zohľadniť a doplniť v pravidlách stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013 s cieľom zaistiť najvyššiu úroveň ochrany finančných záujmov Únie prostredníctvom synergií medzi týmito dvomi orgánmi, čo znamená uplatňovanie zásad úzkej spolupráce, výmeny informácií, komplementárnosti a predchádzania duplicite. [PN 3]

(4)  Úrad a Európska prokuratúra by vzhľadom na svoj spoločný cieľ zachovávať integritu rozpočtu Únie mali nadviazať a udržiavať úzke vzťahy založené na lojálnej spolupráci a zamerané na zaistenie komplementárnosti svojich mandátov a koordinácie svojich činností, najmä pokiaľ ide o rozsah posilnenej spolupráce na účely zriadenia Európskej prokuratúry. Tento vzťah by mal napokon prispieť k zabezpečeniu využitia všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie a k prechádzaniu zbytočnému duplicitnému úsiliu.

(5)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa od úradu, ako aj od inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie a od príslušných vnútroštátnych orgánov vyžaduje, aby bez zbytočného odkladu oznamovali Európskej prokuratúre podozrivú trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou môže Európska prokuratúra uplatniť svoje právomoci. Keďže mandát úradu spočíva vo vykonávaní administratívnych vyšetrovaní podvodov, korupcie a akéhokoľvek ďalšieho protiprávneho konania poškodzujúceho finančné záujmy Únie, má ideálne postavenie a vybavenie na to, aby pre Európsku prokuratúru predstavoval prirodzeného partnera a privilegovaný zdroj informácií. [PN 4]

(6)  Prvky, ktoré poukazujú na možnú trestnú činnosť patriacu do právomoci Európskej prokuratúry, môžu byť v praxi súčasťou počiatočných obvinení predložených úradu alebo sa môžu objaviť až v priebehu administratívneho vyšetrovania začatého úradom na základe podozrenia na administratívne nezrovnalosti. Aby úrad splnil svoju oznamovaciu povinnosť voči Európskej prokuratúre, mal by preto v príslušných prípadoch oznamovať trestnú činnosť v akejkoľvek fáze vyšetrovania, pred jeho začatím alebo počas neho.

(7)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa uvádzajú minimálne prvky, ktoré by tieto oznámenia spravidla mali obsahovať. Úrad možno bude musieť uskutočniť predbežné hodnotenie obvinení, aby mohol tieto prvky zistiť a zhromaždiť potrebné informácie. Úrad by mal uskutočniť toto hodnotenie promptne a s využitím prostriedkov, ktoré neohrozujú možné budúce vyšetrovanie trestného činu. Po ukončení tohto hodnotenia by mal úrad podať správu Európskej prokuratúre, ak zistil podozrenie zo spáchania trestného činu, ktorý patrí do jej právomoci.

(8)  Vzhľadom na expertízu úradu by inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie mali mať možnosť úrad využiť na uskutočnenie takéhoto predbežného hodnotenia obvinení, ktoré im boli oznámené.

(9)  V súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 by úrad v zásade nemal začať administratívne vyšetrovanie, ktoré by bolo súbežné s vyšetrovaním tých istých skutočností, ktoré vedie Európska prokuratúra. V niektorých prípadoch si však ochrana finančných záujmov Únie môže vyžadovať, aby úrad pred ukončením trestného konania začatého Európskou prokuratúrou vykonal doplňujúce administratívne vyšetrovanie na účely zhodnotenia, či sú potrebné ochranné opatrenia, alebo sa majú prijať finančné, disciplinárne alebo administratívne opatrenia. Tieto doplňujúce vyšetrovania môžu byť primerané okrem iného v prípade, keď treba vymáhať sumy dlžné rozpočtu Únie, na ktoré sa vzťahujú osobitné pravidlá o premlčaní, keď sú ohrozené sumy veľmi vysoké alebo keď treba v rizikových situáciách zabrániť ďalším výdavkom prostredníctvom administratívnych opatrení.

(10)  V nariadení (EÚ) 2017/1939 sa stanovuje, že Európska prokuratúra môže požiadať úrad o takéto doplňujúce vyšetrovania. V prípadoch, keď Európska prokuratúra o takéto doplňujúce vyšetrovanie nepožiada, úrad by mal mať možnosť uskutočniť ho aj z vlastnej iniciatívy za určitých osobitných podmienok po konzultácii s Európskou prokuratúrou. Európska prokuratúra by predovšetkým mala mať možnosť namietať proti začatiu alebo pokračovaniu vyšetrovania úradu, alebo proti tomu, aby úrad vykonával konkrétne vyšetrovacie úkony. Dôvody tejto námietky by sa mali zakladať na potrebe chrániť účinnosť vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou a mali by byť primerané tomuto cieľu. Úrad by sa mal zdržať konania, voči ktorému Európska prokuratúra vzniesla námietku. Pokiaľ Európska prokuratúra nemá námietky žiadosti vyhovie, úrad by mal viesť vyšetrovanie v úzkej spolupráci s ňou. [PN 6]

(11)  Úrad by mal aktívne podporovať Európsku prokuratúru v jej vyšetrovaniach. V tejto súvislosti Európska prokuratúra môže požiadať úrad o podporu alebo doplnenie svojich vyšetrovaní trestných činov prostredníctvom výkonu právomocí podľa tohto nariadenia. V týchto prípadoch by úrad mal vykonávať tieto operácie v medziach svojich právomocí a v medziach rámca stanoveného týmto nariadením.

(12)  Úrad a Európska prokuratúra by si mali navzájom neustále vymieňať informácie na zaistenie účinnej koordinácie, spolupráce a transparentnosti. Výmena informácií vo fázach pred začatím vyšetrovaní vykonávaných úradom a Európskou prokuratúrou je zvlášť dôležitá na zabezpečenie náležitej koordinácie príslušných úkonov, aby sa zaručila doplnkovosťna predchádzanie predchádzalo sa duplicite. Na tento účel by úrad aj Európska prokuratúra mali využiť funkciu pozitívnej/negatívnej lustrácie príslušných systémov správy prípadov. Úrad a Európska prokuratúra by mali v dohodách o spolupráci bližšie určiť spôsoby a podmienky tejto výmeny informácií. [PN 7]

(13)  V správe Komisie o hodnotení uplatňovania nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013(6), ktorá bola prijatá 2. októbra 2017, sa dospelo k záveru, že zmeny právneho rámca z roku 2013 priniesli jednoznačné zlepšenia, pokiaľ ide o vedenie vyšetrovaní, spoluprácu s partnermi a práva dotknutých osôb. Zároveň sa však v uvedenom hodnotení poukázalo na niektoré nedostatky, ktoré majú vplyv na účinnosť a efektívnosť vyšetrovaní.

(14)  Najjednoznačnejšie zistenia hodnotenia Komisie treba zohľadniť zmenou nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013. Ide o podstatné zmeny potrebné z krátkodobého hľadiska na posilnenie rámca pre vyšetrovania úradu s cieľom zachovať silné postavenie a plnú funkčnosť úradu, ktorý svojimi administratívnymi vyšetrovaniami dopĺňa trestnoprávny prístup Európskej prokuratúry. Tieto zmeny však nemenia mandát ani právomoci úradu. Týkajú sa najmä oblastí, v ktorých v súčasnosti nejasnosť nariadenia brzdí účinné vedenie vyšetrovaní úradu, najmä pokiaľ ide o kontroly na mieste, možnosť prístupu k informáciám o bankových účtoch alebo prípustnosť správ z vyšetrovania, ktoré vypracoval úrad, ako dôkazov. Komisia by mala predložiť nový, komplexný návrh najneskôr dva roky po hodnotení Európskej prokuratúry aj úradu, ako aj ich spolupráce. [PN 8]

(15)  Tieto zmeny neovplyvňujú procesné záruky uplatniteľné v rámci vyšetrovaní. Úrad je povinný uplatňovať procesné záruky stanovené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96(7), ako aj v Charte základných práv Európskej únie. Týmto rámcom sa od úradu vyžaduje, aby svoje vyšetrovania viedol objektívne, nestranne a dôverne, aby zhromažďoval dôkazy v prospech aj v neprospech dotknutej osoby a vykonával vyšetrovacie činnosti na základe písomného oprávnenia a po preskúmaní zákonnosti. Úrad musí zabezpečiť dodržiavanie práv osôb dotknutých jeho vyšetrovaním vrátane prezumpcie neviny a práva nevypovedať proti sebe. Dotknuté osoby majú počas vypočúvania okrem iného právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu, právo na potvrdenie záznamu vypočúvania a právo na používanie ktoréhokoľvek z úradných jazykov Únie. Dotknuté osoby majú takisto právo vyjadriť sa k skutočnostiam prípadu pred vypracovaním záverov.

(16)  Úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste, vďaka ktorým má prístup do priestorov a k dokumentácii hospodárskych subjektov v rámci vyšetrovania podozrení z podvodov, korupcie alebo akýchkoľvek ďalších protiprávnych činov, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie. Vykonávajú sa v súlade s týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, ktoré v niektorých prípadoch podmieňujú uplatňovanie týchto právomocí podmienkami stanovenými vnútroštátnym právom. V hodnotení Komisie sa zistilo, že rozsah, v ktorom by sa malo vnútroštátne právo uplatňovať, nie je vždy bližšie určený, čo brzdí účinnosť vyšetrovacích činností úradu.

(17)  Je preto vhodné objasniť prípady, pri ktorých by sa v priebehu vyšetrovaní úradu malo uplatňovať vnútroštátne právo, ale bez toho, aby sa zmenili právomoci úradu alebo aby sa zmenil spôsob, akým nariadenie funguje vo vzťahu k členským štátom. Pri tomto objasnení sa zohľadňuje nedávny rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-48/16, Sigma Orionis SA/Európska komisia.

(18)  Vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste úradom v prípadoch, keď sa dotknutý hospodársky subjekt podriadi kontrole, by malo podliehať výlučne právu Únie. To by malo úradu umožniť vykonávať jeho vyšetrovacie právomoci účinne a súdržne vo všetkých členských štátoch s cieľom prispieť k vysokej úrovni ochrany finančných záujmov Únie v celej Únii, ako sa vyžaduje v článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“).

(19)  V prípadoch, keď úrad potrebuje pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov, najmä ak sa hospodársky subjekt bráni kontrole alebo inšpekcii na mieste, členské štáty by mali zabezpečiť účinnosť konania úradu a mali by mu poskytnúť potrebnú pomoc v súlade s príslušnými pravidlami vnútroštátneho procesného práva.

(20)  Do nariadenia (EÚ, Euratom) č. 883/2013 by sa mala zaviesť povinnosť hospodárskych subjektov spolupracovať s úradom. Je to v súlade s ich povinnosťou podľa nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 umožniť prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, na vykonanie kontrol a inšpekcií na mieste a v súlade s povinnosťou stanovenou v článku 129(8) nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorej sa uvádza, že každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, spolupracujú v plnej miere pri ochrane finančných záujmov Únie, a to aj v súvislosti s vyšetrovaniami vykonávanými úradom.

(21)  Súčasťou tejto povinnosti spolupráce by mala byť možnosť úradu vyžadovať od hospodárskych subjektov, ktoré mohli byť zapojené do vyšetrovanej veci alebo ktoré môžu disponovať relevantnými informáciami, aby tieto informácie poskytli. Pri vyhovení takýmto žiadostiam hospodárske subjekty nie sú povinné priznať, že sa dopustili protiprávnej činnosti, ale sú povinné odpovedať na faktické otázky a poskytnúť dokumenty aj v prípade, že tieto informácie môžu byť použité proti nim alebo proti inému subjektu ako dôkaz protiprávnej činnosti.

(22)  Hospodárske subjekty by počas vykonávania kontrol a inšpekcií na mieste mali mať možnosť používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom sa kontrola vykonáva, a mať právo na pomoc osoby podľa svojho výberu vrátane externého právneho poradcu. Prítomnosť právneho poradcu by však nemala predstavovať právnu podmienku platnosti kontrol a inšpekcií na mieste. Na zabezpečenie účinnosti kontrol a inšpekcií na mieste, najmä v súvislosti s rizikom zmiznutia dôkazov, by úrad mal mať prístup do priestorov, na pozemok, k dopravným prostriedkom alebo na iné miesta, ktoré sa používajú na pracovné účely, bez toho, aby čakal na konzultáciu hospodárskeho subjektu so svojím právnym poradcom. Úrad by mal akceptovať iba krátke, primerané oneskorenie spôsobené čakaním na konzultáciu s právnym poradcom pred začatím vykonávania kontroly. Každé takéto oneskorenie sa musí obmedziť len na nevyhnutné minimum.

(23)  Na zabezpečenie transparentnosti pri vykonávaní kontrol a inšpekcií na mieste by mal úrad hospodárskym subjektom poskytnúť primerané informácie o ich povinnosti spolupracovať a o dôsledkoch v prípade odmietnutia tejto povinnosti a o postupe kontroly vrátane uplatniteľných procesných záruk.

(24)  V rámci interných vyšetrovaní a v prípade potreby v rámci externých vyšetrovaní má úrad prístup ku všetkým príslušným informáciám, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry. Je potrebné objasniť, ako sa navrhuje v hodnotení Komisie, že tento prístup by sa mal umožniť bez ohľadu na nosič typ nosiča, na ktorom sa tieto informácie alebo údaje uchovávajú, s cieľom zohľadniť vyvíjajúci sa technologický pokrok. [PN 9]

(25)  S cieľom vytvoriť súdržnejší rámec pre vyšetrovania úradu by sa pravidlá uplatniteľné na interné a externé vyšetrovania mali viac zosúladiť, aby sa zohľadnili určité nezrovnalosti identifikované v hodnotení Komisie v prípadoch, keď rozdielnosť pravidiel nie je odôvodnená. Malo by sa napríklad stanoviť, že správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania sa môžu zasielať dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. aby prijali vhodné opatrenia, tak, ako je to v prípade interných vyšetrovaní. Úrad by mal, pokiaľ mu to jeho mandát umožňuje, podporovať dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry pri opatreniach nadväzujúcich na jeho odporúčania. V záujme ďalšej spolupráce medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami by úrad mal v prípade potreby dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie informovať, ak sa rozhodne nezačať externé vyšetrovanie, napríklad v prípadoch, keď dané inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry boli zdrojom prvotných informácií.

(26)  Úrad by mal disponovať prostriedkami na sledovanie peňažných stôp s cieľom odhaliť typický modus operandi mnohých podvodných konaní. V súčasnosti úrad vo viacerých členských štátoch dokáže získať bankové informácie súvisiace s jeho vyšetrovacími činnosťami, ktorými disponujú úverové inštitúcie, a to spoluprácou s vnútroštátnymi orgánmi a s ich pomocou. Na zabezpečenie účinného prístupu v rámci celej Únie by sa v nariadení mala bližšie určiť povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov poskytnúť úradu informácie o bankových a platobných účtoch, ktorá by bola súčasťou ich všeobecnej povinnosti poskytovať úradu pomoc. Táto spolupráca by sa mala spravidla uskutočňovať prostredníctvom finančných spravodajských jednotiek v členských štátoch. Vnútroštátne orgány by pri poskytovaní tejto pomoci úradu mali konať v súlade s príslušnými ustanoveniami procesného práva stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch dotknutého členského štátu.

(26a)   Aby sa pozornosť venovala ochrane a dodržiavaniu procesných práv a záruk, úrad by mal vytvoriť vnútornú funkciu vo forme kontrolóra procesných záruk a poskytnúť mu primerané zdroje. Kontrolór procesných záruk by mal mať prístup k všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich úloh. [PN 10]

(26b)   Týmto nariadením by sa mal ustanoviť mechanizmus na podávanie sťažností úradu v spolupráci s kontrolórom procesných záruk s cieľom zabezpečiť dodržiavanie procesných práv a záruk vo všetkých činnostiach úradu. Mal by to byť správny mechanizmus, v rámci ktorého by kontrolór mal byť zodpovedný za vybavovanie sťažností prijatých úradom v súlade s právom na dobrú správu. Mechanizmus by mal byť účinný a mal by zabezpečiť riadne vybavenie sťažností. V záujme zvýšenia transparentnosti a zodpovednosti by úrad mal do svojej výročnej správy zahrnúť informácie o mechanizme na podávanie sťažností. Mala by zahŕňať najmä počet prijatých sťažností, typy porušení procesných práv a záruk, príslušné činnosti a podľa možnosti následné opatrenia prijaté úradom. [PN 11]

(27)  Včasné odovzdanie informácií zo strany úradu na účely prijatia ochranných opatrení je základným nástrojom ochrany finančných záujmov Únie. S cieľom zaistiť úzku spoluprácu v tejto oblasti medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie je potrebné, aby tieto inštitúcie, orgány, úrady a agentúry mohli kedykoľvek uskutočniť konzultácie s úradom na účely rozhodnutia o primeraných ochranných opatreniach vrátane opatrení na zabezpečenie dôkazov.

(28)  Správy vypracované úradom v súčasnosti predstavujú prípustný dôkaz v správnych alebo súdnych konaniach rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. V hodnotení Komisie sa zistilo, že v niektorých členských štátoch toto pravidlo dostatočne nezabezpečuje účinnosť činností úradu. Na zvýšenie účinnosti a konzistentného využívania správ vypracovaných úradom by sa v nariadení mala stanoviť prípustnosť takýchto správ v súdnych konaniach netrestnoprávnej povahy na vnútroštátnych súdoch, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch. Pravidlo, ktoré stanovuje rovnocennosť týchto správ so správami národných administratívnych inšpektorov, by sa malo naďalej uplatňovať v prípade vnútroštátneho súdneho konania trestnoprávnej povahy. V nariadení by sa mala stanoviť aj prípustnosť správ vypracovaných úradom v správnych a súdnych konaniach na úrovni Únie.

(29)  Mandát úradu zahŕňa aj ochranu príjmov rozpočtu Únie, ktoré pochádzajú z vlastných zdrojov založených na DPH. V tejto oblasti by úrad mal mať možnosť podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov vyšetrovaniami vykonávanými v súlade so svojím mandátom, koordinovaním príslušných vnútroštátnych orgánov v zložitých nadnárodných prípadoch a poskytovaním podpory a pomoci členským štátom a Európskej prokuratúre. Na tento účel by úrad mal byť schopný vymieňať si informácie prostredníctvom siete Eurofisc zriadenej nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010(9) so zreteľom na ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725(10) s cieľom podporovať a uľahčovať spoluprácu v boji proti podvodom v oblasti DPH. [PN 12]

(30)  Nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa zaviedli koordinačné útvary členských štátov pre boj proti podvodom s cieľom zabezpečovať účinnú spoluprácu a výmenu informácií vrátane informácií operačného charakteru medzi úradom a členskými štátmi. V hodnotení sa dospelo k záveru, že pozitívne prispeli k práci úradu. Zároveň sa v ňom identifikovala potreba ďalšieho objasnenia ich úlohy s cieľom zabezpečiť, aby úrad dostával pomoc potrebnú na zaistenie účinnosti jeho vyšetrovaní, pričom organizácia a právomoci koordinačných útvarov pre boj proti podvodom budú naďalej vecou jednotlivým členským štátom. V tejto súvislosti by koordinačné útvary pre boj proti podvodom mali byť schopné poskytovať, získavať alebo koordinovať potrebnú pomoc pre úrad, aby ten mohol účinne vykonávať svoje úlohy, a to pred externým alebo interným vyšetrovaním, počas neho alebo po jeho skončení.

(31)  Povinnosť úradu poskytovať členským štátom pomoc s cieľom koordinovať ich činnosť na účely ochrany finančných záujmov Únie je kľúčovým prvkom jeho mandátu na podporu cezhraničnej spolupráce medzi členskými štátmi. Mali by sa stanoviť podrobnejšie pravidlá s cieľom uľahčiť koordinačné činnosti úradu a v tejto súvislosti jeho spoluprácu s orgánmi členských štátov, tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami. Tieto pravidlá by sa mali uplatňovať bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie právomocí, ktoré vykonáva úrad a ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou, najmä pokiaľ ide o nariadenie Rady (ES) č. 515/97(11).

(32)  Okrem toho by úrad mal mať možnosť požiadať koordinačné útvary pre boj proti podvodom o pomoc v súvislosti s koordinačnými činnosťami a koordinačné útvary by takisto mali mať možnosť navzájom spolupracovať v záujme väčšieho posilnenia dostupných mechanizmov spolupráce v oblasti boja proti podvodom.

(32a)   Príslušné orgány členských štátov poskytnú úradu potrebnú pomoc, aby si mohol plniť svoje úlohy. Ak úrad vydá súdne odporúčania vnútroštátnym orgánom členského štátu činným v trestnom konaní a nevykonajú sa žiadne následné opatrenia, členský štát by mal úradu svoje rozhodnutie odôvodniť. Úrad by mal raz za rok vypracovať správu s cieľom poskytnúť prehľad o pomoci, ktorú poskytujú členské štáty, a o opatreniach prijatých v nadväznosti na súdne odporúčania. [PN 13]

(32b)   V záujme doplnenia procesných pravidiel týkajúcich sa vedenia vyšetrovaní uvedených v tomto nariadení by mal úrad stanoviť procesný poriadok pre vyšetrovania, ktorý by mali zamestnanci úradu dodržiavať. Na Komisiu by sa preto v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala delegovať právomoc prijímať akty týkajúce sa stanovenia takéhoto procesného poriadku bez toho, aby bola dotknutá nezávislosť úradu pri vykonávaní jeho právomocí. Uvedené delegované akty by sa mali týkať najmä postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu; podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony; legitímnych práv dotknutých osôb; procesných záruk; ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom; ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám; vzťahov s Európskou prokuratúrou. Je osobitne dôležité, aby úrad počas prípravných prác uskutočnil vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Komisia by mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. [PN 14]

(32c)   Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939 by Komisia mala posúdiť uplatňovanie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. [PN 15]

(33)  Keďže cieľ tohto nariadenia, ktorým je posilnenie ochrany finančných záujmov Únie prispôsobením činnosti úradu zriadeniu Európskej prokuratúry a zvýšením účinnosti vyšetrovaní vykonávaných úradom, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, a tento cieľ možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie prijatím pravidiel, ktoré upravujú vzťahy medzi týmito dvoma úradmi Únie a zvyšujú účinnosť vyšetrovaní vykonávaných úradom v celej Únii, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na zintenzívnenie boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

(34)  Týmto nariadením sa nemenia právomoci a povinnosti členských štátov prijímať opatrenia na boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie.

(35)  V súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(12) sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý vydal svoje stanovisko …(13).

(36)  Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 883/2013 sa mení takto:

-1.  V článku 1 ods. 1 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„1. Aby sa zvýšila úroveň boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej spoločne, keď si to vyžaduje kontext, len ako „Únia“), vykonáva Európsky úrad pre boj proti podvodom zriadený rozhodnutím 1999/352/ES, ESUO, Euratom (ďalej len „úrad“) vyšetrovacie právomoci zverené Komisii prostredníctvom:“ [PN 16]

"

-1a.  V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:"

„2. Úrad poskytuje členským štátom pomoc od Komisie pri organizovaní úzkej a pravidelnej spolupráce medzi ich príslušnými orgánmi s cieľom koordinovať ich činnosť zameranú na ochranu finančných záujmov Únie pred podvodmi. Úrad prispieva k navrhovaniu a vypracúvaniu metód na predchádzanie a boj proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Úrad v spolupráci s členskými štátmi aj medzi nimi presadzuje a koordinuje výmenu operačných skúsenosti a najlepších operačných postupov v oblasti ochrany finančných záujmov Únie, a podporuje spoločné opatrenia zamerané proti podvodom prijímané členskými štátmi na dobrovoľnom základe.“ [PN 17]

"

-1b.   V článku 1 ods. 3 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) nariadenie (EÚ) 2018/1725;“ [PN 18]

"

-1c.  V článku 1 ods. 3 sa dopĺňa toto písmeno:"

„da) nariadenie (EÚ) 2016/679.“ [PN 19]

"

-1d.  V článku 1 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. V rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr zriadených zmluvami alebo na základe zmlúv (ďalej len „inštitúcie, orgány, úrady a agentúry“) a bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, vedie úrad administratívne vyšetrovania s cieľom bojovať proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činnostiam či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel vyšetruje závažné prípady týkajúce sa výkonu služobnej povinnosti, ktoré znamenajú zanedbávanie povinností úradníkov a iných zamestnancov Únie a môžu viesť k disciplinárnemu, prípadne trestnému konaniu, alebo rovnocenného neplnenia povinností zo strany členov inštitúcií a orgánov, riaditeľov úradov a agentúr alebo zamestnancov inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, na ktoré sa nevzťahuje služobný poriadok (ďalej spoločne len „úradníci, ostatní zamestnanci, členovia inštitúcií alebo orgánov, riaditelia úradov alebo agentúr alebo zamestnanci“).“ [PN 20]

"

1.  V článku 1 sa vkladá tento odsek:"

„4a. Úrad nadviaže a udržiava úzke vzťahy s Európskou prokuratúrou zriadenou na základe posilnenej spolupráce nariadením Rady (EÚ) 2017/1939(14). Tieto vzťahy sa zakladajú na vzájomnej spolupráci, komplementárnosti, predchádzaniu duplicite a výmene informácií. Ich cieľom je predovšetkým zabezpečiť využívanie všetkých dostupných prostriedkov na ochranu finančných záujmov Únie prostredníctvom komplementárnosti ich príslušných mandátov a podpory, ktorú úrad poskytuje Európskej prokuratúre. [PN 21]

Spolupráca medzi úradom a Európskou prokuratúrou sa riadi článkami 12c až 12f.“

"

1a.  V článku 1 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Na účely uplatňovania tohto nariadenia môžu príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry uzavrieť s úradom administratívne dohody. Tieto administratívne dohody sa môžu týkať predovšetkým prenosu informácií, vedenia vyšetrovaní a opatrení prijatých v nadväznosti na vyšetrovania.“ [PN 22]

"

1b.   V článku 2 sa bod 2 nahrádza takto:"

2. „nezrovnalosť“ znamená „nezrovnalosť“ vymedzenú v článku 1 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 vrátane porušení ovplyvňujúcich príjmy z dane z pridanej hodnoty;“ [PN 23]

"

1c.  V článku 2 sa bod 3 nahrádza takto:"

„3. „podvod, korupcia a akékoľvek iné protiprávne činnosti alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie“ majú význam, ktorý sa na tieto pojmy uplatňuje v príslušných aktoch Únie;“ [PN 24]

"

2.  V článku 2 sa bod 4 nahrádza takto:"

„4. „administratívne vyšetrovania“ (ďalej len „vyšetrovania“) sú všetky inšpekcie, kontroly alebo iné opatrenia, ktoré vykonáva úrad v súlade s článkami 3 a 4 a ktoré sú zamerané na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 a v prípade potreby na zistenie protiprávneho charakteru vyšetrovaných činností; týmito vyšetrovaniami nie sú dotknuté právomoci Európskej prokuratúry ani príslušných orgánov členských štátov začať trestné konanie.“

"

2a.  V článku 2 sa bod 5 nahrádza takto:"

„5. „dotknutá osoba“ je akákoľvek osoba alebo hospodársky subjekt podozrivý zo spáchania podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činností alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie, a ktorá je preto predmetom vyšetrovania zo strany úradu;“ [PN 25]

"

2b.  V článku 2 sa vkladá tento bod:"

„7a. „člen inštitúcie“ je člen Európskeho parlamentu, člen Európskej rady, zástupca členského štátu na ministerskej úrovni v Rade, člen Európskej komisie, člen Súdneho dvora Európskej únie, člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky alebo prípadne člen Dvora audítorov.“ [PN 26]

"

2c.  V článku 2 sa vkladá tento bod:"

„7b. „tie isté skutočnosti“ znamenajú, že podstatné skutočnosti sú identické, pričom podstatné skutočnosti sa chápu ako súbor konkrétnych okolností, ktoré sú navzájom neoddeliteľne prepojené a ktoré môžu ako celok predstavovať dôvody vyšetrovania trestného činu, ktoré je v kompetencii úradu alebo Európskej prokuratúry.“ [PN 27]

"

3.  Článok 3 sa nahrádza takto:"

„Článok 3

Externé vyšetrovania Kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a tretích krajinách [PN 28]

1.  V rozsahu vymedzenom v článku 1 a v článku 2 bodoch 1 a 3 úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými ostatnými platnými právnymi nástrojmi v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií. [PN 29]

2.  Kontroly a inšpekcie na mieste sa vykonávajú v súlade s týmto nariadením a, pokiaľ daná záležitosť nie je upravená týmto nariadením, v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96.

3.  Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom v priebehu jeho vyšetrovaní. Úrad si v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. b) môže vyžiadať od hospodárskych subjektov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, a písomné informácie. [PN 30]

4.  Úrad vykonáva kontroly a inšpekcie na mieste po predložení písomného oprávnenia, ako sa stanovuje v článku 7 ods. 2 tohto nariadenia a v článku 6 ods. 1 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96. Úrad informuje dotknutý hospodársky subjekt o postupe kontroly vrátane uplatniteľných procesných záruk a o jeho povinnosti spolupracovať.

5.  Pri výkone týchto právomocí úrad dodržiava procesné záruky stanovené týmto nariadením a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96. Pri vykonávaní kontroly a inšpekcie na mieste má dotknutý hospodársky subjekt právo nevypovedať proti sebe a právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu. Pri poskytovaní výpovedí počas kontrol na mieste sa hospodárskemu subjektu umožní používať ktorýkoľvek z úradných jazykov členského štátu, v ktorom má sídlo. Právo na pomoc osoby podľa vlastného výberu nesmie brániť prístupu úradu do priestorov hospodárskeho subjektu a nesmie neprimerane odďaľovať začatie kontroly.

6.  Na žiadosť úradu príslušný orgán dotknutého členského štátu bez zbytočného odkladu poskytne zamestnancom úradu pomoc potrebnú na účinné plnenie ich úloh tak, ako je to stanovené v písomnom oprávnení uvedenom v článku 7 ods. 2. [PN 31]

Dotknutý členský štát zabezpečí v súlade s nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96, aby zamestnanci úradu mali prístup ku všetkým informáciám a, dokumentom a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktoré sú potrebné na účinné a efektívne vykonávanie kontrol a inšpekcií na mieste, a aby zamestnanci úradu mali možnosť zaistiť dokumenty alebo údaje s cieľom vylúčiť akékoľvek riziko ich zmiznutia. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, tieto zariadenia sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný. [PN 32]

7.  Ak sa dotknutý hospodársky subjekt podriadi kontrole a inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, článok 2 ods. 4 nariadenia (Euratom, ES) č. 2988/95 ani článok 6 ods. 1 tretí pododsek a článok 7 ods. 1 nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96 sa neuplatňujú, pokiaľ si tieto ustanovenia vyžadujú súlad s vnútroštátnym právom a pokiaľ môžu obmedziť prístup úradu k informáciám a dokumentácii len na prístup za podmienok, ktoré platia pre národných administratívnych inšpektorov.

Pokiaľ zamestnanci úradu zistia, že hospodársky subjekt sa odmieta podriadiť kontrole alebo inšpekcii na mieste oprávnenej podľa tohto nariadenia, dotknutý členský štát zamestnancom úradu poskytne potrebnú pomoc orgánov presadzovania práva, aby úrad mohol účinne a bez zbytočného odkladu vykonať kontrolu alebo inšpekciu na mieste.

Pri poskytovaní pomoci v súlade s týmto odsekom alebo odsekom 6 príslušné vnútroštátne orgány konajú v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami uplatniteľnými na dotknutý príslušný vnútroštátny orgán. Ak si takáto pomoc podľa vnútroštátneho práva vyžaduje povolenie justičného orgánu, požiada sa o takéto povolenie.

7a.   Ak sa preukáže, že členský štát si neplní svoju povinnosť spolupracovať podľa odsekov 6 a 7, Únia má právo vymáhať sumu týkajúcu sa príslušnej kontroly alebo inšpekcie na mieste. [PN 33]

8.  V rámci svojej vyšetrovacej funkcie vykonáva úrad kontroly a inšpekcie podľa článku 9 ods. 1 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95 a podľa predpisov pre jednotlivé odvetvia uvedených v článku 9 ods. 2 uvedeného nariadenia v členských štátoch a v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci, ako aj v súlade so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, v tretích krajinách a na pôde medzinárodných organizácií.

9.  V priebehu externého vyšetrovania má úrad právo na prístup ku všetkým relevantným informáciám a údajom súvisiacim s predmetom vyšetrovania bez ohľadu na nosič, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to v prípade, že je to nevyhnutné na stanovenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tento účel sa uplatňuje článok 4 ods. 2 a ods. 4. [PN 34]

10.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať externé vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom informovať príslušné orgány dotknutých členských štátov a v prípade potreby aj dotknuté inštitúcie, orgány, úrady a agentúry.

Bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia prijatie primeraných opatrení v súlade s vnútroštátnym právom, na ktorých sa úrad môže zúčastniť. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.“ [PN 35]

"

4.  Článok 4 sa mení takto:

-a)  V článku 4 sa názov nahrádza takto:"

„Ďalšie ustanovenia o vyšetrovaniach“; [PN 36]

"

-aa)  V článku 4 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Administratívne vyšetrovania v inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach v oblastiach uvedených v článku 1 sa vedú v súlade s podmienkami stanovenými v tomto nariadení a v rozhodnutiach prijatých príslušnou inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou.“; [PN 37]

"

a)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. V priebehu interných vyšetrovaní: [PN 38]

   a) má úrad právo na okamžitý a neoznámený prístup k akýmkoľvek ku všetkým relevantným informáciám a údajom, súvisiacim s predmetom vyšetrovania, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a to bez ohľadu na nosič druh nosiča, na ktorom sú uchovávané, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a do a tiež na prístup do príslušných priestorov, a to v prípade, že je to nevyhnutné na zistenie, či došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Ak sa na pracovné účely používajú zariadenia v súkromnom vlastníctve, tieto zariadenia sú predmetom vyšetrovaní úradu len v prípade, ak má úrad dostatočné dôvody domnievať sa, že ich priestorov obsah môže byť pre vyšetrovanie relevantný. Úrad je oprávnený kontrolovať účty inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr. Úrad môže vyhotoviť kópie a urobiť si výpisy z každého dokumentu alebo z obsahu každého nosiča údajov, ktorými disponujú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, a v prípade potreby zaistiť tieto dokumenty alebo údaje, aby sa vylúčilo akékoľvek riziko ich zmiznutia; [PN 39]
   b) môže úrad požadovať ústne aj písomné informácie od hospodárskych subjektov, úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr, či zamestnancov ústne informácie, a to aj prostredníctvom vypočutia, aj písomné informácie, ktoré sú dôkladne zdokumentované v súlade s bežnými normami týkajúcimi sa zachovávania dôvernosti a ochrany údajov v Únii. Hospodárske subjekty spolupracujú s úradom.“; [PN 40]

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto: vypúšťa;"

„3. V súlade s článkom 3 môže úrad vykonávať kontroly a inšpekcie na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov, aby získal prístup k relevantným informáciám o skutočnostiach, ktoré sú predmetom interného vyšetrovania.“; [PN 41]

"

ba)  V článku 4 sa odsek 4 nahrádza takto:"

„4. Ak zamestnanci úradu vykonávajú vyšetrovanie v priestoroch inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, nahliadajú do dokumentov alebo údajov, alebo žiadajú o informácie, ktorými tieto subjekty disponujú, informuje ich o týchto skutočnostiach. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, môže úrad informácie získané v priebehu vyšetrovaní kedykoľvek postúpiť dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“; [PN 42]

"

bb)  V článku 4 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zavedú do praxe primerané postupy a prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti vyšetrovaní vo všetkých ich fázach.“; [PN 43]

"

bc)  V článku 4 ods. 6 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Ak sa vyšetrovaním odhalí, že úradník, iný zamestnanec, člen inštitúcie alebo orgánu, riaditeľ úradu alebo agentúry alebo zamestnanec môže byť dotknutou osobou, oznámi sa to inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, ku ktorým uvedená osoba patrí.“; [PN 44]

"

bd)  V článku 4 ods. 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„V prípadoch, ak nie je pri použití zvyčajných komunikačných kanálov možné zabezpečiť dôvernosť vyšetrovania, na prenos informácií používa úrad primerané alternatívne kanály.“; [PN 45]

"

be)  V článku 4 sa odsek 7 nahrádza takto:"

„7. Rozhodnutie, ktoré majú prijať jednotlivé inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry, ako sa ustanovuje v odseku 1, zahŕňa najmä pravidlo týkajúce sa povinnosti úradníkov, ostatných zamestnancov, členov inštitúcií alebo orgánov, riaditeľov úradov alebo agentúr alebo zamestnancov spolupracovať s úradom a poskytovať mu informácie a zabezpečiť pri tom dôvernosť vyšetrovania.“; [PN 46]

"

c)  V odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 12c ods. 1, v prípade, že úrad má pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať interné vyšetrovanie k dispozícii informácie svedčiace o tom, že došlo k podvodu, korupcii alebo akýmkoľvek iným protiprávnym činom či nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie, môže o tom podľa potreby informovať dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru príslušné orgány dotknutých členských štátov a dotknuté inštitúcie, orgány, úrady či agentúry.

Dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra na žiadosť informuje úrad o všetkých prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe takýchto informácií.“; [PN 47]

"

ca)  V odseku 8 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Pokiaľ ide o vyšetrovania v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ak úrad informuje príslušné orgány dotknutých členských štátov, uplatňujú sa procesné požiadavky ustanovené v článku 9 ods. 4 druhom a treťom pododseku. Ak sa príslušné orgány rozhodnú, že v súlade s vnútroštátnym právom prijmú akékoľvek opatrenia na základe informácií, ktoré sa im poskytli, na žiadosť to oznámia úradu.“; [PN 48]

"

cb)  V odseku 8 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Pokiaľ ide o kontroly a inšpekcie na mieste podľa článku 3 bez toho, aby boli dotknuté predpisy pre jednotlivé sektory uvedené v článku 9 ods. 2 nariadenia (ES, Euratom) č. 2988/95, príslušné orgány dotknutých členských štátov zabezpečia, aby sa v súlade s vnútroštátnym právom prijali primerané opatrenia, na ktorých sa úrad môže podieľať. Príslušné orgány dotknutých členských štátov na žiadosť informujú úrad o prijatých opatreniach a o svojich zisteniach na základe informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku.“ [PN 49]

"

5.  Článok 5 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa prvá veta nahrádza takto:"

„Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, generálny riaditeľ môže začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy poškodzujúce finančné záujmy Únie.“; [PN 50]

"

aa)   Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12d, môže generálny riaditeľ začať vyšetrovanie v prípade, že existuje dostatočné podozrenie, ktoré môže vychádzať aj z informácií poskytnutých akoukoľvek treťou stranou alebo z anonymných informácií, že bol spáchaný podvod, korupcia alebo akékoľvek iné protiprávne činy alebo nezrovnalosti poškodzujúce finančné záujmy Únie. Obdobie hodnotenia, ktoré predchádza rozhodnutiu, nesmie presiahnuť dva mesiace. Ak je informátor, ktorý poskytol relevantné informácie, známy, je informovaný o výsledku hodnotenia.“; [PN 51]

"

ab)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Rozhodnutie začať vyšetrovanie prijíma generálny riaditeľ, ktorý koná z vlastnej iniciatívy alebo na základe žiadosti inštitúcie, orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo na základe žiadosti členského štátu.“; [PN 52]

"

ac)  V odseku 2 sa vypúšťa druhý pododsek; [PN 53]

ad)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pokiaľ generálny riaditeľ zvažuje, či začať alebo nezačať vyšetrovanie na základe žiadosti uvedenej v odseku 2, a/alebo pokiaľ úrad vedie takéto vyšetrovanie, dotknuté inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry nezačnú súbežné vyšetrovanie tých istých skutočností, ak sa s úradom nedohodnú inak. Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 54]

"

b)  V odseku 3 sa dopĺňa táto veta:"

„Tento odsek sa nevzťahuje na vyšetrovania vedené Európskou prokuratúrou podľa nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 55]

"

ba)   V článku 5 sa odsek 5 nahrádza takto:"

„5. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať vyšetrovanie v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zašle všetky relevantné informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre, aby sa na ich základe mohli prijať primerané opatrenia v súlade s predpismi, ktoré sa na ne vzťahujú. V prípade potreby sa úrad dohodne s inštitúciou, orgánom, úradom alebo agentúrou na primeraných opatreniach na ochranu dôvernosti zdroja uvedených informácií a v prípade potreby požiada o poskytnutie informácií o prijatých krokoch.“; [PN 56]

"

c)  Odsek 6 sa nahrádza takto:"

„6. Ak sa generálny riaditeľ rozhodne nezačať externé vyšetrovanie, môže neuskutočniť kontrolu alebo inšpekciu na mieste podľa článku 3 napriek dostatočnému podozreniu, že došlo k podvodu, korupcii alebo inej protiprávnej činnosti alebo nezrovnalosti, ktorá ovplyvňuje finančné záujmy Únie, bezodkladne zaslať zašle všetky relevantné informácie príslušným orgánom dotknutého členského štátu, aby sa v súlade s právom Únie a s vnútroštátnym právom mohli v relevantných prípadoch prijať primerané opatrenia. V prípade potreby úrad informuje aj dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru.“; [PN 57]

"

ca)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„6a. Generálny riaditeľ pravidelne informuje dozorný výbor v súlade s článkom 17 ods. 5 o prípadoch, v ktorých rozhodol, že nezačne vyšetrovanie, pričom uvedie dôvody tohto rozhodnutia.“ [PN 58]

"

6.  Článok 7 sa mení takto:

-a)  V článku 7 sa odsek 1 nahrádza takto:"

„1. Generálny riaditeľ riadi priebeh vyšetrovaní podľa potreby na základe písomných pokynov. Vyšetrovania vedú pod jeho vedením zamestnanci úradu, ktorých sám určí. Generálny riaditeľ nevedie vyšetrovania osobne.“; [PN 59]

"

a)  V odseku 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Príslušné orgány členských štátov poskytnú zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli účinne a bez zbytočného odkladu plniť úlohy v súlade s týmto nariadením.“;

"

b)  V odseku 3 sa vkladá tento druhý pododsek:"

„Na žiadosť úradu v súvislosti s predmetom vyšetrovania finančné spravodajské jednotky zriadené na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849(15) a ďalšie relevantné príslušné orgány členských štátov úradu poskytnú:

   a) informácie uvedené v [článku 32a ods. 3] smernice (EÚ) 2015/849(16);
   b) záznam o transakciách, ak je to úplne nevyhnutné na účely vyšetrovania.“;

"

c)  V odseku 3 sa dopĺňa tento tretí pododsek:"

„Pri poskytovaní pomoci podľa predchádzajúcich pododsekov príslušné vnútroštátne orgány konajú v súlade s vnútroštátnymi procesnými pravidlami uplatniteľnými na dotknutý príslušný vnútroštátny orgán.“;

"

ca)   V odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby ich úradníci, ostatní zamestnanci, členovia, riaditelia a zamestnanci poskytli zamestnancom úradu potrebnú pomoc, aby si mohli v súlade s týmto nariadením a bez zbytočného odkladu účinne plniť úlohy.“; [PN 60]

"

cb)  Odsek 4 sa vypúšťa; [PN 61]

cc)  V odseku 6 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„6. Keď sa vyšetrovaniami preukáže, že by mohlo byť vhodné prijať ochranné administratívne opatrenia na ochranu finančných záujmov Únie, úrad bezodkladne informuje dotknutú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o prebiehajúcom vyšetrovaní a navrhne opatrenia, ktoré sa majú prijať. Poskytnuté informácie musia obsahovať:“; [PN 62]

"

cd)  V odseku 6 prvom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) každú informáciu, ktorá by mohla dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre pomôcť pri rozhodovaní o vhodných ochranných administratívnych opatreniach, ktoré sa majú prijať s cieľom chrániť finančné záujmy Únie;“; [PN 63]

"

ce)  V odseku 6 prvom pododseku sa písmeno c) nahrádza takto:"

„c) akékoľvek osobitné opatrenia v záujme dôvernosti, ktoré sa odporúčajú najmä v prípadoch, v ktorých sa používajú vyšetrovacie opatrenia v právomoci vnútroštátneho justičného orgánu alebo iného vnútroštátneho orgánu, a to v súlade s vnútroštátnymi predpismi platnými pre vyšetrovania.“; [PN 64]

"

d)  V odseku 6 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Popri ustanoveniach v prvom pododseku môže dotknutá inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra navyše kedykoľvek uskutočniť s úradom konzultáciu s cieľom prijať v úzkej spolupráci s úradom všetky primerané ochranné opatrenia vrátane bezodkladne informuje úrad o každej odchýlke od navrhnutých ochranných opatrení na zabezpečenie dôkazov, pričom úrad o takomto rozhodnutí bezodkladne informuje a dôvodoch tejto odchýlky.“; [PN 65]

"

e)  Odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. Ak nemožno vyšetrovanie uzavrieť do 12 mesiacov po jeho začatí, generálny riaditeľ podá dozornému výboru po uplynutí uvedenej lehoty 12 mesiacov a potom každých šesť mesiacov správu, v ktorej uvádza príslušné podrobne uvedie dôvody oneskorenia v prípade potreby prijaté nápravné opatrenia, ktoré sa plánujú s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“; [PN 66]

"

ea)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„8a. Správa obsahuje aspoň stručný opis skutočností, ich právnu kvalifikáciu, posúdenie škôd, ktoré boli alebo pravdepodobne budú spôsobené, dátum uplynutia zákonnej premlčacej lehoty, dôvody, prečo nebolo možné dodržať dvanásťmesačnú lehotu a prípadne plánované nápravné opatrenia s cieľom urýchliť vyšetrovanie.“ [PN 67]

"

7.  Článok 8 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry bezodkladne zašlú úradu všetky informácie týkajúce sa možných prípadov podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov alebo nezrovnalostí poškodzujúcich finančné záujmy Únie. Táto povinnosť sa vzťahuje na Európsku prokuratúru, ak príslušné prípady nepatria do jej právomoci v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939.“; [PN 68]

"

a)  V odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:"

„Ak inštitúcie, orgány, úrady a agentúry podajú oznámenie Európskej prokuratúre v súlade s článkom 24 nariadenia (EÚ) 2017/1939, môžu úradu namiesto toho zaslať splniť povinnosť stanovenú v prvom pododseku tým, že úradu zašlú kópiu oznámenia zaslaného Európskej prokuratúre.“; [PN 69]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sa týkajú prebiehajúceho vyšetrovania zo strany úradu. [PN 70]

Pred začatím vyšetrovania na žiadosť úradu zašlú všetky dokumenty alebo informácie, ktorými disponujú a ktoré sú nevyhnutné na posúdenie obvinení alebo na uplatnenie kritérií na začatie vyšetrovania podľa článku 5 ods. 1.“;

"

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry, ako aj príslušné orgány členských štátov, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, bezodkladne zašlú úradu na jeho žiadosť alebo z vlastnej iniciatívy všetky ďalšie dokumenty alebo informácie, ktoré považujú za relevantné a ktoré majú k dispozícii, ak tieto materiály súvisia s bojom proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie.“; [PN 71]

"

d)  Vkladá sa tento odsek:"

„4. Tento článok sa nevzťahuje na Európsku prokuratúru, pokiaľ ide o trestné činy, v súvislosti s ktorými by mohla vykonávať svoju právomoc v súlade s článkami 22 a 25 kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. [PN 72]

Nie je tým dotknutá možnosť Európskej prokuratúry poskytnúť úradu relevantné informácie o prípadoch v súlade s článkom 34 ods. 8, článkom 36 ods. 6, článkom 39 ods. 4 a článkom 101 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“

"

8.  Článok 9 sa mení takto:

-a)   V odseku 2 sa štvrtý pododsek nahrádza takto:"

„Požiadavky uvedené v druhom a treťom pododseku sa nevzťahujú na výpovede, ktoré sa získavajú pri kontrolách a inšpekciách na mieste. Dotknutá osoba však bude predtým, ako bude vypočutá, informovaná o svojich právach, a to najmä o práve na pomoc osoby, ktorú si sama vyberie.“; [PN 73]

"

-aa)   V odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

„Na tento účel úrad zašle dotknutej osobe výzvu buď na písomné vyjadrenie, alebo na vypočutie zamestnancami určenými úradom. V takejto výzve sa uvedie zhrnutie skutočností, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a informácie vyžadované v článkoch 15 a 16 nariadenia (EÚ) 2018/1725, ako aj lehota na predloženie vyjadrenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných dní od prijatia výzvy na vypočutie. Táto lehota sa môže skrátiť na základe výslovného súhlasu dotknutej osoby alebo na základe riadne opodstatnených dôvodov týkajúcich sa naliehavosti vyšetrovania. V záverečnej správe z vyšetrovania sa uvedú všetky takéto vyjadrenia.“; [PN 74]

"

a)  V odseku 4 sa tretí pododsek nahrádza takto:"

„V riadne odôvodnených prípadoch, ak je potrebné zachovať dôvernosť vyšetrovania a/alebo v ktorých sa používajú vyšetrovacie postupy, ktoré patria do kompetencie Európskej prokuratúry alebo vnútroštátneho justičného orgánu, môže generálny riaditeľ rozhodnúť o odložení plnenia povinnosti vyzvať dotknutú osobu, aby sa vyjadrila k predmetným skutočnostiam.“;

"

aa)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. V prípadoch, keď úrad odporúča súdne opatrenia a bez toho, aby boli dotknuté práva na zachovanie dôvernosti oznamovateľov a informátorov, má dotknutá osoba prístup k správe, ktorú vypracoval úrad podľa článku 11 v nadväznosti na svoje vyšetrovanie, a ku všetkým relevantným dokumentom v rozsahu, v akom sa týkajú tejto osoby, a ak v relevantných prípadoch Európska prokuratúra ani vnútroštátne súdne orgány nevznesú námietky do šiestich mesiacov. Povolenie príslušného súdneho orgánu sa môže udeliť aj pred uplynutím tohto obdobia.“ [PN 75]

"

8a.   Vkladá sa tento článok:"

„Článok 9a

Kontrolór procesných záruk

1.  Komisia vymenuje kontrolóra procesných záruk (ďalej len „kontrolór“) v súlade s postupom uvedeným v odseku 2 na obdobie piatich rokov bez možnosti obnovenia. Po uplynutí funkčného obdobia ostáva vo funkcii, kým nebude nehradený.

2.  Po výzve na predloženie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie Komisia vypracuje zoznam kandidátov s vhodnou kvalifikáciou na pozíciu kontrolóra. Vymenuje ho po konzultácii s Európskym parlamentom a Radou.

3.  Kontrolór musí mať potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti v oblasti procesných práv a záruk.

4.  Kontrolór vykonáva svoje funkcie úplne nezávisle a pri výkone svojich úloh nepožaduje ani neprijíma od nikoho žiadne pokyny.

5.  Kontrolór monitoruje dodržiavanie procesných práv a záruk úradom. Je zodpovedný za vybavovanie sťažnosti adresovanej úradu.

6.  Kontrolór každoročne podáva správu o svojej činnosti Európskemu parlamentu, Rade, Komisii, dozornému výboru a úradu. Vo svojich správach neuvádza jednotlivé vyšetrované prípady a zabezpečuje zachovanie dôvernosti vyšetrovaní aj po ich ukončení.“ [PN 76]

"

8b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 9b

Mechanizmus na podávanie sťažností

1.  Úrad v spolupráci s kontrolórom prijme potrebné opatrenia na zriadenie mechanizmu na podávanie sťažností s cieľom monitorovať a zabezpečiť dodržiavanie procesných záruk vo všetkých činnostiach úradu.

2.  Každá osoba dotknutá vyšetrovaním vedeným úradom je oprávnená podať sťažnosť kontrolórovi, pokiaľ ide o dodržiavanie procesných záruk uvedených v článku 9 zo strany úradu. Podanie sťažnosti nemá odkladný účinok na uskutočnenie prebiehajúceho vyšetrovania.

3.  Sťažnosti možno podať najneskôr do jedného mesiaca po tom, ako sa sťažovateľ dozvedel o príslušných skutočnostiach, ktoré predstavujú údajné porušenie jeho procesných záruk. Žiadnu sťažnosť nemožno podať neskôr ako jeden mesiac po ukončení vyšetrovania. Sťažnosti týkajúce sa lehoty uvedenej v článku 9 ods. 2 a 4 musia byť podané pred uplynutím lehoty určenej v uvedených ustanoveniach.

4.  Po prijatí sťažnosti kontrolór ihneď informuje generálneho riaditeľa úradu a poskytne úradu možnosť vyriešiť problém, ktorý vzniesol sťažovateľ, do 15 pracovných dní.

5.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 tohto nariadenia, úrad odovzdá kontrolórovi všetky informácie, ktoré by mohol potrebovať na vydanie odporúčania.

6.  Kontrolór vydá odporúčanie k sťažnosti bezodkladne, najneskôr však do dvoch mesiacov odo dňa, v ktorom úrad oznámil kontrolórovi, aké opatrenia prijal na nápravu problému, alebo po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 3. Odporúčanie sa predloží úradu a oznámi sťažovateľovi. Vo výnimočných prípadoch môže kontrolór rozhodnúť o predĺžení lehoty na vydanie odporúčania o ďalších 15 dní. Kontrolór informuje generálneho riaditeľa o dôvodoch predĺženia listom. V prípade, že kontrolór nevydá odporúčanie v lehote stanovenej v tomto odseku, usudzuje sa, že kontrolór sťažnosť zamietol bez odporúčania.

7.  Bez toho, aby sa zasahovalo do prebiehajúceho vyšetrovania, kontrolór preskúma sťažnosť v kontradiktórnom konaní. Kontrolór môže požiadať svedkov, ak súhlasia, aby poskytli písomné alebo ústne vysvetlenia, ktoré pokladá za dôležité pri zisťovaní skutočností.

8.  Generálny riaditeľ sa vo veci riadi odporúčaním kontrolóra, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, v ktorých sa od neho môže odchýliť. Ak sa generálny riaditeľ odchýli od odporúčania kontrolóra, oznámi sťažovateľovi a kontrolórovi hlavné dôvody tohto rozhodnutia, pokiaľ to nemá vplyv na prebiehajúce vyšetrovania. Dôvody, pre ktoré sa neriadi odporúčaním kontrolóra, uvedie v oznámení, ktoré sa pripája k záverečnej správe z vyšetrovania.

9.  Generálny riaditeľ môže požiadať kontrolóra o stanovisko v akejkoľvek záležitosti, ktorá sa týka dodržiavania procesných záruk v pôsobnosti kontrolóra, vrátane rozhodnutia odložiť informovanie dotknutej osoby uvedenej v článku 9 ods. 3. Generálny riaditeľ v každej takejto žiadosti uvedie lehotu, v ktorej má kontrolór odpovedať.

10.  Bez toho, aby boli dotknuté lehoty stanovené v článku 90a služobného poriadku, ak úradník alebo iný zamestnanec Únie podal sťažnosť generálnemu riaditeľovi v súlade s článkom 90a služobného poriadku a tento úradník alebo iný zamestnanec podal sťažnosť kontrolórovi v tej istej veci, generálny riaditeľ pred tým, ako odpovie na sťažnosť, počká na odporúčanie kontrolóra.“ [PN 77]

"

9.  Článok 10 sa mení takto:

-a)   Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní mimo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú chránené príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva a práva Únie.“; [PN 78]

"

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Informácie postúpené alebo získané v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr v akejkoľvek forme sú predmetom služobného tajomstva a sú chránené predpismi platnými pre inštitúcie Únie.“; [PN 79]

"

-ab)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„3a. Úrad zverejní svoje správy a odporúčania po tom, ako zodpovedné orgány uzavrú všetky súvisiace vnútroštátne postupy a postupy Únie, a ich zverejnenie už nemá vplyv na vyšetrovania. Zverejnenie musí byť v súlade s pravidlami a zásadami ochrany údajov stanovenými v tomto článku a v článku 1.“; [PN 80]

"

a)  V odseku 4 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Úrad v súlade s článkom 24 43 nariadenia (ES ) č. 45/2001 2018/1725 menuje úradníka pre ochranu údajov.“; [PN 81]

"

aa)   Dopĺňa sa tento odsek:"

„5a. Osoby, ktoré úradu nahlasujú trestné činy a porušenia týkajúce sa finančných záujmov Únie, sú v plnej miere chránené, najmä právnymi predpismi Únie, ktoré sa týkajú ochrany osôb oznamujúcich porušenia práva Únie.“ [PN 82]

"

10.  Článok 11 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:"

Môžu sa k nej pripojiť K správe sa pripoja odporúčania generálneho riaditeľa o opatreniach, ktoré sa majú prijať. V týchto odporúčaniach sa v relevantných prípadoch uvedie akékoľvek disciplinárne, správne, finančné a/alebo súdne opatrenie zo strany inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ako aj príslušných orgánov dotknutých členských štátov, pričom sa špecifikujú predovšetkým odhadované sumy, ktoré sa majú nahradiť, a vymedzí sa predbežná právna kvalifikácia zistených skutočností.“; [PN 83]

"

b)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. Pri vypracúvaní takýchto správ a odporúčaní sa zohľadnia príslušné ustanovenia práva Únie a, pokiaľ je to uplatniteľné, vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu.

Úrad prijme náležité interné opatrenia na zabezpečenie konzistentnej kvality záverečných správ a odporúčaní a zváži, či je potrebné prepracovať usmernenia k vyšetrovacím postupom, s cieľom riešiť prípadné nezrovnalosti. [PN 84]

Správy vypracované na takomto základe po jednoduchom overení ich pravosti vrátane všetkých podporných dôkazov priložených k týmto správam predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach netrestnoprávnej povahy pred vnútroštátnymi súdmi, ako aj v správnych konaniach v členských štátoch. Toto nariadenie nemá vplyv na právomoc vnútroštátnych súdov slobodne posúdiť dôkazy. [PN 85]

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v trestných konaniach členského štátu, v ktorých sa ich použitie ukáže ako nevyhnutné, rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako administratívne správy vypracované národnými administratívnymi inšpektormi. Tieto správy podliehajú takým istým pravidlám hodnotenia, aké sa uplatňujú na administratívne správy, ktoré vypracovali národní administratívni inšpektori, a majú rovnakú dôkaznú silu ako tieto administratívne správy. [PN 86]

Členské štáty informujú úrad o všetkých pravidlách vnútroštátneho práva, ktoré sú relevantné na účely tretieho prvého pododseku. [PN 87]

Vnútroštátne súdy oznámia úradu každé zamietnutie dôkazu podľa tohto odseku. Toto oznámenie obsahuje právny základ a podrobné odôvodnenie zamietnutia. Generálny riaditeľ vo svojich výročných správach podľa článku 17 ods. 4 posúdi prípustnosť dôkazov v členských štátoch. [PN 88]

Správy vypracované úradom predstavujú prípustný dôkaz v súdnych konaniach pred súdmi Únie a v správnych konaniach v Únii.“;

"

c)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Správy a odporúčania vypracované po skončení externého vyšetrovania a akékoľvek príslušné súvisiace dokumenty sa v súlade s predpismi týkajúcimi sa externých vyšetrovaní v relevantnom prípade zašlú príslušným orgánom dotknutých členských štátov a v prípade potreby dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram. Uvedené inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry prijímajú také opatrenia, a to najmä disciplinárnej alebo právnej povahy, ku ktorým ich oprávňujú výsledky externého vyšetrovania, a do lehoty stanovenej v odporúčaniach pripojených k správe a aj na žiadosť úradu ho o týchto opatreniach informujú. Príslušné orgány členských štátov informujú úrad v lehote deviatich mesiacov o opatreniach, ktoré prijal v reakcii na príslušnú správu.“; [PN 89]

"

ca)  Odsek 4 sa vypúšťa; [PN 90]

cb)  Odsek 5 sa nahrádza takto: "

„5. Ak sú v správe vypracovanej na základe vyšetrovania uvedené skutočnosti, ktoré by mohli viesť k trestnému stíhaniu, tieto informácie sa bezodkladne zašlú justičným orgánom dotknutého členského štátu bez toho, aby boli dotknuté články 12c a 12d.“; [PN 91]

"

cc)   Vkladá sa tento odsek:"

„6a. Príslušné orgány členských štátov a inštitúcie, orgány, úrady a agentúry zabezpečia, aby sa postupovalo podľa disciplinárnych, správnych, finančných a súdnych odporúčaní generálneho riaditeľa podľa odsekov 1 a 3, a zašlú úradu podrobnú správu o opatreniach, ktoré sa každoročne prijímajú v lehote do 31. marca, vrátane prípadných dôvodov neuplatňovania odporúčaní úradu.“; [PN 92]

"

cd)  Odsek 8 sa mení takto:"

„8. Ak informátor poskytol úradu informácie, ktoré viedli k vyšetrovaniu, úrad ho informuje o skončení vyšetrovania. Úrad však môže každú takúto žiadosť zamietnuť, ak sa domnieva, že by touto žiadosťou mohli byť dotknuté legitímne záujmy dotknutej osoby, účinnosť vyšetrovania a opatrení prijatých na jeho základe alebo akékoľvek požiadavky na dôvernosť.“ [PN 93]

"

10a.  Za článok 11 sa vkladá tento článok:"

„Článok 11a

Žaloba podaná na Všeobecnom súde

Každá dotknutá osoba môže podať žalobu proti Komisii o zrušenie správy z vyšetrovania predloženej vnútroštátnym orgánom alebo inštitúciám podľa článku 11 ods. 3 z dôvodu nespôsobilosti, porušenia podstatnej procesnej požiadavky, porušenia zmlúv, vrátane porušenia charty, alebo zneužitia právomocí.“ [PN 94]

"

11.  Článok 12 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto: "

„1. Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11 tohto nariadenia a ustanovenia nariadenia (Euratom, ES) č. 2185/96, môže úrad príslušným orgánom dotknutých členských štátov v primeranom čase zaslať informácie získané počas kontrol alebo inšpekcií na mieste podľa článku 3, aby mohli prijať zodpovedajúce opatrenia v súlade so svojím vnútroštátnym právom. Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutej inštitúcii, orgánu, úradu alebo agentúre.“; [PN 95]

"

a)  V odseku 1 sa dopĺňa táto veta:"

„Úrad môže takisto zaslať informácie dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram.“; [PN 96]

"

aa)  V odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Bez toho, aby boli dotknuté články 10 a 11, generálny riaditeľ zašle justičným orgánom dotknutého členského štátu informácie o skutočnostiach patriacich do právomoci vnútroštátneho justičného orgánu, ktoré úrad získal v priebehu vyšetrovaní v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr.“; [PN 97]

"

b)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Príslušné orgány dotknutého členského štátu, ak im v tom nebráni vnútroštátne právo, včas informujú úrad, z vlastnej iniciatívy alebo na jeho žiadosť, do jedného mesiaca informujú úrad o opatreniach, ktoré prijali na základe informácií, ktoré im boli poskytnuté podľa tohto článku.“; [PN 98]

"

c)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„5. Úrad si môže vymieňať, z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie, relevantné informácie so sieťou Eurofisc zriadenou nariadením Rady (EÚ) č. 904/2010(17).“

"

12.  Vkladajú sa tieto články:"

„Článok 12a

Koordinačné útvary pre boj proti podvodom v členských štátoch

1.  Členské štáty určia na účely tohto nariadenia útvar (ďalej len „koordinačný útvar pre boj proti podvodom“), ktorý bude zabezpečovať s úradom účinnú spoluprácu a výmenu informácií, a to aj informácií operačného charakteru. V relevantných prípadoch a v súlade s vnútroštátnym právom možno koordinačný útvar pre boj proti podvodom považovať na účely tohto nariadenia za príslušný orgán.

2.  Na žiadosť úradu pred prijatím rozhodnutia začať alebo nezačať vyšetrovanie, ako aj počas vyšetrovania alebo po jeho ukončení koordinačné útvary pre boj proti podvodom poskytujú úradu potrebnú pomoc alebo ju pre úrad získavajú alebo koordinujú, aby mohol účinne vykonávať svoje úlohy. Táto pomoc zahŕňa najmä pomoc príslušných vnútroštátnych orgánov poskytovanú v súlade s článkom 3 ods. 6 a 7, článkom 7 ods. 3 a článkom 8 ods. 2 a 3.

3.  Úrad môže požiadať koordinačné útvary pre boj proti podvodom o pomoc pri vykonávaní koordinačných činností v súlade s článkom 12b, v príslušných prípadoch vrátane horizontálnej spolupráce a výmeny informácií medzi koordinačnými útvarmi pre boj proti podvodom.

Článok 12b

Koordinačné činnosti

1.  Úrad môže podľa článku 1 ods. 2 organizovať a uľahčovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami a, v súlade s platnými dohodami o spolupráci a vzájomnej pomoci a so všetkými inými platnými právnymi nástrojmi, aj orgánmi tretích krajín a medzinárodnými organizáciami. Na tento účel môžu zúčastnené orgány, ako aj úrad zhromažďovať, analyzovať a vymieňať si informácie vrátane operačných informácií. Zamestnanci úradu môžu sprevádzať príslušné orgány na ich žiadosť pri vykonávaní vyšetrovacích činností. Uplatňuje sa článok 6, článok 7 ods. 6 a 7, článok 8 ods. 3 a článok 10.

2.  Úrad môže vypracovať správu o vykonaných koordinačných činnostiach a zaslať ju vo vhodných prípadoch príslušným vnútroštátnym orgánom a dotknutým inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram.

3.  Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté vykonávanie právomocí, ktoré vykonáva úrad a ktoré boli delegované na Komisiu konkrétnymi ustanoveniami, ktorými sa upravuje vzájomná pomoc medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráca medzi týmito orgánmi a Komisiou.

3a.   Povinnosti vzájomnej administratívnej pomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97(18) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013(19) sa vzťahujú aj na koordinačné činnosti týkajúce sa európskych štrukturálnych a investičných fondov v súlade s týmto článkom. [PN 99]

4.  Úrad sa môže zapojiť do spoločných vyšetrovacích tímov zriadených v súlade s uplatniteľným právom Únie a v tomto rámci si vymieňať operačné informácie získané v súlade s týmto nariadením.

Článok 12c

Oznamovanie akejkoľvek trestnej činnosti Európskej prokuratúre, v súvislosti s ktorou by mohla vykonávať svoju právomoc

1.  Úrad bez zbytočného odkladu oznamuje Európskej prokuratúre akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 a 3 kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2017/1939. Oznámenie sa zasiela v akejkoľvek fáze čo najskôr pred alebo počas vyšetrovania úradu. [PN 100]

2.  Oznámenie obsahuje minimálne opis skutočností a informácií, ktoré sú úradu známe, vrátane posúdenia spôsobenej škody alebo škody, ktorá pravdepodobne bude spôsobená, ak má úrad takéto informácie k dispozícii, možnú právnu kvalifikáciu a akékoľvek dostupné informácie o potenciálnych obetiach, podozrivých a akýchkoľvek iných zapojených osobách. Úrad spolu s oznámením postúpi Európskej prokuratúre všetky ďalšie relevantné informácie týkajúce sa danej veci, ktoré má k dispozícii. [PN 101]

3.  Úrad nie je povinný oznamovať Európskej prokuratúre zjavne nepodložené obvinenia.

V prípadoch, keď informácie získané úradom neobsahujú prvky stanovené v odseku 2 a neprebieha žiadne vyšetrovanie úradu, úrad môže vykonať predbežné hodnotenie obvinení. Hodnotenie sa vykoná promptne bezodkladne, v každom prípade do dvoch mesiacov od doručenia takýchto informácií. V priebehu tohto hodnotenia sa uplatňuje článok 6 a článok 8 ods. 2. Úrad sa zdrží vykonávania akýchkoľvek opatrení, ktoré môžu ohroziť prípadné budúce vyšetrovania Európskej prokuratúry. [PN 102]

Na základe tohto predbežného hodnotenia úrad zašle oznámenie Európskej prokuratúre, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

4.  Ak sa činnosť uvedená v odseku 1 preukáže počas vyšetrovania úradu a Európska prokuratúra na základe uvedeného oznámenia začne vyšetrovanie, úrad nepokračuje vo svojom vyšetrovaní tých istých skutočností inak než v súlade s článkom 12e alebo článkom 12f.

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní.

5.  Inštitúcie, orgány, úrady a agentúry môžu požiadať úrad, aby vykonal predbežné hodnotenie obvinení, ktoré im boli oznámené. Na účely takýchto žiadostí sa uplatňuje odsek 3 mutatis mutandis uplatňujú odseky 1 až 4. Úrad informuje príslušnú inštitúciu, orgán, úrad alebo agentúru o výsledkoch predbežného hodnotenia, pokiaľ by takéto informácie neohrozili vyšetrovanie vedené úradom alebo Európskou prokuratúrou. [PN 103]

6.  Ak úrad v nadväznosti na oznámenie zaslané Európskej prokuratúre v súlade s týmto článkom uzavrie svoje vyšetrovanie, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú.

Článok 12d

Neduplicita vyšetrovaní

1.   Ak Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie tých istých skutočností, generálny riaditeľ v súlade s článkom 5 nezačne vyšetrovanie iné než podľa článku 12e alebo 12f a zastaví prebiehajúce vyšetrovanie. Generálny riaditeľ informuje Európsku prokuratúru o každom rozhodnutí o nezačatí alebo zastavení vyšetrovania prijatom z týchto dôvodov. [PN 104]

Na účely uplatnenia prvého pododseku úrad v súlade s článkom 12g ods. 2 overí prostredníctvom systému správy prípadov Európskej prokuratúry, či Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie. Úrad môže Európsku prokuratúru požiadať o ďalšie informácie. Európska prokuratúra na takúto žiadosť odpovie do 10 pracovných dní. Táto lehota sa môže vo výnimočných prípadoch predĺžiť v závislosti od postupov, ktoré sa stanovia v dohodách o spolupráci uvedených v článku 12g ods. 1. [PN 105]

Ak úrad uzavrie svoje vyšetrovanie v súlade s prvým pododsekom, článok 9 ods. 4 a článok 11 sa neuplatňujú. [PN 106]

1a.   Na žiadosť Európskej prokuratúry sa úrad zdrží vykonávania určitých úkonov alebo opatrení, ktoré by mohli ohroziť vyšetrovanie alebo stíhanie zo strany Európskej prokuratúry. Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody takejto žiadosti zaniknú. [PN 107]

1b.   Ak Európska prokuratúra uzavrie alebo zastaví vyšetrovanie, o ktorom dostala informácie od generálneho riaditeľa podľa odseku 1, ktoré sú relevantné pre výkon mandátu úradu, bez zbytočného odkladu o tom informuje úrad a môže vydať odporúčania týkajúce sa následných administratívnych vyšetrovaní. [PN 108]

Článok 12e

Podpora úradu pre Európsku prokuratúru

1.  V priebehu vyšetrovania vedeného Európskou prokuratúrou úrad na jej žiadosť v súlade s článkom 101 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a v súlade so svojím mandátom podporí alebo doplní jej činnosť najmä tým, že:

   a) poskytne informácie, analýzy (vrátane forenzných analýz), odbornú a operatívnu podporu;
   b) uľahčí koordináciu konkrétnych úkonov príslušných vnútroštátnych správnych orgánov a orgánov Únie;
   c) vedie administratívne vyšetrovania.

2.  Žiadosť podľa odseku 1 sa zašle písomná žiadosť, v ktorej sa bližšie určí opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať, a v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania. Žiadosť obsahuje písomne a uvedú sa v nej aspoň:

   a) informácie o vyšetrovaní vedenom Európskou prokuratúrou v rozsahu, ktorý je relevantný pre relevantnom na účel žiadosti;
   b) opatrenie alebo opatrenia, ktoré má úrad na základe žiadosti Európskej prokuratúry vykonať;
   c) v prípade potreby plánovaný harmonogram ich vykonávania;
   d) všetky pokyny podľa odseku 2a.

V prípade potreby môže úrad požiadať o doplňujúce informácie. [PN 109]

2a.  S cieľom chrániť prípustnosť dôkazov, ako aj základné práva a procesné záruky, ak úrad na žiadosť Európskej prokuratúry vykonáva podporné alebo doplnkové opatrenia podľa tohto článku, môže mu Európska prokuratúra prikázať uplatňovať vyššie normy týkajúce sa základných práv, procesných záruk a ochrany údajov, než sú normy stanovené v tomto nariadení. Pritom podrobne uvedie formálne požiadavky a postupy, ktoré sa majú uplatniť.

Ak Európska prokuratúra neposkytne žiadne takéto osobitné pokyny, na opatrenia, ktoré úrad vykonáva podľa tohto článku, sa mutatis mutandis uplatňuje kapitola VI (procesné záruky) a kapitola VIII (ochrana údajov) nariadenia (EÚ) 2017/1939. [PN 110]

Článok 12f

Doplňujúce vyšetrovania

1.  V riadne odôvodnených prípadoch, keď Európska prokuratúra vedie vyšetrovanie a generálny riaditeľ sa domnieva, že by sa malo začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať v súlade s mandátom úradu s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, úrad písomne informuje Európsku prokuratúru a bližšie určí povahu a účel vyšetrovania a požiada Európsku prokuratúru o písomný súhlas so začatím doplňujúceho vyšetrovania. [PN 111]

Do 30 20 pracovných dní od doručenia týchto informácií môže Európska prokuratúra vzniesť námietku voči začatiu buď vydá súhlas so začatím alebo pokračovaním vyšetrovania alebo proti vykonávaniu s vykonávaním prípadných určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania, alebo voči tomu vznesie námietku, ak je potrebné predísť ohrozeniu jej vlastného vyšetrovania alebo trestného stíhania, a to dovtedy, pokým tieto dôvody pretrvávajú. V riadne odôvodnených prípadoch môže Európska prokuratúra lehotu predĺžiť o ďalších 10 pracovných dní. Informuje o tom úrad.

V prípade, že Európska prokuratúra vznesie námietku, úrad nezačne doplnkové vyšetrovanie. V takom prípade Európska prokuratúra bez zbytočného odkladu informuje úrad, keď dôvody námietky zaniknú. [PN 112]

V prípade, že Európska prokuratúra nevznesie námietku v lehote stanovenej v predchádzajúcom pododseku udelí súhlas, úrad môže začať vyšetrovanie alebo vo vyšetrovaní pokračovať a vedie ho v úzkej spolupráci s ňou. [PN 113]

Ak Európska prokuratúra neodpovie v lehote uvedenej v druhom pododseku, úrad môže začať konzultácie s Európskou prokuratúrou s cieľom prijať rozhodnutie do 10 dní. [PN 114]

Úrad na rovnakom základe ako v druhom pododseku pozastaví alebo preruší vyšetrovanie, alebo sa zdrží vykonávania určitých úkonov týkajúcich sa vyšetrovania v prípade, že Európska prokuratúra dodatočne vznesie proti nemu námietku.

2.  Pokiaľ Európska prokuratúra v odpovedi na žiadosť o informácie predloženú v súlade s článkom 12d informuje úrad, že nevykonáva vyšetrovanie, a následne začne vyšetrovanie tých istých skutočností, bezodkladne o tom informuje úrad. Ak sa generálny riaditeľ po získaní týchto informácií domnieva, že by malo pokračovať vyšetrovanie začaté úradom s cieľom uľahčiť prijatie ochranných opatrení alebo finančných, disciplinárnych alebo administratívnych opatrení, uplatňuje sa odsek 1.

Článok 12g

Dohody o spolupráci a výmena informácií s Európskou prokuratúrou

1.  Ak je to potrebné na uľahčenie spolupráce s Európskou prokuratúrou podľa článku 1 ods. 4a, úrad s Európskou prokuratúrou uzavrie administratívne dohody. Takýmito dohodami o spolupráci sa môžu stanoviť praktické podrobnosti výmeny informácií vrátane osobných údajov, operačných, strategických alebo technických informácií a utajovaných skutočností, ako aj vytvorenie platforiem informačných technológií vrátane spoločného prístupu k aktualizáciám a kompatibility softvéru. Musia obsahovať aj podrobné dohody o nepretržitej výmene informácií počas prijatia a overovania obvinení oboma úradmi na účely určenia kompetencií, pokiaľ ide o vyšetrovania, ktoré vedú oba úrady. Zahŕňajú aj dohody o prenose dôkazov medzi úradom a Európskou prokuratúrou, ako aj dohody týkajúce sa rozdelenia výdavkov.

Pred prijatím dohôd o spolupráci s Európskou prokuratúrou generálny riaditeľ zašle návrh pre informáciu európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, dozornému výboru a Európskemu parlamentu. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a dozorný výbor predložia svoje stanoviská bezodkladne. [PN 115]

2.  Úrad má nepriamy prístup k informáciám uchovávaným v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie. Vždy, keď sa zistí zhoda medzi údajmi zadanými do systému správy prípadov úradom a údajmi, ktoré má v držbe Európska prokuratúra, oznámi sa táto skutočnosť Európskej prokuratúre aj úradu. Úrad prijme vhodné opatrenia, aby Európskej prokuratúre umožnil prístup k informáciám vo svojom systéme správy prípadov na základe pozitívnej/negatívnej lustrácie.

Každý nepriamy prístup úradu k informáciám v systéme správy prípadov Európskej prokuratúry sa uskutočňuje iba vtedy, ak je to potrebné na výkon funkcií úradu, ako sa vymedzuje v tomto nariadení, a musí byť riadne odôvodnený a potvrdený vnútorným postupom stanoveným úradom. Úrad vedie záznamy o všetkých prípadoch prístupu k systému správy prípadov Európskej prokuratúry. [PN 116]

2a.   Generálny riaditeľ úradu a hlavný európsky prokurátor sa stretávajú najmenej raz ročne, aby diskutovali o otázkach spoločného záujmu.“ [PN 117]

"

12a.  Článok 15 sa mení takto:

a)  V odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto: "

„Dozorný výbor predovšetkým monitoruje vývoj uplatňovania procesných záruk a trvanie vyšetrovaní.“; [PN 118]

"

b)  V odseku 1 sa piaty pododsek nahrádza takto: "

„Dozornému výboru sa udeľuje prístup ku všetkým informáciám a dokumentom, ktoré považuje za potrebné na plnenie svojich úloh, vrátane správ a odporúčaní o uzavretých vyšetrovaniach a zamietnutých prípadoch, avšak bez zasahovania do výkonu prebiehajúcich vyšetrovaní a s náležitým zreteľom na požiadavky týkajúce sa dôvernosti a ochrany údajov.“; [PN 119]

"

c)  V odseku 8 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Dozorný výbor vymenúva svojho predsedu. Prijíma vlastný rokovací poriadok, ktorý sa pred schválením predloží na informáciu Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov. Zasadnutia dozorného výboru sa zvolávajú na podnet jeho predsedu alebo generálneho riaditeľa. Výbor sa schádza najmenej 10-krát ročne. Dozorný výbor prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Jeho sekretariát zaisťuje Komisia v úzkej spolupráci s dozorným výborom. Pred vymenovaním akýchkoľvek zamestnancov za členov sekretariátu sa uskutoční konzultácia s dozorným výborom a jeho názory sa zohľadnia. Sekretariát koná podľa pokynov dozorného výboru a nezávisle od Komisie. Komisia bez toho, aby bola dotknutá jej kontrola rozpočtu dozorného výboru a jeho sekretariátu, nezasahuje do monitorovacích funkcií dozorného výboru.“ [PN 120]

"

13.  Článok 16 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Európsky parlament, Rada a Komisia sa raz ročne stretnú s generálnym riaditeľom, aby si na politickej úrovni vymenili názory o politike úradu týkajúcej sa metód predchádzania a boja proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným protiprávnym činom alebo nezrovnalostiam poškodzujúcim finančné záujmy Únie. Na tejto výmene názorov za zúčastní aj dozorný výbor. Hlavný európsky prokurátor sa pozve na túto výmenu názorov. Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.“; [PN 121]

"

a)  V odseku 1 sa tretia veta nahrádza takto:"

„Prizvaní môžu byť aj zástupcovia Dvora audítorov, Európskej prokuratúry, Eurojustu a/alebo Europolu, a to ad hoc na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, generálneho riaditeľa alebo dozorného výboru.“; [PN 122]

"

aa)  V odseku 2 sa úvodná časť nahrádza takto:"

„2. Výmena názorov sa môže týkať akejkoľvek témy, na ktorej sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodnú. Konkrétnejšie sa výmena názorov môže týkať:“; [PN 123]

"

b)  V odseku 2 sa písmeno d) nahrádza takto:"

„d) rámca vzťahov medzi úradom a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, a najmä Európskou prokuratúrou, a opatrenia prijatého v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;“; [PN 124]

"

ba)  V odseku 2 sa písmeno e) nahrádza takto:"

„e) rámca vzťahov medzi úradom a príslušnými orgánmi členských štátov, a opatrenia prijatého príslušnými orgánmi v členských štátoch v súvislosti so záverečnými vyšetrovacími správami úradu a ďalšími informáciami, ktoré úrad zasiela;“; [PN 125]

"

bb)  Dopĺňa sa nový odsek:"

„4a. Na vedení výmeny názorov sa striedajú Európsky parlament, Rada a Komisia.“ [PN 126]

"

14.  Článok 17 sa mení takto:

-a)  Odsek 1 sa nahrádza takto:"

„1. Na čele úradu stojí generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva Komisia v súlade s postupom uvedeným v odseku 2. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je sedem rokov a je neobnoviteľné. Generálny riaditeľ sa prijíma ako dočasný zamestnanec podľa služobného poriadku.“; [PN 127]

"

-aa)  Odsek 2 sa nahrádza takto:"

„2. S cieľom vymenovať nového generálneho riaditeľa uverejní Komisia výzvu na podanie prihlášok v Úradnom vestníku Európskej únie. Táto výzva sa uverejní najneskôr šesť mesiacov pred skončením funkčného obdobia súčasného generálneho riaditeľa. Hneď ako dozorný výbor schváli výberový postup Komisie, Komisia zostaví zoznam dostatočne kvalifikovaných kandidátov. Generálny riaditeľ je nominovaný po vzájomnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a Komisia ho následne vymenuje.“; [PN 128]

"

a)  Odsek 3 sa nahrádza takto:"

„3. Pri vykonávaní svojich úloh generálny riaditeľ v súvislosti so začatím a vykonávaním externých a interných vyšetrovaní alebo koordinačných činností, alebo v súvislosti s vypracovaním správ po týchto vyšetrovaniach alebo koordinačných činnostiach, nevyhľadáva ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády ani inštitúcie, orgánu, úradu či agentúry. Ak sa generálny riaditeľ domnieva, že opatrenie prijaté Komisiou spochybňuje jeho nezávislosť, bezodkladne o tom informuje dozorný výbor a rozhodne sa, či podá žalobu proti Komisii na Súdnom dvore.“; [PN 129]

"

aa)  Odsek 4 sa nahrádza takto:"

4. Generálny riaditeľ pravidelne, a aspoň raz ročne, podáva správy Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov o záveroch vyšetrovaní vykonaných úradom, prijatých opatreniach, problémoch, ktorým musel úrad čeliť, ako aj o opatreniach úradu v nadväznosti na odporúčania dozorného výboru v súlade s článkom 15, pričom rešpektuje dôvernosť týchto vyšetrovaní, legitímne práva dotknutých osôb a informátorov a v relevantných prípadoch aj vnútroštátne právo uplatniteľné na súdne konanie.

Výročná správa obsahuje aj posúdenie stupňa spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov a inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami, s osobitným zreteľom na vykonávanie článku 11 ods. 2 a 6a.“; [PN 130]

"

ab)  Dopĺňa sa tento odsek:"

„4a. Na žiadosť Európskeho parlamentu v súvislosti s jeho právami v oblasti kontroly rozpočtu môže generálny riaditeľ poskytnúť informácie o činnosti úradu pri rešpektovaní dôvernosti vyšetrovaní a následných postupov. Európsky parlament zabezpečí dôvernosť informácií poskytnutých v súlade s týmto odsekom.“; [PN 131]

"

ac)  V odseku 5 sa vypúšťa prvý pododsek; [PN 132]

b)  V odseku 5 druhom pododseku sa písmeno b) nahrádza takto:"

„b) o prípadoch postúpenia informácií justičným orgánom členských štátov a alebo Európskej prokuratúre;“; [PN 133]

"

ba)  V odseku 5 treťom pododseku sa vkladá toto písmeno:"

„ba) o zamietnutých prípadoch;“; [PN 134]

"

bb)  Odsek 7 sa nahrádza takto:"

„7. Generálny riaditeľ zavedie do praxe vnútorný poradný a kontrolný postup vrátane preskúmania zákonnosti týkajúci sa okrem iného dodržiavania procesných záruk a základných práv dotknutých osôb a svedkov, ako aj vnútroštátneho práva dotknutých členských štátov, a to najmä s odkazom na článok 11 ods. 2. Preskúmanie zákonnosti vykonávajú odborníci úradu v oblasti práva a postupov vyšetrovania, ktorí sú kvalifikovaní na vykonávanie funkcie v súdnictve v niektorom členskom štáte. Ich stanovisko sa pripojí k záverečnej správe z vyšetrovania.“; [PN 135]

"

bc)  Odsek 8 sa nahrádza takto:"

„8. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 19a týkajúce sa stanovenia regulačného postupu pre vyšetrovania, ktorým sa majú riadiť zamestnanci úradu. Uvedené delegované akty sa týkajú najmä:

   a) postupov, ktoré sa majú dodržiavať pri vykonávaní mandátu a štatútu úradu;
   b) podrobných predpisov upravujúcich vyšetrovacie postupy, ako aj povolené vyšetrovacie úkony;
   c) legitímnych práv dotknutých osôb;
   d) procesných záruk;
   da) ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov a politík poskytovania informácií a prístupu k dokumentom;
   db) ustanovení o preskúmaní zákonnosti a spôsobov nápravy, ktoré sú k dispozícii dotknutým osobám;
   dc) vzťahov s Európskou prokuratúrou.

Počas prípravných prác Komisia vedie konzultácie s dozorným výborom a s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Každý delegovaný akt prijatý v súlade s týmto odsekom sa na informačné účely uverejní na webovej stránke úradu vo všetkých úradných jazykoch Únie.“; [PN 136]

"

c)  V odseku 8 prvom pododseku sa dopĺňa toto písmeno e):"

„e) vzťahov s Európskou prokuratúrou.“ [PN 137]

"

ca)  V odseku 9 sa prvý pododsek nahrádza takto:"

„Pred uložením akejkoľvek disciplinárnej sankcie voči generálnemu riaditeľovi alebo predtým, než bude zbavený imunity, sa Komisia poradí s dozorným výborom.“ [PN 138]

"

14a.  Článok 19 sa nahrádza takto:"

„Článok 19

Hodnotiaca správa a revízia

Najneskôr päť rokov po dátume určenom v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu o uplatňovaní a vplyve tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o účinnosť a účelnosť spolupráce medzi úradom a Európskou prokuratúrou. K tejto správe sa pripojí stanovisko dozorného výboru.

Najneskôr dva roky po predložení hodnotiacej správy podľa prvého pododseku Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na modernizáciu rámca úradu vrátane dodatočných alebo podrobnejších pravidiel týkajúcich sa štruktúry úradu, jeho funkcií alebo postupov vzťahujúcich sa na jeho činnosť, s osobitným zreteľom na jeho spoluprácu s Európskou prokuratúrou, cezhraničné vyšetrovania a vyšetrovania v členských štátoch, ktoré nie sú členmi Európskej prokuratúry.“ [PN 139]

"

14b.  Vkladá sa tento článok:"

„Článok 19a

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 17 ods. 8 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od ... (dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia). Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 17 ods. 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 17 ods. 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“ [PN 140]

"

Článok 2

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.  Články 12c až 12f uvedené v článku 1 bode 12 sa uplatňujú od dátumu určeného v súlade s článkom 120 ods. 2 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) 2017/1939.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

(1)Ú. v. EÚ C 42, 1.2.2019, s. 1.
(2) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2019.
(3)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(4)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(5)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(6)COM(2017)0589. K tejto správe bol pripojený hodnotiaci pracovný dokument útvarov Komisie, SWD(2017)0332, a stanovisko dozorného výboru úradu OLAF č. 2/2017.
(7)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(8)Článok 129 sa vloží do nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX (nové nariadenie o rozpočtových pravidlách), v súvislosti s ktorým sa dosiahla politická dohoda a ktorého prijatie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.
(9)Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).
(10) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).
(11)Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)Ú. v. EÚ C ….
(14)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(15)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).
(16)Článok 32a ods. 3 sa vloží do smernice (EÚ) 2015/849 prostredníctvom smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/XX, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849, v súvislosti s ktorou sa 19. decembra 2017 dosiahla politická dohoda a ktorej prijatie sa očakáva v nasledujúcich mesiacoch.
(17)Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).
(18) Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).
(19) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 z 12. júna 2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 15).

Posledná úprava: 29. júla 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia