Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0170(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0179/2019

Ingivna texter :

A8-0179/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 16/04/2019 - 8.25

Antagna texter :

P8_TA(2019)0383

Antagna texter
PDF 314kWORD 90k
Tisdagen den 16 april 2019 - Strasbourg
Utredningar utförda av Olaf och samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten ***I
P8_TA(2019)0383A8-0179/2019
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 april 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar (COM(2018)0338 – C8-0214/2018 – 2018/0170(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0338),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, jämförda med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0214/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av revisionsrättens yttrande nr 8/2018(1),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet och yttrandena från utskottet för rättsliga frågor samt från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0179/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Europeiska revisionsrättens yttrande nr 8/2018.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../… om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i Olafs utredningar
P8_TC1-COD(2018)0170

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 325, jämförd med fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av revisionsrättens yttrande(1),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(2), och

av följande skäl:

(1)  Genom antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371(3) och rådets förordning (EU) 2017/1939(4) har unionen avsevärt förstärkt de harmoniserade rättsliga rambestämmelserna för medel som finns att tillgå för att skydda unionens ekonomiska intressen genom straffrätt. Europeiska åklagarmyndigheten kommer att ha är en central prioritering på områdena straffrätt och politik för bedrägeribekämpning, och den har befogenhet att utföra brottsutredningar och väcka åtal för brott som riktar sig mot unionens budget, enligt definitionen i direktiv (EU) 2017/1371, i de deltagande medlemsstaterna. [Ändr. 1]

(2)  För att skydda unionens ekonomiska intressen utför Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utför administrativa utredningar av administrativa oriktigheter och kriminellt beteende. I slutet av sina utredningar får Olaf lämna rättsliga rekommendationer till nationella åklagarmyndigheter, för att möjliggöra åtal och lagföring i medlemsstaterna. I framtiden kommer Olaf, i de medlemsstater som deltar i Europeiska åklagarmyndigheten, att rapportera misstänkta brott till myndigheten och samarbeta med den i samband med sina utredningar. [Ändr. 2]

(3)  Därför bör Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(5) ändras och anpassas på motsvarande sätt till följd av antagandet av förordning (EU) 2017/1939. De bestämmelser som reglerar förbindelserna mellan Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf i förordning (EU) 2017/1939 bör återspeglas av och kompletteras med reglerna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att säkerställa högsta möjliga nivå på skyddet av unionens ekonomiska intressen genom synergieffekter mellan de två organen, vilket innebär tillämpning av principerna om nära samarbete, informationsutbyte, komplementaritet och undvikande av dubbelarbete. [Ändr. 3]

(4)  Med beaktande av sitt gemensamma mål att bevara integriteten i unionens budget bör Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten upprätta och upprätthålla en nära förbindelse, som grundas på lojalt samarbete och som syftar till att säkerställa att deras respektive mandat kompletterar varandra, och samordna sina åtgärder, i synnerhet vad gäller omfattningen av det fördjupade samarbetet om inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten. Slutligen bör förbindelsen bidra till att säkerställa att alla medel används för att skydda unionens ekonomiska intressen och undvika onödigt dubbelarbete.

(5)  Enligt förordning (EU) 2017/1939 ska Olaf, samt alla institutioner, organ och byråer inom unionen och behöriga nationella myndigheter, till Europeiska åklagarmyndigheten, utan otillbörligt dröjsmål, rapportera misstänkta brottsliga handlingar i fråga om vilka Europeiska åklagarmyndigheten kan utöva sin befogenhet. Eftersom Olafs uppdrag är att utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen är den bäst lämpad och utrustad för att fungera som en naturlig partner och privilegierad informationskälla för Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 4]

(6)  Uppgifter som tyder på brottsliga handlingar som faller inom Europeiska åklagarmyndighetens befogenhet kan i praktiken förekomma i de ursprungliga anklagelser som inkommit till Olaf eller kan uppkomma enbart i samband med en administrativ utredning som inletts av Olaf på grund av misstankar om administrativa oriktigheter. För att kunna uppfylla sin plikt att rapportera till Europeiska åklagarmyndigheten bör Olaf därför, i förekommande fall, rapportera brottsliga handlingar när som helst före eller under loppet av en utredning.

(7)  I förordning (EU) 2017/1939 fastställs vilka uppgifter rapporterna minst ska innehålla. Olaf kan behöva utföra en preliminär utvärdering av anklagelserna för att kontrollera att rapporterna är fullständiga och samla in nödvändiga uppgifter. Olaf bör utföra denna utvärdering snabbt och på ett sätt som inte riskerar att äventyra en eventuell framtida brottsutredning. När utvärderingen slutförts bör Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om det finns misstanke om att ett brott som faller inom dess befogenhet har konstaterats.

(8)  Med hänsyn till Olafs sakkunskap bör unionens institutioner, organ och byråer ha möjlighet att utnyttja Olaf för att utföra en sådan preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem.

(9)  I enlighet med förordning (EU) 2017/1939 bör Olaf i princip inte inleda en administrativ utredning parallellt med en utredning som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten av samma sakförhållanden. I vissa fall kan dock skyddet av unionens ekonomiska intressen kräva att Olaf utför en kompletterande administrativ utredning innan de straffrättsliga förfaranden som inletts av Europeiska åklagarmyndigheten avslutats för att fastställa huruvida säkerhetsåtgärder är nödvändiga eller huruvida finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder bör vidtas. Dessa kompletterande utredningar kan vara lämpliga, bland annat för att återkräva belopp som ska inbetalas till unionens budget och som omfattas av preskription, när de riskutsatta beloppen är mycket höga eller om det är nödvändigt att undvika ytterligare utgifter i risksituationer genom administrativa åtgärder.

(10)  I förordning (EU) 2017/1939 föreskrivs att Europeiska åklagarmyndigheten får begära att Olaf utför sådana kompletterande utredningar. I de fall där Europeiska åklagarmyndigheten inte begär en sådan kompletterande utredning bör den också, på vissa särskilda villkor, vara möjlig på initiativ av Olaf, efter samråd med Europeiska åklagarmyndigheten. I synnerhet bör Europeiska åklagarmyndigheten kunna invända mot att Olaf inleder eller fortsätter en utredning eller att den utför specifika utredningsåtgärder. Orsakerna till denna invändning bör baseras på behovet av att skydda Europeiska åklagarmyndighetens effektivitet i utredningar och bör stå i proportion till detta mål. Olaf bör avstå från att utföra de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten gjort invändningar mot. Om Europeiska åklagarmyndigheten inte gör invändningar samtycker till begäran bör Olafs utredningar utföras i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 6]

(11)  Olaf bör aktivt stödja Europeiska åklagarmyndigheten i dess utredningar. I detta avseende får Europeiska åklagarmyndigheten begära att Olaf stöder eller kompletterar dess brottsutredningar genom utövande av sina befogenheter enligt denna förordning. I dessa fall ska Olaf utföra sina uppgifter inom gränserna för sina befogenheter och inom den ram som anges i denna förordning.

(12)  För att säkerställa en effektiv samordning, ett effektivt samarbete och transparens mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör information kontinuerligt utbytas mellan dem. Utbyte av information i de skeden som föregår inledningen av de utredningar som utförs av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten är särskilt viktigt för att säkerställa en god samordning mellan de olika åtgärderna för att säkra komplementaritet och undvika dubbelarbete. I detta syfte bör både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten använda funktionerna träff/icke träff i sina respektive ärendehanteringssystem. Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten bör fastställa formerna och villkoren för detta utbyte av information i sina praktiska överenskommelser. [Ändr. 7]

(13)  I kommissionens rapport om utvärdering av tillämpningen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013(6), som antogs den 2 oktober 2017, drogs slutsatsen att 2013 års ändringar av regelverket medfört tydliga förbättringar när det gäller genomförandet av utredningar, samarbete med partner och berörda personers rättigheter. Samtidigt har utvärderingen belyst vissa brister som påverkar utredningarnas ändamålsenlighet och effektivitet.

(14)  Det är nödvändigt att ta itu med de mest otvetydiga resultaten i kommissionens utvärdering genom ändringen av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013. Dessa är väsentliga ändringar som krävs på kort sikt för att stärka ramen för Olafs utredningar, för att upprätthålla ett starkt och väl fungerande Olaf som kompletterar Europeiska åklagarmyndighetens straffrättsliga lösningar med administrativa utredningar, men som inte innebär en ändring av dess uppdrag eller befogenheter. Ändringarna rör främst områden där man i dag i brist på tydlighet i förordningen hindrar ett effektivt genomförande av Olafs utredningar, såsom genomförandet av kontroller på plats, möjlighet till tillgång till uppgifter om bankkonton eller tillåtlighet som bevis i de ärenderapporter som Olaf utarbetat. Kommissionen bör lägga fram ett nytt, heltäckande förslag senast två år efter utvärderingen av både Europeiska åklagarmyndigheten och Olaf och av deras samarbete. [Ändr. 8]

(15)  Dessa ändringar påverkar inte de rättssäkerhetsgarantier som tillämpas i samband med utredningar. Olaf är skyldig att tillämpa rättssäkerhetsgarantierna i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96(7) och de som ingår i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna ram kräver att Olaf genomför sina utredningar på ett objektivt, opartiskt och konfidentiellt sätt, söker bevis för och emot den berörda personen samt genomför utredningsåtgärder på grundval av ett skriftligt bemyndigande och efter en lagenlighetskontroll. Olaf måste säkerställa att rättigheterna för de personer som berörs av dess utredningar iakttas, inklusive oskuldspresumtionen och rätten att inte röja sig själv. När berörda personer intervjuas har de bland annat rätt att biträdas av en person enligt eget val, att godkänna intervjuprotokollet och att använda något av unionens officiella språk. Berörda personer har också rätt att yttra sig om sakförhållandena i ärendet innan några slutsatser kan dras.

(16)  Olaf genomför kontroller och inspektioner på plats, som gör det möjligt för byrån att få tillgång till ekonomiska aktörers lokaler och dokumentation inom ramen för sina utredningar av misstänkta bedrägerier, korruption eller andra olagliga beteenden som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Dessa utredningar utförs i enlighet med denna förordning och rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96, vilka i vissa fall underställer tillämpningen av dessa befogenheter till villkoren i nationell lagstiftning. Kommissionens utvärdering har visat att det inte alltid anges i vilken utsträckning nationell lagstiftning bör tillämpas, och detta hindrar därför effektiviteten i Olafs utredningsverksamhet.

(17)  Det är därför lämpligt att förtydliga i vilka fall nationell rätt bör tillämpas under Olafs utredningar, dock utan att ändra de befogenheter som Olaf förfogar över eller ändra hur förordningen fungerar i förhållande till medlemsstaterna. Förtydligandet återspeglar tribunalens nyligen avkunnade dom i mål T-48/16, Sigma Orionis SA mot Europeiska kommissionen.

(18)  Olafs genomförande av kontroller och inspektioner på plats i situationer där den berörda ekonomiska aktören underkastar sig kontrollen bör enbart omfattas av unionens lagstiftning. Detta bör göra det möjligt för Olaf att utöva sina utredningsbefogenheter på ett effektivt och enhetligt sätt i alla medlemsstater och på så sätt bidra till en hög skyddsnivå för unionens ekonomiska intressen i hela unionen i enlighet med artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(19)  I situationer där Olaf måste förlita sig på bistånd från de nationella behöriga myndigheterna, i synnerhet i de fall där en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll och inspektion på plats bör medlemsstaterna säkerställa att byråns verksamhet är effektiv, och bör tillhandahålla nödvändigt bistånd i enlighet med de relevanta nationella processrättsliga reglerna.

(20)  En skyldighet för ekonomiska aktörer att samarbeta med Olaf bör införas i förordning (EU, Euratom) nr 883/2013. Detta är i linje med deras skyldigheter enligt förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 att bevilja tillgång för utförandet av kontroller och inspektioner på plats av lokaler, markområden, transportmedel och andra platser som används yrkesmässigt och följa kravet i artikel 129(8) i budgetförordningen att varje person eller enhet som mottar medel från unionen ska samarbeta till fullo för att skydda unionens ekonomiska intressen, också i samband med Olafs utredningar.

(21)  Som en del av denna samarbetsskyldighet bör Olaf kunna kräva av ekonomiska aktörer som kan ha varit inblandade i det ärende som utreds, eller som kan förfoga över relevant information, att lämna relevant information. När ekonomiska aktörer uppfyller sådana krav är de inte skyldiga att erkänna att de har begått en olaglig handling, men de är skyldiga att besvara frågor om sakförhållanden och tillhandahålla handlingar, även om dessa upplysningar kan komma att användas mot dem eller mot en annan aktör om förekomsten av olaglig verksamhet.

(22)  Ekonomiska aktörer bör ha möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där kontrollen äger rum och rätt att biträdas av en person enligt eget val, bland annat av externa juridiska ombud vid kontroller och inspektioner på plats. Närvaro av ett juridiskt ombud bör dock inte utgöra ett rättsligt villkor för att kontroller och inspektioner på plats ska vara giltiga. För att säkerställa att kontrollerna och inspektionerna på plats är effektiva, särskilt när det gäller risken för att bevismaterial försvinner, bör Olaf kunna få tillgång till lokaler, markområden, transportmedel eller andra platser som används yrkesmässigt, utan att invänta att aktören rådgör med sitt juridiska ombud. Olaf bör endast godta en kort rimlig försening i avvaktan på att det juridiska ombudet rådfrågas innan kontrollen inleds. Alla sådana dröjsmål måste begränsas till ett strikt minimum.

(23)  För att garantera transparens vid genomförandet av kontroller och inspektioner på plats bör Olaf ge ekonomiska aktörer lämplig information om deras samarbetsskyldighet och konsekvenserna av en vägran att samarbeta, och det förfarande som är tillämpligt på kontrollen, inbegripet tillämpliga rättssäkerhetsgarantier.

(24)  Vid interna utredningar och, vid behov, externa utredningar har Olaf tillgång till alla relevanta uppgifter som innehas av institutionerna, organen och byråerna. För att återspegla hur tekniken utvecklas är det, såsom föreslogs i kommissionens utvärdering, nödvändigt att förtydliga att denna tillgång bör vara möjlig oavsett i vilken form typ av medium denna information eller dessa uppgifter lagras. [Ändr. 9]

(25)  För en mer sammanhängande ram för Olafs utredningar bör de regler som är tillämpliga på interna och externa utredningar samordnas ytterligare, för att därigenom åtgärda vissa brister som identifierats i kommissionens utvärdering, där det inte är motiverat med avvikande regler. Detta bör t.ex. vara fallet när det gäller att se till att rapporter och rekommendationer som upprättas efter en extern utredning kan skickas till den institution, det organ eller den byrå som berörs så att den/det kan vidta lämpliga åtgärder, såsom vid interna utredningar. Om möjligt bör Olaf i enlighet med sitt uppdrag stödja den institution, det organ eller den byrå som berörs av uppföljningen av dess rekommendationer. För att ytterligare säkerställa samarbetet mellan Olaf och institutioner, organ och byråer, bör Olaf, när så är nödvändigt, informera den av unionens institutioner, organ eller byrå som berörs om sitt beslut att inte inleda en extern utredning, exempelvis när en av unionens institutioner, organ eller byråer var källan till den ursprungliga informationen.

(26)  Olaf bör förfoga över de medel som krävs för att spåra varifrån pengarna kommer för att avslöja det tillvägagångssätt som är typiskt för många bedrägliga beteenden. I dag kan Olaf erhålla bankuppgifter som är relevanta för dess utredningsverksamhet och som innehas av kreditinstitut i ett antal medlemsstater genom samarbete med och bistånd från de nationella myndigheterna. För att säkerställa en effektiv strategi i unionen, bör det i förordningen anges en skyldighet för de behöriga nationella myndigheterna att lämna uppgifter om bank- och betalkonton till Olaf, som en del av deras allmänna skyldighet att bistå byrån. Detta samarbete bör i regel äga rum med hjälp av finansunderrättelseenheter i medlemsstaterna. De nationella myndigheterna bör när de lämnar detta bistånd till Olaf agera i enlighet med tillämpliga processrättsliga bestämmelser som föreskrivs i den nationella lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

(26a)   För att värna om skyddet av och respekten för processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier bör Olaf skapa en intern funktion i form av en tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier och förse honom eller henne med tillräckliga resurser. Den tillsynsansvarige för rättssäkerhetsgarantier bör ha tillgång till all information som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter. [Ändr. 10]

(26b)   Denna förordning bör inrätta ett system för klagomål till Olaf i samarbete med den tillsynsansvarige för rättssäkerhetsgarantier, för att skydda respekten för de processuella rättigheterna och rättssäkerhetsgarantierna i samband med all verksamhet vid Olaf. Detta bör utformas som ett administrativt system där den tillsynsansvarige ansvarar för handläggning av klagomål till Olaf i enlighet med rätten till god förvaltning. Detta system bör vara effektivt och säkerställa att klagomål följs upp på rätt sätt. För att öka insynen och möjligheterna att utkräva ansvar bör Olaf i sin årsrapport redogöra för systemet för klagomål. Olaf bör särskilt behandla antalet klagomål som mottagits, de typer av kränkningar av processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier som förekommit, de berörda verksamheterna och, när det är möjligt, de uppföljningsåtgärder som Olaf vidtagit. [Ändr. 11]

(27)  En tidigarelagd överföring av uppgifter från Olaf för att anta säkerhetsåtgärder är ett viktigt verktyg för skyddet av EU:s ekonomiska intressen. För att säkerställa ett nära samarbete på detta område mellan Olaf och unionens institutioner, organ och byråer är det lämpligt att den sistnämnda har möjlighet att när som helst samråda med Olaf för att besluta om eventuella lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevis.

(28)  Olafs rapporter utgör för närvarande tillåten bevisning i administrativa eller rättsliga förfaranden på samma sätt och på samma villkor som administrativa rapporter som utformats av nationella administrativa inspektörer. Kommissionens utvärdering visade att i vissa medlemsstater säkerställer inte denna regel i tillräcklig utsträckning effektiviteten i Olafs verksamhet. För att öka effektiviteten och den enhetliga användningen av rapporter från byrån, bör förordningen föreskriva att sådana rapporter är tillåtliga i rättsliga förfaranden som inte är av straffrättslig karaktär inför nationella domstolar samt i administrativa förfaranden i medlemsstaterna. Regeln om likvärdighet med nationella administrativa inspektörers rapporter bör fortsätta att tillämpas i fråga om nationella rättsliga förfaranden av straffrättslig karaktär. I förordningen bör det också föreskrivas att Olafs rapporter är tillåtliga i administrativa och rättsliga förfaranden på unionsnivå.

(29)  Olafs mandat omfattar skydd av intäkterna till unionens budget från egna medel som härrör från mervärdesskatt. På detta område bör Olaf kunna stödja och komplettera medlemsstaternas verksamheter genom utredningar som utförs i enlighet med dess mandat, samordning av nationella behöriga myndigheter i komplexa gränsöverskridande fall och stöd och bistånd till medlemsstaterna och till Europeiska åklagarmyndigheten. För detta ändamål bör Olaf kunna utbyta information genom Eurofiscnätverket, som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/2010(9), med beaktande av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725(10) för att främja och underlätta samarbetet vid bekämpningen av mervärdesskattebedrägerier. [Ändr. 12]

(30)  Sambandscentraler för bedrägeribekämpning i medlemsstaterna infördes genom förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 för att underlätta ett effektivt samarbete och utbyte av information, inbegripet utbyte av operativ information mellan byrån och medlemsstaterna. Utvärderingen visade att sambandscentralerna på ett positivt sätt har bidragit till Olafs arbete. I den fastställdes också behovet av att ytterligare klargöra deras roll för att säkerställa att Olaf ges nödvändigt bistånd för att säkerställa att dess utredningar är effektiva, samtidigt som sambandscentralernas organisation och befogenheter överlämnas till respektive medlemsstat. I detta avseende bör sambandscentralerna för bedrägeribekämpning kunna ge, få eller samordna det bistånd som behövs för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt före, under eller i slutet av en extern eller intern utredning.

(31)  Olafs skyldighet att ge medlemsstaterna bistånd så att de kan samordna sina åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen är en central del av dess uppdrag att stödja gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaterna. Närmare regler bör fastställas för att underlätta Olafs samordningsverksamhet och dess samarbete med medlemsstaternas myndigheter, tredjeländer och internationella organisationer. Dessa regler bör inte påverka Olafs utövande av kommissionens befogenheter i särskilda bestämmelser om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa myndigheter och kommissionen, särskilt rådets förordning (EG) nr 515/97(11).

(32)  Dessutom bör det vara möjligt för Olaf att begära bistånd från sambandscentralerna för bedrägeribekämpning i samband med samordningsverksamheten, samt för sambandscentralerna för bedrägeribekämpning att samarbeta sinsemellan för att ytterligare stärka de tillgängliga samarbetsmekanismerna för att motverka bedrägerier.

(32a)   Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör ge Olaf det stöd som behövs för att byrån ska kunna utföra sina uppgifter. När Olaf utfärdar rättsliga rekommendationer till de nationella åklagarmyndigheterna i en medlemsstat och ingen uppföljning görs bör medlemsstaten motivera sitt beslut för Olaf. En gång om året bör Olaf utarbeta en rapport med en redogörelse för det stöd som medlemsstaterna har tillhandahållit och uppföljningen av de rättsliga rekommendationerna. [Ändr. 13]

(32b)   För att komplettera de förfaranderegler för utredningar som fastställs i denna förordning bör Olaf fastställa förfaranderegler för utredningar som ska följas av Olafs personal. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör därför delegeras till kommissionen när det gäller fastställandet av sådana förfaranderegler, utan att det påverkar Olafs oberoende i samband med utövandet av dess befogenheter. Dessa delegerade akter bör särskilt omfatta den praxis som ska tillämpas i samband med genomförandet av Olafs mandat och stadgar, detaljerade bestämmelser för utredningsförfaranden och tillåten utredningsverksamhet, de berörda personernas legitima rättigheter, rättssäkerhetsgarantier, bestämmelser om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till handlingar, bestämmelser om lagenlighetskontrollen och de berörda personernas möjligheter att överklaga, samt förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten. Det är av särskild betydelse att Olaf genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör se till att relevanta handlingar samtidigt översänds till Europaparlamentet och rådet och att detta sker i tid och på ett lämpligt sätt. [Ändr. 14]

(32c)   Senast fem år efter det datum som fastställts i enlighet med andra stycket i artikel 120.2 i förordning (EU) 2017/1939 bör kommissionen utvärdera tillämpningen av denna förordning, i synnerhet effektiviteten avseende samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 15]

(33)  Eftersom målet för denna förordning, nämligen att stärka skyddet av unionens ekonomiska intressen genom att anpassa Olafs verksamhet till inrättandet av Europeiska åklagarmyndigheten och genom att öka effektiviteten i Olafs utredningar, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan bättre kan uppnås på unionsnivå genom antagande av regler som reglerar förbindelserna mellan två unionsorgan och öka effektiviteten i Olafs utredningar i unionen, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att intensifiera bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

(34)  Denna förordning innebär inte någon inskränkning av medlemsstaternas befogenheter och ansvar att vidta åtgärder för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.

(35)  Europeiska datatillsynsmannen har rådfrågats i enlighet med artikel 28.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001(12) och avgav ett yttrande den ...(13).

(36)  Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 ska ändras på följande sätt:

-1.  I artikel 1 ska inledningen i punkt 1 ersättas med följande:"

”1. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (nedan kallad Olaf), som inrättades genom beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom, ska för att intensifiera kampen mot bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot Europeiska unionens och Europeiska atomenergigemenskapens (när sammanhanget kräver det nedan gemensamt kallade unionen) ekonomiska intressen, utöva den behörighet att utföra utredningar som kommissionen har enligt” [Ändr. 16]

"

-1a.  Artikel 1.2 ska ersättas med följande:"

”2. Olaf ska förmedla kommissionens hjälp till medlemsstaterna för att organisera ett nära och regelbundet samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, så att de kan samordna sina insatser för att skydda unionens ekonomiska intressen mot bedrägerier. Olaf ska bidra till att skapa och utveckla metoder för att förebygga och bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Olaf ska tillsammans med och mellan medlemsstaterna främja och samordna utbyte av operativa erfarenheter och god praxis när det gäller skyddet av unionens ekonomiska intressen och även stödja gemensamma insatser mot bedrägerier som medlemsstaterna vidtar på frivillig grund.” [Ändr. 17]

"

-1b.   I artikel 1 ska punkt 3 d ersättas med följande:"

”d) Förordning (EU) nr 2018/1725” [Ändr. 18]

"

-1c.  I artikel 1.3 ska led da läggas till: "

”da) Förordning (EU) 2016/679” [Ändr. 19]

"

-1d.  Artikel 1.4 ska ersättas med följande:"

”4. Olaf ska inom de institutioner, organ och byråer som inrättas genom fördragen eller på grundval av dessa (nedan kallade institutionerna, organen och byråerna), och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d, utföra administrativa utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. I detta syfte ska Olaf utreda sådana omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som utgör brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger unionens tjänstemän och övriga anställda, brister som skulle kunna leda till disciplinära åtgärder och i förekommande fall straffrättsliga förfaranden, eller en bristande uppfyllelse av de motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer samt sådana anställda vid institutioner, organ och byråer som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna (nedan tillsammans kallade tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda).” [Ändr. 20]

"

1.  I artikel 1 ska följande punkt införas:"

”4a. Olaf ska upprätta och upprätthålla en nära förbindelse med Europeiska åklagarmyndigheten, som inrättats inom ramen för ett fördjupat samarbete genom rådets förordning (EU) 2017/1939(14). Denna förbindelse ska grundas på ömsesidigt samarbete, komplementaritet, undvikande av dubbelarbete och informationsutbyte. Den ska särskilt säkerställa att alla tillgängliga medel används för skyddet av unionens ekonomiska intressen genom komplementaritet av deras respektive mandat och stöd från Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 21]

Samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten ska regleras genom artiklarna 12c–12f. ”.

"

1a.  Artikel 1.5 ska ersättas med följande:"

”5. Medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutionerna, organen och byråerna får ingå administrativa överenskommelser med Olaf för tillämpningen av denna förordning. De administrativa överenskommelserna får framför allt avse överlämnandet av information samt genomförandet och uppföljningen av utredningar.” [Ändr. 22]

"

1b.   Artikel 2.2 ska ersättas med följande:"

”2. Oegentligheter: oegentligheter enligt definitionen i artikel 1.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 inbegripet överträdelser som påverkar inkomster från mervärdesskatt.” [Ändr. 23]

"

1c.  Artikel 2.3 ska ersättas med följande:"

”3. bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller alla andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen: samma mening som dessa ord har i relevanta unionsakter.” [Ändr. 24]

"

2.  I artikel 2 ska led  4 ersättas med följande:"

”4. administrativa utredningar (nedan kallade utredningar): alla inspektioner, kontroller eller andra åtgärder som Olaf vidtar, i enlighet med artiklarna 3 och 4, för att nå de mål som anges i artikel 1 och konstatera eventuella oriktigheter i verksamheter som kontrolleras; dessa utredningar ska inte påverka Europeiska åklagarmyndighetens eller medlemsstaternas befogenheter att inleda straffrättsliga förfaranden.”.

"

2a.  Artikel 2.5 ska ersättas med följande:"

”5. berörd person: en person eller ekonomisk aktör som misstänks för bedrägerier, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen och som därför är under utredning av Olaf.” [Ändr. 25]

"

2b.  I artikel 2 ska följande punkt införas:"

”7a. ledamot eller anställd i en institution: en ledamot av Europaparlamentet, en medlem i Europeiska rådet, en företrädare för en medlemsstat på ministernivå i rådet, en ledamot av Europeiska kommissionen, en ledamot av Europeiska unionens domstol, en medlem i Europeiska centralbankens råd eller en ledamot av revisionsrätten, beroende på vad som är lämpligt.” [Ändr. 26]

"

2c.  I artikel 2 ska följande punkt införas:"

”7b. samma sakförhållanden: de väsentliga sakförhållandena är identiska, vilket ska förstås som att det föreligger en uppsättning konkreta omständigheter som är oupplösligt sammankopplade och som helhet kan utgöra delar i en utredning av ett brott för vilken Olaf eller Europeiska åklagarmyndighetens är behörig.” [Ändr. 27]

"

3.  Artikel 3 ska ersättas med följande:"

”Artikel 3

Externa utredningarKontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna och i tredjeländer [Ändr. 28]

1.  Inom det tillämpningsområde som fastställts i artiklarna artikel 1, 2.1 och 2.3 ska Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats i medlemsstaterna och, i enlighet med gällande avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd samt andra gällande rättsliga instrument, i tredjeländer och vid internationella organisationer. [Ändr. 29]

2.  Kontroller och inspektioner på plats ska utföras i enlighet med denna förordning och, i den utsträckning ett ärende inte omfattas av denna förordning, i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96.

3.  Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf i samband med utredningar. Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer i enlighet med artikel 4.2 b. [Ändr. 30]

4.  Olaf ska utföra kontrollerna och inspektionerna på plats mot uppvisande av ett skriftligt bemyndigande enligt artikel 7.2 i denna förordning och artikel 6.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2185/1996. Olaf ska informera den berörda ekonomiska aktören om vilket förfarande som ska tillämpas, bland annat när det gäller de tillämpliga rättssäkerhetsgarantierna och skyldigheten att samarbeta med den berörda ekonomiska aktören.

5.  Vid utövandet av sina befogenheter ska Olaf uppfylla de rättssäkerhetsgarantier som föreskrivs i denna förordning och i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96. Vid genomförandet av en kontroll och inspektion på plats ska den berörda ekonomiska aktören ha rätt att inte lämna förklaringar i vilka vederbörande röjer sig själv och att biträdas av en person enligt eget val. När förklaringar lämnas under kontrollerna på plats ska den ekonomiska aktören ges möjlighet att använda något av de officiella språken i den medlemsstat där vederbörande befinner sig. Rätten att biträdas av en person enligt eget val ska inte hindra att Olaf ges tillträde till den ekonomiska aktörens lokaler, och ska inte otillbörligen försena inledandet av kontrollen.

6.  På Olafs begäran ska den berörda medlemsstatens behöriga myndighet utan otillbörligt dröjsmål förse Olafs anställda med det bistånd som behövs för att de effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, i enlighet med det skriftliga bemyndigande som avses i artikel 7.2. [Ändr. 31]

Den berörda medlemsstaten ska i enlighet med förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 säkerställa att Olafs anställda får tillgång till all information och alla handlingar och uppgifter som rör utredningsföremålet och som krävs för att kontrollerna och inspektionerna på plats ska kunna utföras effektivt och på ett verkningsfullt sätt, och att de kan säkra handlingar eller uppgifter för att undvika att de går förlorade. Om privatägda enheter används i arbetssyfte ska Olaf endast granska dessa enheter om byrån har goda skäl att misstänka att innehållet kan vara relevant för utredningen. [Ändr. 32]

7.  Om den berörda ekonomiska aktören underkastar sig en kontroll och inspektion på plats som bemyndigats enligt denna förordning, ska artikel 2.4 i förordning (Euratom, EG) nr 2988/95 samt artikel 6.1 tredje stycket och artikel 7.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2185/96 inte tillämpas, i den mån som dessa bestämmelser kräver överensstämmelse med nationell lagstiftning och kan komma att begränsa Olafs tillgång till information och dokumentation på de villkor som gäller för nationella administrativa inspektörer.

Om Olafs anställda konstaterar att en ekonomisk aktör motsätter sig en kontroll eller en inspektion på plats som bemyndigats enligt denna förordning, ska den berörda medlemsstaten genom brottsbekämpande myndigheter lämna dem nödvändigt bistånd för att göra det möjligt för Olaf att genomföra kontrollen eller inspektionen på plats på ett effektivt sätt och utan otillbörligt dröjsmål.

När bistånd ges i enlighet med denna punkt eller punkt 6, ska den behöriga nationella myndigheten agera i enlighet med nationella förfaranderegler som är tillämpliga på den berörda behöriga nationella myndigheten. Om biståndet förutsätter bemyndigande från en rättslig myndighet enligt nationell lagstiftning ska en ansökan om sådant tillstånd lämnas.

7a.   Om det visar sig att en medlemsstat inte fullgör sin skyldighet att samarbeta enligt punkterna 6 och 7, ska unionen ha rätt att återkräva beloppet för den berörda kontrollen eller inspektionen på plats. [Ändr. 33]

8.  Inom ramen för sina utredande uppgifter ska Olaf utföra kontroller och inspektioner i medlemsstaterna i enlighet med artikel 9.1 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 och de sektorsvisa regler som avses i artikel 9.2 i samma förordning, och i tredjeländer och vid internationella organisationer i enlighet med gällande avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd samt andra gällande rättsliga instrument.

9.  Vid en extern utredning har Olaf rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter, oavsett i vilken form dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen eller byråerna avseende utredningsföremålet, och som behövs för att fastställa förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Artikel 4.2 och 4.4 ska tillämpas på sådana fall. [Ändr. 34]

10.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en extern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samt vid behov berörda institutioner, organ eller byråer.

Utan hinder av de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 ska medlemsstaternas behöriga myndigheter säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas, i vilka Olaf får delta, i enlighet med nationell rätt. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på begäran informera Olaf om vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat den information som avses i första stycket i denna punkt har gett.”. [Ändr. 35]

"

4.  Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

-a)  I artikel 4 ska rubriken ersättas med följande:"

”Ytterligare bestämmelser om utredningar” [Ändr. 36]

"

-aa)  Artikel 4.1 ska ersättas med följande:"

”1. Administrativa utredningar inom institutionerna, organen och byråerna på de områden som avses i artikel 1 ska utföras i enlighet med de villkor som anges i denna förordning och i de beslut som fattats av respektive institution, organ eller byrå.” [Ändr. 37]

"

a)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. I samband med interna utredningar [Ändr. 38]

   a) ska Olaf, där så behövs för att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, utan förhandsanmälan och utan dröjsmål ha rätt till tillgång till all relevant information och alla uppgifter som rör utredningsföremålet, oavsett i vilken form typ av medium dessa lagras, som innehas av institutionerna, organen och byråerna, till vilkas lokaler Olaf dessutom ska ha tillträde; Om privatägda enheter används i arbetssyfte ska Olaf endast granska dessa enheter om byrån har goda skäl att misstänka att innehållet kan vara relevant för utredningen. Olaf ska ha befogenhet att kontrollera institutionernas, organens och byråernas bokföring, får Olaf kopiera och begära utdrag ur alla handlingar och ur innehållet i all datorbaserad information som institutionerna, organen och byråerna innehar och vid behov säkra dessa handlingar eller dessa uppgifter för att undvika att de går förlorade. [Ändr. 39]
   b) Olaf får begära såväl muntlig information, bland annat genom intervjuer, som skriftlig information från ekonomiska aktörer, tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda, vilken noggrant dokumenterats i enlighet med regelrätta normer för konfidentialitet och unionens skydd av personuppgifter. Ekonomiska aktörer ska samarbeta med Olaf.” [Ändr. 40]

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande utgå:"

”3. I enlighet med artikel 3 får Olaf utföra kontroller och inspektioner på plats hos ekonomiska aktörer för att få tillgång till relevant information om föremålet för den interna utredningen.”. [Ändr. 41]

"

ba)  Artikel 4.4 ska ersättas med följande:"

”4. Varje institution, organ och byrå ska informeras när Olafs anställda gör en utredning i deras lokaler eller tar del av handlingar eller uppgifter eller begär annan information som de innehar. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 får Olaf när som helst till den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån överlämna information som har inhämtats i samband med utredningar.” [Ändr. 42]

"

bb)  Artikel 4.5 ska ersättas med följande:"

”5. Institutionerna, organen och byråerna ska införa lämpliga förfaranden och vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa utredningarnas förtroliga karaktär.” [Ändr. 43]

"

bc)  I artikel 4.6 ska första stycket ersättas med följande:"

”Om utredningarna visar att en tjänsteman, en övrig anställd, en ledamot av en institution eller ett organ, en chef för en byrå eller en anställd kan beröras, ska den institution, det organ eller den byrå där den personen är verksam informeras.” [Ändr. 44]

"

bd)  I artikel 4.6 ska andra stycket ersättas med följande:"

”I undantagsfall där utredningens förtroliga karaktär inte kan säkras vid användning av gängse kommunikationskanaler ska Olaf använda lämpliga alternativa informationskanaler.” [Ändr. 45]

"

be)  Artikel 4.7 ska ersättas med följande:"

”7. De beslut som alla institutioner, organ och byråer ska anta i enlighet med punkt 1 ska i synnerhet innehålla en regel som rör skyldigheten för tjänstemän, övriga anställda, ledamöter av institutioner eller organ, chefer för byråer eller anställda att samarbeta med och lämna information till Olaf och samtidigt sörja för utredningens förtroliga karaktär.” [Ändr. 46]

"

c)  I punkt 8 ska första stycket ersättas med följande:"

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12c.1 får Olaf, om byrån före ett beslut om inledande av en intern utredning hanterar information som tyder på förekomsten av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, informera den berörda institutionen, det de behöriga myndigheterna i de berörda organet medlemsstaterna eller den berörda byrån institutioner, organ eller byråer beroende på vad som är lämpligt.

Den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån ska på begäran informera Olaf om de åtgärder som vidtas och om de resultat informationen har gett.”. [Ändr. 47]

"

ca)  I punkt 8 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Med avseende på utredningar inom institutionerna, organen eller byråerna, i de fall Olaf informerar de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, ska förfarandekraven i artikel 9.4 andra och tredje styckena tillämpas. Om de behöriga myndigheterna i enlighet med nationell lagstiftning beslutar att vidta åtgärder på grundval av den information som har överlämnats till dem, ska de på begäran informera Olaf om det.” [Ändr. 48]

"

cb)  I punkt 8 ska följande stycke läggas till:"

”Med avseende på kontroller och inspektioner på plats i enlighet med artikel 3, utan hinder av de sektorsvisa bestämmelser som avses i artikel 9.2 i förordning (EG, Euratom) nr 2988/95, ska de berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter säkerställa att lämpliga åtgärder vidtas, i vilka Olaf får delta, i enlighet med nationell rätt. De berörda medlemsstaternas behöriga myndigheter ska på begäran informera Olaf om vilka åtgärder som har vidtagits och vilka resultat den information som avses i första stycket i denna punkt har gett.”. [Ändr. 49]

"

5.  Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska första meningen ersättas med följande:"

”Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.”. [Ändr. 50]

"

aa)   Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12d får generaldirektören inleda en utredning när det föreligger skälig misstanke, som även kan vara grundad på information från tredje part eller anonymt lämnad information, om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Utvärderingsperioden före beslutet ska inte vara längre än två månader. Om man vet vilken uppgiftslämnare som har tillhandahållit den information som ligger till grund för utredningen ska han eller hon i vederbörlig ordning informeras.” [Ändr. 51]

"

ab)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:"

”Beslut om utredningar ska fattas av generaldirektören, antingen på eget initiativ eller på begäran av en av unionens institutioner, organ eller byråer, eller av en medlemsstat.” [Ändr. 52]

"

ac)  I punkt 2 ska andra stycket utgå. [Ändr. 53]

(ad)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. När generaldirektören överväger huruvida en utredning ska inledas eller inte på en sådan begäran som avses i punkt 2, och/eller när Olaf genomför sådana utredningar får de berörda institutionerna, organen och byråerna inte samtidigt genomföra egna utredningar av samma omständigheter, om inte annat överenskommits med Olaf. Denna punkt ska inte tillämpas på utredningar som Europeiska åklagarmyndigheten utför i enlighet med förordning (EU) 2017/1939.” [Ändr. 54]

"

b)  I punkt 3 ska följande mening läggas till:"

”Denna punkt ska inte tillämpas på utredningar som Europeiska åklagarmyndigheten utför i enlighet med förordning (EU) 2017/1939.”. [Ändr. 55]

"

ba)   Artikel 5.5 ska ersättas med följande:"

”5. Om generaldirektören beslutar att inte inleda någon utredning inom institutionerna, organen och byråerna trots att det föreligger skälig misstanke om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, ska han utan dröjsmål överlämna relevant information till den institution, det organ eller den byrå som berörs, för lämplig uppföljning enligt tillämpliga bestämmelser vid institutionen, organet eller byrån. Olaf ska i förekommande fall tillsammans med institutionen, organet eller byrån fastställa lämpliga åtgärder för att skydda källans identitet; Olaf får vid behov begära information om uppföljningen.” [Ändr. 56]

"

c)  Punkt 6 ska ersättas med följande:"

”6. Om generaldirektören beslutar att inte inleda utföra någon kontroll eller inspektion på plats i enlighet med artikel 3 trots att det föreligger skälig misstanke om att det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, ska extern utredning, får han eller hon utan dröjsmål överlämna relevant information till de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten för uppföljning, i förekommande fall, i enlighet med unionsrätt och nationell rätt. Vid behov ska Olaf även informera den institution, det organ eller den byrå som berörs.”. [Ändr. 57]

"

ca)  Följande punkt 6a ska läggas till:"

”6a. Generaldirektören ska regelbundet underrätta övervakningskommittén, i enlighet med artikel 17.5, om de ärenden för vilka han eller hon har beslutat att inte inleda någon utredning och ange skälen till detta beslut.” [Ändr. 58]

"

6.  Artikel 7 ska ändras på följande sätt:

-a)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:"

”1. Generaldirektören ska leda utredningsarbetet på grundval av, i förekommande fall, skriftliga instruktioner. Utredningarna ska genomföras under generaldirektörens ledning av anställda vid Olaf som han eller hon utsett. Generaldirektören ska inte personligen utföra några utredningar.” [Ändr. 59]

"

a)  I punkt 3 ska första stycket ersättas med följande:"

”Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska ge de anställda vid Olaf det bistånd som behövs för att de ska kunna utföra sina uppdrag enligt denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.”.

"

b)  I punkt 3 ska följande införas som andra stycke:"

”På begäran av Olaf i frågor som är under utredning ska de finansunderrättelseenheter som har inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849(15) och andra relevanta behöriga myndigheter i medlemsstaterna förse Olaf med följande:

   a) Information som avses i [artikel 32 a.3 i] direktiv (EU) 2015/849(16).
   b) Transaktionsregister, när det är absolut nödvändigt i samband med utredningen.”.

"

c)  I punkt 3 ska följande läggas till som tredje stycket:"

”När stöd lämnas i enlighet med tidigare stycken, ska de behöriga nationella myndigheterna agera i enlighet med de nationella förfaranderegler som är tillämpliga på den berörda behöriga nationella myndigheten.”

"

ca)   I punkt 3 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Institutionerna, organen och byråerna ska se till att deras tjänstemän, övriga anställda, ledamöter, chefer eller anställda lämnar Olaf det bistånd som krävs för att de anställda vid Olaf ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med denna förordning effektivt och utan otillbörligt dröjsmål.” [Ändr. 60]

"

cb)  Punkt 4 ska utgå. [Ändr. 61]

cc)  I punkt 6 ska inledningen ersättas med följande:"

”6. Om utredningarna visar att det kan vara lämpligt att vidta administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen ska Olaf utan dröjsmål informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån om den pågående utredningen och föreslå åtgärder som ska vidtas. Informationen ska omfatta följande:” [Ändr. 62]

"

cd)  I punkt 6 första stycket ska led b ersättas med följande:"

”b) All information som skulle kunna hjälpa institutionen, organet eller byrån i fråga att besluta vilka lämpliga administrativa säkerhetsåtgärder som ska vidtas för att skydda unionens ekonomiska intressen. [Ändr. 63]

"

ce)  I punkt 6 första stycket ska led c ersättas med följande:"

”c) Eventuella rekommendationer om särskilda sekretessåtgärder i framför allt ärenden där sådana utredningsåtgärder måste vidtas som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighet eller annan nationell myndighets behörighet, i enlighet med de nationella bestämmelser som är tillämpliga på utredningen. [Ändr. 64]

"

d)  I punkt 6 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Utöver vad som sägs i första stycket får ska den institution, det organ eller den byrå som berörs när som helst samråda med Olaf för att, i nära samarbete med Olaf, vidta lämpliga säkerhetsåtgärder, inbegripet åtgärder för att säkra bevismaterial, utan dröjsmål informera Olaf om alla avvikelser från de föreslagna säkerhetsåtgärderna och ska utan dröjsmål informera Olaf om sådana beslut om skälen till dessa avvikelser.” [Ändr. 65]

"

e)  Punkt 8 ska ersättas med följande:"

”8. Om en utredning inte kan avslutas inom tolv månader från det att den inleddes ska generaldirektören vid utgången av den tolvmånadersperioden och därefter var sjätte månad rapportera till övervakningskommittén, och ange skälen till det förseningen och, i tillämpliga fall, de åtgärder som planeras har vidtagits för att skynda på utredningen.” [Ändr. 66]

"

ea)   Följande punkt 8a ska läggas till:"

”8a. Rapporten ska minst innehålla en kort beskrivning av sakförhållandena, deras brottsrubricering, en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt skulle åsamkas, preskriptionstiden, skälen till varför tolvmånadersperioden inte skulle kunna behållas, och de åtgärder som planeras för att skynda på utredningen i tillämpliga fall.” [Ändr. 67]

"

7.  Artikel 8 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Institutionerna, organen och byråerna ska utan dröjsmål till Olaf överlämna alla uppgifter som kan ha samband med eventuella fall av bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Denna skyldighet ska gälla för Europeiska åklagarmyndigheten när de berörda fallen inte faller inom ramen för dess befogenheter i enlighet med kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939.” [Ändr. 68]

"

a)  I punkt 1 ska följande stycke läggas till:"

”När institutionerna, organen och byråerna rapporterar till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 24 i förordning (EU) 2017/1939 får de uppfylla den skyldighet som fastställs i stället första stycket genom att i stället överlämna en kopia till Olaf av den rapport som sänts till Europeiska åklagarmyndigheten.”. [Ändr. 69]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla handlingar och all information som de innehar och som rör någon av Olafs pågående utredningar. [Ändr. 70]

Innan en utredning inleds ska de, på begäran av Olaf, överlämna alla handlingar och uppgifter som de innehar och som är nödvändiga för att bedöma anklagelserna eller tillämpa de kriterier som krävs för att inleda en utredning i enlighet med artikel 5.1.”

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Institutionerna, organen och byråerna och, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, medlemsstaternas behöriga myndigheter, ska på begäran av Olaf eller på eget initiativ utan dröjsmål till Olaf överlämna alla andra relevanta handlingar och all annan relevant information som de innehar och som rör bekämpningen av bedrägerier, korruption och all annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen.” [Ändr. 71]

"

d)  Följande punkt 4 ska läggas till:"

”4. Denna artikel ska inte gälla för Europeiska åklagarmyndigheten när det gäller brott i fråga om vilka myndigheten skulle kunna utöva sin befogenhet i enlighet med artiklarna 22 och 25 kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939. [Ändr. 72]

Detta påverkar inte Europeiska åklagarmyndighetens möjlighet att lämna relevant information till Olaf om ärenden i enlighet med artiklarna 34.8, 36.6, 39.4 samt 101.3 och 101.4 i förordning (EU) 2017/1939.”

"

8.  Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

-a)   I punkt 2 ska fjärde stycket ersättas med följande:"

”De krav som anges i andra och tredje styckena ska inte tillämpas på inhämtande av utsagor inom ramen för kontroller och inspektioner på plats. Den berörda personen ska dock informeras om sina rättigheter innan en redogörelse lämnas, särskilt rätten att biträdas av en valfri person.” [Ändr. 73]

"

-aa)   I punkt 4 ska andra stycket ersättas med följande:"

”I detta syfte ska Olaf till den berörda personen sända en anmodan att yttra sig, antingen skriftligen eller vid en intervju med sådana anställda som Olaf utsett. Denna anmodan ska inbegripa en sammanfattning av omständigheter som rör den berörda personen och de uppgifter som krävs enligt artiklarna 15 och 16 i förordning (EU) 2018/1725, och ska ange tidsfristen för att yttra sig; denna tidsfrist ska vara minst tio arbetsdagar från det att anmodan att yttra sig har mottagits. Denna tidsfrist får förkortas om den berörda personen uttryckligen samtycker till det eller om man kan lämna välmotiverade skäl avseende utredningens brådskande natur. Den slutliga utredningsrapporten ska hänvisa till sådana eventuella yttranden.” [Ändr. 74]

"

a)  I punkt 4 ska tredje stycket ersättas med följande:"

”I välmotiverade fall när utredningssekretessen måste skyddas och/eller omständigheterna kräver utredningsåtgärder som omfattas av Europeiska åklagarmyndighetens eller en nationell rättslig myndighets befogenhet får generaldirektören avvakta med att fullgöra skyldigheten att bjuda in den berörda personen att yttra sig.”.

"

aa)   Följande punkt 5a ska läggas till:"

”5a. I ärenden där Olaf rekommenderar en rättslig uppföljning, och utan att visselblåsares och informanters rätt till konfidentialitet påverkas, ska den berörda personen få tillgång till den rapport som utarbetats av Olaf enligt artikel 11 efter utredningens slutförande, och till alla relevanta handlingar i den mån de har anknytning till denna person och om, i tillämpliga fall, varken Europeiska åklagarmyndigheten eller de nationella rättsliga myndigheterna inom sex månader invänder mot detta. Ett tillstånd från den behöriga rättsliga myndigheten får även beviljas innan denna period har löpt ut.” [Ändr. 75]

"

8a.   Följande artikel 9a ska införas:"

”Artikel 9a

Tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier

1.   En tillsynsansvarig för rättssäkerhetsgarantier (nedan kallad den tillsynsansvarige) ska utses av kommissionen, i enlighet med förfarandet i punkt 2, för en period på fem år, som inte kan förlängas. Vid mandattidens utgång ska han eller hon sitta kvar tills en ersättare har utsetts.

2.   Efter en ansökningsomgång i Europeiska unionens officiella tidning ska kommissionen upprätta en förteckning över kandidater med lämpliga kvalifikationer för posten som tillsynsansvarig. Efter samråd med Europaparlamentet och rådet ska kommissionen utse den tillsynsansvarige.

3.   Den tillsynsansvarige ska ha nödvändig kompetens och erfarenhet på området för processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier.

4.   Den tillsynsansvarige ska fullgöra sina uppgifter under fullständigt oberoende och får inte begära eller ta emot instruktioner från någon i sin tjänsteutövning.

5.   Den tillsynsansvarige ska övervaka Olafs efterlevnad av processuella rättigheter och rättssäkerhetsgarantier. Han eller hon ska ansvara för handläggningen av de klagomål som Olaf tar emot.

6.   Den tillsynsansvarige ska årligen rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, övervakningskommittén och Olaf om utövandet av denna funktion. Den tillsynsansvarige får inte hänvisa till enskilda ärenden under utredning och ska garantera utredningssekretess även efter det att utredningar har avslutats.” [Ändr. 76]

"

8b.  Följande artikel 9b ska införas:"

”Artikel 9b

System för klagomål

1.  I samarbete med den tillsynsansvarige ska Olaf vidta de åtgärder som krävs för att inrätta ett system för klagomål i syfte att övervaka och säkerställa respekten för rättssäkerhetsgarantierna i samband med all verksamhet vid Olaf.

2.  Varje person som berörs av en utredning av Olaf ska ha rätt att lämna in ett klagomål till den tillsynsansvarige avseende Olafs efterlevnad av rättssäkerhetsgarantierna i artikel 9. Om ett klagomål inges ska detta inte ha någon suspensiv verkan på genomförandet av den pågående utredningen.

3.  Klagomål får inges senast en månad efter det att klaganden får kännedom om de relevanta omständigheter som utgör den påstådda överträdelsen av hans eller hennes rättssäkerhetsgarantier. Inga klagomål får lämnas in senare än en månad efter det att utredningen avslutats. Klagomål som rör den tidsfrist som avses i artikel 9.2 och 9.4 ska lämnas in före utgången av den tidsfrist som fastställs i dessa bestämmelser.

4.  Vid mottagandet av ett klagomål ska den tillsynsansvarige omedelbart informera Olafs generaldirektör och ge Olaf möjlighet att inom 15 arbetsdagar lösa det problem som tagits upp av klaganden.

5.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 10 i denna förordning ska Olaf till den tillsynsansvarige överföra all den information som kan behövas för att den tillsynsansvarige ska kunna utfärda en rekommendation.

6.  Den tillsynsansvarige ska utfärda en rekommendation om klagomålet utan dröjsmål, men senast två månader efter det att Olaf har underrättat den tillsynsansvarige om de åtgärder som Olaf har vidtagit för att åtgärda frågan eller efter utgången av den period som avses i punkt 3. Rekommendationen ska överlämnas till Olaf och delges klaganden. I undantagsfall får den tillsynsansvarige besluta att förlänga perioden för utfärdandet av rekommendationen med ytterligare 15 dagar. Den tillsynsansvarige ska informera generaldirektören om skälen till förlängningen i en skrivelse. I avsaknad av en rekommendation från den tillsynsansvarige inom de tidsfrister som anges i denna punkt ska den tillsynsansvarige anses ha avvisat klagomålet utan någon rekommendation.

7.  Utan att det påverkar den pågående utredningen ska den tillsynsansvarige granska klagomålet i ett kontradiktoriskt förfarande. Om vittnena samtycker får den tillsynsansvarige begära att dessa lämnar skriftliga eller muntliga förklaringar som den tillsynsansvarige anser relevanta för att fastställa fakta.

8.  Generaldirektören ska följa den tillsynsansvariges rekommendation i ärendet, med undantag för vederbörligen motiverade fall då han eller hon får avvika från denna. Om generaldirektören avviker från den tillsynsansvariges rekommendation ska han eller hon meddela den klagande och den tillsynsansvarige de huvudsakliga orsakerna till beslutet, i den utsträckning det inte påverkar den pågående utredningen. Han eller hon ska ange orsakerna till att inte följa den tillsynsansvariges rekommendation i en kommentar som ska bifogas utredningens slutrapport.

9.  Generaldirektören får begära den tillsynsansvariges yttrande i alla frågor som rör efterlevnaden av rättssäkerhetsgarantierna inom ramen för dennes mandat, däribland om beslutet att skjuta upp överlämnandet av information till den berörda personen i enlighet med artikel 9.3. Generaldirektören ska i alla sådana begäranden ange den tidsfrist inom vilken den tillsynsansvarige ska svara.

10.  Utan att det påverkar de tidsfrister som föreskrivs i artikel 90a i tjänsteföreskrifterna ska generaldirektören, om ett klagomål har lämnats in till generaldirektören av en tjänsteman eller annan anställd inom unionen i enlighet med artikel 90a i tjänsteföreskrifterna och tjänstemannen eller den anställde har lämnat ett klagomål till den tillsynsansvarige som rör samma fråga, invänta rekommendationen från den tillsynsansvarige innan han eller hon besvarar klagomålet.” [Ändr. 77]

"

9.  Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

-a)   Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Information som överlämnats eller inhämtas i samband med utredningar utanför institutionerna, organen och byråerna ska oavsett form vara skyddad genom tillämpliga bestämmelser enligt nationell rätt och unionsrätten.” [Ändr. 78]

"

-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Information som överlämnas eller inhämtas i samband med utredningar inom institutionerna, organen och byråerna ska, oavsett form, omfattas av tystnadsplikt och åtnjuta samma skydd som det som ges enligt de bestämmelser som gäller för unionsinstitutionerna.” [Ändr. 79]

"

-ab)   Följande punkt 3a ska läggas till:"

”3a. Olaf ska offentliggöra sina rapporter och rekommendationer efter det att alla berörda nationella förfaranden och unionsförfaranden har slutförts av de ansvariga organen, och offentliggörandet inte längre påverkar utredningarna. Offentliggörandet ska ske i överensstämmelse med de regler och principer om uppgiftsskydd som fastställs i denna artikel och i artikel 1.” [Ändr. 80]

"

a)  I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:"

Olaf ska utse ett uppgiftsskyddsombud dataskyddsombud i enlighet med artikel 24 43 i förordning (EG) nr 45/2001 (EU) 2018/1725. [Ändr. 81]

"

aa)   Följande punkt 5a ska läggas till:"

”5a. Personer som anmäler brott och överträdelser som rör unionens ekonomiska intressen till Olaf ska åtnjuta fullständigt skydd, särskilt med stöd av unionslagstiftningen om skydd för personer som anmäler överträdelser av unionsrätten.” [Ändr. 82]

"

10.  Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:"

”Rapporten får ska åtföljas av rekommendationer från generaldirektören om åtgärder som ska vidtas. Dessa rekommendationer ska när så är lämpligt ange disciplinära, administrativa, ekonomiska och/eller rättsliga åtgärder från institutioner, organ och byråer och från de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, och ska särskilt ange de uppskattade belopp som ska återkrävas, och den preliminära juridiska innebörden av de omständigheter som konstaterats.”. [Ändr. 83]

"

b)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. Vid upprättande av sådana rapporter och rekommendationer ska relevanta bestämmelser i unionsrätten och, i den mån den är tillämplig, i den berörda medlemsstatens nationella rätt beaktas.

Olaf ska vidta lämpliga interna åtgärder för att säkerställa konsekvent kvalitet på slutrapporterna och rekommendationerna, och överväga om det finns behov av att se över riktlinjerna om utredningsförfaranden för att ta itu med eventuella inkonsekvenser. [Ändr. 84]

Efter en enkel kontroll av deras äkthet ska rapporter som har upprättats på detta sätt utgöra tillåten, inklusive all bevisning som stöder och bifogas dessa rapporter, utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden i rättsliga förfaranden som inte är av straffrättslig karaktär inför nationella domstolar och i administrativa förfaranden i medlemsstaterna. De nationella domstolarnas rätt att fritt bedöma bevisen ska inte påverkas av denna förordning. [Ändr. 85]

Rapporter som har upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i straffrättsliga förfaranden i den medlemsstat där det visar sig nödvändigt att använda dem, på samma sätt och på samma villkor som administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer. De ska bedömas enligt samma regler som de som gäller för administrativa rapporter som upprättas av nationella administrativa inspektörer och ha samma bevisvärde som dessa rapporter. [Ändr. 86]

Medlemsstaterna ska till Olaf anmäla alla regler i nationell lagstiftning som är relevanta för tillämpningen av tredje första stycket. [Ändr. 87]

De nationella domstolarna ska underrätta Olaf om de avvisar bevisning i enlighet med denna punkt. Underrättelsen ska innehålla den rättsliga grunden och en detaljerad motivering av avvisandet. Generaldirektören ska i sina årsrapporter enligt artikel 17.4 utvärdera tillåtligheten av bevisning i medlemsstaterna. [Ändr. 88]

De rapporter som upprättats av Olaf ska utgöra tillåten bevisning i rättsliga förfaranden inför unionens domstolar och vid administrativa förfaranden i unionen.”

"

c)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. Rapporter och rekommendationer som upprättas efter en extern utredning och alla handlingar som har anknytning till denna ska överlämnas till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna, i enlighet med bestämmelserna om externa utredningar, och, om så krävs, till den institution, det organ eller den byrå som berörs, beroende på vad som är lämpligt. Den institutionen, det organet eller den byrån ska vidta de åtgärder, särskilt disciplinära eller rättsliga åtgärder, som resultaten av den externa utredningen påkallar och ska rapportera om detta till Olaf inom den tidsfrist som Olaf fastställt i de rekommendationer som åtföljer utredningsrapporten, och även på begäran från Olaf. Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska inom nio månader rapportera till Olaf om de åtgärder som vidtagits som svar på ärenderapporten. [Ändr. 89]

"

ca)  Punkt 4 ska utgå. [Ändr. 90]

cb)  Punkt 5 ska ersättas med följande: "

”5. När den rapport som upprättas efter en utredning tyder på omständigheter som kan leda till straffrättsliga påföljder ska informationen utan dröjsmål överlämnas till den berörda medlemsstatens rättsliga myndigheter, utan att detta påverkar tillämpningen av artiklarna 12c och 12d.” [Ändr. 91]

"

cc)   Punkt 6a ska införas:"

”6a. Medlemsstaternas behöriga myndigheter och institutionerna, organen och byråerna ska se till att åtgärder vidtas för att genomföra de disciplinära, administrativa, ekonomiska och rättsliga rekommendationer som utfärdats av generaldirektören i enlighet med punkterna 1 och 3, och ska senast den 31 mars varje år till Olaf lämna in en detaljerad rapport om de åtgärder som vidtagits, inbegripet skälen till att Olafs rekommendationer inte genomförts i tillämpliga fall.” [Ändr. 92]

"

cd)  Punkt 8 ska ändras enligt följande:"

”8. Om en uppgiftslämnare har försett Olaf med information som har lett till en utredning, ska Olaf informera uppgiftslämnaren om att utredningen avslutats. Olaf får dock avslå en sådan begäran om den anser att den kan skada den berörda personens rättmätiga intressen, utredningens effektivitet och uppföljning eller sekretesskraven.” [Ändr. 93]

"

10a.  Efter artikel 11 ska en ny artikel införas:"

”Artikel 11a

Förfaranden vid tribunalen

Alla berörda personer får inleda ett förfarande mot kommissionen för ogiltigförklaring av den utredningsrapport som överlämnas till de nationella myndigheterna eller till institutionerna enligt artikel 11.3 på grund av bristande kompetens, på grund av att rapporten strider mot ett viktigt förfarandemässigt krav eller mot fördragen, inklusive överträdelse av stadgan om de grundläggande rättigheterna, eller på grund av maktmissbruk.” [Ändr. 94]

"

11.  Artikel 12 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande: "

”1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 i den här förordningen eller bestämmelserna i förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Olaf till de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna överlämna information som har inhämtats i samband med kontroller eller inspektioner på plats i enlighet med artikel 3 så att de kan vidta lämpliga åtgärder i god tid i enlighet med sin nationella lagstiftning. Olaf får också överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.” [Ändr. 95]

"

a)  I punkt 1 ska följande mening läggas till:"

”Olaf får också överlämna information till den institution, det organ eller den byrå som berörs.”. [Ändr. 96]

"

aa)  I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:"

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 11 ska generaldirektören till de rättsliga myndigheterna i den berörda medlemsstaten överlämna information som Olaf erhållit under en utredning inom institutionerna, organen och byråerna om omständigheter som omfattas av en nationell rättslig myndighets behörighetsområde.” [Ändr. 97]

"

b)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

”3. De behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten ska, i den mån nationell rätt inte förhindrar detta, på eget initiativ eller på Olafs begäran i god tid inom en månad informera Olaf om hur den information som överlämnats enligt den här artikeln har följts upp.” [Ändr. 98]

"

c)  Följande punkt 5 ska läggas till:"

”5. Olaf får, på eget initiativ eller på begäran, utbyta relevant information med Eurofiscnätverket som inrättades genom rådets förordning (EU) nr 904/2010(17).”.

"

12.  Följande artiklar ska införas:"

”Artikel 12a

Sambandscentraler för bedrägeribekämpning i medlemsstaterna

1.  Medlemsstaterna ska, vid tillämpningen av denna förordning, utse en enhet (nedan kallad sambandscentralen för bedrägeribekämpning) som ska underlätta effektivt samarbete och utbyte av information, inbegripet operativ information, med Olaf. Om det är lämpligt får sambandscentralen för bedrägeribekämpning betraktas som en behörig myndighet i enlighet med nationell rätt vid tillämpningen av denna förordning.

2.  På begäran av Olaf ska, innan ett beslut har fattats om huruvida en utredning ska inledas eller ej, samt under eller efter en utredning, sambandscentralerna för bedrägeribekämpning lämna, erhålla eller samordna nödvändigt bistånd för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt. Detta bistånd ska bland annat omfatta särskilt bistånd från nationella behöriga myndigheter i enlighet med artikel 3.6 och 3.7, artikel 7.3 samt artikel 8.2 och 8.3.

3.  Olaf får begära bistånd från sambandscentralerna för bedrägeribekämpning i samband med samordningsverksamhet i enlighet med artikel 12b, inklusive, i förekommande fall, övergripande samarbete och utbyte av information mellan sambandscentraler för bedrägeribekämpning.

Artikel 12b

Samordningsverksamhet

1.  På grundval av artikel 1.2 får Olaf organisera och underlätta samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, institutioner, organ och byråer samt, i enlighet med avtal om samarbete och ömsesidigt bistånd samt andra gällande rättsliga instrument, myndigheter i tredjeländer och internationella organisationer. I detta syfte får de deltagande myndigheterna och Olaf samla in, analysera och utbyta information, inbegripet operativ information. De anställda vid Olaf får ge vägledning till behöriga myndigheter som genomför utredningsåtgärder på deras begäran. Artiklarna 6, 7.6 och 7.7, 8.3 och 10 ska tillämpas.

2.  Olaf får upprätta en rapport om den samordning av verksamheten som utförts och, när så är lämpligt, vidarebefordra den till behöriga nationella myndigheter och de institutioner, organ och byråer som berörs.

3.  Denna artikel ska tillämpas utan att den påverkar Olafs utövande av kommissionens genomförandebefogenheter i särskilda bestämmelser om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa myndigheter och kommissionen.

3a.  Skyldigheterna i fråga om ömsesidigt bistånd mellan administrativa myndigheter i enlighet med rådets förordning (EG) nr 515/97(18) och förordning (EU) nr 608/2013(19) ska även gälla samordning avseende de europeiska struktur- och investeringsfonderna i enlighet med denna artikel. [Ändr. 99]

4.  Olaf får delta i gemensamma utredningsgrupper som inrättats i enlighet med tillämplig unionsrätt och inom denna ram utbyta operativ information som erhållits i enlighet med denna förordning.

Artikel 12c

Rapportering till Europeiska åklagarmyndigheten av brottsliga handlingar avseende vilka den kan utöva sin behörighet

1.  Olaf ska utan otillbörligt dröjsmål till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera alla brottsliga handlingar avseende vilka myndigheten kan utöva sin behörighet i enlighet med artiklarna 22, 25.2 och 25.3 kapitel IV i förordning (EU) 2017/1939. Rapporten ska sändas när så snart som helst möjligt före eller under loppet av en utredning som utförs av Olaf. [Ändr. 100]

2.  Rapporten ska minst innehålla en beskrivning av sakförhållandena och den information som Olaf känner till, däribland en bedömning av den skada som åsamkats eller som sannolikt kommer att åsamkas, om Olaf har sådana uppgifter, möjlig brottsrubricering och alla tillgängliga uppgifter om potentiella brottsoffer, misstänkta och eventuella andra inblandade personer. Tillsammans med rapporten ska Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten överlämna all annan relevant information om ärendet som Olaf förfogar över. [Ändr. 101]

3.  Olaf ska inte vara skyldig att rapportera uppenbart ogrundade påståenden till Europeiska åklagarmyndigheten.

I fall där den information som Olaf mottagit inte innehåller de uppgifter som anges i punkt 2, och Olaf inte håller på med någon utredning, får den göra en preliminär utvärdering av anklagelserna. Utvärderingen ska utföras snabbt utan dröjsmål och i vilket fall som helst inom två månader från mottagandet av informationen. Vid denna utvärdering ska artiklarna 6 och 8.2 tillämpas. Olaf ska avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra eventuella framtida utredningar av Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 102]

Efter denna inledande utvärdering ska Olaf till Europeiska åklagarmyndigheten rapportera om de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda.

4.  När en handling som avses i punkt 1 framkommer under en utredning av Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten efter rapporten inleder en utredning, ska Olaf inte fortsätta sin utredning av samma sakförhållanden annat än i enlighet med artiklarna 12e eller 12f.

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar.

5.  Institutionerna, organen och byråerna får begära att Olaf utför en preliminär utvärdering av anklagelser som rapporteras till dem. När det gäller sådana begäranden ska punkt 3 punkterna 1–4 tillämpas i tillämpliga delar. Olaf ska informera den berörda institutionen, det berörda organet eller den berörda byrån om resultaten från den preliminära utredningen, såvida inte tillhandahållandet av denna information skulle kunna äventyra en utredning som utförs av Olaf eller Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 103]

6.  När Olaf avslutar sin utredning efter att ha lämnat rapporten till Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med denna artikel ska artiklarna 9.4 och 11 inte tillämpas.

Artikel 12d

Undvikande av dubbelarbete

1.  Generaldirektören ska inte inleda en utredning i enlighet med artikel 5, och ska avbryta en pågående utredning, om Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning av samma sakförhållanden, annat än i enlighet med artiklarna 12e eller 12f. Generaldirektören ska informera Europeiska åklagarmyndigheten om varje beslut om att inte inleda eller avbryta en utredning som tagits på dessa grunder. [Ändr. 104]

Vid tillämpningen av första stycket ska Olaf i enlighet med artikel 12g.2 via Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem kontrollera om myndigheten genomför en utredning. Olaf får begära ytterligare information från Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska besvara en sådan begäran inom 10 arbetsdagar. Denna tidsfrist får förlängas i undantagsfall om inte annat följer av formerna för de samarbetsavtal som avses i artikel 12g.1. [Ändr. 105]

När Olaf avslutar sin utredning i enlighet med första stycket ska artiklarna 9.4 och 11 inte tillämpas. [Ändr. 106]

1a.   På begäran av Europeiska åklagarmyndigheten ska Olaf underlåta att utföra vissa handlingar eller vidta vissa åtgärder som skulle kunna äventyra en utredning eller lagföring som utförs av Europeiska åklagarmyndigheten. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för en sådan begäran upphör att gälla. [Ändr. 107]

1b.   Om Europeiska åklagarmyndigheten avslutar eller avbryter en utredning om vilken den mottagit information från generaldirektören i enlighet med punkt 1 och som är relevant för utövandet av Olafs mandat, ska den utan onödigt dröjsmål informera Olaf och får lämna rekommendationer om uppföljande administrativa utredningar. [Ändr. 108]

Artikel 12e

Olafs stöd till Europeiska åklagarmyndigheten

1.  Under en utredning av Europeiska åklagarmyndigheten, och på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 101.3 i förordning (EU) 2017/1939, ska Olaf i enlighet med sitt mandat stödja eller komplettera Europeiska åklagarmyndighetens verksamhet genom att i synnerhet

   a) tillhandahålla information, analyser (inbegripet kriminalteknisk analys), sakkunskap och operativt stöd,
   b) underlätta samordning av specifika insatser som de behöriga nationella administrativa myndigheterna och unionsorganen genomför,
   c) genomföra administrativa utredningar.

2.  På grundval av vad som anges iEn begäran i enlighet med punkt 1 ska en begäran översändas skriftligen och ange åtminstone innehålla följande:

   a) Information om Europeiska åklagarmyndighetens utredning, i den mån den är relevant för syftet med begäran.
   b) Den eller de åtgärder som Europeiska åklagarmyndigheten begär att Olaf ska vidta och,
   c) I förekommande fall, den planerade tidsplanen för deras genomförande.
   d) Begäran ska innehålla information om Europeiska åklagarmyndighetens utredning, i den mån den är relevant för syftet med begäran. Eventuella instruktioner i enlighet med punkt 2a.

Vid behov får Olaf begära ytterligare information. [Ändr. 109]

2a.  För att skydda tillåtligheten av bevismaterialet såväl som de grundläggande rättigheterna och rättssäkerhetsgarantierna, i de fall Olaf utför stödjande eller kompletterande åtgärder på begäran av Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med denna artikel, får Europeiska åklagarmyndigheten anmoda Olaf att tillämpa högre standarder när det gäller grundläggande rättigheter, rättssäkerhetsgarantier och uppgiftsskydd än vad som föreskrivs i denna förordning. När Olaf gör detta ska man i detalj ange de formella krav och förfaranden som ska tillämpas.

I frånvaro av sådana särskilda instruktioner från Europeiska åklagarmyndigheten, ska kapitel VI (rättssäkerhetsgarantier) och kapitel VIII (uppgiftsskydd) i förordning (EU) 2017/1939 gälla i tillämpliga delar för åtgärder som utförs av Olaf i enlighet med denna artikel. [Ändr. 110]

Artikel 12f

Kompletterande utredningar

1.  I vederbörligen motiverade fall där Europeiska åklagarmyndigheten genomför en utredning ska Olaf, om generaldirektören anser att en utredning bör inledas eller fortsätta i enlighet med Olafs mandat för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, underrätta Europeiska åklagarmyndigheten skriftligen, med angivande av arten och syftet med utredningen, och begära Europeiska åklagarmyndighetens skriftliga godkännande av att en kompletterande utredning inleds. [Ändr. 111]

Inom 30 dagar 20 arbetsdagar från mottagandet av denna information får ska Europeiska åklagarmyndigheten antingen ge sitt samtycke till eller invända mot att en utredning inleds eller mot att vissa handlingar en viss handling rörande utredningen utförs, om detta är nödvändigt för att inte äventyra dess egen utredning eller lagföring, och så länge som dessa skäl kvarstår. I vederbörligen motiverade fall får Europeiska åklagarmyndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tio arbetsdagar. Den ska underrätta Olaf om detta

Om Europeiska åklagarmyndigheten kommer med invändningar ska Olaf inte inleda någon kompletterande utredning. Europeiska åklagarmyndigheten ska utan otillbörligt dröjsmål underrätta Olaf när skälen för invändningen upphör att gälla. [Ändr. 112]

Om Europeiska åklagarmyndigheten inte har kommit med några invändningar inom den tidsfrist som anges i föregående stycke ger sitt godkännande får Olaf inleda eller fortsätta en utredning, och Olaf ska genomföra den i nära samråd med Europeiska åklagarmyndigheten. [Ändr. 113]

Om Europeiska åklagarmyndigheten inte svarar inom den tidsfrist som anges i andra stycket får Olaf inleda samråd med Europeiska åklagarmyndigheten så att ett beslut kan fattas inom tio dagar. [Ändr. 114]

Olaf ska skjuta upp eller avbryta sin utredning, eller avstå från att utföra vissa handlingar rörande utredningen, om Europeiska åklagarmyndigheten senare gör invändningar mot den, av samma skäl som avses i andra stycket.

2.  Om Europeiska åklagarmyndigheten informerar Olaf om att den inte genomför en utredning som svar på en begäran om information som lämnats i enlighet med artikel 12d, och därefter inleder en utredning av samma sakförhållanden, ska den utan otillbörligt dröjsmål informera Olaf om detta. Om generaldirektören, efter mottagandet av denna information, anser att den utredning som Olaf inlett bör fortsätta för att underlätta antagandet av säkerhetsåtgärder eller finansiella, disciplinära eller administrativa åtgärder, ska punkt 1 tillämpas.

Artikel 12g

Praktiska överenskommelser och utbyte av information med Europeiska åklagarmyndigheten

1.  När så krävs för att underlätta samarbetet med Europeiska åklagarmyndigheten i enlighet med artikel 1.4 a, ska Olaf enas med Europeiska åklagarmyndigheten om administrativa överenskommelser. Sådana praktiska överenskommelser får fastställa de praktiska detaljerna för utbyte av information, inbegripet personuppgifter, operativ, strategisk och teknisk information och sekretessbelagda uppgifter, såväl som inrättandet av informationstekniska plattformar, inklusive en gemensam strategi för uppgraderingar och mjukvarukompatibilitet. De ska innehålla detaljerade bestämmelser om fortlöpande utbyte av information vid båda organens mottagande och kontroll av anklagelser i syfte att fastställa behörigheten när det gäller utredningar som genomförs av båda organen. De ska även innehålla överenskommelser rörande överföringen av bevis mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten, såväl som överenskommelser om fördelningen av kostnader.

Innan antagandet av de praktiska överenskommelserna med Europeiska åklagarmyndigheten ska generaldirektören skicka utkastet till Europeiska datatillsynsmannen, övervakningskommittén och Europaparlamentet för kännedom. Europeiska datatillsynsmannen och övervakningskommittén ska yttra sig utan dröjsmål. [Ändr. 115]

2.  Olaf ska ha indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff. När överensstämmelse visar sig föreligga mellan uppgifter som Olaf fört in i ärendehanteringssystemet och uppgifter som innehas av Europeiska åklagarmyndigheten ska det faktum att det föreligger en överensstämmelse meddelas till både Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Olaf ska vidta lämpliga åtgärder för att göra det möjligt för Europeiska åklagarmyndigheten att få tillgång till information i dess ärendehanteringssystem på grundval av ett system med träff/icke träff.

Olaf ska alltid endast ges indirekt tillgång till information i Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem med avseende på och i den mån det är nödvändigt för att Olaf ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet med denna förordning och denna tillgång ska vederbörligen motiveras och valideras via ett internt förfarande som ska inrättas av Olaf. Olaf ska föra en logg över alla tillfällen då byrån fått tillgång till Europeiska åklagarmyndighetens ärendehanteringssystem. [Ändr. 116]

2a.   Olafs generaldirektör och den europeiska chefsåklagaren ska sammanträda minst en gång per år för att diskutera frågor av gemensamt intresse. [Ändr. 117]

"

12a.  Artikel 15 ska ändras på följande sätt:

a)  I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande: "

”Övervakningskommittén ska i synnerhet övervaka utvecklingen i samband med tillämpningen av förfarandegarantierna och utredningarnas längd.” [Ändr. 118]

"

b)  I punkt 1 ska femte stycket ersättas med följande: "

”Övervakningskommittén ska ges tillgång till all den information och alla dokument den anser vara nödvändiga för utförandet av sina uppgifter, inbegripet rapporter och rekommendationer om avslutade utredningar och avvisade ärenden, dock utan att hindra genomförandet av pågående utredningar och med vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och uppgiftsskydd.” [Ändr. 119]

"

c)  I punkt 8 ska första stycket ersättas med följande:"

”Övervakningskommittén ska utse sin ordförande. Den ska anta sin arbetsordning, som innan den antas ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och Europeiska datatillsynsmannen för kännedom. Övervakningskommitténs sammanträden ska sammankallas på initiativ av dess ordförande eller generaldirektören. Övervakningskommittén ska hålla minst tio möten per år. Övervakningskommittén ska fatta beslut med en majoritet av sina ledamöter. Dess sekretariat ska tillhandahållas av kommissionen och i nära samarbete med övervakningskommittén. Innan personal till sekretariatet utses ska övervakningskommittén höras och dess synpunkter beaktas. Sekretariatet ska handla enligt övervakningskommitténs anvisningar och oberoende av kommissionen. Utan att det påverkar kommissionens kontroll över budgeten för övervakningskommittén och dess sekretariat, får kommissionen inte ingripa i övervakningskommitténs övervakningsuppdrag.” [Ändr. 120]

"

13.  Artikel 16 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska en gång om året sammanträda med generaldirektören för en överläggning på politisk nivå där man diskuterar Olafs policy rörande metoder för att förebygga och bekämpa bedrägeri, korruption eller annan olaglig verksamhet eller andra oegentligheter som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen. Övervakningskommittén ska delta i överläggningarna. Den europeiska chefsåklagaren inbjuds att delta i diskussionen. Företrädare för revisionsrätten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall, på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.” [Ändr. 121]

"

a)  I punkt 1 ska tredje meningen ersättas med följande:"

”Företrädare för revisionsrätten, Europeiska åklagarmyndigheten, Eurojust och/eller Europol får bjudas in att närvara från fall till fall på begäran av Europaparlamentet, rådet, kommissionen, generaldirektören eller övervakningskommittén.”. [Ändr. 122]

"

aa)  I punkt 2 ska inledningsdelen ersättas med följande:"

”2. Överläggningarna kan omfatta alla ämnen som Europaparlamentet, rådet och kommissionen kommer överens om. Överläggningarna kan särskilt avse [Ändr. 123]

"

b)  I punkt 2 ska led d ersättas med följande:"

”d) ramen för förbindelserna mellan Olaf och institutionerna, organen och byråerna, särskilt Europeiska åklagarmyndigheten, samt åtgärder som vidtagits med anledning av Olafs slutliga utredningsrapporter och annan information som överlämnats av Olaf,.” [Ändr. 124]

"

ba)  I punkt 2 ska led e ersättas med följande:"

”e) Olafs förbindelser med behöriga myndigheter i medlemsstaterna och åtgärder som vidtagits av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med anledning av Olafs slutliga utredningsrapporter och annan information som överlämnats av Olaf,” [Ändr. 125]

"

bb)  En ny punkt ska läggas till:"

”4a. Ordförandeskapet för överläggningarna ska rotera mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen.” [Ändr. 126]

"

14.  Artikel 17 ska ändras på följande sätt:

-a)  Punkt 1 ska ersättas med följande:"

”1. Olaf ska ledas av en generaldirektör. Generaldirektören ska utses av kommissionen, i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2. Generaldirektören ska utses för en period på sju år och mandatet får inte förlängas. Generaldirektören ska rekryteras som tillfälligt anställd i enlighet med tjänsteföreskrifterna.” [Ändr. 127]

"

-aa)  Punkt 2 ska ersättas med följande:"

”2. När en ny generaldirektör ska utses ska kommissionen utlysa tjänsten i Europeiska unionens officiella tidning. Detta ska ske senast sex månader innan den sittande generaldirektörens mandat löper ut. När övervakningskommittén har tillstyrkt det urvalsförfarande som tillämpas av kommissionen, ska kommissionen utarbeta en förteckning över kandidater med lämpliga kvalifikationer. Generaldirektören ska utnämnas i samförstånd mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen, och ska därefter utses av den sistnämnda.” [Ändr. 128]

"

a)  Punkt 3 ska ersättas med följande:"

3. Generaldirektören ska varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå vid fullgörandet av sin uppgift att inleda och utföra utredningar externa och interna eller samordningsverksamhet och att upprätta rapporter över sådana utredningar eller samordningsverksamhet. Om generaldirektören anser att en åtgärd som vidtas av kommissionen gör att hans eller hennes oberoende ifrågasätts ska han eller hon omedelbart informera övervakningskommittén och eventuellt besluta att väcka talan mot kommissionen inför domstolen. [Ändr. 129]

"

aa)  Punkt 4 ska ersättas med följande:"

”4. Generaldirektören ska regelbundet, och minst en gång per år, rapportera till Europaparlamentet, rådet, kommissionen och revisionsrätten om resultaten av de utredningar som görs av Olaf, de uppföljningar som gjorts, de svårigheter man mött och Olafs uppföljning av de rekommendationer som gjorts av övervakningskommittén i enlighet med artikel 15, med iakttagande av utredningssekretess, berörda personers och informatörers legitima rättigheter och i förekommande fall tillämpliga nationella bestämmelser för rättsliga förfaranden.

I årsrapporten ska även ingå en bedömning av graden av samarbete med de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och med institutionerna, organen och byråerna, i synnerhet med avseende på genomförandet av artikel 11.2 och 11.6a.” [Ändr. 130]

"

ab)  Följande punkt 4a ska läggas till:"

”4a. På begäran av Europaparlamentet inom ramen för dess rätt att utöva budgetkontroll, får generaldirektören lämna information om Olafs verksamhet, med iakttagande av sekretess i samband med utredningar och uppföljningsförfaranden. Europaparlamentet ska säkerställa sekretessen för den information som lämnas i enlighet med denna punkt.” [Ändr. 131]

"

ac)  I punkt 5 ska första stycket utgå. [Ändr. 132]

b)  Punkt 5 andra stycket led b ska ersättas med följande:"

”b) fall där information har översänts till rättsliga myndigheter i medlemsstaterna och eller Europeiska åklagarmyndigheten,” [Ändr. 133]

"

ba)  I punkt 5, tredje stycket ska följande led införas efter led b:"

”ba) ärenden som har avvisats,” [Ändr. 134]

"

bb)  Punkt 7 ska ersättas med följande:"

”7. Generaldirektören ska införa en intern rådgivnings- och kontrollmekanism, inbegripet en lagenlighetskontroll, som bland annat rör respekten för förfarandegarantierna och de grundläggande rättigheterna för de berörda personerna och för vittnena, och de berörda medlemsstaternas nationella lagstiftning, med särskild hänvisning till artikel 11.2. Lagenlighetskontrollen ska genomföras av de av Olafs experter inom juridik och utredningsförfaranden som är kvalificerade att inneha en befattning inom rättsväsendet i en medlemsstat. Deras utlåtande ska bifogas utredningens slutrapport.” [Ändr. 135]

"

bc)  Punkt 8 ska ersättas med följande:"

”8. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enligt med artikel 19a med avseende på fastställandet av de förfaranderegler för utredningar som ska följas av Olafs personal. De delegerade akterna ska särskilt omfatta följande:

   a) det praktiska genomförandet av Olafs mandat och stadgar,
   b) detaljerade bestämmelser för utredningsförfaranden och tillåten utredningsverksamhet,
   c) de berörda personernas legitima rättigheter,
   d) rättssäkerhetsgarantier,
   da) bestämmelser om uppgiftsskydd och kommunikations- och informationspolitik samt tillgång till handlingar,
   db) bestämmelser om lagenlighetskontrollen och de berörda personernas möjligheter att överklaga,
   dc) förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten.

Under sitt förberedande arbete ska kommissionen samråda med övervakningskommittén och Europeiska datatillsynsmannen.

Alla delegerade akter som antas i enlighet med denna punkt ska offentliggöras för kännedom på Olafs webbplats på unionens samtliga officiella språk.” [Ändr. 136]

"

c)  I punkt 8 första stycket ska följande led e läggas till:"

”e) förbindelser med Europeiska åklagarmyndigheten.”. [Ändr. 137]

"

ca)  I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:"

”Innan kommissionen vidtar en disciplinär åtgärd mot generaldirektören eller häver hans eller hennes immunitet ska den samråda med övervakningskommittén.” [Ändr. 138]

"

14a.  Artikel 19 ska ersättas med följande:"

”Artikel 19

Utvärderingsrapport och översyn

Senast fem år efter det datum som fastställts i enlighet med andra stycket i artikel 120.2i förordning (EU) 2017/1939 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en utvärderingsrapport om tillämpningen och följderna av denna förordning, särskilt vad gäller ändamålsenligheten och effektiviteten i samarbetet mellan Olaf och Europeiska åklagarmyndigheten. Denna utvärdering ska åtföljas av ett yttrande från övervakningskommittén.

Senast två år efter överlämnandet av utvärderingsrapporten enligt första stycket ska kommissionen lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om att modernisera Olafs ram, inklusive ytterligare eller mer detaljerade regler om inrättandet av Olaf, dess funktioner eller de förfaranden som är tillämpliga på dess verksamhet, med särskilt beaktande av dess samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten, gränsöverskridande utredningar och utredningar i medlemsstater som inte deltar i Europeiska åklagarmyndigheten.” [Ändr. 139]

"

14b.  Följande artikel 19a ska införas:"

”Artikel 19a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17.8 ska ges till kommissionen för en period på fyra år från och med den ... (dagen för denna förordnings ikraftträdande). Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av fyraårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17.8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17.8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.” [Ändr. 140]

"

Artikel 2

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Artiklarna 12c och 12f som avses i artikel 1.12 ska tillämpas från och med den dag som fastställs i enlighet med artikel 120.2 andra stycket i förordning (EU) 2017/1939.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

(1)EUT C 42, 1.2.2019, s. 1.
(2) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019.
(3)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).
(4)Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(5)Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).
(6)COM(2017)0589. Rapporten åtföljdes av en utvärdering, arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2017)0332, och ett yttrande från Olafs övervakningskommitté, yttrande 2/2017.
(7)Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
(8)Artikel 129 kommer att införas i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/XX (ny budgetförordning), om vilken en politisk överenskommelse har nåtts och som väntas antas under de kommande månaderna.
(9)Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).
(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).
(11)Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).
(12)Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).
(13)EUT C …
(14)Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
(15)Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).
(16)Artikel 32a.3 kommer att införas i direktiv (EU) 2015/849 genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/XX om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om vilket en politisk överenskommelse nåddes den 19 december 2017 och som väntas antas under de kommande månaderna.
(17)Rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri (EUT L 268, 12.10.2010, s. 1).
(18) Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen (EGT L 82, 22.3.1997, s. 1).
(19) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 (EUT L 181, 29.6.2013, s. 15).

Senaste uppdatering: 29 juli 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy